FIGGHI, FIGGHIASTRI E FIGGHI DI BUTTANA

Commedia brillante in due atti di

Rocco Chinnici

(“La dove non c’è giustizia sociale, regnerà sempre la causa dei brutti mali”, tanto che Peppe, pur di fare apparire la famiglia elegante, riesce persino a denudare i morti)


PERSONAGGI

Peppi                capu famigghia
Catarina            mugghieri
Cinzia                figghia
Giorgio            figghiu
Vittoriu            soggiru
Vladislav
Sara                cummari
Lucia                vicina
Assessore

(Un soggiorno come tanti se ne trovano nelle famiglie popolari. Molti errori di grammatica, o di pronuncia, ricalcano un forzato evidenziare questo italianizzare molte parole consone del luogo per renderle, a parere del personaggio, più comprensibili a chi ascolta, termini ancora in uso nel basso ceto socioculturale).

PEPPI
(La scena al buio, solo Peppe con una candela accesa che brontola sul mal governo e ripeterà come se facesse una traduzione in latino di rosum rosa rosae…)  Tarsu, tares, tari; tares, tari, tasi… Mi pari u latinu di ‘na vota; gran pezzi di crastum, crastis, crasti ca siti! Sa manciaru tutta l’Italia, e nuautri, gran pezzi di brucculunam, ca ancora ci jamu pi d’appressu a sti gran latruna. Onorevoli, e chi onorevoli! E diri chi ssu nomi discinni di “onore”, picchì onorevoli si dici inquantu ‘na vota era sulu chissu u meritu di essiri politicu… avutru chi sordi e sordi! L’onore di rappresentari il Paese: Onorevole; mentri ora… Ah si riviscissiru chiddi ca desiru a vita pi formari l’Italia cu tutta a carta da Costituzioni! Mentri chisti, gran pezzi di latri, hannu macari a scorta, ma a scorta picchì ci dicissi ju! Finu ca dura, pi iddi è vintura, ma finiri havi! Mah, videmu di ricurdarimi cchiù tostu, chiddu ca è jiri a pagari, prima chi arrivanu l’usceri. Dunqui: a munnizza, a bulletta du gas… si nno nnu tagghianu, l’acqua, a luci… ca, pi chiddu chi rrivò di pagari, cunveni stari o scuru e cu a cannila ‘n manu,  (fa uno sputo)… puh! curnuti! Viditi a chi puntu nni purtaru, di stari cu a cannila ‘n manu! E u bellu chi non semu mancu ‘ngradu di riaggiri! ‘Nn’addomesticaru megghiu di l’animali du circu! Però truvamu sempri a forza di lamintarinni! E, ancora peggiu, ca ciù ‘nsigniamu macari e nostri figghi a fallu! Gran sorti di picuruna ca semu! Spiramu chi me figghiu rriva a fari parti du guvernu, e allura si ca a musica cancia! No, chisti, ca nni purtaru all’ossu… tutti! Tu-tti! Nessunu esclusu. (Ironico) Ah, pero semu ‘n democrazia! De-mo-cra-zia. (Un po’ adirato) Ma com’è ca non m’affucu!
CATARINA
A tia, cu è cu sta cannila ‘n manu? E picchì t’affucari?

PEPPI
(Alla moglie che, in veste da notte, s’era alzata per vedere dove si trovasse il marito non vedendolo più a letto) A megghiu si tu, ca dormi e abbilii non nni fa propria! Chi è, comu a mia, chi a notti non arrivu cchiù a chiudiri occhiu! Non rinesciu a dormiri!

CATARINA
‘Ntantu aspetta chi dumu sta luci (Peppi è in mutandoni rattoppati e una vecchia giacca e berretto da notte. Ah un sussulto e si nasconde). Bedda matri, cu siti! Un spaventapasseri! Ah tu si! Oh corpu di sangu, un motu mi facisti pigghiari! (Ironica) Chi è, ti jazzasti? ‘Ncuminciasti a fari sonni strani? Chissu è u matarazzu ca ti dici: (con voce come se venisse dall’aldilà) Susiti Peppi, e va travagghia! (Riprende il tono normale) E certu, picchì puru iddu… (Peppi la guarda non riuscendo a capire) Si, si, capisti giustu, u matarazzu; è stancu di vidiriti ‘mbrancicatu a iddu comu un pruppu.

PEPPI
Ma cui, cui! Ju? Ma si ti dicu chi non rinesciu cchiù a chiudiri un occhiu! Quali dormiri e dormiri! Comu, cercu di vuliri cunsigghiu di tia, ‘n’ajutu ‘nzumma, e tu…

CATARINA
(Ironica) A si, vo puru ajutu? Allura sai chi facemu…
PEPPI
Sintemu, basta chi risulvemu stu discursu.

CATARINA
(Con sottile ironia) Stanotti, quannu tu capisci chi è ura chi l’occhi… non si vonnu chiudiri, mi sbigghi, ca ju mi fazzu ‘na bedda
cafittera di cafè, mi pigghiu un libru e ti leggiu ‘na favuledda; (ironia) va beni? Si cuntentu, gioia?

PEPPI
(Continua a pensare ad altro) Curnutazzi! Gentaglia! Ah, si me figghiu arriva a mettiri pedi o Guvernu! Havi a ‘ncuminciaria fari ‘na pulizia! Gentaglia! ‘Nca va, ca certi mumenti mi vergognu d’apparteniri a razza umana!

CATARINA
(Prendendolo in contropiede) Tu, tu ti vriogni! …E ancora ca pinsava chi scutava mia! E a nostru figghiu lassilu jiri chi ancora havi prima di essiri elettu a Sinnacu. Tu, tu ti virgogni d’apparteniri a razza umana? Ju, ju m’avissi a vriugnari d’apparteniri a tia! Lagnusazzu e vagabbunnu ca non si avutru! E sintemu, sintemu a quali razza vulissi apparteniri, vistu chi chidda umana non ti garbizza! Di chidda animali no, picchì già ci apparteni… iddi, iddi, l’animali sunnu chi s’avissiru a vriugnari d’apparteniri a tia, grandissimu trunzu di brocculu e zaurru ca non si avutru! (Calmandosi, ripete con sottile ironia) Si vergogna d’apparteniri a razza umana! Ma tu non hai mai fattu parti di sta razza; eccu picchì non ci sta commiru!

PEPPI
Ooooh! Ma viditi a stavutra crapa ca vistaglina! (indicando la vestaglia) Non è chi ti pari ca tu si megghiu di chiddi ca mi stannu facennu dannari l’anima! Linguta, rispustera e baccalara ca non si avutru! Comu, ‘nveci d’aiutarimi a truvari u rimeddiu a comu pigghiairi sonnu, comu farimi cuncintrari nel dormire, ti metti a fari simili comizi! Ma mai ti sicca ssa linguazza bifurcuta ca hai. Tu, tu cosa di maritariti eri! Cosa di veniri a cunzumari a mia! E comu era cuntenta davanti all’artari! No nn’appi chi fari, dd’avutru scunchiudutu di patri ‘Ntria, a fariti dda dumanna! (Ri fa, con irionia, come fece lei quel giorno davanti all’altare)  “Vuoi tu, Caterina… oh, mancu u tempu di finilla ci detti! Ca idda… Si, si, si, si, si! T’appi a mettiri a manu ‘nta bucca pi quantu a finia di diri sempri (ironico) si, si, si, si, si, si!

CATARINA
Grannissimu calamaru vugghiutu ca non si avutru! A mia parri di ddu jornu! Si è pi ddu jornu, è megghiu lassari perdiri, picchì attrovacci unni mi truvava, ju, cu ciriveddu! Veru è quannu si dici: “L’amori è ciecu e a morti è orba”. Ju, ju era chi ddu jornu havia di teniri l’occhi aperti, e no tu chi a notti dici di non putiri dormiri! Armenu mu spiegassi quali è stu mutivu di non putiri chiudiri occhi; (ironica) chi cosa, chi cosa ti disturba gioia?

PEPPI
E finiscila cu stu camurrìa gioia! Picchì ancora non l’ha caputu?

CATARINA
E cuntinua, oh! Non è chi si rumpi li jammi e mi dici pi ‘na vota e pi sempri u motivu, no; i cosi da bucca ci le tirari cu tiratappi.

PEPPI
Du guvernu, du guvernu, di cu voi ca parru! Di dda gentaglia ca fa i liggi a comu ci cunveninu; di cu pinzavi ca parrava.

CATARINA
Nenti di menu, di chiddi du guvernu parrava! E picchì allura  facisti di tuttu pi pirsuadiri to figghiu a farici fari politica?

PEPPI
Picchì me figghiu è diversu di tutti ssi gran latruna, e si arriva a mettiri pedi ‘o Guvernu a Roma, è sicuru chi farà di tuttu pi mannari a casa a tutta ssa gentaglia.

CATARINA
Così dici? Me patri, m’ha sempri dittu chi: “cu travagghia ‘o mulinu, prima o poi di farina si llorda” .

PEPPI
No nni fari liggi di tuttu chiddu ca dici to patri, chi propriu iddu è chiddu ca non po’ vidiri a genti di culura, comu si fussiru animali ‘nveci di pirsuna comu tutti l’avutri. E poi non fari paraguna di me figghiu, cu chiddi du Guvernu; l’oru cu chiummu.

CATARINA
E chi ha, chi hai cu chisti du guvernu? Sintemu, capaci ca vulissi chi facissiru ‘na liggi apposta pi tia, pi quantu continuassi a dormiri e ti mannassiru un beddu vaglia, ogni fini misi, postu a casa!

PEPPI
Sa parola avissi un costu, tu pensi ca dicissi tutti ssi nutularii senza significatu? Sempri ca parra è; o diu sintiricci diri ’na cosa sinzata.

CATARINA
Sinzata si, spiramu ‘nveci ca cu tutti ssi liggi ca si ‘nventanu pi fari pagari i tassi, non si nni ‘nventanu una supra a quantu si dormi… nn’avissimu di fari prestiti e finiri di cunzumari a me patri!

PEPPI
Ooooo! Eccu, eccu finarmenti! Putiva essiri chi non giungiamu ddocu! Picchì ci havi di trasiri puru iddu! Ora dicu ju, chi ci trasi to patri ‘nna tuttu stu discursu?

CATARINA
Munzeddu di fumeri ca non si avutru! ma tu u pensi chi si nun avissi statu pi me patri, a staura non fussimu a dumandari a limosina, o a circari u manciari nne cassonetta da munnizza comu fannu ‘na pocu di puvirazza! Ma comu pensi ca hamu jutu avanti, chi to laminteli? Cu pensi ca l’ha fattu a spisa di chiddu c’ha manciatu? E i robbi…, l’acqua, (sempre più veloce) u vinu, i bulletti du telefunu, da luci di l’acqua…

PEPPI
(Un po’ offesso e nello stesso tempo su di giri) Oooooooooh!!! E comu accellera! Bonu, bonu! Una e dui, e mmucca a cu ci havi, sempri a so patri… ma non po’, armenu ‘na vota,  dicu ‘na vota sula, nintuari ‘n’avutra pirsuna?

CATARINA
(Ironica) Ah, si! E sintemu, sintemu a cu è nintuari allura, a to matri? Ah, rispunni! Chi mancu fu bona chi ti duna un paru di mutanni, quannu ti maritasti! O a dd’avutru beddu di to patri, ah! Chi mancu fu ‘n gradu di pagarinni a stanza di lettu chi ‘nn’avja prumissu! (Ironica, rifà le veci dellla promessa del padre per la stanza da letto che aveva promesso di comprare loro) Di comu a vò, di comu a vò Catarina a stanza? Di faggiu? Di ciliegiu? Di nuci? Di ficu, o di castagnu? (Ritorna a fare la sua voce) Di nespuli, mi vinia di diricci! Ma siccome sugnu troppu nobili, mi stesi muta. E si non era pi ddu poviru omu di me patri, a sta ura avissimu cuntinuatu a dormiri ‘n terra… non mi diri ca tu scurdasti ca nni ficiru dormiri ‘n terra cu a scusa chi a stanza dicianu sempri: ora arriva, ora a stannu purtannu, l’operai u sabatu e a duminca non travagghianu, sicuramenti dumani a mannanu… e nuiatri, poviri babbi ca cuntinuavamu a scardari u pavimentu comu i carciarati Ah, pi chissu, assai ‘nn’hannu ajutatu i toi, e comu!

PEPPI
Viditi chi sorti di predichi e missi cantati, pi quantu unu non po’ dormiri a notti!

CATARINA
E ancora ci torna cu stu dormiri! Ma si po’ sapiri, ti dissi, chi cosa ti ‘mpidisci e quali è sta causa di non putiri pigghiari sonnu?
PEPPI
Si ti stassi muta e ti ‘ntuppassi ssa cascetta di bucca ca hai, tu dicissi subitu u mutivu. U sai tu, ad esempiu, picchì ju non travagghiu?

CATARINA
A mia u dici, e hai puru u curaggiu di dumandarimillu! E comu su sacciu! Picchi si lagnusazzu e putruni.

PEPPI
Chi è, nautra vota ‘ncuminciamu? Ti vo stari muta ti dissi e rispunni e me dumanni.

CATARINA
(Con rabbia contenuta e a denti stretti) Chi è, ura di quiz e! (Ironica) Sintemu, sintemu picchì non travagghi, il signore.

PEPPI
Picchì in Italia, i sordi su spartuti mali. C’è cu havi assai, e ci cu non havi nenti.

CATARINA
E chi ci trasinu i sordi ca su spartuti mali, cu travagghiu?

PEPPI
E zittuti ti dissi, e scuta; un patri chi è a capu di ‘na famigghia, è giustu, secunnu tia, ca havi figghi ca mancianu assai, figghi ca mancianu picca e figghi chi non hannu mancu di chi manciari?

CATARINA
Precisu comu a to patri, chi a to soru ci desi a casa unni sta, e a tia non fu gradu di dariti mancu…

PEPPI
(Precedendola) …u matarazzu, e finiscila ti dissi ora, cu sta camurrìa di matarazzu, e scuta.

CATARINA
E allura chi paraguni mi fai du Statu, si già ci sunnu disparità ‘n famigghia!

PEPPI
E cuntinua, oh! Vo, o no rispunniri, si veramenti ti ‘nteressa sapiri u picchì non rinesciu a pigghiari sonnu?

CATARINA
E si, si, sintemu.

PEPPI
Ti pari giustu ti dissi chi u Statu chi è comu un patri ri ‘na granni famigghia, havi figghi chi mancianu picca e figghi ca mancianu assai?

CATARINA
Certu chi no!

PEPPI
Oh, eccu, finarmenti, ddocu ti vulia! L’Italia è comu ‘na granni famigghia, unni ci sunnu: figghi ca mancianu assai, figghiastri ca mancianu picca e figghi di buttana chi non hannu travagghiu e quindi non hannu mancu di chi manciari: figghi, figghiastri e figghi di buttana… ‘ncuminciasti a capiri, ora?

CATARINA
Aspetta, aspetta! Quindi tu, fussi… u terzu di sti figghi?

PEPPI
Propriu così! Vidi ca ncuminci a capiri pi daveru!
CATARINA
Allura… tu… (allusiva) to matri…

PEPPI
Oh, oh! Ju, tu, to matri… to matri chi! Ju vosi fari un esempiu pi fariti capiri comu semu cumminati nuautri italiani, e u mutivu du picchì ju non haju travagghiu, e u picchì di tutta sta crisi; picchì ci sunnu famigghi chi hannu assai sordi, e non hannu cchiù unni mittilli, i… comu si dici… ah si, capitalisti! si così si dici; chi sunnu i patruna di banchi, patruna di puzzi di petroliu, patruna di tutti li grandi aziendi… Poi ci sunnu figghi, unni ‘n famigghia travagghianu puru tri pirsuni, e poi, pi urtimu, ci sunnu chiddi comu a mia…

CATARINA
Figghi di…  e tu propria chissu si, un figghiuni di buttana.

PEPPI
(Risentito) Oh, oh, Catarina! Non è chi ora tu ti ci bagni u pani, ‘nna me disgrazia! U capisti ora, finarmenti, picchì non travagghiu?

CATARINA
Ju, chiddu chi ancora non haju caputu bonu  è, comu facisti a nasciri così lagnusu.

PEPPI
E ancora ci torna cu stu lagnusu! Non tu spiegavu u discursu, no capisti u raggiunamentu ca i ricchi nni manciaru tuttu? Puru a dignità!

CATARINA
Si è pa dignità, a tia non ta manciaru propria, picchì, pi furtuna tò, non nn’ha mai avutu.

PEPPI
Ah, e ‘nsisti! Si propriu ‘na guirriggianti! Ca sempri benzina ‘nto fuccu jetti!

CATARINA
Ju a tia jittassi ‘nto focu; hai sempri ’na scusa bona pi cadiri sempri addritta. Chi ci trasi, dicu ju, tuttu stu discursu filosoficu, cu travagghiu e a crisi ca c’è.

PEPPI
Ah, ma allu veru dura si! Si ti staju appena dicennu ca i ricchi sunnu chidda ca si pigghiaru i nostri sordi, e non cuntenti si purtaru macari nni avutri nazioni; ci voli tantu a capiri chi un patri è giustu ca va unni ifigghi ca si pigghiaru i sordi e i riinvesti criannu travagghiu pi lautri frati ca non hannu cchiù chi manciari! Ci voli essiri scienziati pi capiri comu fari pi risorviri a crisi?

V.F. SCENA DI VITTORIU
(Si sente il canto… possibilmente con un po’ di musica della stessa canzone fascista in sottofondo; è il padre di Caterina che si è svegliato) Faccetta nera, dell’abbissinia, aspetta e spera finchè l’ora si avvicina…

PEPPI
Cca è u camerata! Ti pari chi è megghiu di tia, to patri! Bih bih bih bih! Diu mi nni scanza e libbira! Pi furtuna chi haju a me figghiu chi canta avutri canzuni! Ma poi, dicu ju, canta sempri ssa… comu si chiama… faccetta nera, e non po’ vidiri a chiddi ca su nivuri di carnaggiuni; nun li po’ digeriri propriu! Ah… si eranu ancora i so tempi, nn’havianu puvirazzi di chi liccarisi lugna! A tutti dda i mannava, nne laghi (errore voluto)…

CATARINA
Nne laghi a piscari, si! ‘n piscina a farisi i bagni! Lagher, lagher si dici, armenu liggissi e ti struissi ‘n’anticchia grandissimu trunzu di brocculu e zaurru ca non si avutru!

PEPPI
E si, si nne laghi comu dici tu! A mia parra di struiri, e tu, chi non rinesci a capiri chi pi risorviri a crisi s’hannu a livari i sordi di ‘n manu a cu si pigghiò. E certu, tu si comu u populu, ca è bravu a lamintarisi e non si sforza di capiri u mutivu da crisi, e ‘nn’havi a d’aumintari a crisi!

CATARINA
Parrò u scienziatu. E me patri, chi ci trasi me patri chi lagher?

PEPPI
E comu si ci trasi! Oh, non ne po vidiri mancu ‘nte pagini du giornali a genti di culura! Non pensi chi si eranu ddi tempi, e iddu avissi avutu un pocu di cumannu, non l’avissi mannatu…, via via ca ivanu sbarcannu, unni i furna crematoi?

CATARINA
Tu u sai chi me patri è ‘na pirsuna bona e a chissu non avissi arrivatu.

PEPPI
Tutti boni semu, è u cumannu chiddu ca poi nni futti.

CATARINA
Me patri è un pezzu di pani.

PEPPI
Di pani si, ma di chiddu duru, però! Mancu a chiddi abbronzati po’ vidiri! Picchì dici chi putissiru essiri extracomunitari macari iddi! (Riflettendo) E… senti ‘na cosa, allura…, si ju era puru nivuru, chi facia iddu, non mi facia pigghiari a tia?

CATARINA
Cui, jddu? Ju, ju non t’avissi pigghiatu, si sapia chi eri così putruni e scanza fatica!

PEPPI
Amu caputu, ricuminciamu.

CATARINA
Cu tia non ci fussi mai di finiri, avutru chi ricuminciari!

PEPPI
(Si sente ancora cantare) E chi è cuntentu! Va dda va, e va dunacci a pinnuledda quantu u teni carmu, si nno ‘nn’avemu a oj di sentiri ssa canzuna.

CATARINA
Puru! No po sentiri mancu cantari, puureddu! T’avissi a priari ca canta sempri ‘nveci… è quannu no sentirai cantari cchiù chi t’ha n’cuminciari a scantari, picchì allura è signu chi si stutò a cannila; e quannu a cannila si stuta…

PEPPI
(Precedendola) …A spisa cu a fa? L’acqua cu a paga, a luci nna tagghianu… pigghia di sutta e mettila ‘n capu! Sempri ‘na storia cca ddintra! Va dda, curri, curri, chi no nni pozzu cchiù di sentiri sempri
st’avutra musica da spisa, spisa e sempri spisa. Ma mai u fazzu un tridici, quantu vi mannu a fari a nto culu a tutti quantu siti!

CATARINA
(Stanca di sentirlo brontolare,) Talè, talè, quantu vaju dda banna, si nno mancu ju u sacciu cchiu chiddu ca cumminu! Viditi si chista è vita e tri di notti! (Esce per la stanza dove canta suo padre, borbottando).

PEPPI
Va dda, va canta, va canta puru tu. (S’accorge della candela ancora accesa) E tu, chi ci fa ancora addumata! (La spegne mentre entra il suocero vestito da notte).

VOCE F.C. DI CATARINA
Papà, veni cca, lassilu perdiri, ca i sensi di fora ti fa nesciri.

VITTORIU
Ah, tu cca si! E chi ci fa jarzatu a sta ura di notti? Ci scummettu chi non poi dormiri.

PEPPI
Puru vossia allura…

VITTORIU
Puru ju, si, non pozzu chiudiri occhiu.

PEPPI
Ci scummettu puru pu guvernu!

VITTORIU
No, no, ju è pi tia chi non rinesciu a dormiri.

PEPPI
Picchì… picchì non rinesciu a truvari travagghiu?

VITTORIU
No picchì non rinesci, ma picchì no nni cerchi!

PEPPI
Lentu cu una e attaccu cu navutru. Vossia u sapi chi havi ‘na vita chi fazzu dumanni e concorsi; pirsinu pi guardianu ‘o cimiteru u fici!

VITTORIU
Ah, dda è sicuru ca ti chiamanu… prima o dopu… certu, fussi megghiu pri-ma!

PEPPI
(Fa scongiuri toccandosi) Si è pi ddu discursu (fa con le dita segno di morire), è megghiu cchiù dopu possibili! Ma tu vidi chi malu versu stanotti! Ma non stava cantannu beddu cuntenti, picchì non cuntinua!

VITTORIU
Ju, quannu cantu è malu signu, ancora non l’ha caputu ca cantu pi raggia. U vo capiri chi no supportu cchiù, vidiriti tutta la santa jurnata a fari u macabbunnu. (Riesce).

CINZIA
(Appena levata dal letto, va strofinandosi gli occhi e stiracchiandosi) Ciao papy, ho un sonno che non ti dico!

PEPPI
Pari chi mu fannu apposta, ju non pozzu chiudiri occhi e idda havi sonnu! Sintiti a stavutra! E va curcati allura, picchì ti jarzasti?

CINZIA
Ma come, perché mi sono alzata, hai dimenticato che oggi ho esami all’Università! Devo essere li in mattinata, sarò una delle prime ad essere chiamata.

PEPPI
Ah, senti, ti vulia diri, prima ca ti nni vai, vistu ca si brava cu infornèl (internet)…
CINZIA
Io! La mamma!

PEPPI
Chi ci trasi to matri?

CINZIA
Papy, oggi ti vedo un po’… come dire… strano, si ecco, proprio così. Tu sai che in cucina non saprei proprio da dove cominciare…

PEPPI
‘N cucina! E poi dici chi sugnu ju u stranu; ma cu ha parratu di cucina; sta matina mi sta parennu u cuntu di tri surdi.

CINZIA
Scusa, tu hai detto che m’intendo di fornelli, pensavo che ti riferissi alla cucina.

PEPPI
(Pù confuso che persuaso) Ma quali fornelli e fornelli! Io dicia infornèl, chi sarebbi dda cosa quannu vi mittiti ssittati davanti o pompiute cu facci e bucca… (errori voluti)

CINZIA
(Sbalordita) Papà!!! Che confusione!!! Facebook, che facci e bucca. Allora volevi dire internet, no i fornelli.

PEPPI
Ah, non si dici ifornèl, e facci e… bucca?

CINZIA
Certo che no! Si dice internet, e no infornèl… Va beh, lasciamo perdere, e cosa volevi che facessi con… internet?

PEPPI
Ci avivi di mandari ’na mela a to frati a Milanu, e cia manni cu ssu cosa chi eni veloci e rriva subitu… così dicinu.

CINZIA
(Lo guarda stupita) Eh!? Ma papy, allora hai voglia di scherzare! Vero è che la tecnologia non sbalordisce più… ma tu… a sbalordirmi non ci pensi due volte; come faccio a mandargli la mela… che poi li ce ne sono tantissime di mele, la metto sul computer e parte?

PEPPI
(Non capisce) U dissi ju ca chista non è a jurnàta. Ju non parrava di mela ca si mancia, ma di chidda ca si scrivi.

CINZIA
Allora… volevi dire email?

PEPPI
Si, si, sicuramenti chissa ca dicisti.

CINZIA
E no, papy! Forse è meglio che tutti e due non ci parliamo più adesso, perché con gli esami che avrò fra qualche ora, chissà che confusione farò con questi tuoi modi di dire. Vuol dire che la scriveremo domani, o pomeriggio quando rientro. Se no, sai che fai, dammela che la copio, se trovo un po’ di intervallo all’Università.

PEPPI
E comu ta dugnu si l’haju (indiandosi la testa) cca dintra chiddu ca ci haju di diri.

CINZIA
Scusa, diglielo a Giorgio come si alza, prima che si reca al Comune.
PEPPI
No, no, megghiu lassallu jiri a to frati, chi per ora havi a campagna elettorali e…

CINZIA
E certo, a breve sarà Sindaco il mio fratellino! Non sei contento?

PEPPI
Sempri… si cia fa a essiri elettu. Mai diri ho vinto prima di tagghiari u traguardu.

CINZIA
Ma certo che ce la farà! Perché, hai dubbi? In paese lo amano tutti; con le sue parole di uguaglianza e fratellanza è riuscito ad accattivarsi anche la simpatia di padre Liborio.

PEPPI
Eh, si to frati arrivassi a essiri eletto a Roma! Allura si ca ‘ncuminciassiru a canciari i cosi!

CINZIA
Beh, adesso non cominciamo ad esagerare. Intanto cominciamo ad eleggerlo a Sindaco, dopo si vedrà. Sai che facciamo con la lettera? Vuol dire che non appena rientro, o domattina, la scriviamo; tu detti e io scrivo, tu detti e io… (fa il verso di scrivere). Adesso vado a vestirmi, se no rischio di far tardi. (Esce).

PEPPI
(Guardandola uscire) Menu mali chi nna tutti sti disgrazii, haju tri figghi, unu megghiu di lautru… certu, unu eni nall’esrcitu a Milanu… furtuna chi c’è me frati Luigi e ogni tantu si vidinu, sempri un pocu di cunfortu è; L’avutru si lauriò e a mumentu e Sinnacu… spiramu; e chista è a pupidda du me cori, na figghia spiciali! Non ci sumigghia (entra Caterina) pi nenti a so matri! …pi furtuna.
CATARINA
Cu è ca non sumighia a mia e è furtunatu?

PEPPI
(Soprassalta) Chi ti vegna un siccarizzu ‘nta lingua! U cori dda bbana mu facisti jiri! Mi pari comu u pitrusinu ‘nna ‘nzalata! Unu è privu di diri ‘na cosa chi ci havi di essiri sempri idda ‘mmenzu i peri. Nenti, stava parrannu cu me figghia e…

CATARINA
E… ‘nzoccu? ‘Nna to gnuranza, a dicisti ‘na cosa giusta, e hai ragiuni a diri chi è furtunata di non sumigghiari a mia; picchì sulu una comu a mia si potti carricari un trunzu di brocculu comu a tia! E chi trunzu! Diu mi nni scanza e libira. (Si sente arrivare un motorino e il postino chiamare).

VOCE FUORI CAMPO
Posta! Donna Catarina, curriti ca vi scrivinu du cimiteru!

PEPPI
(Meravigliati entrambi) Du cimiteru!

CATARINA
Po’ essiri chi eni to patri, o to matri ca ti scrivinu di ddi morti morti, picchì sunnu pintuti di unni aviri accattatu u… matarazzu? (Peppi la guarda su tutte le furie).

VOCE F.C.
Posta! Don Peppi, chi è durmiti ancora! Non vi nni po’ di jarzarivi!

CATARINA
(Peppi guardava la moglie meravigliato) Non guardari a mia, e non pinsari ca ciù dissi ju ca tu dormi sempri!

PEPPI
Va dda, va japri, prima ca perdu u lumi da raggiuni cu tia e cu stavutru postinu! Ah, senti, senti! Si mi ‘nzamaà Diu, sunnu cosi di pagari, no nni pigghiari propriu, mandili ‘nn’arreri.

VOCE F.C.
(Sempre gridando) Surgitivi don Peppi, ca a cira squagghia e ju haju ancora tanta posta di cunsignari!

CATARINA
Vegnu, vegnu! (Va ad aprire ed esce a prendere una lettera) E chi è, c’è bisognu di gridari così, puru vui!

VOCE F.C.
Signura Catarina, si non mi davavu cuntu! Auguri pi vostru figghiu Giorgiu, chi a brevi è Sinnacu. Salutatimi a vostru maritu… quannu si arza! (Si sente il motorino che riparte).

CATARINA
Va beni, un vi nni ‘ncarricati ca sariti sirvutu! (Rientra con una lettera raccomandata in mano e che cerca di capire che l’ha inviata). U Cumuni! E chi voli? Parra puru di… chi dici cca, sirvizi… (legge e non capisce) cimiteriali… (Cinzia, rientra, già vestita e pronta per uscire, si va finendo di truccare) Ah, eccu picchì u postinu parrava di cimiteru!

PEPPI
Po’ essiri chi eni a risposta du concorsu ca fici quarchi annu fa? Japrila, japrila!

CATARINA
(Ironica) Japrila, japrila! Di quantu si lagnusu, a tia avianu di pigghiari ‘o cimiteru. (Apre la lettera e la scorre leggendo).

PEPPI
Ih, e fammi sentiri! Ci scummettu ‘nveci ca… mi pigghiaru!

CINZIA
Dove, al cimitero?

CATARINA
(Rilegge e capisce che Peppi è stato assunto) Chistu si chiama miraculu! E comu si pottiru pirsuadiri! E’ stranu sapiri chi vincisti u concorsu… e comu potti essiri? Po’ essiri chi sapennu ca Giorgiu a brevi putissi essiri Sindacu, iddi…

PEPPI
Ju non nni vogghiou raccumandazioni, non cuminciamu, sai!

CATARINA
E allura… comu potti essiri ca chiamaru propriu a tia?

PEPPI
E ancora ci torna! Picchì, ju chi haju menu di l’avutri, pi non putiri essiri chiamatu?

CINZIA
Io… penso di sapererlo il vero motivo.

PEPPI
Ah, si! E qual è?

CINZIA
Corre voce… (Si ferma).

CATARINA
Cca n’avutra ci nnè ca parra a puntati. Smoviti, parra, dinnillu qual è stu binidittu motivu.
CINZIA
E’ che… insomma, corre voce che molti non hanno partecipato al concorso perché dicono che… la notte si vedono in giro, dentro il cimitero, morti che camminnano.

PEPPI
(Allarmato, sale su di una sedia) Chi coooooooosa?!

CATARINA
Eccu, picchì ti hannu assuntu!

CINZIA
Davvero, mamma? Così c’è scritto? Fammi leggere, fammi leggere!

CATARINA
Si, si! E’ scrittu beddu chiaru! (Guardando il marito un po’ preoccupato) U sintisti, ti hanno assunto! (Si preoccupa pensando che egli possa non accettare) Oh, nun è ca t’avissi a beniri dda pinzata di…

CINZIA
(Peppi è sconfortato) E vai, papà, ce l’hai fatta! (Lo vede preoccupato) Papà, papàa, non farti venire strane idee; sono solo dicerie popolari! Come vuoi che camminino i morti se sono… morti.

CATARINA
E già! Sintisti? Si ssu morti, comu fannu a… caminari?

PEPPI
Certu, a vuiavutri vi veni facili diri così, tantu dda c’è ghiri ju! Allura, diciti ca… i morti, non caminanu? E quali è allura u mutivu ca si dici: pari un mortu vivu!

CINZIA
Papà, papàaaa, non è che tu… Come, c’è gente che si suicida perché non ha lavoro, e al cimitero glielo portano morto; e tu… che al cimitero vai da vivo e a lavorarci per giunta, è la stessa cosa?

CATARINA
E’ inutili ca ci fa ssi paraguni, iddu non s’avissi suicidatu mai pu travagghiu, anzi si l’ha fattu sempri durmennu, comu fa a capiri. (Al marito, in tono di rimprovero) Tu, dumani ‘ncuminci a fari matinati e curri o cimiteru… (alza la sedia) sempri si ci vo jiri di vivu.

CINZIA
Oh oh! Scusate, io devo andare se no perdo pure gli esami. Papy, sai che facciamo, dopo glielo scriveremo anche a Gaspare che ti hanno assunto al Comune. By, by (esce).

PEPPI
Chi dissi, o Comuni? Ah, non è o cimiteru?

CATARINA
U vidi si tu a dumanna di concorsu l’avissi fattu nne carrabbineri, a sta ura havi chi t’avissiru chiamatu d’un pezzu, grannissimu sceccu ca si! U cimiteru un dipenni du Comuni, o pinsavi ca t’avianu di pagari i morti a ogni fini misi.

PEPPI
Amu caputu, di novu da capu ‘ncuminciamu. Senti chi fazzu, arrivu a pagari i bulletti prima chi ristamu o scuru, voli diri ca ma pensu… strata facennu. (Si avvia).

CATARINA
Ta pensi… chi cosa? Si non torni convintu, è megghiu chi non ci veni propriu a casa. (Peppe esce borbottando). Però, a pinsarici, non è chi havi tantu tortu a scantarisi; non è chi è bellu mentri passi pi davanti a ‘na tomba… specii si è scuru, vidiriti acchiappari pi un brazzu e sentiri: (facendo una voce d’oltre tomba) “Fermati, unni sta jiennu!” (Preoccupata, guarda in giro e grida spaventa come fosse vero) Bedda matri! (Facendo come fosse vero) Lassami, lassami u brazzu! (Scappa per l’altra stanza) Lassami, lassami ti dissi! (Bussano. Poi si vede una donna entrare guardinga, è vestita con bigodini e vestaglia da notte, molto truccata con un forte fondo tinta nero da sembrare una di colore).

SARA
Cummari Catarina, cummari Catarina! E chi fici, lassò a porta aperta? Comu, vinni di prima matina pi farici vidiri si così sugnu bona pu matrimoniu di me figghiozza, e non c’è. Chi fazzu mi nni vaju, o spettu? No, no! Forsi è megghiu chi m’ammucciu e ci fazzu ‘na bedda sorpresa. (Si nasconde dietro il divanetto mentre rientra Caterina).

CATARINA
(Rientra, sorseggiando per la paura, con un bicchiere d’acqua. E’ ancora impaurita e va a sedersi sul divanetto) Madonna santissima! M’havia parsu di essiri pi daveru o cimiteru!

SARA
(Pensando di far una piacevole sorpresa alla comare, appare la testa) Cca sugnu! (Caterina, già impaurita, la guarda bloccata e terrorizzata e sviene) E chi è, così brutta sugnu! (Preoccupata)  Cummari, cummari chi fu, chi successi? Arrivisciti, pi l’amuri di Diu! E ora? E si muriu pi davveru! Oh, signuruzzu, ma cu mi porta, cu mi porta dicu ju! Cummari, cummari arrispunniti! (Si sente Vittorio cantare). Don Vittoriu sta vinennu, chi fazzu? Si scappu mi vidi; ora mi mmucciu nautra vota? Ma… non è chi pensa chi a potti mmazzari ju!  E comu fa a sapillu, si ancora non m’ha vistu! Aspetta chi mi mucciu e poi videmu comu va finisci. (Si rimette ancora dietro il divano mentre entra Vittorio inconsapevole dell’accaduto).

VITTORIU
(Cantando) Camicia nera, dell’abbissinia, aspetta e spera sin che l’ora (si accorge della figlia distesa sul divano e pensa stia dormendo, abbassa, sempre cantando, il tono) si avvicina… Ma viditi a stavutra comu dormi cu a testa a pinnuliuni; e chi eni bianca! Spetta chi l’aggiustu. Catarina, Catarinedda; chi è, non senti! (Toccandola in viso) E chi eni fridda! (Le da degli schiaffetti per farla svegliare) Catarina, svigghiati, chi si misa mali.

CATERINA
(Rinvenendo) Cu è, cu siti? Unni sugnu? Si nni ju u spirdu estracomunitariu? Ah, tu si, papà! Matri chi scantu! Ma chi nisciu da  tomba unni mi truvava… un mumentu fa? Oh matri, u cimiteru! Si, u cimiteru, ora ricordu! Forsi era u spirdu chi havia rivisciutu…

VITTORIU
Carmati, carmati chi nuddu c’è; quali cimiteru e spirdu! Voi ti pigghiu ‘na picca d’acqua?

CATARINA
L’acqua, si l’acqua, forsi è megghiu.

VITTORIU
Aspetta, aspetta chi ci mettu puru ‘na picca di zuccaru (esce).

CATARINA
(Guardinga, mentre appare la testa di Sara) Ma chi fici, mi sunnavu? (Caterina s’accorge di quella testa, che a guardarla mette i brividi) Bedda matri! Aiutu, aiutu! (Sviene di nuovo scivolando sul pavimento, mentre Sara riscompare dietro il divano).

VITTORIU
Chi ce’, chi fu? (Rientra e vede Caterina a terra) ‘N terra, e comu! Non ci staju capennu nenti… (Preoccupato) Aspetta, aspetta! Nun è chi forsi ci stannu pigghiannu i crisi, pinsannu ‘o maritu chi non travagghia! E certu, ‘nn’havi tortu, nuccenti. Forsi è megghiu chi a cunfortu dicennuci chi anchi si non travagghia non ci fa nenti, che fari, fazzu cadiri malata a me figghia! (Cerca di svegliarla) Catarina, Catarina, arrispunni. (Entra Peppi e si blocca a sentire) Nenti ci fa, chi to maritu non travagghia, accummiramu cu a me pinziunedda comu avemu fattu finu a ora… puvirazzu, ti pari chi non sarà dispiaciutu macari iddu chi non havi travagghiu; cu sapi quantu si mortifica e non fa capiri nenti.

CATARINA
Chi mi sentu cunfusa… ancora ‘o cimiteru sugnu?

VITTORIU
Ma chi è stu cimiteru a oj! Mancu u jornu di morti!

CATARINA
‘Na clandistina, ‘na clandistina ‘nno cimiteru c’era! Mi guardava (Fa le veci di guardare da far paura) così! Ferma, mmobili chi parìa un manichinu di vitrina… allura… po’ essiri chi tutti chissi ca sbarcanu, si rifuggianu dintra i cimiteri! Poveru Peppi miu! E comu farà ora chi u chiamaru o cimiteru!

VITTORIU
U chiamaru ‘o cimiteru… a cui?

CATARINA
A Peppi miu.

VITTORIU
Oh, signuri, u sensu persi d’un tuttu. Aspetta chi vaju e chiamu u dutturi. (Esce per l’altra stanza).

PEPPI
(Le si avvicina e cerca di aiutarla) Catarina, Catarina, ju sugnu, Peppi, aspetta chi mi ssettu (siede sul divano). Chi hai, chi fu, chi ti successi pi essiri stinnicchiata longa longa ‘n terra?

CATARINA
(Frastornata) Era dintra o cimiteru, e… ‘na manu mi ffirrò u brazzu e mi dissi: (con voce dell’aldilà) ”unni sta jiennu!” Poi vitti un estracomunitariu… bruttu, ma bruttu (Riappare la testa della comare che la guarda impietrita) chi… (Come se non riuscisse a trovare le parole, e indica dietro le spalle di Peppi) da-da, da-da, da-d’arreri di-di di-di ti-tia… (Sviene, Peppe si gira, ma… la testa era già sparita).

PEPPI
D’arreri di mia… chi, si non c’è nenti. (Cerca di farla rinvenire) Catarina, Catarina, svigghiati pi l’amuri di Diu. Forsi è megghiu vaju a pigghiu un pocu d’acitu. (Si avvia ma… Sara chiama Peppi senza farsi vedere).

SARA
Cumpari Peppi, cumpari Peppi, ju sugnu, cummari Sara.

PEPPI
Cummari Sara! E unni siti ‘nfilata chi non vi vju?

SARA
Pozzu nesciri? Non facemu chi sviniti puru vui!

PEPPI
Scusati, ma unni siti jittata? E picchì vi mmucciastivu?

SARA
Aspittati di vidirimi nesciri, ca vi spiegu… siti prontu?

PEPPI
Ma prontu di chi? Nisciti e finitila cu sti giochetti, chi non è u mumentu.

SARA
Allura, si diciti così… (appare camminando a quattro piedi, alle spalle di Peppi e gli si va a mettere accanto toccandolo dietro).

PEPPI
(Un grandissimo sussulto e sale su di una sedia) Bedda matri, cu siti!!! Vui! Chi vi pigghiassi ‘na morti di subitu! Un corpu mi stavavu facennu veniri! E chi voli diri tuttu stu discursu? E jiarzativi ‘ntantu, ca pariti a cani du zù Caloriu. Spicciativi a diri chiddu c’aviti di dirimi, picchì si torna a trasi me soggiru e vi vidi così niura, vi duna tanti di ddi bastunati chi vui mancu vi lu ‘mmaginati;  sapiti chi chiddu non po’ vidiri genti di colori, e capaci chi vi scancia pi una di chiddi ca sbarcanu da Libia.

SARA
Ju havia vinutu unni a cummari pi mustraricci comu mi stava zizzanu pi jiri o matrimoniu di me figghiozza, quannu rrivavu non c’era nuddu, e pinsavu di faricci u scherzu a cummari, ‘nveci…  

PEPPI
Allura era di vui chi parrava! E certu, cumminata pi comu siti, comu facia a ricanuscirivi. Circati di svigghiari a cummari, chi ju vaju e pigghiu un pocu d’acitu… mittitivi girata, chi si trasi me soggiru non vi vidi, così prima parrati in modo ca vi ricanusci, si nno su corpa, non vu scurdati! Mi raccumannu, non vi girati prima! (Esce a prendere l’aceto).

SARA
(Cerca di fare rinvenire la comare) Cummari Catarina, Cummari Catarina. (Cerca di veder se trova qualcosa per soffiarla) Ma nenti c’è cca pi quantu a sciusciu? (Mentra cerca, entra Vittorio e, pensando che lei stesse rubando qualcosa, comincia il finimondo).

VITTORIU
E vui cu siti? chi sta circannu? (Lei si gira per spiegargli ma…) Tu! ‘Na estra comunitaria ‘n casa mia! E chi voli rubari! (Si sfila la cintura dei pantaloni e…) Veni cca, fermati! (Girano attorno al tavolo) Ah, si ti pigghiu! Te fari rimpatriari in quattru e quattr’ottu, gentaglia ca siti! (Si sentirà battere la cinta su sedie e tavolo, entre lei grida per la paura di esser presa).

SARA
Aiutu! Aiutu! (Entra Giorgio preoccupato, avendo sentito quelle grida, e che si stava finendo di vestire) Ju sugnu a cummari Sara! Ahi, ahi!

VITTORIU
Veni cca, cca a veniri!

PEPPI
(Rientra e cerca di seare gli animi) Ma chi fa! E’ cummari Sara!

VITTORIU
Levati, levati di cca tu nautru! (Continua a colpire alla cieca, facendo male anche a Peppi che girerà avanti al suocero anche lui)

PEPPI
Ahi, ahi, ma chi fa! Puru a mia cafudda! (Sara, approfittando dell’arrivo di Giorgio scappa per l’altra stanza con dietro Peppi che cerca di confortarla)

GIORGIO
Nonno, che fai?

VITTORIU
Comu chi fazzu, no vidisti puru tu chi ci sunnu i nivuru puru dintra a me casa! (Sara si divincola e fugge per l’altra stanza) A navutri du jorna pigghianu pussessu di tutta l’Italia, e nuiautri di patruna, divintamu tutti garzuna! Ma u capisci, l’Italia è invasa di tutta questa gentaglia!

GIORGIO
Sono persone come tutti noi, e fuggono dai loro paesi a causa delle guerre, della fame… in cerca di un posto dove trovare lavoro…

VITTORIU
Lavoru dici? E u vennu a cercanu cca, chi non ci nnè mancu pi nuiautri!

GIORGIO
Hai dimenticato quando i nostri andavano a cercare lavoro in Germania, in America… persino in Australia si andava per un pezzo di pane!

VITTORIU
Si, ma nuiautri jiamu dda a travagghiari, mentri chisti, cca, veninu pi si jiri ‘mbriacannu strati strati, e a matina ‘nn’avemu puru di prioccupari a puliziari i strati chini di buttigghi ca lassanu rutti pedi pedi; chi esempiu dunanu e nostri figghi… a vuiavutri tutti! Ju, si putissi, sapissi chiddu chi fari di tutta sta gentaglia!

GIORGIO
Adesso smettila, nonno, non sai nemmeno quello che dici. Che scandalo se venissero a sapere che in questa casa c’è uno sviscerato razzismo, cosa direbbero di me, che a breve sarò… forse Sindaco. (Pensieroso) Allora, se io mi innamorassi di una ragazza di colore, tu…

VITTORIU
…Prima scippassi a testa a tia, e poi macari a idda! Anzi, unni è chidda chi stava rubbannu dintra a me casa? (Esce per andare a cercarla, e Giorgio s’accorge della mamma ancora svenuta).

GIORGIO
Mamma, mamma! (Caterina rinviene lentamente e lamentandosi). Come mai sei a terra? Che cosa è successo?

CATARINA
Oh, Giorgiu, figghiu miu, chi sonnu, chi sonnu! (Rientrano Sara con dietro Peppi e Vittoriu con la cinghia dei pantaloni in mano che insegue i due. Si chiderà il sipario mentre si sentiranno colpi di cinghia e grida di dolore).

FINE PRIMO ATTO


SECONDO ATTO

(Scena medesima. Si noterà, mettendo in evidenza, lo sfarzoso abbigliamento di tutti, per il fatto che ogni giorno, in casa, entrano sempre vestiti nuovi, regalati da Peppe a tutta la famiglia)
 
CINZIA
Fortuna, papà, che nessuno ha capito che a mandare in ospedale la signora Sara sia stato il nonno, e Giorgio ha ottenuto il risulato tanto atteso. Hai visto che ce l’ha fatta? Non sei contento? Non sei orgoglioso di avere un figlio Sindaco?

PEPPI
U me piaciri cchiù granni fussi chiddu di sapillu Onorevoli a Roma; allura si ca putissi fari grandi cosi! Chi è comu essiri Sinnacu du paisi! A Roma, ‘nveci po’ manovrare tutto: diminuiri i stipendi a tutti chiddi ca pigghianu un saccu di mila euri o misi, rimettiri ‘n motu la macchina del lavoro, non vidi quanta genti chi non ponnu campari a famigghia…

CINZIA
Vedrai che quanto prima sarà ministro agli affari sociali, l’Onorevole Bronzoni, che è segretario particolare del Presidente del Consiglio, ha detto di volerlo a Roma per curare i rapporti con le ambasciate tunisine per favorire l’integrazione dei popoli.

PEPPI
Ah, to frati, pi chissu è ‘na pirsuna in gamba! dici sempri chi a genti di stu munnu è tutta a stissa… certu, poi ci sunnu i figghi i figghiastri e…

CINZIA
(Precedendolo) …I figli di puttana, come dici tu. Però tu… ringraziando a Dio ora che hai trovato un lavoro sicuro… hai un figlio Sindaco e a momenti magari Ministro, quindi…

PEPPI
…Putissi puru passari di qualifica, e divintari… figghiastru.

CINZIA
Papà, la ruota gira, e tutto può succedere; intanto già, col fatto che tu abbia avuto questo impiego, non possiamo lamentarci più di niente… Persino i vestiti abbiamo in abbondanza! E che belli! Capisco che prima ne avevo solo uno per le feste, ma ora basta! Ho il guardaroba così pieno che non so più dove metterli! Ti prego, non spendere più soldi per i vestiti! Anche la mamma dice di non sapere dove sistemarli, ha riempito persino dei vecchi bauli che utilizzava la nonna.

PEPPI
Ma quannu mai, vistita ‘nn’haju ancora tanti di rialarivi! Mi piaci farivi jiri vistuti alla moda.

CINZIA
Però non mi hai ancora detto dove li compri tutti questi vesti; alla mia amica ne ho regalato qualcuno ed è piaciuto, e vorrebbe sapere anche lei dove li acquisti, sicuramente ti faranno grossi sconti per regalarcene così tanti!

PEPPI
(Un po’ adirato) Ma cu ti porta, cu ti porta a diriccillu a to amica; e poi non tu pozzu diri unni i ccattu, è… un scontu chi fannu sulu a mia.

CINZIA
Se è così, non te lo chiederò più.

PEPPI
Eccu, brava. Ora senti, ci a putemu scriviri dda littra a to frati?

CINZIA
Certo! Aspetta che accendo il computer (lo apre che era sul tavolo e siede pronta per scrivere). Dai, su, puoi cominciare.

PEPPI
Allura… pozzu?

CINZIA
Sono tutta orecchie.

PEPPI
Caro Gaspare, ti scrivo questi poche righe perché tu sappia che ti ho scritto.

CINZIA
(Non capisce) Uhm?!

PEPPI
(Le fa segno di non essere interrotto e la invita a continuare) Se ricevi questa littra, allora è segno chi ti è arrivata…

CINZIA
Ma cosa mi stai facendo scrivere, papà!

PEPPI
Senti non cuminciamu! Tu scrivi, chi poi quannu finemu videmu si è giusta; si ora nni ‘ncuminciamu a firmari ogni cincu minuti, finisci chi ju mi scuncentru e mi scordu tuttu chiddu ca haju di dirici.

CINZIA
Va bene, se lo dici tu. Allora (rilegge) Caro Gaspare, ti scrivo queste poche righe perché tu sappia che ti ho scritto. (Dissente con le spalle guardando suo padre che la invita a proseguire) Se ricevi questa littra è segno chi… che ti è arrivata.

PEPPI
Se non la ricevi, fammilo sapere chi te la rimando in dietro.

CINZIA
Uhm?! Non capisco.

PEPPI
Non fa nenti ti dissi, jamu avanti, tantu è to frati ca l’havi di capiri. Cuntinuamu. (Riprende a dettare) Scrivo lentamente perché so chi tu non sai leggere in fretta. Il tempo qui non è troppo buono, (Dice alla figlia di metter un punto) punto; anzi no, due punti…  

CINZIA
Ma… papà, perché due punti?

PEPPI
Così lo capisce meglio chi il tempo eni brutto pir davvero.

CINZIA
Va beh, va beh, ho capito! Puoi continuare.

PEPPI
(Alla figlia che s’era un po’ adirata) Non c’è bisognu chi t’arrabbii; ciò messo due punti, per affirmazione maggiore. Allora andiamo avanti, e non mi ‘nterrompire più, si nnoni perdo il filo di la concintrazioni. Dovi eravamu arrivati?

CINZIA
(Rileggendo) Il tempo, qui non è troppo buono.

PEPPI
La sittimana scorsa ha piovuto per due volti, la prima pi quattro giorni, la siconda pi cinque giorni. Ti voglio informari chi tuo patre ha finarmenti un lavoro, ha cintinaia di pirsone sotto di se, infatti lavora a cimitero. Delli vestiti chi ti ho mandato, nilla giacca ci ho dovuto togliri li bottoni di mitallo perché avesse costato di più la spedizioni per il fatto chi sarebbe pesato di più assai il pacco; però  quando li devi attaccari, li trovi che li ho messi nilla tasca dilla giacca stessa.

CINZIA
Molto ne abbiamo ancora, papà? Tanto non penso che Gaspare ci capirà qualcosa… neanche tu credo abbia capito niente di quello che mi hai dettato. Su andiamo avanti che ho altro da fare.

PEPPI
Se vedi lo zio Luigi, salutamilo tanto da parte mia; si non lo vedi non ci dire nienti. Adesso ti saluto io pirchè tua sorella ha altri cosi di andari a fare, si no non può fari nianche quelli di prima. Un forti abbraccio di tuo patri chi ti vuoli bene… dilla mamma penso chi ti nni vuole pure, quando la vedo ci lo chiedo e ti lo scrivo.   

CINZIA
(Stanca di sentire quelle cose di poco conto e incomprensibili) Papà!!!

PEPPI
Si, si, ho finito. Mettici P maiuscola e punto, e pure S maiuscola e pure punto…

CINZIA
Che vuol dire… postum scriptum.
PEPPI
(Non capisce) Cu, iddu?

CINZIA
Lui… cosa?

PEPPI
Chi sacciu, tu dicisti: costumi strittu? Picchì c’è u mari a Milanu? U ziu Luigi, mai nenti m’ha dittu!

CINZIA
Ma che mare e costume! Po-stum, po-stum, che sarebbe una breve aggiunta, o meglio, un ultimo appunto, a conclusione di una lettera già firmata. Hai capito? (Peppi è più confuso che persuaso) Lo sapevo, e va beh, non fa niente; dai dai, dimmi ciò che devo scrivere.

PEPPI
Doppu a chistu du costumi strittu ca dicisti tu, ha scriviri: (Riprende a dettare) Volevo metterici nilla littra un poco di soldi, ma avevo già chiuso la busta.

CINZIA
Uhm!!!??? Papà, questa non la invio per posta, ma attraverso internet!

PEPPI
Chi cosa, l’eternit? Vidi chi è piriculusu ssu matiriali…

CINZIA
Ma quale eterniti ed eternit! Papà!!! Aggiornati! Abbiamo finito?

PEPPI
Si, si! Punto e basta. Ci la poi mandari così, che illo capisce tutto. (Cinzia chiude il computer) Io vaju che jiri a circari a me cumpari Vanni, pi sentiri comu sta a cummari Sara. Certu chi to nonnu havi
‘na testa! Se misi, se misi havi chi è ricoverata a cummari, pi quantu puuredda si avia misu… un fondo tinta, così mi pari ca si dici.

CINZIA
Si, si, hai detto bene, fondo tinta.

PEPPI
E picchì? Sulu picchì non po’ vidiri a genti di culura; ci acchiana subitu a prissioni e stiddi!

CINZIA
Se tu sapessi che problema ho ora io per questa mentalità del nonno.

PEPPI
Chi ci trasi tu, cu a cummari Sara?

CINZIA
Non mi riferivo a comare Sara, ma ad una persona a me tanto cara che ho conosciuto all’Università; ora ne parlo con mamma.

PEPPI
Va beh, ju vaju. Nni videmu dopu. (Esce per la comune).

CINZIA
(Preoccupata) E ora da dove comincio a dire a mamma di Vladislav? Anche s’è ceceno, ha anch’egli la carnagione scura, avrà preso dalla mamma che è etiope (Entra Caterina)

CATARINA
Chi hai ca si accussì pinsirusa? Ti eru mali l’esami? (Cinzia abbassa la testa, non sa da dove cominciare a raccontarle di Vladislav) E nenti ci fa, non ti prioccupari, voli diri chi andrannu megghiu a prossima vota.

CINZIA
Non sono gli esami a preoccuparmi, mamma, ma… ben altro.

CATARINA
(Si preoccupa anch’essa) Chi c’è, chi successi figghia mia? Accussì gravi è a cosa? Cuntami, cuntami, videmu si ti pozzu jutari; ma… ju… ti pozzu jutari?

CINZIA
Solo tu puoi aiutarmi.

CATARINA
E allura, parra, figghia mia! Chi u rimeddiu a tutti cosi si trova.

CINZIA
Magari riuscissimo a trovarlo anche in questo!

CATARINA
(Molto preoccupata le guarda la pancia e fa segni di gravidanza) No! Non cridu! Dimmi ‘na cosa, non è chi tu…

CINZIA
(Abbassa la testa e la gira dall’altro lato) No, proprio questo no… almeno credo.

CATARINA
(Ancora più allarmata) Chi voli diri, armenu credu?

CINZIA
(Un po’ risentita) Niente, niente, cosa vuoi che voglia dire! Mamma, ho conosciuto un ragazzo di…
CATARINA
(Cerca di aiutarla) Di… Roma? (Cinzia non risponde) …Genova? Milanu? (Continu a non rispondere) Ca parra! di unni schifia è?

CINZIA
E’…

CATARINA
E’… chi?

CINZIA
E’… ceco.

CATARINA
(Caterina fa confusione, scambia ceco con cieco) Oh Madonna! E comu fici a nnamurarisi di tia? Ah, già l’amori e cecu! Ma… è propriu cecu… cecu? E non ti… prioccupa chissu?

CINZIA
Veramente a preoccuparmi è un'altra cosa.

CATARINA
(Meravigliata) ‘Nautra ancora? E chi po’ essiri peggiu di chista?

CINZIA
E’…

CATERINA
Arreri ‘ncuminciamu! Ca parra, chi po’ essiri di tantu peggiu di chiddu ca mi dicisti?

CINZIA
E’… di colore.

CATARINA
Allura è propria completu! Non ci manca nenti! Dicemu chi chidda di essiri… cecu, a putemu risolviri, ma chidda chi è di culuri… mi pari propriu di no! Picchì… a ‘ncuminciari di to nonnu, ‘nn’avemu di sentiri!

CINZIA
E’ un bravissimo ragazzo, mamma! Ed io, io… lo amo tantissimo. Il nonno dovrà farsene una ragione…

CATARINA
…E macari tò patri, chi pari tuttu… emancipatu… pi l’avutri, e poi quannu tocca a iddu, diventa peggiu di to nonnu.

CINZIA
(Difendendo il suio amore a spada tratta) Si, ma io lo amo, lo amo, lo amo, lo amo!

CATARINA
E allura sai chi fai, accattati ‘na lenza e ti nni va a piscari!

CINZIA
Non scherzare mamma, se non vuoi che combini qualche… sciocchezza.

CATARINA
Chi è, ‘ncuminciamu a riccatari ora!

CINZIA
Ti prego, aiutami allora.

CATARINA
E comu? Sai chi facemu, ‘ntantu, cuminciamu a diri chi travagghia a fari u bagninu… (Riflette) Eh no! Stu misteri un po’ essiri, comu fa si è cecu?

CINZIA
E che viuol dire ch’è ceco? Mamma, può anche darsi che sappia nuotare meglio di un delfino!

CATARINA
Amu caputu, è inutili ca cuntinuu, tantu tu ha trovi sempri ‘na risposta pronta. Voli diri ca ci dicemu u stissu ca fa u bagninu e chi è troppu abbronzatu. Pi quantu o fattu chi eni cecu, ci fa mettiri un paru di occhiali scuri…

CINZIA
Lui li porta già un paio di occhiali scuri! (Riflettendo) E cosa c’entrano gli occhiali scuri? (Si sente arrivare il nonno che canta).

CATARINA
Muta, muta, chi u nonnu c’è! Senti chi fai, tu u porti comu fussi ‘n’amicu to di l’Università, anzi no, dici sempri chi eni bagninu e chi a tempu persu fa macari u Prufissuri, e chi ti duna lezioni pi l’esami chi ha fari, e poi… vidennu, facemu.

CINZIA
Mamma, hai fatto un mare di confusione. Sai che faccio, vado a prenderlo e veniamo con una scusa qualsiasi, (premurosa), tu, intanto prepari papà, ma… soprattutto il nonno! Vado, vado di corsa! Grazie, grazie mamma! (Esce gioiosa e ballando come fosse un valzer).

CATARINA
(Guardando verso dov’è uscita la figlia) E chi è cuntenta! Balla puru! Ma allura pi daveru l’amuri è orbu! Cchiù orbu di così! Idda dici di priparari a so patri e o nonnu picchì non sapi chi guerra chi scoppierà a mumentu! (Entra Vittorio).

VITTORIU
(Entra continuando il canto fascista, ha anch’egli un vestito nuovo regalatogli da Peppi) Aspetta e spera finchè l’ora s’avvicina… Ah, tu cca si!

CATARINA
E unni voli chi havia a essiri, a ballari?

VITTORIU
Senti, ma stu vistitu ca mi desi ddu scunchiudutu di to maritu, bonu mi sta?

CATARINA
Pari un manichinu di vitrina! Vulia diri ca cista chi è una meraviglia!

VITTORIU
E i scarpi, i scarpi comu ti parinu, ci stannu cu vistitu?

CATARINA
Ah, puru i scarpi ci rialò! Vidi, vidi chi me maritu u voli veramenti beni! A nuddu di nuiautri nn’ha rialatu scarpi, sulu a vossia.

VITTORIU
Ma di unni ci vinni a chistu di mettirisi a rialari vistita, un lu capisciu propriu! E unni, unni; unni quali negoziu i ccatta? Circava l’etichetta, ma non la potti truvari!

CATARINA
E certu ca non la trova! Quannu si riala ‘na cosa, quarsiasi essa sia, a prima cosa ca si fa qual è? Prima di tuttu chidda di livari l’etichetta! Si leva cu tutu u prezzu? Mancu a busta du negoziu amu vistu, pi non fari capiri quali è; i metti dintra un sacchettu qualsiasi in modu chi nuddu capisci di unni quali negoziu veninu.

VITTORIU
Ta vogghiu diri ‘na cosa, ‘nfilavu a manu ‘nta sacchetta e guarda chi ci truvavu (mostrando una piccola busta ), ‘na busta cu ‘un bigliettu.

CATARINA
E chi c’è scrittu, u liggiu chi c’è scrittu?

VITTORIU
(Apre la piccola busta e ne tira fuori il biglietto, come quei bigliettini d’auguri) Leggilu, leggilu tu.

CATARINA
(Lo leggerà da farlo sentire) Anche se possa sembrarti strano, ti ho sempre voluto un bene dell’anima… (a suo padre, pensando che fosse Peppi a scrivere quella letterina) Vidi, vidi chi beni ca ci voli Peppi miu; non è capaci di diriccilu pi davanti e ciù scrivi ‘nna letterina. (Riprende a leggere) Quando verrò a trovarti lassù, ti starò a fianco per tutta l’eternità. Ciao papà. (Sbalordita). Lassù! Ma lassu… unni? Mancu si stassi o decimu pianu! Ma chi voli diri stu discursu? Non è chi ‘ncuminciò a dari numira! Certu, u fattu di spenniri sti gran sordi ‘nna tutti sti vistita non è chi sia ‘na cosa normali… (Si sente cantare l’intenazionale comunista, è Giorgio che rientra; ha in mano una ventiquattr’ore).

GIORGIO
(Entra) Compagni, noi siamo un gran partito… Ciao mamma. Nonno, sembri un figurino, dove vai vestito così, a ballare? Certo che con tutti questi nuovi vestiti, mi sembra di abitare in una casa di moda… (lo guarda attentamente da testa ai piedi, girandogli attorno) Aspetta, aspetta! Lasciami guardare. Eppure, questo vestito… non mi è nuovo… mi pare di averlo già visto in altri posti…

CATARINA
Sicuramenti nni qualchi vitrina; anzi, sai chi fai, cerca di ricurdariti u negoziu, picchì mi ‘nteressa sapiri quali è.

GIORGIO
(Più confuso che persuaso per quello che non riesce a ricordare) In una vetrina, tu dici? Non riesco proprio a ricordare. Sai invece cosa volevo dirti, che a breve andrò nella Capitale, sono stato chiamato a stare al fianco… niente di meno, del Presiedente del Consiglio! Vuole che occupi un ruolo al Ministero dei servizi per l’integrazione dei popoli! Non siete contenti?

VITTORIU
Ju sugnu cchiù cuntentu, vistu ca tu ha ora a possibilità di fallu, si escludissi da qualsiasi postu tutta la genti di colore, sunnu animali, sancisughe (sanguisughe), inferiori alla razza umana, e nuiautri, ‘nna dichiarazioni di redditi avissimu a dichiarari chi abbiamo, a nostro carico, tri milioni circa di  clandestini, pi non parrari chi abbiamo, sempri a nostro carico, circa cinque milioni di disoccupati, quasi cento mila criminali in 85 prigioni e più di ottocento cretini al parlamento e tanti altri nella comunità europea; nenti ti pari tuttu chissu? E ‘nn’avemu di pagari tassi!

GIORGIO
(Sbalordito) Nonno! Nonno!!! Ma che cosa stai dicendo! La razza umana è unica nel suo genere, non c’è una sotto razza! Siamo tu-tti u-gu-a-li! Siamo noi, quelli che crediamo di essere migliori, che dovremmo invece chiederci e riflettere su nostra normalità; siamo noi i diversi, non loro! Certo, per tutto il resto che hai detto hai ragione, ma solo per il resto. (Esce per una delle stanze).

VITTORIU
Comu si vidi chi ancora e carusu.

CATARINA
Papà, ci vulia parrari di ‘na cosa (quasi in difficoltà a dirglielo) ‘mpurtati chi riguarda Cinzia.

VITTORIU
Vo vidiri chi ho già capito tutto! Si fici… zita! E certu, era ura! L’importanti… chi non è un di colori, e poi, tutti l’autri difetti si cummogghianu.

CATARINA
Ma comu, propriu ora ora, Giorgiu ci dissi…

VITTORIU
Giorgiu si, ancora è giovani Giorgio, comu crisci, poi vidi ca mi duna raggiuni. (Preoccupato) Senti… ma… Non è chi cu tuttu chissu, mi vulissi diri chi èni unu…

CATARINA
(Lo prende in contropiede) Ma quannu mai! Unu di colori in casa nostra! Papà, ma cosa dici! Non sia mai vero! (Più dolce) Casu mai, unu… abbronzatu… Mali chi avissi a jiri.

VITTORIU
Mancu! Si putiria nascondere uno di colore in quella abbronzatura!

CATARINA
Ma chi c’entra, papà! E allura, si ju ora pigghiu e dicidu di jiri a mari, e diventu scura, tu chi fa?  

VITTORIU
Ju, nenti di sicuru; mentri tu voli diri chi vai e ti cerchi ‘nautra casa unni dormiri.

CATARINA
Puru sapennu chi sugnu to figghia?

VITTORIU
Ah, ma allura veru dici! Si, puru sapennu ca si me figghia. Non capisciu però, picchì mi sta facennu tutti ssi discursa.

CATARINA
Intantu, Cinzia s’innamorò di un bel ragazzo… sulu chi è…

VITTORIU
Amu a vidiri unni avemu a jiri a parari. Sintemu com’è.

CATARINA
E’… cecu.

VITTORIU
Puvirazzu! Allura era chissu ca mi vulivi diri! E… senti, non ci vidi propriu?

CATARINA
Nenti di nenti.

VITTORIU
E va beh, si idda u voli, pacenzia, e poi chi curpa ‘nn’havi ddu figghiolu si nasciu così. Cuntenta idda, cuntenti tutti. Ju pinsava chi tu mi vulia diri chi era di culuru!

CATARINA
E… senti nautra cosa, ma si Peppi travagghiava a fari u carbunaru, non mi l’havia a pigghiari allura?
VITTORIU
Certu!

CATARINA
E un carbunaru non diventa nivuru?

VITTORIU
E dopu ca finisci di travagghiari non si lava?

CATARINA
Papà, Ju ti vulissi diri chi ha essiri cchiù raginuevuli, e circari di capiri o prossimu, picchì… Cinzia si nnamurò di un figghiolu ca fa… u bagninu, chi sta sempri a cuntattu cu l’acqua e u suli… nun è ca po’ travagghiari cu i robbi misi? Comu fa a jittarisi a mari e sarvari a genti si è vistutu?

VITTORIU
E comu fa a jittarisi a mari e jiri a sarvari a genti, si non vidi unni va, ‘na vota chi è cecu? Tu vò pi forza fari trasiri u sceccu pa cuda. (Bussano. E’ la vicina).

CATARINA
E cu è! Jamu avanti! (Da fuori non sentono e grida più forte) Trasiti, mancu!

LUCIA
Buon giornu, don Vittoriu; donna Catarina. (Guarda attentamente i loro vesti, poi si sofferma su quello di Caterina, girandole attorno) Allura non mi sbagghiavu!

CATARINA
Vi sbagghiastivu… di ‘nzoccu? E finitila di firriarimi ‘n tunnu chi a testa mi stati facennu girari! Ma c’aviti di guardarimi d’accussì curiusa? Non vi piacinu sti vistita c’avemu misi?
LUCIA
E comu, si mi piacinu! Vossia havi a sulu pinsari chi chissu chi ora havi misu, l’haju (indicando la propria gola) cca! Quannu fu, jivu a vidiri a signura Olga… (Caterina non capisce) a mugghieri du Baruni Procopiu, chidda ca muriu cadennu du cavaddu mentri si facia a galuppata cu so figghiu…

CATARINA
Ah, si, certu ca ma ricordu! ‘Na bedda signura! Chi sfurtuna ca jappiru nni ssa famigghia!

VITTORIU
A iddi, a sfurtuna si ci ‘nfilò quannu si pigghiaru a sirviziu un maggiordomu di culuri… Eramu amici cu Baruni, e spissu, ‘nna cunfidenza c’aviamu, nni scuntravamu supra ssa genti di culura ca sbarcanu comu clandestini a destra e a sinistra, e ju, ogni tantu ci dicìa: “Baruni, a genti nivura, porta sfurtuna! Su comu i jatti nivuri, chi di unni passanu, Diu mi nni scanza e libira!” Iddu ridia; e ora… vidistivu ora comu ci finiu!

LUCIA
Ma chi dici don Vittoriu; vossia havi sempri a mania d’avilla cu ssa povira genti. Mancu u jattu nivuru porta sfurtuna si unu non cridi a certi cosi.

CATARINA
Lassatilu perdiri a me patri, si fissò cu chisti di culura, e nuddu ciù po’ fari trasiri ‘n testa chi ssu genti comu a tutti l’avutri. Ma… mi stavavu dicennu du vistitu, e ca jistivu a fari visita a signura Olga…

LUCIA
Ah, si, visita quannu muriu s’intenni! Picchì ju non havia tutti si cunfidenzi di jirici a casa quannu era viva. Chi signura a Barunissa! Pi strata salutava tutti senza distinzioni di cetu; anchi so figghiu, chi beddu giuvini, finu, educatu, hannu sulu a chissu di figghiu, era sempri abbraccettu a so matri … paria iddu u maritu si nun era pi l’età, e quannu niscivanu da chiesa, tutti dui salutavano comu quannu u Papa affaccia da finestra, e… quannu fu ca successi ssa disgrazia, a famigghia detti a possibilità, a cu vulìa, di putìricci dari l’ultimu salutu di morta. E quannu trasivu nni ddu gran saluni unni era esposta a sarma da signura, ca parìa un museo, chinu di quatri di vecchi baruna e marchisi, mobili du secentu, armaturi… ‘nzumma ‘na casa chi sulu i nobili hannu; idda, a signura Olga, era misa supra ddu littinu di rasu chi pari ‘na pupidda di cira ca durmia, bedda signura! Non ci criditi, ma mi nnamuravu subitu du so vistitu… (indicando quello che ha addosso Caterina) di chissu.

CATARINA
(Sbalordita e risentita nello stesso tempo) Di chistu… diciti?

LUCIA
(Capisce d’avere sbagliato e cerca di rimediare) Chi c’entra di chissu! Vulia diri di chissu, nel sensu chi era u stissu di chistu chi havi misu! Haju circatu chi mancu vu ‘mmagginati, nun haju riniscutu a truvari unni è chi u ccattò u Baruni!

CATARINA
Certu ca vui, nenti sapiti di stu paisi! Ju canuscivu appena appena a signura Barunissa… pi avirici datu a so figghiu quannu era nutricu, ‘na pari di voti u latti, picchì a signura ci finiu d’un corpu…, ci criditi chi havi di tannu chi non l’haju vistu cchiù! Ora mi staju ricurdannu ca mi nni stati parrannu, e di avutri non canusciu a nuddu, mentri vui vidu ca canusciti tutta a settima generazioni… macari di tuttu u paisi!

LUCIA
Puru vostru patri i canusci.

VITTORIU
Ju canusciu sulu o Baruni, picchì quarchi vota nni truvavamu cu avutri amici a caccia nna so tinuta. E sacciu puru chi iddi avianu i sarti di famigghia, e po’ essiri chi ccattavanu i robi e i vistiti i davanu a cusiri, e chi…

LUCIA
Chi… ‘nzoccu, don Vittoriu? Vostra figghia non l’havi u stissu! Chi aviti i sarti macari vui? (Entrano Cinzia e Vladislav con occhiali scuri e color mulatto).

CINZIA
Ciao mamma, buon giorno donna Lucia, lei qui. (Lucia guarda insistentemente Vladislav che cerca di non farsi scoprire) Ciao nonno, vi presento un mio… amico e Professore, Vladislav.

VLADISLAV
Piacere mio; buon giorno a tutti. (Guarda insistentemente il vestito di Caterina)

LUCIA
Eppuru, u sapi, profissuri, mi pari chi sumighia a unu ca canusciu.

CATARINA
(Indisposta) E putiva essiri chi non canuscia puru o Prufissuri! Donna Lucia, non putiti veniri nautra vota, chi ora c’è ca me figghia e… avemu a parrari un pocu di cosi… privati. (A Vladislav che guardava il vestito di Caterina) Non mi dicissi chi puru a lei piaci stu vistitu! (In disparte, in modo che non sentano gli altri) Ah, già, chi ci dicu si eni cecu!

VLADISLAV
Io… veramente… (si toglie da un evidente imbarazzo per quel suo osservare quel vestito) Preferico che… mi dia del tu, si ecco.
LUCIA
Voli diri chi avvicinu cchiù tardu. Però, sugnu sicura chi c’è quarcosa chi non quatra. Arrivederci. (Uscendo, guarda ancora Vladislav).

CATARINA
Ha visto, Professore, chi genti ‘ntrichera ca c’è! Scavanu sempri pi circari di sapiri unu di tuttu. Prego si accomodassi. Questo è mio padre.

VLADISLAV
Molto lieto.

VITTORIU
Vui, ma no ju! Vidissi chi già sacciu unu di tuttu di lei e me niputi, e si ci l’haju a diri comu l’haju (indicando la sua pancia) cca, non è matrimoniu ca si po’ fari… armenu ‘n casa mia. Sapiti chi fazzu, mi nni vaju ‘nta me stanza e tornu a nesciu quannu risurviti stu discursu. Salutamu (esce e tutti gli corrono dietro a soggetto).

CATARINA
Papà, papà aspetta!

CINZIA
Nonno, nonno, dove vai fermati.

VLADISLAV
Nonno, nonno (Escono tutti)

V.F.S. VITTORIU
E non mi chiamari nonnu tu ‘navutru! (Entra Peppi).

PEPPI
Sbagghiu o ‘ntisi diri nonnu! (Chiama la moglie) Catarina, Catarina!
CATERINA
Chi c’è, chi voi?

PEPPI
C’è u paisi chinu chi nostru figghiu va a Roma nel gabinetto del Presidente del Consiglio! Non si cuntenta?

CATARINA
(Non capisce) Ah, ora chi è Sinnacu, havi di jiri a Roma, o gabinettu? Chi sunnu megghiu dda? Certu, dda, u cessu è cchiù granni!

PEPPI
Ma chi capisti! U gabinettu è l’Ufficiu particolare du Prisidenti! Non si cuntenta ti dissi?

CATARINA
Eh! Comu a essiri cuntentu tu a mumentu!

PEPPI
Chi voli diri?

CATARINA
Voli diri chi tu hai… hai…

PEPPI
E poi dici a mia ca parru a puntati; parra, chi haju?

CATARINA
E chi to figghia… u Prufissuri…

PEPPI
U capivu, ci eru mali l’esami e nun si senti bona!

CATARINA
No, no, a jdda boni ci eru, si tu chi a mumentu non ti sentirai bonu!

PEPPI
Chi famigghia di pazzi. Ti vò carmari e mi dici chiddu ca sta succidennu.

CATARINA
To figghia si fici zita…

PEPPI
Tuttu chissu era! Havia a succediri, prima o poi. E cu è, u canusciu ju stu figghiolu? E chi ci trasi u Prufissuri? Vo parrari senza fari puntati!

CATARINA
To figghia si fici zita cu unu cecu e chi è puru di colori.

PEPPI
(Impetrisce non riesce a parlare bene) Co-co co-co co-comu? (Entra Giorgio).

GIORGIO
(A sua madre) Si può sapere ch sta succedendo? (S’accorge di suo padre bloccato, con lo sguardo strano e gli occhi fuori dalle orbite) Papà, papà, che ti è successo? (A sua mamma) Ho sentino nella stanza del nonno un gran vociare, ho provato a bussare, ma niente; e papà che cos’ha, cosa gli è preso?

CATERINA
To soru, un mumentu fa, nni purtò dintra u zitu…

GIORGIO
E allora? Ha il diritto di farsi fidanzata… o no?
PEPPI
Ma-ma ma-ma, cu uuuuunu bo-bo…

GIORGIO
Vuoi spiegarmi, mamma!

CATERINA
E’ un picciottu chi canuscìu all’università e chi eni cecu… e macari… niuru.

GIORGIO
Oh no! Cieco e nero! Sarò lo zimbello del paese, altro che Roma e Roma! Ma com’è potuto succedere! E io che mi apprestavo a fare una grande carriera! Un ragazzo cieco, e per giunta di colore!

CATERINA
Ma comu, figghiu miu, tu non dicivi chi a genti di culura…

GIORGIO
Povero me! (Bussano)

CATARINA
E cu è ora?! Assetta, assetta a to patri quantu non cadi, e a genti non s’adduna di comu è cumminatu (bussano ancora). Vegnu, vegnu!

ASSESSORE
(Entra affannato e sconvolto) Ciao Giorgio, è successo un fatto alquanto strano!

GIORGIO
(Credendo si trattasse del suo caso) Oh, no! Già lo hanno saputo in giro!

ASSESSORE
No, no! Ancora non lo sa nessuno! (Riflettendo) E tu come fai a saperlo?

GIORGIO
Me lo ha appena detto mia madre.

ASSESSORE
…Del cimitero? E come mai?

CATERINA
Sentite, io non so niente di questo cimitero.

GIORGIO
E allora, cos’altro è successo?

ASSESSORE
Al cimitero, gli operai, nel fare manutenzione nella tomba privata del Barone Procopio, si sono accorti che una delle casse da morto è stata aperta, e nel guardare dentro… il morto, o meglio la morta, e cioè la moglie del Barone, quella signora che ebbe a morire cadendo da cavallo, era… nuda! Senza il vestito! (Caterina guarda sbalordita il marito e cade a terra svenuta).

GIORGIO
(Preoccupatissimo) Mamma…, non è che papà…!

ASSESSORE
Corro a chiamare il medico, e dico agli operai di non proferire parola con altri, prima che in paese scoppia un eventuale scandalo.

GIORGIO
Aspetta, aspetta! Il medico no, mamma pare che si stia riprendendo. Corri invece a parlare con gli operari che appena posso vengo anch’io.
ASSESSORE
Certo che rubare il vestito ai morti… Vado (esce premuroso).

GIORGIO
Mamma, su, rispondi (rientrano Cinzia e Vladislav afflitti).

CINZIA
(Vedendo la mamma a terra si preoccupa) Mamma, mamma! cos’è successo Giorgio? (Caterina va rinvenendo).

CATERINA
Unni sugnu? Chi successi? Chiuderu o cimiteru? (Entra Vittorio).

VITTORIO
Catarina, ho sentito gridare… che fu, cos’è successo? (Bussano, Giorgio va ad aprire. E’ la vicina che s’era dimenticato  un sacchetto).

LUCIA
Scusati, mi scurdavu u sacchettu ca spisa… (S’accorge di Caterina ancora a terra) Donna Catarina, chi successi? U dicia ju chi c’era quarcosa ca non funzionava!

VLADISLAV
Forse è meglio che io vada, avremo tempo di parlare del nostro matrimonio.

CINZIA
No, aspetta che adesso t’accompagno.

CATARINA
Cinzia, unni si? Veni, veni cca figghia mia.

CINZIA
(Va ad abbracciarla) Mamma!

CATARINA
Papà, pirsuaditi pi ‘na bona vota, chi l’essiri umanu è tuttu u stissu, e tutti ‘nta sta terra, spinti du bisognu, semu suggetti a sbagghiari, o a circari nni avutri paisi, nazioni, comu putiri stari megghiu, comu fannu tutti sti puvirazza ca tu cunnanni. Figghia mia, Nenti ci fa si Vladi…

CINZIA
Vladislav, mamma.

CATARINA
Si, si, Vladislav, non ci fa nenti si è di nautru culuri, A vita è bella picchì è varia e ricca di tanti culura. E poi, puru chi è cecu e non ci vidi, chi ‘mpurtanza havi si tu lo ami.

VLADISLAV
Io non sono ne cieco, e nemmeno ceco, vedo (togliendosi gli occhiali) abbastanza bene, e poi… non sono nemmeno di colore, (si alza le maniche mostrando il suo vero colore) anche se avrei voluto tanto esserlo per capire meglio il bisogno di queste persone martoriate, alla ricerca di un lavoro dignitoso e liberi da ogni forma di guerra che continua a mietere vittime nei loro sfortunati paesi, schiavi di altri paesi capitalisti. Mi sono dovuto cospargere di fondo tinta per l’amore che ho verso Cinzia, e volevo capire, sapendo che in questa famiglia la gente di colore non è ben vista, e vedere se fossi stato accettato…

CINZIA
Allora tu… chi sei?

LUCIA
U dicia ju chi a stu Prufissuri u canuscia!
VLADISLAV
Sono uno che tu hai tanto amato senza sapere chi ero, è questo che per me conta, il resto è solo ignoranza e stupida presunzione di chi cerca di volere apparire diverso, non accorgendosi della sua vera diversità. Cosa vuoi che sia il colore, la ricchezza, o altri stupidi aggettivi, in questa brevità ch’è la vita?  

LUCIA
Allura… vui siti…

VLADISLAV
Osvaldo Procopio, figlio del Barone. (Caterina sviene di nuovo).

LUCIA
Allura (indicando il,vestito di Caterina) sta vesta chi havi misa a signura Catarina è chidda…

GIORGIO
No!!! Per amore di Dio, non è possibile! (A suo padre) Papà, non è che tu…

PEPPI
Ju non vulia chi vuiavutri… e sta vesta…

VLADISLAV
Lasciatemi dire. Questa veste che indossa la mamma (Guarda Caterina svenuta e capendo la provenienza di quel vestito, cerca di rimettere in ordine, anche per per evitare chem Lucia avesse messo in giro in paese, con una bugia) di Cinzia, è un regalo che mio padre ha inteso farle, dopo tant’anni e sapendo che a lei piaceva, per disobligarsi del gesto che fece lei nei mi riguardi allattandomi… anche se per un paio di volte.

GIORGIO
Grazie Osvaldo, sei una persona alquanto cara.

VITTORIU
E’ propriu veru, e anchi si un pocu a malincuori, sinu ca si mori, c’è sempri d’imparari.

CINZIA
Mamma, mamma, riprenditi.

CATARINA
Unni sugnu? Finiu a commedia?

GIORGIO
Su, mamma, alzati che brindiamo tutti a questo evento, anche se così tanto tragico, ma ricco di grandi valori di vita. (Prendono bottiglie e bicchieri, ma, prima di bere, Giorgio, avendo capito tutto, richiama suo padre al dovere) Papà, sai cosa devi fare per rimediare a tutto?

LUCIA
(Che invece aveva capito tutto) Di spugghiarivi di tutti i vistita ca non su i vostri e jiri a vestiri i morti… (Tutti guarderanno sbalorditi Lucia) Si non vuliti chi u cuntu… a tuttu u paisi. (Brindisi festoso. Si abbasseranno le luci e Sara entrerà, portandosi sul proscenio per narrare la morale finale).

SARA
A tutti, a parrari nni veni facili,
tutti a fari beni semu gracili.
Criticari, è di l’omu u chiù granni difettu,
usa farlu pirsinu cu granni dispettu,
nne disgrazii di l’autri, tutti nni bagnamu lu pani,
trattannu lu prossimu comu fussi nu cani.
Finu ca la disgrazia non tocca a mia
non mi nni futti nenti e così sia.
Ma non sempri la rota gira du stissu versu;
chianciri lu mortu e poi tempu persu.
Amamunni tutti, sinu ca la vita addritta nni teni,
picchì è l’amuri l’unicu veru beni.
Li ricchizzi nun servinu a nenti,
sunnu peggiu di li tinti parenti.
P’un sordu, siguemu lu ventu comu fussimu canni.
E’ a gioia di viviri u significatu chiù granni!
Tinitili a menti sti du paruleddi
Lassatili perdiri li Re cu i casteddi.
E’ megghiu fari ‘na vita povera e onesta
chi aviri li manu ‘ngragghiati ‘ntra ‘na tinta pasta.


TELA