CHI MUNNU DI GUAI

Commedia brillante in due atti di:

GIOVANNI ALLOTTA


Personaggi e interpreti

Pinuzzu Capo famiglia
Giannina Moglie
Gino Fratello di Pinuzzu
Mimiddu Cognato
Emi Figlio
‘mpari totò Cumpari
Pino Amico di partito


Prefazione
Quante volte si sente dire in famiglia tra fratelli e sorelle: “Niente e nessuno, potrà mai separarci!” . Penso che questa sia una frase così ricca d’amore, che non basterebbe una montagna di soldi a smontarla!...Forse, ho esagerato! E si, esiste pace e amore tra due persone finchè in questione non ci siano soldi. E’ proprio vero, l’interesse al denaro o potere, spesso conduce alla perdizione del nostro essere normali, e porta a bruciare valori di vita e ripudiare chiunque, fosse anche nostro fratello! Il tema in questione, spiega proprio questo, un amore incorruttibile tra due fratelli, rovinato dalla propensione di entrambi al potere, ma nel bel mezzo dei soliti litigi...

Nel corso della lettura della commedia, troverete dei vocaboli espressamente scritti in puro dialetto siculo. Accanto, troverete la traduzione, evidenziata da :
/ ............./ .


(Stanza da cucina. Pinuzzu entra cantando tenendo in mano un assegno)

PINUZZU
Ohi vita o vita mia, ohi cori e chistu cori, si statu o primo ammori o primo ... e pi sempri tu sarai pi me!(Entra Giannina. Pinuzzu non la vede e parla con l’assegno) Si nun fussi pi tia, murissi! Senza di tia, fussi un omu senza valuri; grazie d’esistere, sei l’unico amore da me vita! (bacia l’assegno).

GIANNINA
(Si lancia tra le braccia del marito) Grazie amore per le parole duci chi mi dedicasti, mi hai fatto arrizzare la pelle!

PINUZZU
(Scocciato) Ogni misi e sempri a stissa storia, ma nun lu sai ca sti paroli li dedicu a stu beddu assegnu chinu di picciuli?(Lo bacia).

GIANNINA
(Adirata) Ah,quindi è l’assegnu ca ti lava, ti stira, ti pripara di manciari? Nun sugnu ju ca fazzu tuttu chistu pi tia!

PINUZZU
Propriu così! Dimmi ‘na cosa, tu, senza detersivu po lavari? No!(ad ogni no, Giannina, scrolla la testa) Senza acqua distillata po stirari, no! Senza fari a spisa po manciari, no! Nun è l’assegno ca fa tuttu chistu pi tia? Si!

GIANNINA
Veru è! Però mi piacissi ca ogni tantu mi taliassi nna l’occhi e mi dicissi cosi belli!

PINUZZU
(Guardandola negli occhi, recita) Amore è vero, ti trascuro. Non trovo mai il tempo per dedicarlo a te! Ora, recupererò il tempo perso con tre parole dolci che solo i veri innamorati come me, sanno dire! Amore ...va scancia assegnu!

GIANNINA
(Ironica) Bedda parola dolce! È propria china di miele!

PINUZZU
Cchiù duci di sta parola nun esiste! E si pensi, cca nna stu assegnu ci su 2000 euro, ancora cchiù duci è!

GIANNINA
A vita ti l’ha passari a fari u lagnusu e stannu attaccatu e piccioli.

PINUZZU
Uéh! Stai calma, cara mugliera! Ti mancanu cosi dintra? (Giannina dice di no) E allura? T’avissi a lamintari si ddisiassi tutti cosi! Invece hai tutto! Tutto questo, grazie a stu assegno d’invalidità!

GIANNINA
L’invalidità... nno ciriveddu l’ha! Vulissi vidiri, si nun ci fussi ‘mpari Totò a regioni, comu avissimu a ghiri avanti!

PINUZZU
Comu si dici, pi menzu di santi, si va ‘n paradisu!

GIANNINA
Si cocchi vota, vinissiru a fariti un controllu e vidissinu ca ‘un si ‘nvalidu, pi comu ‘mbrugghiastivu i carti cu cumpari Totò, vulissi vidiri si nun ti facissiru passari sta lucchìa chi hai!

PINUZZU
U vidi, u dici puru tu “sta lucchìa chi ha!” cocchi cosa di invalidu l’haju. Mi meritu a pensioni, e cu l’aumentu puru! Tintu cu nun havi a nuddu!

GIANNINA
(Si sente una caduta, seguita da un lamento) Chi successi?

PINUZZU
Chistu è l’avviso di chiamata di to frati Mimiddu (Giannina va a prenderlo. Entra sostenendo il fratello ubriaco)
MIMIDDU
(Ubriaco malfermo, entra con una bottiglia di vino e parlerà di conseguenza) Nel blu dipinto di blu, felice di stare quaggiù, picchì a primo pianu ‘un ci salo più,con te!…Salutamu a tutti! Giannina, dammi i chiova e u marteddu, ca e chiantari a porta!

GIANNINA
A chiantari a porta? Picchì a porta, pensi ca c’è cu sa porta?

MIMIDDU
Ogni vota chi vegniu cca, sta porta mi pigghia pi fissa. Gira a destra, a sinistra, e ‘un la pozzu mai acchiappari. Pi trasiri e fari u quiz, la uno, la due, la tre e... pigghiu sempri a porta di cimentu!

PINUZZU
Vo diri... u muru? Comunque, picchì vinisti? Quannu veni tu, ci su sempri camurii di sentiri.

MIMIDDU
Dammi ‘na cosa di biviri, m’asciucà a lingua!

PINUZZU
Giannina, va pigghia un pocu d’acqua a to frati!

MIMIDDU
L’acqua no! Mi va ‘nte spaddi! Prifirisciu un beddu bicchieri di vinu! (Giannina gli porta un bicchiere di vino e lo beve).

PINUZZU
T’arripighiasti?

MIMIDDU
Mi sentu megghiu, pozzu smuntari un munnu! (si batte il petto e urla come tarzan).

PINUZZU
Zittuti, si ti senti u vicinanzu ci pari ca sugnu ju ca ‘n pazzivu, e ‘nveci di chiamari u dutturi, chiamanu l’esorcista!...Amunì, chi nn’ha diri!

MIMIDDU
Mi truvavu a taverna e mentri ‘mbivia, vitti passari a to frati Ginu cu na valigia.

PINUZZU
(Felice) Vidisti a me frati Ginu? (Mimiddu annuisce) Sicuru? O u scanciasti pi ‘n avutru!

MIMIDDU
Veru ca sugnu ‘mbriacu, ma grazie a questo mio pregio, vju i cristiani a due a due. Pozzu sbagliari ‘na vota, ma no quattru voti! Picchì una su quattru è giusta!

GIANNINA
(A pinuzzu) Vidi chi putenza di frati chi haiu? Pari menzu cretinu, ’nveci...

PINUZZU
(Tra se) È tuttu cretinu! Allura, comu finiu?

MIMIDDU
Nni salutamu e mi dissi ca vi sta facennu ‘na sorpresa, però ju, nun vi pozzu diri chi sorpresa è!

PINUZZU
Ma comu, nnu finisti di diri ora ora ca sta vinennu!

MIMIDDU
Ca sta vinennu si; ma no ca so mughieri u lassò picchì ci fici i corna! Ora si trova sulu, comu un cani vastuniatu! Però, nun tu pozzi diri, picchì è ‘na sorpresa!

PINUZZU
Sangu me, me frati! Ci lu dicìa ca dda gran tappinara nun era bona pi iddu!
MIMIDDU
Mi dissi, ca si vulissi trasfiriri cca nne vuatri! Appena trova casa si nni va! Però, nun tu pozzu diri picchì e ‘na sorpresa!

PINUZZU
U capivu, u capivu! E’ tutto ‘na sorpresa, però mi dicisti tutti cosi!

MIMIDDU
(Irritato) Nun mmiscari a mia, si sai tutti cosi! Ju nun ci curpu nenti! Talè, mi nni vaju, prima c’ammazzu a corcunu! (esce).

PINUZZU
Nun ti scantari, ju nun lu sacciu propria chi me frati, sta vinennu a farimi ‘na sorpresa! (Alla moglie) Giannina, pripara ‘na stanza pi me frati Gino, a megghiu!... E’ l’unicu frati chi haju e u vogghiu tantu beni.

GIANNINA
Menu mali ca u vo tantu beni! Senza arrivari, u tratti comu un strunzu!

PINUZZU
Ma si pò sapiri, chi schifiu dici?

GIANNINA
Comu chi dici? Tu ha sempri dittu ca a megghiu stanza dunni stannu i strunzi è u gabinettu! Ora, ci manni a to frati?

PINUZZU
(Rabbia contenuta) Chi c’entra! Quella è una mia riflessione di vita! Pi me frati mi riferivu, a megghiu stanza in quantu, megghiu stanza!

GIANNINA
Allura vaju a priparari u cammarinu (Sta per uscire, ma viene fermata)

PINUZZU
(Adirato) Veni cca! A me frati nno cammarinu la fari dormiri? Nne scaffali da spisa? So mugghieri ci fici i corna e secunnu tia, ci capi ‘nmenzu i scaffali? No, picchì sbatti! (Allude alle corna in testa).

GIANNINA
(Ironica) Allura, ci damu a stanza di lettu?

PINUZZU
Brava! Nun ci havia pinsatu! Me frati merita chistu e avutru! Voli diri ca, nno cammarinu nni ci curcamu tutti e due. Tu, nne scaffali di detersivi, ju, nna chiddi du manciari, così duranti a notti fazzu u spuntinu!

GIANNINA
Appostu semu!(Uscendo) Nni misimu, l’acqua dintra e u rubinettu fora!

PINUZZU
(Tra se) Quannu fa d’accusì a sbattissi o muru! Ci fazzu vidiri si a me frati nun le trattari bonu! (Bussano) Cca è! Matri chi emozione! Me calmari, si mi fazzu vidiri emozionatu, capisci ca sacciu chiddu ca nun sacciu. (Bussano e si finge tranquillo) Giannina, chi fa nun ci senti ca tuppulianu?

GIANNINA F. S.
Va grapi tu! Ste priparannu a stanza pi quannu veni to frati! (Pinuzzu si arrabbia, fa gesti come se la volesse uccidere. Bussano. Pinuzzu finge di essere calmo).

PINUZZU
Vegnu, vegnu! (Da fuori è meravigliato) Ginu! Ma chi ci fa cca?

GINU
Pinuzzu, sangu mio!

PINUZZU
(Entra abbracciato al fratello che porta una valigia) Giannina, veni cca, talè cu c’è!

GIANNINA
(Entra) Che bella sorpresa! (Si lancia tra le braccia del cognato, si abbracciano in modo morboso).

PINUZZU
(Li divide e parla piano a Giannina) Veru è ca nun nni videmu di tantu tempu, ma nun c’è bisognu di essiri così affettuosa! Si nno, i jammi ti rumpu! (Felice, a Gino) Sugnu cuntentu di vidiriti... così, all’improvvisu!

GINU
Vi ho voluto fare una sorpresa! Anche se ... nun mi pariti tantu sorpresi, è comu si sapivavu cocchi cosa! ...Nun è ca vidistivu a Mimiddu? Picchì in aria sento puzza di vino!

PINUZZU
(Soffia in aria e si aiuta anche con la mano, per far cambiare aria) Ma quannu mai! E ca... semu sorpresi nuatri di sta sorpresa, chi tu nni facisti! Picchì, si nun fussimu sorpresi da to sorpresa, chi sorpresa è?

GINU
Ma chi vo diri? Mi stai facennu cunfunniri tuttu!

PINUZZU
Certi voti, mancu ju mi capisciu quannu parru. Comunque, in un modo o nell’altro, sorpresi ci semu... e ci ristamu!

GINU
(Si siede) Caru Pinuzzu, u sa chi ti dicu? Assettati, mi pari chi ti vju cchiù stancu di mia!

GIANNINA
(Ironica) Mischinu! Facemulu assitari ca è stancu, du troppu travagghiu c’ha fattu!

PINUZZU
(Adirato) Talè talè, chi semu sapuriti! Vatinni a dda banna, vatinni! O ti dugniu ‘na manacciata ca ti fazzu divintari a facci russa comu ‘na paparìna! Ca si ti vidi u sinnacu du paisi, ti duna u postu comu semaforu!(Esce Giannina) Va fa u cafè!... E spicciati! (Si siede accanto al fratello).

GINU
Raccussì a tratti a to mugghieri?

PINUZZU
Chistu nenti è! Tu avissi a vidiri quannu sugnu arrabiatu nivuru, a pigghiu a lignati di ‘na manera tale, ca sulu u Signori u sapi!

GINU
Veru? E... chi ci fai?

PINUZZU
A pigghiu pi capiddi, a fazzu girari così, (Alza il braccio, fa il movimento rotatorio come quando si fa roteare la giacca) Poi, a sbattu ‘n terra e ci ballu di supra. Poi, pi finiri, e falla arripigghiari, ci vaju sbattennu a testa a destra e sinistra!

GINU
(Sbalordito) Ma... dimmi ‘na cosa, pi ciriveddu, unni ti servi? O macello! A to mugghieri d’accussì a tratti? (Pinuzzu annuisce) E idda, nun dici nenti? Nun ti denuncia, ti lassa o ...non lo so...

PINUZZU
Fratè, in che mondo vivi? Di quannu a me mugghieri a trattu così, ci amiamo di più! Si tu, i fimmini i tratti boni, nun ti apprezzanu! Inveci...

GINU
To mugghieri, u ciriveddu u sbattju tanti i ddi voti ca a st’ura ci divintò sicuramenti acitu! L’avissi sbattutu ju così tantu, a sta ura vattrovacci unni fussi arrivatu!

PINUZZU
Lassamuli perdiri sti discursa fratè; Chi mi cunti, doppu tanti anni ca nun nni videmu?

GINU
E chi te cuntari o frati? Dicemu ca qualche capriccio mi l’haiu passatu. L’anno scorso sono stato a Londra! Oh, ci stetti un misi e mi sono divertito!

PINUZZU
Allura, sa parrari londrese?

GINU
Se, tedesco! (Infastidito) Ma chi c’entra! Londra è la capitale dell’inghilterra e si parla l’inglese! U capisti ora?

PINUZZU
Fratè, chi schifiu dici! Meno male ca sei allittrato e non sai ca a Londra si parla il londrese! (Ginu è confuso e si mette le mani in testa) ‘ Un ci cridi? Ora tu spiegu ju! Allora, a belmonte si parla il belmontese. In Francia si parla il francese! In spagna si parla lo spagnese! E a Londra il londrese! U vidi, ca gira e rigira è comu ti dicu ju?!

GINU
Giustu, comu dici tu! Comunque, senti il mio inglese o londrese, comu dici tu docu: Ascolta (Con accento inglese) You very ammi sich. Sati vanc chi peri in cut. Manc fruit, lass loss e piricud!

PINUZZU
(Meravigliato) Minchiuni!

GINU
E allura! Dimmi chi capisti?

PINUZZU
(Confuso) Pigghia di sutta e metti di ‘n capu, dicemu ca capivu... chi dicisti?

GINU
La traduzione è: Tu, hai i jammi veru sicchi, salti u vancu chi peri ‘n cutti
/Uniti/ mangi a frutta, lasci l’ossa e piricuddi! (Pinuzzu è meravigliato) l’avutra vota jvu a fari ‘na gita cu amici. Siamo stati, alle falde del Kilimangiaro. Poi, partivu ca havia a beniri cca e nun l’haiu cchiù pututu rintracciari!

PINUZZU
Mischini! Almenu, si sapi cu fu?

GINU
Cu fu? A fari chi?

PINUZZU
Dici ca nun li puoi rintracciari, picchì nun sai cu si manciaru! Ma picchì jti nna sti posti. Bho!

GINU
Ma chi capisti! Il Kilimangiaro, sunnu muntagni, no ca si manciaru!

PINUZZU
Chi nni sacciu! Ju, sulu a Santa Cruci haju jutu! Mi pariva ca la nostra montagna da Santa Cruci, fussi l’unica nna tuttu u munnu!

GINU
(Ironico) Se, nna tuttu l’universu! Tu, sulu o paisi pò stari cu ssa cultura ca ha! Invece io, con il mio acculturamento, ultimamente, fuvu a Chicago!

PINUZZU
Cca ti futtivu! Ddocu puru ju ci haju statu! E cu scummissa, cchiossà di tia!

GINU
Veru? E quannu ci isti?

PINUZZU
Fino o mumentu fa! Purtroppo, haiu un poco di diarrea e sugnu costretto ca...ci cago spissu! Soprattutto di notte ci ca go! M’ispira di più!
GINU
Chi capisti? Chicaho è in America! Comunque, lassamu perdiri! U sai, so parlare tre lingue. L’americano(Accenna L’ Americano) Inglese (Fa lo stesso) e Italiano.

PINUZZU
Se picchissu, puru ju sacciu parrari quattru lingue!

GINU
(Meravigliato) Veru? E pinsari,ca ha statu chiusu nna stu paisi!... Scusami fratè, chi lingue sono?

PINUZZU
L’italiano(Accenna L’Italiano) u Belmontese (Fparla in dialetto fine) u Mizzagnotu (dialetto più concentrato) e u Paisanu( Rende molto rozzo il suo dialetto)

GINU
(Ironico) Peccatu, ca ‘un villano comu tia, ‘un sapi parrari u viddanisi!

PINUZZU
(Con convinzione) Buttana da miseria, ‘un ma fidu a parrari comu un viddanu.’un ti scantari fratè, dumani vai nno zu Pitrinu munna brocculi, chiddu ca fa u picuraru! Iddu si, ca sapi parrari comu un viddanu e m’insignu!

GINU
(Intuisce i discorsi scemi del fratello) Ora u pigghianu, a Tanu Casella!

PINUZZU
Comunque, lassamu perdiri i to viaggi e tutti sti discursa. Picchì vinisti o paisi, accussì all’improvvisu?

GINU
E chi pretendevi, ca pi beniri o paisi, l’havia a fari sapiri prima in tutta Italia?

PINUZZU
Ne l’Italia uno, semmai! Picchì u canale 5 nun si pigghia! E puru ca u facivi sapiri,pi mia avissi statu sempri nna sorpresa! Ma comunque, ... picchì?

GINU
(Triste) Picchì... picchì al nord, faciva abilii!

PINUZZU
Ah, picchì puru al nord si fannu abilii?

GINU
Picchi o nord ti parìa ch’era ‘n avutru munnu?

PINUZZU
Ju pinsava chi l’abillii i facivamu sulu nuatri Siciliani, picchì nun sapemu ‘nzoccu si deve inventari pi futtiri o prossimu!

GINU
(Seccato) Sempri sta mentalità! In Sicilia si parra sempri di cosi tinti! Menu mali ca al nord di ciriveddu, semu cchiù avanti!

PINUZZU
Certu, nni futtistivu ‘n curva! A sintistivu a televisioni? Dici cca la Sicilia, ogni annu, si avvicina sempri di più all’Italia! (Ironico) Curriti curriti, Navutra para di anni e vi vinemu a pigghiari!

GINU
Senti, si vo veniri nni mia o nord, veni puru quannu vò, ma nun pritenniri di vinirimi a pigghiari? Ju è sicuru chi nun vegniu cchiù ‘n Sicilia! Al nord di mentalità semu cchiù avanti, cchiù aperti! Ma picchì facemu sti discursa? Io intendevo abilii, quelli familiari! (Triste) Haju un figghiu persu, mancu ju sacciu chi strata fa!

PINUZZU
To figghiu è persu e nun sai chi strata fa? Tu dugnu ju un cunsigghiu, accattati dui navigatori satellitari! Unu pi to figghiu e unu pi tia. Raccussì, to figghiu nun si perdi cchiù e tu sa sempri chi strata fa!

GINU
(Ride) Sempri chi scherzi si! (Entra Giannina con il caffè, lo divide ai due)

GIANNINA
Ginu, com’è il caffé?

GINU
(Bevendo) Buono è, complimenti! Comu si chiama?

GIANNINA
Kosè!

GINO
Il caffè, comu si chiama?

GIANNINA
Già tu dissi, Kosè!

GINO
(Si irrita) Vogghiu sapiri u nomi du caffè! Comu si chiama stu binidittu caffè?

PINUZZU
L’haiu sempri dittu ca u caffè,fa veniri l’arteriori arrosica! Fratè, il nome del caffè, si chiama: Caffè Kosè! U capisti? In televisione fannu a pubblicità (Piccolo balletto) Accattativillu, il più buono che c’è,è caffè Kosè!

GINO
(Placato) Mi devi scusare Giannina, per il mio sfasamento! Viditi chi schifìu di nomi ci mettinu! Si nun lu sannu iddi cos’è stu caffè,allura cos’è?

PINUZZU
Acqua di purpu! Colorata cu nivuru di sircia! /Seppia/ Veni cca e fammillu assaggiari!

GIANNINA
(A Pinnuzzu con dolcezza) E per te, com’è il caffè, amore?

PINUZZU
(Ginu è stupìto) Ottimo è, vita mia! Pari cafè! (Giannina lo bacia, prende le tazze e va via).

GINO
Allura è veru? Io m’immaginava ca a tia, cafè nun ti nni dava pi comu a trattasti antura, invece ...

PINUZZU
Ti pari ca ti babbiava? U vidisti chi to occhi! E allura, chi mi stavi dicennu?

GINU
(Triste) Lassamu iri a me figghiu ca forse si po’ recuperari, u veru tastu dolente è me mugghieri.

PINUZZU
U vidi, mi critichi tantu e tu a to mugghieri a cumanni a telecomando!

GINU
Chi vo diri a cumanni a telecomando?

PINUZZU
Siccomu parri di tastu mi vinni ‘n menti u telecomandu, ca nni nuiatri si dici: “cumanna a bacchetta” al nord siti avanti di ciriveddu, tu parrasti di tastu, e capivu subitu ca a to mugghieri a cumanni a telecomando! E si è dolente, significa o ha canciari telecomando o mugghieri!

GINU
(Triste) Macari Diu! Si u putiva fari, tu penzi c’arriniscia a farimi fari i corna? (Si tappa la bocca)
PINUZZU
U vidi,‘nzoccu fa fari essiri cchiù avanti di ciriveddu? In Sicilia, semu ancora indietro, sti cosi nun succedinu! Si fussimu avanti puru nuatri, a me mugghieri nun ci putissi diri, chi beddi occhi hai, ca mi denunciassi! Dimmi ‘na cosa, cu cu ti tradìu?

GINU
Cu carnizzeri!

PINUZZU
Pi chistu ci vinni facili a fariti i corna! Certu, u carnizzeri, havi a chiffari cu viteddi, crasti, becchi! A vogghia di corna!

GINU
Ora basta, parramu da to famigghia? Anzi, ...nun haiu vistu u picciriddu, dunn’è?

PINUZZU
U picciriddu? Quannu u lassasti tu! Ora ti fazzu vidiri quant’è fattu Emi!

GINU
Emi ? Nun si chiama Emanuele?

PINUZZU
Si fa chiamare Emi, nome d’arte. Da grande voli divintari comu Eminen, l’arrappatu cchiù famosu du munnu!

GINU
Si dice rapper! È l’idolo di me figghiu.

PINUZZU
(Chiama) Emi, Emi! Vieni a salutari u ziu Ginu! (Entra un giovane vestito da rapper: Radio in spalla, musica rap ad alto volume. Pinuzzu e Gino si tappano le orecchie) Tu ha u problema di un figghiu persu, ju haiu u problema di un figghiu surdu!

EMI
(Parla e balla come un rapper) Ciao zio per me è un piacere. Che dopo tanti anni ti fai vedere, ma... sei solo; non so il perché! Dov’è tua moglie e tuo figlio Vicè!

GINU
Talè che forti! Di nicu era timidu, ora...

PINUZZU
Ginu, quannu si parra cu Emi, nun si parra comu parrari a unu di nuiautri, iddu balla e parra comu balla.

GINU
Ah, allura pi parrai cu iddu, ju è fari puru...(Pinuzzu annuisce) Ti salutu puru ju caro Emi, vinni in Sicilia pi fari svagari, u me ciriveddu di tanti pinseri, cu dda famiglia chi mi ritrovu ad aviri, decisi di partiri, pi nun mi cunsumari!

EMI
L’amore è la medicina che ti fa fiorire, non accanirti ai problemi che ti fanno soffrire, nella coppia deve esserci un dialogo sempre specie quando si finge quella calma apparente

GINU
Quantu voti ci pruvavu a parrari, ma to zia mi faciva sulu ‘ncazzari, vuliva sulu soldi a quantità, pi stari sempri in giro a cusciulià! /girovagare!/

PINUZZU
(Parla e balla come rapper) Scusatimi tutti dui, si vi staju disturbannu, ma cu sti discursa, mi staju propriu ‘ncazzànnu. Ti prego Emi, vatinni di dda, ca to ziu è stancu e s’ava a ghiri a curcà!

EMI
(Uscendo) Ok, va bene caro papà, lo sai ti voglio bene, ma nun t’incazzà! Ora me ne vado nella mia stanza, se hai di bisogno, conta sulla mia presenza!

GINU
Troppu forti! Tu mmagini parrassimu tutti cosi! Fussi un divertimentu! Tantu ca si durmissi cu l’occhi aperti pi parrari!

PINUZZU
D’accussi si jnchinu di cursa i manicomi! Va curcati ca si stancu! (Chiama la moglie) Giannina a priparasti a stanza pi mme frati?

GIANNINA
(Entrando) Si è pronta a stanza di lettu!

GINU
Ma chi stanza di lettu e stanza di lettu! Mi curcu nna stanza con Emi!

PINUZZU
Nun ci capi nna so stanza, è china di radio, tastiere, chitarre.

GINU
Dormirò ovunque, ma nna stanza di lettu no,è stanza vostra!

PINUZZU
A parti a stanza di lettu, resta u bagnu, tu si bravu e nun ci po’ dormiri, e u cammarinu dda rintra nun ci capi, picchì...sbatti! (Gli tocca la testa, come se cerca le corna) Però, siccomu cca nun c’è nenti, e allura ti ci po’ curcari!

GINU
Ma si po’ sapiri chi cerchi nna me testa?

GIANNINA
Nenti, nenti cerca! Lassalu iri a to frati nun sapi chiddu ca dici! (Prende Gino per il braccio) Va riposati o cugnatu, nun ti scantari, stasira videmu comu nni putemu sistimari. (Gino esce. Adirata) Certi voti, ti perdi nno bicchieri d’acqua! To frati vinni pi svagarisi u ciriveddu e ci fa pisari u fattu ca so mugghieri ci fici i corna!

PINUZZU
Ma quali pisari e pisari, nun lu vidisti ca corna ‘n testa nun havi proprio!

GIANNINA
(Adirata) Si nun ti canuscissi, dicissi ca fussi critinu, siccomu ti canusciu, dicu ...(Urla) ca si senza ciriveddu!

PINUZZU
(Infuriato) Chi è, scartisti? Pi ghiri a pigghiari a chiddi du nord, ci nni vonnu di anni, tu facisti u salto di qualità? (Girano intorno al tavolo) Fermati ti dissi! Ti vogghiu ‘nsignari un pocu di ducazioni! (Bussano) E putiva essiri! Si furtunata puru ddocu, si! Vatinni, levati di cca e ba stoccati li jammi dda ddintra che jra a grapiri a porta; appena ti chiamu facemu u secunnu round! (Esce Giannina. Pinuzzu apre la porta, entra ‘mpari Totò. Ben vestito) Cumpari Totò chi piaciri vidirivi a me casa. Prego, trasiti!

‘MPARI TOTO’
(Seduti) Grazie cumpari, nun vinni pi stari assai, haju chiffari a regioni! Quindi, verrò subito al dunque!

PINUZZU
Parrati cumpari, vi sentu forti e chiaro!

‘MPARI TOTO’
Mi servissi un vostru fauri. A mia, ca vi nn’haju fattu tanti, mu putiti diri di no?

PINUZZU
E comu vi dicu di no, si mancu sacciu ‘nzoccu m’aviti di diri! Parrati ca vi sentu!

‘MPARI TOTO’
U sapiti ca o paisi ci sunnu i vutazioni pu novu sinnacu? (Giannuzzu annuisce) L’amministrazione, ha deciso di candidarmi a sindaco, ma ju nun lu pozzu fari cu tanti impegni chi haju! Riunioni, comizi, cunfisioni... Comu fazzu? Così, mi vinistivu in mente vui, comu candidatu sinnacu!

PINUZZU
Sinnacu... ju? Ma si mancu haiu a quinta alimintari! A quarta ma dettinu militari, e mi congedaru con l’attestato di sceccologia!

‘MPARI TOTO’
Ma chi jti pinsannu? Ormai, nna politica ci sunnu porci e cristiani e vi cunfunniti pi chissu?

PINUZZU
E di quali latu, avissi a fari u sinnacu?

‘MPARI TOTO’
Cumpari, chi fa vu scurdastivu? Di destra!

PINUZZU
Bonu è! Sapiti picchì? Ju haiu un bruttu difettu, odiu tuttu chiddu chi va a sinistra! Nna strata, per esempiu, quannu camminu, vaju sempri a destra, è bonu ca è fari du metri pi ghiri a sinistra, ju pigghiu e fazzu tuttu u giru di destra pi ghiri a finiri dunni havia a ghiri! Poi, si parramu di sinistra politica, nun pirdunu mancu a me frati!

‘MPARI TOTO’
Cumpari è giustu ca nna politica esisti destra e sinistra, ma no, ca si deve vivere in entrambi comu ‘na guerra!

PINUZZU
Cumpari, a mia a sinistra pi natura, nun mi piaci! E u viditi, diu mi nni libera nasciva mancinu, è sicuru ca m’avissi taghiattu u vrazzu sinistru e mi ci avissi fattu muntari u vrazzu destru!

‘MPARI TOTO’
(Ride sotto il naso) Se ‘n avutru destru, ma finitila! (Si alza) Allura, decidistivu? Vi candidati comu sinnacu?

PINUZZU
Cumpari, stati tranquillu! E si vegniu elettu, stu paisi lo cancierò!
‘MPARI TOTO’
Prima, aviti a canciari a vui stissu... nel senso di parrari bonu e poi, canciati u paisi! Mi nni vaju, e fra 10 minuti nni videmu o partitu pi firmari u fogghiu che certifica la vostra candidatura!

PINUZZU
Cumpari livatimi ‘na curiosità! Nun è chi si diventu sinnacu, l’assegnu d’invalidità chi mi facistivu ricanusciri, mi l’aumentu?

‘MPARI TOTO’
Ma diciti veru? Du assegnu chi vi fazzu aviri ogni misi è illegale! Si nni scoprinu, arrestanu a vui e a mia!

PINUZZU
Chi c’entra! Ju sugnu u sinnacu, pozzu decidiri ‘nzoccu è giustu, ‘nzoccu è sbagliatu!

‘MPARI TOTO’
Bonu cuminciamu! Si divintati sinnacu, u vostru stipendiu e di quattro mila euro o misi! Pinsati ancora a l’assegnu?

PINUZZU
Quattro mila euro o misi? Tutti in contanti? E pinsari ca nun fazzu nenti tuttu u jornu, mi vennu puliti puliti! Minchiuni! Eccu picchì s’ammazzanu a vuliri fari u sinnacu!

‘MPARI TOTO’
Cumpari, si ‘ncuminciati così... sugnu sicuru chi cu ssu ciriveddu chi aviti ne farete tanta di strata... si nun vi ammazzanu prima però! Mi nni vaju, e... fra 10 minuti al partito! (Esce)

PINUZZU
(Si elogia) “Pinuzzu Calascibetta, sinnacu di Belmonte Mezzagno!” Sulu d’accussì pozzu aviri anticchia di rispettu da genti. Poi divento famoso, tantu ca i fimmini quannu mi vidinu si strappanu i maglietti. Comu prima chi fazzu? È normali, aiuto a famigghia. A me figghiu Emi u fazzu operari nna aricchi picchì è surdu. A me cugnatu Mimiddu ‘nveci di fallu iri ‘mbriacannu a unni ci veni ‘ntesta, ci fazzu fari l’impiantu du vinu nne cannola. A me mugghieri, mi veni facili a darici u postu comu semaforo, picchì u sinnacu sugnu ju! (Entra Giannina).

GIANNINA
Ca fari cu to mugghieri?

PINUZZU
Nenti! Anzi, ta pozzu fari ‘na domanda?

GIANNINA
Sintemu!

PINUZZU
Si tu fussi a mugghieri du sinnacu, comu ti sintissi?

GIANNINA
(Felice) ‘Na regina! M’avissi a divertiri a caminari strata strata bedda impupata, tutti mi salutassiru “buongiorno signora Calascibetta”. Quannu fussi ‘n menzu a cunfisioni, a genti, appena mi vidissi, pi rispettu mi facissiru passari di cursa e cu tanta riverenza! Cu stipendiu chi pigghianu i sinnaci, a vogghia di fari, a signura! (Indignata) Inveci di tia chi pozzu diri? Quannu dicu ca sugnu to mugghieri, e diri grazie si nun mi pigghianu a lignati!

PINUZZU
Tutto quello che hai detto, diventerà realtà! Sono candidato a sindaco! Facendomi i conti con le amicizie che ho, sarò il futuro sindaco di Belmonte!

GIANNINA
(Meravigliata) Tu sindaco? (Pinnuzzu annuisce) Dici veru o mi pigghi pi fissa?

PINUZZU
(Si da arie) Certo! Diventerò sindaco!

GIANNINA
(Esplode a ridere) Tu sinnacu! A cu a fari ridiri? Va curcati! Ora vegniu, vaju nni me matri. (Uscendo) Voli fari u sinnacu, mah!

PINUZZU
(Irritato) Ridi, ridi si! Appena diventu sinnacu ti vogghiu! Nun ti scantari ca te fari fari u semaforu! Pi mia ti nni po iri a dumannari a limosina casa pi casa, ma travagghiu è sicuru ca ‘un ci nne pi tia! (Si infila la giacca) Avissi di chi essiri cuntenta sta crapa e sparti ridi. (Esce, sbattendo la porta. Entra Gino assonnato).

GINU
(Entrando) Ma chi è sta cunfisioni? Stava durmennu e mi facistivu satari ‘nta l’aria! (Chiama) Pinuzzu, Giannina unni siti? Tutti scumpareru? (Cerca da mangiare) Di manciari nun c’è nenti! E ju ca pinsava di vinirimi a riparari nni me frati! Secunnu mia mi vinni a riparari unni chiovi! (Bussano) E cu è ora? (Gino esce).

PINO F. S.
Buongiorno, è questa la casa di Pinuzzu calascibetta?

GINU F. S.
Si, questa è!

PINO F. S.
Lei non mi conosce,ma... sono un amico di Pinuzzu, mi faccia entrare!

GINU
(I due entrano) Si accomodi. Mio fratello non c’è, penso che fra un po’ tornerà!

PINO
Pinuzzu è suo fratello? (Gino annuisce) Allora , tu sei Gino? Quello che abita al nord? (Gino annuisce) E nun ti ricordi di mia? Sugnu Pino pane perso! Eramu compagni di banco!

GINU
Si, si! ora cuminciu a ricurdarimi! (si abbracciano)

PINO
Havi ‘na vita ca nun ti fai vidiri o paisi. Mi sta facennu tanto piacere! Comu mai ti trovi a Belmonte?

GINU
Dopo tanti anni ca nun vidiva a me frati, ‘ntisi u‘ bisognu di vinillu a truvari, chiuttostu di farmi ‘na crociera!

PINO
Bravu! Ma dimmi ‘na cosa, sei solo? Dico, sei sposato o convivi? Al nord, tutti convivono!

GINU
Purtroppo, mi separavu di me mugghieri. Nun jvamu d’accordu! Pi idda, aviamu a manciari sempri carni, carni e carni! Ju sono vegetariano, pi chistu nni lassamu.

PINO
Picchì, a carni ci la regalavanu, ca havia a manciari smpri carni?

GINU
Se ci la regalavanu! Da carni era pagata e strapagata! In soldi e...!

PINO
Aaaah! Ora capisciu! Ti lassasti pi chisti! ( Fa le corna)

GINU
(Adirato) Ooooh, ma chi è! Chi forsi ‘nta stu paisi, i vostri mugghieri su santuzzi? E’ di chissi chi v’aviti di chi scantari. Picchì, ‘nzutta, nzutta... mi capisti? Me mugghieri ‘n veci fu brava ca mi fici pi davanti, sta gran tappinàra, zucculuna!

PEPPINO
(Mortificato) Scusa, nun ti vuliva offendiri! Comunque, vinni pi fari ‘n offerta politica a to frati, di candidarsi comu sinnacu du paisi!

GINU
(Meravigliato) Me frati... sinnacu du paisi? Si vidi ca nun lu canusci bonu! Chiddu, appena tu senti diri, t’assicuta! A iddu tuttu ci hannu a dari , tuttu, tranni chi politica! Quindi, è inutile, si vo ti nni po’ puru iri!

PINO
Appena ci dicu ca u sinnacu havi cinqu mila euro o misi di stipendiu, vidi chi si cunvinci!

GINU
Dicu ju, cu tanta genti allittrata chi c’è o paisi, propria a me frati a veniri a pigghiari?

PINO
Picchì to frati chi havi menu di lavutri?

GINU
U ciriveddu!

PINO
Bedda pubblicità chi ci fa!

GINU
Scherzavo! Ti vuliva diri, è inutile ca vo parrari cu iddu pi fallu candidari. Chiddu appena senti sti discursa t’assicuta!

PINO
(Pensa un pò, poi si ferma a fissare Gino) Allora, sai che facciamo? Visto che tu sei stato al nord e hai più cultura, perché non ti candidi tu?

GINU
Io... sinnacu? Nun nni capisciu nenti di politica, comu u fazzu u sinnacu?

PINO
Nun ti scantari, ju canusciu cristiani ca sunnu vecchi lupi di politica, però di politica nun hannu mai caputu nenti. E ti preoccupi tu? Nun mi fari ridiri!

GINU
E ‘nzisti! Quannu è fari i comizi, mu vo diri chi cosa fazzu... chi dicu ‘nzomma? Mi dispiaci, va cercati a navutru pi fari u sinnacu!

PINO
(Lo implora in ginocchio, piangendo) Havi ‘na matinata chi giro pu paisi pi circari unu chi si candida a sinnacu, e nuddu u voli fari! Ti prego, già è tardu e ghiri a pigghiari a picciridda a scola, si ritardu me mugghieri m’ammazza! Fammi stu piaciri, candidati tu, almenu finisciu di jri girannu casa pi casa!

GINU
(Compassionevole) Accussì dici? E va bene, mi candiderò come sindaco nel vostro partito! Ma... u fazzu pa picciridda! (Peppino rasserena) Pensandoci bene, ho sempre desiderato avere potere per dare forza alle mie idee.

PINO
Facennu u sinnacu, avrai il potere di tutto! Vado al partito, fra 10 minuti ti aspetto lì per firmare e certificare la tua candidatura (sta per uscire).

GINU
Aspetta, aspetta! Dicisti di candidarimi a sinnacu, ma... di quali latu, da manca o da dritta? Scusati nun l’è sapiri di chi latu staju?

PINO
Dal latu di chiddu unni tutti vulissiru essiri, di sinistra! Du latu di megghiu! E tu sarai, quindi, un sindaco di sinistra! Ti do una confidenza, tramite voci di paese ‘ntisi ca nno partitu di destra, pigghiaru pi candidatu a unu ch’è un pezzu di papasuni ca mancu sapi qual è a so manu dritta.(Ridono) Nuatri, miritamu di vinciri sulu sulu picchì ci si tu! (Uscendo) Gino, sarai il miglior sindaco!

GINU
Sarò sindaco di sinistra! Che onore in casa Calascibetta! Appena u sapi me frati Pinuzzu, da cuntintizza, sviene! Amunì, mi va priparu ca e ghiri o partitu! (Si sentono piantare chiodi) Chi è, chi successi?

MIMIDDU F. S.
(Parla da ubriaco) Sugnu Mimiddu! Staju chiantannu a porta!

GINU
Sta chiantannu a porta? (Si sente un urlo di dolore, Gino lo fa entrare) Chi facisti?

MIMIDDU
(Lamentandosi) U marteddu fu, mi muzzicò a manu!

GINU
Si, nun chiantavi a porta, ti succidiva? Ti pari ca a porta, sa portanu?

MIMIDDU
A chiantavu, picchì quannu vegniu cca, nun mi pigghia cchiù pi fissa e mi fa sbattiri o muru! Haiu a manu muzziccata. Ahi ahi...

GINU
Videmu? (Gli guarda la mano) Chi gran sorti di muzzicuni! Talè, ti sta divintannu quantu un palluni! Va nno dutturi si nnò scoppia!

MIMIDDU
(Preoccupato) Porca miseria, oggi è chiusu u dutturi... Va beh, u sai chi fazzu, passu du gommista e ma fazzu vunciari!

GINU
Ma chi a manu?

MIMIDDU
E chi allura, i peri?

GINU
Se se, babbìa! Si nun ta curi, cu sta manu veni a mori!

MIMIDDU
(Piange) Nun voghiu moriri cu sta manu! Aiutami Gino, nun voghiu moriri cu sta manu!

GINU
Pezzu di trunzu di brocculu ca si, chi ci chianci? E’ normali ca a moriri cu sta manu, cu sti peri, cu sti braccia...

MIMIDDU
(Piange come un bambino) Voghiu moriri cu tutti cosi, ma no cu sta manu! Aiutami!

GINU
No, no, no no, un po’ essiri! Sicuramenti, quannu to patri fici a tia, era concentratu a guardarisi i cartoni animati? Nun chianciri ti dissi ca t’aiutu ju! Prima di tuttu assettati (Mimiddu si siede). Ora, pigghi a manu chi ti doli e ta metti sutta u culu (Mimiddu esegue e piange) Ancora chianci!

MIMIDDU
U sapìa, ora ci mmiscavu a malatia puru o culu e ora mi doli puru! Nun vogghiu moriri cu stu culu!

GINU
(Esaurito) Chi centra ora u culu! Nun è u culu chi ti doli, è sempre a manu! Ora, statti beddu calmu ca ju e nesciri.

MIMIDDU
Oooh, mi lassi sulu? E si moru cu sta manu?

GINU
Camurrìa! Ti dissi, ca nun mori cu ssa manu! Puru c’avissi a succediri, nun c’è l’avutra?

MIMIDDU
(Guarda la mano libera) Veru è! Però, si veni quarcunu e mi dice: “Me la dai una mano?” Ju n’haiu una sula chi fa, cià pozzu dari?

GINU
Nun lu sai ca nun c’è di fidarisi cchiù di nuddu! I cristiani, si pigghianu a manu cu tuttu u peri! Chi fa, vo ristari senza manu e cu un peri sulu? Poi comu tu bivi u vinuzzu?

MIMIDDU
Se picchissu, mu bivu puru nna ciotolina, comu i cani!

GINU
Mimiddu è nesciri, è mancari dui minuti. Nun ti moviri di comu si misu, puru ca veni u tirrimotu, nun ti moviri! Vasinnò a manu pigghia aria e mori cu ssa manu (Esce).

MIMIDDU
(Seduto) Ginu, havi ‘na intelligenza ca mancu un cretinu scartu ci l’havi! Chi noia! Ora chi fazzu? Fazzu u sciddica lingua, almenu mi passu u tempu. Sopra a zà Santa so marito campa, sotto a zà Santa, so marito crepa! Ca certu, a zà Santa è du centu chili! (Canta) Super cazzifragilisti ma che piritoso, na na na na na...(Si blocca) Minchionello! Comu fazzu a jettari un piritello? Su jettu si buca a manu? Poi, chi fa, moru ca manu bucata? (Piange, dopo un po’ gli viene una idea) Veru! (Si muove il bacino e fa un grosso erutto. Intanto entra Pinuzzu).

PINUZZU
Minchiuni! Si lassaru iri i porci! Chi ci fai cca? Unnè me frati?

MIMIDDU
Vinni pi fari ‘na visita. To frati niscì ora ora, nun lu vidisti?

PINUZZU
Nun lu vitti! Picchì si assittatu così?

MIMIDDU
Quannu vinni, chiantavu a porta, e u marteddu mi muzziccò a manu. Gino mi dissi ca me stari così, vasinnò moru cu sta manu!

PINUZZU
Vi uncistivu, l’orbu e u cumpagnu! Ma si po’ sapiri unni ju me frati? Dimmillu chi è puru ‘na sorpresa!?

MIMIDDU
Mancu ju u sacciu! È ‘na sorpresa puru pi mia! (Entra Giannina e Gino che parlano).

GINU
(Felice) A biddizza e a frischizza di me frati Pinuzzu! (Si abbracciano)

PINUZZU
(Abbracciati) Comu fannu certi frati ca si litiganu, s’ammazzanu. A tia sulu haju, cu mi tocca a tia ci manciu lu cori!

GINU
Puru ju, t’haju vulutu sempri beni. Si trovu travagghiu, mi nni vegniu a stari pi sempri o paisi.

PINUZZU
Puru si nun trovi travagghiù, ti pari ca ti eccu fora? Digiunu mi va curcu, ma tu no!

GINU
(A mimiddu) Chi è Mimiddu! U vidi ca mancavu dui minuti!? E poi, misu pi comu ti dissi ju, nun mori cu ssa manu!

MIMIDDU
Grazie grazie Gino. Appena vaju nno me amicu sinnacu scarpa bedda, ci dicu ca sei il mio eroe, ti fazzu dari un postu di travagghiu.

GINU
Nun c’è di bisogno di jri nno sinnacu! (Pinuzzu ride) Anzi, vaju di diri ‘na bedda cosa! (Vede pinuzzu che ride) Perché ridi?

PINUZZU
(Ridendo) Mimiddu dici, chi havi a ghiri nni scarpa bedda pi fariti dari u postu, ma nun sapi ca scarpa bedda, persi valuri di sinnacu, e salirà al potere uno più forte! (Si da arie).

GINU
Ju u sacciu cu è u prossimu sinnacu dopu scarpa bedda!

PINUZZU
Ju puru u sacciu! Dopo scarpa bedda u novu sinnacu è... cuasetti caduti! (Ride a crepapelle).

GINU
(Irritato) Offendi scarpa bedda picchì è di sinistra? Picchì a destra chi è megghiu ? U sai, hannu pi candidatu un pezzu di papasuni?

PINUZZU
(Serio) Nun parrari mali du sinnacu da destra!

GINU
Picchì, ti promisi cocchi avutru assegnu?

PINUZZU
Nun mi promisi nenti, ma sacciu ca havi a canciari stu paisi!

GINU
(Fa la ripassata) Havi a canciari stu paisi! Chi è televisioni ca arriva e cancia? (Finge di cambiare dal telecomando) Tele belmonte? No! Tele Mezzagno! (Ride).

GIANNINA
Ma chi vi interessa a vuatri cu è e cu nun è u sinnacu? Picchì aviti a fari tutti sti abilii?
GINU E PINUZZU
Picchì mi ha offeso! (Entrambi si guardano)

PINUZZU
(A gino con sospetto) Picchì dicisti, m’afinnìu?

GINU
Picchì parri mali, du sinnacu di sinistra! (A Pinuzzu) E tu, picchì u dicisti?

PINUZZU
Picchì parri mali du sinnacu di destra! Ju u canusciu! Tu, canusci o sinnacu di sinistra?

GINU
Certu! Haiu dirittu a difinnillu!

PINUZZU
(Dandosi arie) U candidatu a sinnacu di destra, sugnu ju! Chiedimi scusa, pu papasuni chi mi dicisti!

GINU
Te diri scusa? U candidatu a sinnacu di sinistra sugnu ju! Tu, ma chiediri scusa!

PINUZZU
Si mi dicevi curnutu, eru cchiù cuntentu, ma chistu no! Giannina u gabinettu liberu è?

GIANNINA
(Spaventata) Liberu è! Picchì, chi vo fari?

PINUZZU
‘Un nni senti puzza? Dintra avemu un strunzu di chiddu strunzu (Fa segnale verso Gino) chi camina casa casa, e nun ti nni adduni?

GINU
Pezzu di strunzu a mia? Tu si un gran pezzu di strunzuni!

PINUZZU
Strunzuni a mia? (Si lanciano uno verso l’altro. Giannina per dividerli cerca aiuto di Mimiddu che non si muove dalla sedia. Gli da una spinta e cade a terra. Gira per la casa urlando tenendosi la mano)

MIMIDDU
(Ripete più volte) Nun vogghiu moriri cu sta manu! (Chiusura di scena)


Fine primo atto


Secondo atto
(Entrano Pinuzzu e Gino. Entrambi hanno un foglio in mano per il loro comizio. Pinuzzu si posiziona sul lato destro del palco. Gino sul lato sinistro)

PINUZZU
(Legge) Cari amici, care amiche.

GINU
(Legge) Cari compagni, care compagne.

PINUZZU
Ih, e chi è? I maestri e le maistre, ti scurdasti? Salutali puru, sinnò s’affenninu! (Ride).

GINU
(Furioso) Pensa pi tia, pezzu di lampiuni! Tu, ‘nveci di diri: Amiche amici, avissi a diri: “Gente, vi pigghiu pi fissa!” e forse, ci risolvi cocchi cosa!

PINUZZU
Lampiuni a mia? Ti taliasti tu, pari ‘na jatta ‘mbriaca! Scusami, picchì avissi a diri; Gente, vi pigghiu pi fissa!

GINU
Tu, ha dittu sempri: O paisi nun ce nè cchiù amici, ma sulu traditura! Pi mia no! Picchì i scoli ci sunnu e pozzu diri compagni compagnie!

PINUZZU
(Ironico) Bedda matri chi battuta, sugnu mortu di risati! (Con rabbia) Finemula, ca ci sunnu cristiani! (Rivolto al pubblico) Ringrazia a iddi, si nun ti mettu i manu di supra! Leggiti u comiziu, ca ju, mi leggiu u miu! (Legge) Cittadini, quest’anno con la mia candidatura, e spero nella mia vittoria, vi prometto che darò un volto nuovo a Belmonte Mezzagno. Libero da ogni imperfezione!...
GINU
(Interrompe Pinuzzu) Belmontesi, da tanti anni abito al nord e ho notato come la differenza estetica tra loro e voi sia evidente! Se vincerò, vi prometto che vi cambierò il viso, regalandovi un anno di centri estetici! Liberi da ogni brufolo!

PINUZZU
Ma chi schifiu dici! Chi è, forsi vinennu dal nord finu a cca, ti scurdasti u ciriveddu nna cocchi aria di serviziu?

GINU
(Infastidito) Oh, u sa ca ti sta allargannu assai a parrari! Mancu si fussimu frati! Pensa pi tia, ca pi mia ci pensu ju! (Continua a leggere) Compagni e compagne(Guarda il fratello) ma si, puru maestri e maestre. Vi prometto anche, che porterò Belmonte Mezzagno avanti nel lavoro, nella vita esattamente come al nord!...

PINUZZU
(A Gino) Talè che bella chista! A purtari u paisi avanti? Ma scusari,versu unni? A Misilmeri o versu u Casali? (Ride) Ma scusari ca ti dumannu, ma poi si veni me mugghieri e mi dici, v’accatta u pani, unni vaiu a Santa Cristina? (Offensivo) Zittuti e mettici pani ‘mbucca! (Continua comizio) Gente, non ascoltate cosa vi dice quest’uomo, perché se vincerà l’elezioni e porterà il nostro paese avanti come al nord, è meglio ca vi lassati chi vostri mugghieri, picchì s’impostanu a favorita!

GINU
(Adirato) Ta vo ‘ntuppari ssa vucca! O chi sacciu, si a tia ti veni difficili ci pozzu pinsari puru ju! Ti tagghiu ssi cannarozza e vidi cca, nun parri cchiù! Picchì ‘un ti zitti, ‘nveci di fari capiri a genti cosi ca ‘un sunnu?

PINUZZU
Cosi ca ‘un sunnu? To mugghieri pi essiri avanti nella vita, ti fici i corna cu carnizzeri.

GINU
‘un ta siddiari, ma fu megghiu ca mi tradii cu carnizzeri ca cu fruttarolu!

PINUZZU
Chi schifiu vo diri: Megghiu cu carnizzeri ca cu fruttarolu? Dicu ‘un è sempri un tradimentu?

GINU
Certo! Mi tradiu cu carnizzeri ed è normali ca mi fici i corna! Du carnizzeri , sulu corna ponnu nasciri! ‘nveci cu fruttarolu a cosa è diversa! Iddu havi a chiffari chi banani e si me mugghieri mi tradiva cu iddu, ti dicu c’havia a fari ‘na bedda figura cu du banani ‘n testa! Talè, megghiu i corna, tantu al giorno d’oggi sunnu di moda purtalli! (Arrabbiato) Poi dicu ju, chi ci trasinu sti discursa? Facemunni u comiziu, ‘un mi incuitari cchiù, o fazzu un sindacocidio!

PINUZZU
T’insignasti a parrari tedescu? Nun fari finta chi ssi allitratu! Parra comu ti fici to patri e dimmi, chi schifiu vo diri!

GINU
Voghiu diri: Ammazzu u sinnacu, cioè a tia!

PINUZZU
(Ironico) Talè, me frati scartiu! (Serio) Leggiti u comiziu, prima ca ti fazzu manciari tutti i paroli di ssu foghiu!

GINU
(Lo ignora e legge) Cittadini, vi prometto che se mi farete vincere, farò lavorare i vostri figli nelle montagne di Pizzo Belmonte e Contrada bosco. Farò piantare tanti alberi, assicurando lavoro no 78, no 100, ma 150 giorni l’anno! (Con superbia a Gino) Cu sta promessa chi fici, dichiarati sconfitto!

PINUZZU
(Confuso si gratta la testa e parla tra se) Comu u pozzu futtiri! ... Belmontesi, anch’io m’impegnerò affinché i vostri figli lavorino al rimboschimento. La cosa che vi garantisco è: no 78, no 100, no 150, ma farò lavorare i vostri figli 400 giorni l’anno! Avete ben capito, 400 giorni l’anno! Votatemi e vedrete! (Fa smorfie a Gino)

GINU
Spiegami ‘na cosa; Pozzu capiri siamo rivali politici e nni litigamu pi essiri unu superiori all’avutru. Mu vo spiegari cu ti pò cridiri du fattu di 400 giorni l’anno?

PINUZZU
A genti!

GINU
A genti? Secunnu tia, i genti su stupiti ca s’agghiuttinu ca 400 giorni equivale a un anno?( Pinuzzu annuisce) U sannu puri i mura ca un anno è formato da 365 giorni! Ma in quale calendario vivi, chiddu di l’omini primitivi, l’omu di Emmental?

PINUZZU
(Adirato) Ooh! Quanto storie pu calendario, i 400 giorni!... (Esita un attimo) Voli diri ca a rimanenza, ovvero 35 giorni, mi fazzu pristari di l’annu prossimu!

GINU
Si, ma poi l’annu prossimu havi 35 giorni meno!

PINUZZU
Qual’è u problema, mi fazzu pristari sempri di l’annu chi veni!

GINU
Raccussì voli diri ca stu debitu, nun si sana mai!

PINUZZU
Nun ti scantari, all’ultimu facemu tuttu un cuntu!

GINU
(Stupito) Dicu ju, quannu a mamà e u papà ti spirimintaru, chi ffa, si taliavanu i film di Stanlio e Ollio? E tra ‘na risata e navutra u papà persi cocchi corpu? Bho! Comunque, dunni eru arrivatu …

PINUZZU
Va curcati e finiscila di parrari! ‘un haiu caputu nenti di chiddu ca dittu, pensa i cristiani!

GINU
Ah si, ora ti fazzu vidiri io,si si capisci chiddu chi dicu.(Si mette a gridare) Signora mi servono voti, mi servono voti! Forza signora, l’ultimo e tiramu, forza!

PINUZZU
(Si mette a gridare ) Se mi votate, mi viniti a tuppuliari e mi trovate. Ma se non mi votate, sono comu chiddu du sale, quannu mi cercate, non mi trovate! Quattro pacchi di sale, mille lire!

GINU
Signora, riparo cucine a gas, fornelli a gas, per tutte le marche. Ma se non mi date il voto, vi fazzu moriri a tutti!

PINUZZU
A sarda viva, a sarda viva! Taliassi signora chi pezzu di sinnacu ca sugnu, forza, voti a quantità supra la me persona! Forza!

GINU
Signora, sugnu comu i muluna, a prova e a tastu, zuccaru! Votatemi e gustatemi! A Prova e a tastu, zuccaru! (Entra Giannina e i due si zittiscono imbarazzati)

GIANNINA
(Arrabiata) Ma unni semu a Vuccirìa? A sarda, u Sali, i muluna … ri dda dintra, pariva ca c’è a fiera! Finistivu o ancora aviti a cuminciari?

GINU
Ancora ‘un avemu finutu. Doppu to maritu, vegniu ju a parrari. Se permetti…

GIANNINA
(Ironica) Scusami caru cugnatu, ca ti ho disturbatu, e dimmi, tu, ‘nzoccu hai di diri? Si me maritu, vinniva a sarda, o meglio dire pesce, ora tu chi vinni? Citrola?

PINUZZU
Giannina, ‘un ti ci mettiri puru tu! E vatinni!

GIANNINA
(Ironica) Ca certu, i signori devono finiri di fari discursa, dicemu intelligenti! Finistivu di ammazzarivi a suon di parole? (Nervosa) Junci, smunci, vunci e punci! Ma dicu ju, unni l’aviti u ciriveddu...prima si l’aviti! Itivinni e livativi di menzu i peri!

PINUZZU
(Nervoso) Nescitinni di cursa e levati tu di ‘n menzu i peri! Un lu vidi ca semu inchiffarati a pigghiari pi fissa i cristiani? Si orba?

GIANNINA
Hai ragioni ca sugnu orba! U sai picchì? Picchì ‘un haiu ancora vistu a corcunu scartu chi vi senti parrari e vi tira ‘n testa cocchi seggia!

PINUZZU
(Adirato la prende per il braccio e l’invita ad uscire) Chiffari ‘un hai? Va stoccati li jammi dda rintra e lassanni in paci. Vatinni, va fatti i piatta, camina!

GIANNINA
Si nun la finiti tutti e dui, i piatta ‘n testa a vuatri vi rumpu! Accussì, è sicuru ca ristati senza ciriveddu e puru ca vi sentu fari sti discursa di quattro sordi, ‘un mi ci apprecu picchì vi cumprennu e dicissi: (Pietosa) “ Mischini, ciriveddu ‘un annu. Ccu Signuri si li pigghiassi prestu, almenu si levanu di soffriri!”(Pinuzzu la minaccia con le mani, come volesse dire:”dopo facciamo i conti”)

GINU
Talè, u sa chi vi dicu? Ca ju, mi nni vaiu paisi paisi a farmi u porta a porta!.

PINUZZU
U porta a porta? Minchiuni! Chistu a raccumannazioni bona l’havi pi fari u sinnacu!

GINU
Ma quali raccumannazioni e raccumannazioni! I raccumannati dda sunnu, sulu a posta!

PINUZZU
Fai u fintu babbu! Ti pari ca sugnu cretinu? Tu parrasti di porta a porta e capivu subitu ca ti fai raccumannari di Bruno Vespa!

GINU
Se, di Maria a vipera! Menu mali ca vo fari u sinnacu e ‘un sai ‘nzoccu è u porta a porta! Ora tu spiegu: U porta a porta è, ca si va casa pi casa ne cristiani a cuntarici fissarii. Iddi, ci cridinu e mi dunanu u votu! U capisti?

PINUZZU
U sai, ca nun lu sapia? Puru ju haiu di fari u porta a porta! Nni canusciu tanti ri ddi cretini, ca è sicuru ca tutti mi dannu u votu e diventu sinnacu!

GINU
Va bene, allura spartemunni i strati. Tu, fatti chiddi darreri a chiesa e io, mi fazzu u restu du paisi! Appostu?

PINUZZU
Ma quali appostu! Darreri a chiesa ci sunnu quattro casi! Facemu ‘na cosa. Tu fatti u porta a porta di Belmonte e io, mi fazzu chiddu du Mizzagnu? Va bene, accussì?

GINU
Arrivi e cumanni! Senti, va curcati e facemu un tempu l’unu! U primu tempu ju, u secunnu tu!

PINUZZU
(Nervoso) Senza cuminciari a dillu tu ‘nzoccu e fari, vasinnò t’ammazzu! U porta a porta mu fazzu ju, tu fatti u purtuni a purtuni!(Escono litigando)

GIANNINA
Finitila di fari i cretini, pinsati ca siti frati! (Si siede. E’ triste) Veru è comu dici u proverbiu: “Semu frati e soru, finchè manciamu nno stissu piattu”. Parivanu tanto inseparabili e p’interesse, viditi comu si litiganu! Comu si nna vita, l’unica cosa chi cuntanu su i picciuli! Nun considerando ca esistono valori più importanti! Chi munnu di guai! (Bussano va ad aprire. Entra Mimiddu) Chi va facennu, ca matinata!

MIMIDDU
(Barcolla) Chi v’haiu facennu? U cantanti strata strata! (Canta, è stonato) il coccodrillo come fa? Non c’è nessuno che lo sa! Si dice bevi troppo, non metti mai il cappotto e mezzo addummisciuto se ne va! La la la…

GIANNINA
Ma dimmi ‘na cosa, ma si ubriaco?

MIMIDDU
No, oggi no! (Singhiozza e vacilla)Taliami nna facci, ti paru ubriaco?

GIANNINA
(Si tappa il naso) Nna faci mi pari bonu, dall’alito si sente ca si drogato di vino!

MIMIDDU
Ma quali vinu e vinu, mi staiu livannu u viziu!

GIANNINA
Finalmente, ti sentu diri ‘na cosa bona!
MIMIDDU
Chi capisti! Mi staiu livannu u viziu di biviri vinu, però! Accuminciavu a biviri wiski! Taliami, talè comu ci vaju bonu. (Esce dalla tasca della giacca una bottiglia di wiski e beve senza smettere)

GIANNINA
(Osservandolo) Ma chi è, acqua è! U megghiu si tu, ca bivi e nun capisci nenti ...o forsi, fa finta di nun capiri!

MIMIDDU
(Emette un erutto) Ti paru tantu cretinu ca ‘un capisciu nenti?

GIANNINA
Mimiddu, nun ti ci mettiri puru tu, ca mi siddia a schirzari! ‘un haiu mancu a voglia di schirzari!

MIMIDDU
Ma chi hai, chi successi?

GIANNINA
(Triste) Chi haiu? Per ora dintra a me casa cu chiddi dui chi si litiganu, alla minima fesseria scoppia l’inferno!

MIMIDDU
Veru? Picchì, ti scordasti u furnu apertu e scoppià?

GIANNINA
Se u furnu apertu! U fattu è ca me maritu e so frati Ginu, nun si talianu cchiù nna facci, ‘un si ponnu vidiri!

MIMIDDU
Picchì nun si mettinu l’occhiali si nun si vidinu!

GIANNINA
(Nervosa) Finiscila di schirzari! Dicu ju, fra tutti i genti chi ci sunnu o paisi, propria a tutti dui frati avianu a scegliere comu candidati a sinnacu! E poi viditi a sfortuna, unu contra l’avutru!

MIMIDDU
L’avutra vota, quannu si litigaru pu fattu ca si offendevano a vicenda pu fattu du sinnacu, allura veru è!

GIANNINA
Ca comu apposta! Si putissi, turnassi indietro pi evitari tuttu chiddu chi sta succidennu e nun vogghiu pinsari comu va finisci!

MIMIDDU
E pinsari ca parivanu tantu attaccati l’unu cu l’avutru! Tuttu putiva immaginari, ma no ca pi interesse si arrivassiru a odiarisi accussì! (Inizia a piangere e beve)

GIANNINA
Ma chi ti pigghiò? Chianci e bivi puru?

MIMIDDU
(Piangendo) Quannu sentu sti discursi persi, mi si riempe u cori e mi veni di chianciri!

GIANNINA
Ma nun capivu, picchì bivi puru mentri chianci! Unu ca è siddiatu e chianci, havi u pinseri a biviri puru?

MIMIDDU
(Piangendo) Bivu mentri chianciu, vasinnò mi finiscinu i lacrimi e poi a me emozioni è senza sintimentu! U capisti ora?

GIANNINA
(Stufata) U capivu, u capivu! Quantu mi desiderassi essiri comu tia, di sicuru, mi nni futtissi di tuttu e di tutti!

MIMIDDU
Picchì, vo fari a capiri ca sugnu senza ciriveddu?

GIANNINA
Chi c’entra! Sempri u mali pensi? Dissi, vulissi essiri comu tia nel senso ca tu, si tantu intelligenti ca ti nni futti di discursa cretini chi facemu nuatri! E fai bonu! U sai picchì? Picchì semu nno munnu di guai! Tutti, senza distinzioni, cu cchiù picca cu chiossà, semu tutti schiavi di picciuli! Quannu si diventa schiavi di picciuli è megghiu stari suli di tutti, picchì vasinnò si sballa e poi...

MIMIDDU
Menu mali ca ju nun sugnu schiavu di picciuli! Appena capitu picciuli, subitu subitu, vaju o bar e ci lassu dda! Megghiu essiri schiavu du wiski ca di picciuli! (Beve)

GIANNINA
Se se ragioni hai! Continua a campari così, ca tu cent’anni campi! (Esce)

MIMIDDU
Si nun mi sparanu prima hai ragioni tu! (Beve e barcolla. Si sente musica ad alto volume, entra Emi)

EMI
(Parla e balla) Ciao zio come va, mi ha detto la mamma che stavi di qua. Ho deciso di venire qui da te, la mia compagnia è la migliore che qui dentro c’è. Così facendo con me parlerai, ti assicuro ch’è un gioco non ti annoierai! Dai zio, non stare a guardare, dimmi qualcosa, e inizia a ballare

MIMIDDU
(Imita il modo di fare di Emi, essendo ubriaco, barcolla) Caru niputi ti vogghiu ringraziari, vinisti ne mia pi nun mi fari annoiari. Di mia ti meriti ‘na gran vasata, ora ti pregu, finemula cu sta ballata! Cu stu modu tu, chi hai di parrari, mi cunfunnu tuttu e nun mi sacciu spiegari. Si è vero ca mi vo beni, parramu normali ti pregu, nun mi fari incazzari!

EMI
(Parla normale, ma balla ad ogni parola) Hai ragione zio, con questo mio modo di fare metto tutti in difficoltà!

MIMIDDU
Statti fermu quannu parri! Mi fa u’mbriacari u ciriveddu! Ti manca cocchi rotella! Propria comu to patri! Sulu ca a iddu ci manca tuttu l’ingranaggio nno ciriveddu!

EMI
(E’ fermo)A proposito, dov’è mio padre e mio zio? Poco fa li sentivo che s’insultavano a vicenda, ma non capivo il perché!

MIMIDDU
Statti fermo ca tu dicu ju! (Crede che Emi si muova, ma è lui che non sta fermo per l’ubriachezza)To patri e to ziu, sunnu candidati a sindaco du paisi. Unu di destra e unu di sinistra! Quindi, sunnu avversari politici!

EMI
Davvero? Entrambi candidati a sindaci? (Mimiddu annuisce) Come mai, non so niente!

MIMIDDU
(Tiene a Emi Fermo) Ti dissi fermati ca tu dicu (Emi gli tiene la testa a Mimiddu) Bravu, ora si ca ti firmasti! Si nun sai nenti a curpa è tua ca ti stai sempri chiusu nna to stanza a fari (Fa il balletto) bunz, bunz! Intanto to patri e to ziu s’ammazzanu comu i cani!

EMI
Vuoi dire che entrambi litigano perché sono candidati in due partiti diversi?

MIMIDDU
Allura, nenti a caputu? To patri ‘un pò vidiri a to ziu ca è candidatu nna sinistra e to ziu ‘un po’ vidiri a to patri ca è candidatu nna destra! Mah!...viditi chi cosa! U megghiu sugnu ju, ca ‘un sugnu né di destra, né di sinistra!
EMI
Sei di centro?

MIMIDDU
No, di latu sugnu!

EMI
(Triste) A pensare che si sono sempre amati, stimati! Nessuno della famiglia, avrebbe mai immaginato un loro banale litigio! Ora...

MIMIDDU
Banale litigio? A morte su litigati! Nun vogghiu immaginari, comu veni a finiri quannu unu di dui vinci l’elezioni! M’immaginu a cunfisioni! Nno stissu giorno comu fazzu a spartirimi o ristoranti pi unu e o cimiteru pi navutru? Io vaju unni si bivi!

EMI
Che schifo a pensare, che la maggior parte della gente vive per interesse, ci si rispetta per interesse, ci si ama per interesse! Il vero interesse che noi tutti dovremmo avere, è pretendere l’amore di Dio! Purtroppo, in questo mondo di peccato, nessuno mostra interesse nel conquistarsi quel tesoro!

MIMIDDU
Hai Ragione! Mi stai facennu riflettere! Da oggi in poi non ho più interesse a biviri u wiski...lo pretendo! (Ride. Emi esce deluso. Si scontra con la madre) S’affinnìu! (Urla a Emi) Vidica ju scherzava.

GIANNINA
Chi ci facisti a me figghiu ca è siddiatu?

MIMIDDU
Nenti ci fici! È siddiatu ca Gino e to maritu su litigati, pu postu di sinnacu !

GIANNINA
Dintra sta casa, cu è ca nun è siddiatu pa guerra chi fannu tutti dui senza ciriveddu! (Entra Gino di corsa e tocca il muro)
GINU
Libere me! Libere tutti! (Entra Pinuzzu col fiatone) Vincivu! (A cantilena) Ti futtivu, ti futtivu!

GIANNINA
Talè chi su beddi tutti dui! Si misiru a jucari a nascondino, comu i picciriddi! (A Mimiddu con gioia) Voli diri, ca ficiru paci!

PINUZZU
Ma quali paci! Nni ficimu ‘na cursa da chiazza finu a cca. Nni scummittemu cu arrivava per primo diventerà sindaco.

GINU
(Felice) Sarò io il futuro sindaco!

PINUZZU
(In modo provocatorio, gli batte mano sulla spalla)Ascoltami bene, pasta chi linticchi fatta a pic pac, chista è casa mia e comando io! Decido io chi vince. Il vincitore sugnu ju! Ju e fari u sinnacu!

GINU
(Adirato) Ma chi c’entra! Ristamu ca u sinnacu havia essiri cu arrivava primu, no l’ultimu! Arrivavu prima di tia e vinciu ju!

PINUZZU
Senti, vidi ca nna Bibbia c’è scrittu: “I primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi”. Quindi, si capisti sti paroli, zittuti e va curcati!

GINU
(Nervoso) Viditi chi discursa fa! Partemu ri dda, tutti contenti dicennu cu arrivava u primu fa u sinnacu, ora cca, si cancia picchì iddu arrivò u secunnu!
(A Pinuzzu) Si pensi di fari u scartu cu mia, u cuntu mali tu facisti!

PINUZZU
Senti amico bello, vidi ca ju a cuntari sugnu un campionissimo! E u scartu u fazzu cu tia e cu cu si senti scartu!
GINU
(Ironico) Sei un campionissimo? Ora videmu! 1 x 3?

PINUZZU
(Di scatto) 3!

GINU
Bravo! Ora...3 + 3?

PINUZZU
33! (Si da arie) Io cca avissi a stari? Sono sprecato in questo paese!

GINU
(Indignato) O manicomiu avissi a stari, no cca! Dicu ju, tu si chiddu chi sapi cuntari? (Pinuzzu annuisce) Ma va jeccati a mare! 3 + 3, 33 fa? Pezzu di cretinu!

PINUZZU
Certu ca fa 33!

GINU
Vistu ca u sai, spiegamillu tu!

PINUZZU
Allura! 3 +3 fa 33, picchì u 3 stando vicino a 3, fa 33!

GINU
Cretino! Ju ‘un dissi 3 vicino 3! Ma, 3 + 3! U sannu puru i mura ca 3 + 3 fa 3! (Fa esempio con le dita, sovrapponendo tre dita sopra le altre tre) Picchì 3 + 3, fa sempre 3! (A Pinuzzu) Vidi avutri nummari?(Pinuzzu dice no) U vidi ca haiu ragioni! Fa sempre 3! A matematica è la mia materia preferita! E poi, turnannu o discursu da cursa, fazzu finta di nenti. Tantu, ‘un è a cursa chi decidi chi fa o ‘un fa u sinnacu! Però pozzu diri ca ti finivu di canusciri!( Con sdegno) Beddu frati chi haiu!

PINUZZU
Frati? I frati dda sunnu, o cunventu! Si ci vo iri, vacci, mi fai un piaciri! Menu camurii ‘n menzu i peri!

GINU
(Irritato) Appena diventu sinnacu, te fari pagari tanti tasse, ca pi campari ti nna ghiri a fari a limosina!

GIANNINA
(Stupìta) Gino! A mia nun ci pensi? Si to frati si nni va a dumannari, io mi ni pozzu iri cu ‘na borsetta, strata strata! (Con sdegno) Ragioni havi me maritu, ca si tintu!

PINUZZU
(A Giannina) Alleluia, finalmente u capìu!

GINU
(A Pinuzzu) Zittuti e mettici panni in bocca! (Garbato a Giannina) Lassalu iri a to maritu ca ti dici ca sugnu cattivu. I tassi sulu a iddu ci l’aumentu, tu lavorerai con me, come segretaria!

GIANNINA
(Dispiaciuta, usa un tono dolce) L’haiu dittu sempri, ca si bravu, poco fa ti dissi tintu nel senso bonu, va!

PINUZZU
(Ironico) Talè chi su sapuriti! Parinu dui attori di telenovelas! Mi scurdavu i fazzolettini pi chianciri! (Con spregio a Giannina) Levati di cca! E mettilu anticchia di ciriveddu! U primu cretinu chi ci dici ‘na cosa, pigghia e ci cridi! Nun ti fari imbambolari di stu burattinu!

GINU
(Minaccioso) Vidi ca sta parrannu assai pezzi di turduni! (Si lancia per alzargli le mani e Mimiddu si mette nel mezzo)

MIMIDDU
(Barcollante) Finitela! ‘nveci di fari sti brunellati, assettativi e nni diciti comu vi finiu u porta a porta!

PINUZZU
Appostu semu! (Ironico) Ti miscasti tu, ora si, ca i cosi si sistemanu!

GINU
Tu dicu ju chi ficimu, lassalu iri a ssu cretinu! Nun ficimu u porta a porta sulu, ficimu u purtuni a purtuni, balconi a balconi, finestra a finestra! Tuttu chistu pi cunvinciri i genti a vutarini.

MIMIDDU
Comu finì? A genti vi vota?

PINUZZU
A mia di sicuru mi vota! Picchì ci promisi e cristiani palazzi e casteddi!

MIMIDDU
Nun si prometti nenti a genti, specie quannu nun sai si po manteniri i promessi!

GINU
Bravo Mimiddu! U sai ca u vinu ti sta facennu divintari intelligenti? Bivi bivi! Diccillu a stu analfabetico! Ju a genti, nun ci promisi nenti di nenti! Ci dissi sulu, si mi aiutano a vincere l’elezioni, ci dugnu un posto di lavoro o figghiu, maritu, genero...

MIMIDDU
Menu mali ca nun promettisti nenti! Si ci promettivi cocchi cosa, di sicuru diventavi presidente da repubblica!...Comunque, vogniu sapiri cu pensa di vinciri di tutti e dui?

GINU
(Si vanta) Ju di sicuru vinciu! Picchì tutti i fimmini chi mi vidianu, mi spughiavanu cu l’occhi, di li me biddizzi!

PINUZZU
Vulissi vidiri chi beddu sorpresa avissiru truvatu! Du cocci di calia e un pisellino appasulutu!

MIMIDDU
Tu inveci?

PINUZZU
Si a iddu, i fimmini u spugghiavanu cu l’occhi, ju jva spugghiannu a iddi!

GIANNINA
Chi cosa facivi tu? Spugghiavi i fimmini!

GINU
Ammazzalu Giannina! Ca chissu, cu tuttu u paisi ti tradii!

GIANNINA
Ma quali ammazzari! Ti pari ca ci cridu? Ma si quannu semu nella nostra intimità, nun sapi mai dunni hava mettiri i manu…(Allude all’oggetto del desiderio) dicemu i manu! Ju, u tempu chi iddu si fa i calcoli di comu c’havi a cuminciari, già m’ha sunatu a sveglia di sei e menza di matina! ( Ginu ride e Pinuzzu è mortificato)

PINUZZU
(Rompe il ghiaccio) Finemula cu sti discursi persi e parramu di politica!

GIANNINA
(Ironica) Certu, parramu di politica! È l’unicu modu ca u signurinu a sapi subitu a strata pi infilari discursa! Inveci, si scorda sempri l’avutra!

PINUZZU
(Nervoso) Ti zitti! ( A Giannina) Stasera ti fazzu vidiri ca studiavu a strata giusta pi truvari a galleria! Nun mi fari parrari ca ci sunnu picciriddi!
( Riferendosi a Mimiddu)

GIANNINA
Mu vogghiu vidiri tuttu stu film! Spiramu ca pi truvari a galleria, ‘un cuminci a fari pirtusa a destra e sinistra!

PINUZZU
Comunque, comu stavamo dicennu; Facennumi a statistica chi picciotti du partitu, semu al 49 per cento di votanti.

GINU
Io puru, facennu i calcoli, sugnu al 49 per cento di votanti. Per diventari sindaco, mi serve il 50 per cento più uno. (Entrambi i fratelli sono pensierosi, ad un tratto Gino scatta dalla sedia) Veru! Mi mancanu i voti da famigghia! Giannina mi servi u to votu, così ti fazzu diventari mia segretaria!

PINUZZU
Stai carmo! Si me mugghieri deve vutari unu di nuatri, hava essiri idda sula a decidere, senza la corruzione di nessuno! (A Giannina) Non devi votare me, mogliettina? (non le da il tempo di parlare) Chi tace acconsente! E sugnu al 50 per cento. (Dolce) Mimiddu u sai ti vogghiu beni, dammi u votu o nun trasi cchiù a me casa!

GINU
Mimiddu, a dari u votu a iddu ca ti minaccia? Dammillu a mia u votu, ti assicuru un abbonamento pi cinqu anni a taverna di porta carbone! E pò biviri gratis!...Allura?

MIMIDDU
Scusa Gino, siccome mi fici zitu e a me zita ci piaci biviri, si ma portu, a idda a fa pagari?

GINU
Idda, bivi assai? È giustu ca l’haiu a sapiri, nun facemu ca me cunsumari?

MIMIDDU
No, bivi poco perché è astemia di acqua! A mezzo giorno un bidoni di cinqu litri. A sira, dui bidoni! Pensi ca bivi assai?
GINU
No chi c’entra! Chi fa scherzi! U vinu fa beni, picchì va nno stomacu. ‘nveci l’acqua fa male, picchì va ne spaddi!

MIMIDDU
Allura, a fa pagari?

GINU
Ma chi fa sherzi ca fazzu pagari a to zita! Basta ca idda mi da puru u votu,vasinnò ...a spremu comu racina!

MIMIDDU
Mi dispiaci, ma u votu nun tu po dari picchì ancora nun havi 18 anni!

GINU
(Urla) Chi cosa! Nun havi 18 anni? Ma si maniacu? Tu 30 anni, ti metti cu ‘na picciridda di 18 anni?

MIMIDDU
Fra un misi fa 18 anni e diventa grandi. Sai, è sapurita sapurita! Havi dui minni quantu ‘na vacca, e un culu quantu ‘na casa e pari cchiù grandi. E poi qual è u problema: “l’amore è cieco”

PINUZZU
E a morti e orba...ca nun vi arricoghi a tutti dui senza ciriveddu!

GINU
(A Mimiddu) Allura, mu dai stu votu?(Mimiddu annuisce) Puru ju, haiu u 50 per cento, ma non basta! Ci vulissi... (Pinuzzu e Gino si guardano, insieme chiamano Emi con insistenza e litigano per chi l’avesse chiamato prima. Entra Emi)

PINUZZU
(dolce) Chi è vita mia, picchì un trasivi ca musica ad alto volume, u sai ca mi piaci!

GINU
Se pigghialu pi fissa! Emi, tu sai ca a me piace parlare cantando. (Emi li guarda impassibile) Appena diventu sinnacu, ti prometto ca ti fazzu divintari cchiù famoso di Eminem. Si cuntentu? (Emi è irremovibile)

PINUZZU
Nun diri fissarii! Appena diventu sinnacu ju, a me figghiu c’è fari un impianto di dj, ca appena scende in campo Emi, a musica s’ava sentiri du terzo mondo! Si cuntentu o papà? Gioia pi fari chistu, mi serve il tuo voto, se nò, ti ci mannu a tia nno terzo mondo, a calci in culo!

GINU
(Sdegnato) Ma chi dignità hai, a to figghiu o terzu mondo, a calci in culu ci lu mandi? (A Emi) Lassalu iri Emi, u bigliettu tu fazzu ju! Però, gioia du ziu, si veramente vuoi fare carriera, a mia devi dare u votu! Raccussì diventu sinnacu e ti pozzu raccomandari pi girari tutta l’Italia ca to musica! In caso contrario, ti mannu o terzu mondo, ma ta fazzu fari a peri!

PINUZZU
Emi, nun facemu ca ci dai veru u votu a to ziu? Avutru chi terzu munnu, fora ti jeccu! Ma prima ti fazzu operari n’aricchi, picchì si surdu, raccussì a musica forti ti sdegna e nun fai cchiù carriera!

GINU
Beddu patri! Ma va sciunnati a facci! A to figghiu u jetti fora comu un cani? Emi nun ti scantari puru si ti ecca fora stu ebreu, ti ospitu ju! Basta ca mi dai u votu, vasinnò...

PINUZZU
Pezzu di cretinu ca si! Nun si ospiti a me casa? A tutti dui vi eccu fora!

GINU
A cu fa scantari, pezzu di stupidu! L’ospitu ju a to figghiu, nno marciapiedi. Siccomu Emi, mi darà u votu, diventu sinnacu e vivremo nel lusso! (Ride)

PINUZZU
Se nel lusso…du cesso! Me figghiu a mmia vota! Vasinnò, l’ammazzu! (Gino obbietta quello che dice Pinuzzu e litigano. Emi emette un grido)

EMI
Basta! (Gino e Pinuzzu si zittiscono) Vergognatevi! Guardatevi in faccia, avete dimenticato le vostre vene, dove scorre lo stesso sangue! Certo, questo si ricorda solo quando in mezzo ci stanno i genitori, ma si dimentica quando in mezzo ci stanno i soldi, il potere! La vita è una ruota che gira. Sia nel bene che nel male, tutti riceviamo, tutti perdiamo! Quando si lotta per raggiungere un obbiettivo, l’unica forza da usare è l’umiltà! Chi vive d’umiltà con i piedi per terra, tocca il cielo con un dito!

PINUZZU
(Triste) Si, è a verità chiddu chi dici me figghiu Emi. A chi servi arrivari o puntu di nun taliarisi cchiù nna facci picchì nno menzu esiste l’interesse! Si è veru, i picciuli ci fanno stare bene! Chi senzu havi campari cu tanti picciuli, quannu si perdi l’amuri du padri, madri, frati, soru! Megghiu essiri mischini e felici, ca ricchi e suli!

GINU
(Triste) Hai ragioni Pinuzzu! Eramu talmente accecati di l’odio ca nni scurdamu ca semu frati! (Tra se) Ma picchì nun si raggiuna mai prima di fari sti sbagli!

PINUZZU
(Dalla tasca esce un foglio, anche Gino prende il foglio dalla tasca) Havi ‘na vita chi travagghiu dui giorni si, ‘na simana no! E pi stu fogghiu dunni c’è scrittu ca sugnu candidatu a sinnacu, e mi avissi datu a possibilità di migliorari a me vita, stava pirdennu a me frati, u me sangu! (Lo strappa) Cu voli fari u fa u sinnacu! Io continuo a essiri sempri chiddu ca sugnu, mischinu si, ma riccu di felicità! Picchì oggi capivu, quantu è importanti a famigghia!

GINU
A ricchizza cchiù granni è chidda di aviri a fortuna di esserci a felicità nna famigghia e aviri paci dintra e guerra fora (Strappa il foglio) Pinuzzu, puru ju oggi capivu quantu è importanti a famigghia e nun bisogna mai vinnirisilla pi picciuli. Ti vogghiu beni Pinuzzu!

PINUZZU
Puru ju ti vogghiu beni Gino! (Si abbracciano. Stretti nell’abbraccio si rivolgono tutti verso il pubblico)
Speru sulu, ca sta commedia servì a farvi capire, ca nna vita nun esistinu sulu i picciuli pi farinni arricchiri! Ma si pinsamu ca basta un nenti e a vita pirdemu, cridissimu ca la vera ricchezza è a famigghia e nno cori pi tutta a vita nna tinemu! (Cala il sipario)


FINE