'NA FIMMINA PI MARITU

Commedia brillante in due atti di:

Rocco Chinnici


Spaccati di storie di vita quotidiana, dove prevale l’arte del sapersi arrangiare anche nelle cose più assurde; e Alfio, in questo campo, sembra saperne una più del diavolo, tanto che alla fine dimostra di essere un abile artista, inventandosi finanche….


PERSONAGGI

Arfieddu capu famigghia
‘Mpillonia mugghieri
Filumena cummari
Peppi maritu di Filumena
Zingara
Zà Cruci majara
‘MPILLONIA
(Alfio, uomo con tendenze bisessuali, essendosi tolto il vizio di fumare, ogni pelo gli sembra una trave; passeggia nervosamente accentuando parte della sua femminilità) Ancora cu sta sfilata di moda! Cu stu passiari avanti e arreri! Pari Naoma di Campobellu. E fermati cincu minuti! Sta cunzumannu tuttu u pavimentu! Ma chi hai, chi hai ca si così agitatu?

ARFIEDDU
(Nervosissimo e con la voce da gay) No vidi, no vidi chiddu ca haju binidittu Diu!

‘MPILLONIA
(Alludendo alla mancata mascolinità del marito) Eh, havi d’ora chi mi ‘nn’accurgivu di chiddu ca hai! Ju, ju avissi a fari avanti e arreri così, di nervi! Chi pari c’avissi trasutu ‘nto conventu di clausura di poi ca jappi a furtuna di canusciri a tia, (ironica) madamoaselle! Ma oramai che fari? A vosi sta cruci, voli diri chi l’haju a purtari.

ARFIEDDU
(Avrà sempre gli atteggiamenti consoni al suo personaggio) Si po’ sapiri di quali cruci parri? Picchì non ti piaciu comu sugnu? Guarda, (facendo delle pose), guarda chi fiurinu!

‘MPILLONIA
Bedda si! Anzi no, vulia diri beddu si!

ARFIEDDU
Chi ci vò diri! Non fu a tia ca piacivu? Non fusti tu a diri: “si” a don Carlinu patri parrucu?

‘MPILLONIA
Senti statti mutu e non parramu di patri parrucu! Picchì… si sapìa, chi tu eri… cchiù di dda menza ca di chista; e ora ca ci dicia si a patri Carlinu!

ARFIEDDU
E ci torna!

‘MPILLONIA
Comu ci torna!

ARFIEDDU
No vidi ti dissi ca paru un pupiddu!

‘MPILLONIA
E comu su vidu! E chi profumu ca fai!

ARFIEDDU
Sugnu comu ‘na rosa di maggiu!

‘MPILLONIA
Pari ‘na bambolina du carion. Chistu matrimoniu u chiami? Chistu ‘n’attentatu fu ca mi facisti! A prova, a prova avissiru a essiri i matrimoni, e no così, chi ‘nveci di pisci, ccattavu… baccalàru!

ARFIEDDU
Ancora cu ssa storia du pisci e u baccalàru! Cca jintra, pari chi avissimu ‘na pescherìa! E finiscila cu stu linguaggiu ca hai, picchì mi fa ‘mprissionari tuttu. E poi, ju non mi rifirisciu a ssu geniri di cosi ca pensi tu; sporcacciona!

‘MPILLONIA
Ah, no gioia! E a chi, a chi ti rifirisci allura?

ARFIEDDU
(Facendo sempre avanti e in dietro) O fattu ca sugnu nirvusu; non ti nn’accorgi? Chi ffa, no ci vidi? Guarda bonu, no vidi propriu ti dissi, chiddu ca haju?

‘MPILLONIA
Senti ci staju appizzannu l’occhi, ma non vidu propriu nenti.

ARFIEDDU
Ju pensu ca si tu mi guardassi megghiu, u vidissi ‘nveci.

‘MPILLONIA
Ah, si! Così è? E allura senti; tu mi vidi a mia?

ARFIEDDU
E certu ca ti vidu, ti pari chi sugnu orbu comu a tia!

‘MPILLONIA
E ju, ju chi haju?

ARFIEDDU
(Si ferma guardandola sempre nervoso) Senti non ti ci mettiri puru tu cu i ‘ndovinelli, sai! Ca comu fazzu a sapiri chiddu ca hai, sulu mi ti guardu!

‘MPILLONIA
Ah, no, no sai! E allura comu fazzu… cu tuttu ca ci staju appizzannu l’occhi, a sapillu ju, chiddu chi ha tu, sulu mi ti guardu, mu vo diri?

ARFIEDDU
Picchì unni mia, si guardi bona, e… macari… (mostrando la mano destra) i manu, si vidi ‘nveci!

‘MPILLONIA
U capivu, aspetta, voli diri ca mi mettu l’occhiali (Inforca gli occhiali presi la vicino e comincia a guardarlo mentre lui fa avanti e indietro. Gli andrà dietro cercando di vedere ciò che ha). Ti vò firmari cincu minuti ti dissi, ca mi sta facennu veniri u torcicoddu cu stu fari avanti e arreri, e ti fa guardari megghiu si voi ca vidu veramenti chiddu ca hai.

ARFIEDDU
(Si ferma di botto e lei, che le camminava dietro un po’ abbassata perché intenta a guardarlo da capo a piedi, gli va a sbattere contro e cade per terra). Ahi! Ma chi fa, mi ‘nvesti!

‘MPILLONIA
Ahi, ahi, puvuredda i mia, i rini mi rumpivu! (Rimproverandolo) Ma non è ca si ferma e mi juta a jazzarimi!

ARFIEDDU
(Continuando a manifestare movimenti nervosi). Avanti, così è bonu? (Lei lo guarderà attentamente, mentre lui è irrequieto).

‘MPILLONIA
Ma chi hai, puru u ticchet sta matina?

ARFIEDDU
Si, u scontrinu du super mercatu haju! Allura, nenti vidi?

‘MPILLONIA
Senti, ammanca sulu ca ti fazzu i lastri, e si propriu u vo sapiri, ju non vidu mancu un… (alludendo); e già, chiddu comu fazzu a vidillu si dormi sempri! Ti giuva sulu pi jiri a fari… u bisogninu; è veru… (ironica) gioia?

ARFIEDDU
E finiscila ti dissi cu ssu gioia! Oh, Signuri! Sempri ca cuntinua è! Non vidi, non vidi ‘nveci ca non fumu cchiù!

‘MPILLONIA
Ah, pi chissu è ca si nirvusu! E allura? Non pensi, ‘nveci, c’avissi di chi essiri cuntentu ca non fumi cchiù! Sulu sulu chi ‘nn’accanzi di saluti e risparmii sordi.

ARFIEDDU
Si, però, subitu mi sautanu i nervi, picchì vidu tutti cosi storti; (a cantilena e con la voce ancora più effeminata) storti, storti e storti! e… mi veni sempri di fumari. Mu vo diri com’è fari?

‘MPILLONIA
Ah, pi chissu si nirvusu, chi vidi tutti cos… storti? E ju, ju c’avissi a diri, ju, chi tu non mi l’ha mai fattu vidiri ‘na vota dritta! (Ironica) Gioia! Havi du anni, du anni ca nni maritamu, e havi di ddu jornu chi pari ca durmissi ‘nta ‘na cella di cunventu e cu ‘na monaca a ciancu. Ti pari giustu chiddu ca mi cumminasti? Ti pari giustu chi comu mi zziccu ‘nto lettu, pigghi e ti gira subitu di l’autra menza? Non mu putivi diri chi eri… così, ‘nveci di maritarimi pi sarvari a facci cu a genti pi quantu pinsavanu chi eri… masculu?

ARFIEDDU
Picchì, non ci sugnu?

‘MPILLONIA
Tu… a un masculu… dicemu masculu, ci assimigghi sulu picchì porti i cavusi; pu rrestu, si cchiù fimmina di ‘na fimmina! Comu, ju ti spusavu pinsannu di farimi ‘na famigghia e aviri figghi! Ddocu ju a finiri tuttu u beni ca mi vulivi?

ARFIEDDU
Ma ju o stissu ti nni vogghiu di beni.
‘MPILLONIA
E allura? Chissu non voli diri nenti! I figghi non rrivanu pi virtù du spiritu santu, o sulu picchì tu mi vo beni. Ci voli… ‘mpignarisi cu… ddu attrezzu; mittirissi all’opira… (alludendo all’atto sessuale) cu ddu discursu…

ARFIEDDU
Bih, sempri dda l’havi a testa! U capivu, forsi è megghiu ricuminciu a fumari; e u sai chi fazzu? Nesciu e vaju mi ccattu i sicaretti. Voli diri ca fumu, fumu e fumu! (esce).

‘MPILLONIA
(Sbalordita lo guarda uscire) Era megghiu mi stava muta, quantu menu risparmiavamu i sordi di sicaretti. E pinsari chi non m’avia ddunatu ca non fumava cchiù! Chi ternu o lottu ca fici cu stu signurinu! E chi beddu matrimoniu! Ma c’havia l’occhi ‘ntuppati! Eppuru non parìa propriu così! Sicuramenti mi ‘mbriacavu di iddu, picchì era… gintili, cortesi, di modi garbati… e certu, ju ddocu l’havia a capiri comu era cumminatu! ‘Nna tutti ssi garbatizzi! Un omu normali, è difficili ca fa tutti sti minzigghiarii a ‘na fimmina. Certu u vitti macari chi era prufissuri, u futuru assicuratu e… mi ‘mbriacavu. Però l’avissi dovutu capiri anchi da (facendo il verso della camminàta) caminàta, du modu di parrari… (bussano). E cu è ora? (Si ricompone di corsa e va ad aprire. E’ la comare). Trasiti, trasiti.

FILUMENA
Salutamu. (Alludendo e ironica su compare Alfio) Non c’è a… cummari? (Filomena rimane impietrita a guardare la comare curiosa).

‘MPILLONIA
Picchì, scusati, ju cu sugnu, non sugnu cchiù a cummari?

FILUMENA
Chi c’entra, a vui vi vidu; è… (alludendo ad Alfio per la sua femminilità) di l’autra… cummari ca vi dumandava, da (ironica) donzelletta.

‘MPILLONIA
Sintiti, non vi ci mittiti puru vui cu stu discursu da donzella e da donzelletta, chi già bastanu e assuvrecchianu tutti chiddi ca staju passannu cu me maritu… dicemu maritu!

FILUMENA
Eccu ddocu, viditi chi u diciti puru vui! Ju dissi così, sulu pi sdrammatizzari. Vi capisciu cummari, e comu si vi capisciu!

‘MPILLONIA
Però è stranu stu discursu, picchì ju mi ricordu chi non era così! Comu potti essiri? Forsi sunnu disgrazii ca capitanu; cosi chi arrivanu comu un tronu di l’aria…

FILUMENA
Po’ essiri, cummari, chi c’è ‘nni l’aria u virus da finocchiti?

‘MPILLONIA
(Non capisce) Da finu…chi?

FILUMENA
No chi, chiti, chiti, fi-nu-cchi-ti; ‘nzumma (facendo il verso di gay) ddu discursa va! e pigghiò puru o cumpari?

‘MPILLONIA
Cu sapi; po’ puru essiri, cu tutti sti ‘nfruenzi di microbi ‘nfittivi di l’inquinamentu! Ma chiddu ca dicu ju è: propriu a iddu avianu di ‘nfittari!

FILUMENA
E… dicitimi, pi ddu… (alludendo ai rapporti sessuali) discursu, v’avistivu a stuiari u mussu d’un tuttu? O…

‘MPILLONIA
Si è pu mussu, no mu llurdavu proriu! Macari i filinii mi ci crisceru!

FILUMENA
(Gioiosa) Megghiu!!!

‘MPILLONIA
(La guarda stupita) Uhm!!!!

FILUMENA
(Cerca di riparare la falla) No, nenti, chi capistivu! Ju vulia diri… megghiu nel senzu di…

‘MPILLONIA
Cummari, vi sintiti bona? Chi sintiti diri cu stu… megghiu?

FILUMENA
Chi vuliti ca sentu diri! Dicia megghiu nel senzu chi… a notti vi lassa mpaci e putiti dormiri sogni biati…

‘MPILLONIA
Picchì, vostru maritu, vi teni tutta a notti… sveglia?

FILUMENA
No mi lassa un minutu ‘n paci!

‘MPILLONIA
Eccu ddocu, cu ddisìa e cu schifìa!

FILUMENA
E… dicitimi, ora, unni è ora, a scola è?

‘MPILLONIA
Cui, me maritu? E a scola po’ essiri mai, puru vui, chi a oj è duminica! Ju pi quantu si ccatta i sicaretti. E’ possibili chi a ‘na ‘nfizioni di chista non c’è u rimediu, cummari? ‘Na cura pi quantu torna a essiri, comu diri… normali, e putirisi japriri a porta da spiranza pi quantu putissi aviri quarchi figghittu?

FILUMENA
E chi vuliti ca nni sacciu ju. Ju penzu ca chisti sunnu tram, cara cummari; sicuramenti è quarchi tram ca u cumpari si porta pi d’appressu di nicu, e ora….

‘MPILLONIA
Chi diciti cummari, u tram! Allura me patri chi era ferrovieri e purtava i treni? E puru non appi setti figghi!

FILUMENA
Picchì vostru patri havia puru tram!

‘MPILLONIA
No, i treni, purtava i treni; non vu dissi chi era ferrovieri!

FILUMENA
Ma chi capistivu! Ju non dicia chi vostru maritu porta u tram… comu guidari (facendo il verso di girare lo sterzo). Ma… di aviri un tram.

‘MPILLONIA
Sintiti cummari, ma a oj non aviavu nenti di fari a casa? Havi menzura ca parrati di tram; mi vuliti spiegari megghiu chi ci trasi me maritu cu i tram, si fa u prufissuri?

FILUMENA
(Delusa) Allura… vui diciti chi vostru maritu non havi… un tram?

‘MPILLONIA
E ci torna cu tram! Sintiti, me maritu non havi: né trenu, né tram e si propriu u vuliti sapiri non havi mancu a machina! Vi bastò?

FILUMENA
Ma quannu mai!

‘MPILLONIA
E ancora ‘nsistiti puru! Megghiu di mia u vuliti sapiri, chi mancu havi a bricichetta?

FILUMENA
Ju vulia diri, no tram comu menzu di trasportu! Ma tram (indicando la testa) cca! U capistivu ora?

‘MPILLONIA
Ah, nenti di menu! E allura, forsi vui vuliavu diri: trauma, no tram!

FILUMENA
Si, si, chissu! E vi vulia diri puru, chi stu tram di vostru maritu…

‘MPILLONIA
Ah, ma siti pi daveru ‘na ‘chiollara! Trauma, cummari, trauma! Picchì… s’avissi pi daveru un tram, mu vindissi e mi nni scappassi luntanu di stu paisi di sparritteri e zizzanéri. E… dicitimi, chi c’è, chi si po’ fari?

FILUMENA
Sulu ‘na cosa c’è di fari: avissivu di jiri ‘nno psicoccolo.

‘MPILLONIA
(Non capisce) Ps…chi?

FILUMENA
No chi; coccolo, coccolo; eni chiddu ca tira i virmuzza da panza. Iddu sapi comu fari a guariri ‘o cumpari e livaricci a ‘nfizioni du tram. Si nno, avissivu a scumudari a zà Cruci, a majara, chi macari idda si ‘ntenni di sti cosi. Vi fa puru un bonu miscugghju di lozioni maggichi pi vostru maritu, quantu così… passa u tram…

‘MPILLONIA
E ‘ndiemu tutti ‘n città a fari scioppichi! Ancora, cummari cu stu binidittu tram! Trauma, trauma vi dissi!

FILUMENA
E va beni cummari, non servi chi vi quaddiati così; pi chiddu ca havi u cumpari, chi diffirenza fa si è tram, o è trauma comu diciti vui? Ora vuliti chi vaju ju mi chiamu a zà Cruci? A mia non mi dici di no; è me matrozza (madrina) e veni subitu…, certu, si non si trova a nautra menza a sciogghiri quarchi ‘nfizioni di malocchiu. Chi diciti, vaju e a chiamu?

‘MPILLONIA
Non pinsati, vui, chi fussi megghiu parrari cu patri Carlinu, quantu ci dici quattru missi e fa puru ‘na bona binidizioni a casa e a me maritu?

FILUMENA
Ma di unni vi veninu certi nisciuti? E u parrinu, così, no bandia a tutti!

‘MPILLONIA
Picchì, vui diciti chi patri Carlinu…

FILUMENA
E ci torna! U parrinu, prima di diri a missa, dici a tutta a chiesa: ”fratelli e sorelle, oggi preghiamo per nostro fratello Arfieddu chi havi a finucchiti e bbucca di l’autra menza”. Cummari, ma picchì l’aviti a fari sapiri a tuttu u paisi? Non ci po’ ristari mali u cumpari? Certu, po’ puru essiri chi iddu è pussidutu di diavula, e u parrinu ci fa l’isorcismu... però ju dicissi di parrari prima di tuttu cu a zà Cruci, chi veni ‘n casa e nuddu saprà mai nenti.

‘MPILLONIA
Forsi aviti arragiuni; chi è bellu chi u veninu a sapiscinu macari i picciotti da scola unni ‘nsigna? Chiamatila, chiamatila e videmu chiddu ca nni cunsigghia.

FILUMENA
Allura vaju? (Fa per avviarsi) E… dicitimi, ‘n casa aviti tutti cosi? Chi sacciu: agghi, ogghiu, prizzemulu, peperoncinu…

‘MPILLONIA
Si è pi chissu, haju macari ‘na bedda pezza di furmaggiu ‘ncanistratu (invecchiato); è di chiddu staggiunatu!

FILUMENA
(Meravigliata) U furmaggiu… dicistivu?

‘MPILLONIA
Sulu chi… spaghetti no ‘nn’haju! Voli diri ca vi dugnu i sordi e i ccattati unni a putìa da signurina Pruvvidenza, ‘o passari vi veni.

FILUMENA
Ma quali formaggi e spaghetti! Chi capistivu! Chi vi pari, c’avemu di fari ‘na tavulàta, un fistinu! (Abbuffata) Ju dicia di priparari i cosi ca servinu pi quantu a zà Cruci faci i miscugghi du malocchiu, cummari!

‘MPILLONIA
Ah, nenti di menu, chi babba ca sugnu!

FILUMENA
Cchiù tostu, si veni u cumpari, non ci faciti capiri nenti; ca ju, cu a me matrozza, vinemu ‘n forma di visita, così… ‘na parola tira l’avutra, e u cumpari non si scandalìa di nenti.

‘MPILLONIA
Veru è, raggiuni aviti! Lassati fari a mia (Filomena esce). Spiramu ca iddu non si dduna chi è ‘na cosa cumbinata. Forsi è megghiu ca priparu tuttu l’occorrenti, prima ca veninu iddi. Però, ora ca mi ricordu, non pensu d’aviri tutti cosi, picchì ci volinu macari… (pensierosa) spetta, comu si chiamanu… (bussano). E cu è ora? A cummari si nni ju ora! Mancu si era un furmini! (Va ad aprire; è una zingara). E cu siti vui?

ZINGARA V.F.S.
Pozzu trasiri?

‘MPILLONIA
Accumudativi. (Entra la zingara vestita con indumenti che la rappresentano).

ZINGARA
Buon giornu signura.

‘MPILLONIA
Buon giornu a vui. Dicitimi, a mia circati, o a me maritu?

ZINGARA
Non cercu a nuddu di dui.

‘MPILLONIA
E allura quali è u mutivu da vostra visita?

ZINGARA
Sugnu ‘na zingara ca vaju ‘n giru, ‘n cerca sulu d’un pocu di chi manciari e, ‘n cambiu, leggiu u distinu di tanta genti; a pozzu leggiri a manu macari a vossia?

‘MPILLONIA
A oj ci mancavavu sulu vui ‘mmenzu i pedi pi cumplitari l’opira. Aspittati, aspittati ca vi dugnu si trovu quarchi sordu e vi nni jiti. Non haju tempu di perdiri cu sti cosi ju.

ZINGARA
Sbagghiati signura a diri chistu, lu tempu non è mai persu; picchì… anchi li cosi ca hannu pocu valuri, aiutanu tantu a rricchiri u nostru sapiri, e ju (cattedratica e misteriosa) tegnu tanti di ddi cosi di dirivi, di farivi pirsinu scunvolgiri la menti. Avanti signuredda, non dicitimi di no, e purgitimi a manu.

‘MPILLONIA
(Imbarazzata nel non saper che fare) Ma ju… penzu chi non c’è nenti vi dissi di chi vui mi putissivu miravigghiari; e poi… (preoccupata) faciti cuntu chi rriva me maritu!

ZINGARA
Ora si! Si è pi vostru maritu, ancora tardari havi, non vi pigghiati pinseri, ‘nn’avemu tantu di tempu! Macari chiddu di putiri scriviri un libru di cintinàra e cintinàra di pagini!

‘MPILLONIA
Nonzi, non po’ essiri chiddu ca diciti. Forsi vossia no sapi, nisciu mi si ccatta i sicaretti, non ciù dissi, e u tabbaccaiu è a tri vaneddi cchiù avanti, e facissi cuntu chi me maritu torna quantu prima.

ZINGARA
Si è sulu pi chissu, vi dissi chi tempu ‘nn’avemu di jittari. Vostru maritu ancora di tempu si nni pigghia tantu. Ssittativi, ‘nveci, e purgitimi a manu, chi ‘ncuminciamu propriu di unni vostru maritu.

‘MPILLONIA
Ah! Picchì… allura vui… u canusciti?

ZINGARA
(Con fare misterioso) Sugnu ‘na zingara di grandi putiri, e canusciu i storii di tutta la genti, sacciu pirsinu unni vannu di unni veninu e unni si trovanu a tutti l’uru e minuti. Aspittati a sintirimi parrari e poi viditi.

‘MPILLONIA
(Curiosa) E dicitimi, com’è ca u canusciti?

ZINGARA
Ssittativi vi dissi e purgitimi a manu, ca li risposti veninu suli; non vu dissi ca canusciu li storii di tutti.

‘MPILLONIA
(Siedono e Apollonia le porge la mano titubante). Capivu bonu? Chi vuliti diri ca… sapiti puru a storia di… me maritu?

ZINGARA
(Sempre con fare misterioso) La canusciu megghiu di li me sacchetti.

‘MPILLONIA
(Volendo capire se essa asserisse la verità, s’inventa d’avere due figli) Pi daveru diciti? Allura vossia… sapi puru… comu si chiamanu macari… i so… figghi?

ZINGARA
I mii, diciti?

‘MPILLONIA
Chi ci trasinu i vostri; ju mi riferiva a me maritu, vistu cca diciti di canuscillu, vi dumandavu si sapiavu puru quantu figghi havi e comu si chiamanu.

ZINGARA
E certu ca u sacciu! Havi du gemelli, di nomu: Marco e Agnese…

‘MPILLONIA
(Ritrae la mano piena di sgomento e la guarda immobile; poi, adirata…) Jarzativi, e nisciti subitu di sta casa, prima ca jettu vuci e fazzu curriri genti du vicinatu! Siti sulu ‘na fimina ‘mpustura e minzugnèra! Picchì… me maritu, non havi nuddu figghiu e ne mancu nni po’ aviri.

ZINGARA
U sapia chi vui m’aviavu di diri chissu. Chi è, non vi spittavavu ‘na cosa simili; vi ‘mprissiunastivu, veru? E pinsari chi chistu è sulu l’iniziu!

‘MPILLONIA
Quali inziu e iniziu! Jitivinni, jitivinni vi dissi, chi già vui rrivastivu a fini!

ZINGARA
Ah, si sapissivu, signura! “Spissu lu pizzu amu a pagari, a causa di capricci di la cummari”. (Apollonia la guarda sbigottita) Non mi criditi, veru?

‘MPILLONIA
Jitivinni vi dissi! E non v’avvicinati cchiù a me casa.
ZINGARA
Mi nni vaju si, ma è troppu tardu quannu poi mi circati. Però vui mi faciti simpatia, e ju… un rrialu, u stissu vu vogghiu fari: è sulu un picculu segretu; tinitilu ‘n menti e no scurdati mai: Dissi san Petru: “l’omu si misura a spanna e non a metru; e vostru maritu havi l’arti du tiatru”. Vi salutu, e chi Diu vi facissi donu di tanta forza pi jiri sempri avanti e… suppurtari (esce sotto lo sguardo sbigottito di Apollonia).

‘MPILLONIA
(Sempre sconvolta e adirata verso la zingara) Oh, Signuri, Signuri! Chi sorta di fimminazzi ca ci sunnu! Viditi una di chista comu è capaci di rruvinari ‘na famigghia ‘n tempu nenti! Aspetta ca pigghiu ‘na picca di Sali e ciù jiettu unni niscju (va a prendere un po’ di sale e lo butterà dicendo scongiuri). “Fora malocchiu e dintra bonocchiu; acqua cavudda e sucu d’approcchiu. Acqua davati, ventu d’arreri e balatuna ‘mmenzu i pedi”. Oh, si nni ju finarmenti sta fimminazza! Pazza, pazza e foddi! (Pensierosa) Vidi tu! Marco e Agnese, du gemelli! Cu me maritu ‘nna ddi condizioni! Viditi chi cosa me sentiri diri dopu ca fazzu macari astinenza comu ‘na monaca di crausura! (Riprende a pensare) Anchi si certi mumenti pari ca dicia veru! E chi ci trasia puru u discursa di guardarimi da cummari; comu, chidda mi sta jiutannu comu risolviri u problema di me maritu… curriu macari a chiamari a zà Cruci, e idda… Però sentu chi c’è quarcosa chi non quatra, ma chi? Idda però, di comu parrava, parìa oru culatu! E certu, chistu è u so misteri, chiddu di jiri pigghiannu pi fissa a genti. (Ancora pensierosa) Ma ‘ntantu comu facìa a sapiri puru chi me maritu tardava assà e nni puitiamu scriviri dui di libbra? E chi vosi diri “chi l’omu si misura a spanna e non a metru, e chi me maritu havi l’arti du tiatru?” Chi forsi iddu ha fattu l’attori e ju no sapìa! (Riflettendo) Certu, di ‘na cosa non sbagghiò; chidda ca Diu m’havi a dari forza di suppurtari, picchì ci nni voli di suppurtari avennu ciancu ‘na mugghieri a canciu d’un maritu! Ma… a discursu di maritu; è stranu ca tarda ancora; mancu si ci l’avianu a fabbricari pi davanti i sicaretti! Tantu ci voli pi fari tri vaneddi, o puru ha sempri persu tuttu stu gran tempu e ju non ci havia mai fattu casu? (Bussano) Vo vidiri chi è nautra vota a zingara! ‘Nca va, ca si è (prende la scopa che era li nei presi e la alza, pronta a colpire) idda, ci ‘nne carricari un corpu ‘nta testa di japririccilla ‘n dui comu fussi ‘na fascedda di ricotta! (Va ad aprire. E’ compare Peppe, balbuziente). Oh, vui cumpari? Trasiti, trasiti. C’aviti ca siti così aggitatu!

PEPPI
(Impaurito dalla scopa alzata che teneva la comare, cerca di pararsi la botta) Chi-chi fa-faciti cu-cu cucu ssa s-s-s-scupa j-j-j-j-jsàta, cu-cu cu-cu…

‘MPILLONIA
Appostu semu!

PEPPI
Cu-cummari?!

‘MPILLONIA
(Cocomeri) I cucummari si! Avutru chi cucummari, cumpari! Su i citrola ca mancanu!

PEPPI
(Alla comare che teneva ancora in alto la scopa) Ca-calatila o-o-ora ssa scu-scupa! Pri-prima ca-ca mi nni da-dati pi-pi daveru uuuun corpu ‘nnnta testa! Pi-picchì dici-cistivu ca-ca vi ma-mancanu i ci-citrola?

‘MPILLONIA
(Si vergogna a dirglielo direttamente) E picchì, picchì…

PEPPI
Ah, ora capivu! Chi-chi fo-forsi u cu-cumpari, per ora… (fa con la mano e il muso socchiuso il gesto di niente sesso). Pi-pi chissu a-a-a-allura si-si-siti rra-rraggiata? Va-vabeni, no-non vi pri-prioccupati chi po-po essiri ca-ca a mumentu ci-ci pa-passa. Pa-pacezia ci vo-voli.

‘MPILLONIA
E certu, a vui veni facili diri pacenzia, picchì cu a cummari vui…

PEPPI
(Si adira) A-a-a-a-a cu-cummari chi? E’-e-e-e di qua-quannu vi ma-maritastivu vu-vui, chi pu-puru ju… ni-ni ni-ni ni-ni…

‘MPILLONIA
(Cerca d’aiutarlo trovando qualche parola) Ninitta?

PEPPI
Ma-ma qua-quali Ninitta e ni-nitta! Vu-vulia di-diri chi pu-puru ju… ni-nix!

‘MPILLONIA
(Sbalordita) Ma… nix, voli diri… nenti?

PEPPI
Ne-nenti di-di nenti!

‘MPILLONIA
Macari vui? E’ possibili! Comu, vostra mugghieri dici chi non durmiti cchiù a notti pi quantu…

PEPPI
(Adiratissimo) E ce-certu! No-non do-dormu cchiù pi-picchì su-sugnu sempri chi-chi spettu ca-ca idda si-si dicidi!

‘MPILLONIA
(Pensierosa) Quantu cosi strani a oj! U cumpari, a zingara, ora a cummari… (insospettita) aspetta, aspetta… dicistivu chi havi di quannu fu ca mi maritavu ju ca… (fa segno con la mano di pulirsi il muso) vui…

PEPPI
(Precedendola) Ni-nix? (Lei asserisce) Pro-propriu di ta-tannu! (Vede la comare preoccupata e s’incuriosisce) Pi-picchì mi di-dicisti chi-chistu? Chi-chi fo-forsi, ci-ci trasi uuuuu cu-cu cu-cu…

‘MPILLONIA
(Sdrammatizza) Ma quali cumpari e cumpari! Ju vulia diri, po’ essiri chi allura unni ddu periudu c’èra pi daveru l’aria ‘nfetta di quarchi micubru, e pigghiò a me maritu e a vostra mugghieri? Viditi chi cuincidenza! Ci cridissi unu! E… dicitimi, siti sicuru chi havi propriu di quannu mi maritavu ju chi… nix?

PEPPI
Aaaancora, cu-cummari! si-si vi dissi si-sicuru, voli di-diri chi-chi è si-sicurissimu! J-jornu cchiù, j-jornu me-menu.

‘MPILLONIA
Era megghiu rristava schetta!

PEPPI
Eeee pi-picchì?

‘MPILLONIA
Po’ essiri chi così non vinia a cunsumari mancu a vui. E poi… picchì, dicissi, propriu di quannu mi maritavu ju?

PEPPI
E chi-chi nni sa-sacciu. A-anzi a prupositu; vi vulia di-diri, i-i-idda cca ha sta-statu?

‘MPILLONIA
Idda… cui?

PEPPI
Me-me mu-mugghiri si-s’intenni!

‘MPILLONIA
Sissi, cca, cca ha statu; si nni ju chi havi picca. A cumandavu ‘o ‘nsirviziu e a mumentu veni. Pi chissu siti aggitatu?

PEPPI
Eeeee ce-certu! A chi-chi se-servi, cu-cummari, aviri ‘na-‘na mu-mugghieri e no-o-o-o nni pu-putiri fa-fari usu?

‘MPILLONIA
A mia u diciti! E comu si vi capisciu! (Sospettosa) Ma… propriu di nenti nni putiti fari… usu?

PEPPI
Di-di ni-nix ni-nix!

‘MPILLONIA
Non facemu però chi a cummari putissi aviri quarchi picculu disturbu… (facendo cenno con la testa in quesl basso posto) dda, e non vi dici nenti pi non vi fari allarmari?

PEPPI
(Adirato) I-idda, u-u di-disturbu no-non l’havi su-su su-sutta, l’havi su-supra! (Indicando la testa) E’ a testa ca non ci funziona.

‘MPILLONIA
E bonu, cumpari carmativi, chi jiti pinsànnu!

PEPPI
Ju su-sugnu cu-cunvintu chi-chi chi-chissa è ‘na fi-fimmina ca-ca putìa fa-fari tiatru!

‘MPILLONIA
(Alludendo alla zingara) Puru idda!

PEPPI
Pi-picchì, ma-macari vui fa-faciti ti-tiatru, o u-uuuuuuuuu cu-cumpari?

‘MPILLONIA
Ma cu vuliti chi havi di fari tiatru cu i pinseri c’avemu! Ju? U cumpari? A discursu di cumpari, mu faciti un favuri? Ci arrivati o tabbacchinu, e viditi su ttruvati? Ju pi ccattarisi i sicaretti e non vinni cchiù! E non vi prioccupati pa cummari, chi non è tipu di farivi nuddu tortu.

PEPPI
Spi-spiramu chi-chi chi-chi i vostri pa-paroli rri-rrivassiru ‘n celu! Si-si nno i ja-jammi ci-ci stoccu! Pe-però su-sugnu cu-u-u-unvintu ca-ca è ‘na-na na-‘n’attrici!

‘MPILLONIA
E bonu, bonu. Ora ddunativi du cumpari, chi comu veni a cummari, videmu chi è sta storia ca diciti vui.

PEPPI
O-ora ve-vegnu (esce).

‘MPILLONIA
Ma chi è a oj stu discursu di attori e attrici. Non cridu chi… a cummari… (facendo le corna con la mano), o cumpari… (Sollevata) Menu mali chi me maritu è così! Picchì allura putia pinsari chi era veramenti iddu l’autru attori di tiatru ca dicia a zingara e chi ricitava cu a cummari! Quantu vaju e priparu i cosi, prima ca veni a zà Cruci. Allura, (va prendendo le cose che si trovavano nella vetrinetta del soggiorno) cca c’è l’ogghiu e u piattinu; cca c’è u sali… ora ca mi ricordu, prizzemulu no ‘nn haju, però mi pari d’aviri un pocu di basilicu friscu, penzu chi è u stissu (bussano). Po’ essiri chi su iddi. (Va ad aprire) Oh, zà Cruci! Trasiti; trasiti puru vui cummari.

ZA’ CRUCI
(Vestita con indumenti zingareschi, parlerà un linguaggio a rima e misterioso) Salutamu Apullònia / e dimmi senza nudda cirimònia; / quali è lu mali ca ti pisa? / Chi nesciri lu fazzu di sta casa.

FILUMENA
E non ciù dissi quali è, matrozza!

ZA’ CRUCI
Tu ora statti muta e non parrari; / pi evitari di non sbagghiari. / E’ idda ca mi l’havi di diri, / si lu malocchiu haju di guariri. / Parra ti dissi e non aviri paura, / chi nesciri havi lu mali di sti mura.

‘MPILLONIA
(Trema impaurita da quel misterioso parlare) Zà Cruci, mi scantu di comu parra vossia; non po’ parrari comu a nuiautri?

ZA’ CRUCI
Carmati figghia e non trimari comu ‘na fogghia, / paura hai aviri sulu di chidd’omu ca ti ‘mbrogghia. / Tuttu sacciu e parrari non pozzu, / mi scantu mi ti dugnu ‘nta lu cozzu. / Guardati ti dicu di l’amici, / chi spissu sunnu sulu grandi attrici. (Meravigliata, Apollonia, si ferma a guardare la comare).
FILUMENA
Picchì mi guardati così sbarruata cummari? Vi sintiti bona?

ZA’ CRUCI
(Invita Filomena a stare zitta) Muta ti dissi hai di stari, / si assistiri voi a stu mali scacciari. (Si sente arrivare qualcuno).

‘MPILLONIA
Iddu, iddu è, me maritu!

ARFIEDDU
(Sempre da gay) Vui, cca, zà Cruci! Chi fu, chi successi? Forsi a cummari Filumena javi quarchi spiritu ‘ncurpuratu? O me mugghieri…

‘MPILLONIA
(Va a guardare, ma il compare non c’è) Sulu si? E u cumpari, no vidisti u cumpari?

ZA’ CRUCI
(Guarda sbalordita, Alfio) Chi parrata strana c’aviti, / dicitimi, è favusa, o vui mintiti?

‘MPILLONIA
Ma quannu, zà Cruci, havi un mari di tempu ca parra così! (Bussano). Jemu avanti!

PEPPI
Sa-sa sa-salutamu zà Cruci. Chi-chi fu, chi-chi successi? (Alla moglie in tono di rimprovero) Ah, tu-tu cca si!

FILUMENA
Non tu dissi chi vinìa unni a cummari.

PEPPI
Cu-cumpari, ma-ma uuuuunni eravu? Vi-vi ci-circavu pi-pi tuttu u pa-paisi e non vi-vi po-potti ttru-ttruvari!

ARFIEDDU
Jivu mi ccattu i sicaretti...

PEPPI
(Sentendolo parlare in quel modo sbalordisce) E ca-caviti ca-ca ca-caminati e pa-parrati co-così? Pi-pigghiastivu fri-fri fri-friscu?

ARFIEDDU
Picchì, non caminu bonu? E comu parru, non vi piaci?

PEPPI
Mi-mi pa-pariti cchiù di-di dda bbanna ca-ca di chi-chista! (Poi alla comare) Non vi-vi pari pu-puru a vui cu-cummari?

‘MPILLONIA
Ura di citrola è! Picchì no sapiavu vui chi iddu parrava puru così?

PEPPI
Ve-veramenti, no! E… aaaassai havi chi è di-di sta ma-manera?

‘MPILLONIA
Non vu dissi chi havi du stissu jornu da vostra disgrazia! Viditi chi coincidenzi!

FILUMENA
(Al marito) A disgrazia! Ma di quali disgrazia parra a cummari?

PEPPI
Se-senti, no-no mi fa-fari ja-japriri a bucca sa-sai!

ZA’ CRUCI
Scusati, è a mia c’aviti di fari parrari, / è cosa ca vi pozzu jutari? / Prima di sciogghiri sti misteri, / (a Peppe) dicitimi, l’amati a vostra mugghieri?

PEPPI
Eeeee co-comu! La-l’haju vu-vulutu cchiù beni di-di la mia pi-pirsuna sti-stissa! Pi-pirsinu si sa-sacciu chi-chi avi-vissi di veniri qua-quarchi cosa di di bruttu a uuuunu di du-dui… pe-per esempiu: avi-vissi a ve-veniri uuuun du-duluri di-di testa? E pri-prifirisciu avillu ju chi-chi idda.

‘MPILLONIA
E prosita ‘o cumpari! Chistu è vuliri beni!

PEPPI
Avi-vissi a veniri uuuuun du.duluri di-di pa-panza? E pri-prifirisciu avi-villu jjjju chi-chi idda.

ZA’ CRUCI
Chistu è veru beni, / livari la mugghieri di li peni!

PEPPI
Avi-vissi aviri uuun to-torcicoddu? Priprifirisciu avi-villu jjjju chi-chi jjjjda. Avi-vissi aaa rri-rristari vividuva? Pri-prifiriscju jjjju chi-chi jidda!

FILUMENA
(Indispettita, fa segni di scongiuro contro il marito) Tiè, tiè! A to soru, spiramu a Diu!

‘MPILLONIA
(Sbalordita) Comu, cumpari, tutti ddi beddi paroli e ora…

PEPPI
Cu-cummari, se-sempri pi-pi idda è pinzari! Pi-pi mia non c’è pi-pinzari mai?

ZA’ CRUCI
Ora zittitivi e stati mutu, / chi cca c’è bisognu du me ajutu. / Prima a Arfieddu livamu lu mali; / pigghiati ogghiu, piattu e sali.

ARFIEDDU
(Meravigliato) A mia dicistivu? Ma quannu! (Fa dei saltellini di diniego) Ju non haju nuddu mali. Pi chissu vinistivu allura?

ZA’ CRUCI
(Col tono da incutere timore, tanto che Alfio acconsente a fare ciò che lei gli chiede). Ssittativi vi dissi e stati mutu, / sinu ca ju non haju finutu. / Pigghiati ognunu sti cosi tra li manu / e girati appressu a mia pianu pianu. (Distribuisce ad ognuno, tranne Alfio che siede, le cose che aveva portato lei dentro una borsa: Trecce d’aglio, cipolle, peperoncini… Poi si rivolge a Peppe) Vui caminati cu a seggia ‘n testa, / comu fussi u stindardu ‘nna la festa. / Cu mia ripititi li paroli, / chi guaririsi havi, si Diu voli.

PEPPI
Jjjju ve-veramenti, avissi ta-tanti co-cosi da-da fa-fari, e… (stava per andarsene e lei lo chiama di gran lena).

ZA’ CRUCI
Firmativi, e girati cu nui, / chi lu so mali riguarda puru vui!

PEPPI
O-ognunu si-si teni u so-so mali.

ZA’ CRUCI
Zittitivi vi dissi e non parrati! / ‘N testa la seggia mittiti e cu nui girati. (Esegue e si mette in coda alle altre già pronte a girare attorno ad Alfio) Testa di monacu castratu; / ficatu di parrucu assatanatu. / Capiddi di munacheddi malati; / girati assemi a mia e ballanu sautati. (Faranno tutti dei piccoli saltelli).

PEPPI
Jjju no-non sa-sacciu ba-ballari.

ZA’ CRUCI
(Un po’ adirata) Sauta ti dissi e non parrari, / chi cca non si tratta di cantari. / Sauta ti dissi e ripeti cu mia, / chi lu mali riguarda puru a tia.

ARFIEDDU
(Trema impaurito) Bedda matri, chi mi sta succidendu za Cruci! Firmativi, mi scanti, mi scantu!

ZA’ CRUCI
Nun è di mia ca ta scantari; / ma di quantu a to mugghieri fa passari! / Ora zittuti e penza a chiddu c’ha fattu, / picchì cu mia, ora, scinnirai a pattu. / Occhiu di scimia figghiata, / e prima ca si conza sta ‘nzalàta, / un cunsigghiu ti dugnu Arfieddu; / si voi pi daveru fari u mariteddu: / si voi ca ‘Mpillonia finisci di pinari, / li cummareddi a casa lassa stari. / A to mugghieri cerca ora m’amminzigghi, / spirannu mi ti scordi li to figghi. (Apollonia, a quelle parole, ferma il gruppo e, adirata, prende la sedia che aveva in testa il compare e ne vuole di conto e ragione del marito che fuggira inseguito da lei con la sedia alzata).

‘MPILLONIA
Aspetta, aspetta! (Alla zingara) Ma di quali figghi parra?

ZA’ CRUCI
Alalò, alalò, alalò; / nun su i me li figghi, ma i so! (Indicando Alfio che continua a farle segni di stare zitta).

‘MPILLONIA
Allura a zingara, quannu parrava di figghi, veru dicia! E chi è stu discursu! Comu facisti ad aviri figghi? (Scapperanno tutti a soggetto) E di cu su? Cu è stautra fimminazza? Cca, cca a veniri, pezzu di crastu! Allura tu pi daveru ‘n attori si! Veni cca, cca ha veniri! (Si chiuderà il sipario mentre c’è quel corri corri). Ah, si ticchiappu!

FINE PRIMO ATTO
SECONDO ATTO


(Scena medesima)

‘MPILLONIA
(Intenta a sistemare la stanza. Metterà tutto in ordine con minuziosa precisione; esce per l’altra stanza ma rientra per essersi dimenticata a sistemare un oggetto. Cammina col metro in mano per dare una giusta misurazione alle cose, li guarderà se sono pure in linea. Avrà in mano la livella per mettere in perpendicolare i quadri; sintomo, questo, di un forte esaurimento. Uno dei quadri non riesce a stare perpendicolare e si avvilisce). E’ possibili dicu ju (riferendosi al quadro) che cummattiri puru cu tia? (Continua a riprovarci, ma niente, il quadro non vuole sentire ragioni e continua a stare storto). Comu si oj, chiffari no nn’avissi propriu! (Bussano). E cu è ora! Spiramu nun mi è a cummari, picchì ci ammanca idda ‘mmenzu i pedi! E sinu a quannu non rinesciu a capiri bonu, stavutru misteru di idda cu so maritu, è megghiu mi si staci a casa! (Va ad aprire, si ferma e riaggiusta uno degli oggetti di scena. Apre). Vui! ancora cca!

ZINGARA
Pozzu trasiri?

‘MPILLONIA
Trasiti, trasiti. (Entra vestita sempre con i soliti indumenti zingareschi) Comu mai di sti parti?

ZINGARA
Vinni cca, figghia, pi sapiri di tia e di to maritu; non l’ha a piaciri?

‘MPILLONIA
E certu chi l’haju a piaciri! Vossia mi japrju l’occhi di comu stavanu i cosi, e le ringraziari pi aviri sarvatu ‘na famigghia. Cu me maritu, ora, stamu vivennu i megghiu jorna da me vita; sapi, m’ajuta macari a fari i pulizii, ‘mbianchiò a casa… pripara pirsinu pi manciari!

ZINGARA
Bravu, bravu; si vidi chi misi a mettiru giudiziu.

‘MPILLONIA
E vui… dicitimi, picchì tuttu stu ‘nteressi versu a me famigghia?

ZINGARA
Non l’ha a piaciri chiddu ca fazzu? Mi piaci jiri mittenu paci. E ora dicitimi… di chidda, di chidda nenti si sappi? Rrivastivu a canusciri cu era?

‘MPILLONIA
Ju no, e forsi fu megghiu pi idda, picchì lu cori ci l’avissi manciatu a muzzicuna (la zingara s’intimorisce impressionandosi). Dissiru chi era ‘na professoressa chi vinia pi fari a supplenzi unni a scola chi ‘nsignava iddu, me maritu ‘nzumma…

ZINGARA
Si, u sacciu.

‘MPILLONIA
Ah, puru di chissu siti a cunuscenza! Vossia haju a ‘mprissioni ca sapi troppu cosi.

ZINGARA
U fattu è chi vui vi scurdata ca sugnu ‘na zingara, e u putiri miu è chiddu di sapiri unu di tuttu. E… comu finiu, comu finiu cu presidi?

‘MPILLONIA
U presidi, quannu vinni a sapiri di stu ‘ntricu tra idda e me maritu, ‘na vosi cchiù a scola e a fici trasfiri pi nautra menza; e chi poi si sappi ca i du figghi non avianu nenti a chi vidiri cu me maritu, picchì l’avia avutu idda cu primu maritu… sulu ca (ironica) idda, dda gran truiuna e tappinàra, e macari zucculara da signura…

ZINGARA
E bonu, bonu, a facistivu divintari peggiu di un cannavazzu!

‘MPILLONIA
Chi è, v’affriggistivu? Vi ‘mprissiunastivu? E di chi si vui non ci aviti a chi fari cu discursu?

ZINGARA
Ju non vu dissi pi mia, picchì ju non ci trasu nenti, è sulu ca… sempri di ‘na pirsuna umana si tratta.

‘MPILLONIA
Umana cu, ‘na fimminazza di chissa? Comu, ci vulia scarricari i so du figghi a me maritu, rischiannu macari di fari sfasciari a me famigghia! Menu mali chi rrivastivu vui e mi japristivu l’occhi, sannunca… (Curiosa) Ma… nun è chi sta grandissima zoccula è quarchi parenti vostra e ci vuliti tirari i ddifisi?

ZINGARA
(Facendo la scandalizzata) Ma cui, quannu! Comu! E i difisi di ‘nzoccu? Ju… ‘na canusciu propriu cu è vi dissi!

‘MPILLONIA
‘Na canusci dici! Comu, finìu ca sapi pi filu e pi signu di tutta a genti du paisi!

ZINGARA
Giustu dicistivu di chiddi du paisi! Ma chista non è di cca, no dicistivu puru vui chi è di fora, comu fazzu a sapiri!

‘MPILLONIA
(Come se avesse capito qualcosa) Haju ‘na strana ‘mprissioni ca i cunti non tornanu; c’è quarchi cosa ca non mi quatra. Ma… vossia, cu è, a cu apparteni? Comu fa a canusciri tutta a genti di stu paisi si è puru di fora?

ZINGARA
(Cercandi di giustificarsi con grandissima difficoltà) Ju… haju ‘na parenti chi abbita cca, e vegnu spissu a truvalla, e ogni vota ca vegnu mi cunta du cchiù e du menu, tantu ca ora mi ttrovu a sapiri unu di tuttu e di tutti.

‘MPILLONIA
Ah, si! E… cu è, cu è sta parenti ca vui diciti?

ZINGARA
(In difficoltà) Si chiama… Ma vui, sicuramenti ‘na canusciti. Vi vulia dumandari ‘nveci, ma… vostru maritu, di parrari, parra sempri di dda manèra?

‘MPILLONIA
(Sbalordita) Ancora cu stu me maritu! E vui, vui comu faciti a sapiri puru ca me maritu parra di dda manera?

ZINGARA
E… non vu dissi ca sacciu unu di tuttu? …Di chiddi du paisi, si ‘ntenni!

‘MPILLONIA
Certi mumenti è comu si vossia facissi parti di sta storia.

ZINGARA
(Un po’ irritata) E ci torna! Ju sugnu ‘na zingara, vu scurdastivu? E vinni pi jiutarivi a risorviri u problema cu vostru maritu.

‘MPILLONIA
Ih, e comu finiu, ‘nveci di parrari u voi, parra aratru! Comu m’avissi a scardari ju e ‘nveci vi quaddiati vui! Troppu a cori va stati pigghiannu sta storia.

ZINGARA
‘N parti è comu si m’appartinissi. E ora arrispunnitimi si vuliti ca vi dugnu ‘na manu: parra ancora di dda manèra vi dissi?

‘MPILLONIA
Dici chiddu ca u visitò, chi è normali ca parra così e si movi pi ddu modu, picchì dici chi è bisestili…

ZINGARA
Ah, picchì, nascju vintinovi di Febbraiu?

‘MPILLONIA
No, no, a ottobri nascju; picchì, ‘nfruisci macari u misi? Mancu si fussi simenza di siminari!

ZINGARA
No, chistu no sacciu veramenti; siccomu vui dicistivu bisestili…

‘MPILLONIA
Ma chi capiu! Ju ‘ntinnia diri no comu misi, ma comu qualmenti ca iddu è… ‘nzumma, comu si dici…

ZINGARA
Chi iddu è macari… (facendo segni di gay) così, vuliti diri?

‘MPILLONIA
Si, propriu chissu. Però a zà Cruci dici puru chi non ci fa nenti si è così.

ZINGARA
(Indisposta) E certu, così si metti cu tutti i fimmini ca voli! (Apollonia Rimane impietrita e lei cerca di correggersi) No, nenti, vulia diri… chi si è così, i fimmini ne talìa propriu!

‘MPILLONIA
(Meravigliata) Comu ne talia propriu! Finiu ca si misi cu dda tappinàra ca ci vulia dari i so du figghi! ‘No dissi puru vossia ca si chiamanu Marcu e Agnesi!

ZINGARA
Raggiuni, raggiuni aviti; e chi c’entra ca… sta zà Cruci, comu diciti vui, dissi ca non ci fa nenti? Idda chi nni sapi? Megghiu di mia u voli sapiri! E vui, vui chi nni pinsati, ‘nveci?

‘MPILLONIA
Ju, ju chi? Non è ca sugnu ‘na dimina vinturi comu a idda; e su dici idda…

ZINGARA
Ju dicia vui nel senzu chi… u viditi ‘nzumma si è u stissu o no.

‘MPILLONIA
E comu fazzu ju a vidillu si non finisci a cura.

ZINGARA
A cura! E di chi cosa, scusati?

‘MPILLONIA
A cura pi quantu… ddu cosa si ci sbigghia ‘nzumma. Ah, ma allura vui dura siti di capiri!

ZINGARA
(Più confusa che persuasa) Si ci sbigghia… E… in chi consisti sta…cura comu diciti vui?

‘MPILLONIA
A prima cura, chidda di miscugghi ca ci priparò a zà Cruci, già a finiu; ora sta sta facennu fisiotirapii.

ZINGARA
(Non capisce) Fisio…chi?

‘MPILLONIA
Tirapii, fisiotirapii.

ZINGARA
‘Nautra ora! E ci scummettu ca i sta facennu… (alludendo al pene) dda!

‘MPILLONIA
E certu; unni (indicandosi il braccio) cca allura!

ZINGARA
Haju ‘mprissioni, signura, chi a dura non sugnu ju, è chi ancora vossia stenta a capiri, picchì havi l’occhi d’arreri u cozzu! Ci scummettu macari chi è ‘na fimmina ca ci fa i terapii.

‘MPILLONIA
‘Na fimmina, ‘n’omu, chi ‘mpurtanza vuliti chi po’ aviri; a mia ‘nteressa chi iddu guarisci.

ZINGARA
E ora ca guarisci jennu avanti di stu passu! Donna ‘Mpillonia, oh donna ‘Mpillonia, siti vui chi aviti di curarivi a vista e cuntrullari di cchiù a vostru maritu! Scummettu chi ancora siti comu… frati e soru, o sbagghiu?

‘MPILLONIA
E certu, si non prima finisci di fari a cura e guarisci!

ZINGARA
E lassatila perdiri sta camurrìa di cura, ancora! Ma propria non v’accurgiti di nenti? Mancu di ddu poviru cristu di vostru cumpari?

‘MPILLONIA
(Rimane impietrita) Cui, me cumpari… Peppi? (La zingara annuisce) E vui, comu sapiti vui chi haju un cumpari di nomu Peppi? E chi ci trasi iddu ‘nta stu discursu?

ZINGARA
Ancora vi l’haju a ripetiri chi sugnu ‘na zingara di grandi putiri, e chi sacciu unu di tuttu?

‘MPILLONIA
Sintissi, non è megghiu ca mi dici pani pani e vinu vinu di comu stannu i cosi, ‘nveci di jirici girannu ‘ntunnu? Mi pari di fari i quiz cu vossia.

ZINGARA
(Come se avesse un calo di pressione) Bedda matri, chi mi sta succidennu! Sentu chi mi frummiculianu i jammi e mi gira a testa…

‘MPILLONIA
(Preoccupata) Si ssetta, si ssetta chi vaju e pigghiu un pocu d’acqua cu zuccaru (esce per l’altra stanza ed entra Peppe venendo da fuori).
PEPPI
(Entrando la guarda stupito) Ma-ma le-lei non è a pro-pro pro-pro (Lei gli fa segno di stare zitto, mentre entra la comare col bicchiere in mano).

‘MPILLONIA
Vui cca, cumapari! E… chi ci stavavu dicennu?

PEPPI
Sta-stava dicennu, a pro-pro a pro-pro a proposito ma ma pigghiati ‘na pi-picca d’acqua pu-puru a mia?

‘MPILLONIA
‘Ntantu chista cia damu a signura chi appi un giru di testa (porge l’acqua alla zingara) Ah, ma vju ca stati megghiu! (Al compare) ora, aspittati chi servu macari a vui (esce a prendere un altro po’ d’acqua).

ZINGARA
(Preoccupata) Zittitivi, non parrati pi l’amuri di Diu! Chi si pozzu, puru a vui vinni pi jutari.

PEPPI
(A denti stretti quanto non senta la comare) E co-comu, rruvi-vinannu ‘na-na na-na na-na (entra Apollonia).

‘MPILLONIA
(Si insospettisce) Cumpari, ma c’aviti? Cu stu na-na?

PEPPI
Ne-nenti, dicia si mi pi-pigghiassivu na-na na-nautru bi-biccheri cu l’acqua, chi-chi mi se-sentu cchiù cu-cunfusu ca pi-pirsuasu!

‘MPILLONIA
Menu mali chi non custa quantu a benzina, cu tutta st’acqua! Aspittati ca vaju e a pigghiu. Bivitivi chista ‘ntantu (gli da il bicchiere ed esce).

PEPPI
E o-ora mi-mi tocca ‘mbivirimi pu-puru na-nautru bicchieri cu l’acqua aaaaaa mi-mia ca non havia si-siti!

ZINGARA
Ju…, u sapiti picchì mi trovu a essiri cca?

PEPPI
(Di nuovo a denti stretti) Ce-certamenti pi non vi ve-veniri a pigghiari uuuun bi-biccheri cu- cu l’acqua! E jjjju ca-ca no nni vu-vulia propriu, ma-ma ma-ma macari mi mi nni pi-pigghiassi (entra Apollonia col bicchiere in mano) na-na na-navutru!

‘MPILLONIA
U capivu, manciastivu salatu; aspittati ca vi jincu u bucàli allura (gli porge il bicchiere nell’altra mano perché nella prima teneva quello vuoto e riesce).

PEPPI
(Minacciandola) Vi-viditi qua-quantu acqua me-me me-me biviri se-senza aaaaaviri si-siti! Ma-ma oooora chi-chidda ca-ca porta va vi-viti vu-vui!

ZINGARA
Mi nni ‘mbivu deci di bicchera basta ca non parrati. E vi dissi chi puru a vui staju jutannu.

PEPPI
A mia! E di-di chi? A faaaarimi ‘mbiviri tutti sti bi-biccheri d’acqua? Juuu ca-ca siti no ‘nn’ haju (entra Apollonia col boccale in mano) propriu!

‘MPILLONIA
(Sbalordita) Non aviti siti! E tutta st’acqua allura? Stu avanti e arreri c’haju fattu?

PEPPI
Ma-ma chi ca-capistivu cu-cummari! Ju ci di-dicia a sta si-signura, chi-chi chi-chi siti no ‘nn’haju pro-propriu, nel senzu chi-chi siccomu iiiiidda di-dici d’avirinni ancora ass-ssai, e ci pa-pari mali du-dumandarivi ancora acqua, e ju u di-dicia così pi-pi quantu sa-sa putìa ‘mbiviri tu-tutta idda, chi-chista ca purtastivu; (alla zingara) è ve-veru, si-signuredda bedda, ca-ca va ‘mbi-mbiviti vu-vui ora?

ZINGARA
Si vui rristati mutu ma ‘mbivu tutta!.

‘MPILLONIA
(Non capisce) Picchì, si iddu parra non putiti ‘mbiviri?

ZINGARA
Eh, No! (Cerca di riprendersi) Cioè… eh no, nel senzu di diri: eh no ca ma pozzu biviri! Eh… Certu ca pozzu! (A Peppe) O… no?

‘MPILLONIA
(Più confusa che persuasa) Ci criditi chi no nni capivu nenti. (Alla zingara) ‘Ntantu m’aviti a scusari! Mancu vi prisintavu. (A Peppe) Cumpari chista è…

ZINGARA
Non c’è bisognu chi mu prisintati, u canusciu già.

PEPPI
Ju ma-macari a ca-canusciu.

‘MPILLONIA
Ah, si! E unni, unni vi canuscistivu?

PEPPI
(La zingara fa segni di stare muto) Aaaaa sco-scola.

‘MPILLONIA
Unni? A scola?

ZINGARA
A scola, a scola a Palermu nni canuscemu, studiavamo nno stissu Istitutu di ragioneria.

‘MPILLONIA
A ragioneria… cu, me cumpari? (Al compare) Picchì vui… ragiuneri siti? (Misteriosa) Però a oj non mi pari ca rragiunati tantu bonu cu tutti sti viaggia d’acqua ca m’atu fattu fari.

PEPPI
(S’innervosisce) Si-sintiti cu-cu cu-cummari…

‘MPILLONIA
Attorna cu i citrola ‘ncuminciamu!

ZINGARA
Forsi rrivau l’ura chi mi ‘nn’haju andari, picchì… si fici tardu e…

PEPPI
Eeeeee no! Vu-vui ora vi-vi stati cca! E ci di-diciti a cu-cummari cu-cu siti ve-veramenti!

ZINGARA
Ju! Vui ci aviti di diri cu è realmenti vostra mugghieri!

PEPPI
A mia di-diciti sti co-cosi! Gra-grandissima… (entra Alfio).

ARFIEDDU
(Entra e rimane sbalordito nel vedere la zingara) Tu cca! (Apollonia resta impietrita) E vui cumpari! Chi ssu sti vuci? Si sentinu da strata!

‘MPILLONIA
(A suo marito che continua a mostrarsi gay) Senti, com’è chi ci dasti u tu a una chi mancu ju canusciu?

ARFIEDDU
Cu tu dissi chi ‘na canusciu?

PEPPI
Si, cu-cummari, pu-puru iddu a ca-ca ca-canusciu a scola! E no di-di ragioneria! Ma di… (guardando la zingara) ana-ana anatomia!

‘MPILLONIA
Di nato…chi?

PEPPI
Cu-cummari, no na-natu (facendo segni di nuotare) co-comu natari, ma co-comu natomia, mancu!

‘MPILLONIA
Chi diciti, natati vui?

ZINGARA
Ju forsi è megghiu mi nni vaju, no viditi chi non sapi cchiù mancu iddu chiddu ca dici!

PEPPI
(Adirato, la va a prendere) Vi-vi dissi chi-chi vui vi-vi stati cca!

ZINGARA
Lassatimi, lassatimi si non vuliti chi vi fazzu querela pi sequestru di pirsuna!

PEPPI
A mia, si-siquestru di-di pi-pirsuna! Vu-vui si-siti chi-chi si-siquistrastivu a me-me cu-cumpari! (Apollonia è intenta a cercare di capire).

ZINGARA
Vui siti pazzu, non sapiti mancu chiddu ca diciti! Lassatimi, lassatimi vi dissi! Mancu vui, signura ci diciti nenti? No viditi chi sballò di testa!

ARFIEDDU
Lassatila, lassatila cumpari, chi così a struppiati (la lascia).

ZINGARA
Jiti a teniri a vostra mugghieri o postu di mia, e a chjuditi dintra quantu no nesci cchiù di casa, ‘nveci di jiri appressu (ironica guardando Alfio) a chistu e a chiddu.

PEPPI
Chi-chi è stu-stu di-diascursu di me mu-mu mu-mugghieri?

ARFIEDDU
(Alla zingara) Non ti pari ca ora sta parrannu troppu puru tu!

PEPPI
E ce-certu, vu-vui ci ti-tirati iiiii di-difisi a sta… (bussano).

ARFIEDDU
Cu è? (Alla moglie) Senti, va japri, (sdolcinato) gioia.

‘MPILLONIA
(Sospettosa) Haju ‘na strana mprissioni chi ‘ncuminciu a sentiri puzza di bruciatu. (Nessuno apre ed entra comare Filomena).

FILOMENA
Salutamu. (Impietrisce) E chi successi? E cu è (ad Alfio e a denti stretti) sta… signura?

ZINGARA
A tia non cunveni propriu japriri a bucca.

‘MPILLONIA
(Sbalordita) E chi è, puru a me cummari canusci! (Al marito) E tu, tu non hai propriu nenti di dirimi?

ARFIEDDU
Non guardari a mia ti dissi chi non ci staju capennu cchiù nenti! Sta signura (indicando la zingara) mancu sacciu a cu apparteni, a canusciu sulu di vista e basta.

ZINGARA
Propriu così, macari ju u canusciu sulu di vista a vostru maritu, jivu a scola un ghiornu sulu mi ci leggiu a manu.

ARFIEDDU
Si, propriu così, a manu.

PEPPI
(Ad Apollonia) Cu-cu cu-cummari…

‘MPILLONIA
(Adirata) E finita puru vui ‘na bona vota, cu sti cucummari e citrola, e circati di spiegarivi megghiu! Chi cos’è tutta sta storia? Parrati!

FILUMENA
Cummari, ma chi c’è di parrari! Cu vostru maritu così chi aviti di prioccuparivi! Chi, tra lavutri cosi, è puru ‘n cura…

ZINGARA
(Allusiva) E scummettu di sapiri puru cu è a fisioterapista ca ci fa i massaggi.

ARFIEDDU
Jitivinni, jitivinni tutti prima ca ‘ncuminciu a cantari tanti di ddi canzuni chi mancu o festivalli di san Remu.

‘MPILLONIA
Ah, si, no sapia chi oltri a essiri attori, facivi macari u cantanti! E… sintemu, sintemuli quali su sti canzuni!

ARFIEDDU
Ah, si, vo ca cantu?

PEPPI
La-lassati pe-perdiri cu-cumpari, chi-chi forsi è a megghiu co-cosa.

ZINGARA
Ju…, capivu chi è megghiu mi nni vaju.

PEPPI
Chi-chi è, no-non vi pi-piacinu i ca-canzuni?

ZINGARA
Dicia chi è megghiu mi nni vaju, picchì… si ‘ncuminciu a cantari puru ju…

‘MPILLONIA
Sapiti chi a storia ‘ncumincia a pigghiari forma. Forza, facitimi sentiri cu è l’artista cchiù bravu. (Ad Alfio) ‘Ncuminciamu di unni tia.

ARFIEDDU
Ju… nun pozzu, picchì si cantu, ‘ncumincia ca vi pigghiati tutti pi capiddi.

PEPPI
Tu-tutti, tu-tutti?

ARFIEDDU
E certu, u primu vui! (Peppe rimane sbalordito e guarda sua moglie).

FILUMENA
Nenti, iddu voli diri chi siccomu è bravu a cantari, da gioja vi tirati pirsinu i capiddi!

PEPPI
Ah, si, chi-chissu è! E aaaaallura fa-facitimi se-sentiri cu-cu cu-cumpari, vi-vistu ca-ca è co-così.

ZINGARA
A vui, si propriu ci tiniti, va cantu ju ‘na bedda canzuna di farivi liccari macari l’ugna.

FILUMENA
(Alla zingara e inviperita) Tu non si fimmina, diavulu si! Aviri la sfacciataggini di veniri cca e truvari lu curaggiu di vuliri puru cantari! Matri ‘ngrata e fimmina senza cori!

‘MPILLONIA
(Cerca di riprenderla) Cummari, ma chi stati dicennu!

ARFIEDDU
Forsi è megghi chi vaju e mi ccattu i sicaretti.

‘MPILLONIA
Eh no! Tu di cca non ti movi si non prima si sbrogghia sta matassa!

PEPPI
(Sospettoso, alla moglie) Fi-filumena, di-dimmi ‘na-na cosa, non è ca-ca tu cu-cu cu-cu cu-cumpari...

ZINGARA
Hannu ‘na disgrazia ‘n comuni, di poi ca (ironica) u cumpari si maritò.

‘MPILLONIA
Bih, macari chistu sapi! E cu ci cunta tutti sticosi!

PEPPI
(Adirato) Cu-cummari, no-non l’aviti ca-caputu ancora cu-cu è a ta-tarpa, chi-chiddu ca ci dici tu-tutti cosi?

‘MPILLONIA
Me maritu, no di certu, sapennu unni chi condizioni è! No viditi chi sta facennu puru a cura pi quantu…

FILUMENA
Si svigghia diciti, cummari?

PEPPI
Cu-cummari, si-siti vui chi-chi aviti bi-bisognu di svigghiarivi; e bonu pu-puru!

ZINGARA
Ma sintiti cu parra! Sapissivu vui di quantu havi ca durmiti!

ARFIEDDU
Non fussi megghiu vi nni jissivu ognunu pa vostra casa e nni lassassivu beddi cueti a mia e a me mugghieri! Pi forza è cantari!

‘MPILLONIA
E canta canta, quantu videmu comu ci va!

ARFIEDDU
Ah, si! Cantu? (Comincia a cantare, sempre con la voce da gay, la canzone “Sarà perché ti amo) Che confusione (comincia agirare attorno alla moglie), sarà perché ti amo; stringimi forte ti starò più vicino… E basta basta con (indicando le altre due) voi, ormai è già bella e finita. (Le due si guardano e corrono a tirarlo, la zingara da un lato e Filomena dall’altro per contenderselo ancora. Apollonia e Peppi si guardano e capiscono a volo).

‘MPILLONIA
(Sbalordita e adirata nello stesso tempo) Comu, comu! Di chistu si tratta! Cumpari a cu aspittati puru vui a pigghiari un bastuni! (Sarà un corri corri, un entra ed esci dalle stanze) Veni cca, cca a veniri pezzu di crastu, a cura, a fisioterapia, a finucchiti! ‘Nca va ca si t’acchiappu! E vuiavutri ddu, zocculi ca non siti avutru, a me maritu vi vuliavu pigghiari! Ah si v’acchiappu!

PEPPI
Pe-pezza di ta-tappinàra ca-ca si! Aaaallura pi-pi daveru attrici e-eri! E jjjjjju ca-ca pinsava chi-chi era ‘na-na ‘nfizioni dda, co-comu di-dicia a cu-cu cu-cummari!

‘MPILLONIA
Ancora cumpari cu sti cucummai e citrola! (Mentre girano, si affievoliranno lentamente le luci e, bloccandosi tutti, assumeranno una posizione a soggetto; mentre entrerà la zà Croce che, portandosi sul proscenio, narrerà la morale finale sempre con gli attori che sembreranno delle statue).

ZA’ CRUCI
Quantu storii, chini si misteru,
chi a cuntalli non parinu veru;
ma ju ca fuvu e ceru,
narrarivi vogghiu, a storia finita,
‘na pagina di dda strana vita.
Tuttu è beni chiddu ca finisci beni,
è compitu du tempu alliviari li peni.
Però ‘na cosa vi la vogghiu diri,
spirannu chi a ttutti putissi giuvari:
la vita è bella, picchì pirdilla pi nenti,
pi finti amuri e loschi tradimenti?
Semu lesti a sfasciari famigghi,
sapennu macari di perdiri li figghi!
E picchì? Pi sordi e sessu?
Ah, quantu tempu persu!
Chi eranu beddi li tempi di ‘na vota,
chini di valuri degni di nota!
Quanta fami ca c’era e pitittu
però apprizzavamu lu pani schittu;
ora chi non avemu cchiù fami e stenti
persimu pirsinu d’amari li parenti.
Pinsamuci, prima di farinni vecchi
e ‘ntirrugarinni davanti li specchi,
Fici beni ‘nta sta vita, o fici mali?
E’ tardu, la risposta cchiù nun vali.
A quarcunu, anchi si non ci risurta,
ci ricordu chi la vita è curta;
e allura pigghiatilu stu cunsigghiu,
comu la matri lu duna alu figghiu:
jittamula tutti a maschera di primi attori,
e amamunni forti…, ‘nzinu ca si mori.

FINE