GASPARI, BARDASSARI E FUNCIA MODDA

Commedia brillante in due atti di:

Rocco ChinniciPERSONAGGI:

Jancilu
Carmela
Regista
Cuncetta
Petru
Bastianu
Menelao
Luana
Pudda
Vigile I°
Vigili II°
I° Autore
II° Autore
III° Autore
I° Spettatore
II° Spettatore


SCENA

(Un posto dove si stanno svolgendo le prove)


S’inizia con l’intenzione di voler provare uno dei tre copioni che tre cocciutu autori hanno dato alla compagnia perché realizzassero uno dei propri lavori, ma…


JANCILU
Sempri i soliti discursa! Nun c’è ‘na vota, dicu ‘na vota chi si veni tutti all’orariu! E ancora nun avemu’ncuminciatu; avanti ca finemu a commedia ti vogghiu!

CUNCETTA
Ma di quali commedia parri? Picchì già si sapi qual’è u copioni c’avemu a fari?

JANCILU
Certi mumenti mi pari addrummintata. Scusa, non tu dissi chi nni dettiru tri copioni, e ora ‘nn’aviamu a vidiri pi sapiri quali scegliri e fari di tri?

CUNCETTA
E… sunnu tutti tri du stissu autori?

JANCILU
E chistu è u bellu! Chi su tri autori diversi, e chi autori! Gaspari, Bardassari e Funcia Modda.

CUNCETTA
(Meravigliata) E c’avemu a fari u prissepiu viventi?

JANCILU
(Non capisce) U prissepiu?

CUNCETTA
Mi parinu i nomi di re magi.

JANCILU
Ju, veramenti u re magiu chi si chiama Funcia Modda ‘un l’havia mai ‘ntisu diri.

CUNCETTA
Funcia… comu?

JANCILU
No comu! Modda, Mo-dda.

CUNCETTA
Gna u nomi veru beddu l’havi chistu… (ripete meravigliata) Funcia modda. Oh, u sai chi nun canusciu a nuddu di tri? Ma su belli, armenu, ssi copioni?

JANCILU
(Dispregiando) Belli, si! Ci nni fussiru tanti, megghiu di chisti!

CUNCETTA
(Stupita) Scusa, non capisciu; e allura picchì avemu a fari chisti?

JANCILU
Ma quali chisti e chisti!

CUNCETTA
(Confusa) Senti, ti vo spiegari megghiu! I facemu, o nun li facemu?

JANCILU
U facemu, u facemu! Ma unu, pi furtuna, (evidenziato) unu… un copioni di chisti tri!

CUNCETTA
Ci cridi chi cuntinuu a ‘un capiri nenti.

JANCILU
E forsi è a megghiu cosa!

CUNCETTA
Oh, ma nun è chi m’ajuta a capiri! Nun è ca si stooca u coddu a spiegarisi megghiu, no! Havi a parrari sempri a monosillabi.

JANCILU
Cca, nun c’è propriu nenti di chi capiri. C’è sulu chi no nni pottimu cchiù di sentiri a chisti tri autori chi telefonavanu ogni cincu minuti, dicennuni di fari i so i commedii! E poi dicu ju a nuddu di tri ci nni pari mali a ‘nsistiri di farinni fari a so commedia?

CUNCETTA
Comu comu! Ma nuiautri non potemu fari chiddu ca dicinu iddi. Ora cu arriva, pigghia, scrivi ‘na commedia e l’autri ci l’hannu a collaudari; picchì non sa recitanu iddi? Ma picchì un li mannati a… fari ‘nto culu, ‘nveci?

JANCILU
Picchì… picchì! Picchì hannu a facci di brunzu; a faccia di sbattilla ‘nto spicu di ‘na cantunera; sempri chi rumpinu, sempri chi rumpinu!

CUNCETTA
(Dandosi colpetti al viso per vedere s’è desta) Oh, ma nun è ca staju durmennu e mi ‘nsonnu?

JANCILU
Io, si timpulati ca ti sta dannu tu, ci dassi o nostru regista chi si convinciu a calarici a testa.

CUNCETTA
E allura facemuccilla fari sulu a iddu ssa commedia!

JANCILU
Babbia si! Poi ci nne unu chi non ti dicu, si ttacca o telefunu comu ‘na zicca e nun la finisci cchiù di parrari di so commedii, dici chi megghiu di so nun nni trovi mancu a vulilli pagari a pisu d’oru! Capisci? Mancu a pagalli a pisu d’oru!

CUNCETTA
Bih! E chi! Mancu si copioni fussiru ‘ncastunati di diamanti!

JANCILU
Mu sonnu puru di notti a chistu! E… avissi a vidiri comu scrivi!

CUNCETTA
E certu, si copioni su d’oru! Menu mali allura!

JANCILU
Ma… menu mali… chi?

CUNCETTA
Chi armenu scrivi bonu.

JANCILU
Bonu? Scrivi cu i pedi!

CUNCETTA
(Continua a non capire) Oh, puureddu! Non l’havi i manu?

JANCILU
(Meravigliato) I manu l’havi pi furtuna so, è u cidiveddu chi nun havi!

CUNCETTA
Puru! E allura? Finiu chi sunnu a pisu d’oru! Quindi sunnu di… jittari! Dicu giustu? Senti, ma… nuautri nun è chi pi fari cuntenti sti tri pecuri strippi avissimu a fari malafiura cu nostru pubblicu?

JANCILU
E ‘nsisti cu chi-sti! A unu, a unu di chisti putemu accuntintari!

CUNCETTA
E a unu, a unu si! Non c’è bisognu chi ta pigghi cu mia!

JANCILU
Ju nun ma pigghiu propria cu tia; lassami parrari. Pinsamu… ‘n casu mai; e decisimu chi pi stavota… e ciù dissimu a tutti tri e beddu chiaru, di non telefonari cchiù, di non farisi sentiri pi nudda raggiuni di stu munnu…, chi nni scigghiemu unu di tri e basta. Ma poi, dicu non ci nni pari mali a’nsistiri? Hannu turmintatu… nentidimenu, tutta l’isula, a Calabria e menza Italia!

CUNCETTA
E cu schifia su? (Ricordandosi) Ah, già: Gaspari, Baldassarri e Funcia… Certu chi chist’avutru havi puru un beddu nomu! Ma… vistu chi chiddu… chi custa a pisu d’oru, non servi, l’autri du commedii comu su? Su boni almenu?

JANCILU
(Esprime dissenso) Senti, senti chi dicinu tutti tri. U primu…, chi sarebbi Gaspari…

CUNCETTA
…chiddu chi l’havi d’oru…

JANCILU
(Non capisce) Uhm!

CUNCETTA
(Allusione) U co-pi-o-ni!

JANCILU
(Sorrisino ironico) Ah! Senti chi dici, dici chi è giustu fari tiatru pisanti! Cioè riflessivu, ca fa pinsàri, ‘nzumma; mentri, u secunnu…

CUNCETTA
(Interrompendolo) … Chi sarebbe Bardassarri…

JANCILU
Brava! Ah, ma viju chi ‘ncuminci a capiri! Si, propriu iddu; dici chi oltri a fari pinsari… sempri u tiatru, nno stissu tempu havi a fari puru ridiri.

CUNCETTA
Giustu! Chistu è veramenti u geniri di tiatru chi servi pi fari ‘nte chiazzi! E u terzu… chiddu chi havi a funcia… modda, chi dici?

JANCILU
Du terzu… ca è chiddu chi avutu a facci cchiù dura di lautri dui… ma, dura comu ‘na sciaca (petra), si propriu è essiri sinceru, mu liggivu tuttu u copioni, e curnutu, dicu curnutu si nni capivu ‘na parola! Però, ‘ncumpensu, dicemu… chi fa ridiri.

CUNCETTA
Ah, quindi a Funcia… comu dici tu, non ci nni futti… ne di fari riflettere e ne mancu di pinsari? Sulu di fari ridiri? E allura, facemu… u so, po’ essiri chi a genti resta cchiù cuntenti!

JANCILU
Eccu ddocu, tu si precisa comu a iddu! Ridiri, ridiri e ridiri! Sulu ridiri s’havi a fari! Comu! Dicisti un mumentu fa chi è megghiu ridiri e pinsari, e ora…

CUNCETTA
Senti, non ‘ncumiciamu ancora cu i discursa di filosofia, sai! Picchì…

PETRU
(Voce da vecchio, fuori scena) Unni è, unni è u pappajaddu? Vogghiu u pappajaddu! Dammillu ti dissi, chi le jiri a svacantari. (Entra, mentre si guardano tutti meravigliati, con in mano il vaso da notte, camminando e facendo sempre la voce da vecchio) U jettu du barcuni (lo svuoto come a gettare il contenuto in mezzo al pubblico). Accussì a cu pigghiu pigghiu! (Finisce di fare il vecchio e parla normale) Secondo atto commedia di Baldassare!

CUNCITTINA
(Meravigliata) Viditi ch’è beddu st’avutru! Quindi puru tu… allura già vi li gistivu tutti i copioni? E i me, i me copioni unni su?

PETRU
Aspetta, aspetta! Ju l’haju picchì… ‘na vota chi u regista mi fici vidiri i copioni, mi stampavu puru chiddi pi mia! Nun lu sai comu dici u proverbiu? “Cu va a mannàra mancia ricotta”.

CUNCITTINA
Ah certu! E a mia mi lassastivu u seru! E… senti, già ti liggisti tutti tri?

PETRU
E certu chi mi liggivu!

JANCILU
Allura, vistu chi ti liggisti tutti tri, sintemulu di tia; quali pensi chi è u megghiu?

PETRU
Voi chi tu dicu… di tiatranti o di spettatori?

CUNCITTINA
Senti, dinnillu di tutti dui i cummenti.
PETRU
E allura, u giudiziu di tiatranti è di diri chi u megghiu copioni è chiddu di Gaspari; è… comu diri… un tiatru raggiunatu, riccu di ‘nsignamenti di vita, ‘nzumma nun è cosa di chiazza, ma di fari dintra un tiatru, si nno a genti si stanca, nun capisci cchiù nenti, si jalza e si nni va di cursa.

CUNCETTA
E certu! U ‘nsignamentu si! A genti… specia in estati, voli nesciri di jintra pi svagarisi u ciriveddu, mittillu ‘nfolli, sgranari a marcia da raggiuni e pinsari a divirtirisi, avutru chi ‘nsignamenti! Non bastanu già i problemi chi ci sunnu nni ogni famigghia: tassi, malatìi, dilusioni… lassamenti, matrimunii falluti!

BASTIANU
(Entra facendo lo scemo) Mà (mamma), oh mà! Diti (dici) u ttù (zù) Tanu, ti (chi) voli ‘mpittatu (‘mpristatu) tentutinquantatetti (centucinquantasetti)…

JANCILU
Chistu havi u vocabolariu sulu cu tri lettiri, capivu sulu t-r-ti t-r-ti t-r-ti, t-r-ta t-r-ta t-r-ta!

BASTIANU
(Parlando normale) Atto primo, scena seconda, commedia di Funcia Modda!

CUNCITTINA
Ah, ma allura veru tutti l’aviti u copioni?

BASTIANU
Eh, no! Ju mu fici ‘mpristari di Petru e ci fici i fotocopii… (evidenziando) a spisi me! quindi…

CUNCITTINA
E va beni, va beni! Però si (indicando Pietro) iddu liggiu Bardassarri e tu Funciamodda, voli diri chi a commedia di Gaspari nun ‘nteressa propriu a nuddu! (Ironico) E certu, Gaspari è chiddu ca fa… pin-sa-ri!

BASTIANU
(Non capisce) Eh!

JANCILU
No, nenti, lassa perdiri. Idda (indicando Jancilu) dici chi pinsari nun servi a nenti…

CUNCITTINA
Torna a ‘ncuminciamu! Ju nun vogghiu diri chi pinsari nun servi a nenti, anzi; ti vogghiu sulu fari capiri chi certi voti è mugghiu nun pinsari propriu; si fannu menu abili e nun si ‘ntruscianu i budedda! Senti, forsi è megghiu chi lassamu perdiri sti discursa e turnamu a commedia. (A Petru) Ti stava dicennu: i personaggi, assai sunnu i personaggi di sti commedii?

PETRU
A secunnu di quali facému!

BASTIANU
Ju dicissi di fari chista di Funciamodda; e… u scimunitu, u scimunitu…, nun sacciu si già u capistivu, u vogghiu fari ju. (A Petru) Tu, putissi fari…

PETRU
…U vecchiu stolitu!

CUNCITTINA
(A Jancilu che guarda spesso l’orologio) Ma si po’ sapiri chi hai cu stu ruloggiu? Unu e dui chi guardi! T’ha pigghiari a pinnula?
JANCILU
(Guarda nervoso l’orologio) A pinnula, si! Ora dicu ju è mai possibili chi ogni vota è ‘na storia! Oh, unu, dicu nun c’è unu, chi veni e provi ‘na vota all’orariu!

BASTIANU
Ah, chissu era! Voli diri chi ora, comu rrivanu l’autri nni parramu e si dici beddu chiaru, chi ognunu havi a rispittari l’orariu! Picchì puru ju, sapennu chi ognunu veni quannu voli, vegnu cu me comudu.

PETRU
E allura è signu chi cummedia nun nni facemu nudda di tri.

CUNCETTA
E chi c’entra ora stu discursu di nun fari a commedia?

PETRU
Picchì chista è barca chi nun pò jiri ‘n portu si ‘ncuminciamu così! Scusati, c’è sempri cu havi u ‘mpidimentu; chi sacciu… cu rriva tardu du travagghiu, cu po’ aviri da fari, cu spetti chi si curca u figghiuleddu pi nesciri… Oh, nun semu professionisti, figghioli! Ognunu veni chi si voli divertiri! Quindi, o circamu di capiri, o si nno è megghiu chi ci livamu manu di ora. (Si sentirà dal pubblico un personaggio “attore”, gay; parlerà e si comporterà come tale).

MENELAO
(Rivolgendosi agli attori) Eih, gente! E’ qui che bisogna iscriversi per fare teatro?

JANCILU
(A Petru) Aspetta, aspetta. (Rivolgendosi al nuovo arrivato) Scusassi, ma parra cu nuiautri?

MENELAO
E con chi se no! M’hanno detto che qui stasera si da lettura di un nuovo copione, e serviva gente che recitasse.

CUNCITTINA
(Meravigliata) E chistu… cu è? Di unni s’arricoghi? (A Pietro e Sebastiano) U ‘nvitastivu vuiautri?

PIETRO
(Scandalizzato) Oh, oh! Nun taliati a mia, chi mancu sacciu cu schifia è! Forsi, forsi… (indicando Bastianu) iddu, Bastianu!

BASTIANU
Ju? E ti paru u tipu, ju, di jiri circannu… (evidenziato) donzelletti?

MENELAO
E allora?

JANCILU
Minchiuni, e ‘nsisti! Allora chi?

MENELAO
M’hanno anche detto che cercavate qualcuno che non avesse pregiudizi! Ed eccomi qua! Posso iscrivermi?

JANCILU
Ma…, scrivirisi… unni? Ci pari chi semu all’ufficiu di collocamentu! E poi, lei cu è, scusassi?

MENELAO
Chi sono io? Ma sono Menelao! Che domande!

CUNCITTINA
(Ai tre) Cu è, Menelao? U figghiu d’Ulissi? Non facemu chi chistu è menzu sfasatu e va circannu scecchi morti pi livaricci i ferri?
MENELAO
Senta signora, non se ne prenda peso, sicuramente ho sbagliato. Voi non sembrate proprio gente che fa teatro. Parlate un linguaggio… arcaico e molto… come dire… di strada, si ecco proprio così, di strada!

JANCILU
Sintissi, signurinella… Menelavo…

MENELAO
Si, si, avrò certamente sbagliato; e le ripeto che mi chiamo Me-ne-la-o! Siete voi invece che dovreste lavare il cervello e arricchirlo di vocaboli nuovi. Addio, gente! (Si avvia).

PETRU
Aspetta, aspetta! (Menelao si ferma. A Jancilu, indicando la pagina del copione) Cca, a pagina… tridici, nno copioni di Funcia Modda, c’è scrittu chi trasi… unu… comu a iddu ‘nzumma; però ‘un si chiama Menelau, ma, Gianmaria, e è puru… (facendo il verso di gay) così!

BASTIANU
(Guardando nel copione) Veru è! Gianmaria! E’ scrittu ‘nto copioni! Va beh, Gianmaria è u nomi du personaggiu! Chissu, Mena… comu dici iddu, sarà ‘nveci chiddu so. E dici chi va carriannu giuvanotti ‘ncasa! E so patri, don Raffaeli, finisci chi nni cadi malatu e u portinu ‘o manicomiu.

JANCILU
Ah, ma allura, u ttruvamu giustu u personaggiu! (A Menelao) Sintissi, ma lei è… propriu così? O…

MENELAO
Non capisco! Così… come? Che non ti piaccio… forse?
JANCILU
Veramenti a mia personalmenti, piacinu chiddi comu (accarezza Concettina) a… Cuncittinedda.

CUNCITTINA
(Infastidita della carezza) E finiscila di fari u scimunitu.

MENELAO
(A Petru) E… a te? A te nemmeno piaccio, bel maschione?

PETRU
Senti, Mene… comu ti chiami; vidi chiddu ca fari, si nno ti nni po’ ‘ncuminciari a turnari pa casa di cursa; picchì cca nun c’è nuddu chi havi di sti… ddisìì!

CUNCITTINA
Ma lassatilu stari, puureddu!

MENELAO
Guardi che io non sono per nulla poveretto! E allora… vado?

JANCILU
No, no! A quannu ti truvamu! ‘Nchiana, ‘nchiana chi ora rrivanu lautri e ‘ncuminciamu cu leggiri u copioni.

MENELAO
Arrivo, allora! (Si appresta ad andare in scena).

PETRU
E allura… si c’è chistu… è signu chi avemu a fari a commedia di Funcia Modda! Haju ’na strana ‘mprissioni però chi stu unu ‘nn’havi a dari filu di torciri! Mah, jamu avanti!

JANCILU
‘Ntantu, spiramu chi nun cumincia a lungari i manu.

MENELAO
(Gioioso tocca affettuosamente Petru) Eccomi qui!

PETRU
(Irritato) Oh, oh! E propriu di chissà parravamu! Nun ‘ncuminciamu a munciri, senti!

LUANA
(Da fuori scena) Ehi! Ci siamo tutti? Su, muoviamoci! Io direi d’iniziare subito, perché ho altri impegni che m’aspettano.

PETRU
Cca è a professoressa! Nuiatru havi cchiù di menzura c’aspittamu, e ora… arriva idda e havi prescia. (Entra vestita con indumenti dai colori sgargianti e un gran cappello in testa).

BASTIANU
Puru! Perciò! Arrivi quannu vo, nun dumanni mancu scusa, e ha puru a facci di… brunzu, di farinni primura! E poi… ma comu si bistuta? Ancora nun è ura di recitari. Ma chisti i robbi da commedia su?

LUANA
E certo! Quali se no?

PETRU
(Agli altri) Oh, già i robbi si pricurò, signure me!!!

LUANA
Certo! E… (guardando in giro) ditemi, dov’è il maestro? Gli avevo detto d’avre altri impegni; non è ancora arrivato? Volevo chiedergli se questo costume va bene per il lavoro da fare.

PETRU
Scusa, ma u costumi a chi tiservi si nun prima videmu quali di tri commedii avemu di fari? E’ comu e chiddu chi si catta u sidduni prima di ccattarisi u cavaddu.

MENELAO
Finalmente una con la quale si può parlare! (Si presenta) Ciao, io sono Menelao.

LUANA
Piacere, (lo osseerva attentamente) Luana! Ma… non si parlava… di te, in questo nuovo lavoro da mettere in scena.

MENELAO
Di me… per cosa?

LUANA
No, niente, niente. (Guardando gli altri) Non è che… forse, hanno modificato i copioni?

BASTIANU
Senti, è inutili chi guardi a nuiautri, picchì nni sapemu quantu a tia; no sintisti a Petru, chi un lu sapemu mancu nuiautri quali copioni amu a fari?

VIGILE
(Da sotto, vicino al palco) Scusate, di chi è questa macchina qui fuori, posteggiata a malo modo?

LUANA
E questo chi è, un altro attore? Sai che reciti bene? E pure tu, già con la divisa?

MENELAO
(Esclama meravigliato facendo un piccolo salto) Urrà! Abbiamo anche le forze dell’ordine in questo copione? Allora, sarà un lavoro molto movimentato!

VIGILE
Io vi consiglierei di fare meno gli spiritosi, se non volete che appiccichi un bel verbale alla macchina!

MENELAO
Su, non si adiri per nulla, dobbiamo ancora cominciare a leggerlo il copione!

VIGILE
E lei chi è, scusi? Aspetti che vengo su. ( Sale sul palco).

PETRU
E chi è, tutti cu costumi già su! (A Bastianu) Nun nni staju capennu cchiù nenti! Comu fannu a sapiri a commedia chi avemu a fari?

VIGILE
Dunque, stavo dicendo… Lei chi è?

MENELAO
(Risentito) Sono Menelao! Chi vuoi che sia? Piuttosto lo cominciamo questo benedetto lavoro?

LUANA
E già! Ve l’ho detto d’avere altri impegni! Anche (indicando il vigile che sta salendo sul palco) questo signore è venuto col costume?

BASTIANU
Ah, ma allura è propri a sirata giusta! (Al vigile) Scusassi, ancora u copioni nun sapemu qual’è e già puru lei vinni cu a divisa pi pruvari?

VIGILE
Ah si! E allora ve lo dico per quanto possiate capirmi. Vi dissi finitila, e dicitimi cchiù tostu di cu è a machina cca fora!

MENELAO
(Al vigile, carezzandolo) Sai che oltre a saper recitare sei un bel maschione?

VIGILE
Ti dissi cala i manu a tu navutru! Prima chi ti fazzu un beddu virbali pi molestii osceni.

MENELAO
Su, non ti adirare per nulla!

LUANA
(Agli altri che guardavano curiosi) Ah, ma questo è davvero un bravo attore! In quale compagnia hai recitato?

VIGILE
(Sbalordito) Ah, continuati puru! E allora u sapiti chi facemu? Forza, ‘ncuminciati cu darimi i nominativi, chi va fazzu canusciri subitu a cumpagnia! (A Menelao) ‘Ncuminciamu cu tia… (ironico) beddu, forza, cu sì.

MENELAO
Te l’ho già detto! Sono Menelao! (Si mette a parlare con Luana) Ma tu guarda che gabbia di matti!

VIGILE
Va beh, forsi cu tia è mugghi lassari perdiri! (A Bastianu) E… tu, ‘nveci, cu sì?

BASTIANU
(Facendo lo scemo) Ju tugnu… tugnu… appetta, appetta (va a guardare nel copione). Tugnu… Tantu (Santu).

VIGILE
Senti, nun ‘ncuminciamu cu i santi, chi miraculi cu mia nun ci nn’è, e si nun vi smuviti, pi davveru vi fazzu liccari l’ugna a tutti quantu siti! Ti dissi, cu si?

BASTIANU
(Agli altri che guardavano la scena) Oh, t’incatta (s’incazza) pure! Tittimoni (tistimoni) tutti, ah! (Al vigile) Ju tugnu Tantu!

VIGILE
(Rabbia contenuta) Ah si… (facendo segno di indicare quanto è per la sua altezza) tantu! U virbali nun voli sapiri quantu si javutu, o quantu si grossu, ma cu si! U capisti?

BASTIANU
E ti, ti, u capivu! E ju tugnu tempi Tantu!

CUNCITTINA
Sintissi, è inutili chi si sta manciannu u ficatu, chistu parra così picchì sta pruvannu a parti; e poi chi ci trasemu nuiautri cu a machina… comu dici lei? Pi mia ci po’ fari un virbali longu quantu di ca America, nun l’ha caputu ancora chi a machina nun è nostra?

VIGILE
Ah, nun è vostra? Allura ora ci pensu ju. Ce fari un virbali o patruni di cu è, chi si l’havi a ricurdari ‘nsinu ca campa. Salutamu. (Esce).

BASTIANU
Talutamu! (Ritorna a parlare normale) Oh, e chi è! (Preoccupato va a guardare da dov’è uscito, poi a Cuncittina) Nun facemu… chi chiddu nun è... attori pi daveru, e nun c’entra chi nostri… copioni?
CUNCITTINA
E u dumanni a mia? Comu vuiavutri vi liggiti i copioni e ju è sapiri cu su l’attori?

LUANA
Quindi lo avete già letto il copione? E… non è che dovrò imbarcarmi con… voi, dico?

PETRU
Ju, s’è diri propriu a virità, a tia ‘un ti vulissi mancu comu cumpagna di prucissioni; di comu si cumminata, ti putissi sulu pigghiari e sistimariti unni l’ortu, quantu nun si vvicinanu i passiri a manciarisi i piseddi, così sbolanu du scantu.

MENELAO
Sai che sei veramente (lo accarezza) cattivo?

PETRU
E torna parrinu e ciuscia! Ti dissi cala i manu a tu navutru!

SPETTATORE
(Dal pubblico si alza una persona un po’ adirata) E allora? Questo era lo spettacolo di stasera?

MENELAO
E tu… chi sei?

SPETTATORE
E la smetta pure lei di fare la parte del buffone!

MENELAO
Guardi che io non sto mica recitando, sa! E non sono nemmeno buffone!

SPETTATORE
E’ una vergogna! Farci venire ad assistere a… questa cosa ignobile! Dov’è, dov’è il teatro?

LUANA
Badi, signore che è lei a recitare; noi… noi stiamo solo facendo la nostra parte, quella che ci è stata scritta!

II SPETTATORE
(Cerca di moderare gli animi e invita l’altro spettatore a sedersi) Su, lasci perdere, sicuramente aspettano il regista per iniziare la loro commedia.

SPETTATORE
La loro commedia? Quindi allora loro… non stanno recitando! E allora perché hanno messo questo di orario sul manifesto? Che cosa e chi dobbiamo aspettare ancora?

CUNCITTINA
Sintissi, si jissi a fari ‘na passiata e torna cchiù tardu si pensa di nun aviri caputu nenti.

SPETTATORE
(Al secondo spettatore) Ha sentito pure lei? Ha detto che non ho capito niente; ma cosa c’era da dover capire? (Agli attori) Allora voi sin’ora avete… recitato, o no?

LUANA
Egregio signore, se lei avesse la pazienza d’aspettare, donandoci la possibilità di capire quale dei tre lavori si addicono a questo pubblico, sicuramente aiuterebbe noi alla riuscita dello spettacolo. Lei vuol divertirsi, o… pensare?

SPETTATORE
Io ero venuto qui, perché trovassi un po’ di sollievo alle ansie, alla vita frenetica, ai dispiaceri… (Torna a sedere).

BASTIANU
Te io avetti un petto (pezzo) di tioccolatto glielo daretti…

MENELAO
Darei, (sillabato) da-re-i; studia, asino!

BASTIANU
Lo ttetto (stesso) è! Tentite, cota dobbiamo fare con quetto tignore? Nel mio topione lui non t’è; è nell’attro (altro), no in quetto!

PIETRO
(Facendo la voce da vecchio) Unni chiddu miu, mancu c’è! Vo vidiri chi è…

JANCILU
(Interrompendolo) Si, certu! Chiddu di Gaspari!

CUNCETTA
Allura… è chidda a commedia chi avemu a fari!

JANCILU
(Guarda ancora l’orologio) Dicu… almenu si rridducissi st’avutru regista, no! (Si sente il vigile fischiare e una macchina accendere e partire di gran fretta).

VIGILE VFS
(Gridando e fischiando) Aspetti! Si fermi! Dove va? Sto scrivendole il verbale! Aspetti!

CUNCITTINA
E ora si ferma chiddu!
JANCILU
(Molto preoccupato) Ma… stu rumuri… No!!! No!!! Chidda… è a me machina! A machina, a machina si futteru!

CUNCITTINA
Scusa e allura picchì ci dicisti chi un era a to o vigili?

JANCILU
Ma quali vigili e vigili! Ju pinsava chi chiddu facia parti da compagnia! A machina, a machina si futteru! (corrono tutti fuori a vedere, mentre si chiude lentamente il sipario)

SPETTATORE
(Alzandosi) Come! Se ne sono andati via? E lo spettacolo? Quello che è sul manifesto?

II SPETTATORE
Lasci perdere il manifesto, mi dia retta. Sa che le dico, andiamo a prenderci un caffè, può anche darsi che a breve tutto si aggiusta.

SPETTATORE
Ma sì, forse è la cosa migliore! (Si avviano parlando) Sa dirmi lei chi erano quei tizi sul palco e che dicevano di dover fare una commedia?

II SPETTATORE
Sarà stata sicuramente gente alla quale piace il teatro e ha provato a cimentarsi.

SPETTATORE
E già! Tutti vogliono fare teatro; come se quello della quotidianità non soddisfi più nessuno.

II SPETTATORE
Su, andiamo, se no al ritorno si corre il rischio di vederla iniziata la commedia.

Fine Primo Atto


Secondo Atto

(Scena come prima)


REGISTA
(Entra leggendo un copione, mentre gli altri li tiene sotto l’ascella) …Si putissi ti lassassi ‘nta cincu minuti, pezzu di vacabbunnu! (Smette di leggere e pensa su quanto è scritto sul copione) Eccu ddocu! Sempri lassamenti, lassamenti e lassamenti! Dicu nun c’è una, o unu chi o primu ‘ntoppu ca si prisenta dicissi: (ironico) Va bene, amore! Su, non è successo niente! No!!! Ora nni lassamu! Comu siddu u restu da famigghia ‘un cunta cchiù. Basta chi si lassanu, e poi i figghi di unni pigghianu pigghianu! Chi tempi, chi tempi! Ah, quantu eranu beddi chiddi di ‘na vota! ‘Ntantu, quannu dui si facianu ziti… e cu pirmissu du patri e da matri…, no comu a chisti di ora! si ssittavanu (indicando dove) unu di cca, e l’autra dda via, chi pi vidirisi ci vulia u binoculu! Mancu putianu parrari! Eccu! A ddi tempi ci vulianu i telefonini! Pi quantu i dui si putianu sentiri, e no chi ci ristava sulu di taliarisi. Ogni tantu iddu dicia: e semu cca! E idda ci arrispunnia: e già! E tutta la santa siratina passava dicennu sempri: e semu cca! E già! (Pensa ad allora) Dici: tannu nun vidivanu l’ura di maritarisi, e certu! Ci mancava puru di parrarisi! Pigghia ora ‘nveci: …cunvivinu, nun si chiamanu mancu ziti cchiù, picchì… dicinu chi su amici... amici! Oh, viditi si figghi vonnu cchiù nesciri di casa ora! Non nescinu mancu si l’ammutti cu ‘na pala meccanica! E certu, fannu chiddu ca vonnu; stari, e stannu ‘nsemmula, dorminu puru ‘nzemmula si vonnu; torninu dintra quannu ci pari e piaci, trovanu puru a tavula cunsàta! Nni vo cchiù? (Guardingo) Certu (va a guardare se viene qualcuno) Ah! …m’avissi vulutu ttruvari giuvini di sti tempi! E no cu dda camurrìa di: “e gia” “ e semu cca”! Ma…, a discursa di semu cca, ancora nuddu ha vinutu? (Guarda l’orologio) Ah, ma già l’orariu buccò di quasi un’ura! (Si sentono arrivare i primi).

CUNCITTINA
(Entra con Petru parlando, s’accorge del regista ed esclama un po’ ironica) No! Non ci cridu! Già cca?

REGISTA
Già cca…, chi? Ancora bonu ca vinni!

PETRU
Comu! Tanta primura pi priparari sta commedia...

CUNCITTINA
E… u tiatru? A cultura? Tutti sti beddi paroli, e ora… Chi voli diri?

REGISTA
Si, propriu vi l’haju a diri; haju statu cu sinnacu pi vidiri unni fari, dopu, sta commedia chi avissimu a priparari, e iddu mi fici capiri ca… (facendo segno di niente).

CUNCITTINA
Nenti? Comu nenti! Finì chi u tiatru è cultura…

REGISTA
E doccu è u ‘mbroigghiu! A cultura fa… mali!

CUNCITTINA
Tu dissi u sinnacu?

PETRU
No, non cridu!

REGISTA
U sinnacu si! Oh quantu siti babbasunazza! E’ o sinnacu chi ci po’ fari mali!

LUANA
E certo, la cultura allarga i… (evidenziato) saperi!

CUNCITTINA
E chi voli diri allura?… chi veru ‘un la facemu cchiù a commedia?

REGISTA
Propriu accussì. Scusati, a chi servi sfurniciarinni di priparalla e poi un aviri unni falla? Tantu vali chi nni videmu pi farinni ‘na partita e carti, cuntarinni quattru cosi, o giucari a dama!

PETRU
E i copioni chi già su stampati? E a ddu figghiolu? A ddu figghilu chi nni mannasti pi fari a parti di chiddu… (gli fa segni di gay) cu ciù dici ora chi si nni po jiri a casa?

REGISTA
Ah, già vinni puru iddu? E unni è? E chiddu chi havi di fari u vigili, puru vinni? E unni su?

CUNCITTINA
U vigili? Allura chiddu… d’antura… era… non mi diri…

PETRU
Quindi chiddu chi friscava… Aspetta, aspetta, (al regista) mi scusassi, ma… di quali vigili sta parrannu?

REGISTA
Comu di quali vigili! Di chiddu chi havia a fari a parti du vigili! Nun vinni? Mi dissi chi havia puru a divisa pronta!
CUNCITTINA E PETRU
(Cuncetta e Petru si guardano meravigliati) U vigili!!!

PETRU
Allura a machina… ‘un sa futteru! Sa purtò iddu, chissà chi havi a fari u vigili!

CUNCITTINA
E chi mutivu havia di purtarissilla?

PETRU
No, no, no! Nun po’ essiri chi fu iddu! Picchì mi ricordu chi friscava a chiddu chi sa stava purtannu.

REGISTA
(Non capisce) Mu diciti… di chi cosa stati parrannu?

CUNCITTINA
Antura vinni un vigili, e nni dissi di spustari ‘na machina, si nno avissi fattu un virbali beddu longu e… (ha un’idea) certu chi potti essiri iddu, si ‘ntisi pigghiatu pi fissa e pinsò di purtarisi a machina, pinsannu di farinni u scherzu!

PETRU
Beddu scherzu! Jancilu ancora curri a sicutari a machina! (Pensieroso) E… comu facìa a friscari mentri si purtava a machina?

REGISTA
(Riflettendo) Ah, ora ‘ncuminciu a capiri! E vuiavutri pinsati chi ju a chistu u scigghia a muzzu pi fari l’attori? Chissu sapi ricitari! Viditi chi nun nni capistivu nenti! Iddu, sicuramenti prima di tuttu appi a ‘nchianara ‘nna machina, japrì u finistrinu e si misi a friscari e jittari vuci ‘nno mentri chi vuiavutri niscivavu fora, poi ddumò u muturi e si nni jiu friscannu e jittannu vuci comu si gridassi o latru! Vuiavutri u vidistivu assicutari a machina jittannu vuci?

PETRU
Ju personalmenti… no; (a Cuncetta) e tu?

CUNCITTINA
Veramenti ju vitti sulu a machina chi partia e sintennu jittari vuci, e poi a Jancilu chi ci currìa pi d’appressu; cu sapi si rinasciu a firmallu!

REGISTA
Eccu docu! Viditi chi è comu vi dicu ju! Chiddu recita! Pinsati chi recita pirsinu quannu mancia! E avissivu a vidiri chi manciati ca si fa! Ma… siccome è pi finta, non grassa mai.

CUNCITTINA
E si ‘ngrassa ‘ngrassa pi finta? Va dda, va curcati. Senti chiuttosto, si commedia nun ‘nn’ avemu a fari cchiù, chi ci dicemu a l’autri?

REGISTA
Chi ci dicemu, chi ci dicemu! Ci dicemu comu stannu veramenti i cosi, chi u sinnacu dici chi u Comuni… non havi sordi e ‘un havi mancu unni farinilla fari a commedia... Si nno ‘ncuminciamu a leggiri u copioni cu a spiranza chi quannu a commedia è pronta si decidinu e truvanu puru unni falla fari. (Si sentono arrivare gli altri). Cca, cca sunnu! ‘Ncuminciamu a leggiri.

MENELAO
(Entra e s’accorge del regista) Oh, finalmente, maestro! Quasi non ci speravo più. Lo prepariamo o no questo lavoro? E’ da qualche tempo che avrei voluto cimentarmi in questa parte, sa.

PETRU
Arreri cca eni! (A volere dire gay).
MENELAO
Come, scusa? Non sei contento che son qui?

PETRU
E ci torna! Ma u vo capiri ca ju… talè quantu mi nni nesciu e vaju a vidiri pi Bastianu, così ‘ncuminciamu.

CUNCITTINA
Oh Petru, ancora cuntinui? E si, forsi è megghiu chi va e chiami a Bastianu. (Al regista) Allura, ‘ncuminciamu cu stu binidittu copioni? (Entra Jancilu).

PETRU
(A Cuncittina) Talè, vistu chi rrivò Jancilu, curri pi davveru a chiamari a Bastianu chi forsi cuminciamu pi davveru.

CUNCITTINA
Si, si, curri, curri. (Esce Pietro).

JANCILU
Cca nun si cumincia nenti, si prima non risurvemu u discursu da machina!

REGISTA
Oh, finalmente, rrivasti già! E avanti Jancilu, puru tu; ancora nun l’ha caputu chi chiddu ca si purtò a machina recita? E’ chiddu chi havi a pruvari a parti!

JANCILU
Ma chiddu cu, u… vigili?

REGISTA
Si, propriu iddu, e per ora si sta allinannu pi trasiri ‘nto personaggiu du vigili, ha caputu?
JANCILU
Si ma i vigili nun è chi pi fari u concorsu pi vigili si robbanu i machini di cristiani! E poi… c’era bisognu chi sa purtava? Mancu a cursa chi mi fici, e u cori chi mi stava niscennu di fora! Allura… chiddu… non si… (facendo segno di fregare).

REGISTA
Quannu mai! E pi finta ti dissi, chi sa rubbò. Anzi, comu finiu?

JANCILU
Comu finiu! Ju ci curria pi d’appressu e iddu rallentava, comu mi vvicinava, iddu accillirava; ju m’avvicinava e iddu accillirava, sinu a quannu mi stava scattannu u cori e u mannavu a fari ‘nto culu. Ma… è sicuru chi chiddu è u…

REGISTA
Ancora! Si ti dissi chi è u vigili, basta! Ma no u vigili veru! Sempri chiddu ca voli fari a parti.

JANCILU
Ci cridi chi non ci haju caputu nenti? U problema è chi si era ‘na machina vecchia… ma chista è nova! Mancu ‘na simana chi ma binidiciu u parrinu, e ora…., figurativi chi ancora è pagari a prima rata! E su sapi me mugghieri!!!

CUNCITTINA
E bonu, Jancilu! Si u maistru ti dissi chi è u scherzu!

JANCILU
Beddu scherzu! Spiramu chi ora a porta, si nno cu torna a casa unni me mugghieri? Idda chi già non vulia chi facissi tiatru, a purtarici sta bedda nutizia puru, e a causa du tiatru…

PETRU
Va beh, ma tantu è pi finta!

CUNCITTINA
Allura, u liggemu o no stu copioni, picchì dumani è jiri a travagghiari! (Si sente arrivare qualcuno a voce alta, è la moglie di Jancilu che ha saputo della macchina).

CARMELA
Unni si? Veni cca! Cca a veniri! Unni si ti dissi?

JANCILU
Scunchiuduta! Già cca è! E comu fici a sapiri così prestu da machina? E ora!

CARMELA
(Entra adirata) Salutamu a tutti! (A suo marito) Senti biddittu, chi è stu discursu chi mi rrivò a ricchi da machina?

JANCILU
(Si guardano tutti meravigliati) Oh, me mugghieri! (Tra se) E cu ciù dissi?

CARMELA
Lassalu stari stu… oh me mugghieri, e rispunni a mia! Chi è stu discursu?

JANCILU
(In disparte) Matri du Carminu, chi ci cuntu? Oh, madonna ‘o Tindaru! Appostu semu!

CARMELA
(Adirata) Cu tia parru! Chi è nun senti! Cuntami, di comu si rrubbaru a machina ti dissi!

CUNCITTINA
Signura Carmela, veramenti…

CARMELA
Veramenti chi? ‘Ntantu lei nun si mmiscassi unni i nostri discursa! E poi, iddu, cca, non ci havi a mettiri cchiù pedi. (Al marito con serio rimprovero) E ti pari a tia chi mi dici ancora di vuliri fari u tiatranti! (Ironica, fa la voce del marito) U bellu ca mi dicia: Il teatro è cultura! Chista è a cultura, disgraziatu! (cerca di dargli colpi di borsetta) Chidda di farisi futtiri a machina? Oh, e ancora avemu di ‘ncuminciari a pagalla!

MENELAO
Signora! Che modi sono questi!

CARMELA
(Lo guarda stupita) E tu comu parri? Levati di cca, prima chi ti dugnu un corpu di borsetta ‘nto mussu! Cu schifia si?

MENELAO
Come osa! Io mi trovo qui per far teatro con questi signori.

CARMELA
Signori, si! Cui, chisti? E ci scummettu chi tu u vo fari puru cu me maritu u tiatru!

MENEALO
Certo!

CARMELA
Comu, comu! Tu… cu me maritu… cumminatu così? (Al marito) Gran pezzu di crastu! Chi è st’avutru discursu? Non mi diri chi…

JANCILU
E parrati vuiavutri! Cca si sta facennu un mari di confusioni. Ju, cu iddu, nun ci trasu propria nenti!

MENELAO
Come niente!

CARMELA
Avutru chi tiatru, cca vi ‘ncuntrati pi fari li orci! Gran pezzi di porci!

CUNCITTINA
Li orgi…. cu! Iu…, cu vostru maritu? Ma di unni i pigghia certi nisciuti? Ma lei u sapi quannu parra chiddu ca dici?

LUANA
Senta signora, non so chi lei sia e non voglio nemmeno saperlo, mi dispiace solamente di sentirla gridare contro di tutti senza saperne la ragione di questo suo inveire.

CARMELA
A raggiuni? Comu a raggiuni! Perciò, nni futteru a machina… anzi, si fici futtiri… iddu, stu pezzu di pisci stoccu! E un m’è viliri comu dici lei!

LUANA
No, avvilire inveire; inveire! Va beh, va beh, forse è meglio lasciar perdere.

CARMELA
A mia, di tuttu sti beddi paroli ca diciti, nun mi nni ‘mporta nenti, vogghiu sulu ca si ricogghi a machina.

REGISTA
Donna Carmela, vossia sta parrannu ammatula; a machina, a mumentu a portanu! Comu ci l’amu a diri cu a musica!
CARMELA
(Inviperita, al marito) Comu, comu! A portanu? Allura voli diri chi tu… a ‘mpristasti! E a cu, a cu, si nun voi chi mancu a toccu ju! No, no, no! Tu, tiatru non sulu non nni fa cchiu, ma mancu ti nni vogghiu cchiù sentiri parrari! Cu mia reciti! (Ancora cercando di colpirlo con la borsetta mentre gli altri cercheranno di sedare la lite) Comu, a mia mi dici chi a machina l’havi a maniari sulu unu: (ironizza ancora ciò che le diceva il marito) la machina è veloci e tu ti va cafuddi unni quarchi vadduni! Ancora nun si pratica pi purtari a machina nova… (ritorna a prlare normale ma adirata) e pigghia di sutta e metti di ‘n capu, (riprende la sua arringa) e ora… ci a duni o primu ca veni! E unni è, unni è stu signurinu chi appi stu privileggiu? Ci scummettu chi è navutru comu (indicando Menelao) a chistu?

MENELAO
La smetta, adesso! Che cosa ho io che non va?

CARMELA
(Meravigliata e facendosi il segno della croce) Nonmu do patri! Chi havi chi non va, dici! Ma ta taliatu o specchiu? Ta vistu comu si cumminatu? Comu ti movi? Ti manca sulu ‘na vistinedda pi essiri completu.

LUANA
Mentre a lei mancano sicuramente i… pantaloni!

CARMELA
(Meravigliata) Senti, signorinella, nun è chi avissi a ‘ncuminciari puru cu tia! (A Menelao) Nun mi dicissi chi pure lei fa… tiatru?

MENELAO
Certo che faccio teatro! Su via, anche lei lo sta facendo!

CARMELA
Io, tiatru, ne nn’hajiu fattu mai, e ne mancu pensu di farinni ora. U tiatru, si! (Al marito) Vidi, vidi chi haju raggiuni! Allura tu… ti junci puru cu sta… signurinella?

JANCILU
Ma quali signorinella e signorinella! E’ ‘n attori; non vidi chi stamu facennu tiatru?

CARMELA
Stannu, vo diri, stannu facennu tiatru! Picchì tu, ora, ti nni veni a casa appressu a mia! U capisti? L’attori, havi a fari l’attori, e no tu…, pezzu di trunzu di brocculu, chi ci dasti a machina a unu chi non canusci; e a mia mancu si bonu (ancora con la borsetta) di farimi mettiri ‘o volanti!

CUNCITTINA
E bonu ora cu sta camurrìa di borsetta! Chi sta cumminannu ‘na guerra, pi nenti.

CARMELA
Pi nenti? Comu pi nenti!

REGISTA
Sintissi, signura Carmela, si ssittassi cca bedda queta, chi ora rriva chiddu da machina e così si tranquillizza.

CARMELA
(Al marito e sempre adirata) E u vidi, u vidi si c’è un scurciuneddu ‘nto sportellu o ‘nto cofanu… tu nun la tocchi cchiù sta machina, voli diri chi quannu a ijri a quarchi banna ti ccumpagniu ju. Signuri me, ‘mpristarici a machina o primu vinutu!

CUNCITTINA
E bonu, ci dissi, signura! Chi nun ha successu nenti. E poi nun l’aviti assicurata a machina?

CARMELA
Ma quannu, quannu! Chi pi sparagnari i sordi… stu pezzu di maccarruni, non ci misi nenti: ne ‘ncendiu, ne furtu e ne mancu avutri camurrii.

MENELAO
Sentite, se dobbiamo continuare con questa storia della macchina, io me ne vado, ho già tante altre cose da fare.

LUANA
Anch’io dovrei andar via, ho altri impegni cui badare.

CARMELA
Certu, a vuiavutri nun vi brucia; i cambiali i firmavu ju! Cinc’anni, cinc’anni haju di pagari! (Al marito) Ah, ma d’ora ‘n poi nna di manciari pani e cipudda! E ora, cu mi paga sti cambiali? Mi paga (a Luana) lei, mi paga?

LUANA
Cosa! Vuole che le paghi io, le sue cambiali? Ma dico!

JANCILU
Ti vo stari muta? A vo chiudiri ssa buccazza di cascetta? Non nn’avvii chiffari pi stariti a casa?

CARMELA
Mutu, mutu ta stari! Chi è! Chi fa u scartu picchì hai ajutu di cumpari? Lassa chi torni a casa, chi è pigghiari un bastuni…

REGISTA
Signura Carmela, voli chi l’accumpagnu ju a casa, cu a me machina?
CARMELA
Ah, ma allura veru dici puru vossia! Ju è stari cca, e nun mi smovi nuddu si prima non si ricogghi a machina! (Si sente arrivare gente. E’ il vigile attore, con la divisa).

LUIGI
(Entra mortificato per il ritardo) Buona sera. Scusate per il ritardo, ho avuto degli imprevisti e… (Si guardano tutti meravigliati, tranne il regista che non sapeva dell’altro vigile).

REGISTA
Non si prioccupassi signor Luigi, si stava appunto parlando…

LUIGI
Che cosa avete da meravigliarvi? La divisa l’ho messa perché volevo capire se questa andava bene; me la sono fatta prestare al comando dei vigili; che forse non va bene?

TUTTI TRANNE CARMELA
Allura lei nun è u vigili…, chiddu….

LUIGI
Quello… di cosa?

REGISTA
Ma di quali vigili parrati? Picchì, c’è n’autru vigili?

CUNCITTINA
Allura… a machina, veru sa futteru!

CARMELA
Chi è, chi è stu discursu? (ha un malore e sviene) A machina, a machina si fut…

LUANA
Oh no! Anche le crisi ora!

LUIGI
(Al regista) Mi scusi, maestro, già l’avete cominciata la commedia? Sono battute del copione che dobbiamo mettere in scena? Sa che già recita bene la signora!

REGISTA
Ma quali commedia e recita! Chista veru sviniu! (Preoccupato) L’acqua, l’acqua, curriti a pigghiari un pocu d’acqua cu zuccaru! (Succede un fuggi fuggi per andare a prendere l’acqua, tranne Jancilu che le rimane accanto).

JANCILU
Carmela, Carmiluzza mia, arrusbigghiati, nun mi fari scantari, chi a machina ora a portanu. Carmela, Carmiluzza… (rientrano coi bicchieri pieni d’acqua).

CUNCITTINA
(Si abbassa e cerca di farle bere un po’ d’acqua) Donna Carmela, donna Carmela, ‘mbivissi chi ‘un ha successu nenti. (Preoccupata) Oh bedda matri! Chista mi pari morta! Sta divintannu di ghiacciu! E ora? U dutturi, cca ci voli u dutturi!

JANCILU
E a sta ura unni u jamu a pigghiari u dutturi? U cchiù vicinu sta a centu chilomitri!

REGISTA
E allura…. putemu chiamari a donna Pudda, chi idda è comu ‘na specia di dutturi.

CUNCITTINA
Si, si, certu! (A Jancilu) Curri, va chiamala; sta cca a latu. Prestu però! (Esce).

LUIGI
Maestro, ma questi sono attori bravissimi! Io non credo di poter competere con loro; questi fanno come se fosse vero!

REGISTA
E’ veru!

LUIGI
Io non credo di poter recitare da renderlo così vero il copione!

CUNCITTINA
E ora, si chista nni mori cca?

MENELAO
Le faccia la respirazione bocca a bocca!

CUNCITTINA
(Meravigliata) A respirazioni… chi?

LUANA
Oh, signore! Da dove è saltata fuori questa?

LUIGI
Non capisco! Allora, non è la parte del copione?

REGISTA
Macari fussi così! Chista veru sta murennu!

LUIGI
Quindi non proviamo più per stasera?

CUNCITTINA
Pruvai, comu pruvari! Chista sta murennu…

I° SPETTATORE
Sentite, ma… questa commedia inizia, o dobbiamo aspettare che si risolve il discorso della macchina? E faccia alzare la signora! E’ una vergogna! Guarda un po’ se questo è teatro!

II° SPETTATORE
Lasci stare; non vede che c’è quella tizia che sta male per davvero? Forse è meglio andare, tanto abbiamo capito che qui stasera non si rappresenta nessuna commedia. (Al regista) Lei, però, poteva quantomeno dircelo!

I° SPETTATORE
Io andrò a protestare dal Sindaco. Voglio capire perché ci ha fatti venir qua dicendo che ci sarebbe stato teatro. Dov’è questo teatro!

REGISTA
Se ci desse la possibilità di finire quanto abbiamo intrapreso, si renderebbe di certo conto che anche lei fa parte del nostro copione: il copione della vita.

I° SPETTATORE
Badi che io non faccio parte di nessun copione, e la smetta con queste sue stupide battute.

II° SPETTATORE
Su, lasci perdere, forse stanno per finire, aspettiamo ancora un pò, vedrà che alla fine ci capiremo qualcosa.

I° SPETTAORE
(Adirato, cerca di contenersi) Ma capire co… Va beh, va beh, forse è meglio lasciar perdere come dice lei!
REGISTA
(A Carmela) Signura, si sbigghiassi, pi l’amuri di Diu! U capisci chiddu ca sta cumminannu? Si jarzassi, chi a mumentu finemu e ni nni jemu tutti pa casa.

CUNCITTINA
(Impaurita) Non duna nuddu signu di vita! Spiramu chi arriva donna Pudda. (Si sentono arrivare gli altri con donna Pudda).

REGISTA
Oh sia ludatu Diu! Cca sunnu. (Entrano. Donna Pudda è vestita con dei cenci da strega; gli altri portano con se corone d’aglio e corone di peperoncino. Lei parlerà sempre in rima, con fare cattedratico e con la voce come se venisse dell’aldilà).

PUDDA
Eccumi cca cu ciatu ‘o cori, / dicitimi, prima ca mori! / Qual è la causa di stu ‘mpirugghiu, / si vuliti ca vi libiru di stu ‘mbrogghiu?

JANCILU
A causa di tuttu fu a machina!

PUDDA
La machina non potti essiri causa di tuttu, / sintiti a mia ca vi narru lu fattu. / Jarzatila e mittitila assittata, / chi ci dungu ‘na bona guardata. (La siedono) Ora girati tutti attornu a mia, / si vuliti ca si sciogghi sta magìa! / Avutu tiniti peperoncini e agghi, / quantu videmu unni su li sbagghi. / Ripititi appressu a mia li paroli, / quantu subbitu lu malocchiu mori! Alalà, alalà, alalà! Spirdu vecchiu unni sta. (Cominciano a girare tutti a forma di balletto, mentre pudda gira tenendo la mano in testa a Carmela).

JANCILU
(Impaurito) Donna Pudda, chi dici! Me mugghieri nun appi fattu nuddu malocchiu!

PUDDA
Zittuti e ascuta / si nu voi chi restu muta. / Lu malocchiu, tutti l’avemu, / anchi si nun ci cridemu. / Alalà, alalà, alalà! / Ti ordinu di nesciri (indicando la testa di Carmela) di cca!

MENELAO
Se sapevo di venire a fare questo genere di teatro non sarei venuto proprio!

PUDDA
Statti mutu gran finocchiu, / chi avisti fattu un gran malocchiu! / E si masculu vo turnari, / chiudi a bucca e nun parrari! / Alalà, alalà, alalà! / Chi puru pi tia sugnu cca!

MENELAO
(Meravigliato) Per me, dice? Non capisco!

LUANA
Io ho paura, m’impressionano queste cose, forse è meglio che vada.

PUDDA
(A Luana) Tu resti cca cu la cumpagnia / picchì si complici macari di sta maggìa, / e sinu a quannu nu si sciogghi, / Nuddu nesci di sti ‘mbrogghi. / Ora gira e nun ciatari / chi a donna Carmela ama sarvari.

CARMELA
(Rinvenedo. Gli altri si fermano e la guardano stupiti) Unni sugnu? Chi mi successi? E chi sunnu sti agghi e peperoncini? Jancilu, Jancilu! Unni si?

JANCILU
Cca, cca sugnu, Carmiluzza mia!

CARMELA
Chi sunnu sti trizzi di agghi e peperoncinu? A oj manciamu pasta cu agghi e ogghiu? (S’accorge di Pudda vestita da megera e ha un sussulto) Bedda matri! E cu è chista?

PUDDA
Sugnui Pudda la majara, / la figghiastra di matruna Sara; / vinni mi ci scacciu lu malocchiu, / a vossia e a stu gran finocchiu… (indicando Menelao) Alalà, alalà, alalà! / Manca picca e finirà!

MENELAO
Io non sono un finocchio! E non voglio avere schiacciato niente; anzi quasi quasi me ne vado! Tanto ho capito che è sicuramente un sogno quello che sto vivendo!

PUDDA
(Menelao stava per andare e Pudda lo ferma con voce decisa) Fermati ti dissi e statti mutu, / prima chi ti fazzu pigghiari un motu! / Sulu du giri avemu a fari / pi lu ‘ncantisimu finiri! / Alalà, alalà, alalà!

PETRU
(Entrano Pietro e Sebastiano e, vedendoli girare rimangono imbambolati) Ma… ( A Pietro) nun è chi sbagghiamu casa?

BASTIANU
No, no! Mi pari ca iddi su. Ma sta scena un c’era nna nuddu di tri copioni! E chi stannu facennu? Ballanu?

PETRU
Sai chi ti dicu, forsi è megghiu ca ni nni jemu, tantu ju nun sacciu mancu ballari; e poi pi sta sira, a quantu pari, provi nu nni facemu cchiù quindi…
BASTIANU
Se, se, forsi è a megghiu cosa. (Si avvianu per andare, ma Pudda li ferma con voce categorica).

PUDDA
Fermi! Pezzi di maccarruna di carnilivari! / Avvicinativi, e viniti puru vui a ballari!

PETRU
(Impauriti) Veramenti… nuiautri nun sapemu ballari…

PUDDA
Viniti vi dissi, e ballati forti! / Si nun vuliti ballari cu la morti!

BASTIANU
Cu l’havia a diri chi avia a chi fari puru cu a magàra

CARMELA
Firmativi, firmativi vi dissi! (Si fermano e la guardano tutti attentamente) Chi mi gira la testa. Chi sunnu tutti sti ballitti?

JANCILU
Nenti, sunnu… ca vinni donna Pudda, chi tu…

CARMELA
(Confusa) Io… chi? Chi mi sentu strana! E chi sonnu muvimintatu, stranu… pensa chi mi sunnavu puru chi si rubbavanu a nostra machina. E chi ci fa cca donna Pudda a magàra?

REGISTA
Sapi chi è donna Carmela, chi stamu pruvannu ‘na commedia e nni sirvia a parti di una chi nni scaccia u malocchiu, e si voli, avissimu puru ‘na bedda parti di dari puru a vossia.

MENELAO
Si, si! Mi piacerebbe che recitasse pure lei! Ha una grinta da…

CARMELA
(Comincia a ricordare) Aspetta, aspetta… Tu! Ma tu… non si chiddu… allura non mi ‘nsunnavu! E a machina… Oooh (Sviene ancora).

REGISTA
(Preoccupatissimo) Oh, no! Signura Carmela, signura Carmela! (Si abbasa a sentire se le batte il cuore, mentre gli altri si avvicinano tutti) Haju ‘na strana ‘mprissioni chi chista, sta vota, veru muriu!

PUDDA
Livativi vi dicu chi ancora nuddu ha murutu, / nun pinsàti di priparari lu tabbutu. / Ora la svigghiu comun nenti fussi / e finiri hannuj sti gran farsi. / Alalà, alalà, alalà, / Occhiu di cunigghiu, ali di merra, / si jarzarsi, donna Carmela, di ‘n terra! (Rimangono bloccati ed entrano i tre autori).

I° AUTORE
Ma questa non è la mia commedia! Quanti personaggi!

II° AUTORE
(Guarda un po’ in giro) A dire il vero, neanche la mia! Ne ha ancora meno di personaggi. Sarà sicuramente quella tua che stanno preparando!

III° AUTORE
Si, sicuramente quella mia, anche se vedo personaggi che non m’appartengono.

I° AUTORE
Sciuramente il regista… per non lasciare fuori nessuno della compagnia, ha preferito inserirne qualcuno in più arrangiandogli una breve comparsa.

III° AUTORE
Eh, no, porco giuda! Lei (indicando Carmela ancora a terra) ha avuto assegnata una grande parte… e anche volgare! E che non è mia, quindi è bene che se ne torni a casa! (Riprendono vita solo Carmela e Jancilu, mentre gli altri rimangono sempre bloccati. Gli autori saranno messi da parte e che non verrano visti dai personaggi).

CARMELA
Chi mi sentu strana. Unni sugnu? Pari chi avissi fattu un sonnu di cent’anni. Chi fa tutta sta genti cca? (Guarda in giro) Ma… chi sta nun è a me casa! Unni mi trovu? E chi fazzu assittata ‘n terra?

JANCILU
Carmela, Carmiluzza bedda, nun ha successu nenti; susiti chi ni nni jemu a casa. Sai chi mancu ju sacciu chi ci fazzu cca ddintra! (Escono lentamente).

CARMELA
Si, amuninni, amuninni pa casa ca mi sentu stanca, ci cridi chi nun haju caputu nenti di chiddu ca mi successi? Quasi, quasi chi nun mi ricordu cchiù cu sugnu. (Si alza lentamente e si dirige fuori, accompagnata da Jancilu, come fosse imbambolata).

JANCILU
Sai chi mancu ricordu cu sugnu? Amuninni, amuninni di cca chi stu postu ‘un nn’apperteni! (Escono lentamente).

I° AUTORE
Quasi quasi comincia con l’essere la mia commedia; solo che ci sono personaggi che non dovrebero star qui. (Indicando Menelao e Luana) Loro, ad esempio son qui perché soso stati presi da (indicando il regista) lui, dalla mia commedia! A quale fine poi! (Riprendono vita Menelao e Luana, mentre gli altri continueranno a rimanere bloccati).

LUANA
Dove ci troviamo? Su, andiamo a trovare gli altri che aspettano noi.

MENELAO
Stavolta siamo in un bellissimo teatro! Hai visto che sala? Ottocento posti e che posti! Io, se potessi, ci dormirei su quelle poltrone! Saranno sicuramente molto comode.

LUANA
Solo che noi non possiamo; siamo i personaggi! E che sipario! Hai visto che velluto rosso?

MENELAO
(Si avvaiano ad uscire parlando tra di loro incuranti del resto che li circonda) Che triste storia è stata scritta per me! Se avessi potuto, l’avrei fatta recitare all’autore! Loro scrivono, scrivono, incuranti delle sofferenze che ci lasciano portare in giro.

LUANA
E basta! Sempre con le stesse storie! E’ questa la nostra oramai. (Escono)

II° ATTORE
Anche loro avrebbero voluto unaltra storia. Nessuno sarà mai contento della loro parte.

I° ATTORE
Ecco, adesso comincia con l’essere la mia commedia, solo che questo copione che mandai a questo regista… come voi del resto, era ancora da scrivere la fine, e volevo lasciare al regista la chiusura del lavoro a suo piacimento; non capita sempre di veder il proprio copione stravolto proprio alla fine! (Prendono vita gli altri).

REGISTA
Quindi tu, Petru, leggi a parti di Giuvanni u checcu, ca pi diri ‘na parola ci voli menzura; e (a Cuncittina) tu, leggi…

CUNCITTINA
(Interrompendolo) Ci scummettu, a mugghieri! ‘Nzirtavu?

REGISTA
Nun cuminciamu ca matinata picchì fimmini chi vonnu recitari nun ci nn’è, quindi… vasinnò amu a fari vestiri…

LUIGI
Non guardate me, perché non mi ci vedo a fare la donna.

REGISTA
A Bastianu di fimmina!

BASTIANU
Eccu ddocu! U sapìa. Picchì donna Pudda non ha po’ fari a parti ca è fimmina?

REGISTA
Donna Pudda havi a fari a mugghieri di Luigi, ca è l’amanti (a Pietro) da mugghieri di Petru, chi sarebbi Cuncittina.

BASTIANU
E ju chi storia haju cu chisti?

REGISTA
Tu, siccomu sai chi Cuncittina, fa i corna a so maritu, e cioè a Petru chi è to cumpari, ci vo cuntari di sti tradimenti, e siccomu prima ca parri ca ci voli menzura… capisti?

BASTIANU
Va beni, ‘ncuminciamu.

VIGILE
Scusati di cu è sta machina misa pi traversu ‘nna strata? Livatila si è a vostra chi c’è un cammiu c’havi a passari, e vistu chi v’assignaru stu postu unni fari tiatru, circati di nun vi fari richiamari ogni cincu minuti.

REGISTA
A mia, a mia è; arrivavu chi era in ritardu e allassavu misa così, pinsannu di non dari disturbu. A vegnu a levu subitu (si sente suonare il camion). Vegnu, vegnu! Sapiti chi facemu? Siccomu già si fici tardu e dumani amu a ghjiri a travagghiari, voli diri chi nni videmu dumani sira a stissa ura. (Si avviano ad uscire, parlando tra di loro).

BASTIANU
Sta vota tutti all’orariu però!

CUNCITTINA
Ju, dumani sira un pozzu veniri propriu.

REGISTA
Facemu dopu dumani, allura.

LUIGI
Dopodomani non posso venire neanch’io.

PETRU
Amu caputu, chiista è commedia ca cu sapi quannu a riniscemu a fari (Risuona il camion).

VIGILE
A cosa c’aviti a fari e di cursa per ora è chidda di livari subbitu a machina (risuona).

TUTTI TRANNE IL VIGILE
Vegnu, vegnu staju vinennu! E chi è!

PRIMO ATTORE
Non ho potuto vedere che finale avrebbe fatto fare loro il regista. Beh, vuol dire che aspetterò di vederlo altrove il mio lavoro!

II° ATTORE
E così non abbiamo visto nessuno dei tre lavori. Forse è meglio non invitare più a nessuno i nostri copioni, è come se chiedessimo elemosina alle compagnie. Se vogliono, se la facciano pure la nostra commedia! Se non vogliono, che vadano a fare pure in quel posto!

III° ATTORE
Quanto meno non li abbiamo visti in giro adattati come usano fare ora questi nuovi registi. (Rimangono bloccati e rientra il regista sotto il fascio di luce dell’occhio di bue, e narrerà la morale in poesia).

REGISTA
La storia chi v’amu narratu,
ca pari nun aviri significatu,
havi lu so esempiu di vita
e vu dicu a cummedia finuta.
Parru cu l’autori di chiddi moderni
chi scrivinu du righi e si cridinu eterni.
A scriviri ci voli ‘ncegnu,
porcu di Carlumagnu!
Si vuliti chi tiatru s’havi a fari,
scriviti cosi di bonu narrari.
Lu tiatru è grandi cultura!
E a scriviri ci voli bravura.
Nun arrunzati li cosi cu i pedi
pinsannu di ricogghirinni lodi.
Li valuri di la vita s’hannu a tuccari,
e di chidda ca bisogna spissu parrari.
Di tuttu chiddu ca di bellu finisci
mentri videmu lu tintu ca nasci.
E’ la vita lu gran beni d’amari!
L’unica cosa cchiu vera ca vali.

FINE