LO SPIONE

di

Domenico PlataniaElaborazione in siciliano dell’opera 
“Lo spione della scala C” di Samy Fayad 


Personaggi

Minicu CrIspella
Tanu CRISPELLA
MASI CRISPELLA
Ajitina CRISPELLA
ELENA,FIDANZATA DI TANU
Signorina CANTALAMESSA
Portinaia, SIGNORA MARIA
Avvocato SERAFINO PAZIENZA
GIOVANNA PAZIENZA
Il Cinese, Coppolino
Brigadiere Calaciuri
Un Facchino capo
Due Facchini
Voce di LupacchiottoPRIMO ATTO
Scena I

Sul fondo, una finestra molto ampia. A destra, una seconda finestra e una porta che mette in comunicazione con il resto dell’appartamento. Tra le due finestre, un tavolo con vari tipi di binocoli. A sinistra, l’ingresso dall’esterno e la porta del bagno. In fondo a sinistra, un bancone con boccette d’inchiostro colorato, pennelli, bulini, carta filigranata, una piccola pressa, dei rulli tipografici. Davanti al bancone, un tavolino dal piano inclinato e una sedia. Alla parete di destra, verso il proscenio, è poggiato un cassettone sul quale vi sono il coperchio di una vecchia macchina per cucire e un telefono; da sotto il coperchio si diparte il filo di un antenna, che si perde oltre la finestra. Seduto al tavolo del piano inclinato, Tanu Crispella e’ intento ad incidere una lastra di zinco. Si aiuta con una lente d’ingrandimento e osserva il soggetto strizzando gli occhi e torcendo vistosamente il collo. Il soggetto e’ costituito da una riproduzione gigantografica d’una banconota da mille lire, in solido cartone Davanti al piano inclinato si trova Masi Crispella, vestito e truccato da Giuseppe Verdi, che porta un ovale di cartone che gli incornicia il busto. Masi e’ seduto in atteggiamento rigido ed e’ visibile la insofferenza per il dovere di restare immobile, conservando un espressione severa e concentrata.

TANU (con autoammirazione) Sugnu o non sugnu ‘n-artista! Caru nannu, ‘sta lastra finisci o museu di Roma.
MASI E tu finisci n’’u carciri di Bicocca. Tanu, cu ‘stu gran cauru, ‘sta varva è ‘na stufa…ti fissasti cu ‘i milli liri. 
TANU Ppi favuri non ti moviri, ca stu baffu non m’arrinesci.
MASI Ma pirchì non t’’u copii direttamenti supra l’originali?
TANU Ti pari ca sugnu comu a me’ patri ca sapi sulu cupiari? Tot navi, tot missili, tot carri armati: pigghia, copia e trasmetti a Malta. Ju non fazzu ‘u spiuni. Sono un artista!
MASI (facendosi aria) E va beni, ma all’artista chi ci costa farsificari i picciuli unni c’è stampatu unu senza varva? Cu’ stu cauru, Giuseppe Verdi non è cosa! Non ti scurdari ca sugnu ‘nvalidu e non pozzu travagghiari!
TANU Ju, inveci si! Non ci l’haju ‘u baruni De Pasquali ca mi manteni, comu a tia. Ma pirchì ‘u baruni ti passa a pinzioni?
MASI Successi ca ‘u baruni sfidau a disfida ‘u marchisi Bentivogliu, e siccomu non sapeva sparari, vinni ni mia pp’insignaraccillu. Successi però, ca mentri c’era ‘u duellu, ‘u baruni, sbagghiau mira e ‘nveci di pigghiari ‘u marchisi, ‘nzirtau a mia. E siccomu cu sbagghia pava, ‘u baruni fu cunnannatu a passarimi ‘u vitaliziu.
TANU Ppi favuri non ti moviri! 

Scena II
Preceduto dallo sbattere della porta d’ingresso, entra Minicu Crispella, indossa un saio francescano, ha una lunga barba nera e sorregge la cassettina della questua. Si trascina pesantemente distrutto dal caldo. 
MINICU Pace e bene….Mamma mia, chi cauru!
TANU E certu, cu sta gran fara ca c’è fora ti ni vaji peri peri vistutu di monucu!
MINICU (si toglie la barba finta. Osserva Masi incuriosito) Ppi trasiri a Sigonella l’unicu travestimentu è chiddu di monucu (si sfila il saio e resta in canottiera e mutande, apre un cassetto e vi fa cadere il cinturone con la fondina da una tasca del saio ne trae una macchina fotografica e la fa cadere nel cassetto)
TANU E chi scupristi? (Minicu, mentre indossa i calzoni di tela e una maglietta, il suo sguardo incontra Masi sempre immobile e lo fissa incuriosito,
MINICU Nenti. C’era ‘na funzioni riligiusa prutistanti! (poi si toglie i sandali, fa scorrere un tacco e dalla cavità estrae una capsula che ripone accanto alla macchina fotografica)
TANU Chi cosa è, ‘n-microfilm?
MINICU No, è ‘na pinnula di cianuru.
TANU ‘Nta scarpa? ‘U cianuru l’ha purtari n’’a vucca, prontu a masticallu 
‘n-casu di piriculu.
MINICU Si mi pigghiunu m’arrennu, e basta. Menzamai perdu stu tempu a masticari ‘u cianuru…(nel dirigersi verso la finestra di destra, si arresta davanti a Masi e lo osserva sempre piu’ incuriosito. poi raggiunge il tavolino sul quale si trovano i binocoli, ne prende uno, si affaccia, osserva) Mizzicaredda, hai vistu, ‘u portaumbrelli non c’è cchiù!.
TANU (incidendo la lastra) Ci taliasti ddà banna, n’’a saletta?
MINICU Pirchì, ora ‘a sesta flotta attracca ‘a portaerei ddà banna n’’a saletta?
TANU Dicisti portaerei o portaumbrelli?
MINICU Sunu ‘a stissa cosa. Staju parrannu ‘n-codici.
TANU Papà, ca parra beddu chiaru, almenu cu nuatri. Chi ni sacciu di portaerei…portaombrelli…
MINICU (indicando Masi) Tanu, cu’ è chistu?
TANU N’’u viri cu è ? Giuseppe Verdi!
MINICU (realizzando) Ah!
MASI (a fior di labbro) Minicu….
MINICU (si immobilizza con lo sguardo nel vuoto) Parrau….Giuseppe Verdi mi chiamau, dissi Minicu!
MASI (c.s.) Minicu…
MINICU (arretra spaventato) E’ vivu!
MASI Minicu, sugnu ju!
MINICU Ju cui?
MASI To patri!
MINICU Papà! Ppi favuri, fatti arricanusciri subitu! Mi viristi trasiri? E allura, dimmi bongiornu o su non voi parrari, almenu calati a varva.Fammi ‘n-signali, su voi, “bau settiti”, ma no accussì, ca m’’a stava facennu di ‘n-coddu pp’’u scantu! Parra, chi voi?
MASI A pinzioni arrivau?
MINICU ‘U pustinu ancora n’ha passatu. (osservando Masi) A mia chistu mi pari Mazzini.
TANU E no, ‘n-mumentu. ‘Nta sta casa ognunu fa ‘nzoccu sapi fari, senza ’mmiscarisi ‘nto travagghiu di l’autri.
MINICU Bonu, ca non mi staiu ‘ntricannu. (prende dalla tasca un biglietto da mille lire e confronta l’effige di Giuseppe Verdi con Masi. ripone il biglietto in tasca) Mah!… A propositu, ajeri matinu ‘u facisti tu ‘u giru ppi cullucari i cincucentu liri farsi? 
TANU Si, pirchi?
MINICU Ci pensi quantu ni spattisti?
TANU Ottu o novi…
MINICU Novi. Cu pricisioni novi!. (ad una ad una, tira fuori i soldi dalla cassetta) Non si po’ sbagghiari!. ‘U giurnalaru, ‘u fruttaiolu, don Puddu ‘u salumeri, ‘u figghiu da mircera, ‘u chianchieri, a pannittera, chiddu d’’a putia all’angulu….manu manu ca turnava ‘a casa mi chiamavunu, che palanchi a manu e c’’a vucca risulenti, e mi dicevunu : “Munacheddu beddu, chisti sunu pp’’i vostri puvireddi, pigghiati e purtati o commentu, pigghiati e prijati, pigghiati, pigghiati!” (depone la cassetta sul tavolo di Tanu)
TANU Chistu voli diri ca i nostri vicini sunu ginirusi ….
MINICU Ah, si? Chistu voli diri, inveci, ca i pruverbi antichi non sbagghiunu mai: “si hai ‘n-figghiu tabbaranu, mannulu a saristanu”.
TANU Ju sugnu cunvintu ca vulevunu fari ‘n’opira di binificenza e basta…
MINICU Sicuru, è propriu comu dici tu! Ma ti voi cunvinciri ca a genti, i dinari ca stampi tu n’’i porta direttamenti o cumannu de’ carrabineri sulu pirchì apprezza ca sunu fatti ‘n-casa, comu ‘u pani a vastedda e i chiappi di pumadoru, ma sopratuttu pirchì ni voli beni. Nuatri ci damu a iddi, e iddi n’’i tornunu! Oramai addivintau ‘na speci di jocu. A cosa chiù bella è ‘nduvinari quali scaciuni ‘nventunu ppi turnarannilli. Po’ essiri ca n’’i dununu ppi restu – e n’’i po’ rifiutari – ca ti diciunu ca l’avanzavi -e, perciò, è megghiu ca ti pigghi - ca ti mannunu ppi posta scrivennuti ca i vincisti a lotteria…ca…
TANU Ma, papà…….
MINICU Ammogghila, Tanu! Non parrari ammatula! Stampari picciuli è cosa troppu seria ppi tia, figghiu miu. Non è cosa to’. Cunvinciti, tu hai ‘u ciriveddu camuliatu. Ascuta a mia, levici manu, mettiti a pitturare cartullini di Natali ca è megghiu. (si dirige verso una finestra armato di binocolo) Varda, fai ‘na cosa, mentre ju taliu ‘u muvimentu d’’i navi ca ci sunu o portu, stai accura a’ radiu. Oggi m’hanu a diri quannu arriva ‘u cinisi. (solleva il coperchio della macchina per cucire mettendo allo scoperto una radio ricetrasmittente)Ti raccumannu, stai accura o signali.
MASI Mi stava scurdannu a diriti ca antura acchianau l’avvucatu Pazienza.
MINICU E cu è?
MASI L’avvucatu ca sta nto palazzu ccà ‘nfacci. Vuleva sapiri cu è ca talia da’ finestra c’’u binoculu. Tanu ci dissi ca si tu.
TANU Ci dissi ca si appassiunatu d’aceddi ca spatrianu 
MINICU Si, ca si ni vanu a travagghiari all’estiru! E iddu ti cririu?
TANU No! Dissi c’aceddi volunu all’aria, tu inveci talii ammeri sutta.
MINICU E tu chi c’arrispunisti?
TANU C’aveva ragiuni! (Minicu lo fissa) Papà, l’avvucatu fici ‘n- ragionamento ragionato!
MINICU Senti, figghiu di preju, su mi pigghiunu, taliami ‘nta facci, su mi pigghiunu, prima ti cafuddu ‘n-mustacciuni ca ti scugnu ‘u mussu e poi ti trascinu cu mia davanti al plotone d’esecuzione. O nutaru ci cunsignai ‘na busta sigillata, unni di fora c’è scrittu: “Rivelazioni sull’attività di mio figlio Tanu Crispella, detto “Il Raffaello di l’Ognina”. Da consegnare alla polizia in caso di mio arresto”.
TANU Si, va beni, ma a tia cu ti po’ pigghiari? Mai e poi mai!
MINICU Su non mi pigghiunu è per il motivo ca ju ‘u travagghiu ‘u fazzu cu cuscienza e cu tutti i sintimenti. E no comu a tia, ca si sulu bonu a parrari! 
TANU (con ironia) A virità, hai propriu ‘na bella prufissioni!
MINICU Non è bella, ma è ‘na missioni! (voltandosi) Unni è Giuseppe Mazzini?
MASI Sempre cca sugnu!
MINICU Scrivi (gli da carta e matita e torna alla finestra): partito portaombrelli con cento ombrelli….(Masi scrive) 
TANU Papà, ti vulissi fari ‘n-discursu. Siccomu, cu stu misteri ca fai, risichi a vita ‘n-sichitanza, non fussi megghiu su ti mittissi ‘o sicuru cu ‘n’assicurazioni o megghiu ancora c’’a Prividenza Suciali? Su, diminiscanza, mentri si ‘n-sirviziu, sciddichi d’’i scali e ti ciacchi, ppi disgraziia, ‘a tibbia, comu ti finisci su resti ciuncu? 
MINICU Prima di tuttu si dici tibia cu ‘na “b”, secunnu, pirchì devo sciddicare, mi devo ciaccare ‘a tibia e restare ciunco? M’’u voi spiegari?
TANU E fammi finiri ‘u ragiunamentu. Ora c’arriva ‘u cinisi, ca è unu ‘mpurtanti, tu ci spieghi a situazioni e sutta l’occhi ci cafuddi …..
MINICU …‘A tibia?
TANU No! ‘U cuntrattu de’ lavoratori. Oramai accucchiasti l’anzianità giusta ppi essiri spiuni di rolu. E di cunsiguenza, ti tocca a cuntingenza, l’assegni familiari, i ferii pavati, ‘a pinzioni, l’invalidità e macari a vecchiania. Su t‘ammatti ‘na disgrazia, cu ti pava, cu ti cura, cu ti gnissa? Su, inveci si assicuratu, ti poi scassari ‘nzoccu ti pari e piaci! Pensici! (suona il campanello della porta. Mentre Tanu va ad aprire, Minicu si precipita a coprire la radio, poi porta il saio nello stanzino, a sinistra e rientra in scena. Masi gira velocemente l’ingrandimento fotografico. Sul retro, adesso, appare un motivo natalizio: angioletti svolazzanti intrecciano nastri colorati con le scritte:merry christmas, felices pascuas, bon noel, buon natale. Nell’ovale, Masi mette in testa il berretto di Babbo Natale.Tanu rientra assieme alla signorina Cantalamessa, una zitella cinquantenne, ciarliera e petulante) 

Scena III
CANTALAMESSA (presentandosi) Bongiorno Permettete? Cantalamessa (a Minicu e Masi) Cantalamessa. (a Minicu) Staju cca sutta, scala B, interno 26, haju ‘i balcuni versu ‘u cuttighiu… Ata scusari a me facci tosta, ma ‘n’occasioni accussì non si prisenta cchiù.(a Tanu) Stati disignannu a Leonardo da Vinci?
TANU Si, Leonardo da Vinci vistutu di Babbu Natali.
CANTALAMESSA (incantata) Ma vadda vadda…..(a Minicu) Jemu o mutivu da me visita. Mentri mi truvava affacciata ppi pigghiari ‘a buttigghia d’’u latti, visti ‘n-monucu trasiri cca intra. Matri, pinsai, comu fussi beddu su ci putissi parrari e cunfissarimi cu iddu. Acchianu o non acchianu? Acchianu o non acchianu?
MINICU E acchianau!
CANTALAMESSA E acchianai. Non vulissi ca lei pinsassi ca c’haju ‘a facci tosta. 
MINICU Ma chi va dicennu, signura! Quannu mai! (verso il pubblico) Tosta? No, è tra a ‘mpigna e u’ ‘ntagghiu! 
CANTALAMESSA (aAffacciandosi da una finestra) Ma chi bellu panurama aviti di cca supra. Cumplimenti. Lei comu si chiama?
MINICU Crispella.
CANTALAMESSA E ‘u monucu?
MINICU Crispella.
CANTALAMESSA Ci l’avi vicinu ‘u cummentu?
MINICU No, sta ‘n-famigghia.
CANTALAMESSA Bih! Pirchì, è malatu?
MINICU No, fa ‘a prufissioni libira.
CANTALAMESSA Chissa si chiama furtuna! Aviri ‘n-monucu ìn casa è ‘na bella cummudità. Su per esempiu, unu si senti mali, chi sacciu,‘ntrasatta ci veni frastornu, c’è almenu cu ti cunfessa, cu ti cunzola...
MINICU Cu ti ’gnissa ‘a tibia.
CANTALAMESSA Avi a tibia trangilusa, lei?
MINICU No, ma pò succediri ca uno, per esempiu, (guardando a Tanu, intenzionalmente) unu ca non c’avi mancu l’assicurazioni, sciddica da scala e, Diu ni scanzi e libira, si rumpi a tibia –chidda cu ‘na “b” sula- chi fa su non avi ‘n-casa almenu almenu ‘n-monucu ca c’’a gnissa? Nenti nenti, arresta ciuncu ppi tutta ‘a vita! 
CANTALAMESSA Ata vistu c’aviri ‘n-monucu dispunibili è ‘na bella cummudità? 
MINICU E comu no! E’ megghiu di ‘na putruna lettu!
CANTALAMESSA Tinitavillu caru e speriamu ca ‘u Signuruzzu ci duna tanta saluti. Allura, vuleva sapiri su è possibili parrari ‘n-minutu c’’u monucu, p’addumannarici ‘n-cunsigghiu spirituali.
MINICU Non sacciu su a ‘stura ricivi. Forsi è l’ura da prijera….
CANTALAMESSA Pozzu spittari. 
MINICU Viremu su po’ veniri. (esce dalla porticina di sinistra).
CANTALAMESSA (a Tanu) Giuvanottu, quannu finisci cu Babbu Natali m’’u fa ‘n- ritrattu a mia?
TANU Quannu, pp’’a befana?
CANTALAMESSA Quannu è comudu, primura non n’haju. (da sinistra rientra Minicu con il saio e la barba) 
MINICU Pace e bene. Chi avi bisognu di questo umili monico?
CANTALAMESSA Sabbenedica. (presentandosi) Cantalamessa. Ci vulissi addumannari ‘n-cunsigghiu personali e intimu.
MINICU A-rapite il vostro cuore annigghiatu.
CANTALAMESSA Vinticinc’anni fa, canuscii Bastianu Mangiaficu, ‘n-beddu carusu, capitanu d’’u depositu stalluni di Catania. ‘A passioni fu accussì furiusa ca ‘n-tempu nenti, dopu ‘n-misi di sdilliriu d’amuri, ni ficimu ziti ‘n-casa, c’’u cunsensu d’’u opà, d’’a omà e d’’u colonnellu d’’u stalluni. M’abbissai ‘u curredu a 36, puntamu ‘u jornu d’’u matrimoniu, spurigghiamu ‘i documenti, ma, quannu tuttu era prontu….
MINICU Mangiaficu s’ha squagghiau.
CANTALAMESSA Bravu, propriu accussì. Si fici ‘n-viaggiu in Argentina e c’arristau, cu tuttu ‘u cavaddu.
MINICU ‘U cavaddu, quali cavaddu?
CANTALAMESSA Chiddu d’’u stalluni. Non ci dicu e non ci cuntu i peni c’haju patutu ppi sta luntananza. ‘U duluri m’ha mangiatu viva e m’ha cunsumatu ‘n-suppilu ‘n-suppilu Ma ju sempri ferma, m’ha mantinutu schetta, ‘nnuccenti e pura n’’u corpu e macari n’’i’ sintimenti: o di Mangiaficu, o di nuddu! 
MINICU Autru ca brodu di ciciri! Ma mancu ‘na raccumannata di disdetta ci mannau Mangiaficu?
CANTALAMESSA Ca quali! Mancu ‘na cartullina ppi Natali! Silenziu di tomba! 
MINICU Matri, matri chi storia cummuventi, paremu ‘n-televisioni.
CANTALAMESSA Ma, ‘a simana passata, chi fa Mangiaficu ?
MINICU Chi fa? Non mi dicissi ca turnau di l’Argentina.
CANTALAMESSA Annunca.
MINICU Cu tuttu ‘u cavaddu ?
CANTALAMESSA No….Cu l’ariuplanu! Avi ottu jorna ca va e veni di l’Argentina c’’u so’ ariuplanu. Si, pirchì che sordi c’ha vuscatu, s’accattau bellu apparecchiu pirsunali. Oramai, si po’ pirmettiri chissu e autru. 
MINICU Ma comu si fici i picciuli ?
CANTALAMESSA Comu? Appena arrivau n’America, liberau ‘u cavaddu n’’a pampa e siccome era ‘n-cavaddu di razza siciliana…..‘n-tempu nenti, parranno cu creanza, ‘a popolazioni equina di l’Argintina a fici addivintari ‘u duppiu. Ora Mangiaficu è ginirali e furnisci tutta ‘a cavalleria di ssu paisi.
MINICU Ah……è ginirali…..Bene, bene… Allura è unu ca c’avi i manu ‘n- pasta e canusci i segreti militari…..Signurina,…signurina?...
CANTALAMESSA (puntualizzando) Signorina!
MINICU (quasi scusandosi) Ppi carità! Signurina, sugnu veramenti cuntentu ca Mangiaficu turnau.
CANTALAMESSA Sapissi quantu sugnu cuntenta ju!
MINICU Ma allura, a parti ‘u fattu ca semu tutti contenti, n’haju ancora caputu chi voli di mia!
CANTALAMESSA ‘N-cunsigghiu. Ci vuleva addumannari su sti visiti cuntinui ca mi fa Mangiaficu sunu piccatu?
MINICU Ma chi va’ pinzannu, non si camuliassi a testa: ‘na visita non è piccatu. Chidda ca cunta è ‘a cuscenza pulita. A menu chi….
CANTALAMESSA A menu chi…?
MINICU A menu chi non vi mittiti a ballari… ‘u tangu argentinu.
CANTALAMESSA Ca quali tangu e manzurca. E poi, ‘n-sonnu, comu fazzu a riularimi secunnu cuscenza!?
MINICU ‘N-sonnu? V’incuntrati ‘nto sonnu?
CANTALAMESSA Si, ‘nto sonnu! Mi l’ava scurdatu a diraccillu! Mangiaficu otto jorna fa, mi vinni ‘n-sonnu!.
MINICU Aaaaaaaah………..
CANTALAMESSA Si! Mentri mi stava insunnannu ca durmeva, di bonu e bonu, sentu tuppuliari. Vaiu a grapiri…. E a ccu ti viru, a Mangiaficu! Pp’’a forti imprissioni mi stava arrusbigghiannu, ma iddu mi cafuddau ‘n- timpuluni ca m’addumisciu attunnu. ‘U primu jornu, s’ha fiurari ca, ppi bonaguriu, mi purtau ‘n-cornu di cavaddu.
MINICU Ma pirchì, i cavaddi ora hanu macari i corna?
CANTALAMESSA N’’a l’Argintina pari di si. Allura, di tannu in poi, tutti ‘i jorna Mangiaficu mi veni a truvari … E’ piccatu?
MINICU Jemuci alleggiu e senza ammuttari. (pausa) Quannu s’’u ‘nsonna, si senti comu ‘na speci di …manciaciumi?
CANTALAMESSA ‘Na speci di manciaciumi? E chi voli diri? 
MINICU ‘Nsumma, si senti puliciari, frittuliari? Vah!
CANTALAMESSA Matri, a vossia no’ staiu capennu!
MINICU ‘Nsumma, lei e Mangiaficu, nto sonnu, siti maritu e muggheri?
CANTALAMESSA Chistu veramenti n’’u sacciu, pirchì non c’haju fattu casu
MINICU Allora, ‘n-primis ‘n-primis, virificassi sta situazioni. Su ci risulta ca siti ‘n-difettu, spurugghiati subitu ‘i carti pp’’u matrimoniu e abbissati immantinenti ‘a facenna. 
CANTALAMESSA Ma mentri aspittamu ‘i certificati, su iddu cuntinua a veniri a me casa, comu m’ha cumpurtari? Fazzu piccatu?
MINICU Ma chi voli ca c’arrispunnu? Oramai siti beddi passati di levitu e certi cosi non c’è bisognu ca vi dicu ju. (verso il pubblico)Però, aviri bellu stomucu di ferru stu Mangiaficu ! (a Cantalamessa) ‘U me pariri? Non sacciu nenti e non vogghiu sapiri nenti! Mittemula accussi!
CANTALAMESSA (baciandogli le mani) Grazii, santu monucu, grazii.
MINICU Però, cu ‘n-pattu, ca appena viri a Mangiaficu ci dici su po’ veniri ‘n- sonnu macari a mia, ca c’haju a parrari cu primura.
CANTALAMESSA Ci voli mettiri ‘na bona parola?
MINICU Sissignura, ci mettu i mezzi ppi sistimari ‘a cosa senza perdiri tempu.
CANTALAMESSA E’‘n-sant’omu! Su ci pirmetti, ci fazzu purtari ‘n-cornu di cavaddu macari a vossia.
MINICU Brava, accussi viremu comu è fattu.
CANTALAMESSA Non è ‘na cosa semplici, ma ci provu. A propositu, vistu ca ci semu, ci dispiaci darimi ‘i nummira ppi ‘na quaterna?
MINICU Macari a quaterna? E va beni…(concentrandosi) jucativi 5, 23, 61 e 85.
CANTALAMESSA Vaiu a jucarammilli subitu e poi mi pigghiu ‘u sunnifiru. ‘U Signori c’’a renni, avissa a campari cent’anni (gli bacia le mani) Chi bella cummudità, chi bella cummudità aviri ‘n-monucu ‘nto palazzu! Bongiornu! Bongiornu ! (esce da sinistra accompagnata da Minicu)
TANU (a Masi) A cu’ assai a cu’ nenti. Macari ‘u cornu di cavaddu ci purtau. (Minicu rientra, liberandosi di saio e di barba)
MINICU Su Mangiaficu mi veni ‘nsonnu mi fazzu cuntari tutti i sigreti militari di l’Argentina. (dirigendosi alla finestra, armato di binocolo) Papà, pari ca ‘a jurnata si sta addizzannu. (osserva col binocolo) Scrivi ”sei peperoni all’agrodolce di ventimila tonnellate al molo San Vito”…Unu, dui, tri….”tre sarde a beccafico con contorno di broccoli affogati nel porticciolo di livanti”…
TANU Papà, pozzu parrari?
MINICU De’ sardi a beccafico o de’ peperoni?
TANU No. Dumannu e dicu, su i maltisi volunu sapiri ‘u muvimentu d’’u portu, pirchì non ci fai l’abbonamentu a “La Sicilia”? ‘Nto giurnali, c’è scrittu tuttu: i navi ca partunu, a merci ca portunu, chiddi c’arrivunu…!
MINICU (voltandosi con flemma) Tanu, st’accura ca ‘a pacenza mi sta lassannu. Tu finisci ca mori carusu!
TANU Spiriamu di no!. (suona il campanello sulla porta. Minicu esce da sinistra e rientra seguito dalla portinaia che ha una lettera in mano)
Scena IV

PORTINAIA Bongiornu! Arrivau a pensioni di don Masi.
MASI Grazii signura Maria. (la donna gli da la lettera)
PORTINAIA Quantu è beddu! Tali e quali a Ganibardi. ‘Nto libru di me figghia ‘a maestra c’è ‘n-ritrattu ca è tali e quali spiccicatu. A proposito…(a Tanu, traendo dal seno una mazzetta da cinquecento lire) Signurineddu, v’arringraziu pp’’a mancia abbunnanziusa di l’autru jornu, ma, me figghia ‘a maestra, dici ca ‘sti sordi non sunu boni. Liggissi cca: Repubblica è scrittu cu ‘na sula “b”.
MINICU Mi facissi viriri. (osserva i biglietti. A Tanu) ‘Na sula “b”
TANU Pirchì, quanti “b” c’avi ‘a Repubblica?
MINICU Dui!
TANU E cu ‘u dici?
PORTINAIA Me figghia ‘a maestra.
MINICU So’ figghia ‘a maestra.
TANU Ah, so’ figghia ‘a maestra!
PORTINAIA E poi, taliassi cca, ‘a testa di l’Italia. E’ tali e quali a’ signurina Elena, ‘a so’ zita.
TANU Ma vadda vadda chi cumminazioni!
MINICU (lo fissa a lungo. poi prende dalla tasca dei biglietti da mille lire e li da alla portinaia) Signura Maria, si pigghiassi chisti. L’artista ha avuto ‘n-mumentu di sdunamentu totali…Scusassi tantu.
PORTINAIA Ppi carità, a scusari a mia chiuttostu. (osserva attentamente le mille lire e poi Masi confrontandoli ripetutamente) Ci pari ca ‘stu Giuseppe Verdi cca, c’assumigghia a so’ patri?
MINICU (dopo aver confrontato) Nooo!
PORTINAIA Allura sunu boni. (ripone i biglietti in seno) Graziii assai signor Minicu. A bon renniri! A propositu, me frati, chiddu ca travagghia o portu, mi dissi a mucciuni, ca stanu arrivannu du’ navi da Spagna. Ci pò serviri ‘a nutizia?
MINICU Servi tuttu. L’accumpagnu.
PORTINAIA Non si disturbassi, a sacciu ‘a strata.
MINICU Duviri, duviri. (esce da destra con la portinaia. Tanu è rimasto pensieroso e studia i biglietti da cinquecento. Masi intanto, ha aperto la busta ed estratto l’assegno)
TANU Nannu,’u voli scanciatu l’assegnu d’’a pinzioni?
MASI Si, ma oggi è sabutu e ‘i banchi sunu chiusi.
TANU Ju sugnu apertu.‘U scanciu cu li sordi a cincucento, stampati frischi frischi. I sordi minuti fanu sempri comudu…(visto che Masi tentenna) Ci dugnu ‘u duppiu di l’assegnu.
MASI Tanu, allaschiti!
TANU Ma è ‘n’affari!
MASI Ti dissi allaschiti!
Scena V

MINICU (rientra da destra. A Tanu) Fammi sentiri comu dici Repubblica
TANU Repubblica
MINICU M’’u voi spiegari com’è ca dici Repubblica e scrivi Republica? 
TANU Chi c’entra, a nuatri siciliani chiddu ca ni manca in munita n’’u pigghiamu in consonanti. Per esempio, tibia. Cu quanti b si scrivi?
MINICU Una
TANU Dici tibia
MINICU Tibbia 
TANU ‘U viri? Ci ni mittisti dui.
MINICU Ma tu non c’ava scriviri tibia italiana ma Repubblica italiana! Chiacchiri persi, cu nasci chiattu non po’ moriri tunnu! ‘U sai chi putemu fari? Pigghiamu ‘stu beddu paccu di carta strazza…(con altro tono) A propositu, quantu custau ‘a carta ppi stampari i sordi?
TANU Uttantamila liri
MINICU (fulminandolo con lo sguardo) Uttantamila liri? Pacenzia! Ci putemu addumari sulu a stufa. Cu tutta sta carta ca custau uttantamila liri a vogghia a caluri, n’’u putemu ittari facci facci !
TANU Ma chissu non è ‘n-problema? Voli diri ca ssa serii ca vinni ‘n-pocu difittusedda… (a Minicu che lo guarda storto) Papà, è inutili ca ‘a fai accussì tragica, non è ‘na cosa gravi!
MINICU Hai ragioni! Gravi c’è sulu a to’ gnuranza, ‘u restu sunu fissarii.
TANU Ma m’’u voi diri, ppi favuri, luvannu a ddà sfacinnata d’’a figghia d’’a purtunara, cu c’avi ssu sbaddu di perdiri tempu a liggirisi i sordi di milli liri? Ma quannu mai! A genti, sta ‘n-fiducia e basta! ‘U Statu po’ mai sbagghiari a scriviri a parola Repubblica? Ci po’ scriviri macari barzelletti ne’ picciuli! 
MINICU E allura, chi cunsigghia di fari ‘sta gran testa gluriusa di me figghiu? 
TANU ‘Na cosa semplici semplici.‘Sta stampa c’’a mannamu nto Venetu! 
MINICU E pirchì, propriu nto Venetu? 
TANU Pirchì? Pirchì, ddà parrunu cu ‘na sula cunsunanti: babo, mama, nono. Cu voi ca si n’accorgi su manca na “b”. Poi, facemu n’autra serii pp’’u centru Italia, ‘u sud e l’isuli. 
MINICU Tu po’ fari ‘na cosa sula, t’’u dissi: cartuncini d’auguri a ‘na lira a duzzina. E ringrazia ‘u Signuri su ‘a putia cca ‘n-facci, facennu ‘n’opira di carità, s’’i pigghia! Cuntinua a disignari a Babbu Natali, analfabeta senza speranza(si volta)A propositu, unni è Babbu Natali?
MASI Sempri cca sugnu ….
MINICU Scrivi: “Al molo sud è cominciata la passata di cosa duci” (Tanu ritorna al suo tavolo di lavoro) ma pirchì “Lupacchiotto” non si fa vivu. (scoperchia la radio e preme un pulsante) “Cervo chiama Lupacchiotto…Rispondete Lupacchiotto, rispondete” “Cervo chiama Lupacchiotto … Rispondete Lupacchiotto”
TANU Papà, “Lupacchiotto” non ti po’ rispunniri….
MINICU (dando una manata all’apparecchio)“Cervo chiama Lupacchiotto … Rispondete Lupacchiotto”
TANU Papà, non c’è currenti.
MINICU “Cervo chiama ….” (realizza e alza lo sguardo su Tanu) 
TANU Non c’è currenti!
MINICU Non c’è currenti? E quant’avi ca manca?
TANU Vinnunu chiddi di l’Enel e ha staccanu pirchì non pavasti ‘a bulletta. Si morosu.
MINICU Sugnu morosu? E ‘i uttantamila liri ca ti desi ppi pavari ‘a bulletta?
TANU Accattai ‘a carta ppi stampari i cincucentu liri. 
MINICU (Minicu fissa gli occhi nel vuoto) Chiddi ca ci dobbiamo mannari nto Venetu? 
TANU Si! Ma non ti preuccupari, Elena cuntinua a jiri all’Enel ppi pavari ‘a bulletta…
MINICU (inebetito) Cu quali sordi?
TANU Chiddi da serii Veneta
MINICU Ppi pavari, si ni va a Venezia?
TANU Nossignore, n’’a cassa c’è ‘u ragiuneri Salafia ca è orbu a tunnu e ci putemu ‘mpuniri tutti i sordi ca vulemu. Oggi ripigghia sirviziu, dopu ‘na simana di malatia. Perciò ...
MINICU “Lupacchiotto” m’ha fari sapiri quannu arriva ‘u cinisi e n’’a casa di “Cervo” manca ‘a currenti. (si alza) E ora, “Cervo” chi ci fa a so’ figghiu, ‘u cerbiattu?
TANU Chi ci fa?
MINICU (gridando) ‘U jietta di l’ottavu pianu! (afferra per il collo Tanu, che emette suoni inarticolati e lo spinge verso la finestra)
TANU (soffocando e dibattendosi) Papà, papà ….Lassimi jiri! (Minicu lo solleva e lo spinge. Tanu si avvinghia al padre e cadono entrambi oltre la finestra lanciando un urlo. Dalla sinistra entrano Ajitina e Elena)
Scena VI
AJITINA (senza apprensione) Chi sta succidennu?
MASI Nenti di speciali. Minicu abbijau a to figghiu da finestra!
AJITINA (con un sospiro) ‘N’autra vota?
ELENA Uffà! E sempri da’ finestra l’abbija
AJITINA (affacciata alla finestra) Minicu….Tanu…
MINICU (emergendo alla luce della finestra) E ringrazia ‘u Signuri ca sutta ‘a finestra c’è ‘u tirrazzinu.
AJITINA Unni è Tanu?
MINICU Sutta i me peri. ‘U sminnittiu tannicchia e poi t’’u tornu! T’’u rijalu!
TANU (con voce soffocata) Omà, facci luvari i peri da’ facci.
ELENA Ci sta scunsintennu ‘u prufilu a Tanu miu!
AJITINA (scuotendo Minicu) Leva ssi peri!
MINICU (a Elena) ‘U ragiuneri Salafia dell’Enel ripigghiau sirviziu?
ELENA No, oggi è sabutu, ‘ncumincia a travagghiari lunedì.
MINICU (saltellando) Allura ‘u cunsumu attunnu….
TANU Aaah!
MINICU Non pozzu sapiri quannu e comu arriva ‘u “cinese” pirchì stu mangia pani a tradimentu fici tagghiari a luci. E chista a chiamati casa di ‘n- professionista? Ajitina, ppi favori, fammi luvari ‘stu crapicciu: sputimi ‘nta ‘n-occhiu. M’’u meritu!
AJITINA Trasi intra!
MINICU Prima sputimi ‘ntra ‘n-occhiu!
TANU (con voce soffocata) Basta ca levi i peri, ti sputu ju, unni voi tu!
AJITINA Minicu, o ‘u lassi jiri o vegnu ddocu e ti vunchiu. (si rimbocca le maniche)
MINICU Aspetta fammillu scafazzari n’autru tannicchia, ca mi sta piacennu. (saltella. Ajitina, scavalca il davanzale e spinge di lato Minicu.. Tanu si rialza lamentandosi e coprendosi il volto con le mani)
MINICU Ddocu c’è to figghiu: è ancora vivu e vigitali!
ELENA (accogliendolo tra le braccia) Tanu beddu…
TANU Matri mia, mi cunsumau ‘a facci….e ora, comu mi maritu?
ELENA (aiutandolo a scavalcare il davanzale) Ti fazzu fari ‘a plastica, tali e quali a Paul Newman…Veni cu mia ca ti priparu i ‘mpacchi di calumidda. (sorretto da Elena, Tanu esce da destra. Sul balconcino, Ajitina e Minicu si azzuffano, comparendo e scomparendo alla luce delle due finestre. Suona il campanello della porta)
MASI (ai due che non gli badano) Sonunu…(Campanello) Stanu sunannu…(sbuffando, esce da sinistra e rientra con l’avvocato Pazienza, sui quarant’anni, baffetti e panama in testa)
Scena VII

PAZIENZA (osservando i due, che continuano a colluttare) Bene, bene!
MASI Minicu, chistu è l’avvucatu Pazienza…(a Pazienza) Con permesso, (esce da destra. Minicu e Ajitina smettono di azzuffarsi e osservano il nuovo venuto)
PAZIENZA Siete voi l’individuo che dalle undici alle dodici e dalle quindici alle diciotto guardate col binocolo ora da questa, ora da quella finestra?
MINICU E allura?
PAZIENZA (ad Ajitina ironico) E allora….e allora…(a Minicu mellifluo) Che guardate?
MINICU E su non c’’u vogghiu diri?
PAZIENZA Gli spacco la faccia.
MINICU Come non detto. Taliu l’Etna e i giardini pubblici. Cuntentu?
PAZIENZA Da quella finestra! E da questa?
MINICU Di cca banna, ‘u Domu … ‘u mari…‘u portu.
PAZIENZA Alt! (gli porge un binocolo) Guardate! (Minicu osserva) Che ci sta?
MINICU Un papuri!
PAZIENZA Crispella, ci sta una terrazza, e precisamente quella di casa mia 
AJITINA (a Pazienza) E a cu talia?
PAZIENZA Alla mia signora.
AJITINA (tempestando di pugni il marito) Malta, eh? ‘U cinesi ….”Cervo chiama “Lupacchiotto”…
PAZIENZA Serve una mano, signora?
MINICU (sollevando una sedia e facendola roteare minacciosamente) Oheee! (Ajitina si immobilizza, ma ha sempre lo sguardo fiammeggiante) Avvucatu, vistu ca lei voli attaccari tirilli, mintemu i cosi ‘n-chiaru subitu e accussì c’’a finisci! Ammesso e non cuncessu ca taliu di sta finestra –ca finu a prova cuntraria è ‘a mia- e macari di l’autra –ca è sempri mia- si po’ sapiri pirchì c’ha passari ‘u pirmissu a lei? In poche parole, chi voli lei di mia?
PAZIENZA Gli proibisco di guardare la mia signora!
MINICU Prima m’ha dimustrari ca taliu la sua signora.
PAZIENZA Ma perché, non è vero? Le fa schifo?
MINICU No, ju non l’haju dittu ! Anzi!...(Ajitina fa per scattare, ma Minicu la tiene a bada con la sedia) Di dda finestra, per dovere strettamente professionale, taliu sulamenti ‘u portu.
PAZIENZA (con ironia) Bene, bene.
MINICU Quannu s’’u pigghia ‘u suli so muggheri? Di chi ura a chi ura?
PAZIENZA Dalle quindici alle diciotto.
MINICU Chissu, per esempiu, n’’u sapeva! (prende appunti) Dalle quindici alle diciotto, dissi, veru? Certu, ‘u rischiu c’è….
PAZIENZA (Gridando) E secondo lei che debbo fare, recintare il terrazzo?
MINICU N’’u po’ fari! C’è ‘u vinculu paesaggisticu!
PAZIENZA Crispella, non mi metta alla prova. Vede la mano? (mostra una mano tremolante) Io sono un neurolabile, come dire che tengo il sistema nervoso a pezzi. Su dieci cause, ne perdo nove.
MINICU E macari s’’a vanta!
PAZIENZA Lo dico per fare il quadro della situazione. Sapete perché perdo le cause? Perché, invece di passare alle controdeduzioni, passo le mani intorno al collo della parte avversa. Sono un neurolabile con tanto di certificato, per cui potrei scassarvi le ossa contando sul non luogo a procedere. Ma invece, preferisco rivolgermi a lei toccandola nella corda più sensibile. Ecco, consideratemi in visita di cortesia.
AJITINA (mostrando i denti) Posa ‘a seggia, fa’ assittari l’avvucatu.
PAZIENZA Non c’è bisogno, signora. Crispella, lei mi vede: non sono un giovane di primo pelo, ma sei mesi fa ho incontrato quella bella, affettuosa e onesta giovane e l’ho sposata.Un inno alla gioia di vivere … guardatela…. guardatela! (mentre Minicu, sorreggendo una sedia con la mano in modo da tenere a bada Ajitina, prende un binocolo con l’altra mano e guarda) Ma cosa guarda? 
MINICU Ma non m’’u dissi lei: guardatela, guardatela?
PAZIENZA E mi piglia alla lettera?
MINICU Siccomu mi passi troppu ‘nsistenti…guardatela, guardatela…
AJITINA (minacciosa, rimboccandosi le maniche) Minicu posa ‘a seggia!
PAZIENZA No, signora, niente violenza, voglio toccarlo nella corda sensibile. (patetico) Crispella, li vede questi capelli? Non sono capelli, sono un parrucchino. Crispella, li vede questi denti? Non sono avorio originale…sono di porcellana. Crispella, lo vede questo cuore….
MINICU E’ di gomma…
PAZIENZA …è di gomma…(correggendosi) No, non tiene il giusto passo: sono neurolabile!
MINICU Ma di so’ personali chi c’avi, si po’ sapiri?
PAZIENZA La sincerità. Gli sto facendo un discorso da amico che chiede un piccolo sacrificio: non guardi!
MINICU Avvucatu ju….
PAZIENZA Non è facile, glielo concedo. La carne è debole. Ma ecco una proposta che risolve praticamente il problema. Chiuda le finestre, le inchiavardi. Meglio ancora, il massimo: mu-ra- te-le con dei mattoni. A mie spese, beninteso.
MINICU Avvucatu….
PAZIENZA Grazie, grazie…(gli stringe la mano libera)
MINICU Sintissi, parru all’avvucatu e al neurolabile, a tutti e due assemi: ‘i finestri, ‘i pozzu macari incatinazzari, ‘nsirragghiari, e macari ‘ntuppari. Ma facennu come dici lei, non pozzu cchiù campari.
PAZIENZA (isterico) E vuole campare alle spalle della mia casa e, quel che è peggio, di mia moglie? Allora non l’ho toccato nella corda sensibile?
MINICU Di tuccari tuccau, ma lei ancora n’ha caputo ca stari ‘a finestra è ‘u me’ misteri. Su chiudu a finestra, non pozzu cchiù travagghiari.
PAZIENZA Quindi è la guerra che vuole! Crispella, allora l’avverto: se continua ad appostarsi col binocolo, io mi apposto a casa mia armato di carabina con il mirino telescopico.
MINICU Scusi, ‘n’informazioni, a chi ura s’apposta?
PAZIENZA Mi apposto in permanenza.
MINICU O tribunali non ci va mai?
PAZIENZA Mi piglio le ferie. E quanto è vero Iddio, alla prima guardata rispondo con uno sparo. (indossa la giacca) Mi apposto. (ad Ajitina) Buongiorno. (a Minicu minaccioso) Mi vado ad appostare. (esce da destra e si sente il tonfo della porta che viene chiusa)
AJITINA Posa ‘a seggia, Minicu. Ti po’ fidari, sciniggiati non ni fazzu. 
MINICU Poso?
AJITINA Posa. Minicu !
MINICU Si sicura c’’a pozzu pusari? 
AJITINA Posa. (Minicu depone la sedia) Minicu, tri paroli: tu, cangi misteri.
MINICU A sissant’anni?
AJITINA Tu a mia non m’ha fari disfizziari. Cangi misteri, a chidda n’’a talii cchiù.
MINICU Ajitina, ti giuru supra ‘a vita di Tanu, a taliai pp’’a prima vota cincu minuti fa. Ma ti pari ca ‘a muggheri di ‘n-tintu avvucatu di causi persi, po’ offriri interesse militare? O allura cridi ca un agente segreto comu a mia po’ perdiri tempu a taliari certi fimmineddi? Ah? Sbagghiasti ! E’ proibitu d’’u regolamentu!
AJITINA Tu cangi misteri. Al massimo ti metti a fari ‘u spiuni ambulanti.
MINICU Ajitina, orvu di l’occhi, a mia l’autri fimmini non m’interessunu. Ma chi po’ aviri chidda ch’assai di tia, chi cosa? (apprestandosi a guardare con il binocolo) Fammi viriri chi teni….supecchiu… (Ajitina gli strappa il binocolo) Ajitina, cori miu, ju vogghiu beni sulu a tia, (accasciandosi su una sedia) unu comu a mia, ca campa che pinnuli d’’u cianuro n’’a vucca, non si pò pirmettiri emozioni troppu forti….
AJITINA Chiddu ca dicu macari ju. (coprendosi gli occhi, mentre Minicu allunga il collo cercando di guardare fuori) 
MINICU Ajitina, tra Mazzini, ‘u cuntrattu cullittivu e ‘a currenti ca manca, passau ‘a matinata…Vacci a mettiri a pumata ‘nta facci a ddu passuluni di to figghiu, mentre ju cercu d’arricogghiri qualchi ‘nfurmazioni ppi “Lupacchiotto”
AJITINA Giurami ca a chidda n’‘a talii cchiù!
MINICU Avaja, Ajtina, ca quali taliari! ‘U sintisti l’avvucatu? A ‘stura è appustatu e su m’affacciu ‘na badda ‘n-menzu all’occhi non m’’a leva nuddu.
AJITINA Fai ‘u spiuni seriu e rispittusu d’’u regulamentu. Ju t’haju fiducia.
MINICU Brava! (la bacia sulla fronte) Grazii pp’’a fiducia.
Scena VIII

MASI (entrando da destra) ‘A facci di Tanu è papuli papuli, cunsumata!
AJITINA Figghiu miu! (esce da destra. Minicu tira dentro il padre e chiude a chiave la porta di destra) 
MINICU Papà, assettiti e scrivi. (mentre Masi si siede e si arma di carta e matita, Minicu entra nello stanzino di sinistra e ne esce indossando saio e barba. Si mostra alla finestra di destra e alza le braccia al cielo) Pace e bene…pace e bene…
MASI (scrivendo) Pace e bene. (Minicu abbassa la persiana della finestra, lasciando uno spiraglio, poi si curva e guarda col binocolo).
MINICU Perdonatevi fratelli 70 volte 7, siate buoni con il prossimo, le vostre parole siano latte e miele!
MASI (scrivendo) …latte e miele…
MINICU (sculettando) Spargete fiori, spargete petali
MASI (scrivendo) Non curriri…detta alleggiu. (sul finestrone di fondo, appare Ajitina. Scavalca silenziosamente il davanzale e si avvicina a Minicu, che continua a sculettare, restando dietro di lui immobile con le braccia conserte)
MINICU (sculettando) Sant’Antonio...Sant’Antonio..Sant’Antonio!
MASI (scrivendo) Tri voti? (Minicu si raddrizza per asciugarsi il sudore senza smettere di sculettare. D’improvviso avverte una presenza dietro di se, si immobilizza, si volta, incontra lo sguardo della moglie)
MINICU (sgranando gli occhi) Pace e bene…pace e bene! (con altro tono, mentre Ajitina si rimbocca le maniche) Sant’Antonio…..

FINE PRIMO ATTOSECONDO ATTO

E’ il pomeriggio dello stesso giorno. Sui davanzali delle due finestre sono stati allineati dei sacchetti di sabbia. alla finestra di destra,in osservazione con il binocolo, c’e’ Ajitina. Minicu e’ seduto vicino a lei; ha la fronte incerottata e guarda fisso il pavimento. Tanu, con un cerotto sul naso, è intento ad incidere.Il soggetto adesso e’ costituito dall’ingrandimento fotografico di una banconota da 500 lire, nel cui ovale Elena posa da Italia riccioluta con una monumentale parrucca.

Scena I
AJITINA (osservando con il binocolo) Arreri o molu spuntau ‘n-papuri. Servi?
MINICU (con voce spenta) Com’è fattu?
AJITINA E’ biancu, c’avi scrittu “Sant’Ajituzza bedda” e porta quattru picciotti ca si stanu pigghiannu ‘u suli.
MINICU (secco) Non servi.
AJITINA Non servi. D’’u molu turisticu sta partennu ‘u traghettu ppi Missina.
MINICU Non servi.
AJITINA Non servi. ‘N-motoscafu sta jiennu a mari apertu (prevenendo Minicu) Non servi. Quannu vaddu ju non servi nenti! 
TANU Ma c’è ancora a signora ca pigghia ‘u suli?
AJITINA (guardando sotto) Si viri ca è sfacinnata, a signora. Vadda tu.
TANU (va alla finestra e guarda con un altro binocolo, mentre Minicu leva su di lui uno sguardo stupito) Ma non s’arrusti?
MINICU Ma vadda chi cosi, iddu po’ talari, ju no!
AJITINA Iddu si! E’ un artista!
MINICU (verso Elena) Ma tu non dici nenti?
ELENA Tanu non varda cu malizia!
TANU Brava! Ju taliu cu l’occhi di l’artista! (trae il fazzoletto dalla tasca e si asciuga il sudore. Dapprima lentamente, poi con foga, incomincia a sculettare. In un bisbiglio) Sant’Antoniu…(si vede osservato dal padre e minimizza) E poi, a signura non è granché (ritorna a lavorare)
AJITINA (osservando in alto) Servi striscioni ca porta‘n-apparecchiu unni c’è scrittu “Votate Basilisco” ?
MINICU Ajitina, basta: levu manu. Non pozzu fari ‘u spiuni ppi sintutu diri, ‘u spiuni a orecchio. A banca qualche risparmiu ci l’haju, tu arrivasti ‘n-cima a carrera, si capu cummessa, papà avi ‘a pinzioni, Tanu rapiu a succursali da Zecca. Di fami non putemu moriri.
AJITINA Allura ti ritiri a vita privata?
MINICU (solenne) Si, mi ritiru. (suona il campanello) Tanu, viri cu tuppulia. Ju non ci sugnu ppi nuddu.
TANU Mancu p’’u cinisi?
MINICU Ppi nuddu. (al suono del campanello, Elena si libera della parrucca riccioluta e ne indossa una bionda, liscia. gira la gigantografia e appare una nuova composizione natalizia: intorno all’ovale, le ali e l’aureola di un angelo. Tanu esce da sinistra.)
TANU (fuori di scena, gridando) Bongiornu, signurina Cantalamessa.
MINICU (spazientito) Aaah! (si alza ed entra nello stanzino, a sinistra sotto lo sguardo stupito di Ajitina, mentre entrano Tanu e Cantalamessa).
Scena II

CANTALAM. C’è pirmissu? (porge la mano ad Ajitina) Cantalamessa. Haju nutizi frischi frischi pp’’u monucu. (mentre Ajitina la osserva basita, si rivolge a Tanu, indicando l’ingrandimento) Unni è Leonardo da Vinci?
TANU Nisciu ‘n-mumentu.
CANTALAM.. (indicando Elena) E ‘sta bedda carusa, cu è?
TANU L’ancilu custodi d’’u zu’ monucu. 
Scena III
(Minicu rientra con saio e barba. Ajitina cade a sedere, completamente istupidita).
MINICU Pace e bene. Parrassi liberamente, signurinedda.
CANTALAM.. Sabbenedica a vossia. M’arrusbigghiai ora ora. M’haju fattu n’appinnicata 
MINICU S’allianau?
CANTALAM.. A quali! Mangiaficu non potti veniri pirchì si ci sfasciau l’apparecchiu. Però, telefunau e m’ammitau a passari i prossimi festi cu iddu all’Argintina. Fazzu piccatu su ci vaiu?
MINICU Cantalamessa…Cantalamessa…A chiaristuvu a vostra pusizioni, si o no?
CANTALAM.. Ppi telefunu non si senti bonu…
MINICU Signurinedda, ‘stu pisu d’’a cuscienza mi l’ha livari. Mi dicissi ‘na cosa: ‘u pinzeri di jiri all’Argintina ci prucura sdilliziu?
CANTALAM. Si, assai assai!
MINICU Fora misura?
CANTALAM.. Mi sentu pigghiari di una cardacia libirtina, quasi senza frenu!
MINICU Ahi! Ahi! Ahi! Su semu o puntu ca ci luvau macari ‘u frenu, allura ‘a cosa è piriculusa assai. L’unicu cunsigghiu ca ci pozzu dari è chiddu di stari attenta e curvi! Spiriamo ca ‘a strata ppi l’Argintina è tutta di rettifilu.
CANTALAM.. (baciandogli le mani) Grazii, grazii…Ma unni i trovu i dinari ppi jiri all’Argintina ?
MINICU C’’a quaterna. E cincu nesciunu i nummira, e sei si pigghia i sordi, e setti s’agghiutti ‘u l’oppiu e dumani matina s’arrusbigghia vicinu a Mangiaficu. (Ajtina si preme la fronte con la mano)
CANTALAM.. Zu’monucu siti ‘a me furtuna. (ad Ajtina) Appena vi fanu santu v’addumu centu cannili ‘u jornu! Chi ci veni a lei, signura?
AJITINA E’ me maritu.
MINICU So’ maritu è me frati.
CANTALAM.. Signura, s’’u tinissi caru ‘stu cugnatu monucu. (a Minicu) A propositu, Mangiaficu mi dissi di stari tranquillu, c’appena c’avi ‘n-pocu di tempu libiru ‘u veni a truvari ‘nto sonnu! (Ajtina si fa aria) Pp’’u cornu di cavaddu, mi dissi ca n’’u po’ accuntintari, pirchì misunu ‘na liggi ca non si ponu cchiù purtari a l’estiru. Su vossia non s’affenni, c’arrijalu ‘u miu 
MINICU Ppi carità, non l’ha diri mancu ppi scherzu ? U cornu è ‘u so’ e s’’u teni!
CANTALAM.. A vossia ‘u cornu c’’u dugnu cu tuttu ‘u cori! Facemu ‘na cosa. Appena tornu di l’Argintina, ni pigghiamu ‘u sunnifiru ‘nsemi e accussì ci pozzu passari ‘u cornu! Va beni? ‘N-mumentu, ma ju pozzu trasiri nta cella d’’u cummentu? C’è clausura?
AJITINA (una mano sulla fronte frastornata) Uh, mamma mia bedda!
MINICU Signurinedda, ppi ora non ci pinsassi, quannu torna ni parramu! Mi salutassi a Mangiaficu.
CANTALAM.. Resta sirvutu. Bongiornu a tutti. M’arricogghiu a casa, accussì mentri aspettu ca nesciunu i nummira, m’abbessu a valigia e priparu ‘u sunnifiru. Bongiornu, bongiornu.(esce accompagnata da Tanu che rientra subito)
AJITINA (la fronte appoggiata ad una mano) Minicu ma chi ci ‘ncucchiasti: ‘u cornu di cavaddu, Mangiaficu, ‘u sunnifiru, chidda ca ti veni a truvari ‘jintra a cella…
MINICU Ajitina, ti cuntu ‘u sucu sucu: vinticincanni fa, Mangiaficu scappau a l‘Argintina c’’u cavaddu. Ora turnau e cu Cantalamessa…(unisce gli indici) …ha caputu? E a signorina voli sapiri di mia su è piccatu. (suona il campanello. Tanu va ad aprire) 
AJITINA Ma chi c’entra ‘u cornu di cavaddu? 
TANU (fuori scena, gridando) E’ l’avvucatu Pazienza! 
MINICU Forsi è megghiu ca di corna ni parramu cchiù tardu!


Scena IV
Tanu rientra con l’avv.Pazienza, che porta una carabina a tracolla
PAZIENZA Poco fa c’era una donna affacciata alla finestra. Sono venuto ad accertarmi se era la signora…(a Minicu) oppure voi travestito da femmina.
MINICU Avvucatu, ju non m’affacciu cchiù, mi fazzu monucu!
PAZIENZA Mi fa piacere che ascoltate i consigli che vi do! 
MINICU Ju si! (indicando Tanu) Iddu, ‘nveci, no!
PAZIENZA Perché, cosa ha fatto?
MINICU Taliau. Poi fici ‘na mossa, accussì (sculetta) e dissi “Sant’Antoniu”!
PAZIENZA Che significa?
MINICU Ora v’’u spiegu. “Sant’Antoniu” si po’ diri cu tanti significati. Dipenni comu si dici. Ascutati. “Sant’Antoniu!” (ca voli diri: chi spaventu). Poi, c’è “Sant’Antoniu”(ca significa: chi stati dicennu!). O allura “Santu Antoniu” (ca voli diri: alluntanimi de’ piricoli). ‘Nveci, iddu dissi “Sant’Antoniu” cu sta ‘ntunazioni, ascutati: Sant’Antoniu! (ca significa: quant’è bona!)
TANU Ju dissi Sant’Antoniu pirchì sugnu divotu e basta! (mostra una medaglia che porta al collo e la bacia)
PAZIENZA Crispella, la patria potestà gli impone l’obbligo di avvertire suo figlio che io sto appostato. (a Tanu) E al primo che si azzarda a molestare sia pure ocularmente la mia signora gli sparo in fronte.
TANU Macari a unu ca s’affaccia ppi pigghiari ‘n-pocu di aria?
PAZIENZA Nel palazzo siete rimasti solo voi. Gli altri sono in villeggiatura.
TANU Bonu a sapillu!
PAZIENZA Non ve lo scordate, non ve lo scordate! (esce. Elena scoppia a piangere)
TANU Non ti scantari, chiddu non mi spara. E’ sulu vuccazzaru!
ELENA (piangendo) A mia Sant’Antoniu non mi l’ha dittu mai! 
AJITINA Appena ti mariti tu dici macari a tia, non dubitari!
ELENA (c.s.) Chi c’haju ‘u jimmu ca non m’’u dici?
TANU Avaja, Elenuccia, ca stamu schirzannu. ‘U sai ca ti vogghiu beni!
ELENA (attenuando il pianto) Mi stufai di stari sempri chiusa ‘n-casa. Staiu facennu ‘a muffa cca intra!
TANU Prima finemu stu travagghiu, poi ni ni jemu a Passupisciaru, ‘n- villiggiatura. Ti piaci? (realizzando) Villiggiatura! (gli lo guardano stupiti. Tanu si avvicina alla trasmittente, segue con lo sguardo il filo dell’antenna e si soffrega le mani, soddisfatto)
AJITINA Tanu, beddu da mamma, chi fa’ ‘mpazzisti?
TANU No, sugnu cuntentu pirchì mi vinni ‘na pinsata ca almenu almenu m’ha fruttari centumila liri.
MINICU A si ? E cu t’’i duna ‘sti sordi?
TANU Tu. Ti fazzu parrari cu “Lupacchiotto”!
MINICU Tanu, ‘ntappasti. Forsi non capisti ca ci levai manu!
TANU (con falsa indifferenza) Ah, quann’è accussì…(si siede al tavolo e riprende ad incidere) Ora ca i cosi si putevunu aggiustari, chi fa me patri? S’arritira! Cuntentu iddu, cuntenti tutti! Ahu! Propriu ora c’arriva ‘u cinisi e ‘u veni a truvari ‘u ginirali Mangiaficu. Bah, non mi intrumettu…sunu affari to’ (Minicu gli si avvicina con aria indifferente. fischietta, gli gira attorno, osserva la lastra che Tanu è intento ad incidere)
MINICU (con un gesto di apprezzamento) Però…Certu ca ‘sta lastra sta vinennu bella daveru…Ajtina, Tanu sta facennu passi giganteschi…(pausa. A Tanu) Allura….chi dicevi…quali pinsata….accussì, ppi curiosità…
TANU (incidendo) Prima dacci centumila liri a mamma: i teni idda a manu.
MINICU Figghiu beddu, sunu centumila liri, non è ‘na lira!
TANU Non ci perdi nenti: su ’a pinsata ti piaci, ci ’u dici tu a mamma di darimi i sordi.(Minicu è indeciso, si passa una mano sulla faccia e poi la posa sulla spalla del figlio) Centumila liri nna li manu d’’a mamma (con gesto deciso, Minicu cava il portafogli, sfila due biglietti da cinquantamila e li consegna ad Ajtina).
MINICU I centumila liri sunu nna li manu d’’a mamma.
TANU (senza smettere di incidere) Mammà, viri su sunu boni. (Ajtina osserva le banconote controluce).
AJITINA Boni sunu.
TANU (alzandosi) Unni è l’inquilinu ca stà cc’appressu?
AJITINA ‘N-villeggiatura !
TANU Unni è ‘u balcuni d’’u nostru vicinu?
MINICU Attaccatu o nostru tirrazzinu!
TANU Chi c’è ’nto balcuni d’’u vicinu?
MINICU Ci sunu du’ belli lampiuni! 
TANU Bravu! Basta ‘ncucchiari ‘n-filu d’’a nostra casa cu unu d’’u lampiuni, 

purtamu a currenti intra e “Cervo”, finalmenti, po’ chiamari a “Lupacchiotto”.
MINICU (subito) Ajtina, dacci i centumila liri.
AJITINA Ma comu, non levi cchiù manu?
MINICU Proprio ora ca arriva ‘u cinese? (a Tanu) Pigghiamu a scala e ‘u filu elettricu. Amuninni. (escono entrambi da destra).
ELENA Signura, Tanu è troppu spertu!
AJITINA Cu tutta ‘st’intelligenza putissi truvari macari ‘n-postu all’Enel.
ELENA E’ ’na perla rara. (da destra, appare Tanu, trascinando una scala. Minicu lo segue, sorreggendo un coltello e un rotolo di filo elettrico).
MINICU Tanu, ti raccumannu, non taliari ‘u palazzu cca ‘nfacci.
TANU Pirchì, ti pari ca mi gira a testa?
MINICU No, c’è l’avvucatu ca ti spara.
TANU Non ti preuccupari. (Tanu apre la scala davanti alla finestra di sinistra, poi salta all’interno) Papà, ju ti tegnu a scala. Tu, varda chi fai: pigghia ‘u filu d’’u lampiuni, ci levi l’isulanti c’’u cuteddu, c’attacchi ‘u nostru filu ed è fattu. (Minicu sale tre scalini, si arresta, ridiscende).
MINICU Tanu, levimi ‘na curiosità: non è ca pigghiu a scossa?
TANU Nooo. Supra a scala di lignu non ni pigghi. Basta ca non tocchi ‘u muru.
MINICU Pirchì, si mi poggiu chi succedi?
TANU O mori fulminatu o ti fai ottu piani senza paracaduti.
MINICU (sale. Adesso sono visibili solo le gambe) Tanu, staccai ‘u filu e ‘ncuminciai a luvarici l’isolanti.
AJITINA Minicu, non tuccari ‘u muru. (Ajtina e Elena si inginocchiano e pregano)
MINICU Tanu, staiu attaccannu ‘u primu filu e scossa non n’haju pigghiatu.
TANU Cuntinua accussì. (da uno sguardo alla madre e a Elena, lascia la scala, prende un binocolo e guarda in direzione della casa di Pazienza)
MINICU Tanu. Staiu attaccannu’u secunnu…
ELENA (con un grido) Tanu, non taliari ddà sutta, ca chiddu spara! (si ode una detonazione. Tanu cade a sedere per terra. Minicu lancia un urlo, mentre la scala prende ad ondeggiare).
AJITINA (correndo alla finestra) Mamma mia! (continua l’ululato di Minicu e l’ondeggiamento della scala).
ELENA Non tuccassi ‘u muru. (il grido di Minicu cessa assieme al movimento della scala. Le gambe sono irrigidite).
AJITINA (con voce tremula) Minicu …. Minicu …(gridando) Minicu rispunni!
TANU (sorreggendo Ajtina) Mammà, pungiulu c’’u spillu. (Ajtina inebetita, ne sfila uno dal bavero della camicetta, solleva un calzone di Minicu e punge una gamba. nessuna reazione).
TANU (con cupo pessimismo) Ci partenu i sensi. Forsi pessimu ‘u papà…
AJITINA Ma pirchì non campa?
TANU Su campa, campa menzu scemu….Forsi è megghiu ca non campa attunnu. (Ajtina si porta le mani alla testa e spalanca la bocca emettendo un prolungato grido in sordina. Tanu scuote il capo sconsolatamente, Elena cade in ginocchio a pregare. Si odono le detonazioni del fucile di Pazienza. La luce si dissolve per alcuni secondi per poi riaccendersi. Sono trascorsi alcuni minuti. Accasciato su una sedia, Minicu fissa Ajtina, Elena e Tanu con sguardo inespressivo, la gamba destra compie degli incontrollabili movimenti sussultori).
AJITINA (inginocchiata vicino a lui, piangendo) Minicuzzu miu….
ELENA Mischineddu, ci divintanu l’occhi a pazzu.
TANU Papà, m’arricanusci? Cu sugnu ju? Cu sugnu?
MINICU (con un fil di voce) ‘N-pagghiolu malu fattu….
AJITINA (gioiosa) T’arricanusciu! Menu mali, non campa menzu scemu!
(Minicu gli scaglia contro un binocolo).
TANU Papà, hai vistu chi ti po’ succidiri ‘n-serviziu. C’’u cinisi c’ha parrari beddu chiaru! Su mori, almenu, l’assicurazioni all’eredi ci tocca! No?
MINICU Attacca ‘u filu da radiu, eredi citrolu! (Tanu tira il filo e armeggia vicino alla trasmittente. Minicu si alza, ma resta con le gambe piegate. Ha un attimo di smarrimento) Ma chi successi, arrunghiai? Mittitimi additta. (le due donne lo sollevano sorreggendolo per le ascelle. Lo lasciano, le gambe gli si piegano di nuovo. Lo raddrizzano ancora, lo lasciano, le gambe si piegano. Minicu, rassegnato, muove qualche passo con le gambe piegate) Lunedì, mi fazzu gnissari i jammi…(appoggiandosi alle due donne, si trascina fino alla trasmittente e cade a sedere).
AJITINA E’sulu ‘na reazioni nervosa. Minicu non ti moviri ca ti priparu ‘na calumidda. (esce da destra con Elena).
TANU L’attaccu arrinisciu. (Minicu preme un pulsante e si accende una luce rossa).
MINICU (con voce flebile)“Cervo” chiama “Lupacchiotto”….”Cervo” chiama “Lupacchiotto”!
VOCE Qui “Lupacchiotto”…sono due ore che cerco di comunicare…..
MINICU E’ mancata la corrente.
VOCE Proprio oggi che arriva il cinese?
MINICU Arriva oggi? Dammi la parola d’ordine.
VOCE (cantando) E’ mezzogiorno…(Minicu da un colpo alla mano di Tanu).
MINICU Leviti ‘a manu. Cangiasti stazioni. Scusa, “Lupacchiotto”, c’è stata una interferenza. Vuoi comunicarmi la parola d’ordine?
VOCE (cantando) E’ mezzogiorno……Hai ricevuto?
MINICU Veramenti sunu ancora i novi! Mi pari ca si ‘n-pocu avanti!
VOCE (cantando) E’ mezzogiorno….Scrivi e basta…
MINICU E va beni, ‘u capii. (scrivendo) E’ mezzogiorno…Ma chi significa?
VOCE Lo saprai al momento opportuno. Avanti con i messaggi giornalieri.
MINICU I messaggi c’’i detta me figghiu (porge a Tanu il foglio scritto da Masi)
VOCE D’accordo. Il prossimo collegamento, lunedì alle ore undici.
MINICU Ricevuto. Buona domenica a te e ai lupacchiotti.
VOCE Altrettanto a te e ai cerbiatti. Omaggio speciale alla cerva.
MINICU Presenterò.(a Tanu) Dettici i missaggi e poi astuta ‘a radiu. Ora tornu.
TANU Va bene. (Minicu, sempre malfermo, esce da sinistra) Pronto, “Lupacchiotto”?
VOCE Avanti con i messaggi.
TANU (leggendo) “Pace e bene, pace e bene. Perdonatevi 71 volte 7, spargete fiori, spargete petali. Le vostre parole siano latte e miele. Sant’Antonio, Sant’Antonio, Sant’Antonio”...
VOCE (allarmata) Sant’Antonio? Ha detto Sant’Antonio? Quante volte Sant’Antonio?
TANU Cca è scrittu tri voti.
VOCE (con spavento) Sant’Antonio! Passo e chiudo. (Tanu copre la trasmittente, appoggia le gigantografie, ripone la lastra di zinco e i bulini sul bancone. Suona il campanello).
AJITINA (fuori di scena) Tanu rapi. (Tanu esce, mentre Minicu rientra con asciugamani tra le mani) Cu è?
TANU (fuori di scena) ‘A signura Maria, ‘a purtunara.
Scena V

PORTINAIA (entrando assieme a Tanu) C’arrivau ‘u ruloggiu a pennulu. Cca c’è l’operaiu. (da destra entra un facchino con camice e berretto).
FACCHINO (a Minicu) Bongiornu. Siti ‘u signor Crispella?
MINICU Pirchì?
FACCHINO Stamu acchianannu ‘n-ruloggiu a pennulu ppi lei.
MINICU ‘U stati acchianannu ppi mia? Ajitina, accattasti ‘n-ruloggiu?
AJITINA (da fuori) E chi mi n’haju a fari?
MINICU (al facchino) Amicu beddu, ci fu sbagghiu, ju ruloggi non n’aspettu.
FACCHINO A mia ‘a cosa non m’interessa.A strata è chista, chistu è ‘u palazzu e chista è ‘a scala C. Lei è Minicu Crispella e ‘u ruloggiu non c’’u leva nuddu.
MINICU E torna. Ju oggi aspettu ‘n-cinesi. Non è ca ci cunsignastuvu ‘u cinisi a ruluggiaru e a mia mi stati purtannu ‘’u ruloggiu.
FACCHINO Oggi, cinesi non n’haju a cunsignari.
TANU Papà, ogni lassata è pirduta. Intantu n’’u pigghiamu, poi si ni parra. Ju, ‘ntantu, accumpagnu Elena a casa. (esce da destra.Entrano due robusti facchini sorreggendo un pendolo. Lo depongono al centro).
FACCHINO (porgendo un foglio a Minicu) Mittissi ‘na firma.
MINICU (guardando il foglio) C’è scrittu Minicu Crispella. (firma e restituisce la carta)E cu ni capisci.
FACCHINO Boni festi a lei e a tutta ‘a famigghia.
MINICU Altrittantu a lei. (i tre facchini restano immobili. Il primo entrato fa un colpo di tosse, richiamando l’attenzione di Minicu sul berretto che tiene in mano)Macari a mancia? …Facemu ‘na cosa: ppi mancia vi rijalu ‘u ruloggiu.
FACCHINO Voli schirzari? Doppu ca ni rumpemu l’ossa p’acchianallu…(Minicu prende una monetina e le fa cadere nel berretto). Grazii, lei è troppu ginirusu! (i facchini escono) 
PORTINAIA Don Minicu, ju mi ni scinnu, su avi bisognu chiamassi. (esce)
(Minicu gira intorno al pendolo incuriosito).
AJITINA (entra da destra sorreggendo un bicchiere) Pigghiti a calumidda …… Uh, ma ppi daveru ‘n-ruloggiu purtanu? (Minicu comincia a bere).
CINESE (dall’interno del pendolo) Si ni jienu?
MINICU (ad Ajitina) Chi canciasti macari vuci? 
CINESE “Cervo” sono io. (cantando)E’ mezzogiorno….
MINICU Ma chi ti scordasti ‘a radiu addumata?
AJITINA (portandosi una mano al cuore) ‘U ruloggiu parra e canta.
MINICU (battendo una mano sul pendolo) Cu c’è cca intra?
CINESE Cu ci po’ essiri?
MINICU No, mi l’ha diri lei, chista è ‘a me casa.
CINESE Sugnu ‘u cinisi!
MINICU ‘U cinisi! (cambiando tono) Caru signor cinisi, scusassi l’equivucu, ma non m’aspittava ca arrivava intra ‘n-ruloggiu. 
CINESE ‘Ntanto facitimi nesciri ca staiu accupannu.
MINICU A chiavi l’avi?
CINESE Non ci ni sunu chiavi. Mittissi i lancetti a menzujornu e si ‘rapi ‘u spurtellu. (il pendolo si apre di scatto e dall’interno esce un uomo. Si alza comprimendosi i reni) Haju tutti l’ossa rutti
MINICU (guardando all’interno del pendolo) Ma unni è ‘u cinisi?.
CINESE Sugnu ju.
MINICU Lei? Scusassi, ma i cinisi non sunu c’’a facci gialla?.
CINESE E allura, su è ppi chissu, vistu ca a lei ‘u chiamunu “Cervo”, almenu almenu avissi aviri, non dicu a cuda, ma almenu ’i corna…
MINICU Di unni veni? Di Pichinu?
CINESE No, di Rannazzu…Mi misi intra ‘u ruloggiu ppi non dari a nn’occhiu. Chiuttostu, accuminciamu l’operazioni “Baciamu li manu”, ca si fici tardu. (tira fuori da pendolo una borsa per la spesa, un sacco da montagna e una valigia. Apre il sacco). Rapiti ‘a borsa e a valigia. (I due eseguono. Il cinese incomincia a trarre dal pendolo dei pacchetti e ne riempie il sacco, la valigia e la borsa, aiutato da Minicu e Ajitina) ‘A signura, c’’a borsa da spisa, e ju, c’’u saccu d’’a muntagna, niscemu subitu. Idda si pigghia ‘u tassì e si fa purtari o Domu. Si fa ‘n-giru a peri, dopu acchiana ‘nta n’autru tassì e arriva a stazioni. Scinni n’autra vota, lassa supra ‘u sidili tri pacchetti e torna a casa c’’u filobussu.
MINICU Ajitina, ricordatilli tutti s’acchiana e scinni, m’arraccumannu.
CINESE (a Minicu) Lei, inveci, nesci deci minuti dopo di nuatri cu ‘na valigia; pigghia ‘n-tassì e si fà accumpagnari a villa Bellini. Poi, pigghia n’autru tassì e scinni a ”Vanedda Cucchiara”.
MINICU Lassu tri pacchetti ‘nto tassì e tornu a casa c’’u filobussu…
CINESE No, c’’u tassì. E tuttu è fattu.
MINICU Cinisi, comu si chiama lei?
CINESE Coppolino.
MINICU Du’ dumanni. Prima: cu è ca pava tutti sti iri e veniri c’’u tassì?
CINESE I tassì i pava lei e poi i metti ‘nto cuntu. A propositu, nna l’ultimu tassì lassassi macari a borsa e a valigia.
MINICU Secunna dumanna: intra si pacchi ca lassamu peri peri, chi c’è?
CINESE Tricchi tracchi e assicutafimmini al plastico.
AJITINA Al plastico? Uh, mamma!
MINICU Sintissi, Coppolino. ‘Nfurmazioni quantu ni voli. Però, s’avi ‘ntinzioni di fari sautari menza cità cumpresu ‘u Domu, mi dispiaci, non ci staiu!
CINESE Crispedda, ‘u Domu po’sautari all’aria c’’u tricchi tracchi? Pigghiamu sulu pacchi di ‘na banna e ‘i portamu a n’autra banna…
AJITINA Ma ‘u plasticu chi ci trasi ne’ tricchi tracchi?
CINESE Ma certu ca ci trasi, pirchì essennu ca sunu ammugghiati nna plastica…
MINICU …Si è accussì, va beni, basta la parola..
CINESE ‘A duminica a cca, poi lunedì mi ni tornu a Rannazzu. 
MINICU Intru ‘u ruloggiu?
CINESE Ca certu. Signura, è megghiu c’accuminciamu a fari strata. Amuninni. (cedendo il passo ad Ajtina)
AJITINA Minicu, addiu! C’’u sapi su cu tutti s’acchiana e scinni ni viremu cchiù!
MINICU Avaja, chi va’ pinsannu. (Ajtina e il cinese escono. Minicu gira intorno al pendolo. Poi raccatta un pacco dalla valigia ancora aperta, lo soppesa e lo annusa. Da destra entra Tanu).
Scena VI

MINICU Tanu, scattau l’operazioni “Baciamu li manu”. Stu pacchettu chi ciauru ti fa ?
TANU (dopo aver annusato il pacco) A mia mi pari baccalà surgelato.
MINICU Tu sempri a mangiari penzi. ‘U sai cu c’era intra ‘u ruloggiu? ‘U cinisi!
TANU Mizzicaredda, chi urganizzazioni!
MINICU Niscìu c’’a mamma ppi ’n-sirvizzu, ma torna prestu. Tu stai a casa e l’aspetti. ‘U sai ca c’avi l’occhi comu a nuatri, tali e quali. E’ ‘n-cinisi di Rannazzu.
TANU Ma pirchì c’è ‘n-quarteri di cinisi macari a Rannazzu?
MINICU Bonu va! E ora a chistu comu c’’u fazzu capiri? Viremu…viremu…Ah, arrispunni, ju haju i corna?
TANU Pirchì, dubbiti da’ mamma?
MINICU (con un sospiro di sopportazione) Ma chi c’entra! Arraggiuna. Secunnu tia, pirchì mi chiamunu “Cervo”, pirchi haju i corna?
TANU E m’’u dumanni a mia? L’ha sapiri tu e iddi!
MINICU (sforzandosi di mantenersi calmo) Tanu, lassamu perdiri, parrari cu tia è tempu persu. Vistu ca avemu ‘a currenti, attacca a luci ‘nta l’autri stanzi. E non t’avvicinari a finestra, t’arraccumannu.
TANU Non di menu, c’è ‘u modu ppi talari senza essiri vistu!
MINICU Daveru? E comu?
TANU Ju t’’u fazzu viriri, ma senza malizia! (abbassa la persiana fino a farle toccare i sacchetti. Poi sfila un sacchetto al centro, lasciando un’apertura)
MINICU Ca certu! A titulu ‘nformativu! (prendono ognuno un binocolo e vanno a collocarsi dietro la finestra, si chinano e guardano dall’apertura)
MINICU Ju non viru nenti!
TANU Ha mettiri a focu!
MASI (entrando da destra) Ma chi stati facennu?
MINICU-TANU Sssssst! Mutu!
MASI ‘U baruni ppi chissu s’arruvinau… (esce da destra)
MINICU Mittemu a focu senza malizia…
(da sinistra entra dalla comune la signora Pazienza, corre in punta di piedi verso destra, apre la porta dove è entrato Masi)
MASI (fuori di scena) Sant’Antoniu! (la signora Pazienza richiude la porta, si guarda intorno smarrita e ritorna da dove è entrata) 
MINICU ‘U nannu si sta dicennu i prijeri. (riprende a guardare fuori)
TANU A mia mi parsi ca dissi Sant’Antoniu cu n’autru significatu!
La luce si dissolve rapidamente e si riaccende dopo alcuni secondi. Con una torcia elettrica, Tanu innesta una deviazione del filo in una presa di corrente, gira il commutatore, la luce si accende
Scena VII

MASI (entrando dalla destra) Ah, finalmenti vinni a luci.
TANU Ma si ancora peri peri? 
MASI Mi sta’ jennu a curcari. Su sapissi chi m’insunnai! (esce) 
TANU (trilla il telefono). Pronto. Elena, chi c’è? No, sugnu sulu. I pigghiau ‘a pulizia? Quannu mai! Chiddi hanu ‘u cianuru ‘nta vucca! Senti, Elena, pripariti e veni cca, accussì appena s’arricogghiunu niscemu nuatri. Va beni? Forza ca t’aspettu. Ciau (aggancia ed esce da destra, spegnendo la luce. Qualche istante dopo, proveniente dal finestrone, appare un uomo con una torcia e ne rivolge il raggio verso il filo che porta dentro la corrente, seguendolo fino al coperchio della radio. L’uomo scavalca il davanzale ed entra, si avvicina al commutatore e accende la luce. Spegne la torcia e la ripone nella tasca posteriore dei calzoni. Incuriosito, solleva il coperchio e osserva la radio; poi esamina le gigantografie appoggiate alla parete e osserva la pressa, gli inchiostri, i bulini. Si affaccia alla porta di destra e, rassicurato dall’assenza di rumori e di voci, telefona).
CALACIURI Appuntato Condorelli? Passami ‘u marasciallu. (pausa) Marasciallu, sugnu ‘u brigaderi Calaciuri. Agli ordini. Signorsì, ripigghiu serviziu dumani matina. Marasciallu, ho scoperto ca ‘u me vicinu di casa m’arrobba ‘a currenti. Comu si chiama? Trattasi di un certo Panzarotto…no Raviola o forse Frittella, non ricordo bene. Come? Se è alla ricotta? Si voli m’informo! …Ah, era ‘na battuta? Sempre strurusu, lei! Signorsì, ‘u sacciu ca debbo essere più preciso, ma è sulu ‘n-misi ca staiu nta sta casa. Ma il furto di energia è niente. Introdottomi nell’abitazione del suddetto, ho notato delle cose sospette. Si, si, indago, approfondisco e poi riferisco. Agli ordini, marasciallu. (riaggancia, si asciuga il sudore e si avvicina di nuovo al bancone. Sentendo dei passi, si guarda intorno cercando un nascondiglio ed entra nel camerino a sinistra. Entra Tanu. Campanello. Tanu fa per uscire, ma dalla comune irrompe la signora Pazienza e gli sbarra la strada).
Scena VIII
S. PAZIENZA Ppi favori, non rapissi a nuddu. Non mi ricanusci?
TANU ‘A muggheri di l’avvucatu! Chi ci fà cca?
S. PAZIENZA Me maritu mi sta circannu e non sacciu unni jiri. Cu c’è intra?
TANU Me nannu, ma sta durmemmu.
S. PAZIENZA (campanello)E’ me maritu. Mi voli sparari.
TANU Macari a lei? (campanello piu’ forte. Colpi battuti contro la porta) Signura, si non ci rapu sdirrubba macari ‘u palazzu. So’ maritu è peggio di ‘n-tirrimotu.
S.PAZIENZA Mi facissi ammucciari. (corre verso lo stanzino a sinistra, l’apre, fa per entrare, si ritrae) Oh, mi scusi! (chiude la porta).
TANU (campanello e colpi) No, ddocu no. (si guarda attorno) Cca, trasissi intra ‘u ruloggiu. (la spinge dentro il pendolo e richiude. Esce da sinistra e rientra subito dopo a braccia levate, la carabina di Pazienza puntata)

Scena IX

PAZIENZA Nel tempo che ci metto a contare fino a tre mi deve dire dove sta mia moglie.
TANU Pirchì è cca ?
PAZIENZA Sono quattro ore che perlustro il quartiere e finalmente sono arrivato qua. L’ho vista prendere l’ascensore e siccome nel palazzo ci siete solo voi, deduco che è nascosta qui dentro. Io incomincio a contare. Uno!…(si precipita verso la porticina di sinistra, l’apre, guarda, si ritrae) Scusate! (rinchiude. Esce da destra. Si sente lo sbattere di alcune porte. Tanu appoggiato al pendolo, vi tamburella sopra con le dita) Eppure, deve essere in questo appartamento. (sulla porta di destra, in camicia da notte bianca, appare Masi).
MASI Tanu, ‘sta fitinzia d’avvucatu di secunna manu, trasiu nta me stanza senza tuppuliari e mi fici sautari i vermi. Botta di vilenu! Avvucatu, a voli sapiri ‘na cosa? Lei è ‘na gran camurria!
PAZIENZA Sta dicendo a me?
TANU Nonno, ppi favuri, non scuncicari ‘u cani ca runfa. L’avvucatu è nirvusu pirchì non trova ‘a mugghieri.
MASI E speriamo ca n’’a trova cchiù. N’haju piaceri su n’’a trova. Oh! (esce da destra sdegnato)
PAZIENZA (gridandogli dietro) Ringraziate l’età che avete.
MASI (fuori scena) Spiriamu ca n’’a truvati cchiù!
PAZIENZA (puntando la carabina contro Tanu) Ho contato uno e ora dico due! (facendosi attento al pendolo) Questo che è?
TANU (guardandosi alle spalle) Chi cosa?
PAZIENZA (battendo manate al pendolo) Questo! Questo!
TANU E chi cosa po essiri? ‘N-ruloggiu.
PAZIENZA Prima non c’era. E va bene. In questo palazzo c’è una sola uscita. Io mi vado ad appostare sotto il portone. Prima o poi deve scendere. (uscendo da destra) Mi vado ad appostare. (sbattere di porta. Tanu batte con le nocche sul pendolo).
TANU Signora, piriculu passatu.
S. PAZIENZA Mi facissi nesciri.
TANU ‘U ‘ntisi chi dissi so’ maritu? E’ megghiu ca ‘a notti ‘a passa cca
S. PAZIENZA Ma no intra ‘u ruloggiu! Mi facissi nesciri.
TANU (tenta di aprire il pendolo) Un momento, vaiu a pigghiari ‘n-cacciaviti. (esce da destra. La porta si apre ed entra il brigadiere Calaciuri. Si colloca al centro, le braccia conserte. Rientra Tanu con il cacciavite, alla vista dell’altro resta interdetto, ma d’improvviso il volto si illumina di un radioso sorriso) ‘U cinisi…siti ‘u cinisi….

Scena X
CALACIURI ‘U cinisi !?
TANU (porgendogli la mano) Caru cinisi, non vireva l’ura di canuscillu. Ju sugnu ‘u figghiu d’’u “Cervu”. 
CALACIURI Cervu? Allura di cugnomu non vi chiamati Raviola?
TANU Raviola? Si, babbà! Mi chiamu Crispella! 
CALACIURI E Cervu?
TANU Ora veni. ‘U visti comu semu urganizzati? 
CALACIURI Daveru?
TANU Ma comu, papà, prima di nesciri ppi l’operazioni “Baciamu li manu”, non ci fici viriri nenti?
CALACIURI Operazioni “Baciamu li manu”? No, non appumu ‘u tempu.
TANU Bih, allura ci fazzu viriri ju. Di unni accuminciamu?
CALACIURI Di unni voli.
TANU Da’ trasmittenti. (scoperchia l’apparecchio). Taliassi cca. E’ cu chista ca papà parra cu “Lupacchiotto”, l’agenti sigretu di Malta.
CALACIURI Di Malta…bravu..bravu…
TANU (dandogli una gomitata) Tutti pezzi arrubbati ne’ magazzini di Sigonella. (altra gomitata) Chissa si chiama spirtizza! (serio) Me patri, caru cinisi, non l’ha taliatu mai i centumila liri. ‘U travagghiu ‘u voli fari cu cuscienza. (apre un cassetto) Prima ‘u duviri! Accussì dici iddu! Cca c’è a…pistola…a machina fotografica…i pinnuli d’’u cianuru! Macari lei avi sempre ‘u cianuru ‘nta vucca?
CALACIURI ‘U cianuru? Comu no! Sempri!
TANU Accussì, su ‘u contruspiunaggiu vi pigghia, gnac, ‘n-muzzicuni e addiu …Certu, c’aviti ‘n-curaggiu a fari i spii….
CALACIURI Certu, certu. Ma, i ‘nfurmazioni ca trasmetti, so’ patri unni i pigghia?
TANU Peri peri, parranno cu chistu e cu chiddu e taliannu da finestra ‘nzoccu succedi o portu. Ahu, non ci scappa ‘na navi ca è ‘na navi. Cincu binoculi e ‘n-telescopiu, cosi di lussu, ‘nsumma. Me patri è troppu scrupulusu e i picciuli n’’i talìa. Chi ci ni pari?
CALACIURI A postu, bravu.
TANU Allura, dicu ju, a unu comu a iddu, tuttu spiunaggiu e famigghia, cu tutti si spisi a caricu, ci lu vuliti passari ‘n-minsili fissu, ‘n-pocu di cuntingenza, e chi sacciu, non dicu assai, ma almenu chinnici jorna di ferii l’annu? Caru cinisi, ‘u cori di me patri non fa menu di ducentu battiti o minutu e si sta cunsumannu prima d’’u tempu. Di stu passu campa picca! Si mittissi ‘na manu n’’a cuscienza! 
CALACIURI Giustu! Viremu su ‘u putemu fari campari a spisi d’’u Statu. Macari ppi 
‘na vintina d’anni! 
TANU Macari Diu. Appena torna e senti sta bella nutizia, sarà filici…
CALACIURI E lei comu campa?
TANU Siccomu sugnu ‘n-artista troppu bravu, mi misi ‘n-cuncurrenza, (gli da una gomitata) c’’u Statu. Stampu sordi! Ppi com’ora sugnu ‘mpignatu che milli liri. ‘Nta sta casa pp’intilligenza semu ‘na billizza. Avemu ‘a testa ca ni machinia ‘n-sichitanza! Tantu ppi dirici l’ultima. Stamatina ni tagghianu ‘a luci. Allura chi ficimu? Attaccamu i fila ‘nto lampioni d’’u vicinu e subitu arrivau ‘a currenti
CALACIURI ‘Na bella pinsata daveru! Cu ci sta cca vicinu?
TANU Nuatri ni facemu i fatti nostri. Borgiornu e bonasera e senza confidenza cu nuddu. ‘U vicinu n’’u canusciu, ma sicuramenti non po’ essiri ca ‘n-fissa
CALACIURI Daveru?
TANU Ca certu! Chi fa, unu ca è spertu, quannu si ni va ‘n-villeggiatura, non stacca mancu ‘a currenti? Chi dici lei?
Scena XI

MINICU (fuori di scena) Tanu.
TANU Semu cca. (entrano Minicu ed Ajitina) papà, ficimu subitu amicizia. ‘U cinisi è ‘n-gran simpaticuni.
MINICU (guardandosi intorno) Unn’è ‘u cinisi?
TANU Cca, Cca è, unni talii? ‘U ricivii comu si miritava e ci spiegai comu funzionunu i cosi cca intra, dall’a alla zeta. E sparti mi dissi ca ti fa campari a spisi d’’u Statu almenu almenu ppi vintanni. ‘Na speci di vitaliziu.
MINICU Tanu, di cu’ sta parannu?
TANU (indicando Calaciuri) D’’u cinisi, no?
MINICU (realizzando) Ah. (porgendo la mano a Calaciuri) Siti n’autru cinisi?
CALACIURI (mentre Tanu abbraccia la madre) No, sugnu ‘u brigadere Calaciuri, Polizia, ‘u fissa d’’u lampiuni. (Minicu resta con la mano tesa, saltellando su un piede. Ajitina è basita)
MINICU Ajitina, addizzimi. (Ajitina resta immobile) Ajitina, staju cascannu ‘n- terra. (Ajitina lo raddrizza, Minicu scambia un lungo sguardo con il brigadiere e tenta un sorriso) Accussì me figghiu vi spiegau tutti cosi…
CALACIURI (gelido) Tuttu. ‘A trasmittenti, “Lupacchiotto”, Malta, ‘u cianuru (Minicu si avvicina a Tanu e gli da un buffetto sulla guancia).
MINICU E bravu a Tanu ca fici l’unuri di casa. ‘U cinisi (ammicca a Calaciuri) arristau sudisfattu?
TANU Sudisfattu? Arristau cu l’occhi di fora. Papà, chiddu è ‘n’omu ca i cosi i capisci a volu e apprezza.
MINICU Bravu! (gli preme le labbra sulla fronte. Ad Ajitina) Ha’ vistu? Appena scura c’aumenta a frevi.
AJITINA Poviru figghiu miu? ‘U cauru di oggi ‘u fici stancari troppu. Pari asciruccatu.
MINICU (a Tanu) Non ti scuddari i paroli d’’u prufissuri: riposu, calma, divertimentu…
TANU Quali prufissuri?
MINICU Ora ca canuscisti ‘u cinisi e ci spiegasti tutti cosi, chi fai?
TANU Mi nni vaiu a Passupisciaru cu Elena.
MINICU (dopo aver lanciato uno sguardo mesto a Calaciuri) No! ‘Nveci, comu fai ogni sira a st’ura, ti ni vai a ninna.
TANU Ora?
MINICU Ricorditi i raccumannazioni d’’u prufissuri: a letto non più tardi delle dieci, una camomilla e due pillole gialle….
TANU (cercando di capire) Papà…
MINICU (ad Ajitina) Provvedi. E con dolcezza. Tanu, saluta ‘u signor cinisi e vai a cuccariti ca è tarduni.
TANU Bonanotti.
MINICU No! Comu ti ‘nsignanu i monichi all’asilo ?
TANU …Comu?
MINICU Mischineddu, mancu chissu s’arricorda…Cu l’in..l’inchi…l’inchinu, no?
TANU L’inchinu? Ah, veru…l’inchinu…(facendo la riverenza) Bonanotti, signor cinisi (Calaciuri è sempre gelido, con le braccia conserte)
AJITINA (prende Tanu sotto braccio) Veni cu mia, beddu d’’a mamma to’. Veni.
MINICU (a Tanu) E salutami a Mangiaficu. (a Calaciuri) ‘N-ginirali argentinu ca si ‘nsonna ogni notti …
AJITINA (a Tanu, frastornato, trascinandolo via da destra) E non ti scuddari di fariti lassari ‘u cornu di cavaddu. (escono. Minicu li segue scuotendo mestamente il capo. Prende un fazzoletto dalla tasca e lo preme sulle labbra. Guarda tristemente Calaciuri e scoppia in singhiozzi).
MINICU (singhiozzando) La tragedia della mia vita, brigaderi. (tragico) Mancu a li cani…I postumi!… Beddu, di nicu nicu…Cu l’occhi giuitti e vìvulu comu ‘n-cardiddu. Figghiu unicu… A tri anni, ne’ monichi, cantava a “Marsigliesi” ‘n-francisi…A quattr’anni i problemi di matematica cchiù difficili ci parevunu ciucculattini… A cinc’anni vinciu ‘u campiunatu sicilianu di cursa c’’u carriolu a pallini…Poi, a sei anni…(dando libero sfogo alle lacrime) Era ‘u vintidui aprili, non m’’u pozzu scurdari mai, mentri cuggheva ciuri ppi l’Università amiricana, ‘ntuttuna, l’assaianu vinticincu cani firoci … Siccomu sapeva curriri troppu bonu, ppi furtuna rinisciu a scappari e arricugghirisi a casa… A sira, frivuna di moriri. Fu ‘u spaventu, pinsamu tutti. E invece no…(mordendo il fazzoletto) Mancu pp’’a testa ni passava ca, inveci, era ‘u principiu da fini…L’innumani ‘a frevi c’acchianau a 42 e rannicchia. Arrivau ‘u prufissuri…sentenza senza pietà: me-nin-gi-te. E’ difficile ca campa, dissi ‘u prufissuri, e su campa, campa babbu attunna. (singhiozzando). Ni cascau ‘u munnu! Ma Sant’Antonio ’u salvau. O megghiu, ci salvau a vita, ma no ‘u ciriveddu… Almenu Sant’Antonio s’’u chiamava a Padova! E invece no! M’’u lassau chi postumi. E contru i postumi, lei m’insigna, non ci po’ nuddu, mancu Sant’Antonio…Accussì, è ddocu, menzu scemu, precisu precisu comu dissi ‘u prufissuri: i giurnaletti, i film di spionaggio, a fabbrica de’ sordi… (mostrando tutto attorno) Accuntintatu in tuttu e per tuttu…Ppi iddu è ‘n- jocu
CALACIURI (glaciale) Ah, è ‘n-jocu…
MINICU ‘U medicu n’’u cunsigghau. ‘U prufissuri Cantarella, ‘u canusci? Dissi accussì…Madunnuzza dammilla tu a forza di parrari…Dissi: Crispella, vostro figlio si è creato un mondo condizionato dai postumi. Non c’è alternativa: o l’assecondate o lo dobbiamo ricoverare in una casa di cura per pazzi. (soffoca un singhiozzo) Pirandellu non ‘nvintau nenti, brigaderi miu. Autru ca Pirandellu, supiramu macari a iddu. Sugnu cuntentu ca lei mi capisci, almenu chissu mi basta…Grazii.. (gli stringe la mano con aria compunta).
CALACIURI Crispella, chi cosa è ‘stu cosu? (batte la mano sulla radio)
MINICU (asciugandosi le lacrime e tirando su con il naso) Sugnu ‘n-cullegamentu cu ‘n-amicu ca sta a Trizza, Formicola. Mi chiama “Cervo” e ju ‘u chiamu “Lupacchiotto”. E’ ‘n-amico, cunsiddira e mi fa ssu favuri. A Trizza a ficimu addivintari Malta.
CALACIURI Formicola, dicistuvu?
MINICU Sissignore. Ragiuneri Nicola Formicola, via Dante 46.
CALACIURI ‘U putiti chiamari?
MINICU ‘U chiamu?
CALACIURI Si!.
MINICU Non po’ essiri, partiu.(prevenendolo) Macari so’ muggheri partiu. (prevenendolo) Non hanu figghi (prevenendolo) A cammarera leva manu e dui.
CALACIURI Facitimi capiri. Allura, a st’amicu vostru ci cumunicati i ‘nfurmazioni d’’u spustamentu d’’i navi…
MINICU ‘Nfurmazioni? Babbinerii! (porgendogli un quaderno) Cca ci sunu i ‘nfurmazioni, i stissi ca putiti truvari supra tutti i giurnali. (Calaciuri trae una scatoletta dal cassetto).
CALACIURI E poi c’è ‘u cianuru.
MINICU Cianuru! (ridendo lugubremente, apre la scatoletta e la porge a Calaciuri) Pigghiativi ‘na pinnula di cianuru, brigaderi…(Calaciuri lo fissa, glaciale. Minicu prende una compressa e fa per metterla in bocca.Il brigadiere cerca di impedirglielo, ma, piu’ lesto, Minicu riesce nel suo intento e la mastica) Niculizia, brigaderi miu, semplici liquirizia. (prende la rivoltella, se la punta sul cuore e preme il grilletto) ‘Na pistola giocattulu…e sparti ad acqua (gli mostra la macchina fotografica) Senza rullu… (la apre e mostra l’interno) Pirandellu. Semu tutti figghi di Pirandellu. Quanti figghi avi lei?
CALACIURI Dui, ma sunu i me’.
MINICU Spiriamu ca Sant’Antonio i teni luntanu de’ cani e da miningiti! Sciò, sciò! (Calaciuri sembra incominciare a cedere all’evidenza, ma la vista del bancone ridesta i suoi sospetti).
CALACIURI (avvicinandosi al bancone) E chistu?
MINICU (tristemente) Ddu poviru figghiu miu, joca a stampari sordi fausi. I postumi non perdonano! Taliati, brigaderi: repubblica scritta cu ‘na “b”. Ppi non parrari poi cu quanti “b” scrivi tibia! E diri ca cantava a “Marsigliesi” ‘n-francisi… L’Italia cu sti bocculi è ‘u ritrattu da so’ zita, ‘na brava carusa ca capisci …
CALACIURI Capisci…cunsiddira e vi fa ‘n-favuri.
MINICU Annunca! Stati accura pp’’i vostri figghi, brigaderi.
CALACIURI E di unni i pigghiati i sordi p’accattari stu matiriali?
MINICU (prende dallo stanzino saio e barba) Chi voli, fazzu la qualsiasi. Mi travestu di monucu, dugnu i nummira p’’u lottu. Me muggheri è capo cummessa e me patri è ‘nvalidu civili. (Calaciuri ormai convinto, si accarezza il mento, sul punto di cedere. Minicu osserva sottecchi e si preme il fazzoletto sulle labbra).
CALACIURI L’ultima cosa. Cu è stu cinisi ca mi muntuau so’ figghiu?
MINICU ‘N-amicu di Rannazzu ca …
CALACIURI …Capisci a situazioni, cunsiddira e vi fa ‘n-favuri. A Rannazzu ci sta unu ca ‘u chiamunu ‘u cinisi. ‘U cercunu ppi cuntrabbannu di sigaretti, ruloggi e accendini.
MINICU No, chiddu ca dicu ju è sempri ‘n-giru c’’u tassì, dicemu ca s’allena ppi fari ‘u tassista.
CALACIURI Ma, scusati, pirchì aspittati ‘u cinisi?
MINICU Sempri ppi postumi di ddu malasurtatu di me figghiu. ‘U cinisi fa finta di essiri ‘na spia segreta straniera vinutu ppi fari sautari all’aria ‘u Domu.
CALACIURI Crispella, i postumi di vostru figghiu sunu cchiù gravi da malatia!
MINICU Mittistuvu ‘u jitu n’’a firita (lacerando il fazzoletto) Sant’Antonio si l’ava a chiamari. (guardando verso la porta d’ingresso)Pirchì non s’’u chiamau Sant’Antoniu? (sulla porta appare Elena).

Scena XII
ELENA Bonasira, Tanu è prontu?
MINICU (a Calaciuri) L’Italia che bocculi de’ 500 liri. (ad Elena) ‘U brigaderi Calaciuri… (ammiccando al brigadiere) A zita d’’u difittatu. 
ELENA D’’u difittatu? Mamma mia, ‘u piriastuvu n’autra vota?
MINICU Ju?! Sant’Antoniu non s’’u pigghiau e ju mi pirmittissi di piriallu? Quannu mai! Elena, ‘u brigaderi sapi tutti cosi, ci rapii ‘u me cori. (chiamando) Ajitina!
AJITINA (fuori di scena) Chi c’è?
MINICU ‘U curcasti a Tanu?
AJITINA Si!
MINICU Arrivau Elena. Curca macari a idda.Curcaccilla vicinu!
ELENA Comu?…
MINICU ‘U brigaderi sapi tutti cosi…
ELENA Mi devo curcari cu iddu?
MINICU Comu frati e soru. E’ ‘na nuvità? ‘U sai ca Tanu non c’’a fa, ‘u peri non ci sciddica, non ti preuccupari. (bacia Elena sulla fronte) ‘A Pruvidenza ti l’ha renniri centu voti ppi tuttu chiddu ca fai ppi ddu povuru figghiu miu. (la spinge fuori) Ajitina, Elena sta arrivannu.(Elena esce. Minicu sorride a Calaciuri) Quannu s’’a senti vicinu, ‘u dirilittu si cunorta, pigghia caluri e, cotu-cotu, s’addummisci subitu. ‘Sta carusa, è accussì ginirusa ca l’avissumu a chiamari santa, sant’Elena.
CALACIURI Si! Comu l’isula di Napuliuni (campanello) 
MINICU (gridando) Ajitina chissu, forsi, è ‘u prufissuri. Arriva sempri c’’u tassì.‘U capisti? Fallu trasiri rittu rittu nta stanza di Tanuzzu.
AJITINA (fuori di scena) A fari cuccari macari o prufissuri?
MINICU Ma chi sta’ stifiniannu? C’ha fari ‘a gnizioni. Oggi è ‘u turnu da’ fiala dulurusa, chidda ca n’’u fa stari assittatu ppi ‘na simana! (a Calaciuri) ‘U prufissuri nto lettu! Nta ‘sta casa, jennu arreri i postumi, stamu ‘ntrunannu tutti pari.
AJITINA (fuori di scena) Minicu, non è ‘u prufissuri. E’ l’avvucatu. 
Scena XIII
Da destra entra Pazienza, carabina a tracolla, scarmigliato e furente
PAZIENZA Sta qua! La portinaia ha parlato e io ho dedotto. (notando Calaciuri) Questo signore chi è?
MINICU Il brigaderi Calaciuri.
PAZIENZA E ci torna! Prima un pendolo, ora il brigadiere! Insomma, ogni volta che entro in questa casa debbo trovare una novità. Tutto trovo tranne mia moglie.
MINICU E ppi forza cca l’ha truvari?
PAZIENZA Sta qua! 
CALACIURI Scusassi, ci l’avi ‘u portu d’armi?
PAZIENZA (porge un libretto) Eccolo qua! (riprende a parlare al personaggio immaginario) 
CALACIURI (ridandogli il libretto) Chista è ’a licenza pp’’a pisca.
PAZIENZA Caccia e pesca.
CALACIURI No, sulu pisca.
PAZIENZA (insolente) E allora non ce l’ho, va bene? 
CALACIURI Quann’è accussì, ci sequestru ‘u fucili. Mi fornisca i documenti.
PAZIENZA Io non fornisco niente.
MINICU Resistenza alle forze dell’ordine…
PAZIENZA Sparo prima a mia moglie e poi ragioniamo.
MINICU (a Calaciuri) Omicidio premeditato. V’’u dicu ju comu si chiama: (con sufficienza) avvocato Serafino Pazienza. (lo trascina verso la finestra) Sta cca ‘nfacci e campa stannu sempri appustatu… 
PAZIENZA Per vostra conoscenza, la mia signora è la nipote dell’onorevole Basilisco.
MINICU Beddu chissu! Parenti so’ ppi forza ava a essiri!
CALACIURI Avvucatu, ma chi c’entra ora ‘u Parlamentu! E poi, chi nacchi nacchi i niputi cu l’immunità.
PAZIENZA Bene, bene, state gettando discredito sul Parlamento. Favorite nome e cognome.
CALACIURI E’ lei ca m’’ha dari nomu e cugnomu…
Scena XIV

Intenti a discutere vicino alla finestra, non si avvedono che a destra è apparso il cinese. Alla vista di Calaciuri, Coppolino ha un moto di paura. Fa per indietreggiare, ma, udendo delle voci alle sue spalle, si immobilizza. ed entra dove si e’ nascosta la signora.
PAZIENZA No, prima lei!
CALACIURI S‘insisti ancora finisci ca l’arrestu.
PAZIENZA (impugnando la carabina) E io mi faccio arrestare da lei?
MINICU (a Calaciuri) Minaccia a mano armata. Avvucatu, lei è persu: fino a stu mumentu ha jiutu fora d’’a liggi cincu voti.
PAZIENZA Il vero è unico reato l’ha commesso lei: sequestro di persona.
MINICU E a cui sequestrai?
PAZIENZA Mia moglie! Crispella, ho spremuto la portinaia e ho dedotto. Nel pomeriggio hanno portato questo pendolo, è vero o no?
MINICU (a CalaciuriI) L’avvucatu, non disprizzannu, non è miningitico, è sulu scattiatu di nirvatura. Chi ci scumetti ca ora ‘ncumincia a parrari d’’u ruloggiu e rittu rittu arriva ni so’ muggheri.?
PAZIENZA Proprio così. Dopo che hanno portato il pendolo, la portinaia ha visto scendere un uomo con una coppola gialla. (Minicu da una gomitata al brigadiere) Deduco: a) in questo palazzo non ci sta nessuno, quindi scendeva da casa sua; b) siccome la portinaia ha visto salire solamente il pendolo, questo signore è entrato in questa casa dentro l’orologio; c) poco prima, che c’era vostro figlio, ho aperto quella porta e ho visto un tale che faceva la pipì…
CALACIURI Era ju, ma facevu ‘a finta…
PAZIENZA …era lui, quindi non poteva essere mia moglie; d) ho aperto tutte le porte della casa e l’unica persona che ho trovato è stato un vecchio con il quale tengo un conto in sospeso. Concludo con il punto e) …
MINICU …vostra muggheri nta sta casa non c’è.
PAZIENZA …e) mia moglie sta nascosta nel pendolo. (avvicinandosi al pendolo) Giovanna, lo so che ci sei. Guarda, sto calmo, ormai mi sono sfogato… Non ti sparo e ti perdono…ma mi devi dare la soddisfazione di uscire. Giovanna!
MINICU Ma varda varda su ’n-prufissiunista seriu po’ chiamari Giovanna ‘n- ruloggiu e spatti a pennulu.
CALACIURI (a Minicu) Siete disposto ad aprirlo?
MINICU Ma ppi ‘n-pazzu scatinatu comu a lei rapu no ‘n-pennulu ma centu. Basta ca ci fa beni a saluti. (apre lo sportello del pendolo ed escono la signora e Coppolino) )
Scena XV

PAZIENZA Giovanna! Cosa ci facevi dentro con un uomo! 
S. PAZIENZA Serafinu, fammi parrari… non pinsari mali…(con un ruggito, Pazienza piomba sulla moglie, ma Minicu si interpone).
CALACIURI (con voce stentorea) Fermi!!! (si arrestano tutti) Ma taliati cu si viri….Coppolino…
PAZIENZA Che ci facevi nel pendolo con Coppolino? (il cinese fa un sorrisetto dolceamaro al brigadiere, questi lo afferra per un braccio e lo chiude nello stanzino di sinistra).
CALACIURI (al cinese) Sistemamu ‘na cosa a vota.
S. PAZIENZA Serafinu, ddu signori arrivau du’minuti fà.
PAZIENZA Allora tenevi appuntamento con Coppolino nell’orologio di Crispella…(si schiaffeggia) E ora da chi incomincio la strage?
CALACIURI Chi ci faceva ‘a signura intra ‘u ruloggiu?
PAZIENZA (a Minicu) Questo signore affitta orologi a pendolo per usi turpi!
MINICU Signura, ma cu tanti posti ca ci sunu p’ammucciarisi, propriu cca s’ava a ‘nficcari? Comu ci trasiu ?
S. PAZIENZA Mi ci fici trasiri so’ figghiu.
MINICU Macari? (a Calaciuri) Ha vistu chi ci fanu fari i postumi.
S. PAZIENZA Serafinu, non fari l’opira, o solitu to’...’U sai ca su mi pigghiu di colira, appoi mi ammacio tutta.Varda, è megghiu ca ni nni jiemu a casa.
PAZIENZA Così combinata la strada non te la faccio attraversare.
S. PAZIENZA (a Minicu) So’ muggheri mi pò aiutari?
MINICU Ora viremu (chiamando) Ajitina.
AJITINA (fuori di scena) Hai bisognu ?
MINICU Ti mannu l’avvucatu Pazienza e signora. ‘O solitu. (prende per un braccio Pazienza e la moglie e li spinge a destra).
AJITINA (fuori di scena) E a chissi nna quali lettu i mettu?
PAZIENZA Crispella, a vostra casa è ‘n-portu di mari! (esce con la moglie).
MINICU (asciugando il sudore) Menu mali. Tuttu sistimatu.
CALACIURI Ancora no! Ora pinsamu a Coppolino. (apre la porticina di sinistra) Fora! (entra il cinese) 
MINICU Coppolino? Cu è Coppolino?…Ah, Coppolino, chiddu di Rannazzu… Si chiama Coppolino?
CINESE Pirchì non mi canusci cchiù?
MINICU Chi ci faceva n’’u me ruloggiu?
CINESE (a Calaciuri ironico) Ahu! Non ci penza cchiù….
CALACIURI Ora ci ‘u ricordu ju. Intra ‘u ruloggiu, ‘nsemi a Coppolino, c’erunu macari certi pacchetti. I mittistuvu ne’ valigi e i spattistuvu cità cità. (a Minicu) Curriggitimi su sbagghiu.
MINICU (con ammirazione) Comu ‘u sapi?
CALACIURI Pirchì fa sempri accussì. E intra ssi pacchetti chi c’era?
MINICU (pronto) Tricchi tracchi e assicutafimmini. 
CALACIURI No! C’erunu sigaretti, ruloggi e accendini di contrabbannu.
MINICU (cadendo dalle nuvole) Di contrabbannu? (al cinese sdegnato) Allura è ‘mbrugghia populu! Ahu, bell’affari fici! Autru ca cinisi di Rannazzu! M’affittai ‘n-cinisi ca non è cinisi c’arrisuttavu ‘n-tintu spatajolu, Coppolino di nomu e, cchiù di cchiù, ricircatu ppi contrabbannu.
CALACIURI E lei è ‘u so’ complici.
MINICU Ju ? Brigaderi, ju sugnu a vittima!
CINESE Ma chi ci va ‘ncucchiannu? ‘A vittima è!…E “Lupacchiotto”, ‘a trasmittente, Malta? (a Calaciuri) Brigaderi chissu è spiuni!
MINICU Ahu! Non ‘mmiscamu ‘u bistiami. Tantu pp‘accuminciari, ‘u brigaderi sapi tutti cosi: ‘a meningiti, i postumi, Pirandellu. E poi, arrispunnissi a mia: lei fa ‘a spia?
CINESE Ju? Ju sugnu ‘n-galantomu… Mi cercunu sulu ppi cuntrabbannu.
MINICU (a Calaciuri) Quant’anni ci dununu ppi cuntrabbannu?
CALACIURI Siccome è malacunnutta abituali, da dui a quattr’anni.
MINICU E ppi spiunaggiu?
CALACIURI Su ci va bona, vinti.
CINESE Cazzalora! (a Minicu) C’’u dissi ca fazzu a spia?
MINICU E chistu vuleva sentiri! Su iddu non è spiuni, di unni ci trasi ca ‘u spiuni sugnu ju. Ascutassi a mia, è megghiu ca s’accuntenta d’’u carciri ca ci spetta ppi contrabbanneri e s’aggattassi. A mia, mancu di chissu mi putiti ‘nculpari pirchì mi fici menza cità acchianannu e scinnennu d’’u tassì, crirennu di purtari tricchi tracchi, mentri ne’ pacchi c’erunu sigaretti e accendini. (al brigadiere) S’’u po’ purtari ! Abbijatulu ‘n-galera.
CALACIURI (afferrando il cinese per un braccio) Amuninni. (a Minicu) Porcomora è libiru; ma po’ stari sicuru ca a chistu ‘u facemu cantari. Chistu canta.
MINICU Si, si facitulu cantari ca avi ‘na bella vuci. (verso il Cinese) Non si preuccupassi, tra cundoni ed amnistii i quattr’anni diventunu du’ misi …
CALACIURI (a Minicu) Pp’’u vostru beni, speriamo ca dicistuvu a verità. (spinge il cinese verso l’uscita).
CINESE (a Minicu) Cosa fitusa!
MINICU Ahu! Ma non siti mai cuntentu! Ci raccumannu, cantannu cantannnu stassi accura a non pigghiari stecchi…(Calaciuri ed il cinese escono da destra. Minicu sfinito, cade pesantemente a sedere) Mamma mia …Mamma mia … (si tasta il polso) Ducentuvinti palpitazioni…Cuntinuannu accussì quantu pozzu campari ancora?… No, no, levu manu… Mi rapu ‘n- negoziu…’na merceria… buttuni, curdedda, ‘ngaffi, taffettà, unni a cosa cchiù piriculusa ca mi po’ capitare è chidda di pungirimi cu ‘n’avugghia… Pace…pace. Ahu, basta ca dicu pace e subitu i palpitazioni s’abbessunu…(a destra irrompe la signorina Cantalamessa con il cappellino in testa e in mano una valigia).
Scena XVI

CANTALAM. Zu’ monucu, zu’ monucu!
MINICU (stancamente) Sugnu ‘u cugnatu, parrassi.
CANTALAM. ‘A quaterna! Nisciu ‘a quaterna. Addivintai ricca! Mi ni vaiu all’Argintina, a stari cu Mangiaficu.
MINICU Brava. E quannu parti?
CANTALAM.. Subitissimamenti, sugnu pronta ppi partiri? Cca c’è ‘u sunnifiru (manda giu’ due compresse e si segna devotamente) e ‘nta ‘n-sautu sugnu ni iddu. Ringraziati ‘u zu’ monucu…Ringraziatilu ppi mia. (esce di corsa)
MINICU Sarete servita.
AJITINA (fuori di scena) Minicu!! (entra da destra la signora Pazienza, che è in camicia da notte) ‘A signura è pronta!
MINICU Pace…pace! (da destra l’avvocato Pazienza, Tanu, Elena ed Masi, tutti in camicia da notte) 
Scena XVII

PORTINAIA (fuori di scena) Don Minicu! Don Minicu…(irrompe, vivamente agitata e sventolante un giornale) Sta scuppiannu a verra. (tutti si fermano)
MINICU (strappandole il giornale di mano) “Da un canale segreto il servizio segreto maltese è venuto a conoscenza di un forte concentramento di armi nucleari nel mare Jonio che precluderebbe ad un attacco di sorpresa contro uno stato asiatico. La Cina ha posto un ultimatum: se entro le 23 ora italiana non verranno fornite serie garanzie, aerei delle forze popolari cinesi e albanesi attaccheranno”.
TUTTI Uh! Bedda matri!
MINICU (concentrandosi) Matri, matri, chi pastizzu cumminai! Cu ci parrau stamatina cu “Lupacchiotto”?
TANU I missaggi ci dettai ju e m’arricordu ca ‘n-certu puntu si misi a fari vuci accussì forti ca mi stunau aricchi.
MINICU A quali puntu d’’u missaggiu?
TANU Quannu ci dissi Sant’Antoniu. (Tanu gli porge il foglio dei messaggi).
MINICU (leggendo) Tri voti Sant’Antoniu…(a Masi) Cu t’’u dissi di scriviri tri voti Sant’Antoniu?
MASI Tu, quannu eri affacciatu a’ finestra.
MINICU (crollando sulla sedia) Sant’Antoniu! Dittu tri voti significa: pronti all’attaccu! Chi ura sunu?
PAZIENZA I deci.
MINICU Fra ‘n’ura scoppia a verra! (si precipita alla trasmittente) “Cervo” chiama “Lupacchiotto”….”Cervo” chiama “Lupacchiotto”…
VOCE Qui “Lupacchiotto”. State ancora la? Correte subito nel rifugio antiatomico.
MINICU “Lupacchiotto”, ppi favori, ascutatimi bonu. Sculicenzia, sculicenzia! Ci fu sbagghiu!
VOCE Quale sbaglio?
MINICU Sant’Antonio dittu tri voti non era ‘n-messaggiu. Era sulamenti ‘n-pinzeri a vuci auta.
VOCE Allora non è vero niente?
MINICU Sissignori, non successi nenti.
VOCE Mannaggia, mi avete fatto fare una grossa stupidaggine!… Comunico subito il contrordine al comando supremo.
MINICU Comunicati, comunicati e godemuni ‘a paci ppi cent’anni. Passo e chiudo. (spegne la radio e si porta una mano al cuore) Va’ dicitaccillu a l’ONU cu avi ‘n-manu ‘u munnu! Mamma mia bella! (si rivolge ai presenti, intenti a discutere) Pace! Pace! (acccorgendosi che nessuno lo degna di uno sguardo) Chissu è ‘u ringraziamentu pirchì fici scuppiari a paci! ‘U capii, vah! Quantu mi ni vajiu… Minicu Crispella non v’’u miritati… (fa per avviarsi, ma ha un ripensamento) E unni mi ni vaju? (da destra entra Calaciuri, con le manette pronte). ‘N-galera…(tutti si fermano e guardano il brigadiere).
Scena ultima

CALACIURI Coppolino parrau. ‘A cumeddia finiu.
MINICU Giustu. Cunchiusa ‘a me missioni, macari a cumeddia ha finiri. (porge i polsi al brigadiere, che lo ammanetta. Agli altri) Pace e bene… (al pubblico) Pace e bene…(esce con il brigadiere).


SIPARIO