PI LLNIMA DI MOTTI

Commedia Brillante in Due Atti di

ORAZIO ABBATE


Periodo:800


Personaggi:
ANGELICA Sula Vedova e donna desiderata; (anni 40)
CICCINA Parra Dama di Compagnia e serva che parla troppo; (anni 50)
OVISIU Ovi Elemosinante Sardo-; (anni 50)
VALINTINU Bi (Plis per gli amici) Mantenuto latin lover; (anni 45)
SARA Ovi Sorella Sarda di Ovisiu; ( 35)
MARA Nieddu Cugina Sarda di Ovisiu.- (25)
ARTESIU UQUALI Fratello Gemello del Marito di Angelica.- (anni 43)


I ATTO
OVISIU: Pi llnimi di motti! 
Pi llnima di motti!
Facti a carit pi llnima di motti!
Vui ne vidti ma Iddi vi vtunu! 
Facti a carit pi llnima di motti!
Paci e Glria pi tutti lnimi du Puggatoriu!
U paratsu assicuratu pi motti i chiddi chi mi fannu a carit!
Pinzatici; factila sta carit! non facti ncazzri e vostri motti!
ANGELICA: Ciccina! Ghiama a ddu bonmu; fallu veniri cc!
CICCINA: A Vvi ca jiamma difittusa; Limusinanti!...


OVISIU: A mia stati ghiamannu bedda? Cu mia parrati? 
CICCINA: Si propriu cu Vui staiu parrannu Bidduzzu; viniti cc!
OVISIU: Prontu! Ecculu Ovisiu! Pi llnima di motti!
ANGELICA: Si! Propriu pi llnima di motti i chiddi <<Scuddti e Ricuddti illnimi Trapassati chi no nznnu mai pinzati>>!
OVISIU: Oh Donna Angelica; Comu siti ddivta e rispittusa di scumparti!
ANGELICA: Tinti bonmu; pigghiativi sti ddu soddi pi llnima di m Trapassati!
OVISIU: I vostru maritu vulti diri, veru?
ANGELICA: Limusinanti! 
Prima mi ghiamstu pi nomi; ora puru a motti i m maritu!...
Dictimi dunqui, com chi sapti u m nomi e puru chi sugnu na povira veduva ncunsulabili!
OVISIU: Mu dssiru, mu dssiru! A sacciu sta storia; a sacciu!
ANGELICA: A sacciu sta Storia, a motti i m maritu? 
Ma comu vi pimmittti sciancatu? 
Fozza invci, parrmu; niscemu fora sta verit sturiusa! 
OVISIU: Cammativi Matnna, va cuntu, va cuntu!
Avti a sapri chi i sugnu OVISU OVI; i naziunalit SARDU e, pricisamnti, i NURU; pir, mumintaniamenti, trapiantatu nta Sicilia,Taliana, i Carlintni, nto Catansi!
ANGELICA: Tantu piaciri! Sardu trapiantatu i Nuru!
E ora chi sacciu i Natali i pruvinienza e darrvu; picch non rispunnti a m dumanna?
OVISIU: Dunqui, riepilucannu: Sardu i Nuru, Carlintni nto Catansi e, poi, avti a ssapri puru chi na simna s e na simna n, vaiu a travagghiari, nte calabrij!
ANGELICA: E cus i Vui ora sacciu: 
vita, motti e.. mi mancunu sulu i miraculi!
OVISIU: Non schizzati cu cetti discussi Matnna, I a motti a rispettu, ma avti a ssapri puru chi sugnu puru fortimenti allergicu a Idda; Chista mi sebbi e I, senza uffsa, a muntu, sulamenti pi drimi a manciari!
ANGELICA: Va beni, non schezzu chi cu Chista; ma ora cuntinuati a diri chiddu chi stavti dicennu!
OVISIU: Dunqui, dopu sta primissa chi vvi fici; I cuntinuu dicennu chi mentri mi truvava nte calabrj picch era propriu a simna calabrisi e stava travagghiannu e sutnnu pi llnima di motti da pruvncia i catanzru; sinta du traslocu pu campusantu i vostru maritu, chi ssa cugghu dopu mancu na simnai matrimoniu ! 
(Rivolto verso il pubblico) U stuti a ddu poviru Cristu sta speci i Cavadda!
ANGELICA: Sugnu Stupta! Veramenti Stupta!
Non pinzava mancu luntanamenti cu m duluri putissi travissari u strittu i Missina arruvannu puru nte Calabrji!
OVISIU: Nte Calabrj, e oltri, Cara Donna Angelica! Puru chi spra rrivi! 
Orami siti famosa comu Elena i Troia!
Vi ricuddti a storia i dda fimmina Mugghieri i nu R Grecu chi poi divnni na Figghia i Troi. na Truiana?
CICCINA: Limosinnti? Chi sta cunfitenza ca m patruna!
Comu vi pimmittiti i parrri cusi!
ANGELICA: Ma no; Ciccina! Cmmiti; lssulu stari!
No viti chi nu poviru mu disgraziatu e sfuttunatu!
Chiuttostu, Vui comu facstu a ssapri da m disgrazia e pi ginta, nta pruvincia i catanzaru?


OVISIU: Eh Cara Donna Angelica Vui non stati tinennu cuntu du prugressu!
Ora cu sti carrozzi, unni si ponnu mpairi puru ottu cavaddi ,i notizji volunu e arrivunu unni si voli!
Oramai a parola sigretu non esisti chi! Tuttu si rappotta in giru!
Navota pannari da Missina a Milanu ci vuliunu almenu quattru misi; ora, basta sulu un misiceddu!
Carissima Donna Angelica si non si menti un frenu a st prugressu, smu tutti rruvinati!
CICCINA: E ttnna cu sta cunfitenza?
Quannu parrati ca m addulurata Patruna avti a llivri i paroli Cara o Carissima ; u capistu ca m Signura non Vostra soru ?
OVISIU: U sacciu! U sacciu, datu chi mm soru non havi ddu Palazzi, tanti Casi nte cuntrti, Tirrnu a non finri, Centu Sebbi, Milli Crapi e
ANGELICA: Mah! Mah! Ma sintti a chistu!
Scutti a stu Limusinanti!
Mancu si fussi u tinitri di m cunti!
Limusinanti? Comu facti a sapri tutti sti cosi supra i beni du m defuntu 
Pauluni ; i m maritu?
OVISIU: Navota i vostru maritu; cara Donna Angelica! U Signuri labbia in Gloria! Ora, i vostri; o mi sbagghiu?
ANGELICA: Ooooh! Cristianeddu i ddu soddi! Ovisiu Ovi, i Nuru! Ora sugnu i chi ti dicu poca cunfitenza!
CICCINA: Ghiamu i sebbi Patruna? U fazzu ittari fora a llignati!
ANGELICA: Quasi quasi, a starruganti, ddu lignati non ci facirunu mali anzi, si mmiritira propriu!
OVISIU: Oh! Pi llnima di motti; chiddi chi non si vitunu ma chi ci sunnu! Smittemula cu sti lignati; non facmu schezzi!ANGELICA: (Prendendo in disparte a Ciccina) Matri Ciccina; si unu non 
Sapira chi nomu i strata, putira assumigghiari a na bedda fomma i masculu; Non trovi puru Tu? 
CICCINA: Datu chi mmi spincti a vaddallu megghiu patruna; a rricanusciri, chi pi essiri beddu, beddu; stu disgraziatu!
Piccatu pi ddu bastuni e ddu pti ffnntu stottu; 
puru a schina ni risintu puvirazzu! Vidti com ngubbatu!
ANGELICA: E ccttu, cu ddu iammi sara tutta nautra cosa; hai propriu ragiuni Ciccina! Rittu, sara, comu nasta i bannera! 
OVISIU: (Rivolto verso il pubblico e stirandosi la schiena e la gamba) 
Aaaauiiiih!.Minchina chi duluri ntallossa!
Non cci fazzu chi a ttnilli stotti!
Poviru Ovisiu chi savi a fari pi campari e, soprattuttu, pi manciari!
ANGELICA: Limusinanti? Dicitimi na cosa!
OVISIU: Scusati Donna Angelica, ma datu chi stu Cristianu un nomi llhavi, picch no gghiamati cu s nomi?
Dora in poi I vi dicu tuttu chiddu chi vulti basta chi mi ghiamati cu m nomi: Ovisiu Ovi; o Ovi Ovisiu; o puru sulu Ovi o puru sulu Ovisiu! 
ANGELICA: Limusinanti? Allura vuliti essiri pi ddavru ghiamatu i st manra? Ovisiu comu Ovidiu; ddmu da storia Grecu Rrumna!
OVISIU: N! Signura bedda; Ovisiu comu OVU i iaddina!
A mm patri ci piacunu tantu a zzucri chi, quannu nasca i, pa cuntintizza, i vosi avri puru a puttta i man i nomi e cugnomi!
ANGELICA: Capisciu; pi vostru patri, Vui e llva, eravati mputtanti i stissi; 
Ma dicitimi? Ancra non mavti cuntatu i Catanzaru Calabru!
Unn chi sintistu parrari i mia e da motti du m poviru maritu Pauluni!OVISIU: Du vostru riccu maritu vulti diri !
ANGELICA: Smittitila i fari limpertinenti cu staggittivi!
Rispunniti inveci! Cu chi vi cunti puru i patticulari di patticulari? 
Forsi, pi ccsu, occa mm parenti in villiggiatura nta ddu postu?
CICCINA: Patruna, chistu non ma cunta giusta! Stati attinziunata!
Mi sembra stuttignu puru nta lingua!
Anzi, mi veni puru i pinzari chi parrivari unni voli arrivari, chistu si vinnira puru a s liggittima matri carnali!
OVISIU: Na scutti a sta maligna sebba signura Angelica! 
Nenti i tuttu chistu! I nonestu travagghiaturi Limusinanti sugnu: 
Pi llnima i tutti i motti
ANGELICA: Si! Si! Scuddti e ricuddti, lnimi trapassati chi non sunnu mai pinzati!
OVISIU: Si! Propriu i Chisti!
Donna Angelica! A mia non mi piaci cuttigghiari nte strati; ma senza vulri, in manra assulutamenti nnuccnti, e propriu pi puru casu, scutri chi ricchi Si !
CICCINA: E cttu; nnavti ddui ricchi e, staiu capennu chi vvi funzionunu puru boni!
OVISIU: Ca Grazia i Diu e mmi cci catunu a pezzi a ccu non voli!
CICCINA: Si pi ffari nesempiu;
facmu a vostra Soru sa tinti; si n: o parenti chi prossimu in linia ritta!
OVISIU: Matri, chi lingua vipirifira e vilinifira!
Dunqui Carissima Donna Angelica, avti a ssapri chi quannu arruvai a catanzaru cra, mancu a fallu apposta; a festa i San Ciuvanni!
CICCINA: A m patruna ci putti cuntari chi non sapu nenti da festa!
Vui eravati gi prontu cu piattinu davanti o putticatu da chesa almenu, na 


simna prima; e mmi staiu tinennu nto mi, pi non diri ddu misi prima!
E chiddu chi sbraitau dd; i mu pozzu puru mmagginari: 
factimi a carit Pi llnima i san Ciuvnni !
San Ciuvnni vi vadda, factimi a carit !
A carit pi San Ciuvnni si vulti ssaggiari poi nanticchia i paratisu!
OVISIU: Pi llanma di motti Ciccina? Ma chi ccru puru Vui a Catanzaru pi ccasu?
CICCINA: Cuntinuati; Lazzaruni mbrogghia populu!
OVISIU: Dunqui! Ntra i tanti bancarelli chini i clia, Nuciddi, favi nfunnati, castagni sicchi, e Piscistoccu e bbaccalaru siccu; cera puru u carrettu cassunatu e canoru i ddu famosu Cantastorji Sicilianu Arazzu Nustranu U Catanisi! U canuscti veru?
Chiddu chi canta ccumpagnannusi ca chitarra! 
ANGELICA: E ccu no canusci a stu cristianu ; O R di sciniggiati disignati; a chiddu chi non si fa mai laffari si ma sempri chiddi illautri!
Oh Matri ddulurata! Spetta spetta; 
chi mi vulti fari critiri chi stu cristianu in cus pocu tempu, riniscu a sciniggiari puru a motti i m maritu pauluni?
OVISIU: Propriu Cus Cara Donna Angelica; Ci riniscu!
Ora a vostra incunsulabili tragedia muttuaria sittimanali di dominiu pubblicu! A bedda Angelica e u so sfuttunatu maritu i lettu cavaddiunu ggi nta liggenda!
ANGELICA: Oh Maaaaatri! Ovisieeeddu!
Chi sinvinti stu disgraziatu; stu cunta disgrazji di Arazzu Nustranu!
Sbrighiti; parra! Stunnilljimi e ccntimi tutti i paroli!
OVISIU: Veramnti chi chi cuntari; sara chi giustu diri cantari, datu chi chistu f u sviluppu!!ANGELICA: e allra canta! Chi stai spittannu puru T a carrozza cu ottu cavaddi? 
OVISIU:Donna Angelica?
Vi scuddastu chi I, i Cugnomi fazzu Ovi e n Nustranu?
I sempri ddelemosinanti i prima sugnu e sempri u stissu piattinu usu; n a chitarra! Pi cci, si propriu vulti chi cantu, pozzu ciccari i pruvari a stunnilliari occa strofa; ma u primu chi rrti quannu stonu, megghiu mi si pripara na dintra nova o mi scumpari davanti allocchi mei!
CICCINA:Limusinanti? Picch non ci cecchi a ntunatra allanimi di t motti, capaci chi ta prestunu e cus non fai malificura!
OVISIU: Tinitila pi Vui sta bedda idea cus, quannu annati a bilri o Festivalli canoru di Crapi, vincti i sicuru!
ANGELICA: Lassa peddiri a m dama i Cumpagnia Ovisiu! 
Canta inveci! Non ddivacamu!
OVISIU: Comu vulti Vui Matnna!
PARTENZA DI BASE MUSICALE

Filci u matrimoniu, divinni un funirali
Nto lettu a Pauluni, poi: cci vinni un bruttu mali!
Simna non passi poi, i nozzi nta st munnu
Chi ss mugghiri Angelica: u manni allautru munnu!
Staddulurata fimmina, chi cianci a testa stotta
Risti cu nsaccu i soddi: ma apetta lassa a potta !
Factivi avanti Vui, Signuri e Pritindenti.
cancra tanta canni a chista resta pogni denti!
ANGELICA: Basta Ovisiu Ovi! Non vogghiu sentiri chi nenti!
Disgraziatu Iddu e ss Patri comu mhi sviggugnoi!
Nta bucca i tutti mi misi!Ora capisciu picch da ogni patti da Sicilia e dda Calabria marriunu carrittati i cunduglianzi! Ora capisciu picch, inzmi e ciuri i motti, marriunu puru gran mazzi i rosi russi nfucati como focu!
Matri! Cu havi chi u curaggiu i prisintarisi fora!
Cu quali facci pozzu nsciri fora ora, sviggugnata comu sugnu!
OVISIU: Ma n Donna Angelica; curaggiu!
Sta stunnilliata a fini di cunti, nomaggiu a vostra biddizza!
E poi Vui chi nni putu sapri chi vostru maritu era malatu i cori!
Fatalit muttuaria f!
ANGELICA:Avti ragini bonmu! Tragicu distnu f chiddu chi si ricugghu u m poviru Pauluni! Pir, si sapiru quantu mi manca ora! 
Oooh! Si sulu vu putiru luntanamenti mmagginari!
OVISIU: Minchiuna si mmummaginu cara Donna Angelica!
Mummaginu! Mummaginu stati tranquilla! 
Capisciu chi mancu na simna duri a lotta cu vostru.
CICCINA: Giuvinottu? Annatici alleggiu custimmaginazioni!
Mi sembra chi vvi stati spincennu troppu; non vi sembra puru a Vui?
OVISIU: Pi llnima di motti! Veramenti a mia non mi sembra!
Pir, si Vui dicti cus, voli diri.
CICCINA: Voli diri, chi pi llanimi i ddi motti chi non lassati mai in paci, propriu cus, comu dicu I!
ANGELICA: Smittitila; razza di jiatti sabbaggi, chi mi fa mali a testa!
OVISIU: Sintsti Ciccina? A testa ci facisti dliri a t Patruna!
Smettila i parrari ora; finiscila; basta!
CICCINA: Chi facci i catta vitrata chi havi stu disgraziatu!
OVISIU: Ah! Allra non capisti? A stati vitennu Matnna chi Idda? 
ANGELICA: Basta cus ora! 
Ciccina scuri! Vai subutu a priparari tr letti!


CICCINA: Picch tr, non semu ddui nta sta casa?
I e Vi, non facmu ddui? O mi scuddi a matimatica summatoria!
ANGELICA: Ma Ciccina chi llhai i petra stu cori?
Chi voi lassari stu poviru nfilici di Ovisiu fora da potta?
Allacqua e o ventu? Allintimpiriazzi?
OVISIU: Ciccinedda! Pi llnima puru di to motti; smettila!
Cunzammllu stu lettu; fammlla sta carit!
CICCINA: I su fazzu; u fazzu sulu picch mu uddini a m Patruna;
non cettu picch mu dicistu Vui!
OVISIU: E va beni Ciccinedda basta cu fai; cu tu dissi dissi, non havi mputtanza!
CICCINA: Patruna, staiu annannu a mntiri na cuptta e nu cuscinu nto scabuzzinu di scupi!
ANGELICA: Ciccina! Picch nto sgabuzzinu? 
Non avemu a stanza illspiti? 
CICCINA: E allura?
ANGELICA: Tu dd, a cunzari u lettu!
CICCINA: A stanza illspiti a nilimusinanti? Sinta bonu?
OVISIU: Bonu sintisti Ciccinedda! SPITI dissi a to Patruna!
Stanza illspiti pa precisioni; i stu spiti, chi sara I!
Oh! E ora chi sentisti bonu, teni puru prisenti cu matirazzu avi a ghiessiri i lana, picch cu Ti st parrannu dilicatu ntallossa e non si vulira buscari nu raffridduri canciannu lettu!
CICCINA: E ccttu! Vi putiru pigghiari puru na brunchiti smatica o stomucu datu chi sta casa havi a disgrazia davri u cummogghiu di canali i supra; chiddu chi pi vostra canuscenza istruzionifira sculastica si ghiama tettu , e chi non cunzenti a vostra testa, purtroppu, di essiri quaddiata di stiddi comu abituata a fari ogni notti quann nto vostru Palazzu allapettu ghiamatu in natura: sta Cuppulazza i celu !
E poi, Patruna; vulti mntiri a confrontu, u matirazzu i lana chi cci dati Vui cu nu beddu e doppiu cartuni dimballaggiu itttu supra a schina, chi si trova stu disgraziatu peti peti?
O puru ci vulti livri u piacri du rrumureddu sirali illacquazzina chi sbattennu supra u cattuni ci cuncilia a Chistu puru u sonnu? 
Non c propriu paracuni veru Sacru Ospiti? Milli voti megghiu u cattuni veru? Dicitaccillu a m patruna, chi non staiu mbrugghiannu!
ANGELICA: Ciccina smettila! Potta riquaddu e chi sfuttunati!
No essiri pirvinuta versu chisti; chi cuppa nnhannu si nasceru morti i fami e senza menza lira! Sicuramenti si putiunu scegliri
OVISIU: Sciglumu tutti i stari nta sta casa cu Vui Matnna Angelica e naturalmenti staiu parrannu a nomi di tutti motti i fami Masculi !
ANGELICA: Ovisiu, comu siti Galantusu Lusingatori di Veduvi Addulurati e Incunsulabili; mi stati facennu russicari tutta, dintra!
OVISIU: Eccu picch non si viti nenti i fora Matnna; U meritu di m paroli cara Donna Angelica tuttu vostru! Tuttu meritu da vostra bbunnanzia eeeeh da vostra biddizza!
ANGELICA: Basta Ovisiu si n mi pigghiu i cunfusioni!
OVISIU: Pigghiativi Donna Angelica, pigghiativi non Vi prioccupati; 
tantu, pi qualsiasi cosa , c ssempri Ovisieddu stinnutu nta stanza illOspiti!
CICCINA: Fozza! Tutti a dmmiri inveci! Annamu a ripusari ognunu nto so lettu!
OVISIU: Muta Tu chi non cumanni nenti; veru chi non cumanna nenti Matnna?
ANGELICA: Stavota a fazzu cumannari picch havi ragiuni!


Fozza, riggittamuni tutti u ciriveddu e a dmmiri pi ddaveru!
OVISIU: (Rivolto verso il pubblico) Mi cci sara na vota chi sta sebba i malauguriu smuvennu i peti o a lingua; non f dannu!
Buttanazza da miseria, non mi resta autru i fari cannari a dmmiri puru i!

IL GIORNO DOPO ALLALBA

OVISIU: Minchiuna chi dummuta i lussu chi mi fici! 
E poi, sar statu pi ddu matirazzu i lana cus moddu chi mmi spunni u stomucu, ma haiu puru na fami?
Pir Ovisiu; bravu! Lettu moddu; Spunnamentu i Stomucu e Fami! 
Bona sta battuta! E megghiu ma tegnu stritta nta m testa non si sa mai chi mmi putira giuvari nautra vota!
ora, vitmu si mmi pozzu nchiri a panza! ( a voce alta) 
C nessunu rusbigghiatu nta sta casa oltri i ma! 
Ooooh! Cu tutti staiu parrannu!
Si c occatunu chi mi senti e pricatu i rispunniri?
CICCINA: Mutu disgraziatissimu mu! Statti mutu!
Chi cci Vi rumpiri u sonnu allabba, a m patruna?
OVISIU: Veramenti, sinta a campana da chesa e sunnu lottu!
Si sapiru quantu cristiani si iazzunu cu scuru pannari mi si buscunu na pagnotta i pani senza cumpanaticu da puttari a casa, Vi ittiru mani e capiddi Ciccina!
CICCINA: Cc si c occatunu da ittri fora non sunnu i capiddi ma siti Vui, e pricisamenti da quannu ntrasistu i dda potta; mi mmi rumpa a manu i quannu va jiapa!
OVISIU: Ciccina! Siti propriu na fimmina scuntrusa: nata, crisciuta e pasciuta! Mancu i motti vi ptunu a Vi!


CICCINA: Sicuramenti i vostri muttazzi: N!
ANGELICA: Ma chi sta cunfusioni? Ancora Vui ddui, veru? 
Cavti ancra chi vinzuttati!
Nta sta casa, prima, si puta ancra dommiri!
OVISIU: I nenti fici; nnuccenti sugnu Donna Angelica! 
Pi llnima di motti chi gghiamu a testimoni si non mi criditi!
CICCINA: Si! I t matri e i t soru, lnimi!
ANGELICA: Ciccina aducazioni unni st i casa!
Non sbagghiari a parrari e pripara a culazioni chiuttostu!
OVISIU: E puru abbundanti! Veru Angelicuzza cavi a ghiessiri abbundanti?
CICCINA: Si po fari! Voli diri cu paccu du vilenu di srici, ancra sanu sanu, vu mpastu tuttu a Vui!
ANGELICA: Ciccina smettila!
Signor OVI chi vvi dugnu pi manciari: 
Ova bugghiti? o mammillata cu pani! 
OVISIU: Pi llnima di motti! Non si putiriunu avri inzmi Matnna cus si fannu cumpagnia?
CICCINA: Chi mortu di fami e chi facci i sola!
ANGELICA: E Cus Sia, poviru svinturatu!
OVISIU: AMEN! E allura manciamu?
ANGELICA: Ciccina vai a priparari e sfamari stu sdirilittu ntallautra stanza e mi raccumannu; senza mi vvi sciariti stavota!
OVISIU: Matnna? Ma comu facti a truvari tutti sti vucabuli i ghiamamentu, supra i mia! Stati attenta chi Vi fazzu u riepilucu e Vui scutati chi ricchi e tampunatimi si mmi nni scoddu occatunu pi strata; dunqui:
Limusinanti, Disgraziatu, sfuttunatu, nfilici, mortu di fami, Poviru Svinturatu, dirilittu


Ma inzmma chi ? Spittavu propriu a mia nta sta casa mi vi dugnu lispirazioni? Chi sugnu u vostru diziunariu da lingua Taliana supra e disgraziati?
mai possibili chi tutti i paroli chi strunzusi vi stannu vinennu a galla propriu ora chi cci sugnu I? 

BUSSANO ALLA PORTA

CICCINA: Tuppiliunu a potta!
OVISIU: Si veru! Tuppuliunu a potta!
ANGELICA: Beni, datu chi sintistu in ddui, cu ca v a gghiapiri?
Vi vulti fari u toccu prima chi mani?
OVISIU: A ijapi a potta Ciccina! A tta tocca! I, Ospiti sugnu!
CICCINA: Oooh! Razza di Ovi? Ma chi ti muntasti a testa?
Sulu Donna Angelica mi po diri chiddu ca fari o non a fari; non T!
ANGELICA: Lassulu peddiri Ciccinedda; mu i strata chistu!
Ijapi a potta chiuttostu!
OVISIU: Si Ciccina, sbrighiti! Ijapila sta potta; ddu poviru Cristu fora
Sta ffitnnu pi quantu tempu u stai facennu spittari!
CICCINA: Vulti vtiri comu vi rumpu lautra jiamma? Vulti fari a prova?
OVISIU: N grazi; mi basta gi chidda chi haiu!
ANGELICA: A vulmu finri cu sti battuti? A vulmu ijapiri sta potta finammenti?
OVISIU: Ciccinedda; vadda chi non ti ctunu i mani si gghiapi; datti na mossa!
CICCINA: Uuuh! MalanovDisgraz Cu ? Cu arreti a potta; vinti avanti; prisintativi!
VALINTINU: (Entrando in scena e baciando la mano a Ciccina)


Gintili Cammarera! 
CICCINA: Dama i cumpagna precu! Gi sbagghiastu a parrari mancu ntrasistu da potta?
VALINTINU: Scusatimi Dama i Campagna , raru Ciuri Primavirili!
Vulti essiri cus ggintli i drimi u privilegiu i ssiri annunciatu i Vui a vostra Patruna: a Matnna Angelica!
CICCINA: (Rivolta verso il pubblico) Finalmenti un galontmu e, soprattuttu: chi mu! Tutta scunfusiunata mi sentu!
Cettu ccillnza, Cavalieri e Dutturi; ma dictimi, a ccu cca mmuntuari!
Inzomma chi razza siti?
VALINTINU: Sugnu Valintinu Bi !
Sbrogghiacatti, Valintinu Bi ! 
Pi llamici, e llamiche dill amici: PLEIS! 
E p cci Vui, simpaticuna comu siti, mi putti gi ghiamari :
PLEIS Bi Valintinu !
CICCINA: (Rivolta verso il pubblico) Matri! Nu veru PLEIS!
Nu veru Sbrogghiacatti; e chi rrzza i SBROGGHIACATTI!
Patruna! Donna Angelica; haiu limmenzu privilegiu mi Vi prisentu a stu Sbrogghiacatti prufissiunali chi sar sicuramenti u megghiu supra a piazza; 
OVISIU: Si! Sopratuttu quannu ssittatu o barri cintrali da piazza !
CICCINA: Mutu Vui; ngnurantuni! 
Patruna, eccu u Dutturi VALINTINU BI; nonch PLEIS pi llamici e puru pillamica dillamici! 
ANGELICA: Precu Caru Sbrogghiacatti, vinti avanti!
I Sugnu Donna Angelica Sula!
Sula, in tutti i senzi, sia i cugnomi chi di fattu, datu chi sugnu puru na povira, scunsuluta, addulurata inconsulabili veduva!
OVISIU: Scummittmu na lira chi trovu nautru epitaffiu supra i Vui?


I dira puru nfucata e Raggiata ! 
Sunnu ddui? E allura bbusci ddu liri! Precu Signori Muddri! Venghino, venghino! Sbrogghiacatti! Non Ti scantari; chi Donna Angelica, puru si raggiata, non Ti muzzica! Poi vniri tranquillamente avanti! 
ANGELICA: Ma chi stati ncucchiannu Vui? Comu Vi pimmittiti i parrari cus?
VALINTINU: Cu stu stracciuni? 
E comu si pimmtti mi mmi rivolgi a parola?
OVISIU: Viffinna! Facmu nu duellu a coppa i bastuni? 
ANGELICA: Sbrogghiacatti! No scutti a stu strammatu! Scusatulu!
Anzi scusatimi a mia, datu chi chistu si trova nta m casa!
giustu chi ssapiti chi staiu dannu spitalit a stu svinturatu, pi fari nopira i beni allnima di m motti!
VALINTINU: ( facendo il baciamano) Ora Capiscu tuttu! 
Caru, incantevoli, Splindusu e raru ciuri
OVISIU: Primavirili!
VALINTINU: Alpinu! Raru ciuri Alpinu !
OVISIU: Era megghiu u Ciuri i Ciccina!
VALINTINU: Matnna! Ma siti sicura i chiddu chi stati facennu cu chistu facennulu stari nta vostra casa?
ANGELICA: Sbrogghiacatti? 
Ma chi vulti mi rumpu u votu chi cci fici e m motti?
VALINTINU: Non mi pimmittira mai Matnna!
OVISIU: E allura, Sbrogghiabbrogghi, smettila i rrumpri i cu 
i casciuni i sutta da scrivania du m stutiu! 
VALINTINU: Cu tta facmu i cunti dopu, a niscita!
OVISIU: Cuminciu a mmulri u bastni allura; cus haiu chi tempu mi ci fazzu megghiu u filu e ruppa!


ANGELICA: Lassatulu peddiri Sbrogghiacatti; chistu sparra sulu!
Facti finta chi non esisti; ngnuratulu!
OVISIU: U Capistu ora finammenti? Ngnurtimi; ngnurnti! 
VALINTINU: Gran figghiu die va beni Matnna Angelica; voli diri cu fazzu pi Vui e puru pi llnima di m motti!
OVISIU: Quali Motti? Vui nu truvateddu eru; 
no nnavu parenti chi poi divintaru vostri motti!
Vui, i sicuru, Discindenza muttuaria non nnavti i pricari!
VALINTINU: A nisciuta, a nisciuta! Ni vitmu a nisciuta disgraziatu! Dunqui Donna Angelica; dopu sta tristi divuacazioni cu stu mottu i fami  
giustu chi i mi prisentu megghiu! 
OVISIU: Cettu ora chi divuaci e puru si spuggi, e chi liggeru puru nta testa e si ricodda megghiu comu si chiama!
ANGELICA: Furisteru; ora basta Va beni?
OVISIU: Cettu Matnna! U Furisteru diventa mutu; Prumissa! 
VALINTINU: Donna Angelica I vi ripetu chi sognu u Sbrogghiacatti Valintinu Bi; natu naturalmenti cu cognomi i m Patri Bi; e concipitu e ddaddatu finu a rannuzzu da m Matri Bonanima chi era a Signura vacca Gilsumina!
Inoltri vi dicu puru chi tegnu nu Stutiu prufissiunali chi canusciutu nta tutta a Naziunali Taliana grazij a stti ginirazioni e mmenzu i Bi!
OVISIU: (facendo il verso del bue) 
Muuuuuh! Nta stu studiu Stadda a canni ma soprattuttu i conna prufissiunali, sugnu sicuru chi sicuramenti non mancunu! 
ANGELICA: Mutu disgraziatissimu; u prumittisti!
OVISIU: Scusti Matnna ma sta battuta na potti tratteniri, era troppu, troppu bedda; mi scappi!
VALINTINU: (Rivolto verso il pubblico)


Nenti sentu! No sentu propriu a ddu scunchiututu sciancatu!
Chistu non esisti! Non c! 
ANGELICA: Ma dcitimi Sbrogghiacatti! Picch dicstu Setti e mmenzu?
VALINTINU: Setti; i ginirazioni passati; e a menza chi ancra a m ginirazioni e chi rappresenta u prisenti e u futuru chi haiu davanti!
Ed propriu pi chistu, pu futuru, cara Donna Angelica chi sugnu cc e vostri peti, picch vogghiu ngrandiri u m volumi daffari in quantu, avennu saputu da vostra disgrazia, vogghiu mentiri a vostra disposizioni a m 
prufissiunali cumpitenza di Sbrogghiacatti e Amministraturi di vostri sustanziusi sustanzi; cus Vui, putti stari tranquilla e non vi scirividdati
minimamenti u ciriveddu!
OVISIU: Si Matnna, putti stari tranquilla chi si scirivedda Iddu, comu vvavi a fttiri megghiu i soddi! Iddu, u Sbrogghiacatti!
VALINTINU: Pizzenti malalingua bastasi e maliducatu!
OVISIU: Si, comu a Vui; ma cu na sula sustanziali diffirinzedda chi Vui siti puru: un Latru vinnituri i fumu!
ANGELICA: Basta; Ovisiu Ovi!
Nta m casa lOspiti sacru comu a Vui; 
chi vulti mi mmi nni pentu e cuminciu a ittari fora propriu cu parri pi ttimu!
OVISIU: A lingua pidda Matnna! Vu giuru!
ANGELICA: Vogghiu vitiri si stavota: veru!
VALINTINU: Cara Donna angelica, dopu sta difesa alla mia pirsuna, Vui mi putiti tranquillamente ghiamari comu allamici mei chi fitti e chi cunfitinziali: Vi precu; ghiamatimi PLEIS!
ANGELICA: Ma chi voli diri stu PLEIS!
OVISIU: Vu dicu i Matnna?
ANGELICA: Ma Vui non avvu piddutu a lingua?


OVISIU: Di frunti e cosi stotti, basta ma ceccu e a trovu subutu; pi cci, avennula truvata, Vi dicu cu significatu i sta parola , PLEIS ddu punti: << Pi Laffari (naturalmenti si) E I Soddi >>!
Autru chi Sbrogghiacatti! U vitti ddocu comu tuttu nquatra Matnna?
Puru nto numignulu Chistu un miscita, scafula e scatta sacchetti!
VALINTINU: Ora Basta! Non pozzu chi supputtari oltri! 
U m onuri mimponi i lavari stuffisi o m nomi, cugnomi e puru u m nomignulu cu tantu, ma tantu sangu, e naturalmenti tuttu du vostru culuri e tuttu vostru! 
Limusinanti? Sciabbula o pistola?
OVISIU: Nenti i tuttu chistu Don Chisciottu; o Bastuni ruppsu o bastuni lisciu; o ti poi mentiri supra a schina i runzinanti e tti nni vai o trottu picch non si nni fa nnti!
CICCINA: Ma chi niscistu tutti pacci?
Sbrogghiacatti! ma non vititi quantu stottu stu cristianu? Non vi f pena?
Non stati vitennu chi sulu a lingua havi sana?
OVISIU: Ciccina; Vui pinzati allaffari vostri che mei ci penzu I! 
I, difinzuri in ginirali, nonnhaiu bisognu; figurativi si avira bisognu mi mmi difinniti Vui: <<na fmmina>>!
Si stu Ceccapitocchi ddu casatu di Bi, cumpresi i conna; non vi scuddati chi i sugnu du casatu di vucli dill rutunnuli chiddi ccuppiati ntra nomi e cognomi: Ovisiu Ovi; e in chi, comu a chiddi i m patri chi cci stricunu puru nterra, puru i <<nnautru pisanti ccuppiamentu>> e pi cci, haiu tutti i qualit mi mmi difennu sulu in quantu non mi manca nenti e chiddu chi haiu: trvasi o postu giustu!
VALINTINU: Ciccina! chi vi mintiti puru Vui ora?
Lassati pddiri; non sintti comu sparra?
CICCINA: Dama i Cumpagna precu; chi sta Ciccina!


Cu vva desi sta cunfitenza!
VALINTINU: Santa Pruvvidenzia; datimi a pacenzia!
Sar sta casa ma a mma, cc, mi sembrunu tutti strammati frischi! 
CICCINA:E picci si Vui vvinclutti ntallelencu i chiddi sani, sicuramenti stati sbagghiannu; datu chi ssiti u chi strammatu i tutti!
OVISIU: Brava Ciccina, cus mi piacti!
CICCINA: A lagga puru Vui, non vogghiu i vostri ntirissati cumplimenti!
ANGELICA: Ma inzomma basta ora; sta casa divinti un manicomiu!
Sbrogghiacatti? Chi vli diri PLEIS pi Vui, inveci?
VALINTINU: Donna Angelica voli diri chistu: PLEIS, ddu punti:
OVISIU: Copia, copia! Cpijmi puru i ddu punti!
VALINTINU: P Lamuri E Ininarrabili Strusciamenti!
OVISIU: Si; u strusciamentu e puru untrusciamentu i ficutu quannu unu ti viti, ti st vicinu o ti parra!
VALINTINU: T Non s normali! Si svariatu i testa! 
troppu ti bruciunu A tta i m paroli e critu i sapri puru u mutivu!
OVISIU: Spara, cc sugnu! Spara puru sti minchiati!
VALINTINU: Ah! Non ci criti cu sacciu? 
Vi vitiri, chi comu staiu pinzannu?
OVISIU: Da quannu in quannu i Sbrogghiacatti comu a Vui penzunu, senza poi fari dannu!
VALINTINU:E ss! Haiu propriu ragiuni; 
Tu ti mmzzichi troppu pi m gusti! 
E cettu! Picch a virit quannu si veni a ssapri brucia, f mali! 
ANGELICA: Ma i quali virit stati parrannu: Pleis!
VALINTINU: I Chidda chi potta stu disgraziatu a essiri follimenti nnamuratu i Vui Donna Angelica!Propriu cus: nnamuratu stracottu; e puru, si propriu vulti sapri a virit finu o funnu: follimenti Gilusu i Vui!
Limusinanti, ora ngulu o puru cunfessulu; si hai curaggiu!
ANGELICA: Ma chi stati dicennu Sbrogghiacatti? 
Comu Vi pimmittiti?
Puru Vui funnstu i ciriveddu?
VALINTINU: Lassatulu rispunniri Matnna, cus sta virit chi i dissi; finalmenti veni a galla e si scummogghia!
OVISIU: Vi a virit Sbrogghiacatti; e vva beni pi llnima di motti:
virit sa!
VALINTINU: Viditi chi comu vi dissi i!
Stati sintennu com ncazzatu niru!
OVISIU: E comu dici tu << sta gran coppul>> ;
stu gran cuppulicchiu chi ttegnu supra testa!
Tirannu a nduvinari; na sula cosa nzittasti, e si propriu u voi sapri chidda chi sugnu veramenti nnamuratu, anzi prufunnamenti nnamuratu!
VALINTINU: Senti senti! <<Scutmu>> << scutti!>>
OVISIU: Si! nnamuratu cottu; ma n i Donna Angelica la quali non mi sara mai pimmittutu!
ANGELICA: E Picchi n? Si unu non dumanna mai, comu f a ssapri poi a risposta! Tu a facvi e poi vitmu chi rispunnia u distinu! Caru Ovisiu, ricodditi sempri e nun ti scuddari mai, chi strata da pruvvitenza sunnu nfiniti?
OVISIU: Si u saggiu chi sunnu nfiniti; ma saggiu puru chi sti strati, unni camina nta nu latu a pruvvidenza di ricchi, e ntallautru a pruvvidenza di Limusinanti malanova chi mmi hannu, pari cu fannu apposta; ma non sincontrunu mai!
E pi chistu chi m pinzri domu sintimintali,sunnu chi a misura di Ovisiu!


E sunnu tutti pina sula fimmina, chidda di cui i sugnu n gilusu; ma gilusissimu! Figurativi chi mincazzu puru quannu u suli si posa supra a s buccuzza e mma cumincia a baciari senza dumannarimi u pimmissu!
O puru illaria, i dda disgraziata; chi quannu chista rispira si pimmtti, prima i ntrasiri nto so pettu, i tuccari puru u so mussu!
Non parramu poi
ANGELICA: Basta Ovisiu Ovi! Putmu sapri finammenti cu caddu stu spittaculu i fimmina chi tti fa stu dirumpnti effettu sintimintali ?
Tira fora u nomi e tagghiamula cc!
OVISIU: Va beni, Cunfssu (rivolto verso Ciccina e puntando il bastone) 
sta cristiana! Tu CICCINEDDA mia! Tu CICCINUZZA bedda! 
CICCINA: Stati parrannu i mia?
OVISIU: Si Ciccina Parra, propriu i Ta; alla quali cc, davanti a tutti, e nta stu mumentu: dumannu ufficialmenti la t manzza! Mi vi spusari bidduzza? Dimmi di S e, a ppttiri i subbutu: non ti nni fazzu a pntiri!
VALINTINU: Minchinazza chi coppu i scena! E cu si spittava na sparata i chista e stu finali!
ANGELICA: A m Dama i Cumpagnia? Chista s chi na soppresa!
Ciccina? Chi stai facennu cus mbambulata!
Non rispunni Tu ? Non dici nenti supra a sta dichiarazioni matrimuniali?
CICCINA: E chi a rspunniri, mi manca a vuci!
ANGELICA: Quannu a parrari non parri picch ti manca a vuci; quannu ta stari muta inveci: i buci si sentunu i nta strata!!
CICCINA: Captimi Patruna! Sugnu senza paroli picch sta cosa mi scumbussuli! I u sapa chi non puta aspirari a nu principi azzurru comu nte fvuli ma, chi nIlimusinanti ciccava a m manu chistu veramenti troppu, 
non nduvinava mancu sava na fantasia chi fantasiusa da stissa fantasia!
OVISIU: (Supplicando) Chi vi diri Ciccinedda! Chi vonnu diri Sti paroli; vonnu diri N! 
CICCINA: Ovisiu non taffenniri, picch ddi paroli chi dicisti prima supra mma, non llava mai sintutu i nissunu e anzi non ti mmucciu cancra mi rizzunu i capiddi e puru a m canni si rimenti a frjiri si ci penza! Pir
OVISIU: E allra Ciccinedda! Datu chi si rizza e frjiunu tutti cosi; chi stai spittannu! Ovisiu Ovi a filicit ti prumetti, n manciri e soddi, ma filicit, tanta filicit e, pi llnima di motti, puru tutti i megghiu posti i Nuru ti prumettu chi ti fazzu visitari e vtiri!
ANGELICA: Aspetta cu sta filici visitata Nuarsi Ovisiu, sintmu prima
stu pir i Ciccina, Lassala parrari!
VALINTINU: Minchina chi suspanza sembra nu giallu, tinciutu i russu comu u sangu!
CICCINA: Pir, e naturalmenti senza uffisa caru Ovisiu, ma T ti vaddasti o specchiu prima mi ti sdirrupi a ciccari a m manu? Non ti sembra puru a Ta chi si nanticchitta difittuseddu?
I, su Signuri mi dugna a sotta i spusarimi, vogghiu figghi sani attonnu i mia, genti chi curri e ssauta ammaceri i muru e pi cci, ancora senza uffisa, No figghi stotti comu a tta!
OVISIU: Ciccina? Chi vulisti diri allura chi si fussi sanizzu non ci sariunu poblemi? Chi sulu na quistioni i <<rifirenzi fisicli>> limpetimentu?
CICCINA: E chi utru, si non chistu, Ovisieddu!
Savirrivi lautri cosi a postu comu a t facci, e puru a t lingua: non ci sarunu problemi!
Malanova mi havi a stti Ovisieddu, comu ti lla fari capri na bona vota;e a jiamma e u mmu chi ffrca a tta e mpitisci i diri s a mma !
OVISIU: Benissimu! Si sulu pi stu motivu, allura voli diri chi I sugnu a postu e tuttu si p giustari!
VALINTINU: Puvirazzu a testa piddu! Quasi quasi ora mi dispiaci!
ANGELICA: Lassatulu parrari, mi s chi stu giallu russu ancra non finu!
Sugnu pronta a scummettiri chi cc prontu u coppu i scena finali! 
Ovisiu chi vulsti diri cu stu tuttu a postu!
OVISIU: Matnna! Voli diri chi dopu tanti prichri allnima di motti Chisti, propriu nta sta casa, mi ficiru finalmenti u miraculu chi havi tantu chi cci dumannu!
ANGELICA: Matri Ovisiu, parra! Qual stu miraculu!
OVISIU: (buttando il bastone e mettendosi dritto) Chistu Donna Angelica!
Ridivintai normali in ogni patti!
ANGELICA: Matri di Diu!
rittu comu na cannila! Nenti chi jiamma stotta e immu; 
E chi personaggiu taurinu mascularu, chi facci lagga, chi frunti spaziusa!
Chi si fici beddu! Chi
CICCINA: Patruna annamuci allggiu! Ovisiu Ovi vinni nta sta casa pi grazji i Ciccina; pi cci u miraculu tuttu meritu si tuttu: u mi!
Non sacciu si mmi stai spiecannu e si vvui stati capnnu!!
ANGELICA: Ti spiecasti Ciccina non ti scantari, e i capa bonu puru tutti cosi, pi cci non essiri scostumata: non tu toccu a stu miraculatu!
VALINTINU: Pir, chi stranu miraculu, stu miraculu, non vi sembra puru a Vui Matnna? Impruvvisu, comu quannu u Signuri tramuti lacqua nto vinu!
OVISIU: S propriu veru; avti propriu ragiuni Sbrogghiacatti; pinzannuci bonu anzi, assumigghia comu o miraculu du vostru PLEIS chi, miraculusamenti passi da: in Pi Laffari E I SODDI a: P Lamuri E Ininarrabili Strusciamenti; non Vi pari puru a Vui Sbrogghiacatti?


VALINTINU: Ch simpaticu stu Cristianu! Chi u canusciu, chi mi sembra bravazzu!
OVISIU: Allura Ciccina, ora chi sugnu <<fisicuticamenti>> a postu, chi nni dici i diri davanti e tistimoni tist cc prisenti, ddu famosu s chi tti cicci prima? 
CICCINA: Ovisiu! tinennu cuntu da russizza du miraculu dicu chi sara nu sprecu, non accettari sta cumminazioni sintimintali!
e pi, non ti mmcciu chi, datu chi lappititu veni manciannu, sugnu puru curiusa i vtiri u Villaggiu i Nuru!
VALINTINU: Ah lamuri! Lamuri! Comu scianca e sdillabbra u cori! Comu u strazza cu tutti ddi frecci chi tira!
na malata sta malata veru Donna Angelica?
ANGELICA: Veru! Propriu veru! 
Comu siti sprufunnatu ntallanimu caru Sbrogghiacatti!
VALINTINU: Non sona megghiu caru Valintinu, Matnna?
ANGELICA: Comu vulti Vui: Valintineddu Caru! 
Sti vostri paroli Sacri, Sacrusanti e Veri, mi sciancru dintra e, puru si sugnu na povira viduvedda frischera e a costu i simbrari liggiredda nto comportamentu aziunariu da stu mumentu in poi i vi ghiamir in manra assai, ma assai amichevuli, sulu pi nomi!
OVISIU: Senti senti! E bravu a Valintinu! 
A ntrasiri a ntrasiri comu scuzzuni; riniscu a rrivari unni vula rruvari!
CICCINA: Ma picch? Unni vulia rruvari Chistu, Ovisiu!
OVISIU: Cara Ciccinedda, Tu mi s chi na canusci dda canzuni cu llli:
CICCINA: E quali sara, sta canzuni cu llli Ovisiu?
OVISIU: Ah na canusci propriu allura! 
Scuta; chi tti nni fazzu sntiri nanticchia:(cantando)
Di paroli i dissi apposta
Valintinu ca facci chi tosta;
ma era dd chi vula bulri 
Valintinu cu so parrari!
Comu un ghiattu chi f Mau Mau
stu Cristianu vicinu arruvau;
ma ancra non trova u finali;
pa s manu e a s testa cu llli!

CICCINA: Ovisieddu: megghiu mi vaddmu o nostru i nidu, chi a chiddu illautri! Chi nni dici si pinzamu o nostru sbulazziamentu e non e sbulazziati i dda speci i bracilittuni senza sali!
OVISIU: Santi paroli Ciccina! Santi paroli! 
II ATTO

VOCE FUORI DAL PALCOSCENICO DI SARA OVI

SARA: Pi llnima di vivi!
Facti a carita pi llnima di vivi!
Sabbativi lanima oggi pi dumani!
Facti a carita pi llnima di vivi!
Dati occa cosa a Sara Ovi, pa vostra anima!

OVISIU: Sara Ovi? M Soru? A m Suricedda; 
Vi precu Matnna: facitila ntrasiri!
ANGELICA: Ciccina, macari si mmi schifu nanticchia di surici, falla ntrasiri a sta suricedda sfuttunata!
CICCINA: ( A voce alta accanto alla porta del palcoscenico)
Elimusinanti fimmina! Sara Ovi! Vinti cc!
SARA: Pronta! Pi llnima di vivi! 
Cc sugnu; pricheri e binidizioni pi sta casa!
CICCINA: Pi San Climnti prutitturi i tutti i pizzenti; Chista mi ricodda propriu a tta Ovisiu!
OVISIU: Ciccina: chi parri in Marucchinu prima? M Soru !
A t futura cugnata! 
CICCINA: Schizzava Ovisieddu, non tincazzari!
SARA: Filici iunnata e saluti a tutt.(Vedendo di colpo il fratello)
Ovisiu! Ovisieddu! Frati meu! Ti truvi finammnti! 
Vi ringraziu animi di m vivi e di s motti chi facistu u miraculu!
OVISIU: Ma picch mi ciccavi a Soru!SARA: Picch tutta Nuru ti st ciccannu u frati!
OVISIU: Oh Matri bedda chi fici i cus mali?
Picch mi stannu ciccannu tutti Saritta? Parra a Soru!
E datu chi tti trovi nto parrari, dimmi puru picch stai dumannannu lilimosina puru Tu! Chi stai murennu i fami forsi? 
Chi fini fici t Maritu, Mastru Pizzica? Parra, non mi lassari supra e spini!
SARA: N u fraticeddu; non ti punciri chi spini; stai tranquillu inveci e lviti puru i dda supra! 
I staiu facennu a limusinanti picchi, cus travistuta, potti ntrasiri e nesciri nta ogni casa pi ciccariti ! Finu a quannu, comu stai vitennu, grazia allnima di motti e di vivi i prima: Ti truvai!
VALINTINU: Ma voi vtiri chi sta casa pi ddavru miraculata?
ANGELICA: (A voce alta) Sara Ovi! Suricedda di Ovisiu!
A m curiosit comu lacqua i na quaddara chi bugghiennu supra o focu si sta ittannu i fora? Mi voi diri picch stavi ciccannu a tt Frati e qual u motivu i sta ricecca puru i tutti i Nuarisi?
SARA: Picch m frati divinti u chi
CICCINA: U chi
VALINTINU: Curaggiu; ancora na spinta, chi nesci!
ANGELICA: Si! Cus vitmu si masculu o fimmina! 
CICCINA: U chi
OVISIU: Sara? Ninfartu mi pigghii?
SARA: Ovisiu divintasti (In un fiato e di corsa)U chi riccu, ex limusinanti i Nuru, Sassari, Cagliari
OVISIU: ( Inserendosi di corsa) Petra Ianca, Petra Nira, Petra Gialla Oristanu e puru tutta a saddgna cumpresi i scogghi a mari!
Sara? Semu ntallottucentu! Anzi, pi ssiri precisi, nto Milliottucentudi-
ciassetti; Tu scuddasti? 


Nta stu seculu ancra a schitna pi ffari trtici, non lhannu nvintata e mancu u supirienalottu!
SARA: Ma chi babbarji stai dicennu u frati? Chi sunnu sti paroli? 
Si sunnu giucati pi vinciri nuciddi Ti stai sbagghiannu picch I staiu parrannu non di nuciddi e mancu i nuci, ma di soddi, i tanti soddi, chiddi chi T eriditasti tr misi fa!
OVISIU: Soddi? Eridit?
Ma su nostru parenti scapulu chi prossimu u Ziu Casciolu chi, si non mi ricoddu mali, luttima vota cu visti ava appena appena a fozza e u ciatu pi rispirari;
Non mi diri chi chistu muru e mi lassi tuttu u beni i Diu chi visti nta so casa? Tutti ddagghi e ddi cipuddi chimpinnunu du sularu?
SARA: Ovisiu! Nenti i tuttu chistu! Stai sbagghiannu!
Cecca i fari u seriu si tti rinesci e fammi cuntinuari a parrari!
OVISIU: Cuntinua Donna Misteru!
SARA: U ziu Casciolu ancra vivu, macri si sempri stinnicchiatu comu un lignu nto lettu! Vivu, sanu, vggitu e puru parlantinu!
OVISIU: Ma allura Sara, mi voi diri cu malanova stu binifatturi?
SARA: Ti ricoddi i ddu t amicu i carusanza; di Oddu STENNIMANU?
OVISIU: Minchiuna si mi ricoddu i Stennimanu! 
Si p diri chi criscemmu inzmi e quantu ni cumminammu ora chi mmi cci fai pinzari! Mi ricoddu i dda vota quannu ci apremmu nta nuttata, lovili du vecchiu Barbagiu e cci futtemmu a so megghiu crapa chi poi ficimu o funnu chi cipuddi!! Oh chi spittaculu i ducizza, squagghiava sula nta bucca!
Si ci penzu: puru ora mi veni i ruttari!
SARA: Menu mali chi poi vi divitistu, picch scutannu stu vostru eroicu modu i fari e si tantu mi d tantu, a stura ava un frati o bagnu pinali i Nuru!OVISIU: E s cara Sara! purtroppu i nostri strati, poi si divsiru; 
ni sciariammu pi cuppa <<d intirissati ncumprinziuni >>!
Quant anni passaru i dd vota cara Sara, almenu quaranta!
A sapri chi Chistu era ubbitusu, tuttu iddu vula; allautri attonnu a Iddu, mancu i scocci ciavunu ristari!
Non parramu si erunu soddi poi; appena i vita divintava comu na tigri raggiata, macri si poi, pi quantera tirchiusu, non si ccattava mancu u pani pi manciari! 
CICCINA: Succeti sempri e chi sfuttunati statteggiamentu, non hannu nenti; ma quannu vitinu chi ponnu avri, prima mmuzzucunu a ccu cci st attonnu pi pigghiallu, e poi macri si stannu murennu i fami, mmucciunu tutti cosi pi quannu veni u malutempu!
ANGELICA: Ma chi malutempu i mriri i fami, chi cc!
OVISIU: U scantu i sapri chi non c nnnti i mmucciatu e si p mriri pi ddavru i fami!
ANGELICA: E i chi pinzava chi pi essiri tirchiusi sava a gghiessiri pi fozza ricchi! 
OVISIU: Tutti ponnu sbagghiari Matnna; 
nenti spira a tirchiusa misirabilit i cu n havi nenti! 
E pi farivi nesempiu vi dicu puru chi stu Cristianu Oddu Stennimanu, basta i non nsciri soddi si cuntintava i campari daria e chistu, naturalmenti, picch no nni puta fari a menu datu chi oltri a ntrasri sula da bucca e du nasu era puru gratis, si n, sicuramenti, canuscennu lindividuu: canciva aria; 
ANGELICA: Ovisiu? Chi mmi vulti fari critiri chi Stennimanu e campava e stava addritta, manciannu sulamenti aria?OVISIU: N Matnna! Allaria, cciaggiungiva puru u cumpanaticu; ci caricava i supra e in cuntinuazioni, buttigghiuni e buttigghiuni dacqua frisca i na minera chi si trovava a fossa o lupu, vicinu e muntagni da barbagia!
ANGELICA: Chi stranu cristianu cava a ghiessiri stu cristianu!
OVISIU: Dicennu stranu Matnna, e comu si cci facistu un complimentu e putira significari cancra, ancra, chistu si puta sabbari!
Ma invec n: era propriu irricupirabili; picch Chistu <<U Galattu>> non sapa mancu unni stava i casa!
VALINTINU: E comu u puta sapri, i casi du paisi i Galti sunnu accantu o Mari jioniu da Sicilia Orientali;
ANGELICA: Sbrogghiacatti? Ma Vui nonavirriu a ghiessiri puru Dutturi cu tantu i titulu cattiddraticu?
VALINTINU: Picch? Sbagghiai Paisi, forsi Matnna?
ANGELICA: Lassamu pddiri v, chi mmegghiu! 
Cuntinuati Ovisiu!
OVISIU: A fini, pir, tuttu ha nu limiti! No nni potti chi i tanta ubbitusaria! E quannu Chistu cuminci puru mi mmi futti ddi quattru clienti cava annannu nte stissi posti unni i stinnia i mani e chi Iddu, a mmucciuni i mia, ava vistu e sapa; allura non ci visti chi illocchi e ccu nu scattu da jiattu a ccu ci tirru a cuda, u mannai in manra cumpleta e ccu tuttu u cori, veramenti <<a ffncu>> a ddu paisi!
VALINTINU: Cus si f! Quannu unu tira tantu a codda comu fici stu cristianu, era privitibili chi prima o poi chista sava spilazzari e a fini si rrumpa!
Ovisiu ammettilu! F cus chi nta t testa si spilazzioi u ciriveddu e si rrumpu a nirvina!
OVISIU: Stavota villappuggiari propriu Sbrogghiacatti, propriu cus!Stavota aviti ragiuni, f propriu cus chi mi spilazziai e mmi rrumpa tuttu u cudduni chi tina a pacenzia !
Dunqui, pi cuntinuari, dopu chi passi na simana da quannu manni <<dd>> a ddu postu, a dda pirsuna; 
a menti fridda e quannu mi sburii a ncazzatura; pinzi, pi livari lacqua e i 
mali pinzri omicidiali chi mmi viniunu in continuazioni nta testa ogni vota chi vita a ddu disgraziatu, i tagghiari u cudduni mbilicli du bbiddcu chi mmi tina ttaccatu a m terra, e annari a stari pi sempri, <<ntallestiru Talianu>>! 
SARA: Ora s, chi finammenti, sacciu a verit su comu pidda allestiru a mm frati!
OVISIU: Si a Soru; ora sai u veru motivu picch mi trasfira nta Sicilia e nte Calabrij Cuntinintali; f na scigliuta i dispirazioni chi chi di travagghiu!
Ma, ora chi ssi, a Soru, mi Voi diri picch mi parrasti i ddu disgraziatu? Picch mi facsti ricuddari a chistu, a Oddu!
SARA: Tu fici ricuddari picch u T binifatturi lassaturi tistamintariu di s soddi: iddu! 
OVISIU: Sara! Ma chi stai dicennu?
SARA: Propriu chiddu chi dissi! 
Stu poviru, si f pi diri, Cristu, murennu: ti fici universali erti i tutti i s sustanzi! Apri i ricchi Ovisiu : << i na muntagna i soddi >>! 
E quannu dicu muntagna: no dicu in sensu ficuratu disignatu astrattu; ma, datu chi stai allestiru Sicilianu e mmi Ti fazzu capri bonu: llhai prisenti lEtna? Sta muntagna i soddi pricisa pricisa a stu jietta focu, sia in lagghzza chi jiautzza! 
A pinzari Ovisiu, chi cci vsiru ddu cancilleri du Tribunali e ddu misi, ddu ijonna, e vintidd uri i tempu, pi cuntari tutti ddi soddi a pezzi i menza liritta o na lira! Ta ficurari chi puru a s stanza i lettu, era china china finu o sularu tantu chi, stu poviru disgraziatu, fu custrinciutu a dmmiri nta cucina, vicinu o fucularu!
OVISIU: Puvirazzu , tutti ddi soddi u <<sfrattaru>> da s stanza i lettu, custrincennulu a dommiri nta cucina! Chi disgrazia chi cciammattu; e poi dicunu chi soddi dugnunu a filicit; mancu dmmiri u fannu a unu!
Pi llnima di motti chi storia travagghiata! Quasi quasi ancra non ci critu; 
I chi diventu riccu e spanzatu comu alletna grazii a nu poviru limusinanti!
SARA: Riccu, si ti dugni na mossa Ovisiu!
OVISIU: Chi voi diri a Soru?
SARA: Sicunnu tia picch i havi ddu misi chi giru cantuneri i casi Paisani mi ti ceccu!
OVISIU: Pi llnima di motti, picch a Soru!
SARA: Picch, pi llnima di vivi, di chiddi chi rapprisentunu lAutorita Giudiziaria Tribunalesca; si T entro sei misi dallapittura tistamintaria non ti prisenti davanti e carabbineri e pi cci a Liggi, ti salutu a t bedda eredit; u sai unni vannu a finiri i t soddi?
OVISIU: Unni a soru? Unni vannu a ffinri i m soddi?
SARA: Vannu a Uddni, nto Sassarisi, o spiziu illuffaneddi di Limusinanti!
OVISIU: Pi llnima i tutti lanimi!
CICCINA: Oh! Non facmu schezzi a cugnata!
Quantu manca pa scatnza di sei misi!
SARA: Ovisiu? Cu sta strammata chi mmi chiama cugnata!
OVISIU: Nenti a Soru! Poi ti spiecu!
Ora, mmegghiu parrari i cosi serij!CICCINA: Chi vulsti diri? Chi I non sugnu na cosa seria, forsi?
OVISIU: Ma si! Si! Non ti quaddiari Ciccina!
Mi pari chi tintiressa puru a tta dda muntagna i soddi i cui si parra? O n!
E allura, chi fazzu? Penzu sulu a tta e lassu pddiri i soddi?
CICCINA: Ma n Ovisieddu! Chi ddci! Fai finta chi non dissi nenti!
Cuntinua, cuntinua puru a parrari ca t Suricedda; 
e piddunatimi tutti ddui<<lINTRUmmittamentu>> chi vvi fici pddiri sulu tempu!
ANGELICA : Ma vaddatili e scutatili a sti cristiani;chi quatru i Palemmu!
CICCINA: Ma no era i Parigi stu quatru?
ANGELICA: Cc, nta Sicilia, stu quatru Palimmitanu: va bni?
Hai occa cosa in cuntrariu Dama i Cumpagnia? Non ti sta beni forsi?
OVISIU: Ciccina; ttacca a <<Scecca>> unni voli a <<Patruna>>!
CICCINA: N Patruna; a mma st benissimu! Cumpresa, a Scecca ttaccata chi dici Ovisiu!
ANGELICA: Vidti Signor Bi quantu dannu fannu i soddi; soprattuttu quannu vannu a finiri nte mani di chiddi chi nonnhannu mai avutu!
VALINTINU: Comu avti ragiuni Cara Donna Angelica; Signuri si nasci, non si diventa pi strata!
ANGELICA: E vui nascistu veru Sbrogghiacatti?
VALINTINU: Chi havi dubbi Matnna? 
Non si viti da m ficura masculina grecu-latina? Non si viti forsi du m purtamentu statuariu? 
CICCINA: Si, comu n; cettu chi si viti! 
Siti propriu comu na statua i Micu Lanciulu!
OVISIU: Si, i Micu; i Micu Fusceddu! U fuggiaru sgorbiu i Olbia!SARA: Ovisiu? U tempu st scurrennu! E si iddu scurri, scurri a dannu ti! Cu oggi, gi passaru cincu misi!
OVISIU: Minchiuna! E megghiu crriri allura Sara!
SARA: Ovisiu? Ora basta!
I havi cincu misi chi curru! Non cci fazzu chi!
Si pimmtti, ora chi ti trovai, mi vurra ripusari nanticchia lossa di jiammi!
A fini di cunti i soddi sunnu i Ti pi cci, curri T ora nanticchia u frati, smovili T sti T ijammuzzi miraculati! 
CICCINA: M cugnata havi ragiuni! Dopu u miraculu poi caminari, e puru bonu ora! Pi cci, falla ripusari a sta svinturata i t Soru; vegnu i cu tta! Taccumpagnu i!
SARA: Cettu! Non mi si peddi pi strata!
Ovisiu, ribadisciu; cu sta strammata chi mi gghiama cugnata!
OVISIU: Ma non ti dici nenti sta parola, a Soru? Non ti basta?
SARA: Ma picch? Ti spusasti cu Chista forsi?
CICCINA: E chi ci sara i stranu? A mma non mi manca e non mancava nenti, da nascita! Non ci f bisognu i miraculusa misiricoddia mi mmi drizza lossa a mma! Tuttu a postu Haiu; e comu si viti: puru tuttu o s postu, chi u postu giustu!
OVISIU: Veru Ciccinedda, Nenti ti manca! Tuttu hai! 
Tuttu o postu giustu teni!
CICCINA: Cettu! Puru lossu da testa, chiddu chi renni strammati e chi o s beddu postu!
U stissu non si po diri, du ciriveddu spustatu i na Cugnata i ricenti canuscenza! 
SARA: Ovisiu? A sintsti a Chista comu mi st ffinnennu?
OVISIU: No ffenniri Ciccinedda! Non cci nn bisognu! 
Schezza m Soru, schezza! Veru a Soru chi schezzi?SARA: Comu schizzi Idda! U stissu staiu schizzannu i: pricisu pricisu!
ANGELICA: Basta cus ora; razza i futuri riccuni!
VALINTINU: Si! Smittitila! Mi sa chi butti si stannu pigghiannu dactu!
ANGELICA: Chi Signurili, dilicatu paracuni, Valintinu!
Comu i Cavuli chi Brocculi giummati misi assmi chi hannu a stissa fogghia: ma sunnu divessi nto giummu!
Ma da unu chi nasci i st manra Signurili chi cci si po spittari si non sta ricchizza vucabularia parulara, veru Valintinu? 
Veru chi Vui nascistu gi cus?
VALINTINU: (mettendosi di traverso e alzando le braccia a gonfiare i muscoli) Viti profilu Grecu-Latinu e Purtamentu Siculu Arabu,cara Donna Angelica!
ANGELICA: Vitu vitu e chi staiu vitnnu ma soprattuttu scutannu; chi mi staiu cunvincennu chi comu penzu i!
VALINTINU: Ma picch? a chi stati pinzannu Matnna!
ANGELICA: Dopu vu dicu!
Ovisiu, ritunnamu a vui e puri e cugnati! 
Tra ddu ijatti fimmina chi ssi stannu pi ccaddari e megghiu unu mi sa f a lagga e mmi si f laffari si! A capisti lantifuna?
Comu si dici: ntra cugnati e cugnatini n mntiri i manin.. eeeh a lingua! 
Chiuttostu, datu chi ti stai puttannu a Ciccina cu tta; chi nni penzi si finu a quannu non ritonni i Nuru I mi pigghiassi comu Dama i Cumpagna a tt Soru! Cu sti tempi chi currunu un postu i travagghiu un postu i travagghiu! E si poi a muntagna eriditaria si sduscia e diventa gghianra? Chi succitira a Ciccina, dopu; chi si nni v a ciccari lelimosina cu tta?
CICCINA: Pi llnima di motti, non ci vogghiu mancu pinzari!
ANGELICA: E allura facti comu Vi dicu I! Nta sta casa resta T cugnata Sara e cu Idda, ntallattisa du t ritonnu, puru u t postu i travagghiu!
SARA: Puru Vui Vi mintiti ora cu sta cugnata? U futuru i na cugnata e nte mani du Signuri, e ssi prima chista non passa da s casa e davanti o parrinu allaltari, pi mma chista , resta, na fimmina comu allautri!
ANGELICA: Cettu Sarina, cettu! Non ti quaddiari!
(Rivolta verso il pubblico) Malanova mi haiu I sula, sugnu bona a dari i cunsigghi allautri e poi mi cci sbattu cu pettu propriu I! 
Angelica: a tta tavirrunu a cascari i manini cus nzigni na bona vota e tti fi laffari ti!
Allura Ovisieddu chi nni penzi illofftta chi cci fici a tt Soru? 
OVISIU: Si cci dati puru vittu, alloggiu e puru nu beddu matirazzu moddu pi dommiri e sempri, non nnu scuddmu, si Idda daccoddu; figurativi I!
SARA: Si inveci i unu i matirazzi sunnu ddui, accettu!
ANGELICA: Parrau a principissa, a principissa du piseddu; chidda chi senza cincu matirazzi nto lettu si rrumpa a schina dummennu!
CICCINA: Ma Ovisiu? Unni a truvasti a sta Soru!
VALINTINU: A cuntentiti Sara! Gia na futtuna dommiri nton lettu, pi ggiunta puru cu nu beddu matirazzu inctu ca lana i na vera pasculanti pecura!
ANGELICA: Naturalmenti, caru Signor Valentinu Bi Pleis Vui u sapti perfettamenti comu si dommi nta stu tipu i lettu datu, chi lavti sempri avutu, Veru?
VALINTINU: Matrimuniali, cara Donna Angelica, matrimuniali a ttr piazzi! I non sugnu cuntentu si non mi ruzzulu lettu, lettu, prima i dommiri! 
ANGELICA: Allura a vi non vi pozzu ospitari, datu chi nta sta casa c nu sulu lettu matrimoniali ed puru : u mi !VALINTINU: E chi ci f donna Angelica, i non sugnu schizzinusu; puru in ddui I: madattu; non vi priuccupati! Voli diri chi nta ruzzuliata: nni strincmu na picca!
ANGELICA: Valintinu Bi! Ora comu ora, o vi cuntintati dun llittnu; o priparativi a truvari na sistimazioni stratali balcunifira o pontifira i sutta!
VALINTINU: Accettu! Sicuramenti Accettu! Macri cu nu matirazzeddu sulu i lana!
SARA: A propositu i matirazzi i lana?
Ma prima? quannu rispunna I; chi capistu tutti?
I parrai i ddu matirazzi, pi diri chi saviunu a cunzari ddu letti, unu pi mma e unu pi mm cucina Mara chi, puvirazza mi sta spittannu fora senza mi I vava dittu nenti!!
Sapti, I non pinzava chi puta pddiri tuttu stu tempu e chi cera puru stu finali lavurativu, e siccomu Idda nanticchia timitedda chi strani, macri si poi risulta cu chiddi chi canusci, ci dissi i non ntrsiri e i spittarimi fora, cus non si viggugnava!
ANGELICA: Ma povira disgraziata, lassata sula nto menzu i na strata! Ma Dictimi: si st cucina era cus timitusa; picch vosi vniri cu Vvi?
SARA: Vosi vniri cu mma picch, sta riciccannu puru idda 
ANGELICA: Vitmu sinduvinu? A ss frati!
SARA: N! A nu gran fitintuni disgraziatu chi ssi mmiritira a testa scippata du coddu ora, pi subbutu!
VALINTINU: Carricamu eccu pronta stautra storia! Scutamu puru stautra strappalacrimi disgrazia!
Donna Angelica; mi pigghira a facci a mmffi I sulu! 

Cu tanti mumenti giusti e sulitarij chi cerunu, scigla propriu chistu pi veniri nta vostra casa; propriu quannu cera u radunu annuali dillIlimusinanti! Pacnza! Voli diri chi era distinu cus!
ANGELICA: Cettu Valintinu Bi; su distinu vosi cus, voli diri chi havi u s motivu! 
OVISIU: Cettu i s moti i fari e i ngranaggi unni macinunu i nostri mpidugghi sunnu intramuntabili e non hannu tramontu, sulu labba!
ANGELICA: Imprescutabili Ovisiu! Imprescutabili !
OVISIU: Pi llnima di motti, datu chi sugnu nta vostra casa Matnna, 
non pozzu fari a menu i diri comu dicti Vui!
ANGELICA: U sintistu a Stu cristianu, Bi? Mi dugna ragiuni picch nta m casa e non picch comu dicu I canni a scola!
VALINTINU: Gnuranti Matnna; gnuranti chistu! Non cunveni mancu spricari ciatu! 
Invci, carissima, comu dicstu beni ddu coppu i Bi, prima, quannu mi gghiamastu! Mi facstu scuddari pun mumentu i guai da m vita!
ANGELICA: Guai? Ma quali guai? Unu chi havi i soddi: guai no nnvi!
E Vui, chi siti un Signuri nasciutu e pasciutu, nnavti tanti soddi veru?
VALINTINU: Cettu Matnna! Ma I mi rifirivu e guai i cori; e fricciati damuri; e spasimi viscirali chi prima i ntrasiri nta sta casa non ava e non pata! 
ANGELICA: Ma Valintinu, non vi staiu capnnu, chi centra a m casa, sprimitivi megghiu, pi favuri! 
VALINTINU: Matnna, prima i vtiri a Vui, I non ava truvatu ancra a fimmina giusta da m vita! E siccomu capisciu ca vostra simpatia na pozzu ccattari chi soddi: Spasimu suffrennu e suffrinnu!ANGELICA: Ma Valintinu; Vui mi stati turbannu!
Chisti non sunnu discussi chi ssi ponnu fari nto pubblicu; 
pi favori, smittitila e riggittativi u suttapanza!
SARA: Vitmu e sintmu quannu a smittiti cu sti lstimi sintimintali Vui ddui! Picch non facti ntrasiri a mm cucina Mara chiuttostu;
sta puvirazza havi na fittiata duri chi fora allacqua e u ventu!
Non vi sembra puru a Vi, chi ttroppa stattsa! 
ANGELICA: Sara non ti quaddiari; Ciccina ipici a potta a sta cucna!
CICCINA: (Rivolta verso il pubblico) Finu a oggi ijapu potti; da dumani mi fazzu ijapiri puru i! 
(Aprendo la porta del palco) Cu ddcu? Cucina i Sara vinti avanti! 
unni siti? Limusinanti fimmina cu Vui staiu parrannu! Viniti cc; ntrasiti!
Matri! Na picca ntrunata mi sembra Chista!
SARA: N, sulu na picca timitusa, non vi llava dittu?
MARA: ( entrando in scena) Cu mia llavti Signura? 
CICCINA: No! Cu vostra Soru chi vassumigghia!
MARA: Ma i veramenti, Soru no nnhaiu!
CICCINA: E ntrasti, ntrasti ntrunata a miseria!
MARA: Ma i veramenti non sentu truniari!
Ad ogni modu, pozzu ntrasiri pi ddavru?
OVISIU: N; ntrasi pi schezzu ora chi ntrassti!
Minchiuna Sara? Ma chista << >> o a << f>> a Babba!
SARA: Puvirazza, i disavvinturi da vita e, <<cincu figghi i campari>>, ci scunfusiunaru a testa: piddunatila!
VALINTINU: (girandosi di spalle e abbassando la testa - Rivolto verso il pubblico) Matri i tutti i mpidugghi chi cci f Chista cc!
ANGELICA: Cucna da Soru di Ovisiu e ddi Iddu stissu; Prisintativi:
nomi, cugnomi, paternit e maternit!MARA: I Mara Nieddu sugnu, du paisi dOrgsulu comu nascita e, ora, pirmanenti staziunata stabili a Nuru, vicinu e m cucni cca prisenti!
M Matri, Nieddu i cugnmi, sicuramenti mi fici cu mm patri chi pir, I mai lu visti e nenti sacciu; tranni
ANGELICA: Eh, eh, a vitsti chi cera un tranni Ciccina!
MARA: Tranni, chistu sicuru, chi era un viaggiaturi inzmi a tanti autri!
ANGELICA: Un picuraru; eccu cu era! Era sicuramenti un picuraru chi inzmi a tanti autri picurari e a pti, spustaunu pecuri cc e dd, pi muntagni?
MARA: No! Ranni Signura, sbagghiastu! Sacciu puru chi si spustaunu ciumari ciumari inzmi cu tanti carruzzuni tirati i cavaddi!
ANGELICA: Ancora non sapa figghia! 
Quantu ciatu spricatu pi diri a parola Zinghiri ! 
T patri era nu Znguru, Mara! un viaggiatori du munnu; unu spiritu liburu; inzomma, un << Figghiu i bona matri i passaggiu >>!
Sintisti puru Vui Sbroghiacatti? U stati Vitnnu quantu dannu fa lignuranza quannu non c n scola, n vucabulariu!
VALINTINU: (A testa bassa) Avti ragiuni, Matnna, comu sempri!
OVISIU: LLcca, llcca; pezzu i ruffianu chi non si autru!
ANGELICA: Ma cavti Bi? Picch stati tinennu sta testa cus bascia! Chi vi vinni, nattaccu i civvicali nto coddu forsi?
VALINTINU: (Alzando piano piano la testa) Nenti Matnna Angelica, non vi preoccupati pi mia; un coppu i pinzirusa pisantizza a mi! Mi pigghia quannu menu mi llaspettu!
ANGELICA: E vi vinni allimpruvvisu e i btta sta pisantizza? 
Mi sembra na strana malata a vostra; non chi mi stati mmucciannu occa cosa pi casu?MARA: Pi llnima di motti i m cucnu Ovisiu !
No ranni signura, non vi st mmucciannu occa cosa, <<ma cincu cosi>> e, pricisamenti <<cincu figghi>>; i figghi i stu Zinguru comu era so matri e mm patri, i figghi i stu disgraziatu! 
VALINTINU: Mara Nieddu! Annamuci a lleggiu cu sti m cincu figghi!
I pigghiu bonu, sulu pi dd figghi! 
Lautri, mia cara Scillira ; a tala cu cc i facsti!
SARA: U Truvi! U truvi! M cucna Mara u truvi o riciccatu, fitintuni senza cuscenza!
VALINTINU: Stati attenta a comu parrati puru Vui, non vi pimmettu
OVISIU: (Con voce Arrabbiata) Riciccatu;
m Soru po parrari comu voli e quantu voli! Pigghiu bonu I pi Idda! 
U capisti? Parra Sara! Cunta sta storia! 
Cu veramenti stu Sbrogghiacatti al seculu: <<figghiu i ijarusa>>; 
ANGELICA: Si! Si! Cuntatila tutta sta storia chi puru a mia mintiressa!
SARA: Ma datu cavmu a futtuna mi prisenti lintirissata? Non megghiu ma cunta Idda in pirsuna sta s sturiusa passata vita?
VALINTINU: Minchiuna chi futtuna cavti!
CICCINA: Mutu Tu! Valintinu Bi; chiddu chi pi llamici f Pleis!
VALINTINU: Pi llamici e puru pi llamiche dillamici; ma non pi Vi!
CICCINA: Tantu piacri! Quasi quasi mi mentu a cinciri e mi stricu puru nterra strazzannumi i robbi! 
Oh gra figghiu i Butt. i na matri chi non canusca, ringrazia a Diu chi non sugnu dda puviredda i Mara picchi, si n, a stura,i pitrati nta t testa non si putiunu cuntari e fitunu pi quantu ti nni tirava!

VALINTINU: Cu Vui non cera piriculu Ciccina picch, a Vui, non vi tuccava mancu cun ghtitu e chistu puru: si eru lunica fimmina du munnu e I stava murennu i << siti >>!
CICCINA: Figurativi I; ca unu comu a Vui no tucchiria mancu cu na canna i tr metri! 
Vui siti sulu na povira bestia senza onuri capci sulu i lassari figghi peti peti e i pigghiari in giru ddi poviri fimmini bacchittuni comu a Mara!
MARA: Chi voli diri Bacchittuni Signura Ciccina chi nu cumplimentu?
CICCINA: Lassa pddiri Mara, poi tu spiecu, quannu divintamu parenti puru cu tta! Invci, ora chi I mi sfucai, picch non ti sfochi parrannu puru Tu Mara; Fozza, non ti scantari, picch si chistu si pimmtti i diri contru sulu menza parola, pi llnima di motti e comu veru Diu, ci lassu curriri nta testa ddu bastuni ruppusu du m Ovisieddu! Tantu, oramai non ti giuva chi a tta, veru Ovisiu cu pozzu puru rmpiri ?
OVISIU: In quattru pezzi e puru nta s testa, basta mi c a paci!
MARA: (Piangendo) Stu disgraziatu mi havi sempri fricatu!
Mi dica sempri chi mi vula troppu beni! Chi prima i vtiri a mma e ntrasiri nta m casa non ava e non pata peni damuri o spasimi viscirali! 
ANGELICA: Sti uttimi paroli mi ricoddunu occa cosa; veru Valintinu o comu caddu ti gghiami?
VALINTINU: Haiu un mumentu i scuddatina Matnna, piddunatimi!
Ma propriu non mi ricoddu chi nnnti i chiddu chi dissi nta sta ijunnata!
ANGELICA: E cettu, capisciu! Comu si po ricuddari nu Zinguru i paroli chi dissi oggi nu gran Signuri !
MARA: (Continuando a piangere) Ogni stati, nto misi dagostu, stu disgraziatu vina a truvarimi, e ogni vota mi dica i stissi paroli in ginocchiu, chi mmi fricunu u cori: Piddunimi, no fazzu chi; Ti giuru chi stavta 
non ti lassu chi sula! stu m cumpurtamentu f biliari u primu a mma Quannu Ti vitu pu duluri mi pigghia sbutu nu llammcu o stomucu e na fami chi mmi scippa i paddazzi illocchi ! 
ANGELICA: E Vui chi cci rispunnua sta facci i sola?
MARA: E i, comu na scema: pani, fummaggiu, pasta o funnu; e puru 
dda cosa chi mmi fici rruvari a fari cinchina chi figghi!
VALINTINU: Canta Canta! I, sempri pi ddui pigghiu bnu, a vogghia mimbrogghi!
ANGELICA: Ora vitmu si chista mbrogghia! Pi intantu vui Vi stati mutu e a lassati cuntinuari a parrari! 
Chi ? Non Vi st piacennu forsi chiddu chi dici?
VALINTINU: E cc st scutannu? Idda sa canta; e Idda sa sona!
Nenti staiu sintennu I!
ANGELICA: Megghiu cus! Voli diri chi scutu I pi tutti ddui!
MARA: Grazij nobili Signura! A propositu prima sinta chi a stu cristianu u ghiamastu Valintinu Bi e chi puru nu sbrogghiacatti!
ANGELICA: E allura?
MARA: Ma chi Vi dissi tutti sti fissarij nta na vota!
Ma quali Bi e quali sbrogghiacatti! Stu figghiu i sicuru di occa Matri, si 
ghiama, comu mi dissiru i Carabinri i Nuru, Catinu Massaru, u figghiu i Massaru Cuccu dittu U Porcu e danonima matri i passaggiu, e avi sempri campatu o megghiu manciatu e spaddi illautri, in patticulari di Fimmini,tramiti fantasiusi, raggirevuli mbrogghi!
OVISIU: Ma vaddti chi cristianu! Cosa i fari Raggirivlari puru ddi cosi i sutta! 
E poi, carissima Cucina, a quantu sinta prima; Chistu non si limiti sulu o manciari picch, si cuntinuava cus, dopu a cinchna, ti faca puru tmbula! CICCINA: Si unu cci cuntira sta storia a Arazziu Nustranu ddu famosu cantastorij, annavira a ffinri chi, in quattru e quattrottu, si truvira nte so tabilluni llustrati!
Chistu nesci pacciu pi sti tragedij paisani unni ci sunnu <<Matri bbannunati e figghi i patri strabbituti>>!
MARA: N! Pi fari! Ci manchirunu puru I tabilluni disignati i stu cristianu! A m cundizioni gi a canusci tutta Nuru, ci manchira puru cannssi ntallestiru Talianu!
ANGELICA: Ed eccu chi nte discussi si ritunni nautra vota a parrari i stu disgraziatu! I chiddu chi mmi sviggugni nte piazzi! I Chistu; chi f dannu puru, quannu ancra non cntra!
Ad ogni modu, ora capa propriu tuttu caru: Valentinu, Bi, Pleis, Catinu, Massaru, Cuccu e pi finri Porcu! Capa u mortu i fami chi ssiti sempri statu; ed pi cchistu chi ora fazzu na cosa; CICCINA: vai i cussa a gghiamari a Fozza Pubblica Carabinra; stu Znguru havi bisognu i na lizioni Dura e Duratura e mi sa chi sugnu propriu I chi ccia fazzu dari e ricuddari datu, cu Cumannanti di carabinri friquintannu a m casa, u canusciu bonu!
MARA: N Donna Angelica! Spittti! Factulu pi llnima di vivi si no vulti fari pi carit!
SARA: Ma chi tti pigghia a cucina? Picchi non llavira a ffari?
MARA: Picch sta speci i stu Znguru; puru si nu bbannuna fimmini ssempri u patri di m cincu figghi; pi cci, dumani, i chi cci dicu a Chisti si mmi dumannunu di Iddu: chi ss Matri f chidda cu manni nte ccciri?
OVISIU: Mara! Cuntila comu passa a cucna! A tta, stu Znguru ancra ti fa <<effettu>>; chista a virit!SARA: veru Mara? Ti fa trimuliari ancora i ijammi chistu?
OVISIU: Sara? Ma T chi nni si i sti trimuliamenti i ijammi!
SARA: Ovisiu! Ti scuddasti da quantu tempu chi manchi da casa?
Ni passu acqua sutte ponti i quannu pattsti!
OVISIU: Speriamu chi passi <<sulu acqua>> i sutta <<o t ponti>>
a Sru!
CICCINA: Allura Mara? Steffettu Trimuliziu c ancora o non c?
MARA: U cunfessu: c! Stu disgraziatu fici a cunzumazioni cu mma
OVISIU: Si! A cunzumazioni nto Brri i Loscu a Nuru!
MARA: Quannu ancra i era na carusa; e havi i tannu chi non rrinesciu chi, mi mmu levu da testa!
VALINTINU: Mancu i cci rrinesciu Maritta! I sintumi i stissi sunnu: pricisi, pricisi! Sempri thaiu pinzatu, tistimoni i m cincu figghi!
ANGELICA: Senti, senti: a vitstu comu divintru CINCU i s figghi ora? Znguru o comu ti gghiami: mi s chi sta cura i scantu ti sta facennu beni a mimoria; curaggiu, cuntinua cus chi stai funzionannu bonu!
VALINTINU: Si veru; sempri thaiu pinzatu Meri: Allbba; o ijonnu; o pumiriggiu; a notti; quannu manciu o non manciu; quannu
ANGELICA: Bivti o non Bivti, quannu siti rusbigghiatu, quannu dummiti o facti u sunnambulu
VALINTINU: Propriu cus matnna; mi livstu da bucca sti paroli!
ANGELICA: Si Si, mprenariddi!
Ma vaddti chi situazioni si vinni a criari nta sta casa!
Mara? Ma Vui siti propriu sicuru di chiddu chi dicstu prima?
U voi veramenti ancra cu tta a stu cunfiziona famigghi a cunvinienza?
MARA: Si Matnna: u vogghiu! Megghiu sffriri sapnnu a chistu peti peti cus almenu haiu a speranza chi occa vota mi veni a ttruvari; chi sapllu nchiusu nte ccciri senza nessuna pussibilit mi chistu f na Scappata !
CICCINA: Patrunas! Faris Vuluntti di Fimminas Nfuctas
OVISIU: Ma chi ccaddu stai mpidugghiannu Ciccina?
CICCINA: Nenti Ovisiu! Chi strammi puru I!
ANGELICA: Ma I capa u stissu! Picch quannu na cosa ditta cu saggizza I a capsciu e a scutu! E ora, dittu chistu; MARA: u sai chi tti dicu? Ca t vita a Ti, pi cci: ijetta sangu e pigghiattillu si propriu u voi a stu giramunnu carruzzeri sparafigghi! 
MARA: Sebba vostra Matnna! Grazij!
Pi sdibbitarimi cu Vui poi Vi fazzu a vtiri chi razza i Dama i Cumpagna chi diventu! Puru i scappi e peti a matna Vi ntrasu!
VALINTINU: E puru I! Mi non vi fazzu a pntiri da fiducia chi mmi dastu, Vi fazzu a vtiri chi maritu mudellu diventu! Tuttu: Mugghieri, Caseeeh Carruzzuni e figghi!
SARA: Speriamu mi veru e chi stu coppu i scantu sibbi veramenti a occa cosa!
ANGELICA: E campru tutti filici e cuntenti!
Tuttu bonu chiddu chi finisci bonu, quantumenu pi Vvi; datu chi:
OVISIU: truvi a Ciccina e i soddi;
VALINTINU o comu caddu si gghiama stu zinguru:
VALINTINU: Catinu Massaru, figghiu sicuru: i Massaru Cuccu, Matnna!
SARA: E dittu U porcu no dici? 
ANGELICA: Dopu u Cuccu, si llava scuddatu i diri; po capitri! Dunqui, Catinu Massaru truvi a Mara, u sennu, a mimoria e cincu figghi!
SARA: Ritruvi a ss frati e nu travagghiu, sicuramenti i pristiggiu, unni mia;
E MARA: U so amatu Znguru ambulanti e soprattuttu: Ruspanti!
A fini i stu suntu e, a quantu putistu sntiri puru Vui; cc, lunica chi risti a spassu in tutti i senzi e comu si dici: cu na manu davanti e llutra darreti; propriu chidda chi vi st parrannu: Angelica Sula: I; a ccui non resta autru i fari chi ccinciri u so poviru maritu Pauluni!
CICCINA: U Signuri labbia in Gloria Patruna!
Si vvi po cunzulari i penzu chi sta povira anima i Pauluni, puru in nto celu Vi penza sempri!

ENTRA DI COLPO IN SCENA ARTEMIU UQUALI 

UQUALI: Tarattat!! E sa penza puru cc, nta terra: chi nni pinzati?
OVISIU: Pi llnima i tutti Motti; u cori mi scasi!
Cu cchistu? Cu stu Strammatu i Surrentu !
ANGELICA: (Balbettando) U mott m Marit; U Momo..Mottu!
OVISIU: Cavti Matnna; vulti diri pi llnima di Motti forsi?
ANGELICA: N, u Mottu; Chiddu; M maritu! U Mottu m maritu!
OVISIU: Capa Capa, vostru maritu mottu!
Ma chi nuvit chista Matnna! Si cc u sapmu tutti; picch u stati ripitennu ora!
CICCINA: Non capisti nenti inveci Ovisiu! Stu cristianu davanti a tta!
Chiddu chi tti fici scasri u cori: u mottu! 

OVISIU: Va beni; ora capa pi ddavru! (Rivolgendosi a UQUALI) Vui siti mottu ma ora siti vivu!... Eeeeh; ma chi staiu dicnnu? Ma Ovisiu? Chi Minchia stai dicennu!
Pi llnima di Motti; un mottu chi non mottu; ma un mottu chi un veru vivu; Non pussibili sta cosa, tranni chi; Matri du Paratisu: 
chistu un fantasma vivu!
Ciccina pruteggimi a zzta, tnimi a manu!
CICCINA: E a mma cu ma teni! Cu mi pruteggi!
MARA: Aiutu! Un mottu! Un veru mottu fantasma! Ooooh..(Svenimento sul palco)
SARA: Puru chista ci vula ora! Ma Ovisiu, u frati? T cavisti a cchi fari sempri cu centinaia e centinaia i motti, ora si u primu chi tti scanti?
Comu si spieca sta cosa! 
OVISIU: I m Motti, a Sru: Sapunu fari i Motti! Non sinnannunu in giru a fari i vivi!
ANGELICA: Pauluni, PaulunVi.. Vi.. vivu...Oooh..(Svenimento sul palco)
UQUALI: Puru chista ci mancava ora pi cnniri lpira!
Vogghiu vtiri quannu a smittiti i diri strunzati e finisci stepitemia Svinivula!
CICCINA: (tremando spaventata) Propriu Vui parrati; Vui chi siti a causa prncipi i sti svinimenti!
UQUALI: Ma quali Causa e Tribunali..
OVISIU: Ciccina, disgraziata! U vitsti chi facisti ncazzari o Fantasma?
Statti muta o parra si propriu si non nni poi fari a menu! 
UQUALI: Ciccina, datimi na manu chiuttostu; aiutatimi a gghiazzri interra a sti ddu malasuttate!CICCINA: Vati Retru anima muttuaria! Non mi tuccati chi vostri brazza fantasma! E ppi, I mani mancu vvi nni pozzu dari, picch llhaiu mpignati cu m Masculu!
OVISIU: (Tremando spaventato pure Lui) U masculu sara I: 
sempri, Mottu: si a Vvi non dispiaci mu dicu!
UQUALI: A mma non mi dispiaci nenti, datu chi sugnu vivu e non mottu!
OVISIU: Vivu? Propriu Vivu, in tutti senzi?
UQUALI: Vivissimu, in tuttu e pi tuttu e, pi ggiunta: puru chinu i fozza!
Vulti mi vi dugnu na pitta nto culu cus putti misurari a fozza e cci critti?
OVISIU: Non cci nn bisognu Mottu! Mi fitu da parola du vivu!
UQUALI: Basta allura nchiutemula cc! 
E ora, facti rinveniri Vui a sti fimmini, cus dopu pozzu spiecari sta situazioni a tutti!
OVISIU: Si cettu; u fazzu I e mmi fazzu aiutari puru i m Soru, picch su faciru Vui, chisti appena ijapunu locchi e vvi vitunu bbasciatu i supra, cci putira pigghiari un <<Collassu a Galoppu>>!
Fozza Sara! Dmuni da fari; cuminciamu! (dando degli schiaffetti sul viso) 
Svigghia; svigghiamuci; aprmu locchi!
ANGELICA: Matri! Chi mmi succitu! Non mi ricoddu nenti!
OVISIU: Nenti succitu! Prima e puru ora: c sulu u mottu!
ANGELICA: Veru! U Mottu? U mottu!...Ooooh (altro svenimento)
SARA: Ovisiu hai a dilicatizza i na ficattinna cu tutti spini!
OVISIU: Ma chi dissi i mali, buttanazza da miseria!
SARA: (dando dei forti scossoni ad Angelica) Oh! Ora basta dmmiri! Fozza rusbigghiativi! Smittemula cu sti sbandazioni i testa! Chi purcaria chista!OVISIU: Si chista a T dilicatizza a Soru; ficuramuci quannu si rrvita comu a catta vitrata, comu diventi! Minchiuna! Mi sa chi tt, a mma, mi nni vinci tr punti; autru chi storia!
ANGELICA: Matri, unn u mottu nta m casa! Unn m maritu!
CICCINA: U mottu non un Mottu: un vivu Matnna!
MARA: (Svegliandosi da sola) Propriu vivu vivu!
OVISIU: E puru chinu i fozza nte peti pa pricisioni!
ANGELICA: Ma Pauluni? Comu poi ssiri vivu si tti ccumpagni propriu I o Campusantu!
UQUALI: A mm frati ccumpagnasti o Campusantu a Cugnata; n a mma! I Sugnu u so fratellu gemellu e mmi gghiamu, UQUALI grazij a fantasia i m patri chi ebbi sta filici idea quannu ni visti i vicinu comu ddu coccia dacqua!
M frati si sabbi picch era u ijonnu i San Paulu, si n sugnu sicuru chi puru supra i Iddu a fantasia i m patri faca effettu ed era capaci cu gghiamava SIMILI!
ANGELICA: Allura Vui saru Artesiu Uquali; u gemellu du m ex maritu Pauluni!
UQUALI: Non sara; sugnu cara Cugnata, Donna Angelica!
ANGELICA: Cammamuni cu sti paroli! Prima vogghiu capri!
Ma si comu stati dicennu Vui, picch Pauluni non mi parr mai i s frati o mu fici canusciri?
UQUALI: Semplici Angelica: picch nnavumu sciariatu! E ssi propriu u vulti sapri: propriu pi causa vostra!
E ff propriu sta causa chi putt a mm frati mi non vi dici nenti e mmancu mi fici vniri o vostru matrimoniu!
Cus I demoralizzatu e mmi Vi levu da m testa, minnanni chi luntanu possibili i Vui: ntallAustralia; tantu oramai non cera chi nessunu nta villa unni stumu picch, dopu a motti di nostra matri e nostru patri, mi ristava sulu un frati chi dopu sta sciarra, era comu si non cera!
ANGELICA: Sugnu veramenti stirifatta e non staiju capnnu propri nenti! I, nta tutta sta storia, mi vulti spiecari picch ccentru?
Si I non vi visti mai e mancu vi canusca, comu vi putistu sciariari cu vostru frati pi causa mia!
OVISIU: Autru chi tabilluni disignati di Arazziu Nostranu; cc: si parra picca; chista na vera storia da Scutari ca lingua i fora!
MARA: Si! E comu puru rumantichevuli: pigghia o funnu!
OVISIU: Unni sinfunna u pani?
MARA: N o funnu du salottu du cori!
UQUALI: Pozzu annari avanti?
OVISIU: Precu!
UQUALI: Grazij! Dunqui cara Cugnata, vi ricuddati di dda vota o Ciumareddu, quannu vincuntrastu a mmucciuni cu mm frati Pauluni?
ANGELICA: Cettu chi mmi ricoddu; e mmi ricoddu puru bonu; datu chi chiddu f u postu unni Pauluni mi desi i s primi ddu baciati! 
UQUALI: Una baciata, no ddui!
ANGELICA: Vi dicu chi furunu ddui! U vulti sapri megghiu i ma! 
Anzi, vi dicu puru, chi soprattuttu u sicunnu, mi risti finu ad oggi nto ciriveddu datu chi f cus appassiunatu chi mmi lassi senza ciatu pi na para i minuti!
UQUALI: Va beni, mi curreggiu nto m diri! Basta mi non vaffinniti!
I non vogghiu diri chi non furunu ddui, i baciati, Angelica; dicu sulu chi Iddu: Vi nni desi una sula!

ANGELICA: Vui, si non siti Mottu; di sicuru allura avti a gghiessiri mbriacu! Vi ribadisciu chi dda sira Pauluni, Iddu, propriu Iddu: mi desi ddu baciati!
UQUALI: Iddu! E puru I: Artesiu Uquali!
ANGELICA: Vui? Ma chista s ch bella! Chi ccintrati Vui? Di unni vi scppunu sti babbarij! Chi suffriti i pacca forsi? 
VALINTINU: I modistamenti gi capa tutti cosi!
CICCINA: Ma non stavti dummennu ca lingua? 
Picch non cuntinuati allura?
VALINTINU: Chi ; Vi mmuzzici forsi?
CICCINA: Cettu! Vui siti espettu da materia! Ntrasemmu nto vostru campu, veru? Aaaah ci cuppa dda Bacchittuna i Mara! Si n a stura?
MARA: Mah! Ciccina! Mi vulti diri finammenti si sta parola un cumplimentu?
CICCINA: Ancra non zemu parenti, u capisti? Dopu! Dopu tu dicu!
UQUALI: Pozzu annari avanti?
CICCINA: Precu!
UQUALI: Grazij! Pa sicunna vota! 
Ridunqui; Angelica, dda sira co Ciumareddu pinzavti di ssiri suli, non era propriu cusi, datu chi cera puru I mmucciatu, vicinu a Vui!
ANGELICA: Cuntinuati!
VALINTINU: I vitstu comu ccintisicaru i ricchi? Ora s chi veni u bellu!
CICCINA: Mutu Vui! Lassatini Scutari!
VALINTINU: Tantu gi u sacciu! I, mi nni putira puru annari!
UQUALI:Angelica; quannu a Pauluni cci scappi i fari ddu <<Bisugnuni>> vu ricuddati puru?ANGELICA: Cettu chi mmi ricoddu e non f mancu un Bisugnuni f un sulu semplici Bisugninu datu chi ritunni subutu e non vi dicu cu quali priputenza raffurzata!
UQUALI: A priputenza raffurzata dopu tanti misi i mmuccciatini fraschi fraschi! Angelica: I era ddu priputenti; I vinni subutu supra i Vui e non Vi fici rispirari pi dda para i minuti! I era ddu cristianu pirdutamenti innamuratu i Vui da quannu Vi visti pa prima vota!
Si, Angelica; appena seppi da disgraziata chi cciava vinutu a mm frati, pi pocu non mi rrumpa a nuci du coddu, pi pigghiari u chi prestu possibili u vapurettu oceanicu! Pi tta, struppici da passirella mentri chi nchianava supra navi e cata sbattennu ca testa supra o mari!
OVISIU: Menu mali chi era sulu acqua si n, a stura u bumbulu! 
ANGELICA: Ora capisciu dda Struzzata appassiunata!
Ora capisciu puru picch mi simbri cus strana; comu di unu chi savvicinava pa prima vota a mma!
UQUALI: Finammenti ora u capistu Angelica!
Io vi amavu in silenziu da tanti misi ma, m frati chi sinnava ccuggiutu, non mi desi mai modu i farvilu sapri n, tantumenu, si vaddi beni mi vvi nni parra!
OVISIU: Chista s chi na <<Tramatica ntricciata>>!
Megghiu du Tiatru, nta stadda in disusu i Mastru Scoddu!
ANGELICA: Sugnu senza paroli! Nautra vota stirifatta!
MARA: U stati vitnnu? U Signuri Viti, scuta e pruvvidi!
Vui chi vi lamintavu chi eravati sula e, ccu na manu davanti e llautra darrti; ora siti cuntintata puru Vui! Ora ci sunnu i mani du Nobili Uquali chi sostituisciunu i vostri!
OVISIU: Uquali! Annamuci alleggiu cu sti mani!MARA: E ss propriu veru si ssi nchiuti na potta; si apri un putticatu!
VALINTINU: E pi tta u putticatu sara I Maruzza?
CICCINA: E ssi n: cu! Ntonturu! E ppi dici chi sai tutti cosi!
SARA: Sugnu propriu cuntenta pi Vui Matnna; Vu mmiritavati propriu stu coppu a effettu masculu!
MARA: Cettu! Veramenti tantu beni e futtuna pi Vui Matnna!
E speriamu chi stavta , u Patratennu vvi lassi sana a spadda unni mpuiari a vostra testa quannu vvi doli!
UQUALI: Piccola tuccatina i ferru! E Vol! Fattu! Grazij!
VALINTINU: I inveci a stu puntu rruvatu vi auguru mi facti: Ambu, Tennu, Cinchina e 
ANGELICA: E puru tombula razza i Lazzaruni: veru? Tu a stu giocu sai giucari bonu a quantu oramai sacciu!
VALINTINU: Mudistamenti, a stu giocu non baru mai!
UQUALI: Angelicuzza! Mi ti pigghi tutti stauguriamenti senza spremiri capiddu chi voli diri chi puru T <<Spasimi>> pi mma, comu I: <<Spasimu>> pi tta!
ANGELICA: Cettu Artesiu Uquali; non si viti di m occhi!
UQUALI: Veramenti sunnu russi comu o focu, chi avti a Congiuntisiviti forsi? Picch si cusi haiu nu rimediu chi mminzigni m matri, miraculusu: mpacchi i calumidda caudda a spugnari i fora allocchi!
OVISIU: Baccalaru; pi stu tipu i russu i mpacchi i calumidda non fannu propriu nenti! A canciri rimediu si Voi mi cci passunu!
VALINTINU: Curaggiu Matnna, non vi pigghiati i scuramentu! 
Chistu prima o poi i capsci sti signali!
ANGELICA: Speriamu! Non vulira critiri e mancu pinzri chi dun mottu passi a nu llucctu e a cchistu cci ffri i Signali i fumu comu allIndiani mi capisci cetti cosi!UQUALI: Ma n Angelicuzza! Quali signali i fumu?
ANGELICA: Menu mali!
UQUALI: Megghiu chi mmu scrivi, moltu megghiu! Si f prima!
OVISIU: Donna Angelica, ora tutti Nui, eccettu m Soru chi resta a fari a vostra Dama i Cumpagnia, livmu u distubbu e nni cungitmu!
VALINTINU: Cettu! Ora cu militari llstu!
OVISIU: Sicuramenti Vui e u vostru futuru novu maritu , ora avti bisognu i tantu, ma propriu tantu stinnutu riposu supra brandeeeh nto lettu; pi cci, rinnuviamu lauguriamenti e lassamu sta casa ringraziannu a Vui e puru, 


CON UN DOVEROSO INCHINO

TUTTO IL GENTILE PUBBLICO
QUI PRESENTE CHE RINGRAZIAMO
PER LA SUA PAZIENZA,
E CORTESIA NONCH PER
IL CALORE DIMOSTRATOCI !!

LAUTORE
ORAZIO ABBATE