LI  PISCATURI

Dramma in tre atti di

Antonio  Sapienza


Versione ed elaborazione in siciliano di “36 ore sul molo”, gennaio 2020 prima stesura 1985

Personaggi:

Zu Pippu Paranza……………………………vecchio pescatore a riposo;
Petru…………………………………………giovane;
Turi Pennisi………………………………….polparo;
Saru Pennisi………………………………… polparo;
Alfiu Cavatedda…………..………………… pescatore;
Nunziu Cavatedda…………………………….pescatore;
Janu Mazzaredda…………………………….pescatore;
Ciccio……………………………………….. barbiere;
Santu…………………………………………bummaro;
Salvatore……………………………………  bummaro;
Za Palma……………………………………..bottegaia:
Luciuzza………………………………………figlia di Za Palma;
Paliddu………………………………………..pescatore col giacco;
Annuzza……………………………………….moglie di Paliddu;
Brigadiere……………………………………..comandante caserma Finanza;
‘Nzulu…………………………………………. padre di Petru.

La vicenda si svolge in un paesino di pescatore della Costa Orientale siciliana. Agli inizi del 1950.

Sulla scena verrà ricostruita una piccola piazzetta di un borgo marinaro. Essa parte dal sagrato della chiesetta, al centro della scena, al centro, e arriva fino molo del piccolo porticciolo. Ai lati della chiesa, vi sono le facciate delle casette nelle cui porte spiccano alcune insegne: farmacia, cantina; poi alla destra vi sarà l’insegna con la scritta “ Premiato stabilimento di pesce salato Bellassai cav. Cateno” con una parola scritta in rosso, sbiadita:  “sucuni”.
Sul piccolo molo ci saranno sparse, reti e nasse e altri attrezzi da pesca. E’ notte, e un lampioncino rischiara la scena. L’orologio del campanile batte le quattro. Su un mucchi di reti sta disteso un ragazzino. Entra in scena lo zu Pippu, abbigliamento adeguato, pipa in bocca. Silenzio. L’unico rumore sarà quella della risacca.
Il vecchio si avvia verso il molo, e scorge il ragazzo.

Pippo- E tu cu si? (si china verso il ragazzo)-
Petru- (assonnato) Petru sugnu, zu Pippu.-
Pippu- Pertru? E chi ci fai cca a st’ura?-
Petru- Aspettu i Mazzaredda e me pattri, ca travagghia pe Mazzaredda.-
Pippu- Chistu lu sacciu. Ma tu chi c’entri?-
Petru- Chissacciu. Accussi mi dissi me pattri, e accussì fazzu.-
Pippu- To pattri… to pattri è nu malomu! Ca comu? Nu carusu si lassa in piena notti suttu stu celu umidu? E pi cchi cosa? Mah.. testa di trunzu nasciu e testa di trunzu mori. (breve pausa) E chi facisti, mangiasti?-
Petru- Me mattri mi fici a suppa…-
Pippu- A suppa…una lacrima di latti e poi acqua a volontà. Tiè (offre del pane e del formaggio, prese dal suo involto) Mangia nu pocu di pane e frummaggiu.-
Petro- (fa cerimonie) Ma no, è u vostru mangiari…-
Pippu- (deciso) Tiè, pigghia e mangia, a mia basta pocu e nenti.- 

Petru prende il cibo e lo divora, mentre Pippu si siede faticosamente su una vecchia nassa, da riparare.

Petru- E vui chi ci faciti nto molu ca matinata?
Pippu- Accunminciu a jurnata.-
Petru- Accussi prestu?-
Pippu- Pi mia è macari tardu. Quannu si fannu i tri, accumincianu i spimmuli a pungirimi u panaru. U matarazzun duventa na gradigghia di focu, e m’a susiri do lettu. E allura mi vestu, mi fazzu na ricca tazza di cafè, e scinnu o mulu…-
Petru- … a travagghiari…-
Pippu-… a travagghiari. (prende gli attrezzi del lavoro).-
Petru- Ma oramai siti anzianu, v’arritirasturu, cu vu fa fari?-
Pippu- Mah! Forsi a forza di l’abitudini… forsi pi fare ancora qualchicosa… o pi vidiri a qualcunu.-
Petru- Già, vui campati sulu.-
Pippu- No, nun è pi chustu…è…è… (un poco stizzoso) ma vidi chi cosa, nun ci sacciu diri u picchì.-
Petru- Ju, si fussi vui, mi ni stassi a dormiri da matina alla sira, e sa sira a matina…mih, mi facissi panzati di sonnu…-
Pippu- Ora, ca si carusu, ma appoi, quannu diventi vecchiu, u sonnu diventa sempri cchiu picca, e u lettu è peggiu d’o travagghiu.-
Petru- Nun capisciu.-
Pippu- Dissi ca a na certa età u letto servi pocu e nenti…e stati curcatu è peggiu ca  faticari ai rimi. Spissu, appena ti curchi e fai u primu sonnu, tutti i pinzeri t’arrivanu ‘n testa: penzi a to vita, penzi a bonanima, penzi ai to figghi luntanu…penzi...penzi, penzi.-
Petru- E bellu pinzari. Ju mi ni fazzu certi panzati di pinzati, mi fazzu tanti fantasticherie…-
Pippu-… ca certu! Tu a chi a pinzari? U munnu ch’è to’ ma pinzari. Ma ju penzu o munnu ca lassu e a chiddu ca m’aspetta.-
Petru- Voliti diri ‘o Paradisu e l’infernu?-
Pippu- Macari, macari…ma pensu alla scienza unn’è arrivata, se parrai a sira prima co farmacista; all’immortalità di l’anima, o meglio, da so’ anima, si parrai co parrucu; a li leggi sbagghiati di l’omini, si parrai co brigadieri; alla fatica do nostru travagghiu di piscaturi, si parrai cull’amici. Cinn’è robba da pinzari, cinn’è, eccomu.-

Entrano in scena due pescatori, sono Turi e Saru Pennisi. Albeggia, l’orologio batte le quattro. 

Turi- Salutamu, zu Pippu.-
Saru- Salutamu zu Pippu.-
Pippu- Salutamu picciotti.-

I due uomini, in silenzio, prendono due remi e un batiscafo, posti vicini allo zu Pippu, e escono di scena, come se andassero a prendere la loro barca.

Petru- Mih quantu parrunu…(ironico) -
Pippu- …Anzi…-
Petru- Ma picchì sunu accussì?-
Pippu- Forsi picchì e a so natura, forsi po’ so’ travagghiu, forsi pi nun’annu valia, cu sapi.-
Petru-Po so travagghiu? E chi c’entra?-
Pippu- Eddu sunu purpari, anzi mastri purpari. U so travagghiu si fa in silenziu. Uno sta a vardari u funnu d’o mari co specchiu, l’autru sta ai rimi. E datusi ca sunu affiatatissimi, nun hannu bisognu di parrari. Basta un minimu signali di Turi a Saru, ca vuo diri che dda sutta c’è ddu marpiuni di purpu. E allura accumincia a caccia, ca va avanti finchè Turi fioscina u purpu. E doppu s’arricumincia. (piccola pausa) Avissitu a vidiri all’opera: Concentrati, pronti a scattare, e quannu Turi pigghia a mira ca fioscina, Saru diventa na statua di mammuru fremmanu a barca supra a la preda. E quannu Turi scrocca u tiru, u purpu è pigghiatu. Si dici di iddi: purpu avvistatu, purpu pigghiatu. Appoi, a menzujornu s’arritiranu, sbarcanu, dannu u piscatu o raitteri ca ci lu porta ai ristoranti di Catania, iddi incassanu i picciuli, e Turi si li mangia a fimmini, mentri Saru si li bevi a vinu. –
Petru- Veru è, spissu l’aia vistu dietro o scogghiu granni mbriacu comun a signa.-
Pippu- E’ lu so viziu.-

S’ode il ronfare di un motore di motobarca. Petru l’avverte prima e scatta in piedi.

Petru- Sentu nu rumori di muturi, sarannu i Mazzaredda.-
Pippu- (ascoltando meglio) No, sono i Cavatedda. Vidi comu scatarra ssu muturi? Sarannu dui tri anni ca nun lu fannu cuntrullari.-
Pertru- Ma siti sicuru?-
Pippu- E allura scuta ( si porta le mani alla bocca come se fosse un megafono) : Ahò, Alfiu Cavatedda.-
Voce- Ahò zu Pippu.-
Pippu- A’ vistu? Senti chi fai, avvicinati o mulu e pigghiaci ‘a cima.-

Si sente, forte, il ronzio del motore, poi tace. S’ode di nuovo la voce di prima.

Voce- Pigghiati, zu Pippu.-

Il ragazzo e il vecchio afferrano una corda lanciata dalle quinte e simulano l’attracco della barca. Poi entrano in scena due pescatori, i fratelli Catania, Janu e Nunziu, detti Cavatedda.

Janu- Sabbenedica zu Pippu.-
Pippu- Salutamu Janu. Chi pigghiasturu?-
Janu- Vinti casciola di masculini, nun ni putemu lamintari.-
Pippu- Bonu, bonu, oggi i mascujlini vannu a quattru o cincucento, e si nun ni arrivanu autri, macarei a seicentu.-
Janu- Pi nuatri va bene u stissu. Pigghiati zu Pippuj. (porge una cartata di pesce).-
Pippu- Lassati stati carusi. (si schermisce)-
Janu- Sta cartata è vostra, zu Pippu, apparati i manu, nun faciti u pulitu.-
Pippu_E va beni accettu, però di menu, u sapiti ca sugnu sulu.-
Janu- E vui vi faciti fari da donna Palma due arrustuti, e due a ‘nzalata, Vaja, apparati i manu. (glieli mette nella mani quasi con la forza)-
Pippu- (guardando i pesci) Mih, chi biddizza, sono vivi vivi,-
Janu-Abballanu ancora, (lo guarda soddisfatto)-
Pippu- (annusandoli) Chi ciauru di mari… forza carusi, sbarcarti e jtavinni a ripusari. Cca ci penzu ju. (lega la barca ).-
Nunzio- (entrando in scena, come se sbarcasse adesso) Janu, penzaci tu pe pisci, ju aiu cchi fari. (esce velocemente)-
Janu-Vai, vai (poi rivolto allo zu Pippu) . Speriamu ca ci passa prestu… sta fregola.-
Pippu- E ‘n pocu di pascienza, Janu, u sai ca u sposinu… è spisinu, avaja, e nu spusinu ci avi li so esigenze, No? Capiscilu.-
Janu- Le sue esigenze comu li chiama vossia, li putissi fari doppu ca ha sistematu a barca e u pescatu.-
Pippu- Avaja Janu! P’a barca ci penzu ju, u piscato sistemalu ddocu e tinni vai a dommiri macari tu.-
Janu- Grazie zu Pippu, tra n’urata veni u raitteri a pigghirasillu, poi, cu iddu i cunti ni facemu dopu.-
Pippu-D’accordo.-
Janu- (come se sistemasse le cassette, scorgendo Petru) E tu chi fai ccà a st’ura?-
Petru- Aspetto a me patri, è coi Mazzaredda.-
Janu- U sacciu, u sacciu. L’aiu vistu, sunu ancora luntani. (poi a Pippu)  Zu Pippu, lu sapiti iddi chi piscano, tra na paranza e l’autra…(continuando a sistemare le cassette di pesce) Pirò, dicitimi: E’ misteri pi piscaturi chistu? O è robba di bummari?-
Pippu- Si chiamanu artificieri, m’u dissi u brigatieri. (piccola pausa) E cchi t’ aiu a diri? Piscanu siluri po bisognu… e rischianu di satari all’aria    .-
Janu- Cuntenti iddi. Sabbenadica zu Pippu e sempri grazie.-

Janu si mette sulle spalle la lampara e esce di scena)

Pippu- Ma quali grazi e grazi, a me nun custa nenti. Vai, va’ vo’ riposati. Ti salutu.-
Petru- Bongiornu. (poi a Pippu) Zu Pippu, ma chi dissi Cavatedda a propositu dei Mazzaredda?-
Pippu- Nenti, e c’a vo’ diri.-
Petru- Parrau di travagghiu piriculusu.-
Pippu- E si. (reticente)-
Petru.- Ma cchi fannu i bummari?-
Pippu. Ma ‘nzumma chi voi sapiri?-
Petru- Chiddu ca fa me patri!-
Pippu- Fa…fa… è coi Mazzaredda, e chiddu ca piscunu iddi, pisca to patri.-
Petru- (timidamente) Parrasturu di siluri, zu Pippu. Chi pisca è?-
Pippu- (esplodendo di rabbia) E na pisca bestia! I siluri. Strumenti di morti.-
Petru.- Picchi?-
Picchi? Picchi i cosiddetti Alliati, duranti la guerra, avan’affunnari li navi nimiche, cioè le nostre. Ma o eranu orbi, o troppu scarsi, u fatto sta inghierunu a costa di siluri, ma di navi nun ni affunnarunu mancu una! Ora molti di ssi bestiuni sunu ‘nfunnu o mari inesplosi, pi cui se ci ‘ncappa la rizza di qualichi piscaturi, iddi s’incazzanu e scoppianu, siminannu morti e ruvina. Allura u guvernu, intelligenti, cchi fa? Duna nu premiu in picciuli a cu ci porta na spuletta di siluru. U capisti ora?-
Pertru- … e i Mazzaredda…-
Pippu- … e i Mazzaredda ca annu sempri bisogno di picciuli e fannu macari stu misteri bestia! U  capisti, finalmenti?-
Petru- U capii, zu Pippu, u capii…( pensieroso) 

S’ode i ronfo di un motore. L’orologio batte le cinque. Quindi una barca attracca, poi una voce. ‘Nzulu entra in scena.

‘Zulu- Petru, Petru, veni ccà!-
Petru- E’ me pattri.-
Pippu- E vacci, và. Buongiorno picciotti (all’equipaggio della barca in arrivo)
‘Nzulu-Sabbenedica zu Pippu.  (Poi da un cartoccio) Forza Petru, pigghia sti sardi e portalu a casa. Poi vai nto zu Saru, u raitteri, e dicci che i Mazzaredda ci lassunu nto molu vinticincu cascioli di sardi, poi i cunti li fanu dopu. Vai.-
Petru- Si papà.-
‘Nzulu - Ah, dicci a mamma ca oggi fazzu tardi. Scappa, và!
Petru-Volu. Bongiornu a tutti. (esce di corsa)-
Pippu-Ciau giovinotto.- (poi rivolto al padre) Ahu, malomu tu a ddu carusu a notti a lassari nto so lettu, u capisti?-
‘Nzulu-U capii. Ma è u cchiù granni e m’a dari na manu. U sapiti ca me muggheri e ‘ncinta nautra vota.-
Pippu- Ca certu, siti comu li cunigghi.-
‘Nzulu - Peggiu!  Appena a toccu resta prena. Vi salutai, zu Pippu.-
Pippu- Ciao, malomu. (poi rivolto a Janu Mazzaredda tra le quinte) Oh, Janu, pisca grossa in vista stamatina.  (ironico)-
Janu- (entrando in scena) Forsi si, è pesca grossa, sarà miricanu, ora scaricamu u piscatu pi Bellassai, e ci tunnamu e videmu cchi si po’ fari.-
Pippu-Accura carusi, chiddi sunu malanova.-
Janu- U sapemu. Ci pinzamu e comu. Sunu dui e sunu ‘ncarrammati. Vi salutai zu Pippu.-
Pippu-Saluti picciotti.-

Si sente il rumore del motore della barca che riprende il mare, allontanandosi.

Pippu- (intanto che si accinge a riprendere il lavoro) A mia sta storia dei siluri nun mi cunvinci. E’ troppu piriculusa. L’anu a putari a suma, ci a na luvari a spuletta, e l’anu a sistimari a bordu pi vinnirisi u ramu e a pruvuli. Si, va beni, sunu pratici, ma sempri anu a chi fari cu bummi, e i bummi – o siluri – anu u viziu di scuppiari. Chistu è travagghiu bestia, dicu ju!-

Sulla scena entrano ed escono vari pescatori. Scambio di saluti a soggetto. Pippu riprende a lavorare, intanto continua a rimuginare tra se. L’orologio batte le sei.

Pippu- Bell’epuca è cista. Prima a fami si tagghiava co cuteddu; ppoi vinni a guerra ca si purtò i megghiu picciotti do paisi. Certu ni turnò na bbona mità. Ma qualcunu turnò comu turnò… addifittati nto corpu e na dignità. E ora, pi campari, s’a fari ‘n misteri bestia ca cchiù bestia nun cinnè: bummari, recupuru di siluri, oppuru vinniri a Carenu Bellassai, u tunisinu, u piscatu pi quattru soldi fausi conu a iddu.

Breve buio, poi entra in scena Cicciu, il barbiere, porta con se una cesta e una canna da pesca da pescatore dilettante. L’orologio batte le sette.

Ciccio- Salutamu Zu Pippu e chi parrati sulu?-
Pippu- Buongiornu Cicciu. Nenti, nenti, pinzavu ai Mazzaradda e ai siluri.-
Ciccio- (Piazzandosi seduto sul paniere e innescando la lenza) Affarti soi sunu, affari soi.- 
Pippu- (prendendo delle reti e poggiandoli ai ginocchi, inizia a ripararle) Veru è. Ma chi ci pozzu fari, m’ammalignu? Ma onestamenti, nun è piriculusu assai recuperare sti bistiuni fatti a siluru?-
Ciccio- Zu Pippu i pisci nasciunu, crisciunu e nun finisciunu mai, i siluri inveci o prima o dopo finisciunu. E finisci la possibilità di fari qualchi soldu in più. E a sti tempi i Mazzaredda ci ni anu bisognui…Nzumma anu chiu debiti di quantu pila di capiddi anu nta testa. ‘Nzumma, affari soi-
Pippu- (pensieroso)  Già, affari soi. (poi a Ciccio ) Chi usi pi l’isca?-
Ciccio- (laconico) Jammuru fitenti.-
Pippu- Fitenti? E picchì.-
Ciccio- Picchì? (girandosi a guardare il vecchio)  Picchì a me casa cu ddu malasurtatu di me frati Ninu, tuttu è possibbile. Sintiti chi cosa m’a cumminato: Aieri sira, prima di curcarimi, ava abbissatu tutto pi piscari,  ava misu l’ammuru o frisco d’a finestra. Pusata a schina nto lettu, doppu ma jurnata di stati addritta e travagghiari, m’addummisciu comu ‘mpicciriddu nta naca, arriva ddu scelleratu e chi mi fici? (domanda retorica)-
Pippu- (incuriosito) Chi ti fici?-
Ciccio- (scandalizzato) Chi mi fici? (battendosi la mani nelle cosce) Chi mi fici? Beddamatri cosa d’affucarlu…-
Pippu- Ma si po’ sapiri chi ti fici, na bona vota?-
Ciccio- (guardando Pippu con faccia cattiva) Chi mi fici? Allura ascutati: S’arritira  a casa, comu sempri, menzu ‘mbriacu, pigghia u me beddu jammuru friscu friscu e su fici frittu nta patedda. E ora a me bedda isca, è nta so panza e la sta digirennu arrunfannu comu un porcu! A facciazza mia! Allura nun putennulu ammazzari sul posto, jastimai comu ‘n’ebbreu, calai i corna e passai nta Puddu Parrineddu e m’accattai ‘n quattruni i jammuru fitusu comu a iddu! (accalorandosi e sobbalzando dal panierino dove s’era seduto) Ora, appena ju calu st’isca fitusa, sapiti chi fanu i pisci? (Pippu non risponde) Ah, u sapiti chi fannu?-
Pippu- E chissacciu! Picchì c’avissuna a fari?-
Ciccio- Pi pura virità avissuna a mangiari l’isca, ma, trattannusi di chidda di Puddu Parrineddu u fitusu, chiddi arrivanu, arrastunu, mussiunu, e comu vinnuru sinni vanu.-
Pippu- Pi l’isca di Puddu?-
Ciccio- … U fitusu! Ca certu! Picchì ddu miaserabili e pricchiu, pi sgravitari ddu soldi di ghiacciu, li lassa accussì comu si trovanu, nta nassa. Allura l’ammuru, senti caudu, s’ammaligna e puzza. E i pisci, ca sunu cosa fina- a chi vi pari – chiddi se l’isca nun è frisca, viranu di bordu e fujunu luntanu. (controlla la lenza) A ta vistu? Menz’ura e mancu ‘n tuccuni!-
Pippu- Dacci tempu.-
Ciccio- Tempu persu! (poi scrutando il fondo) Nenti, nenti… e ti pareva? Ci avissa a veniri nu craunchiu nto panaro, na pipita nta lingua, e na cacarella cronica…-
Pippu- Cu chi ci l’hai, Cicciu?-
Ciccio- Cu me frati Ninu, ca si nun fussi me frati, lu chiassi figghiu di buttana! Lassatimi sacramintari zu Pippu, almenu chistu.-
Pippu-Cicciu, to frati è lesu di guerra. Ti lu ricordi com’era prima di partiri? Era
n marcantoniu di cristianazzu, e u megghiu piscaturi do paisi. Lassalu diri a mia ca ci travagghiai assemi nta paranza di Matteu u pricciu.-
Ciccio- U sacciu, u sacciu, nto passatu, ma ora?. (scrutando l’acqua)  Eccu! U viditi, u viditi?-
Pippu- C’a vidiri?-
Ciccio-Nenti, nenti a ta vidiri…picchì nun c’è nenti di vidiri…Eccu (imita i presunti movimenti) veni na lappara, arriva annacannusi, gira intornu all’isca, s’avvicina, arrasta, e nfui comu ‘n saittuni. Poi veni na precchia, talia a destra, varda a sinistra, e comu vinni sinni và, senza mancu salutati. Arriva malandrinu e spertu nu pizzu di re, e chi fa? (a Pippu) Ah, chi fa?-
Pippu-E chi sacciu chi fa?-
Ciccio- Chi fa? Gira di bordu e fui a tutta velocità! E chi visti u diavulu? Sintitimi zu Pippu ccà, mancu nu mazzuni, ca mangia macari fumeri, tocca st’isca fitusa di Puddu Parrineddu! (pausa gesto di sconforto) Nenti nun è jurnata. Sapiti chi fazzu? Vaju a rapriri u saluni. –
Pippu- E fai bene. Ah, fammi u favuri dacci sta cartata di masculini a donna Palma.- Ciccio – Ju vi lu fazzu con piaceri, anche picchì, vistu ca nun piscai nenti, e ca sta cartata di pisci basta pi quattru prissuni, accettu u vostrun invitu a mangianirli ‘nsemi, alla vostra saluti.-
Pippu- (sornione)  Cicciu, pi faccia tosta si l’unicu.-
Ciccio- E allura, pi bona misura, pi vui , nto me saluni, oggi, servizio completu gratis! Zu Pippu, varba e capiddi.-
Pippu- Votinni cosa tinta…(sorridendo e immergendosi nel lavoro)-

Ciccio esce. Intanto la piazzetta si anima, a soggetto, a discrezione della regia, ci potranno essere comparse che vanno e vengono. Pippu starà in silenzio, intento nella sua occupazione, ma, pensieroso, forse contrariato dai suoi stessi pensieri, gesticola. Il sole proietta l’ombra a destra del palco. L’orologio batte le otto. Entra Salvatore.

Salv.- (ironico, sfottente) Buongionnu zu Pippu. C’aviti stamatina? Mi pariti Orlandu furiusu.-
Pippu- ( tra se) Haiu a to suru, beddu spicchiu di mennula amara. (poi a Salvatore) Ci n’hiu cosi da diri, ci n’aiu.-
Salv.- (con modi malandrini) E parrati.-
Pippu- Cu tia? Tu si manuvalanza, se haiu a parrari, parru co to’ principali.-
Salv.- Cu Santu?-
Pippu- Annunca,-
Salv.- E allura ci lu putiti diri, ecculu ca arriva. (Entra Santu, un giovanotto aitante e abbronzato) Santu, vini ccà, u zu Pippu t’a parrari. (ironico)-
Santu- Sabbenedica patrozzu, bedda jurnata è veru?-
Pippu- Bedda pe’ piscaturi o pe bummari? (acido).-
Salv. – (iroso) Ma cchi dici stu…-
Santu- (fermandolo col gesto) Zittu! Zittu. Zu Pippu semu incazzati stamatina?-
Pippu- Quannu vudu certi tipi m’acchiana l’acidu!-
Santu- Certu ca siti tostu…-
Salv.- Sarà a vicchiania…-
Santu- Mutu tu! Chisti sunu affari mii. (poi inginocchiandosi vicino al vecchio) Zu Pippu, vossia è u me patrozzu, m’a ‘nsignatu u misteri, ma m’aviti fattu macari capiri tutta la fame, la fatica, li stenti ca aviti fattu facinnu u piscaturi sutta pattruni. Ata travagniatu comu nu mulu, ata rischiartu a peddi migghiaia di voti ristatu povuru cchiù di prima, senza na lira. Ju tutti sti cosi, assiemi o misteri, li portu scritti nta menti, e vi dicu, cu tutta sincerità, mortu di fami nun ci vogghiu moriri! Allura, chi spiranza ci aiu? O mangi sta minestra oppuru… oppuru…Allura chista aviss’a essiri tutta a me vita? (indica col gesto tutto intorno) E ju nun ci staiu! Ju nun vogghiu essiri nu mortu di fami! Allura chi fazzu? Arrobbu? Rapinu, ammazzu i cristiani?-
Pippu- Ma cchi dici?-
Santu- Ah, u sapiti diri: cchi dici? Certu nun sunu cosi ca si fannu, nun sunu cosi onesti. Ma è cosa onesta travagghiari na vita, comu ha fattu vossia, e campari sulamenti picch’ l’amici vi dunanu le pietanze, e picchì, pi pura carità, vi fannu riparari a rizza ca, appoi, riaggiustanu iddi stissi? Eh, è onestà chista?-
Pippu- Stai dicennu bistialità.-
Santu- Ah, lu sapiti diri:sunu buistialità! Ma ju nun ci staiu! Allura fazzu u bummaru, pigghiu velocimenti u pisci ca pozzu pigghiari e tuttu finisci cu qualche urata di travagghiu. Guadagnu tantu e subbutu, e cu s’è vistu, s’è vistu.-
Pippu- (sdegnoso) Bummaru! U peggiu ca po capitari di fari a nu piscaturi: A morti d’o mari! Vattinni Santu, vattinni! Fatti a sapunetta, ammazza lu munnu e poi torna caricu di …gloria.-
Santu – (frenando l’impulso di replicare) Zu Pippu… patrozzu… nenti, tempu pesu. Ehi Salvaturi, iamuninnu. (esce di scena)-
Salv.- (curvandosi verso il vecchio) L’aviti fattu ncazzari! Ora, è capaci, ca sbagghia u lanciu.-
Pippu- U lanciu nun lu sbagghia, e a so vita ca sbagghia.. Prima o dopu a finanza u pizzica.-
Salv.- E chi faciti u cuccu? Ci jttati u picciu? Ma lu sapiti o no, ca Santu è u primu bummaru da costa? –
Pippu- Beddu meritu.-
Salv.- Beddu meritu? E picchì, dicitimi na cosa, fari pi tantu tempu u bummaru senza essiri mai pizzicatu, e cosa di nenti? Sintiri di luntanu u ciavuru  anzi, a puzza da Finanza e fuiri, vi pari nenti? Individuare la passa de saraghi, di l’ucchiati,  de pauri. E pizzicarli tutti, a centinara, vi pari nenti? Chiddu nasciu pi fari u bummaru, sintirti a mia. E ora vi salutai.-
Pippu- Tu fai u bummaru picchi si senza misteri, e campi nte so spaddi sapennu sulu teniri i remi in manu, ma iddu è unu de megghiu piscaturi di paranza, di rizza, di lampara. Comu mania a palamitara lu sa fari sulu iddu, e abbannunari u misteri è piccatu murtali. U pisci aspetta a iddu pi essiri piascatu, bummi o nun bummi. Vottini và, malerba.-
Santu- Salvatori!-

Salvatore sta per replicare, quando si ode la voce di Santo che lo chiama, quindi stringendo i pugni, esce di scena. L’orologio batte le nove.
Intanto arrivano altre barche (col solito sistema dei rumori dei motori e de vociare dei pescatori. A soggetto voci di lavoratori che prendono il pescato e lo portano alla ditta Bellassai. Ad esempio: ! voce. Venti casse di alici per Bellassai. Seconda voce: E Cateno ingrassa. L’orologio batte le dieci.

Pippu- Ca certu, ora Catenu u tunisinu, a sintiri u farmacista, ca ni sapi assi di economia, sta nel “Primario”, e iddu ca so farmacia sarebbi nel “ Secondario”, mentri Donna Palma ca so putia è nel “Terziario” . Ma cu ci ‘ncucchia sti cosi o farmacista?       Secunnu mia leggi troppi giurnali e ddi cosi scritti ci fanu fumari u ciriveddu. Ca certu, accussì si spiega comu fu possibili che a mastru Peppi ci desi DDT inveci da salicilatu e pi pocu nun avvilinava a ddu puvireddu ca finì o spitali cu na lavanna. Ca appoi, se si “stutava” non era na gran perdita: un lattru e miserabili di menu. (dandosi uno scappellotto)  Avaia Pippu, ma cchi vai dicennu, affruntati! (riprende a lavorare)-

E facendosi precedere dal solito fischiettio di “ Giovinezza” poco dopo lo raggiunse Ninu Spada, fratello minore di Ciccio, che già quasi brillo, senza neppure salutare, si siede vicino al vecchio, in silenzio, guardandolo lavorare. Pippo sta sistemando le masse di Puddu Parrineddu, e conoscendo il soggetto, non si meravigliò affatto, ma continuò a trafficare col giunco e con la raffia, in attesa che Ninu si decidesse a dire qualcosa.

Ninu - Zu Pippu, lu sapiti ca luvanu u ranciu de’ reduci?-
Pippu- Ah, si? (fingendo di non essere a conoscenza che la distribuzione del rancio era stata abolita già da più di un anno) -
Ninu- Si! Da stamatina nente pasta e fasola. ( e così dicendo scaraventa in acqua una sudicia gavetta militare)-
Pippu- E comu mai? (  per continuare a farlo parlare, perche‘, diceva il farmacista, discorrere gli giovava alla salute mentale)-
Ninu - E chi ni sacci ju de cosi d’o guvernu. Sacciu sulu che uora me frati Cicciu ma passari pranzu e cena.-
Pippu- - Eh, to frati Ciccio e‘ ‘n brav’omu.-
Ninu- - Ma pricchiu assai! Si vui sapissiru quant’e‘ tintu! Oggi, pi esempiu, pi nun darimi ‘n mossu di pani, e un piattu di pasta, sapeti chi fici?-
Pippu- Chi fici?-
Ninu- S’avvintau ca oggi nun si cucina pricchì era statu ‘nvitatu a mangiar da na prissuna ‘mpurtanti. E mi dissi macari d’arrangiarimi a pani schittu, dissi a mia.-
Pippu- Propriu pani schittu? E nente acciughini  picurinu frescu, un quartinu...-
Ninu- Po’ darisi, nun m’srrivurdu tantu bbonu...ju. (poi esultante) Ma chistu m’arrivordu bonu: Mi dissi ca era ‘nvitatu da na prissuna ‘importante. Dissi a mia... mi pari...-
Pippu – E’ veru, dicemu ca fu…’nvitatu di mia. Ma nun sugnu ‘mpurtanti -
Nunu - Ah, allura era veru? (pausa) C’appoi, si fussi statu nu frati affizziunatu chi cosa a va fari? Avanti dicitimi chi cosa a vo fari.-
Pippu- Bedda matri nu lu sacciu, dimmillu tu.-
Ninu – A vo fari ‘nvitari macari a mia. Eccu  chiddu ca a vo fari… se era affezzionatu e mi vuleva beni.-
Pippu- Ninu, a prossima vota cha mi capita, anvitu puru a tia. Accuss’ siti pari e patta. Si cuntentu?-
Ninu- Chistu si chiama parrari... si chiama.-
Pippu- Senti Ninu, dammi na manu (e gli tese un filo di rafia)  tira versu di tia… si, accussì... e intantu attaccu sta stecca a nassa… Comu si bravu Ninu (lo blandiva) Senti ma picchì nun veni cchiù spissu a travagghiari cu mia?-
Ninu- - Zu Pippo, ju sugnu a riposu; pi mia ci ha pinzare lu guvernu. Mi fici tri anni di verra e dui di prigionia, pi cui lui...esso... ello, ‘nzumma iddu ci a pinzari a mia.  Mi spiegu? Ju desi vintotto anni o guvernu, ju desi...-
Pippu- Eh, vintottu mi parunu assai; ma tant’autri ficiuru a verra e a prigiomia comu a tia e nun aspettunu l’aiutu do guvernu. Iddi si lu desiru da suli, infatti travagghianu e campunu discretamenti.-
Ninu- E ju no! Sugnu ‘n cumbattenti e reduci di carriera.., e puru patentatu sugnu (mostra il solito foglio sgualcito) ...Vardati ccà (mette il foglio sotto il naso di Pippu), cca c’e‘ scrittu: Sottocapo Spada Antonino, raffermato, classe 1920, aiuto motoscafista di prima classe. Ahu, zu Pippu, eru motoscafista, ammagginati! Purtavu un quasi MAS purtavu ju...e ci avevu certi cunfetti. ( e fa il cenno con le mani come se fossero cefalotti, poi pensieroso)  Ci a pinsari Benito pi mia! ci a pensari.-
Pippu- Ma, u Benito che dici tu...  morsi.-
Ninu - E allora sara‘ u Riuzzo. (senza perdersi d’animo)-
Pippu- Chiddu nun  c’e‘ chiu.-
Ninu- Morsi macari iddu?-
Pippu- No, u mannarunu in Egittu. Ora c’è a Repubblica.-
Ninu- E allura aviss’a essiri idda a mantenermi: La Re...Pubblica, come diciti vui ca si chiama (ancora riflettendo); cappoi fussi a muggheri do Reuzzu, veru? -
Pippu- Forse si, forse no, caru Ninuzzu. Senti, stasira mangi cu mia. Mi dunu st’onori? -.
Ninu - A vossia tuttu l’onori ca voli. (conclude soddisfatto mentre si sdraia su delle reti mettendosi quasi subito a russare. Pippu guarda con tenerezza quell’omone sdraiato sulle reti che dorme).-
Pippu- E già, dormi Ninuzzu u sonnu dei giusti. A’ fatto u to duviri e nun ci rimittisti a peddi, comu ci accapitò a tant’autri; ma ci lassasti, prima o frunti, appoi nei Lager, a to menti. Quannu tunnasti liberatu di l’Alleati, purtasti a casa u to corpu, siccu, ossutu, chinu di piaghe e di parassiti, ma lassasti ddà u to sentimentu e forsi macari l’anima.-


Adesso sulla piazzetta ci sarà animazione a soggetto e a discrezione della regia. Il sole sarà già alto. L’orologio batte le undici. Davanti alla porta della pitia di donna Palma c’è un fornellino a carbone già acceso. Entra donna Palma, che traffica col detto fornellino. Poi parla con lo zu Pippu. 

Palma- Zu Pippu i masculini comu li vuliti?-
Pippu- I cchiù nici facitili a ‘nzalata, l’autri arrustuti. Poi datusi ca sunu assai, c’è macari Cicciu, Ah, e favorire macari vui.-
Palma- Grazzi, grazzi assai; sunu quasi dui chili e sonu beddi vivi vivi, mi voggiu arricriari.-
Pippu- E allura arricriarivi ‘nzemi a Luciuzza.-
Palma- Zu Pippu, quannu viniti, mi purtati quattru rizzi? Pi sfiziu, mi fanu cori.-
Pippu- Se i carusi i portanu sarete servita.-
Palma- Grazie assai. (rientra)-
Pippu- (tra se) Già, pi sfiziu…comu si nun lu sapissi ca servuni pi Luciuzza che è prena di se’ misi e senza maritu. E già, mi tocca passari macari pi rimbambitu ca nun capisci nenti. Ca ta vidiri ancora occhi di vecchiu.-

Breve buio. La piazza si anima sempre di più: adesso ci sono dei ragazzini che si tuffano dal molo. L’orologio batte mezzogiorno. Pippu alza la testa e guarda il campanile.

Pippu- Già è a mezza. Comu passa vilucemente u tempu pe vecchi comu a mia. Avanti và, leva manu Pippu Paranza e vo’ magiati ddi dui masculini.-

Entra trafelato Ciccio, parla col fiatone. 

Ciccio- ( a tutti) Lu pigghiaru! Lu pigghiaru! ( a Pippu) Zu Puppu lu pigghiaru!-
Pippu- Cammati Cicciu, a cu pigghiarunu?-
Ciccio- A Santu bumma!-
Pippu- Ma chi bestialità stai dicennu?-
Ciccio- E’ veru! Beddamtri è veru! Anu chiamatu alla Caserma, mu dissi u  brigaderi.-
Pippu- Nun ci cridu!-
Ciccio- Oh, chista è bella! Ma allura addivintai munzignaru?-
Pippu- No, e chi c’entra. E’ ca sta nutizia mi pari na pallunata.-
Ciccio- E inveci è veru. Vuliti sapiri i parrticulari?-
Pippu- Macari chissi sai? E allura parra.-
Ciccio- Salvatori e Santu avvistarunu na passata di occhiati grossi comu pali di ficudinia. Santu detti a solita taliata in giru, sciaurò l’aria, ci passi tutto a postu e lanciò a sapunetta. E bum! Eranu ‘ntenti a cogghiri i pisci co coppu e che manu, quannu si visturu supra a la testa na specie di idrovolante, però senza ali, ca si firmò supra a so testa. Santu e Salvaturi si misiru e rimi e fujrunu comu nu Mas, ma nun ci fu verso di luvarasillu ‘ncoddu. Poi arrivò u battellu da finanza e pi Santu fu la virgogna: u pigghiarunu che manu nto saccu, anzi ca sapunetta, no, che pisci nte manu. ‘nzumma l’attaccanu! (fa il gesto con le mani incrociate)-
Pippu- Varda chi si cuntentu. Abballaci và…(fra se) e ci facisti macari nu rumanzu.-
Ciccio- Ma quali abballari. Ju a Santu ci vogghiu beni. E’ stato l’impitu do cuntu.-
Pippu Vo cucchiti Cicciu. Tu nun voi beni mancu a lu to sangu. E ora unn’è Santu?-
Ciccio- A Catania, nta Caserma da Finanza di mari.-
Pippu- Pigghiatu in fraganza, cinqu anni nun ci leva mancu lu rasolu.-
Ciccio- E chiddu ca dissi u brigateri. E mi dissi ca ddu cosu ca vola, si chiama licotturu e si po’ firmari nta l’aria.-
Pippu- (pensieroso) Eccu picchì u pigghianu. A tradimentu u pizzicanu! Chistu è lu progressu secunnu u farmacista. Ora ci voli n’avvucatu. (disperandosi) Binidittu figghiu, quantu voti ti lu dissi di lassari ssu misteri.-
Ciccio- Vi salutu zu Pippu, aiu cchi fari.-
Pippu- Ca certu l’hai a bandiri a tuttu u paisi: paisani, pisciari e zaurdi, ascutati: attaccanu a Santu u bummaru! L’imprendibile re dei bummari!-
Palma- (affacciandosi all’uscio di casa) Zu Pippu i masculini sunu pronti, chiffà viniti? Ah, e nun vi scurdati i rizzi.-
Pippu- Vegnu, vegnu.( poi rivolgendosi verso le quinte) Giuvanni, mi poi favoriri du’ rizzi?-

Entra in scena Luciuzza, è una ragazza diciottenne, veste da popolana, e indossa uno scialle.

Luciuzza- Zu Pippu, lassati stari, i rizzi a me matri nun servunu cchiù.-
Pippu- (avvicinandosi alla ragazza) Luciuzza u sapevu ca a to matri i rizzi nun servunu…picchì sirvevunu a tia!-
Luciuzza- (scoppiando a piangere) No, no…-
Pippu- (consolandola) Avaja Luciuzza, e chi pinzasti tu e to matri, ca quannu uno è vecchiu a essiri puru rimbambitu? –
Luciuzza- Allura vui sapiti già?-
Pippu- Ca certu ca u sacciu, e non d’ora. E ora dimmi cu fu stu dilinquenti ca nun ti sappi onurari?-
Luciuzza- Non è nu dilinquenti, è nu galantuonu.-
Pippu- Nu galantomu nun metti incinta a so carusa e nun sa marita.-
Luiciuzza- Vi dicu che è galantuomo, è…è ca pi ora nun mi po maritari, poi…poi.-
Pippu-Poi, poi. Diciunu tutti accussì. Avanti dimmi cu fu.-
Luciuzza- Comu cu fu? E vui cchi ci ‘ntrati?-
Pippu- C’entru, c’entru, sinnò picchi vinisti nti mia, o molu. Avanti parra, dimmi di cui è stu figghiu ca porti nta panza?-
Luciuzza- (prima reticente, poi si decide) Di…di Santu, u vostru figghiozzu.-
Pippu- Di Santu? A tantu arrivò? E chi fu na cosa fitusa ca addivaiu? Comu un figghiu è statu pi mia, doppu a morti di so pattri e di so mattri sutta a li bummi d’ariuplanu alliatu. Pirò ssa malazioni nun m’aspittavu. U sapeva ca ti vulevu beni comun a figghia, e ta vo rispittari, s’era n’omu d’onori.-
Luciuzza- Zu Pippu, nun è tintu! (prende qualcosa dal petto e la mostra) Taliati! Sunu sordi! Li ha datu a mia quannu m’addunai ca ero ‘ncinta, Mi dissi: “Ti giuru, ti maritu Luciuzza, pirò prima m’aiu a sistimari. Vogghiu finilla cche bummi, mi vogghiu accattari nu cianciolu pi piscari pi cuntu miu, e comu dici u me patrozzu: Piscari pulitu. Teneli tu sti soldi pi pegnu di quantu ti stai giurannu.”
Allura pinzati ancora ca è na cosa fitusa?-
Pippu- (che l’aveva ascoltata sempre con maggiore attenzione) N’avvucatu ci voli, n’avvucatu di chiddi bboni! Senti Luciuzza, vai nto brigateri, iddu canusci tanti prissuni ‘mpurtanti, fatti cunsighiari pi n’avvucatu di chiddi bboni, doppu torna e si è u casu t’accumpagnu ju a Catania.-
Luciuzza- Ju m’affruntu.-
Pippu- Tu t’affrunti? E Santu va in galera! Va’ bedda valenti, curri figghia, penza a dda criatura ca porti nta panza.-
Luciuzza- Raggiuni ci aviti, ora nun mi scantu cchiù di nuddu! Vaju nto brigatieri e poi vi cuntu tuttu.-
Pippu- U Signuri t’aiuta e t’accumpagna!-

Luciuzza esce di corsa, mentre lu zu Pippu lentamente entra nella bottega di donna Palma.
L’orologio batte l’una. 

                                                        Atto  II

Sempre la scenografia del primo atto. La piazzetta è vuota. Su un mucchio di reti sta sdraiato Petro che suona uno zufolo. Entra Pippu. Egli cammina lentamente meditabondo, con la lisa giacchetta portata sulla spalla. Va verso il suo posto di lavoro al molo. L’orologio batte le 14.

Petru-Sabbendica zu Pippu.-
Pippu- Ti salutu Petru. Veni ccà, fammi cumpagnia.-
Petru- Vi stavu aspittannu.-
Pippu- E picchi?-
Pippu- Ma pi farivi cumpagnia, no? (ironico) Ma me matri mi dissi di veniri ccà picchi aviss’arrivari da mumentu all’autru Mazzaredda.-
Pippu- E intantu c’aspetti, sonami qualchi cosa.-

Petru attacca a suonare un motivo popolare, intanto entra in scena Paliddu, un uomo di circa trent’anni, camminando a fatica, curvo per l’artrosi deformante.

Paliddu- Sabbenedica zu Pippu, ti salutu Petru.-
Petru- Bona jurnata.-
Pippu- (alzando la testa) Oh, Paliddu, chi fai nesci? (Paliddu fa cenno di si) E unni vai? –
Paliddu- Nte scogghi di punenti.-
Pippu- E fai bene. (pensoso) Cridu ca fra un’urata ci aviss’a essiri a passa de muletti. Ah, si  nun mi sbagghiu.-
Paliddu- Nun vi sbagghiti mai zu Pippu. Buona jurnata a vui. (esce camminando a fatica e dondolando)-
Petru- Zu Pippu, ma picchì Paliddu, che è malu cumminatu, nun s’arritira?-
Pippu.- E comu campa iddu, so muggheri e i tri figghi?-
Pretru- Certu u capisciu, ma com’è cumminatu chi spiranza ci avi? Sta coi pedi a moddu da matina a sira, è chinu di duluri, sta stuccatu in dui… poi sti muletti cu li voli cchiù?- 
Pippu- Petru tu si nicu e certi cosi  nun li sai, ma Paliddu, prima da verra era ‘n tubista e nu stagnataru di primu ordini. Turnatu da guerra, cu li distruzioni, cu la fami, travagghiu pi iddu nun ci n’era cchiu. Chi puteva fari? Piscaturi di misteri nun n’era, si piscari ca canna si e no si pigghianu quattru virioli tutti spini, vileno e bummi nun ni vosi usari, cchi puteva fari? Si misi a darisi versu; ‘mparò a jttari u rizzagghiu ca ci arrialai ju…-
Petru- …Da sulu?...-
Pippu- …Quanchi cosa ci la ’nzignai. E si misi a pigghiari muletti, ca beni o mali sfamanu i puvirazzi comu a iddu. E d’allura Paolo Bonannu, addivintò Paliddu d’o rizzagghiu.-
Petru- Ma ora nu poco di travagghiu c’è, nun putissi fari u so misteri?-
Pippu- E bravu! Ora iddu è n’omu finitu. E’ nu relittu ca si trascina comu Diu voli. Inzumma nun po cchiù travagghiari; e prima o poi, finisci nta ‘n funnu di lettu.-
Petru- Aieri ci sintii diri a Annuzza ca muletti nun ni voli cchiù.-
Pippu- Ca certu, oramai nun vinni cchiù nenti, i viddani e i zaurdi, muletta nun ni vonu cchiù, e allura li porta tutti a casa… facennuli veniri a stuffu a tutta a famigghia.-

Petru zufola, e Pippu lavora. In giro c’è poca animazione. L’orologio batte de tre.

Entra di corsa Ciccio.

Ciccio-Satanu! Satanu, na barca satau all’aria!-
Pippu- (allarmato) Cu ‘n siluru?-
Ciccio- Accussi dicunu… (gridando) Satau na barca!-
Pippu- Di lu  nostru paisi?-
Ciccio- Si, nostra, d’o nostru paisi.-
Petru- I Mazzaredda?-
Ciccio-E cu lu sapi.-

Entrano di corsa il brigadiere, donna Palma, Luciuzza e altri ancora.-

Brigadiere- Calma, calma, ancora nun sapemu nenti. Nenti di precisu!-
Pippu- Brigateri, cca, po mumentu, sulu i Mazzaredda vanu a malanova.-
Brigadiere- Non è detto! Non facciamo congetture! Non si sa nulla di preciso.-
Ciccio- Brigatieri a quali cuncettu e cuncitturi, ccà se satau na barca, satarunu i Mazzaredda e tutti chiddi a  bordu cu iddi.-

Pianto delle donne presenti.

Ciccio- E cchi chiangiti a fari? Chi faciti li cucchi?-
Pippu-Statti zittu tu, bestia! Quannu nun si sapi chiddu ca si dici, è megghiu muti… spicialmenti quannu ci sunu i fimmini!-
Ciccio- Zu Pippu nun parrai pi malignità.-
Pippu- Parrasti pi bestialità. Brigateri, dicitini chiddu ca sapiti.-
Brigadiere- Certu, certu. M’e arrivata una telefonata, per la verità molto generica, che mi faceva sapere che una barca del mio territorio è saltata per aria, probabilmente a causa di un  siluro, esploso intanto che pescavano. Non saprei altro. Mi dissero anche che mi avrebbero informato più dettagliatamente. Ora in caserma c’è l’appuntato di servizio al telefono ed è pronto a ricevere notizie.-
Pippu- E secunnu vui (fa cenno con le dita per significare morte).-
Brigadiere- Tutto è possibili, anche quella…-
Petru- (gridando) Dda, arriva na barca!-
Ciccio- Cu è?-
Petru- (scrutando meglio) I Mazzaredda! Sunu i Mazzaredda!-
Pippu-Sia ludatu u Signuruzzu!-

Attracca la barca, sbarca Janu Mazzaredda. Le donne piangono di gioia.-

Ciccio- E ccchi chiangiti a fari? Nun lu viditi ca suno sani e salvi!-
Pippu- Mutu Cicciu.-

Entra Janu Mazzaredda.

Pippu -Allura Janu cu è ca satau in aria?-
Brigadiere- Non era del nostro paese, vero?-
Janu- E ‘nveci si! Satò a barca de purpari.
Brigadiere- I fratelli Pennisi?-
Janu- Già.-
Brigadiere -E comu fu?  Lo sapete?-
Janu- Certo ca lu sacciu, erunu a vista. Chiddi nun avevanu piscato nenti, finu a ddu mumentu. Poi, mi dissi Turi, avvistarunu nu purpu di cinqu-sei chili, supra nu bancu di rina e fioscinarunu. E satanu all’aria…
Cicciu- Era nu purpu alla nitroglicerina…-
Pippu- Mutu tu, scunghiurutu. Continua Janu.-
Janu-… picchì sutta la rina c’era nu siluru. E ju visti tuttu cu attenzioni picchi mi parsi stranu ca a menzujornu i Pennisi eranu ancora a mari.-
Brigadiere- Comunque non capisco cosa significa che erano le dodici ed erano ancora a pescare.-
Pippu- Brigadieri Janu e Turi sunu matri de mastri purpari, iddi piscanu nte primi uri da jurnata pi purtari u piscato nte risturanti da zona. E doppu menzujornu i ristoranti nun ni vonu cchiù. Quindi, entru dd’ura vinnunu e incassanu.-
Ciccio- Appoi Turi va da donna Bianca a fimmini e Saro da donna Palma, a vinu.-
Brigadiere- (pensieroso ) Ora mi chiedo: E comu fu possibile? Non videro il siluro?-
Janu- Vi dissi ca era sutta a rina, forsi la friscina colpì la spoletta.-
Pippu- (riferito a Ciccio e indicandolo con la mano) Chistu è babbu tuttu! Janu, e ora comu stanu?-
Janu- Quannu li avevu ricuperati, Turi era menzu mortu d’o scantu, e Saru stralogava dicennu ca era statu lu diavulu a farli satari pi l’aria. Poi vinni a lancia da Capitaneria  e, mi disssiru ca li putavunu o spitali. ‘Zumma, tantu scantu, ma finiu bonu, almeno fino a ora.-
Pippu- Speriamulu. (la folla esce di scena a soggetto e Pippo si rivolge a Janu)- E tu, comu va che to malanova?-
Janu- Dda sunu. Ora scaricamu, vaju a ripusari ‘n pocu, e poi ci tornu.-
Pippu- Janu, accura!-
Janu- Tranquillu, semu prudenti.-
Pippu- Janu, cangia strada.-
Janu- Certu, a tempu e luogo. Sabenedica zu Pippu.- 
Pippu- Ti Salutu Janu.-

Janu esce di scena e Pippu, come al solito si mette a lavorare. Ciccio scruta il mare. Il sole già fa ombra sulla scena, l’orologio batte le quattro.

Pippu- A sorti si la pigghia sempri che puvirazzi.-
Ciccio- U cani tira a lu strazzatu!-
Pippu- E bravu, stai addivintannu giudiziusu.-
Ciccio- Cu pratica co zoppu…-
Pippu- Levici manu, Cicciu, cu mia nun attacca. Tu scunghiurutu nascisti e scunghiurutu mori.-

Intanto nel porticciolo le comparse incominciano a uscire. Una musica popolare accompagna la loro uscita, poi Entra Paliddu. 

Paliddu- Salutamu.-
Pippu- Oh, Paliddu, c’eranu i muletti?-
Paliddu- Si, l’aspittai pi n’urata, ma appoi vinniru.-
Pippu- Quantu ni pigghiasti.-
Paliddu- Na para di chili. Vardati comu abballunu, pigghiatavinni dui. (mostra un cesto coi pesci a Pippu, mentre Ciccio sbircia)-
Pippu- (prendendone due) Beddi, veramenti beddi, ti ringraziu. Chisti li mangiu stasira, picchì stamatina Janu Cavatedda m’abbuffò a masculini. Evveru Cicciu?-
Ciccio- Veru è.-
Pippu- Quantu t’haia dari?-
Paliddu- Cui vui? Gagari a mia? Ma quannu mai! –
Pippu- Ma è u to travagghiu…-
Paliddu- E u me travagghiu picchì vui mi ‘mparasturu a usari u rizzagghiu, Eppoi cu fu ca garantiu pi mia cu Puddu Parrineddu quannu mi lu facisturu accattari a cridenza? E appoi  cu lu pagò? Picchì ju nun ci la fici mai a pagarlu… mai…-
Pippu-… ma statti mutu. Macu ju lu pagai… sulu ci aggiustu li nassi quannu ni anu bisognu… e nun mi custa nenti. Avanti, dammi ccà e grazi assai.-
Paliddu- Sempri obbligatu. Cicciu ni voi qualcunu?-
Ciccio- Ti dissi ca aju già mangiatu. Ora aiu cchi fari, vi salutu. (esce)-
Pippu- Lassulu stari Paliddu, cu iddu è tempu persu.-
Paliddu- …comu pi tutti l’autri d’o paisi. Sabbenedica zu Pippu, m’arritiru. (esce)-


Pippo riprende il lavoro. Da lontano giunge un canto popolare. Poco dopo entra Luciuzza. L’orologio batte le cinque, incomincia a imbrunire.

Luciuzza- Zu Pippu, zu Pippu, parraju co bricateri.-
Pippu- E cchi ti dissi?-
Luciuzza- Ju ci spiegai tuttu, cu sincerità, e iddu, che è nu bravu cristianu mi capì.-
Pippu- E si capisce. E comu finiu?-
Luciuzza- Finiu ca la me sorti a pigghiau a cori, tantu ca tilifunò a un so cullega di Catania e in quattru e quattrottu, truvarunu n’avvucatu. Indovinate chiu ci dissi l’avvucatu?-
Pippu- Ci dissi ca ci vonu nu saccu di picciuli.-
Luciuzza- A parti chissu, ci dissi ca datusi ca Santu è incensuratu, putissi nesciri a libertà, macari subbitu.-
Pippu- Bedda Matri, daveru? –
Luciuzza- Daveru. Appena sappi ca i soldi ci sunu, si precipitò alla finanza di mari e appoi ci dissi  ca ci sunu buoni spiranzi ca esci a libertà.-
Pippu- Allura i soldi di Santu sirvirunu a qualchi cosa. Sugnu cuntentu pi iddu e pi tia, ma assai di chiu pi st’anima innocenti ca sta pi nasciri, picchì co pocu giudizaio di matttri e di pattri...-
Luciuzza- Zu Pippu, lassati stari, pinzati a saluti. Ju sugnu cuntenta comu na Pasqua.- 
Pippu-Avanti và, tornatinni a casa… aspetta, pigghia sti due cefalotti e dalli a to matri e ci dici cca pi stasira mi facissi a matalotta. –
Luciuzza- (prendendo i pesci e odorandoli) Mih, sunu beddi frischi…-
Pippu- Se ti fanu cori mangiatilli tu, ju nun n’aiu fami.-
Luciuzza- E chi centra? Ni spartemu: unu ju e unu vui.-
Pippu- Allura voli diri ca u miu mi lu spartu cu Ninu, che è mio ospite di riguardo.-
Luciuzza- E sarà macari pi mia. Vi salutai …patrozzu.-
Pippu- Ciau bedda.-

Luciuzza esce sorridente. Sulla scena intanto cala la sera, un lampioncino emana una luce smorta. Dal campanile giunge il tocco dell’Ave Maria. Pippo si accinge a tornarsene a casa. Intanto che sistema le sue cose, entra in scena Annuzza, la moglie di Paliddu.

Annuzza- Sab benedica zu Pippu.-
Pippu.- Salute, salute..(poi sforzandosi a riconoscere il viso della donna) ma.. ma tu si Annuzza.-
Annuzza- Sugnu propriu ju.-
Pippu- E chi ci fai sula a st’ura?-
Annuzza- Pigghiu nu pocu d’aria.-
Pippu- Vo’ cuntaccinna a n’autru! Allura, chi fu?-
Annuzza- Aiu avutu ‘na scerra cu Paliddu.-
Pippu- E basta? Ma chisti sunu cosi normali tra maritu e muggheri. E ti pigghi truppu di pena? Va’ a casa e fai paci cu to maritu.-
Annuzza- Zu Pippu, sta vota a fici grossa.-
Pippu- Tu o iddu?-
Annuzza. Ju.-
Pippu- E chi facisti?-
Annuzza- Chi fici? Fici cosi d’autru munnu.-
Pippu- Cuntami.-
Annuzza- Stasira s’arritirò a casa cu tutti i muletti nto panaru. Nun n’aveva vinnuti mancu unu. Vossia u sapi ca sunu ormai anni ca a casa nostra mangiamu ssu pisci servaggiu! Picchì i muletti sunu pisci servaggi, e puzzanu.-
Pippuj- Dipenni da unni si piscanu…-
Annuzza- Pi mia puzzanu sempri di servaggiu. Allura stasira persi a vista di l’occhi e ci abbiai i pisci nta faccia. E m’addunai ca Paliddu nun è cchiù Paliddu; picchì, in autri tempi, m’aviss’a pigghiatu a jancati e poi mi l’avissu fattu pigghiari da terra, unu pi unu, addunucchiuni. (breve pausa) Stasira…stasira, inveci, calò a testa e nisciu di casa senza diri na parola.-
Pippu- Biniditta fimmina, u sai o  nun u sai, ca nta stu paisi l’omu a aviri tantu curaggiu quantu na fimmina prudenza? Bedda mia, cchi cumminasti.-
Annuzza- Lu sacciu zu Pippuj, lu sacciu ca sbagghiai, e appuntu vinni a circarlu pi farmi pirdunari. Zu Pippu, sbagghiai, ma mi putiti cunnannari?-
Pippu- Cui ju? No, figghia mia, sugnu troppu caricu d’anni pi giudicari e cunnannari, anche picchì ntra tortu e raggiunu, spissu nun passa ‘n filu di capiddu. Senti a mia, turnatinni a casa, e aspetta ca Paliddu ritorna. Sicuramenti sarà supra o scogghiu granni a farisi passari a collira pi poi turnari cu tia e co’ so figghi. Anzi, po’ essiri ca è già a casa. Vai Anniuzza e santa notti.-
Annuzza- Forsi aviti propriu ragiunu, bona notti, scappu a casa. (esce)-  

Pippu si mette seduto su un paniere e si accende la pipa. Musica sottofondo. L’orologio batte le sette. Davanti alla bottega donna Palma chiama Pippu.

Palma- Zu Pippu, viniti ca i pisci sunu pronti, prima ca si mangiunu i jatti.( Perentoria)-
Pippu- Vegnu, vegnu… lu surdatu Giuseppe Paranza è a rapportu! Mizzica chi fimmina!

Il vecchio si alza a fatica per andare a cenare, quando entra in scena Santu.

Santu- Sabbenedica…-
Pippu- (sforzandosi a vederlo in viso) Ma… tu si Santu.-
Santu- In carni e ossa, patrozzu.-
Pippu- Ma non eri…-
Santu- …’n galera? Eru, eru, ma comu viditi, sugnu ccà, a libettà.-
Pippu- Ah, certu, l’avvucatu fici miraculi…-
Santu- I picciuli ficiuru miraculi, i picciuli!-
Pippu- Cuntami comu fu ca ti pigghiarunu.-
Santu- Comu fu? Fu pi na bestualità mia. Nun ci pinzai a l’elicottiri. Ju taliai a 360 gradi, ma nun vitti nenti, anzi vitti nu puntinu luntanu luntanu, all’orizzonti e nun ci fici tantu casu, troppu luntanu, pinzai, accussì lanciai a sapunetta.-
Pippu- E chiddi ti futtenu!-
Santu- Propriu accussì! Mìa arrivarunu ‘ncoddu nta nenti. Mih, m’ha cridiri, mi ‘ntisi futtutu comu ‘n pisci all’amu.-
Pippu- E ora?-
Santu- Ci sarà u processu, na grossa multa, e, intantu, a barca è già sequestrata.-
Pippu- E po figghiu ca sta nascennu?-
Santu- Lu sapiti già?-
Pippu- Nun fari nenti ca nenti si sapi. Appoi si ti mariti a Luciuzza, nun ti ni pentirai.-
Santu- Mi mangiassi li manu! Avevu misu da parti quasi tutti li soldi po cianciolu. L’avevu di cantu, mi li tineva Luciuzza.-
Pippu- Sacciu macari chistu. E dimmi, vulevi fari ancora u bummaru?-
Santu- Ancora pi pocu, poi mi mittevo pi cuntu miu, co cianciolu. Patruni di nuddu, sulu di mia. Ma la sorti si misi di traversu! (riflessivo) Anzi vosi chiddu ca vosi!-
Pippu- Chi sentiu diri?-
Santu- Ca ju povuru e pazzu nun ci addiventu. Mai! (poi con calma) Ora vaju coi Mazzaredda a piscari siluri… già ci parrai, chiddi mi pigghiarunu a brazzi aperti. Mi rifarò, vedrete!-
Pippu- Ju nun aiu nenti di chi vidiri. Va bene, vatti a mettiri in piriculu, lassa n’orfaneddu…-
Santu- Nun succederà mai!-
Pippu- Già tu ti ni ‘ntendi d’esplosivi (sarcastico).-
Santu- (con rabbia) Macari pi chiddu! Vi salutu zu Pippu e… e… nenti va’.-
Pippu- Ca nenti và. (rassegnato)Testa tunna nun mori quadrata. (poi con foga) Ma binidittu Diu, chi ci mvoli a diri a mia e a to cuscenza ca sbagghiati tuttu nta to vita? Chi ci voli. Ma si ancora in tempu. Poi arricuminciari senza bummi ne siluri! Vardati ‘ntornu, u vidi, l’ebbica sta cangiannu, ora si pisca luntanu, si vinni bonu e si rischia pocu. Ti l’aia diri ju?  E macari i giornaleri venunu pagati megghiu, e coi diritti. ( Santu scuote le testa) Gran malanova, lu voi capiri o no?-
Santu- Nun nasciu pi fari u servu. O fazzu u pattruni, oppuru…-
Pippu- …oppuru bummi, sapunetti e siluri. Ma chi paisi è u nostru: bummi, sapunetti e siluri. Vottinni malasurtatu e… amaru a cu capita cu tia.-
Santu- Zu Pippu, ora stati sbagghiannu a parrari.-
Pippu- E chi fai? Ah, chi fai? Mi pigghi a coppa? A mia tu nun poi fari cchiù nenti. Ci lu poi fari a ddr’anima ‘nuccenti e a Luciuzza, povira figghia.-
Santu- Chisti sunu affari mei. Vi salutai.- (esce frettolosamente)

Pippu si allontana, stancamente, va verso la bottega di donna Palma. Rumore di risacca. Piazzetta deserta. L’orologio batte le otto.


                                                        Atto  III

Stessa scena degli atti precedenti. Le luci riprendono gradatamente con una musica popolare in sottofondo. L’orologio batte le quattro. Entra Pippu, e come al solito, si reca al molo e si sistema per iniziare la giornata. Intanto cominciano ad arrivare dei pescatori che, come prima, si apprestano a salpare. Rumori di motori, voci di saluto ecc, Poi incomincia ad albeggiare. S’ode il rimore del motore della barca dei Mazzaredda. Poi entra in scena Janu Mazzaredda.

Janu-Ccà semu, zu Pippu.-
Pippu- Cca semu Janu. Comu è stata la pisca di pisci?-
Janu- Zu Pippu e cchi faciti u spiritusu. Bbona ivu, bbona. Trenta casciola di sardi.- 
Pippu- Evviva accussì si parra. Forsi forsi vannu macari a seicentu.-
Janu- Già. Tiniti, apparati i manu ccà c’è ‘na pietanza pi vui. (porge un cartoccio di pesci)-
Pippu- Grazie Janu, grazie. Sta vota ci arrivasti prima.-
Janu- Ogni tantu abbattu i Cavatedda. (ridendo, poi come se parlasse ai suoi compagni) Carusi annacativi, riforniamu e ripartiamu.-
Pippu- Vai a… malanova?-
Janu- Si. Ci ni sunu dui gemelli quasi abbracciati ca m’aspettanu. Robba ca capita a ogni morti di papa.-
Pippu- E…Santu veni cu tia?-
Janu- Sicuru, e pi dui mutivi: primu pi aiutarlu nta stu mumentu difficili pi iddu e… dopu…insomma, picchì è fortunatu. In tanti anni di carrera di bummaru, nun ha mai avutu ‘n incidenti…insumma nun è comu tanti altri bummari ca ci lassanu cu na manu, cu ‘n brazzo e cu la vita. Eppoi avi ‘n curaggiu di ‘n liuni! E pi lu nostru misteri è vitali.-
Pippu- Beddu misteri…-
Janu- Zu Pippu, a Speranza III custa, fari u corredu a tri figghi fimmini, macari. E i siluri nun sunu eterni. E allura, fintantu ca si trovanu ssi malanova cumu vui li chiamati, nuattri jenu a ricuperarli: c’è u premiu da capitaneria p’e spuletti, u ramu da vinniri ai pizzari, a pruvuli pei bummari e qualchi altra cosa ancora. E sunu soldi ca trasunu! E ai soldi nun ci sputamu supra! Rischiamu? E picchì vossia quannnu era ‘mbarcatu non rischiava coi marosi? C’o maistrali? Che timpesti di ventu e di acqua? E chi facisturu, lassasturu u misteri di paranzaru? Abbannunasturu a lampara? Jttasturu a mari le reti? Marcasturu visita almenu na vota? No! Zu Pippu, no! Vossia continuò u so misteri finu a che l’anni e la saluti lu primmitteru.-
Janu- Tu ci hai ragginu, ma nun è a stissa cosa. Eru ‘nto nostru misteri! E non a chiddu abusivu di artificieri.-
Janu- E’ veru. Ma i cosi cangianu di jornu in jornu. E ora vi salutu, semu in ritardu, ama fari deci migghia, e all’alba ama essiri supra a ddi “cunfetti”.-
Pippu- Boni cosi e bbona furtuna.-
Janu- Grazi assai… a ecco Santu. (chiamandolo) Santu, ‘mbarcamu ca si sta facennu tardi!-
Santu- Cca sugnu. (agilmente attraversa il palco, come se andasse a imbarcarsi) Vi salutai patrozzu.-
Pippu- Saluti, saluti (tra se) U Signuri t’accumpagni.- 

I due escono, poi si sente il rumore del motore, che man mano affievolisce. Pippo scuote la testa e riprende il lavoro. L’orologio batte le sei. Fermo di scena.
Intanto incomincia ad albeggiare. Si spegne il lampioncino. E inizia il solito via vai. L’orologio batte le sette. Entra Ciccio.

Ciccio- Sabbenarica.-
Pippu- (assorto nei suoi pensieri, trasale) Ahu, mi facisti scantari.-
Ciccio- Cui ju? Avaja zu Pippu, mancu vui pariti.-
Pippu- Ca certu, pi pariri ju, nun avissa a satari all’aria quannu unu mi stona n’aricchia pi salutarimi antrasatta.-
Ciccio- E allura scusati.-
Pippu- S’affinniu. Avanti và chi ci ai stamatina. (facendo cenno al paniere di Ciccio, riferito all’esca).-
Ciccio- I vermi! (intanto cala la lenza)-
Pippu- I vermi? E picchì, avisti na botta di scantu?-
Ciccio- A quali scantu, e cchi addivintasturu stunatu? Aiu vermi pi l’isca.-
Pippu- E allura spiegati meghiu, accussì macari nu rimbambitu comu a mia ti po capiri.-
Ciccio- Amprisa ca v’affinnisturu?-
Pippu- Va pisca, và!-
Ciccio-S’affinniu.-

Ciccio inizia la sua pesca e Pippu si concentra nel suo lavoro. Musica adatta, comparse che vanno e vengono dalla scena. L’orologio batte le otto. S’ode un urlo, quindi entra in scena Luciuzza, scalmanata, seguita da danna Palma.
  

Luciuzza- (gridando quasi ossessiva) Santu, Santu! Lassatimi stari, lassatimi stari!-
Pippu- (balzando in piedi e prendendo Luciuzza alle spalle, la scuote) Chi fu? Chi successi qualchicosa a Santu?-
Luciuzza- La Speranza, satau la Speranza!-
Pipp- E a tia cu tu dissi?-
Luciuzza- (come se si svegliasse in quel momento) Cu mu dissi? Mamma, cu mu dissi?-
Palma- Ti lu  ‘nzunnasti, gioia mia, ti lu ‘nzunnasti.-
Luciuzza- No, nun mi lu ‘nzunnai! Zu Pippu, coi me occhi visti la Speranza satari pi l’aria. Coi me occhi!-
Ciccio- Si, ca ora a vidisti, a dece migghia di ccà. (ironico)-
Luciuzza- Lu visti, sissignuri, lu visti! (poi, come in trance) Visti na colonna d’acqua, la barca ca jeva a milli pezzi, e l’omini gridavunu circannu ajutu, e a Santu ca ci culava sangu da tutti li parti. U visti!-
Pippu- Luciuzza, ti lu ‘nzunnasti. Chiddi stanu… piscannu. U sai ca prima piscanu e poi vanu a…sicuru ‘nzunnasti. Avanti, calmati e torna a lettu. Palma, purtatavilla a casa, subbutu, nun ci faciti pigghiari friddu, accussì comu si trova. Avanti và.-
Luciuzza- (intanto che malvolentieri segue la madre) Ma era veru! Vi giuru, era comu si fussi veru…mi venunu m’arrizzunu ancora li carni. ( le due donne escono)-
Ciccio- Lu capiu finalmenti ca si lu ‘nzunnau.-
Pippu- Idda u capiu e a mia mi satò u cori.-
Ciccio- Ah, sti fimmini…-
 
I due uomini riprendono le loro incombenze. L’orologio batte le nove.

Pippu- ( guardando Ciccio che armeggia con la lenza) Toccanu? –
Ciccio- Ca quali.-
Pippu- Sarà n’autra vota pi l’isca?-
Ciccio- Sarà a morti buttana! Ma comu? Spinniu ‘n capitali pi accattari sti vermi, e sti vummicusi (fa cenno ai presunti pesci in acqua) nun mangianu.-
Pippu- Forsi nun ci piaci, o forsi nun anu appetitu (ironico)-
Ciccio- Zu Pippu chi mi stati pi casu sfuttennu?-
Pippu- Mai sia. Però nun mangianu, nun toccanu…-
Cicci- E vui v’addivittiti. E addivittitivi, sfuttiti, sfuttiti…-
Pippu- Avaia Cicciu e cchi è, t’affinnisti? è pi passari tempu.-
Ciccio- E ju m’addannu.-

Entra Petru, saluti a soggetto.

Pippu- Finalmenti to patri u capiu ca nun ta fari fari matinati.-
Petru- Già.-
Ciccio- Sai cu c’è a bordu d’a Speranza?-
Petru- Certu. Ci sunu i dui Mazzaredda, so cuscinu Tanu, me patri e Santu u bummaru.-
Ciccio- Certo, ora c’è Santu, e c’o Santu Bummaru, sunu a postu co cielu.-
Pippu- Sempri gentili u nostru mastru varberi.-
Petru- Chistu nun lu sacciu. Sacciu ca me pattri è cuntentu ca a bordu c’è puru Santu: Dice ca è furtunato. Zu Pippu…(quasi in confidenza) lu sapiti ca stanotti Paliddu nun s’arritirau a so casa?-
Pippu- No?-
Petru- Ca comu. Me mattri ‘ntisi chiangiri Annuzza e curriu pi vidiri cch’era successu. E idda ci dissi ca Paliddu nun s’era arritirato ancora a casa, da quannu nisciu ‘ncazzatu aieri sira.-
Ciccio- Sinni fujiu.-
Pippu- Stranu, stranu assai… Paliddu nun fa certi cosi…-
Ciccio- …comu jrasinni a fimmini…-
Pippu- Mutu Cicciu! Ca a cosa si fa seria. Senti Petru, sai se pi casu è jutu nta so matri?-
Petru- Nonzi, me matri ci mannau a me frati Vicenzu pi addummannarici, e a za Rosa cascau de nuvuli. Chi ni pinzati zu Pippu, ci accapitau qualcosa a Paliddu?-
Pippu- E chissacciu… forsi sinni ivu a Catania, a svapurari. E nun sacciu ne vogghiu sapiri nta stu mumentu.-
Petru- Chi vuliti diri? Pinzati forsi o’ mali?-
Pippu- Nun vogghiu pinzari a nenti, vogghiu diri. (tagliando corto) –
Ciccio- (per cambiare argomento) Zu Pippu, aviti avutu notizii di Saru e Turi Pennisi?-
Pippu- E chi mi l’ha vo dari. Tu si u gazzerttinu d’o paisi. Avanti parra.-
Ciccio- Aiu saputu ca sunu fora piriculu, ma ancora sottu scoc, no, forsi sotto soop, anzi…-
Pippu-… sutta a nu trenu! Avaja parra comu t’anzignau to mattri.-
Ciccio- Sunu sutta schock, eccu.-
Pertru – E chi vuoli diri ssa parola?-
Ciccio- E’ na parola ‘nglisi, gnuranti, e voli diri ca sunu… sunu ancora menzi scimuniti.-
Pippu- Davveru? E ju ca mi cridevu ca eranu sani e salvi.-
Ciccio-E sunu sani e salvi, tranni ca Turi nun parra cchiù, e Saru dici na sula parola: U diavulu!-
Petru- Certu, è chiddu ca dissi quannu satanu all’aria: Fu u diavulu vistutu di purpu.-
Pippu- E nun avi raggiuni? Sulu u diavuluni poteva fari ‘ncarrammari nu siluru sutta a rina e sulu nu diavuluni ci puteva fari mettiri u purpu supra.-
Ciccio- … e , appuntu, p’o scantazzu, si dici, ca pari ca fineru di piscari purpi.-
Petru- Certu, duppu u sciopiru ca ci vinni.-
Ciccio- Bravu u muvvusu, vidi quantu cosi sapi (ironico)-
Pippu- Si, vuatri ci sghizzati supra, ma ddi puvurazzi comu mangiuni quannu nesciunu d’o spitali?-
Cicco- Ci pensa u guvennu...-
Pippu-… già, comu sta pinzannu pi to frati, scemu di guerra- povuru carusu. A pinzari ca prima di partiri pi l’Africa era unu dei megghiu piscaturi d’o paisi, ca se nun fussi pi tia, ora murissi di fami.-
Ciccio- E ssi sti cosi tinti di pisci nun si fanu pugghiari moru di fami macari ju.-
Pippu- Pi casu haiu ‘na cartata di sardi, t’interessunu?-
Cuccio- Dipendi di sti cosi fitusi ccà assuta (accenna al mare) ca nun mangianu.-
Pippu- Cicciu, cchi fai u pulitu?-
Ciccio- Vogghiu mangiari i pisci ca piscu…ma se ci tiniti tantu…-
Pippu- Ci tegnu, pirò a putare cu tia macari a to frati.-
Ckiccio- Sarete servito. (scruta l’acqua) e chisti nun mangianu…-
Petru-(scrutando l’orizzonte)… e a Speranza mancu si vidi…-
Ciccio- Ahu, cchi camurria. Ca quannu arrivanu cca ni trovunu.-
Petro- Mih, quannu nun pigghiati nenti, siti ‘ntrattabili.-
Ciccio- Ohu, e chi si cuccu? Appoi chi lu dissi ca nun pigghiu nenti, aspetta e vidi.-
 
I due uomini riprendono le loro azioni, mentre Pietro suona lo zufolo. Intanto arrivano altre barche, stessi movimenti, solita scena. Il sole è alto. L’orologio batte le dieci.   

Ciccio- Basta, nun ci nesci nenti, ora mimmi vaju a rapiri u saluni…( poi ha uno scatto, guarda il mare e la canna che si piega) Ahu, mangiau… e beddu grossu…( tirando la lenza) vardati comu veni manzu manzu… ca è…-
Pippu- Dacci sutta.-
Petru - Pi mia ’ncarrammau.-
Ciccio- Cca è.-
Pippu-(alzandosi e andando a vedere la presunta preda) Fammi vidiri.-
Ciccio- E chi vuliti vidiri, siti menzu orbu e l’acqua è trubbula.-
Pippu- Tira chianu, Cicciu, mi pari di vidiri qualcosa…-
Ciccio- Ma ci alluzzati bbonu? Chi robba è?-
Pippu- Statti accura ca ci vidu megghiu di tia. Ti dissi tira chianu.-
Cicco- Comu vossia cumanna.( rassegnato e ironico)-
Puppu. Frennati Cicciu! Petru, Petru!-
Petru- (distratto, guardando sempre l’orizzonte) Chi fu zu Pippu?-
Pippu- Petru, curri, vai a chiamari u briugateri!-
Petru- (alzandosi e guardando l’acqua) E’…è Paliddu?-
Pippu- Allura! Curri Petru!

Petru esce correndo, Ciccio resta basito, mentre Pippu si toglie il berretto.

Pippu- Puvurazzu. Cicciu, tira pianu…portalu vicinu… a sinistra forsi veni megghiu a tirallu a seccu. (Ciccio è sempre immobile basito) Cicciu, lu sintisti cchi ti dissi? (poi visto che Ciccio resta immobile, prende lui la canna e lentamente simula d’accostare il cadavere alla banchina verso il lato sinistro della scena) Paliddu, a cchi cumminasti…a vita è dura pi tutti, ma pi chiddi comu a tia ca nun sanu campari senza dignità è impossibili, e mannasti tutti a pigghialla a Matta! (intanto arriva gente preceduta da Petru e dal brigadiere) U vidi? Ora arrivanu a massa, ora ca nun vinni cchiù muletta!-
Petru-… era o funnu ammenzu o lippu, Cicciu u pigghiau ca lenza…Evveru zu Pippu? (Pippu fa si con la testa)-
Brigadiere- ( Guardando e constatando il fatto) Fate largo, circolate! E proprio lui. Per favore procurate un lenzuolo per coprirlo. (poi a due comparse) Venite voi, datemi una mano. (i due eseguono, intanto una donna prende da un cesto da bucato un lenzuolo e si mimerà d’avvolgere il cadavere) Donna Palma, per Annuzza ci pensate voi? (la donna annuisce e va) E ora portiamolo in caserma, avviserò il dottore. (si imiterà l’azione) Voi Ciccio, con calma, venite in caserma per stendere il verbale. (Ciccio non si muove, resta come impalato sul posto, rigido, il brigadiere fa cenno a Pippu come per dire: è impazzito?)-
Pippu- Passati avanti, brigadiere, lo accompagnu ju.-
Petru- Certu, s’aspittava ‘n pisci di dui chili e piscau nu mortu.-
Pippu- (guardando Ciccio con pietà) Certu, c’è di capirlu, p’a prima vota nta so vita pigghiata a comu veni veni, ora si truvau a tu per tu ca morti.-
Brigadiere- Allora vi precedo.-
Pippu- Ora vinemu.-
Brigadiere-Col vostro comodo. (esce)

Calano le luci per un minuto. Si odono i rintocchi della campana a morto e si odono le grida di Annuzza. L’orologio batte de undici. Breve buio. Quando la luce riprende, sul molo ci sono Pippu, Petru, Luciuzza, donna Palma , il brigadiere e delle comparse.

Luciuzza- Forsi lu me sonnu fu di malauguriu .-
Palma- Non diri minchiati!-
Pippu- Supra a stu paisi c’è na malasorti. Prima i purpari, poi Paliddu…cchi ci a essiri dopu? Forsi na malanova a mia.-
Petru- Nun sia mai.-
Luciuzza- Ma chi diciti, vossia campa cent’anni.-
Palma- Zu Pippu, ora stati parrannu ammatula.-
Pippu- Parru picchì ‘n aiu nenti di diri... Oppuru assai da diri ca è meggiu di stari mutu.-
Petru- E a Spiranza nun arriva. E’ quasi a mezza…-
Pippu- Arrivannu, arrivannu…-
Petru- Nun’è ca sinni ienu a piscari prima di…-
Pippu- Po darisi. Cu ssi testi di chiuppuru, tuttu è possibili.-
Palma- E nuattri ccà ni prioccupamu macari pi nenti.-
Luciuzza- Amprisa ca vi sfastidiati?-
Palma- Certu cu tia e u to sonnu…-
Petru- Cchi ti ’nzunnasti Luciuzza?-
Pippu- Lassa perdiri Petru.-
Petru- Ma cchi c’è di mali sapiri stu nzonnu?-
Pippu- Nenti c’è di mali, ma semu siddiati, lassamu perdiri.-
Petru- Mih, pi ‘nzonnu…(scoraggiato) -
Luciuzza- Zu Pippu, ju haiu nu presentimentu.-
Pippu- Luciuzza, i sogni sono soltanto sogni e basta.-
Petru- Allura mu cuntati?-
Pippu- Cuntaccillu accussì si sta finalmenti mutu.-

Man mano si farà il buio in scena. Da questo momento tutti i presenti resteranno immobili, tranne Luciuzza. Sulla scena si dovrà avere l’impressione che tutto il paese sia nella piazzetta, in attesa della Speranza. L’orologio batterà le dodici. Per ogni battito dell’orologio, nella scena buia, un fascio di luce colpirà a turno i presenti. Per ultimo si soffermerà su Luciuzza.

Luciuzza- M’anzunnai ca la Speranza avanzava lentamenti ‘nta mari di chiummu. Forsi era a muturi stutatu, picchì nun si sentiva nenti... c’era ‘n silenziu. A varca scivulava nta n’acqua comu l’ogghiu, ‘o timuni c’era Tanu, e a prua, additta, c’era Santu ca scrutava u mari ca sapunetta nte manu, prontu a lanciarla. Poi fa ‘nzinga di frimmari. A Spiranza resta fremma, immobili sull’acqua viscida. Santu nta nu mumentu, tira a sapunetta e l’acqua ugghiu di scuma. Poi, lentamenti migghiara di pisci vinniru a suma: eranu saraghi, pauri, occhiati, muletta ca panza janca a galla.-
Janu, Tanu, ‘Nzulu e Santu li pigghiavanu cche manu, co coppu, ca friscina, e i pisci nun finivanu mai. Tanu, ca vacca china dissi: Turnamu a casa. Ma Santu avia vistu ‘n funnu o mari nu gran pisci, forsi nu palummu, e allura rispunniu: Fremma, u vogghiu picchiari. E si tuffa ‘nto funnu e vinni a suma cu ‘n pisci grossu comu a ‘n cristianu. Sei manu l’affirrarunu pi tirallu a bordu, ma ddu pisci divintava sempri cchiù grosso e… rideva! Bedda mattri rideva comu na malafimmina oscena. Rideva e ingrossava, finu a quannu scuppiò. Na culonna d’acqua cummigghiau a tutti. A barca e l’omini addivintarunu coriandoli nichi nichi va vulavanu nta l’aria. Appoi, quannu l’acqua s’arribbatteva supra o mari, vitti a Santu cu la facci lazzariata e tuttu chinu di sangu, ca boccheggiava comu ‘n pisci fora di l’acqua. Vulevu aiutarlu na nun putevu movirmi, vulevu chiamari aiutu e nun mi nisciva la vuci, vulevu, vulevu…Santu, Santu gridava la me cori… Santu ca nun m’arrispunneva... Santu. (sfiancata dal racconto, sudata, stralunata, si copre il viso e scoppia in lacrime)-
Petru- Bedda mattri chi bruttu sonnu, Luciuzza…pigghì fu ‘nzonnu, veru Luciuzza? Ah, veru Luciuzza?-

Buio e fine