MICU CRAPAZZA e…. A TTRÒVICI ‘U PATRI!

Commedia Brillante in Due Atti di

ORAZIO ABBATEPersonaggi:
GIUVANNI Bannera – Barone scapolo; Anni 51
MARIANU Vela –Barone scapolo e Strano Amico di Bannera!Anni 50
MARIAZZA Crapazza - Serva e Figlia; Anni 21
ORTENZIA Ginirusa – Marchesa; Anni 40;
MICU Crapazza – Pecoraio e strano Padre; Anni 70.-SCENOGRAFIA ARREDAMENTO PALCO:

N°1 TAVOLO CENTRALE CON TOVAGLIA CON PIZZI RICAMATI;
N°4 POLTRONCINE;
N°1 CANDELIERE CON CANDELE SUL TAVOLO;
N°2 ARAZZI MURALI; N°2 QUADRI DEGLI ANTENATI.-


VESTITI ATTORI E ATTRICI

GIUVANNI Bannera – Cappello con tesa tipo moschettiere; Camicia Bianca con maniche in pizzo; Gilet bleu; Pantaloni Neri lunghi fino al ginocchio; Calze Bleu lunghe fino a Ginocchio; Scarpe Nere.

MARIANU Vela – Cappello con tesa tipo moschettiere; Camicia Bianca con maniche in pizzo; Gilet Viola; Pantaloni lunghi neri fino al ginocchio; Calze Bianche lunghe fino al Ginocchio; Scarpe Nere.

MARIAZZA Crapazza - Capelli raccolti sulla testa; Ampio camicione marrone; Ampia gonna di colore Amaranto con un rappezzo davanti e due dietro; Ampio Grembiule nero rappezzato in più punti; Calze a maglia grossa di colore Viola lunghe fino polpacci; scarpe di colore Marrone.-

ORTENZIA Ginirusa – Capelli Sciolti sulle spalle; Mantella di colore Rosso; Camicia bianca in seta ricamata; Gonna ampia e ricamata di colore Bleu, Calze di cotone molto fine alte fino al ginocchio; Scarpe di colore Bianco.

MICU Crapazza – Cappello in stoffa con pon pon ricadente sulla spalla; 
camicia tipo militare marrone; Gilet in pelle con pelo di capra; Pantalone di fustagno nero; Sopra pantaloni in pelle con pelo di capra; Scarponi infangati tipo anfibi o scarponcini.- SUL PALCO DAVANTI AL SIPARIO….
ANCORA ABBASSATO – 

GIUVANNI: Essiri o non essiri chistu è ‘u me’ dilemma!
Comu m”avi a passari oggi ‘a junnata senza mi sbadigghiu!
Mah! Comu ‘u nomi chi mi desi in eridità me’ Patri oggi mi sentu comu ‘na Bannera;
‘n’avota di ccà e ‘nn’autra vota di ddà: a sicunnu unni ciuscia ‘u ventu!
Oggi, cusapi chiddu chi mi risebba ‘u me’ Nobili distinu!
Intanto, si pimmittiti, vi cuntu chiddu chi mi succitiu a jeri!
Stai attentu “Pubblicu” chi mi scuti picchì ‘i me disavvinturi fannu scola e sunnu sicuramenti degni di ricchi chi Tu teni e puru d’’a to’ ‘ntiliggenza naturalmenti, e senza uffisa, macari si non è Nobili com”a mei!
D’altrondi, oramai siti ccà e vulenti o nulenti, datu chi ‘nchiutia ‘u putticatu du’ tiatru c”a ghiavi; m”aviti a scutari e supputtari almenu: pi’ ‘n’ura e menza!

Beni; ora basta parrari!
Fozza chi si cumincia!
Maestru: ‘ttaccamu c”a musica!

SIPARIU: APRITI SESIMU


APERTURA DEL SIPARIO – SUL PALCO MARIANU VELA

I° ATTO

MARIANU: Ma unnè, unnè ‘u me’ amicu!
‘Unnè ‘u Baruneddu Bannera! Basta chi mi desi l’appuntamentu e sunnu, tri uri c”u staiu ‘spittannu! 
Si non fussi chi oggi non sacciu mancu io chiddu c”a fari; mi nn’annaviria ‘i cussa p”u me’ palazzu a stinnicchiarimi ‘stu me’ Nobili fisicu masculinu supra ‘o lettu e, tanti saluti ‘o baruni!
MARIAZZA: (Entrando in scena) Malanova m’aviti; v’avìa dittu mi no’ ‘mpuiavu i peti ‘n terra ch’ancora era tuttu bagnatu; Voli diri chi parrai c”u muru o c’un mulu!
Tutti i ‘na manera ‘sti Nobili: sempri ‘ddrummintati!
MARIANU: Ueeeh! Mariazza Crapazza; razza ‘i Muzzarella jacita! Ma chi niscisti paccia pi’ sbagghiu? 
Non critu chi ‘st’amatina, comu quannu catisti da’ naca, catisti du’ lettu, sbattennu ‘a testa! 
Ti stai rinnennu cuntu cu ccù stai parrannu e ccu’ è ddu gran Signuruni chi ti stà ‘i frunti?
Sbrichiti a gghiapiri i l’occhi s’ancora stai dummennu e vaddimi; 
Io sugnu ‘u Baruni Vela: Marianu Vela! 
Di Patri Vela e Matri Aquiluni! Ti rinnisti cuntu ora?
I me’ peti sunnu Nobili com”o me’ nomi e tutt’i dui, senza umbra ‘i dubbiu, vannu chiossai ‘i “ Tia ” e da’ to’ “ Lingua ” mintuti assemi!Pi’ cciò, picciuttedda; Mariazza Crapazza ‘i nomi e cugnomi di fattu, qual’ura ti ll’avissi scuddatu Io ti dicu ‘i stari attenta a comu ti smovi cu ‘sta to’ linguazza picchì, basta ‘na me’ parola, e ti ritrovi a scupari unni stavi prima; t’a ddu postu chinu chinu da to’ megghiu parintela : pecuri e crapi!
MARIAZZA: E ccusì? Io aviria a gghiapiri l’occhi! 
E vva bbeni! Spittati allura chi vaddu megghiu i vostri peti! Mah! A mia mi sembrunu ddu’ peti comu a tutti l’autri anzi, scusati si v’u dicu Baruni da’ Vela e ddill’Aquiluni ‘o ventu addirittura mi sembrunu chiù “ ‘mpistati ” di stissi “pucceddi quannu si stricunu nto fangu” Picchì, Matri du’ Cammunu quantu sunnu loddi e chi ffètu chi fannu non svegnu: pi’ non ccàtiri supra ‘o pavimentu chi è ancora bagnatu!
MARIANU: Ma allura Tu, cammarèra ‘i ddu soddi: voi ‘a guerra!
Non sulu capisti cu sugnu; ma hai puru ‘u curaggiu mi mmi pigghi p’u culu! 
Ti cunsigghiu allura, cani mmuzzucunara chi non si autra, mi ti pripari ddi quattru pezzi strazzati chi hai pi’ rrobbi picchì quannu veni ‘u to’ patruni ti fazzu ittari fora ‘i ‘stu palazzu a pitati!
MARIAZZA: Chistu è ancora ‘i vìtiri! 
Intantu, e cchistu è sicuru, sugnu Io chi vvi staiu rrumpennu i vostri peti fitusi si non vi sbrigati a gghiazzalli!
Allura; c”a ffari, vi sbrigati? o vvi rrumpu!
ENTRA IN SCENA GIUVANNI-
SUL PALCO MARIANU E SEDUTO 
CON I PIEDI ALZATI IN ARIA 

GIUVANNI: Oh! Caru Marianu!
Chi havi assai chi ‘spetti? Scusimi, ma eru fora, a fari ‘na gita, fora ‘a potta e Tu ‘u sai comu vannu ‘sti passiati: vadda a Chidda; scuta a Chiddu; e mmi scuddai l’appuntamentu chi ti desi!
Mah! Marianeddu: Chi stai facennu cu ‘sti peti jazzati?
Picchi n”e basci? Chi ti fa mali occa caddu sutta ‘i itita pi’ casu? O penzi chi ‘mpuiannuli mi putirivi strutiri ‘u pavimentu!

MARIANU FACENDO L’OCCHIOLINO E MUOVENDO LA TESTA VERSO MARIAZZA

GIUVANNI: Chi è ‘sta nuvità? Canciasti “masculinità” ‘i coppu?
Uèh Marianu? ‘ncasciaccillu a tto’ Soru l’occhiu! Io sempri ‘u stissu “ integrali fimminaru” sugnu!
Tali e quali, comu m’i ficiru ‘a nascita, a mia,: MASCULU!
MARIANU: Ma chi “Minchiunazza” o “Cucuzza Longa” stai dicennu Giuvanni? Non capisti nenti ‘i dda ‘ncasciatina d’occhiu chi tti fici! Veni ccà razza ‘i “MASCULU” ‘lluccutu chi cusì t’u dicu ‘i chiù vicinu, e nte ricchi.-
GIUVANNI: Uèèiih! Vicinu? nte Ricchi?
Ma Allura haiu propriu raggiuni caru ‘u me’ Marianeddu! Tu canciasti ‘a “ Sponda ”!
MARIANU: Si ‘a sponda du’ lettu; chidda chi prima era ‘i lignu è ora ‘i ferru! Giuvanni si n’a smetti ‘i diri friscunati, tra ppocu, ti lassu curriri ‘na pitata nta dda truscia chi ttèni ‘i sutta e cusì “Caraaaaa”: ti fazzu canciari Io occa ccosa e pricisamenti: ‘a vuci e ‘a to’ qualifica ‘i masculu!
GIUVANNI: Ah nò: ‘a smettu allura Marianu! Ci tegnu troppu a’ me’ qualifica! Parra Marianeddu; Sugnu prontu a scutari tuttu chiddu chi Voi o chi mm’a diri!
MARIANU: Ora Sì! Si cc’iavissi pinzatu prima a tuccari ‘a patti chiù sinzibili e sintimintali ‘i Tia: a ‘st’ura avia finutu ‘i parrari! Dunqui: (facendo finta di parlare all’orecchio di Giovanni sottovoce) ‘U capisti ora picchì tinìa ‘i peti addritta?
Fozza Giuvanni, ora c’u sai; difenni i me’ paroli e ‘u me’ onuri ‘i Nobili comu a tia e ffa’ smammari a dda sebba ‘i quattru soddi!
GIUVANNI: Tu comu minimu a gghiessiri cretinu!
MARIANU: Ci mancavunu puru ‘sti paroli! Picchi mi stai dicennu chistu?
GIUVANNI: Ma Tu ‘a stai vaddannu bona a ‘sta carusa?
Chista, caru Marianu, vali, pi’ quantu qualità havi, tantu oru quantu pisa! 
In primis: Sapi cucinari megghiu ‘i deci masculi e tri fimmini mintuti inzemi!E i dolci…oooooh! Chi cosa riali! 
A vìtiri comu fà ddi cannola c”a ricotta Uuuuuuh; e ddi balò; e ddi pessichi: Matri da’ catina Uuuuuuh; basta sulu chi cci penzu chi: vadda comu mi scinni a bava da bucca ROBBA ‘I SVÈNIRI e’ so peti!
In secundis: Non mi custa quasi nenti picchì mancia chiù ppicca di ‘na iatta e ppi’ cciò: Voi mentiri ‘u risparmiu?
In terzis: ‘Nte notti friddusi quannu dommu eeeh eeeh, scummigghiatu, ci uddinai mi mmi rimbucca “SULU” ‘i cupetti incoddu!
“ Non mi vaddari cusì Marianu: ancora è ‘na Carusa n”o viti ” !
E cusì, critimi supra ‘a parola, ma da quannu haiu a Chista nta ‘stu Palazzu nenti chiù raffridduri o bbrunchiti ‘nvirnali: sempri sanizzu sugnu; sanu com”u ‘n pisci!
In Quartis:
MARIANU: Basta! Ora basta! Non vogghiu sentiri chiù nenti!
‘U capìa, ‘u capìa; non spricari chiù ciatu Giuvanni!
‘U capìa chi nta ‘stu palazzu si cc’è occatunu chi si nn”avi annari Chistu, si gghiama Marianu: Sugnu iò, non è Veru?
GIUVANNI: Ma dai, non fari cusì; Non nt’a pigghiari cusì tantu! Mentici ‘na petra ‘i supra inveci; a fini a fini non succitiu nenti: Sulu paroli!
E comu SI Sa, chisti, non hannu mai ‘mmazzatu a nessunu!
Non sunnu coppa ‘i spata o di cuteddu; non fannu nèsciri sangu!
MARIANU: Infatti, a mia, non stannu facennu nèsciri sangu: Sulu bili; Tanta bili! Cusì tanta; chi haiu ‘u ficutu cusì viddi p”a raggia chi si putiria parrari inveci ‘i paroli: << sputiria vilenu comu ‘na vipera >>!
MARIAZZA: Si, Bravu! Cumplimenti; sputati puru ‘nterra! E cusì dopu lluddati n’autra vota ‘u pavimentu lavatu friscu!
È megghiu invèci mi gghiuttiti finu a quannu non nisciti fora da’ potta poi, nta strata, putiti fari tuttu chiddu chi vuliti cumpresu ittari fora tuttu ddu vilenu chi tiniti d’intra!
MARIANU: ‘U sintisti Giuvanni? ‘A sintisti a ‘sta sebba?
Si non saria sicuru da’ pruvinienza “ Crapunesca ” da famigghia mi viniria ‘i pinzari, pi’ ll’arruganza chi havi, chi putiria essiri ‘na Nobili!
‘U stai capènnu ora picchì sugnu ‘nfracitutu? Mi criti ora supra a ‘nzulènti facciatosta ‘i chista?
GIUVANNI: Mariuzza! Pigghia subbutu pi’ nta cucina e non ti pimmettiri mai chiù mi cci rispunni ‘o Baruni Marianu Vela!
Sfacciata: chi annastu supra o cavaddu inzèmi forsi? O puru occa vota ti desi un passaggiu c”a so' carrozza?
MARIAZZA: Fussi stata paccia! Chi Io mi pigghiava ‘u passaggiu chi mi dava ‘u baruni Vela! Stannu ‘nchiusa nta carrozza cu Chistu, cu ddu fètu chi cci fannu ‘i peti, sugnu sicura chi: << ‘Sfissiava >> prima di me’ mali ijonna!
GIUVANNI: Fora! Smamma!…Sciò!
Via pi’ nta cucina, linguta di ‘na sebba; datti da fari p’u manciari chiuttostu! Oggi vogghiu lepri ripiena o’ funnu chi patati; e, pi’ punizioni o’ to’ comportamentu “ picurarescu ” m’a priparari puru << cinquanta cannola c”a ricotta >>!
E ora: pussa via com’e cani, smamma e sbrighiti a priparari !
Cuntentu caru Marianu! Cusì, a fazzu stancari nta cucina e ti vendicu!
MARIANU: Tinennu cuntu di cannola, comu vindetta mi sembra n’anticchia duci; o mi staiu sbagghiannu?
E poi, non vuliria mi vvi sintiriu mali pi’ causa mia: “ Cinquanta ” cannola, unu appressu all’autru, nto vostru stomucu sunnu parenti: “ ‘i sciugghimentu ” ‘i stomucu!
Giuvanni, ‘u sai chi tti dicu? Ch’e mmeghiu chi mmi nni vaiu prima mi ti tiro ‘na fricciata nta ‘na cavigghia e cci mentu puru un <<Vaffanculo>> !

ESCE MARIANU E SI SENTE BUSSARE ALLA PORTA

GIUVANNI: MariAzza, non senti chi stannu tuppuliannu ‘u putticatu? Vadda cu è rifirisci; Sbrighiti!
MARIAZZA: Vaiu vaiu! Nta ‘stu Palazzu io sugnu:
sebba, cammarera, coca, uscèri; mi manca sulu ‘i fari ‘a staddèri puru di cavaddi e poi sugnu a postu!
GIUVANNI: Dall’elencu, ti scuddasti, ‘U rimboccu ‘i cupètti ‘i notti; ‘nta ‘sta cosa, com”a to’ lingua: Non ti batti nessunu!
E ora sbrighiti e gghiapi ‘stu putticatu!MARIAZZA: Staiu aprennu; chi primura ccè!
Eccu, (girandosi verso il Baruni) in antiprima mundiali vi dicu: chi è ‘na fimmina! Siti Cuntentu ora?
(Rivolgendosi all’Ospite Femminile) Un mumentu Vui, ‘spittati! Prima ‘i veniri avanti dicitimi cu siti picchì vv’annunciari ‘o Baruni!
Saria scunvinienti si vi dumannassi Iddu picchì ci putiriunu ssiccari i cannarini e puru…
GIUVANNI: A lingua! ‘A lingua t’avirria a ccatiri sabbaggia di ‘na sebba! (rivolto verso la nuova venuta) Pregu Signora: cu ccù haiu l’unuri ‘i parrari? ( Rivolgendosi di nuovo alla serva) nzigna scimunita; viti comu si fà cull’ospiti fimminili?
MARIAZZA: E Bravu ‘o Baruni; tinennu cuntu chi siti in gradu di fallu megghiu ‘i mia? ‘A prossima vota ‘u putticatu v”u japiti Vui!
ORTENZIA: Scusati s’immintrummèttu; sugnu ‘a Marchisa Ortenzia Ginirusa!
GIUVANNI: Marchisa? Pi’ San Giorgiu Cavalèri, macari si non haiu ‘u piaceri mi vvi canusciu ‘i frunti a tanta sustanza Io m’arrènniri pi’ ffozza!
Cara Marchisa vi dugnu ‘u me’ binvinutu chiù sinceru c”a spiranza, riali, mi Vui siti “Ginirusa” di nomi e di fattu!
ORTENZIA: Mi ll’avìunu dittu chi Vui eru nu scapulu ‘mpenitenti e di stari, pi’ cciò, particolarmenti attinziunata ‘o vostru motu ‘i fari e ‘i parrari ma, non m’aspittava chi mm’avìa gia vaddari ‘u Cul…eeeeh appena ntrasuta da’ potta!


GIUVANNI: Marchisa, ma chi crititi ancora e’ vuci du’ populinu? Malilingui sunnu! Liggenda mitropolitana è chiddu chi dicunu supra ‘i mia!
MARIAZZA: Cunfermu! Crititimi Marchisa putiti stari pi’ daveru tranquilla; non c’è piriculu: tuttu fumu e nenti arrostu ‘nta sta casa! Si sapiriu quanti rimbuccati ‘i cupetti nottunni, e basta, fici Io!
GIUVANNI: Ancora ccà si? Fora! Pigghia subbutu pi’ nta cucina!
E ricodditi chi ora i cannola divintaru <<centu>>!
Pi’ cciò, mentiti subbutu all’opira e travagghia!
Sciò; scompari e vattinni!
MARIAZZA:Vaiu, vaiu, vi lassu c”a vostra pruspirusa cumpagnia!
ORTENZIA: Chi strana sebba chi ttiniti Baruni sembra ‘na patruna chiù chi ‘na sebba!
GIUVANNI: Cuppa mei Marchisa chi sugnu n’aristocraticu Baruni democraticu!
ORTENZIA: E chi voli diri democraticu?
GIUVANNI: Veramenti n”o sacciu ma, datu chi mi vinni; voli diri chi cc”iu sintia diri a occadunu!
ORTENZIA: Ad ogni motu ritunnannu a nui e a chiddu chi dicia prima supra l’avvirtenzi chi mmi dèsiru supra ‘o vostru piriculusu comportamentu mascularu; stati bonu e soprattuttu calmu e rilassatu chi Vi dugnu cuntu da me’ vinuta nta ‘stu misiru palazzu!
GIUVANNI: Picchì misiru Marchisa? Havi centu stanzi; dducentu potti ‘i castagnu; deci turriuni; nu beddu ponti livato’io c”a so’ bedda acqua chi ci passa ‘i sutta; chi è, Marchisa; mi vuliti ‘ffènniri?
ORTENZIA: Ma no! Caru Baruni, chi diciti! Quali ‘ffènniri e ‘ffènniri! 
Io dissi “ misiru ” in zènzu “minnaforicu”.
Vui, nta ‘stu palazzu, non essennu maritatu, non aviti né putiti canusciri comu nu puvirazzu appuntu, ‘a gioia e ‘a futtuna d’aviri figghi nte peti chi vi mantenunu in alligria ‘a junnata!
GIUVANNI: Comu siti sinzibili Marchisa cu ‘sta “ minnaforica ” sparata! Ma stati tranquilla, non vi dispiaciti pi’ mmia; Io non sugnu misiru pi’ nenti! Vaddati appena japru ‘na qualunqui finestra du’ me’ Palazzu pi’ ffari n’esempiu, chista, scutati: (voce fuori dal palco) PAPÀ o PAPÀ, ccà sugnu; vadda pi’ sutta!
O puru ‘st’autra, sintiti: (voce fuori dal palco) PATRI, o PATRITTU BEDDU vadda a sinistra: ccà sugnu tanta saluti mi ti dugna sempri ‘u Signuri!
Sintistu Ortenzia? E ora: si pinzati c”u me’ palazzu havi QUATTRUCENTU finestri; facitivi ‘stu facili cuntu chi è già “ ‘u risuttatu”! ‘U capistu ora? O vuliti mi sugnu chiù gghiaru! 
ORTENZIA: Non ci nnè bisognu; fustu chiarissimu e Io capia “troppu” bonu! Ccà h’annoi a finiri, chi tra nui dui, a chiù misira ‘n figghi sugnu io! 
Baruni: Vui siti ricchissimu e vuliria diri puru: “ Piriculusissimu ”!
MARIANU: (entrando di colpo in scena) Scusa Giuvanni; ma mi scuddài mi ti dicu…..


ORTENZIA: (Impaurita dalla tanta mascolinità di Giovanni – 
Si rivolge a Marianu con voce supplichevole) Cavalèri, macari si n’o Canusciu, Io vi precu mi non vi smuviti di ccà picchì, Vogghiu cumpagnia attonnu ‘i mia! 
MARIANU: C’avìti madonna, chi vi succeti? Vi sintiti mali forsi? aviti bisognu d’aiutu? Picchì siti cusì scantata!
ORTENZIA: Nò, nò, nenti; è sulu chi: Cu si vaddoi si sabboi e Io, mi vogghiu sabbari ‘u Cul… eeeh mi vogghiu sabbari e basta!
MARIANU: (Parlando all’orecchio di Giovanni) Vogghiu vitiri, grandissimu filibustieri, quantu ci voli mi mmi prisenti a ‘sta fata!
GIUVANNI: Marchisa, raccoglio l’occasioni ‘i ‘sta ‘ntrasuta vulanti ‘i ‘stu cristianu, mi vvi prisentu a ‘stu, strunz…eeeh a ‘stu Cavalèri chi poi non è autru: c‘u Baruni Marianu Vela; baruni, E AMICU MEI, finu a ‘na picca di cannola fa! O mi sbagghiu Carissimu Baruni Marianu?
ORTENZIA: Puru non capènnu chi ccèntrunu i cannola sugnu Onuratissima ‘i fari a canuscenza du’ Baruni Marianu Vela, datu chi inzèmi poi ni niscemu fora ‘i ddu putticatu: non è veru?
MARIANU: Si Vui siti cusì tantu onurata; figurativi io comu mi sentu rinfuzzatu ‘i “ cavaddiari ” ‘sta nisciuta!
ORTENZIA: (rivolta verso il pubblico) Matri! Mi sa tantu chi fici ‘na fissarla! Cascài ‘i ‘na patedda ‘nfucata ‘nta ‘nn’autra china ‘i bracia!


Baruni Marianu Vela v”a pozzu fari ‘na dumanna?
MARIANU: Si è una sula m’affennu! Facitimminni almenu ddui Bedda Marchisa!
ORTENZIA: Vui siti spusatu, non è veru?
MARIANU: Sbagghiastu Marchisa!
Scapulu sugnu ! Scapulissimu e dispunibilissimu!
in tuttu e pi’ tuttu Cara Marchisa! Sibbitivi quantu vuliti!
Prontu ‘o Vostru Serviziu sugnu!
ORTENZIA: (rivolta verso il pubblico) 
Matri du’ Cammunu ! A postu semu! Ci vulia puru stautru ora!
Chistu non è un Palazzu è ‘na casa ‘i malaffari china ‘i “ maniacali disbusciati ” fimminari!
Baruni Vela! Faciti finta chi chiddu chi dissi un minutu fa: Io n”o dissi! Io, mi nni ritonnu a me’ dimora, pi’ comu vinni: Sula!
MARIANU: E nò, cara la me’ Marchisa!
Comu da’ Tistimoni, Baruni Giuvanni Bannera ccà presenti, medisimu
Vui un minutu fa ‘u dicistu,chiddu chi dicistu! Veru Giuvanni?
GIUVANNI: Si facèmu paci dopu a sparata di cannula: rispunnu!
MARIANU: E vva beni! Mintèmuci ‘na petra ‘i supra e, ccu si visti si visti; non ni parramu chiù! Paci fatta !
capistu…cu vi è amicu e cu nò!….. 
: Cara floriali Marchisa Ortenzia!
Mè Cumpari, ‘u Baruni Marianu Vela: havi raggiuni!
Vui ‘u dicistu, chiddu chi dicistu e chi ora stati dicennu chi non dicistu! Pi’ cciò: pacati ‘u pegnu e facitivi ‘ccumpagnari, da questo prisènti Nobili Cavalèri a’ vostra casa! (con ironia) Sempri, si non sbagghia strata, speru pi’ Vui!
ORTENZIA: (rivolta verso il pubblico) ‘U coddu m’avirria rrumpiri.. ‘u coddu: cusì prima ‘i parrari ‘nzignu!
Ciccài ‘i scappari d’un lupu ciccannu aiutu a’nn’autru lupu!
Ma quantu F’ù babba!
Ortenzia Ginirusa è megghiu chi cuminci a spremiri ‘u ciriveddu si no, ‘U Cul… eeeh… eeeh…. l’unuri ci lassi!
Ci sugnu, truvai; ‘st’idea è megghiu mi mm”a sparu subbutu!
Cuminciamu; recita beni Ortenzia mi raccumannu:
Oh! chi testa chi haiu; quantu sugnu “sbadita” e puru “svintata” cari i me’ Nobili Signori quasi quasi non mi ricuddava chi Io “accumpagnamentu” no’nn’haiu bisognu!
M’avia scuddatu chi me’ maritu ‘u Marchisi Alfiu “ ‘ncazzusu ”,
da’ razza di ‘ncazzusi Patri, Nonnu e Bisnonnu; mi dissi chi mmi vinia a pigghiari cu’ ‘na decina di so’ Filibusteri chi mancu a ffallu apposta, stannu p’arrivari! Pi cciò, è megghiu mi ‘spettu fora non vuliria, mi s’incazzunu, cumpresu me’ maritu, e mm’incuminciunu a scaricari, coppi ‘i spata e cudiddati nte patti basci e a destra e a mmanca e comu l’Orbi, a ccu’ cci veni davanti!
MARIANU: ( Con voce arrabbiata e risentita verso Giovanni) 
( e con dire da scioglilingua) Giuvanni? Picchì dicisti c”a Marchisa ‘na para ‘i minuti fa “ ‘u dissi chiddu chi dissi ”? 
Io schizzava quannu dissi chi Idda “ dissi chiddu chi dissi ” ; ma Tu: parravi seriamenti!
Idda inveci, puru s’u dissi, non dissi propriu nenti di chiddu chi dissi e pi’ cciò, avennu ragiuni, ‘a cuppa è tutta ‘a to’i e Tu:
t’i ll’a pigghiari tutta, quannu arriva so’ maritu!
GIUVANNI: Ma scutatulu a ‘stu figghiu ‘i cani travistutu!
Basto’i ‘na picca ‘i scantu e ‘i cacaredda pi’ rinnicari a paci ancora caudda! Puru ‘a petra ch’un mumentu fa ci misi supra ‘e cannula si scuddoi!
Tradituri! Giuta! Giuta ‘Cacarota!
Ma non ti preuccupari chi tti dugnu io i trenta dinari!
Si! Trenta pitati nto culu e deci, d’intiressi, nta truscia ‘i sutta! 
Marchisa! Siti libirissima ‘i lassari ‘u me’ palazzu da sula pi’ comu vinistu! E si occatunu ccà prisènti s’avvicina a Vui non vi preoccupati, picchì i mè Nobili scappuni hannu bisogni ‘i ‘na bedda lucitata e saria ‘u culu giustu mi fazzu brillari!
ORTENZIA: Cammativi Baruni; a fini tuttu e beni chiddu chi finisci beni! Ora chi gghiapistu e l’occhi e finalmenti capistu “cu vi è amicu e cu nò ”; si pimmittiti, Vi vuliria dari cuntu da’ me’ vinuta nta ‘stu palazzu!
GIUVANNI: ‘Sta dumanna è chidda chi mmi macina ‘a testa da quannu ‘ntrasistu ‘i ddu puttuni Marchisa! Ma prima, ‘spittati un sulu mumentu, c”a gghittari fora unu ‘i vostra canuscenza! Fora Giuda ‘Cacarota! Fora Cainu ‘i tutti ‘i frati Nobili! Fora du’ me’ palazzu! Pi’ tia finèru ‘i cannola nta ‘sta casa!
MARIANU: A’ ginucchiuni a vvèniri unni Mia! A’ ginucchiuni si voi fari paci n’autra vota; autru chi cannola chi cci vonnu! 
GIUVANNI: Fora! Fora du’ me’ Palazzu!
Prima chi mmi scoddu di essiri in prisenza ‘i ‘na fimmina e ti mmuzzicu facennuti moriri ‘nvilinatu da’ mè bili!
MARIANU: Vaiu! Ma ricodditi ‘i me’ paroli! Non ti scuddari!
ORTENZIA: Ma vaddati chi traggèdia!
Pi’ cuppa mei si rrumpiu ‘n’amicizia ‘i ‘na vita!
GIUVANNI: Stati tranquilla cara Marchisa non Vi “ ‘mariggiati ” ‘u sangu blù!
Si Vi po’ cunzulari, io Vi dicu,chi cu’ ‘sta vota, cu’ ddu Signuri, a llassa e pigghia…sunnu quarantasette voti chi nni sciariamu!
ORTENZIA: Caru Baruni; dopu ‘i vostri paroli mi sentu risullivata nte visciri ‘ill’anima!
GIUVANNI: Comu siti sinzibili Marchisa Ortenzia; chista è puisia!
‘Sti vostri paroli mi bruciunu d’intra e sunnu dilicati comu;… comu… e laddichi masculini!
Ma ora Marchisina chi nni diciti mi parramu da’ vostra vinuta?
Iapritimi ‘u vostru cori; o non c’è chiù tempu picchì st’arruvannu vostru maritu ‘u Conzorti, c’‘a so’ bedda scotta armata !
ORTENZIA: Ora chi Vi staiu canuscennu megghiu Baruni sentu chi di Vui mi pozzu fitari; ed è pi’ chistu chi Vi cunfessu ch’‘a Marchisa Ortenzia Ginirusa: Chista chi è ccà presenti, avanti a Vui:
In virità non è spusata o megghiu non è chiù spusata in quantu, du’ misi d’agostu ‘i vint’anni fa è: N’INCONSOLABBILI VEDUVA!
Propriu cusì Baruni; << sugnu Veduva >>!
Me’ maritu “ morsi ” ‘nta ‘na notti ‘i “ timpistusa e caudda frinisia” ‘i lettu!
OoooH! Ancora Mi pottu ‘u rimorsu d’intra!
Aaaaah! Si ci penzu! 
Ddu “ Puvirazzu ” vulia dommiri ma Io: SONNU no’nn’avìa!
E f’ù pi’ chistu chi a via ‘i fari: tira e molla; e molla e tira
Vincìa ‘a pattita e mm’hannài a ddu “ poviru Criaturi ”:
propriu “ ‘o Criaturi ”!
GIUVANNI: Poviru “disgraziatu”; chi disgrazia!
Pirò; sincirità pi’ sincirità Vi cunfessu chi ‘na motti cusì:
a mia non dispiaciria propriu!
Anzi: mi piaciria propriu falla!
Vuliti mentiri ‘na “trapassata all’autru munnu” dopu ‘na 
“ Schimmiata ” a ccoppa ‘i firrusu spatuni cu’nn’autra “trapassata sempri nta ddu munnu” dopu ‘na “ ruzzuliata ” nta nu lettu? Non c’è propriu paracuni: Milli voti megghiu ‘a sicunna!
ORTENZIA: Ma chi diciti Baruni?
È sempri megghiu “Schimmiari” e cuntinuari a “Schimmiari ” da vivu; chi pinzari a moriri subutu dopu ‘a ruzzuliata!
GIUVANNI: Comu siti prufunna nte sintimenti Marchisa!
Siti com’‘a ddu puzzu, chi pi’ quantu è funnu, ci vonnu ddu’ coddi ‘ttaccati o bagghiolu prima ‘i farici tuccari l’acqua!
ORTENZIA: Baruni, si Vi fà piaciri e vuliti; mi putiti ghiamari 
“ ORTENZIA ”!
GIUVANNI: Cu’ “immenzu” e puru ancora “ menzu ” piaciri!
Ma sì; chi è “ ‘stu Baruni ” e “ ‘sta Marchisa ”: damuci du’ TU! 
Puru Vui subutu mi putiti ghiamari “ Giuvanni ” e, mi raccumannu: dopu faciti passari almenu un sicunnu prima ‘i diri ‘n’autra vota Baruni Bannera! Dopu; dopu; damuci du “TU” Ginirusa Ortenzia ‘i Cugnomi e ‘i fattu!!
Dunqui Ortenzia, ora chi semu a Tu pi’ Tu; non penzi puru TU chi vinni l’ura ‘i parrari da’ to’ famusissima vinuta?
ORTENZIA: Oh putenti omu! Oh gran figghiu ‘i ranni Nobili chiu ranni ‘i tutti!
Oh….
GIUVANNI: Ooooh! Ortenzia ‘a Voi smettiri ‘i parrari cusì? ‘St’iniziu alquantu linguaggiusu ‘nduratu supra ‘i Mia e i Me’ “ Nobili Antinati”: mi dugna tantu ‘i fricatura!
Pi’ cciò, parra comu ti fici to’ Matri; a “nuta”! C’‘a “ nuta ” virità!
Modda ‘stu rospu o ‘stu tritrolu, si ll’ha mmuddari! 
Fozza; sbrighiti a scegliri: e poi parra!
ORTENZIA: Scusimi Giuvanneddu! In effetti, ‘na picca timurusa sugnu nto parrari! Ma chistu dipenni ‘i chiddu chi tt’ha diri; m’a scantu c”a putirivi pigghiari mali!
Pi’ chistu mi sentu n’anticchia frinata nta lingua e cci staju girannu ‘o laggu!
GIUVANNI: Parra! Parra! Non ti scantari!
A fini di cunti puru Tu si’ ‘na Nobili com”a mia; non si’ ‘na Pibblèa!
Stai tranquilla chi non t’impiccu…pi’ ‘st’avota!
ORTENZIA: ‘Sti to’ paroli mi rassicurunu Giuvanni!
Ora mi sentu chiù tranquilla: parru!
Dunqui; Ti ricoddi ‘i dda’ cavaddusa nuttata, du’ misi d’ottobri, ‘i vint’anni fà?
GIUVANNI: Ma comu no! Cettu chi mmi ricoddu!
Anzi; p’‘a pricisioni era: un venneddì quattru; e quattru ‘i matina; 
e mm’avia manciatu quattru patati, cu’ quattrucentu grammi ‘i faciola sicca chi mm’avia fattu divintari ‘u stomucu, a causa da ill’aria d’intra <<gassusa firmintativa>>, comu ‘na putenti Bumbarda Napulionica: “mmummurianti” e “strummazzevuli”!!
Ma dicu Ortenzia? Chi si’ scimunita forsi?
Sulu ‘na palla ‘i vitru mi putiria fari ricuddari ‘na nuttata ‘i vint’anni prima!
ORTENZIA: Piddunimi Giuvanni! È Veru!
Pirò Iò a diffirenza Toi, inveci, m’‘a ricoddu comu si fussi a jeri!
E ti dicu p”a pricisioni: chi erunu ‘i tri ‘i matina ‘i ‘na nuttata ‘i Duminica, du’ vinticincu ottobri; e Tu, inveci ‘i faciola sicca; avivi manciatu, tinennu cuntu du’ fetu chi niscia da’ to’ bucca:
<< CANNI ‘I CASTRATU ‘O FUNNU >> cu’ abbondanti, comu contornu, << CRUTI CIPUDDI RUSSI ‘I TRUPÌA E AGGHI NUSTRANI >>!
GIUVANNI: Minchiuna! Robba ‘i non critiri!
Ma, Ginirusa? Non è chi si’ ‘na picca “ Mavara ” e non dici nenti!
ORTENZIA: Tranquillu Baruni sugnu ‘na normalissima fimmina sanizza ‘i testa!
Vi ricuddati du’ principi Mortino ‘i Cascia e ffòssa ? 
GIUVANNI: Comu m’‘u putiria scuddari a chiddu!
Simbrava c’avia a moriri d’un mumentu all’autru pi’ quant’era jancu e pallitu nta faccia! Figurativi c’‘u ghiamaumu:
“ Draculos ” ‘u mottu vampirusu chi parra!
Anzi, ora chi mmi facistu pinzari a Chistu; mi ricoddu chi ‘na sira h’annài ‘nvitatu nto so’ Palazzu ‘i campagna pi’ manciari e fari “ autri cosi ” dicemu cusì: “ Ruspanti ”!
Aaaah! Ora chi mm”u facistu ricuddari; Chi bedda sirata e puru
chi bedda nuttata chi passai! 
Piccatu chi furunu l’unici chi mmi fici passari ‘stu disgraziatu: 
non muriu ‘a sira dopu ‘stu pezzu… ‘i mottu! 
Pari chi mm’u fici apposta!
ORTENZIA: Appuntu propriu ‘i chistu chi muriu staju parrannu; du’ principi Mortino ‘i Cascia e ffòssa! 
Ma chiddu chi non putiti sapiri e pi’ cciò ricuddari e c’‘u Palazzu ‘i campagna i ‘stu principi unni annastu Vui cunfinava e cunfina c’‘u chiddu unni stava puru Iò e mme’ maritu chi frattantu, essennu mortu ad agostu, m’avia lassatu sula!
GIUVANNI: Senti senti!
E picchì mi stati dicennu chistu?
Chi centra chistu c’‘u me’ ricoddu?
ORTENZIA: C’entra, c’entra! Punta ‘i gghiovu si cc’entra!
Aviti a sapiri chi dda notti Iò, anchi pi’ cuppa da’ vostra rumorevuli caciara sbuddilliara, smaniava rusbigghiata nto me’ lettu ancora tutta affliggiuta da’ frisca “ Dipattenza suttirrania ” ‘i me maritu!
Quannu, all’impruvvisu, fora du’ me’ Palazzu cci fù ‘na bbòtta ‘i silenziu, puru chistu, muttuariu, chi mmi fici suggizziòni!
‘Sta cammaria ntall’aria non simbrava vera dopu tuttu ddu burdellu! Anzi simbròi chi era fattu apposta picchì subutu dopu, ntra bbuci comu ‘i ‘na vacca orfina chi mmi fici rizzari i capiddi nta testa finu a tuccari ‘u cannilèri ‘mpinnutu ‘o soffittu, un pacciu scatinatu ‘ntrasìu nta me’ stanza, ittannu ‘a potta nterra comu si fussi stata ‘i catta e non ‘i castagnu e, comu ‘na trumma d’aria unchiata ‘i ventu chi tuttu: << pigghia, inchi, scuncassa >> e ppòi, ‘i bbòtta, scumpari; Cusì Chistu, ‘ncudduriatu com’‘a ‘npruppu supra ‘i mia, mi pigghiòi, mi inchìu, mi scuncassòi e ppòi, ‘i botta, scumpariu! 
Vaddati a me’ frunti Baruni; basta chi cci penzu: ancora suta!
Ma dicitimi! Non Vi dici nenti ‘stu me’ raccontu sceneggiatu?
Nenti Vi fa ricuddari?

Sicunnu Vui cu’ putia essiri ddu “ viulentu malu tempu Mascularu ” chi, imperversannu comu ‘na ddraunara china ‘i rannula, passòi supra ‘i Mia?
GIUVANNI: Cuncittina! Tu si’ Cuncittina!
O megghiu si’ Ortenzia ma dda notti avivi a gghiessiri Cuncittina e non: Oh Matri di Diu! Voi Vitiri…..
ORTENZIA: Viti! Viti!
GIUVANNI: Voi vitiri chi ‘mbriacu tunnu com’era inveci d’annari nta stanza ‘i Cuncittina, ‘a cammarera du’ Principi, sbagghiai 
“ potta ” e “ Palazzu ” e h’annài a finiri nta stanza…!
ORTENZIA: ’I Ortenzia Caru Giuvanneddu!
Ortenzia Ginirusa p’a pricisioni! 
‘A Marchisa du’ Palazzu accantu! Mè medesima!
E non diri chi non è cusì picchì, essennu propriu Iò dda parti interessata: Iò c’èra; e si non capisti bonu; era ddà: non sulu comu tistimoni oculari; ma propriu comu vittima sacrificali e participativa pi’ fozza!
Pi’ cciò; non ti fitari ‘i parrari ‘i sbagghiu picchì quannu m’intrufuliastu tutta cu’ dda famosa Trumma d’aria: 
cu’ mia non sbagghiastu ‘i sicuru!
GIUVANNI: Cara Ortenzia comu mi dispiaci pi’ st’animalescu accadutu comportamintali tra nui!
Ma dimmi? Picchì riapristi ‘sta firita dopu tutti ‘st’anni!
Picchì sfugghiasti ddu libru ‘i storia scrittu vint’anni arreti e lliggisti ‘n’autra vota dda dulurusa, sicuramenti pi’ tia, pagina!


Fossi chi fossi: ti vinni a nustalgia‘n’autra vota ‘i dd’animali?
Dai, diciaccillu a Giuvannuzzu Toi; a ‘stu scapistratu e ‘mpinitenti Barunazzu! Parra cu’ sincerità chi non mm’affènnu; dai: non t’affruntari, parra Ortinziuccia!
ORTENZIA: Ma quali ‘ffruntari e ‘ffruntari!
Baruni; Iò non haiu chiù diciott’anni e mancu Vui; si tinemu cuntu du’ tempu chi passoi!
Iò v’‘hi ricuddai ‘sta INDILICATA ‘spirienza nuttunna, p’intrasiri nto discussu dda cosa c’ancora non V’‘ha dittu e chi è: << ‘a vera raggiuni da’ me’ vinuta nta ‘sta casa >> !
GIUVANNI: Ancora occa autra cosa ‘i ’ntrasiri c’è figghia?
Oh p’‘a’ ranni sfera, stemma ‘nduratu da’ famigghia Bannera!
Chi cumminai ancora nta me’ ‘mbriachiria; cuntati Ortenzia!
Forsi, oltri a ffari a trumma d’aria, v’intussicai c’‘a me’ puzza d’agghiu e di cipudda o cu’ ddi musichevuli “ Lenti Flauti ” in suttufunnu di “ Trona Curporali viscirali ”?
ORTENZIA: Ma quali agghiu, cipudda e, gghiamatili cu’ so’ nomi fitenti << PÌTITA >> rumurusi! 
Nenti ‘i tuttu chistu; peggiu! Anzi; assai chiù peggiu ‘i chisti!
GIUVANNI: Matri d’impitugghi! 
Chi autra cosa cumminai ‘i cusì trimendu allura!
ORTENZIA: Nenti; sulu chi mi lassastu c’u nu beddu ricalu!
GIUVANNI: Malanova Marchisa! Mi facistu scantari! 
Ancora non sapia! E Iò chi pinzava a occa traggedia!
Invece, non vi piacìu sulu ‘u ricalu chi V’‘i fici!


Dunqui, si non mi ricoddu mali, a ddi tempi e fimmini, Iò ricalava sempri pi’ pigghiari l’acqua e’ funtani stratali ‘o nto puzzu ‘i casa:
“ Bùmbuli o quattàri ” a sicunnu si erunu picciuttedde schette o picciotte ‘bbunnanziuse maritate!
Speru mi non fici ‘a babbaria mi cci ricalu a ‘na Marchisa com’a Vui: ‘sti cosi?
ORTENZIA: Pi’ cetti versi ddu ricalu assumigghiava propriu a nu bùmbulu! Pirò, c’‘a sula diffirenza o difettu: 
c’avia ‘a panza chi si ‘llaggava e ‘ngrussava, ogni misi chi passava!
GIUVANNI: Chi stranu finominu! Degnu d’un mistiriusu misteru!
E comu annòi a ffiniri ‘stu ricalu, Ortenzia! Chi fini fici?
ORTENZIA: Annòi a ffiniri; chi appena passaru novi misi pricisi:
si rumpìu!
GIUVANNI: Comu mi dispiaci! Si rruppi “ ‘U Bùmbulu ”?
ORTENZIA: No! Non vi dispiaciti p”u bùmbulu e mancu p”a quattàra Baruni picchì, comu certu sapiti, Mortu un Papa ni spunta ‘nautru!
GIUVANNI: ‘Ncuddastu ‘u bùmbulu?
ORTENZIA: No; Nenti ‘i tuttu chistu! Puru a mia, com’o Papa, mi spuntau ‘n’autru ricalu! 
O megghiu, n’autra; datu chi ‘stu ricalu: ERA FIMMINA !
GIUVANNI: Pi’ San Ciuvanni; San Gnuseppi e tutti i Santi!
Non ci staju capennu chiù nnènti cu’ tutti ‘sti ricali!
Ginirusa! Si non Parri ghiara comu ti fici to’ Matri e, pi’ cciò, veramenti spugghiata e a nuta nuta; va a ffiniri chi cuminciu iò ad annari veramenti fora ‘i testa e cuminciu a svintulari ‘a mè bannera ‘o ventu ‘nta ‘sta stanza!

ORTENZIA: Allura vuliti propriu mi parru Ghiaru Baruni?
E cusì sia!
‘U ricalu F’Ù ed È chi, dopu dda nuttata, mi facistu fari ‘na bedda <<figghia fimmina>>! ‘‘U capistu bonu ora? <<‘Ntonturu d’un Baruni>>!
GIUVANNI: Matri! Matritta bedda!
Ortenzia Ginirusa; si mm’avissi datu ‘na pugnalata nto pettu aviria menu duluri ‘i chiddu chi mmi stai facennu pruvari ora!
Essiri o non Essiri! Cu sugnu? 
Cu’ è Giuvanni Bannera; cu’ è ‘stu disgraziatu mostru senza cori!
È ‘n’omu ‘i ciriveddu o ‘n’animali chi penza cu’ pised.. chi peti! 
Rispunnimi Tu Ammaletu, pàrrimi Tu ‘i ddu casteddu;
Diciammillu Tu si Giuvanni Bannera, ora, pi’ tannu, s’avi a ittari ‘i ‘na rocca o s’avi ‘mmazzari chi so mani!
Disgraziatu chi non sugnu autru; avia a’ puttata ‘i manu ‘na vera figghia Nobili regolari carnali e non sintia mancu ‘u ciauru!
Ma datimi subutu ‘na cutiddata e finemula ccà chi è megghiu!
ORTENZIA: Ma nò Baruni; ma nò! Non diciti cusì! 
Non mi faciti dispiaciri! A fini, a fini, Vui ‘i ‘sta figghia non sapiu nenti finu a ‘stu mumentu e pi’ cciò: siti senza cuppa; ‘nnuccènti siti!
Naturalmenti; senza mentiri in discussioni a cuppa ‘i dda timpuralesca nuttata pirò ! 
GIUVANNI: E Iò, chi pinzava di non aviri figghi Nobili a cui tramannari ‘u mè Nobili Casatu!!
Iò, Bannera Giuvanni; chinu ‘i ‘na carrittati ‘i figghi pibblèi, sugnu 


puru un “ veru ” Patri ‘i ‘na “ vera ” Nobili figghia!
Oh! Carissima Ortenzia! No; no’ mmi difenniri; non diri chiù nenti! Non haiu nessuna giustificazioni, ‘a virità è:
chi sugnu un veru mostru senza cori!
Macari ciariannu l’aria iò avia a ssèntiri a ‘sta figghia!
Ma “ Ortenziuccia” a propositu: unn’è? Cu’ è? 
Parra; dimmi ‘ill’Ereti mei! Non mi lassari supra ‘e spini!
ORTENZIA: Giuvanni non ti dispirari accussì Tu già ‘a canusci!
Praticamente crisciu, chiossai cu’ tia chi ccu’ mia!
GIUVANNI: Ortenzia: ma staju capennu bonu? o i mè ricchi mi stannu pigghiannu p’u culu!
ORTENZIA: No! Giuvanni; non ti stannu pigghiannu in giru bonu stannu sintennu; propriu chiossai cu’ tia chi ccu’ mia crisciu ‘sta carusa!
GIUVANNI:Ma chi “ suffaloru nta ddu postu ” stai dicennu?
Comu pò’ essiri chi crisciu cu’ mia? 
E TU: Matri snaturata; unn’eri allura?
Inzomma cu’ è ‘sta figghia chi saria crisciuta cu’ mmia! 
Iò, nta me’ casa eccèttu i cani lupi e ‘a sebba Mariazza; non haiu mai avutu a nessunu!
ORTENZIA: Appuntu!
GIUVANNI: Appuntu chi è comu dicu Iò: “ O ”?…
ORTENZIA: “ O ”; Giuvanni! “ O ”!
Chi Voi, com”o bùmbulu, mi t”a calu ‘n’autra vota c”a cucchiaredda?


GIUVANNI: Non ci pozzu critiri: 
<< MARIAZZA!>>! MARIAZZA CRAPAZZA è mme’ figghia?
Eccu picchì senza darimi paci pi’ quali motivu, a dda Disgraziata Scuncichera inconsciamenti l’haiu sempri rispittata puru quannu mi 
rimbuccava ‘i cupetti ‘i notti!
‘U me’ istintu, nto funnu du’ funnu, e pi’ cciò nto chiù ffunnu du’ funnu; ‘u sapia chi era me’ figghia e, ssapennulu, mi frinava “ i sintimenti viscirali ”cu’ ‘dda sò <<carizza sunnulenta>>!
Ma, un mumentu; mi veni ‘i pinzari ‘na cosa!
Si ‘sta carusa nasciu ‘i ‘na marchisa Ginurusa Grazii A NU COPPU: ‘I “Barunali Bannera nuttunna”; comu mai non fà Bannera ma fà “ Crapazza” allura!
Ortenzia? Ma non è chi pi’ casu mi vulirivi pigghiari p’u culu!
Rispunnimi “fimmina” ! 
A ‘Stu Patri chi ufficialmenti ufficiali, finu a quannu non ghiapisti bucca, era Micu Crapazza; chi fini ci facisti fari?
Comu cci ‘ntrasiu, chistu, nta storia du’ nostru bùmbulu! 
Parra! Ma stai attenta a chiddu chi dici ‘st’avota! Chi cc’è occa ‘n’autra storia ‘i sutta chi Iò non sacciu, e chi Tu ancora a diri?
ORTENZIA: Appuntu!
GIUVANNI: Appuntu chi c’è; “O” !
ORTENZIA: ‘St’avota nenti “O” Baruni!
Sulamenti “ C’È ” ‘n’autra storia e basta!
GIUVANNI: Ccà semu; sciruppamuni ‘st’autra mistiriusa storia, c”a spiranza mi è veramenti l’uttima ‘st’avota Ortenzia!
ORTENZIA: V’u giuru Giuvanni! l’uttimissima è chista!
Dunqui, aviti a ssapiri chi appena capia di essiri “ Intirissanti di statu ” Iò, nu “bocciolu ‘i rosa” ‘i mancu vintanni e pi’ ggiunta senza spini e veduva e pi’ cciò libbira in tutti i senzi ‘i fari chiddu chi vulia; cuminciai a pinzari e pobblemi e o’scumbussulamentu chi ‘sta nascita, pi’ ‘na picca d’anni, aviria cumpurtatu in negativu ‘o scurriri da me’ vita soprattuttu nte movimenti e nte cunfronti du’ me’ modu immediatamenti prossimu ‘i fari !
GIUVANNI: E allura?…
ORTENZIA: E allura: Nenti chiù sirati cu’ ritonni all’abba; 
Nenti chiù balli, ricevimenti, ‘ntrasuti ‘o cuntinenti e nisciuti all’estiru; Inzomma tuttu limitatu: In tuttu e pi’ tuttu!
GIUVANNI: E allura?
ORTENZIA: E allura cuminciai a fantasticari c’u ciriveddu supra a Chiddu c’avia a ffari dopu ‘a sò nascita!
GIUVANNI: E chi facistu!
ORTENZIA: Prima di ogni cosa desi l’oddini a tutti i me’ sebbi nonché a’ “MAMMINA” chi mm’avia assistiri nto “patturescu travagghiu” ‘i non parrari cu’ nessunu: assuluta “mutizza” cu’ tutti; puru chi parenti prossimi e affini ‘i sangu finu o’ centesimu gratu!
Guai a ccu ci vinìa ‘u “ sciugghimentu ” ‘i <<lingua>>, picchì ‘a pena era ‘u tagghiu nettu e all’istanti da’ midesima lingua cu’ peddita subbitania: ‘i postu, vittu e Palazzaru alloggiu!
Dopu mannai nu missaggeru fidatu nte muntagni e fici veniri a mmucciuni e ‘i notti ‘o me’ Palazzu, propriu a ddu famosu Picuraru ‘i 
Micu Crapazza chi, pigghiatu cu’ bonu, ci dissi simplicimenti: 
cu facia moriri ‘i fami livannuci sulamenti ‘i pecuri e i crapi du’ me’ defuntu maritu, ora ‘i mèi; o puru scippannuci ‘a testa supra ‘i spaddi tramiti nu cuppiceddu siccu ‘i tagghiu firrusu!
Oh, non sacciu comu fici…
GIUVANNI: Minchiuna! Menu mali c’u pigghiasti c’u bonu e ci parrasti in modu semplici, a Chistu! Ficurativi chiddu chi succitia s’u pigghiavi c’u rruvessu e ci parravi chi paroli cumposti; comu minimu, Micu Crapazza: <<si cacava ‘ncoddu allura>>!
ORTENZIA: Eeh eeh… stava dicennu; chi non sacciu comu fici
Ma Chistu, subbitaniamenti e senza mancu ‘n’anticchia ‘i ripenzamentu cirividdusu ‘‘ SI CUNVINCIU” chi mme’ figghia, era ora sò figghia, e chi chista avia crisciri cu’ Iddu nte muntagni senza dirici mai cu’ era so’ Matri!
Naturalmenti, nto ‘nchiutiri l’incontru, ci ricuddai ancora ‘na vota chi si parrava cu occatunu c’era pi’ Iddu dda supiriori peddita ‘i testa a coppu ‘i ddu firrusu tagghiu! 
Ora, Baruni Giuvanni Bannera, dopu chistu chi dissi, sapiti pi’ daveru tutta ‘a virità supra a Mariazza, Vostra figghia; pi’ cciò dicititi sicunnu cuscienza ma non sbagghiati puru Vui comu fici so’ Matri!
Vui l’affèttu masculinu d’un Patri: daticcillu tuttu a ‘sta Carusa! 
GIUVANNI: Pi’ San Pasquali prutitturi d’ogni mali!
Chi malisuttata, ‘ntricciata situazioni si criòi! 
Ad ogni modu, aviri ‘na figghia cittificata ‘i so’ Matri comu Nobili e, pi’ cciò degna Ereti ‘i tantu patri, mi stimula p’annari avanti e vìtiri ‘i sprufunnari e scavari megghiu nta ‘sta patirnali nascita!
Marchisa! Difiniri ‘u cuntornu d’ogni situazioni è sempri ‘mputtanti picchì oltri a cintratura ch’i vostri paroli ci dèsiru a ‘sta storia gravitaziunali a gghinchiri e unchiari finu ‘o ricalu ‘i Mariazza; me’ Patri m’inzignoi chi puru ‘a pirifiria s’avi a sèntiri prima ‘i dicitiri difinitivamenti supr’e cosi! 
“ Giuvanni, mi dicia sempri Chistu: senti puru l’autra campana prima ‘i pigghiari qualunqui dicisioni! 
Non ti sdirrupari a ddicitiri subutu; mi raccumannu! ” 
Ed è pi’ ‘stu motivu chi Iò, ora, prima ‘i dicitiri s’a divintari patri ‘i tanta figghia, vi dicu chi vogghiu sentiri puru “ l’autra Campana Picurara ” : a “ Micu Crapazza ” ! ‘O Patri cittificatu finu a prova cuntraria! 
ORTENZIA: Giuvannineddu? Ma allura non capisti bonu! 
Chistu, ricuddannusi ‘u tagghiu chi cci prumittia, ci pinzirà “Tri” e forsi puru “Quattru voti ” prima ‘i parrari o ‘i diri ‘a virità!
GIUVANNI: Non ti preoccupari Ortenzia; chisti sunnu pinzeri mei!
Non ti scantari c‘u Picuraru parra! Minchiuna si parra!
Pi’ ora, pinzamu sulu a farlu veniri; mannannulu a ghiamari!
(CON VOCE SDOLCINATA) Mariuccia!…Oh Mariuuuuccia!
( GRIDANDO) Oh surda ‘i ‘na MariAzza mi senti?
Malanova mi havi quannu non havi a sèntiri: senti; quannu haiu bisognu d’ Idda: è surda invece!
( GRIDANDO ANCORA UNA VOLTA) Mariazza? Mancia pani a 


tradimentu! Veni ccà Disgraziata fimmina!
MARIAZZA: Chi c’è! Ccà sugnu! 
Picchì stati facennu tutti ‘sti buci! 
Chi vi sembra chi sugnu surda iò? 
A mia mi fici ‘i ricchi pi’ sèntiri me’ Patri!
Chi vuliti! Chi vi vinni forsi ‘n’autru attaccu ‘i fami?
GIUVANNI: Vitu cu’ piaciri c”a to’ lingua è sempri In ottima fomma e saluti, cara Mariazza!
MARIAZZA: Ringraziu ‘o Signuri non certu a Vui!
GIUVANNI: Ma sintitila a ‘sta SEB…a ‘sta fimmina linguta!
(Rivolto vero il pubblico) Quasi quasi speru mi è figghia ‘i Micu Crapazza e cusì dopu: A pigghiti ‘i pitati nto culu!
Comu ‘na paparina russa russa ‘i Maggiu cc’iu fazzu divintari!
MARIAZZA: C”aviti chi parrati suttavuci!
Allura? mi vuliti diri picchì mi ghiamastu? Chi malanova vuliti ‘i mia!
GIUVANNI: Mi stai facennu peddiri ‘a testa cu’ tuttu ‘stu parrari!
Quasi quasi, mi facisti scuddari picchì ti ghiamai! 
Ah Si; ora mi ricoddu!
Fozza! Curri unni to’ Patri e dicci chi dumani ‘u Baruni Bannera ci voli parrari ‘i prima matina, appena jazzatu du’ lettu!
MARIAZZA: ‘I prima matina? Allura me’ Patri havi tutt’u ‘u tempu ‘i mùnciri tranquillamenti i so’ crapi datu chi pi’ Vui, jazzarsi ‘i matina, voli diri livari ‘u culu du’ lettu a menzionnu!
ORTENZIA: Mariuccia: non èssiri sbuccata! Fai ‘a brava!MARIAZZA: E di grazia chi cc’iaviti a diri a me’ Patri?
GIUVANNI: Nessuna grazia!
Sunnu cosi c’a tia non t’interessunu!
E ora Smammmu; vai ‘i cussa a Smissaggiari a tto’ Patri inveci!
MARIAZZA: Vaiu, Vaiu! Megghiu annari a sèntiri ‘i pecuri e ‘i crapi ‘i me’ Patri, chi a Vui! (MARIAZZA LASCIA IL PALCO)
GIUVANNI: Ortenzia? M‘ha sintisti a tto’ figghia chi lingua havi?
ORTENZIA: Potta pacenza caru Giuvanni! Chi Voi fari! 
‘A sòi: <<SCOLA PICURARA f’ù! Scola Crapazza>>!
Tuttu fà brotu mi chista s’incazza!
Non ti biliari Giuvanni; quannu ‘i cosi sarrannu ridivintati ghiari, sugnu sicura c”u sangu Blù chi cci cavaddia nte vini a Chista pigghirà a pitati chiddu “Picuraru”!
GIUVANNI: Spiramu in beni!
A propositu Ortenzia; quannu Crapazza veni ccà Tu non cc’ia ghiessiri! Non vuliria mi si suggizziona vitennuti e ssi mmuzzicassi ‘a lingua! Pi’ cciò, si voi sentiri chiddu chi dicemu, mentiti tall’autra stanza e scuta in silenziu muta muta…comu i muti!!
Mi raccumannu mancu ‘na parola! Muta comu i muti; e si propriu non nni poi fari a menu: Rispira puru…ma fallu puru alleggiu e du’ nasu!

II° ATTO

SUL PALCO IL BARONE BANNERA 
(Bussano alla porta) 
GIUVANNI: Cu è!
(Voce di Crapazza fuori dalla scena):
CRAPAZZA:Baruni; Micu Crapazza Sugnu: ‘e so’ oddini!
GIUVANNI: A tia Mariazza, a iapici a potta a tto’ Patri! Sbrighiti!
MARIAZZA: Subbutu pronta, finalmente nta ‘sta casa ntrasi n’omu veru!
GIUVANNI: Chi vulisti diri cu’ ‘sti paroli?
Fimmina, vadda chi pantaluni ‘i masculu chi pottu non sunnu tantu pi’ fomma! 
Pi’ cciò è megghiu pi’ tia mi ti ghiutti ‘a lingua e mmi cci japi ‘a potta a ddu picuraru ‘i to’ Patri eeeh…eeeh... inzomma a chiddu! A ddu cristianeddu!
MARIAZZA: Si è’ megghiu! Picchì si nò va a finiri chi vi nni dicu n’autri quattru e putiria sbagghiari a parrari! 
GIUVANNI: Chi facci ‘i sola!
Ma vaddatila a ‘sta jatta raggiata: pari chi non ci cuppa!
Unu chi n”a canusci e non ci vidi l’ugna ‘i fora, ci daria puru quattru soddi mi s’a ccatta nta ‘na putìa!
MARIAZZA: Non vi rispunnu chiù! Me’ Patri e chiù ‘mputtanti ‘i Vui pi’ ristari ancora fora da’ potta!
GIUVANNI: ( Rivolto verso il pubblico) 
Matri; comu mi ‘sta facennu scattari ‘u ficutu!
MARIAZZA:Precu Patri, accomodativi nta ‘stu Palazzu!
Daticcillu stu privilegiu e st’unuri: a Chistu!
GIUVANNI: E tto’nna! 
( Rivolto verso il pubblico)Disgraziata; ‘u privilegiu e l’unuri a mia ‘i vìtiri ntrasiri, nta me’ casa, un Picuraru!
Cala Giuvannineddu; cala! Ghiutti senza rispunniri!
Tantu, prima o dopu, sugnu sicuru c’a Chista chi peti ‘i supra ci ballu!
CRAPAZZA: (Entra in scena Vestito con giubbino e gambali fatti con pelli di capra) Sebbu Vostru Baruni Bannera!
Tanta Saluti ‘o Patruni di:
Castruvillaggiu a mari, di ghianura viddi e sicca, di muntagna ritta e stotta, di ciumi spannenti e mmummurianti e ‘i tutti l’autri pussitimenti ‘i cui non ricoddu ‘u nomi, ma chi cci sunnu comu c’è ‘a vita e c’è puru ‘a motti!
Baruni, faciti ‘i mia chiddu chi vuliti, puru ‘u vostru tappitu pi’ vostri peti si v’aggrada; sebbu vostru e sempri a vostra disposizioni:
‘i matina, ‘i pomeriggiu, ‘i sira, ‘i notti e puru nto sonnu s’aviti bisognu chi vi pottu ‘i me’ pecuri ‘a cuntari pi’ dommiri megghiu!
GIUVANNI: Minchiuna! Chistu e parrari da sebbu: Bravu!
Finammenti nu picuraru civilizzatu!
E tu, Mariazza: ‘nzigna!
Sintennu a tto’ Patri, eeeh… vuliria sapiri Tu ‘i cu’ nni pigghiasti! 
MARIAZZA: Annu aviri ‘na malanova: I SODDI! Iddi!
chi grazii a miseria rinnenu sebbi, cristiani cu’ ddu’ cosi:
(facennu un ampio gesto con le mani) CUSÌ!
GIUVANNI: Non ti biliari picciuttedda!
Quasi quasi mi ti fazzu cuntenta fazzu canciu ‘i vita cu’ tto’ patri! Iddu chi soddi e iò Baruni Picuraru: si’ cuntenta cusì?
MARIAZZA: ‘Sti vostri paroli mi vannu nto celu e ‘u Patratennu mi vi scuta e v’accuntenti!
GIUVANNI: Quannu voi ‘na cosa a nessunu lassi in paci:
mancu a “ Iddu ”!
Mah! È megghiu parrari cu’ Micuzzu chi cu’ tia!
CRAPAZZA: Chi cc’è Baruni; forsi chi nta me’ misirabili pizzintiria
putiria fari occa cosa pi’ Vui? Si è cusì, parrati puru, dispuniti ‘i mia comu megghiu crititi! 
Mi vuliti forsi ballari supra ‘a panza cusì pi’ divittimentu?
Facitilu si vi piaci! Chi fazzu mi iettu ‘nterra allura? Siti prontu a ballari?
MARIAZZA: Papà! O Papà! ‘A vuliti smettiri ora?
O m’a scuddari ‘a parintela e p”a raggia, V”a ballari iò supra ‘o stomucu!
GIUVANNI: Ma quantu è simpaticu ‘stu cristianu! 
Chi sebbu rispittusu!
No, Caru Crapazza! Nenti ballu o autri cosi Nobili supra ‘o vostru misiru stomucu!
No! Mintitivi comutu unni vuliti inveci!
Pir’ esempiu ddocu, unni siti ora: addritta!
Prontu a rispunniri e’ me’ dumanni appena finisciu ‘i fari ‘na cosa ‘mputtanti, pi’ tutti, ma soprattuttu p’u me’ ficutu!
Mariuzzellina: Pigghiamu pi’ nta cucina!
Fozza smovi ‘sti peti e smammamu, chi nui masculi, vulemu stari suli a parrari ‘i cosi serii!
MARIAZZA: Mi nni vaiu, mi nni vaiu!
Ma Iò sulu a mme’ Patri cuntinuu a vìtiri comu masculu !
Cu’ saria l’autru? Chi divintai obba forsi?
CRAPAZZA : Meri, Figghiuzza mia, fallu pi’ mia ‘u papà: 
vattinni senza diri chiù nnènti; gghiuttiti l’uttima rica!
GIUVANNI: Caru Crapazza; finammènti suli!
CRAPAZZA: Alleggiu cu’ ‘stu “ finammènti suli ” Caru Baruni! 
Chi sugnu ‘na fimmina vinuta ‘o vostru appuntamentu?
Chi è, cc’ia dari raggiuni a mme’ figghia e mm‘a scantari pi’ ddaveru? Baruni, Iò sugnu propriu “ ddu’ masculu ” chi dici Idda! 
GIUVANNI: A ppostu semu, non bastava dda disgraziata fimmina! 
Puru Vui cuminciati a diri minchiunati! ‘U vostru mi sa chi è propriu un viziu ‘i famigghia nta lingua! 
Micu Crapazza, ora basta cu’ ‘sti babbarij e parramu seriamenti!
Iò vi fici veniri ccà picchì vogghiu sapiri tuttu supra ‘a nascita ‘i vostra figghia, e pricisamenti:
COMU FACISTU ! 
QUANNU ! 
CU’ CCUI! 
E PICCHÌ?
CRAPAZZA: Ma Baruni restu senza ciatu: Completamenti ‘stirifattu! Comu fici? Quannu? Cu’ CCui? Picchì?
Ma chi è; Vui a stragrandi maggioranza ‘i ‘sti cosi n”e sapiti?
C”avi a vèniri nu Picuraru nta vostra casa mi vi spieca?
Di certu non c’è bisognu du’ Sceccu pi’ ‘ndivinari a vintura pi’ sapiri COMU FICI, e sicuramenti V’u putiti benissimu ‘mmagginari puru Vui, o vuliti mi sugnu chiù ‘splicitu nte particulari!
Non Vi dicunu nenti ‘sti paroli: Papà e Mamma! Masculu e Fimmina! ‘U focu nta pagghia! 
GIUVANNI: E ‘u CIDDUZZU NTA IAGGIA!
OooH testa ‘i Caz…prettu! Ma cu’ ccu’ ti criti chi stai parrannu! 
Chi mmi pigghiasti forsi: p’un Cucùlu cu’ ll’ali?
Io sugnu ‘struitu sia nta scola di libri chi nta chidda gunnillara stratali, stanzali linzulara, e occa vota puru campagnola all’aria apetta; pi’ cciò, vai avanti e cuntinua a cantari senza fari chiù cunsidirazioni a minchia o mi ti femmi, picurarazzu ‘i ddu’ soddi!
CRAPAZZA: Certu Baruni, scusatimi!
Piddunati a ‘st’ugnuranti Picuraru chi cetti voti si mmiritiria propriu ddu’ Nobili pitati nto culu!
GIUVANNI: Si! Si! Va beni! Ma ora cuntinua: parra!
CRAPAZZA Dunqui, pi’ quantu riquadda QUANNU; E CU’ CCUI; si pimmittiti, ni parramu ‘n’autra vota cu’ chiù camma! 
Mentri, relativamenti o’ PICCHÌ; Picchì, Caru Baruni Eccillenza, malanova mi havi ‘a canni: non vi putiti ‘mmaginari quantu è debbuli!
GIUVANNI: Capìa!
Capìa finammenti chi cu’ Vui non c’è propriu nenti ‘i fari e allura,
mi mmi fazzu capiri, voli diri c”a parrari ghiaru!
Picuraru, ti cunveni japiri ‘i ricchi beddi puliti e scutari chiddu chi ti dicu:
Cu è ‘u patruni da’ vita e da’ motti ‘nta ‘sti Cuntrati: rispunni!
CRAPAZZA: Vui Baruni !
GIUVANNI: Bravu!
Micu Crapazza? E nte me’ cuntrati, cu’ è chi dicidi quantu ionna, uri e minuti havi a campari un cristianu? Rispunni!
CRAPAZZA: Sempri Vui Baruni !
GIUVANNI: Bravu! Bravissimu!
E ‘u modu comu si mori giustiziatu? Ririspunni!
CRAPAZZA: Ancora Vui Baruni !
GIUVANNI: Riribbravu! E allura, caru lu me’ Picuraru, a sapiri:
chi si oggi iò mi sentu pigghiatu in giru o puru scutu a nu Strunzu chi mmi ‘mbrogghia, ’a me’ punizioni è chidda ‘i farlu moriri “cottu” o megghiu, a “ bbugghiuneddu ”, comu l’ovu alla “COKKA” ; e chistu mi cci dugnu ‘u tempu ‘i pinzari a minchiata chi fici!
Anzi, ti dicu puru chi, chiù fici ‘u strunzu, e chiù provu divittimentu a farlu bugghiri supra ‘o focu alleggiu alleggiu nta nu quaddaruni ‘i ramu incutu d’ogghiu scadenti!
Naturalmenti Caru ‘o me’ picuraru, nto quaddaruni a chistu ‘u fazzu ‘ntrasiri esclusivamenti da: “ VIVU, VIVU ” e beddu curatu e saziatu in tuttu e pi’ tuttu pi’ èssiri completamenti <<SANIZZU>>!
Si no’ muriria subutu e finiriunu puru ‘ddi forti buci chi cci dannu runfriscu e piaciri e ricchi e all’anima ‘i cu’ vadda!
CRAPAZZA: Matri e Patri di tutti ‘i Picurari: “ Aiutatimi ”!
GIUVANNI: Vitu cu’ piaciri, ‘i comu ‘ntisicasti ‘i ‘ricchi chi ddu quaddaruni i ramu, assumigghia ‘o to’i; 


a chiddu unni fai ‘a ricotta ‘a matina: Veru Crapazza?
Sugnu sicuru chi ora l’antifuna ‘‘ a capisti bona ” veru?
Pàrrimi “ SOGGIRA ” e ‘ntènnimi “ NORA ”!
CRAPAZZA : Baruni, Cadduni Spinusi chi testa paccia chi haiu!
Cu’ ‘stu quaddaruni ripitutu chiù voti mi facistu ricuddari chi ‘sta matina lassai ‘u latti supra ‘o focu! 
Pi’ cciò, scusatimi vivamenti, ma è megghiu mi lassu ‘i cussa ‘stu palazzu, si no’: “ Ti salutu ricotta ‘i Micu”; chistu bugghi e si jetta ‘i fora!
GIUVANNI: Crapazza! Si non prima iò ti dugnu ‘u benservitu, Tu di ccà non ti smovi mancu a coppa ‘i petri: ‘U Capisti?
Pi’ cciò ora parra, e stai beni attentu a chiddu chi dici, o comu è veru Diu chi iò mi ghiamu Bannera e ttu Crapazza; ‘sta vota ti pozzu fari sapiri subutu cu’ è ‘u prossimu strunzu chi finisci a mmoddu nto quaddaruni!
CRAPAZZA: Pàrrimi “ SOGGIRA ” e ‘ntènnimi “ NORA ” veru Baruni?
GIUVANNI: Appuntu! Pi’ cciò, fora ‘u ciatu Micu Crapazza, ancora non haiu sintutu QUANNU e CU’ CCUI!
CRAPAZZA : Ma Eccillintissimu Baruni, dopu tantu tempu, chi vuliti chi mmi ricoddu! Non sugnu chiù ‘u carusu e ‘a me’ testa non è chiù chidda ‘i ‘na vota! 
GIUVANNI: Non è chiù chidda ‘i ‘na vota ma è ancora sana sana supra e’ spaddi; pinzati a comu divintiria ntall’acqua supra ‘o focu inveci! 
Crapazza? È megghiu mi Ti spozzi a ricuddari picchì, nu ciriveddu bugghiutu non è chi funziona megghiu! 
CRAPAZZA : Matonna Nobili Baruni! Siti megghiu d’un Dutturi! 
Quasi quasi, dopu ‘i vostri paroli mi sentu ‘na bruciuredda nta testa a ‘nchianari! Vuliti vitiri chi sunnu i ricoddi chi cavaddiannu stannu ripigghiannu ‘u so’ postu nto ciriveddu?
Vuliti vitiri chi, grazii a Vui, mi sta ritunnannu a mimoria? 
GIUVANNI: E ssi Crapuzzella; ‘a me’ midicina quaddarunesca non fallisci mai: o lassa addritta, o stenni!
E si poi tinemu puru cuntu chi, di chiddi stinnuti, nessunu è mai ritunnatu arrèti mi si lamenta o pi’ diri chi non funziona; voli diri chi chista è ‘a dimostrazioni lampanti e ‘a prova pruvata: chi funziona bona! 
Non ti pari puru a tia chi funziona bona Picuraru?
CRAPAZZA : Miraculusa Baruni! Propriu Miraculusa!
‘Sta spirimentazioni funzionanti supra ‘i mia, e ‘a prova pruvata chi, comu a ddu Lazzaru da parabula, fà propriu risuscitari ‘u ciriveddu ‘sta cura! 
GIUVANNI: Benissimu Picuraru e allura, datu chi ora ‘ha spirimintasti bona, sbrighiti a ghittari fora ‘u ciatu!
Fozza parra comu parra ‘na ciumara quannu scinni ‘i cussa di muntagni!
CRAPAZZA : E vostri cumanni Baruni; dunqui: 
In meritu a “ Quannu e cu’ ccui ”, Iò vi pozzu diri e vi dicu chi era ‘na matinata i Dicembri e ‘u ventu ‘i tramuntana ciusciava nte 
muntagni comu ‘na fila ‘i scecchi carichi ‘i pisu chi, c”a lingua ‘i fora, ciusciunu nta ‘na nchianata!
Intantu ‘i supra, nto celu, Buuum….Buuum, e ancora Ribuuum; i trona e i lampi simbraunu cavaleri chi s’assicutaunu supra a tanti cavaddi ‘i focu, dannusi tistati e spintuni cu’ ll’armaturi ‘i ferru!
Mentri l’acqua, ghiuvennu, catia ‘ill’aria chi bagghiola e, comu ‘o Signuri chi: quannu ‘a manna, ‘a manna!
Iò puvirazzu ‘i mia, intantu, rintanatu intra ‘u me’ pagghiaru tuttu scantateddu pi’ ddu giocu ‘i focu e puru pi’ occa bagghiulata chi, inzemi all’acqua, mi putia ‘rruvari nta testa; vaddava a straticedda ch’i me’ pecuri in tant’anni ‘i passaggiu a fila ‘ndiana aviunu fattu nto funnu da’ vaddunata!
Mentri stava pinzannu comu chista, miraculusamenti, ancora risistia a furia ill’acqua senza mi scarruggia; visti vèniri ‘na ficura vistuta ‘i fimmina chi, zzuppicannu e catènnu ‘nterra ogni deci passi ciccava, spuzzannusi, ‘i caminari sutta a dda timpesta!
GIUVANNI: Povira disgraziata! 
E vui, vitennu dda scena, chi facistu?
CRAPAZZA : Iò, caru Baruni, chi haiu ‘u cori Tinnireddu comu n’agneddu e, cummossu sinu all’ossu a vista chi Chista era puru ‘na bedda carusa…
GIUVANNI: (Interrompendolo Bruscamente) 
E mmi paria stranu: Agneddu, tinnireddu, commossu sinu all’ossu; Micu Crapazza? Cuntila comu passòi: Tu eri sulu <<n’assatanatu libidinusu>> chista è ‘a vera virità!
CRAPAZZA : Picchì non ciccati ‘i capirimi Baruni inveci ‘i giudicarimi 
subbutu mali! Vuliria vitiri a Vui chiddu chi faciu! 
Sulu, nta ddi muntagni, c”a sula cumpagnia ‘i crapi, pecuri e ddu’ me’ cani “Mollalossu” e chistu pi’ ghionna, simani, misi e anni chi passanu in sulitaria cumpagnia e…C”A FAMAZZA c’arranca! 
GIUVANNI: Mudiramu ‘stu linguaggiu e ‘sti spicchia, Picurarazzu!
poca cunfitenza cu’ “ Stu vuliria vitiri a Vui… ”!
Da’ to’ <<famazza>> a mia, non m’intiressa <<‘na mazza>> ‘u capisti? 
CRAPAZZA : Piddunatimi Baruni, cuntinuu! 
Dunqui; sempri chiù scossu e commossu a vista ‘i dda scena piitusa, iò, senza pinzari chiù ‘o malutempu chi: Buuum….Buuum e ancora Ribuuum… si facia sentiri; mi caricai ntra testa e spaddi ‘stu me’ pilusu giaccunni fattu c”a peddi ‘i ‘na me’ crapa e, sutta l’acqua chi scinnia sempri chiù chi bagghiola, cuminciai a curriri versu ‘i Chista ghiamannula ‘i veniri versu ‘i Mia!
Ma ‘sta fimmina, appena mi sintiu e jazzannu ‘a testa mi visti:
e chi non succitiu: a pìgghila; cumincioi a fari buci comu n’agneddu orfunu! Matri di Diu chi Buci; non sacciu comu ci risistèru ‘i cannarini senza mi scoppiunu! 
Baruni! Sugnu sicuru c’ancora ‘i muntagni e ‘i vaddunati si ricoddunu ‘i Chista pi’ quantu frani fici vèniri a causa ill’ecu ‘i ddi “schigghi”…c’ancora girunu!
GIUVANNI: Puvirazza! E quantu duròi ‘stu cuncertu canoru! 
CRAPAZZA Finu a quannu chi : <<BADAPUM>>;
Chista non cascau ‘nterra comu ‘na pira fracita!
GIUVANNI: Minchiuna chi coppu a soppresa!
E pi’ quali motivu ‘sta svinturata sviniu? 
Cc’iu dumannastu poi a Chista?
CRAPAZZA : ‘U capia dopu Baruni e senza mi cci dumannu!
F’ù ‘u me’ giaccuni ‘i peddi, chi ci desi ‘u coppu ‘i grazia!
GIUVANNI: Ma vàh, Crapazza! 
Chi stati dicennu? Chi c’entra ‘u giaccuni ora!
CRAPAZZA : C’entra Baruni; c’entra! 
‘A Carusa, cu’ dda peddi pilusa ‘i supra, m’avia pigghiatu pu’ ‘nlupu e, p’u scantu: Sviniu!
GIUVANNI: E poi, chi succitiu?
CRAPAZZA : A ddu puntu ‘rruvatu chi putia fari; m’a caricai svinuta supra e’ spaddi e ‘a puttai ‘i cussa nto me’ pagghiaru vicinu ‘o focu! GIUVANNI: Chiddu c’aviu ddumatu all’abba, pi’ fari ‘a ricotta?
Ricotta e puru occa fummicedda ‘i fummaggiu! 
Poi a stinnia supra ‘o me matirazzu ‘i lana e, c’u ‘na pacenzia ‘i nu santu, ‘spittai mi si rusbigghia!
Dopu chi furunu passati ‘na “ manciata d’uri ”, mentri chi mmi stava tagghiannu ‘na feddicedda ‘i pani e ddui ‘i fummaggiu, mi sintia spinciri ‘u me’ brazzu d’arreti!
Allura, pinzannu subutu chi putia essiri ‘u me’ cani “mollalossu”, mi
girai mi cci dugnu nu buccuni ‘i pani quannu, miravigghia di’ li miravigghi, mi rinnia cuntu chi inveci era stata Idda, ‘a Carusa; 
chi rusbigghiannusi avia datu signali ‘i vita e chi ora mi vaddava comu si mmi vulia parrari: ma nenti ci niscia da’ bucca!
Allura Iò pinzannu chi putia essiri ‘ntimituta ciccai ‘i squagghiari dda friddizza a nivi tra di Nui dicennuci si vulia manciari occa cosa!
Ma chista, mintennusi ‘i mani supra ‘a bucca, mi fici capiri chi p”u scantu avia piddutu ‘a vuci e chi era muta comu ‘na crapa senza parola! 
E allura, iò, sapennu chi ccu taci accunzenti; pinzai ‘u stissu mi cci dugnu a manciari ‘na bedda tazza ‘i latti c’u pani!
GIUVANNI: V’i spricastu! ‘Na tazza ‘i latti c’‘u pani!
Mancu s’avissu dittu sasizza, salami o ddu’ custiceddi d’agneddu!
Povira Carusa, chi cc’iammattìu! Puru morta ‘i fami, oltri chi scantata!
CRAPAZZA : Baruni, ricuddativi c’u me’ fucularu non era ‘a vostra ricca cucina! Chiddu passava ‘u cunventu e chiddu, avia a puttata ‘i manu! E poi, ad ogni modu, si vi fa piaciri sapillu; dopu si manciòi puru ‘na fascedda ‘i ricotta e ‘na pezza ‘i fummaggiu d’un chilu ‘a Carusa!
GIUVANNI: ‘I dumanni ccà ‘i fazzu sempri Iò; ‘u voi capiri ‘na bona vota? Pi’ cciò, non t’u vogghiu ripetiri chiù: poca cunfitenza picuraru e parra sulu quannu voli ‘u Baruni ccà prisenti astinennuti ‘i fari puru ogni cunsidirazioni supra ‘a me’ cucina! E ora cuntinua chiddu chi stavi dicennu!
CRAPAZZA : Comu Vuliti Baruni, servu vostru! 
Dunqui, dopu chi Chista finiu ‘i manciari; non sacciu chi mmi pigghioi, ma i me’ occhi ‘a vidiunu chiù sustanziusa e ‘bbunnanziusa in ogni patti: nto supra, nto menzu e puru dda sutt…
GIUVANNI: Capìa! Mortu ‘i fami! Capìa!
Non c’è bisognu mi mmi spiechi puru i ritagghi!
Vai o puntu chiuttostu e senza cummintari ancora nè ‘nchianati nè scinnuti: Rittu! Vai sulu e sempri rittu!
CRAPAZZA : Appuntu!
Iò ‘a vaddai; Idda mi vaddoi!
Iò cc’iu dissi; Idda: non mi rispunniu!
Allura, iò pinzai ancora ‘na vota chi: Cu taci accunzenti; 
e dunqui; Juuuh! A pigghiti a Micu Crapazza: PATATRAK e PATAPAPATRAK !
GIUVANNI: E f’ù ‘i ‘sta manera chi…
CRAPAZZA : Chi, Caru Baruni, grazii a nascita ‘i Mariazza Crapazza, me’ figghia! Fruttu friscu ‘i muntagna ‘i ‘na Carusa senza vuci, divintai un picuraru Patri! 
GIUVANNI: Beni, tuttu ghiaru allura; o quasi!
CRAPAZZA : E ora ‘i unni cumpariu ‘stu quasi?
Picchì cc’iu mintistu Baruni!
GIUVANNI: Picchì a sapiri c’ancora, ‘u me’ ciriveddu non si sta spiecannu chi fini fici ‘sta Matri e unni si trova ora ‘sta fimmina!
CRAPAZZA : Scumpariu oh Putenti Baruni! ‘Sta fimmina disgraziata, Scumpariu com’a luna quannu scumpari ‘a matina! ‘U fici, lassannumi ‘i botta sulu cu’ Mariazza e senza ‘u so’ latti ‘i Matri, nta ‘na notti chi ll’acqua du’ celu scinnia chi bagghiola com’a ‘a stissa junnata quannu ‘a canuscia!
GIUVANNI: E comu facistu a farla crisciri senza matri?
CRAPAZZA : Menu mali c’a mia ‘u carrettu mi camina e,
c’avia ‘u latti di me’ crapuzzi; si no, a ‘stura ‘A NOBILI SIGNURA
facia moriri ‘i fami a sso’ figghia!
GIUVANNI: Sbagghiu? O dicisti NOBILI Signura!
Capia bonu?
CRAPAZZA : Eeeeh, capistu <<bonu e mali>> nto stissu tempu!
Picchì iò dissi Nobili Signura ‘ntinnennulu in senzu spriggiudicatu, mitaforicu, ncazzusu, e pi’ cciò da lèggiri comu: ‘sta Sciollira fimmina; ‘sta batti strata ‘i muntagna; Inzomma ‘sta gran figghia ‘i Butt… ‘i cu’ non si canusci Patri!
GIUVANNI: Basta Crapazza! Frena ‘a lingua!
‘Nchiuti subutu ‘stu puzzu niru ‘i bucca!
CRAPAZZA : Chi è? Vi scandalizzai cu’ sti me’ parulazzi forsi Baruni? Dumannu ancora piddunu ma, quannu ci vonnu: ci vonnu e sannu a diri, eternu diavuluni!
GIUVANNI: E cusì ancora ‘nzisti, beni! 
Picuraru; dimmi allura ‘n’autra cosa! Tuttu chiddu chi dicisti e cuntasti e comu si fussi Vangelu: Veru? 
Pozzu stari tranquillu chi dicisti tutta ‘a sincirissima virità!
Non è chi t’i scuddasti ‘u quaddaruni ‘i ramu chinu d’ogghiu, pi’ sbagghiu! 
CRAPAZZA : E ccu s”u pò’ scuddari Baruni!
DD’OVU A BUGGHIUNENNU, alla COCCA e DA VIVU, ll’haiu ancora tuttu sanu sanu nto ciriveddu!
GIUVANNI: Bravu Micuzzu! 
Allura ora videmu s’a dari l’oddini ‘i ddumari ‘u focu o puru no! 
Pi’ cuminciari, prima ogghiu vìtiri l’effettu chi ti fà ‘sta soppresa,
“ a soppresa pi’ tia ” ! 
Pi’ cciò, ti cunsigghiu mi t’a goti tutta, Crapaza, picchì: putiria essiri l’uttima da’ to’ vita!
CRAPAZZA : Ma chi diciti Baruni; picchì’ L’uttima?
Aviti sempri amuri ‘i schizzari Vui!
‘U stati vitennu benissimu chi non sugnu cusì vecchiu!
Ancora n’haiu tempu ‘i manciari pani e fummaggiu picurinu supra ‘i me’ muntagni!
GIUVANNI: Ora vitèmu si dopu ‘sta soppresa ti resta, o nò, ‘u stimulu da’ fami! 
Micu Crapazza; iapi l’occhi e vadda cu’ ‘ntrasi ‘i dda potta:
(con voce sdolcinata)
Marchiiiiiiisa! Marchisedda Ortenziaaaa!
‘A Signoria Vostra è pricata ‘ fari ddu’ passitti avanti onurannuci, cumparennuci nta ‘sta stanza e davanti, da’ so’ prisenza <<chiarificatora>>!
ORTENZIA: Eccumi prisenti alla Barunali Rigghiamata! 
Salutamu ‘a ‘sta Nobili cumpagnia e pi’ cciò, lassannu fora e esclutennu, evintuali Picurari prisenti!
CRAPAZZA : ( Manifestazione di stupore misto a paura) Comu? Comu? Non vali! Tuttu chistu non vali! 
Baruni, chistu Vui non mmi ll’havivu a fari!
Vui mi pigghiastu in giru da quannu iò misi peti nta ‘stu Palazzu! 
‘U vostru era nu trappuluni tranillusu già priparatu e puru cunfiziunatu!
GIUVANNI: Mi miravigghiu Picuraru! 
Chi è ‘sta to’ sprupusitata riazioni buccali, chi iò gghiamiria stupurifica scantata!
Forsi Tu gia canuscivi a ‘na Marchisa e non mi dicivi nenti?
CRAPAZZA : Baruni smittitila ‘i tirari ancora ‘stu cudduni!
CCà c’è picca ‘i schizzari!
CCà si sta giucannu c’u me’ culu e iò, pi difenniri a “ iddu” oltri a passari supra ‘i laddichi a peti ‘i fora mi manciria cruti puru tutti ‘i me’ pecuri, cumpresi muntuna !
GIUVANNI: Scuta scuta! 
Crapazza? Ma picchì ‘stu scantu ‘i culu!
Forsi non è veru chiddu chi m’ha dittu fin’ora?
CRAPAZZA : Io Vi dissi tutta ‘a virità Baruni ; ‘o megghiu ‘a virità chi putia diri cunfiziunata da ‘na Nobili Marchisa Ginirusa e pi’ cciò, in quantu Nobili:sempri cridibili! 
Chi vi vuliti rimanciari forsi puru ‘i liggi chi Vui stissu facistu?
Iò m’u ricoddu ‘u banniaturi chi mannastu strata strata a llèggiri ‘i vostri vuluntà ‘i testa Ordinamintali, nte cuntrati:
Dopu chi cu’ tambureddu finiu di fari: 
Buum, Buum; Bum Bum Bum; 
Iddu, liggennu ‘i vostri paroli c’ancora sunnu frischi nta me’ testa dissi:
“ Sintiti, sintiti, sintiti ”, pi’ oddini du’ Baruni Giuvanni Bannera Vostru Patruni e Gran Signuri di unni stati e ‘i unni manciati, da oggi in poi e pi’ jonna chi vvènunu dopu si stabilisci, pena ‘a
cunnanna a motti chi, a diffirenza da’ “ Plibbaglia ” sibbitura e pupulana quali vui siti, “ ‘U cetu Nobili, tuttu, puru quannu <<‘mbrogghia>> o <<haviria tottu>>, è comu si diciria sempri ‘a virità e havi sempri raggiuni !
Pi’ cciò, Baruni, ricuddannuVi ‘sti Vostri stissi paroli; iò ‘nchiutu ‘sta me’ difinnuta prufissiunali scantata dicennu:
chi si Vui ora cunnannati a bugghiuneddu a mia, e ccòmu si cunnannassu indirrettamenti, ma direttamenti, a bugghiuneddu puru ‘A Marchisa Ortenzia Ginirusa ccà prisenti!
La quali mi dissi d’imbrugghiari, ma chi pirò, essennu Nobili e comu da vostri stissi paroli editturiali; era comu si mi dissi, dicennu d’imbrugghiari, ‘i diri ‘a virità! 
Pi’ cciò iò indirettamente, ma direttamenti dissi ‘na virità ‘mbrugghiata Nobili e, pi’ lliggi, ‘u putia fari!
ORTENZIA: Matri; a testa mi fici girari cu’ tutti ‘sti liggi!
Giuvanni? ‘U scutasti a ‘stu sfruntatu?
Sintennulu si non fussi sicura chi è ‘u picuraru Crapazza pinziria chi fussi ‘u me’ diplumaticu sbrogghia causi pessi! 
Chi dici? ‘U facèmu smettiri ‘i parrari?
‘U Bugghiemu a Bugghiunedddu?
MARIAZZA: (entrando in scena tutta arrabbiata)
Ccà non si bugghi propriu a nessunu e tantumenu: a mme’ Patri!
Si Baruni e Marchisina: capistu bonu! Dissi a mme’ Patri!
Chiddu chi mi fici crisciri dannumi a manciari e ddòmmiri;
Chiddu chi mi desi nu pagghiaru supra ‘a testa quannu ghiuvia!
Chiddu chi d’invennu mi ddumava ‘u focu si sintia friddu!
Chiddu chi non mi fici mai mancari nenti finu a’ ora, cumpresu ‘u so’ amurevuli affettu paternu! 
Iddu; Micu Crapazza! ‘Stu Cristianu chi è davanti a Vui e chi è l’unicu Patri chi <<canuscia>>, <<canusciu>> e chi vogghiu cuntinuari a <<ricanusciri>> puru ora! 
Pi’ cciò, guai a ccu si menti nto menzu, picchì Chistu è chiddu chi mmi fici crisciri bedda, pruspirusa e…
GIUVANNI: E spinusa comu ‘na troffa ‘i spinalastri! 
Buttana ‘a miseria Ortenzia?
Ma si propriu sicura chi Chista è mme’ figghia?
Non è chi pi’ casu ti sbagghiasti cu’ occa ‘nn’autra!
ORTENZIA: Giuvanni; n”o diri mancu pi’ schezzu!
Chista È, e RRIMANI: TO’ FIGGHIA!
GIUVANNI: Allura è ‘na figghia irricupirabili!
Ci manca picca chi Chista mi jazza puru ‘i mani!
‘A scola di pecuri e di crapi chi cci fici ‘stu Picuraru e chiù forti du’ rigghiamu du’ so’ veru sangu Nobili e Barunali!
Mariazza, bedda jatta cu’ ll’ugna? 
Ti ricoddu chi havi ‘na pari d’anni chi crisci nta ‘stu Palazzu e tti inchi ‘u stomucu a sbafu? Autru chi pagghiaru e manciari picuraru;
Palazzu cu’ cummogghiu chinu ‘i canali supra ‘a testa e, ova frischi a zzucari quannu ti veni ‘u desideriu, pi’ ttia! Ti scuddasti ‘sti cosi?
MARIAZZA: Nò! Non mi scuddai!
Ma Iò, puru quannu sugnu ccà e zzucu ova, è comu si sugnu nto pagghiaru cu’ mme’ Patri! 
Picchì ‘a me’ testa e ddà Libbira nta ddi muntagni unni c’è Iddu chi curri inzemi e crapi!
CRAPAZZA : Meri; pi’ favuri ‘u Patr…eeeh, cuntinua a ffallu pi’ mia: fai ‘a brava senza mi t’incaddiddi! 
Smettila cu’ ‘sti spicchi d’agghiu picchì, a fini ‘i tutti ‘sti gghiacchiri e ‘sti spinnicchi, cu’ cci và nto menzu e sempri to’ Patr…eeeh eeeh ‘stu cristianu, Micu Crapazza; in quantu tu, macari si ti dispiaci,
SI e RESTI ‘na Nobili e pi’ cciò intuccabili pi’ ddi stissi liggi chi vvi facistu a misura ‘i Nobili!
Iò, inveci, poviru disgraziatu ‘i mia: Sugnu e restu un picuraru!
Fossi, puru Libiru nte muntagni comu dici Tu; ma sempri nu sebbu e prontu a essiri mannatu all’autru munnu a vostru piacimentu e, pi’ cciò, c”a cirtizza matimatica chi, comu sintisti chi to’ ricchi:
O MI TAGGHIA ‘A TESTA A MARCHISA!
O MI BUGGHI “VIVU” ‘U BARUNI!
A fini ‘i ‘stu diri, cara ‘a me’ Mirruzza, a ddu’ ‘mpennuli sunnu ‘i bettuli: o ti fai n’esami ‘i cuscienza e ccu’ saggizza ricanusci ‘a Nobili canni da’ to’ canni;
O scegli tu com’avi a moriri ‘stu svinturatu chi ti sta parrannu e chi rapprisenta ‘u to’ Ex Patri! 
GIUVANNI: Chiù scutu a Chistu, chiù mi dispiaciria vidirlu bugghiri un ciriveddu cusì finu!
MARIAZZA: Patri! dopu chiddu chi dicistu supra ‘sta scelta muttuaria chi vuliti mi vi rispunnu! Mi mintistu propriu chi spaddi ‘a muntagna, datu chi jò vi vogghiu cuntinuari a vìtiri sempri tuttu intiramenti sanizzu da’ testa e’ peti e soprattuttu VIVU!
Pi’ cciò, non avennu autra soluzioni mi vi sabbu ‘a peddi, non mi resta autru ‘i fari si non chiddu ‘i sacrificammi e scegliri ‘i campari cu’ tristi e nustalgica suffirenza,… da Nobbili! 
GIUVANNI: Figghia bedda chi sacrificiu! 
Minchiuna chi suffirenza ” Suffriuta ”!
Quasi, quasi, basta mi non ti vitu cusì ‘nfilici: Ti lassiria sebba e picurara e ccu si visti, si visti!
ORTENZIA: Giuvanni, potta pacenzia! Ancora è ‘na carusa; e ancora mancu sapi S”U SALI: SALA! Dacci tempu e poi viti comu cancia testa Chista !
MARIAZZA: Vui è megghiu mi Vi stati muta!
Ora v”i vinni ‘a saggizza: nta vicchiaia!
ORTENZIA: Vecchia a mia! 
Oh rannissima figghia ‘i zoccul….‘i ‘na Matri Marchisa e Nobili!
Comu Ti pimmetti ‘i parrarimi cusì!
GIUVANNI: A pigghiti ‘stu tritrolu!
Finammenti nn’havi puru p”a Marchisedda!
Sempri a mia ddi paroli ch’assumigghiunu pitrati?
Non era giustu; puru pi’ Vui occa pitrata cara Matri!
Sciruppativi ora ‘stu coppu ‘i vicchiaredda! 
D’altrondi, chi cci vuliti fari, puttati pacenzia cara Marchisa:
“ ancora è ‘na carusa ”!
ORTENZIA: Inzomma, Mariazza! Figghia du’ Baruni Giuvanni Bannera e da’ Marchisa Ginirusa Ortenzia! Ni ricanusci comu ginituri carnali e liggittimi? O puru, voi cuntinuari a fari ‘a sebba e a figghia di nu Ex Picuraru datu chi Crapazza, ‘stu cristianu chi tu gghiami Patri, ‘i ‘na manèra o ‘i ‘nn’autra: s”a cogghi pi’ sempri lassannu ‘stu munnu!
CRAPAZZA : Mariazzedda? Non fari a babba!
Penza a ‘stu Ex, e non fari paccìi ‘i testa! 
Fozza! Ti oddinu ‘i diventari subutu Nobili ‘i Patri e Matri!
Picchì, si t”i scuddasti; ti ricoddu chi haiu ‘na sula peddi e, llivannumi chidda, a ttia non ti ristiriunu mancu ‘i scocci ‘i Mia! 
Pi’ cciò, da ex Patri, ti rioddinu, ancora, e impiriusamenti di… 
(Buttandosi in ginocchio e supplicandola) Mariuzza, ti precu comu quannu precu ‘a Matonna; accetta ‘stu to’ distinu! Faccilla ‘sta grazia a ‘stu poviru picuraru in ginocchiu: sabbici ‘a peddi! 
Picchì si continua cusì v’a finiri chi tu ti trovi cu’ culu ‘nterra a stricari da sebba E io cu mei suttaterra a ‘ngrassari un peti ‘i zzubbara!
MARIAZZA: (Rivolta verso Crapazza) Patri, ma…
GIUVANNI: E tonna cu ‘stu Patri! Ma allura m”ancazzari e….
CRAPAZZA : Femma Baruni! Fimmati ‘i paroli!
Idda vulia diri Micu: non Patri! Veru Bedda chi vulivi diri Micu?
MARIAZZA: Io non sugnu abituata a ripetiri chiddu chi dicu e, cu’ voli capiri, mi capisci!
CRAPAZZA : Meri! Si’ ‘na carusa tistadda com”a ‘nmulu e dura 
Com”a cima ‘i dda muntagna unni criscisti!
MARIAZZA: Io sugnu chidda chi sugnu! A ogni modu, dopu ddi piitusi paroli Chi vi sintia diri,
Iò non pozzu fari autru chi accittari ‘sta parintela Carnali e Nobiliari!
CRAPAZZA : Brava bedda du’ to’ ex Patri! Brava a ‘sta carusa chi havi n’intiliggenza… 
MARIAZZA: Ma vi preannunciu fin d’ora…
CRAPAZZA : Chi cc’è ancora? Non finisti ‘i parrari prima?
Matri di trona nte coddi; aiutimi Tu; pruteggimi Tu ‘i ‘sta Pecura sabbaggia!
MARIAZZA: Vi priannunciu chi non haiu minimamenti intinzioni
‘i canciari ‘u me’ modu ‘i parrari o d’annari libira quannu nn’haiu valìa nto pagghiaru ‘i me’…
GIUVANNI: ‘I ME..? ‘I CUI?... Cuntinua a parrari!
MARIAZZA: Nto pagghiaru ‘i Micu Crapazza!
ORTENZIA: Finalmenti figghia!
Chistu sicuramenti è un passu avanti ma sempri unu resta!
Pi’ cciò vadda si ti poi spuzzari megghiu a caminari d’ora in poi!
GIUVANNI: Micu Crapazza!
Iò Baruni Bannera vi dicu, chi si rinisciti c”a vostra ghiacchira a fari divintari Nobili ‘o centu pi’ centu ‘a Mariazza Bannera; vi fazzu nu ricalu cusì rossu, ma cusì rossu chi pi’ Vui saria comu s’avissu fattu: ambo, tennu, cinchina e tombula!
Inzomma vi sistemu pi’ sempri tutta ‘a vostra pizzenti, misirabili e rimanenti patti ‘i ‘sta vostra disgraziata vita!
CRAPAZZA : ‘U Sintisti Mirruzza quantu è bravu to’ Patri?
Iddu, vitennu ‘u disgraziatu chi sugnu; p”a pena: non dommi mancu ‘a notti e mi vuliria sistimari pi’ festi e pi’ lavuranti!
Caru Baruni; non vi preoccupati ill’Attrosi o ‘i romatismi chi haiu caricati nta ll’ossa a via ‘i stari nta dd’umidu ‘i muntagna!
Non vi pigghiati ‘i pena da’ me’ testa chi gira in cuntinuazioni e chi, occa ghionnu, mi farà sdirrupari nta occa vaddunata!
Non vi preoccupati, caru Baruni, chi vi fà mali a’ saluti!
Capisciu chi non dipenni ‘i Vui si cuntinuu a fari ‘sta vita disgraziata; Vui mi vuliriu fari nu beddu ricalu: ‘u sacciu!
‘U sacciu chi dipenni tuttu ‘i vostra figghia: ‘i Mariazza!
Oh! A propositu? Mariuzzedda: 
vadda ‘u me’ ginocchiu com’è usciato! 
Nenti ‘i gravi naturalmenti ma propriu avanzitaeri, parra du’ diavulu e spuntunu ‘i conna, catia e sbattia cu chistu nta ‘na rocca!
E ppoi, vadda comu haiu ‘a ‘schina, ’i spaddi, ‘u coddu civvicali; aaiih Malanova: tuttu ‘nduluri sugnu!
Non parramu, poi du’ cori, du ficutu, du’ funnu schina culari e poi…
MARIAZZA: ( a voce alta) Bastaaaa! Basta Picuraru! 
Basta mortu ‘i fami e, soprattuttu omu picciriddittu e senza ficutu chi non siti autru! 
Pinzannuci bonu, Io veramenti pozzu non essiri a figghia ‘i Micu Crapazza, vostra figghia; picchì a mia, davanti e cosi stotti, ‘u sangu, a diffirenza vostra, non rinesci a stari muttizzu; mi bugghi com”a lava ill’Etna ”!
GIUVANNI: Pi’ gghittarsi fora da’ bucca quannu bugghi troppu! Minchiuna chiddu chi ti scappa ‘i ‘sta lingua quannu si’ ‘ncazzata!
MARIAZZA: Propriu cusì; Comu ci bugghiu a me’ Matri quannu ci parrai ‘i vicchiaia!
GIUVANNI: E ‘i to’ Patri, nenti ti veni nta testa, figghia?
MARIAZZA: O puru ‘i vui Patri; chi non ci pinzati ddu’ voti, parrannu ‘i bugghimentu, a bugghiri nt’allogghiu e a focu lentu nu cristianu “VIVU” senza mi vi scantati ‘i nenti!
GIUVANNI: Finammenti si japiu ‘u celu e scumpareru ‘i nuvulati!
Finalmenti ‘n’autra Nobili Bannera nta ‘sta casa!
Finammenti me’ figghia, ‘u sangu du’ me’ sangu: 
l’iredi chi vulia! 
Caru Bittoddu eeeh.. Micu Crapazza, t“a dari attu chi facisti, chiddu chi ti dumannai, ‘u miraculu ‘i trasfummari ‘na spinusa sebba picurara comu a ttia; nta ‘na Barunissa Nobili ‘i sangu comu a mia!
Pi’ cciò, chiddu chi è giustu è giustu e chiddu chi è dittu è dittu!
Ora ti dugnu chiddu chi ti prumittia e chi ti miritasti sanu sanu!
Ortenzia? Pigghimi ddu spaduni, pi’ piaciri; e tu, Micu Crapazza:
‘nginocchiti e’ me’ peti!
CRAPAZZA : Comu nta chesa?
GIUVANNI: Sissignori! 
Beni; ora cala ‘a testa e scuta ‘sti me’ paroli: Iò Baruni Giuvanni Bannera, Patruni ‘i chistu; ‘i chiddu; ‘i dd’autru e autru ancora; cu ‘stu coppu ‘i spatuni nta to’ testa e in virtuti di putiri chi Io stissu mi desi in aggiuntatina cuntinuativa a chiddi ‘i me’ Patri;
Ti nominu, finu a quannu non mori: 
CRAPAZZA : Oh! Mi stannu catennu i pantaluni! ‘Spittati chi mi giustu! Malanova chi manciaciumi chi mmi vinni puru….
GIUVANNI: Crapazza? Ha’ vogghia chi tocchi; tutti aviti a mòriri prima o poi! 
CRAPAZZA : Aviti? E va beni! 
In ogni casu pi’ mia: facemu poi! Mi piaci di cchiu! 
GIUVANNI: Dunqui, ti nominu: Diplumaticu e rispunsabili picuraru ‘i tutti i picurari di me’ cuntrati, con assulutu e tassativu divietu ‘i fari ogni tipu ‘i spozzu o travagghiu fisicu manuali si non chiddu ‘i ‘llungari ‘i mani pi’ puttari ‘u to’ manciari a’ bucca o quannu t”a cuccari nta ddu lettu, chi da oggi in poi e pi’ sempri Veni cunzatu pi’ tia nta ‘stu Palazzu: mi ti spogghi!
(chinandosi e parlandogli all’orecchio) “ chistu si Voi ‘u poi fari puru cu’ ll’aiutu da’ fimmina chi Voi ”!
Eeeh, inoltri, cu ‘st’autra botta ‘i spatuni nto to’ funnu schina; 
e ssì Crapazza; propriu ddà! 
Mi sbagghiu? O ‘sta nomina pi ttia: è ‘na botta ‘i culu!
CRAPAZZA : Vui non sbagghiati mai Carissimu Baruni picchì siti
Nobili e, pi’ cciò: infallibbili!
MARIAZZA: Matri! Quantu è ruffianu! 
Comu n”o suppottu chiù!
CRAPAZZA : Fai ‘a brava Mariazzedda, cuntinua cusì!
GIUVANNI: Dunqui; cu ‘st’autra botta nto culu, ti nominu puru: primu assulutu sebbu ufficiali ‘i fiducia du’ palazzu Bannera e ‘i tutti ‘i me’ cuntrati; pi’ cciò, pena ‘a me’ famosa bugghiuta da VIVU, cumannu da subbutu a tutti l’autri me’ sebbi ‘i trattari a chistu comu si fussi ‘a me’ controficura e appena apri ‘a bucca, dannuci tuttu chiddu chi disidira e tuttu chiddu chi voli!
CRAPAZZA : Ch’è stranu mi sentu propriu megghiu e sanizzu nta ogni patti! 
MARIAZZA: E l’attrosi? I duluri Rumantici c’aviu?
CRAPAZZA Miraculu; scumpareru! Oh, e mancu ‘a testa mi gira chiù! Caru Baruni mi sa chi chista è propriu, pi’ ddaveru, ‘a junnata di miraculi!
GIUVANNI: Fimmini! Fozza, pigghiati ‘i biccheri e brindamu ‘a saluti i…..
MARIANU: ( Entrando in scena) A saluti: di sintimenti chi piddistu! Ma chi è? Da quannu in quannu sebbi e picurari brindunu inzemi a Baruni e Marchisi!
Chi nn’iscisti pacciu Giuvanninu Bannera? 
E poi, ma vadda dda: addirittura chi stai facennu fari ‘u brindisi cu’ ddu rosoliu ‘i qualità supraffina marcatu “Nobilus”!
Incridibili! S’i non l’avissi vistu cu ll’occhi mei: ancora non ci critiria!
GIUVANNI: (Con voce ironica) Ma vadda cu si viti?
Chi cumparisti n’autra vota, tu?
Si sapirivi quantu mi mancasti: non dummirivi mancu ‘a notti!
E ora chi ti dissi chistu, gran bastasi e maliducatu chi non si autru, dumanna subutu scusa e Nobili ‘i ‘stu palazzu cumpresu puru u’ me’ Picuraru Diplumaticu!
MARIANU: Giuvanni, ma chi è: m”a mentiri a ritiri? O fazzu priparari ‘i cussa ‘na carrozza pi’ fariti puttari ‘o “ Manicomiu di Nobili ”?
M”a stai vitennu cu è Chista? È Mariazza: ‘a to’ sebba!
Ti scuddasti i cannola e ‘u rimboccu ‘i cupetta?
E poi, ‘st’autru: non si viti chi è un picuraru?
Puru ‘u so’ giaccuni ‘i peddi ‘i crapa ‘u dimostra!
E allura? Parra; chi divintasti scimunitu ‘i botta?
GIUVANNI: Marianu Vela; pi’ mia schifiata tua canuscenza e mi ti resta ‘ncastratu nta to’ testa oggi, dumani, dopudumani e, pi’ sempri; ti prisentu: ‘A Barunissa Meri Mariuzza, EX Mariazza, Bannera ….
MARIANU: Si, comu nò; du casatu di:
Rocca e Pecuri e Crapi ‘i muntagna e puru ‘i trona e llampati d’invennu! 
Marchisa Ginirusa? Puru Vui mi stati pigghiannu in giru e vi stati pristannu a ‘stu giocu Nobiliari? O niscistu veramentu tutti pacci nta ‘sta casa!
GIUVANNI: Ora basta Marianu! 
Si continui cusì ti iettu fora a pitati du’ me’ Palazzu!
Ti dissi ‘i Dumannari scusa chiuttostu! 
MARIANU: A mia fora a pitati? A Marianu Vela?
GIUVANNI: Si, propriu a tia! O Vilinifiru Vela!
si non dumanni ‘i cussa scusa a me’ figghia! 
A’ Barunissa Bannera Meri, Mariuzza: EX Mariazza; futura discindenti ritruvata ‘i tantu Patri e ‘i…. ‘i ‘na Matri Ginirusa!
E cc’ia diri scusa puru ‘o me’ Diplumaticu, a Chiddu ch’a prima vista po’ simbrari un picuraru ma chi, inveci, e a megghiu nomina chi potti fari cu me’ spaduni finu ad ora nell’intiressi da’ me’ pulitica barunali!
MARIANU: Comu? Comu? Ma allura si stai ‘nzistennu, chistu chi voli diri chi pi’ ddaveru ‘a sebba Mariazza è “ to’ figghia ” e ‘a Marchisa Ginirusa è: so’ Matri?
GIUVANNI: È un’ura chi t”u dicu!
MARIANU: E ‘u picuraru? È veramenti ‘u to’ Diplumaticu?
GIUVANNI: È un’ura e ‘na manciata ‘i sicunni chi t”u stai dicennu puru!
MARIANU: Oh, Caru Giuvanni comu sugnu disulatu e dilassatu!
E ora chi tt”a diri: ‘a Minchiata oramai ‘a fici e n”o m”a pozzu cettu stunnari! ‘Na cosa pirò ancora ‘a pozzu fari ed è chidda ‘i
dumannari sinciramenti scusa a tutti e, soprattutto, a chidda
chi è a chiù Bedda e pruspirusa Barunissa ‘i ‘sti Cuntrati:
a Meri Mariuzza Bannera!
MARIAZZA: Vitu cu piaciri, chi inzemi o’ me’ titulu, Vi ritunnaru puru l’occhi caru Baruni Marianu! Megghiu taddu chi mai!
GIUVANNI: Marianu? Ora chi capisti bonu c”a Barunissa è me’ figghia: non vaddari troppu, chi ti fa mali ‘a vista!
MARIANU: Sempri e’ vostri oddini Baruni Giuvanni Bannera!
GIUVANNI: Quannu ti cunveni! 
Beni, ‘rruvammu a fini ‘i ‘st’avvintura, e ora;

NON MI RESTA AUTRU
CHI RINGRAZIARI:

Pi’ primu: ‘U Distinu chi mi desi a ‘na figghia Nobili! 
Pi sicunnu: A ‘nu Picuraru chi crisciu a ‘sta Nobili carusa
e chi si dimustroi chiù Nobili ‘i tutti Nui Nobili mintuti assemi!
Pi’ Terzu A ‘na Matri chi, quasi quasi, n’approfittu ccà pi’ diri, chi si Idda voli, po’ aggiungiri a’ so’ QUALIFICA ‘I MATRI puru chidda ‘i
MUGGHIERI! Ortenzia Ginirusa? Chi nni penzi ‘i ‘sta me’ proposta ‘i matrimoniu?
ORTENZIA: Sempri sia fatta, nta ‘stu Palazzu, a vulunta du’ Baruni!
GIUVANNI: E fora NO Ortenzia? 
ORTENZIA: Puru Giuvannineddu, puru, stai tranquillu!!
GIUVANNI: BENI, E PI’ L’UTTIMU ma è comu si fussi 
U’ PRIMU… DU’ MEGGHIU PRIMU; SI RINGRAZIA,
CON UN DOVEROSO INCHINO,

TUTTO IL GENTILE PUBBLICO
QUI PRESENTE PER IL CALORE DIMOSTRATOCI 
NONCHÈ PER LA SUA SQUISITA CORTESIA!