L’ONORE DEGLI ANTA

di

Francesco Chianese


PRIMO ATTO
SCENA 1
 

(Un soggiorno con due porte: una interna una esterna, una finestra. Sulla scena Marcello e Umberto. Il primo sopra i cinquantanni il secondo di quarantotto anni)
 

MARCELLO: E così caro amico…. mi misi te guai…. e non sacciu com’è fari mi nni nesciu fora.

UMBERTO: Dura legge degli… anta e tu, Marcello mio, i quaranta i passasti da un pezzo.

MARCELLO: Se è pi chistu puru i cinquanta passai… anche se da pochissimo tempo.

UMBERTO: E’ un percorso naturali… non tutti accettano di non essere chiù giovanotti e di non
putiri chiù fari chiddu chi, quacchi annu prima, si faciva con naturalezza e si trasi in crisi.
Cuminciunu ad arrivari i primi acciacchi e puru a vista cumincia ad indebolirsi (Marcello stava per mettersi degli occhiali che si togli di scatto).
Tu sta attraversano sta fasi…. E siccomu si debuli… si puttatu a fari minchiati… nenti di
preoccupanti…

MARCELLO: Ah, io sugnu debuli e puttatu a fari minchiati… inveci tu? Chi ti senti un giovanottu
di primu schicciu?

UMBERTO: Chi centro io? A parti u fattu chi te… anta avi sulu ottu anni chi trasì, io non sugnu u stissu i tia. Io sugnu ancora beddu, attraenti, e non aiu bisognu mi ci curru appressu a tutti i fimmini pi vidiri si ci stannu e si sugnu ancora… piacevole…

MARCELLO: A mettiri sempri u idutu unni a ferita doli… ti cuntà i me problemi ed inveci mi mi
duni aiutu mi fa a predica.

UMBERTO: Benedettu figghiolu… ma cu ti porta a ciccarti storie a st’età, cu na famigghia supra i
spaddi chi ti ritrovi e cu na mugghieri chi ti voli beni…

MARCELLO: Mi voli beni…, me mugghieri a me morti voli… autru chi beni. Sempri a fari buci, a
zuttarmi e sulu picchì… mi piaci stari in panciolle supra a stu divanu.
Io na picca i paci a trovu sulu quannu sugnu cu…. (pausa)
No, u nomi non tu dicu…. Si dici u piccatu e no u piccaturi…

UMBERTO: Bedda fiducia chi ha di mia…. Mi cuntasti di tuttu, ma cu iè sta fimmina così speciali
chi ti fici peddiri a testa, non mu vo diri! Beddu amicu chi sini.

MARCELLO: Non tu dicu picchì non vurria mi ti scappassi quacchi cosa da bucca cu me
mugghieri…

UMBERTO: Se è pi chistu…. Mi putissi scappari u stissu, purru senza fari nomi.

MARCELLO: E no caro Umberto, si non c’è u mortu non c’è omicidio… Così si ti scappa quacchi
parola in chiù cu Rosetta, ti possu sempri smentiri dicennu chi si pacciu e invidiusu della mia… bellezza.

UMBERTO: Da to bellezza, non farmi ridiri…. Ma senti na cosa… ma tu si nnamuratu di sta
fimmina?

MARCELLO: Namuratu… non dicemu fissarii…. Mi trovu beni cu idda, ma nenti di chiù.
Io sugnu ancora namuratu i me mugghieri e così… ogni vota chi sugnu cu idda… va
chiamamula a me zita… sugnu na pasqua, ma poi quannu finisciu… mi venunu i scrupuli i
coscienza e mi veni vogghia di rumpiri sta relazioni. Ed è sempri così…. non sacciu chiù
chiddu ch’è fari. Pi chistu ti staiu ciccannu consiglio. Allura, ch’è fari??? Anzi com’è ch’è
fari ma lassu definitivamente??

UMBERTO: Comu a fari… comu a fari… cettu chi non è facili, soprattutto si chista… magari… ti
voli incastrari…

MARCELLO: Non mi voli incastrari…

UMBERTO: E tu comu fa a essiri così sicuru i chistu…

MARCELLO: U sacciu picchì… non è signurina, maritata ieni…. e namurata du maritu, cridu…

UMBERTO: Ah purru maritata ieni… e beddu affettu chi ci dimostra… sta zoccula…

MARCELLO: Non ti permetto….

UMBERTO: Ma chi vo pimmettiri tu. Si non mi vo diri u nomi almenu mu di dici sa cunusciu o
menu????

SCENA 2

(entrano dalla porta interna Rosetta e Melinda, loro rispettive mogli)

ROSETTA: (entrando) Allura chi ti nni pari, cridi chi po bastari o ci cattu quacchi nautra cosa?

MELINDA: Ma no Rosetta, cettu chi po bastari… Di du corredu navi pi to figghia e purru pi figghi
di to figghia.

MARCELLO: A vidi Umberto chi mugghieri primurusa chi aiu?? Ancora nostra figghia non è
mancu zita, e già avi u corredu beddu prontu pi quannu si marita…

ROSETTA: Sini u solutu franculusu… non pensi mai o futuru. E si capita chi all’improvviso nostra
figghia Rita si faci zita e avi primura mi si marita? E si ta du mumentu non avemu soddi?
mu dici com’è chi avissimu a fari???

UMBERTO: Semplici… non si marita. Si non ci sunnu soddi… nenti matrimoniu…

MELINDA: Umberto, tu non t’intrigari…

MARCELLO: No, no Melinda…. Fallu ttrigari picchì to maritu avi ragiuni… (pausa) Si ta du
mumentu, picchì ta stu mumentu n’avemu soddi chi ni nesciunu di rricchi, fussumu senza
sghei… Rita non si marita… a menu chi non trova uno zitu possidenti chi s’incolla u matrimonio e paga i ducentu cambiali chi mi facisti firmari pi cattari tuttu du corredu inutili…

ROSETTA: Inutili,inutili… tu sini inutili e no u corredu chi almenu servi a quacchicosa. Tu inveci
a chi giuvi… purru senza travagghiu ristasti a cinquant’anni sunati…

MELINDA : Umberto forse è megghiu mi n’annamu…

MARCELLO: E picchì vi n’annati… ristati ca… viautri è comu si siti parti da famigghia e cu vui
non avemu segreti…

UMBERTO: Ti ringraziu Marcello… ma sti cosi sunnu cosi delicati e a mia mi imbarazzunu…

ROSETTA: (offesa) Delicatu… ci mbarazzunu, prima s’intriga unni non s’ava ttrigari e poi
s’imbarazza… Purru io mi imbarazzu e così nesciu na picca fora a canciari aria…
Viautri putiti ancora ristari a fari cumpagnia o scunsulatu…

(esce dalla esterna)

UMBERTO: Ma chi fici? S’incazzò cu mia?

MELINDA: Cettu… vistu chi tu parri sempri a sproposito…

UMBERTO: Ma chi dissi di mali… Va bò quantu vaiu a raggiungerla … e ci ceccu scusa, purru si
non sacciu i chi…

(esce dalla esterna)

MARCELLO: Si, si raggiungila purru e quannu a raggiungi non ta fari scappari…


SCENA 3

(si cela un attimo di silenzio)

MELINDA: Po stari na picca calmu ora???

MARCELLO: E comu è stari calmu… comu si fussi facili…

MELINDA: Almenu provici… (gli prende le mani) almenu cu mia …..

MARCELLO: Si, si… Melinda bedda… menumali chi ci sini tu….

MELINDA: E allura non pinzari a nenti, approfittamu di stu mumentu chi semu suli e brazzimi…..

MARCELLO: (l’abbraccia… poi si stacca) Ma ti dunasti si to maritu chiudiu a porta?

MELINDA: Veramenti no… (va a controllare) Matri a porta aperta avia lassatu…. (la chiude)

MARCELLO: Ci mancassi sulu mi nni sgamunu e a frittata è completa.

MELINDA: Va bò… nenti succidiu, quindi… continuamu… (e fa per abbracciarlo)

MARCELLO: (si stacca) Ma putia succediri… e quindi ema stari attenti.

MELINDA: Senti un po… chi sta ciccannu na scusa pi tagghiari????

MARCELLO: Ma… ma quali scusa….

MELINDA: Dimmillu, picchì si così fussi comminiria un macello…

MARCELLO: Chi.. chi generi di macellu…

MELINDA: Io sugnu bona e cara, ma si mmi chiannunu i ciunqu minuti… diventu pericolosa.
Ci cuntassi ogni cosa a to mugghieri…

MARCELLO: Brava a pericolosa….. si ciù cunti a me mugghieri… no veni a sapiri purru to
marito???

MELINDA: Picchì… ti paru fissa io? Sugnu pericolosa, non fissa. Iddu è troppo nammuratu i
mia… Ci dicu sulu chiddu chi mi cunveni e cioè…. chi tu mi scuncicasti… chi mi mittisti i mani incoddu senza u me vuliri, u giocu è fattu e tu ti ritruvirii ca testa scippata.

MARCELLO: Ma u sa chi sini na bedda strunza???

MELINDA: No strunza, namurata sugnu… e tu no sa di chiddu che è capaci di fari na fimmina
namurata e dulusa…

MARCELLO: Namurata…. Ma comu fa a ghiessiri namuratu i mia…

MELINDA: Chistu me l’è dumannatu purru io… bhà… forsi sarà statu pi da aria di vittima
incompresa chi ti ritrovi… oppuru pi du sensu di insoddisfazioni chi ha e chi purru io possiedu… forsi, forsi… bhò non sacciu picchì, non certu pa to billizza.
Però chi ci vo fari o cori non si cumanna… e pertanto, non ti po chiù libirari i mia… almenu finchè campi….

MARCELLO: (ci pensa) Già, finchè campu. Non c’iavia pinzato a chistu… cettu chi murrennu finissuru tutti i problemi…

MELINDA: ma chi sta dicennu… quali moriri… ora cominciasti a fari u drammaticu? chisti sunnu
cosi chi si diciunu… così liberamenti senza cridirci piddaveru… zumma tantu pi diri

MARCELLO: no, no… inveci io penzu chi è u casu ma pigghiu in seria considerazioni: a morti….


SCENA 4

(suona il campanello)

MELINDA: Matri, già cà sunnu di ritornu… propriu ora chi avii cuminciatu a sparari minkiati.
Ma, ma non cridiri chi non tunnamu ta l’argomentu… mi facisti preoccupari. Vidi chi si t’azzardi a moriri ti sceppu u coddu. (mentre parla si affaccia alla finestra) Non sunnu iddi, to figghia eni e cu idda c’è me figghiu Gregoriu . (pausa) A sti dui ultimamenti i vidu spessu assemi… non è chi sta nascennu quacchi storia???

(il campanello suona ancora)

MARCELLO: Inveci mi ti scervelli pi sapiri si sta nascennu na storia o na geografia, non è megghiu
si ci apri?

(Melinda va ad aprire, entrano Rita e Gregorio)

RITA: Ciao pà… buongiorno signora, a mamma chi è da parti?

GREGORIO: Buongiorno, comu annamu signor Marcello?

MARCELLO: Ciao Gregorio, a settiti. Comu vo mi vaiu… sugnu chiù pi ddà chi pi cca’… Chi ci
vo fari. (pausa) Oh Rita, a mamma nisciu un attimu cu Umberto, u patri di Gregoriu, aviunu
a chiariri un piccolissimo equivoco.

GREGORIO: Che genere di equivoco…

MELINDA: Come al solito to patri avi a lingua longa e dissi quacchi cosa di troppu chi offinniu a
signura Rosetta.

RITA: Mu immaginu, e idda suscettibili com’è… fici un gran casinu.

MARCELLO: Comu a canusci bona tu a to matri…

MELINDA: Però, mi sa chi stu chiarimentu si sta dilugando un po troppu… avi chiu d’un ura chi
sunnu fora…

SCENA 5

(suona il campanello)

MARCELLO: nautra vota u campanello… ma stavota piddaveru iddi sarannu. Rita non ti siddiari a
duniti…

RITA: (guarda dalla finestra) Veramenti iddi sunnu. Quantu vaiu mi ci apru.. (va ad aprire)

(entrano Rosetta e Umberto)

MELINDA: Comu finiu, vi mpaciastu???

ROSETTA: Non ci nnera bisognu picchì non erumu sciarriati…

GREGORIO: Megghiu così… non fussi na cosa bella sapirvi sciariati dopo na vita chi vi canusciti e
vi rispettati

UMBERTO: E chistu è veru… nemu sempri rispittatu

MARCELLO: Pura verità, ma comu rispettu iò a viautri dui, non è possibili chi tu po rispittari a mia
e Rosetta… almenu speru…

UMBERTO: E chi nni sa tu du rispetto chi vi pottu io, a tutti e dui… anzi a tutti e tri, to figghia
compresa…

MARCELLO: Cridimi, non è possibili…. Veru Melinda chi non è possibili???

MELINDA: e… chi sacciu io, si tu dici così… allura sarà così…

RITA: Ma chi stamu facennu na gara a cu porta u rispettu chiu rossu???

MARCELLO: No, si sta sulu parrannu e a propositu di rispettu… mi sa chi tu cinni potti assai purru
a Gregoriu…

RITA: Ma papà…

GREGORIO: No, no signor Marcello… non vurria chi pinsassu na cosa sbagghiata…

ROSETTA: Picchì non ti piaci me figghia??? E poi avi purru u corredu prontu.

MARCELLO: Cu ducentu cambiali supra e spaddi, ma prontu…

RITA: Mamma, papà… a vuliti smettiri!!!!

MELINDA: Veramenti a mia non mi dispiacissi stu fidanzamentu… e a tia Umberto???

UMBERTO: E picchì m’avissa dispiaceri, Rita na brava figghiola ieni….

MARCELLO: Perfetto!!! Allura, vistu chi semu tutti daccordu… i dichiariamo ziti e non sinni parra chiù.

GREGORIO: Allura non capistu nenti… Io e Rita ni rispittamu picchì ni canuscemu da sempri e
semu grandi amici… ma sulu amici…

RITA: Capistu ora???

ROSETTA: Ma non è ditto chi non putissi nasciri quacchicosa…

RITA: Non po nasciri mamma…

MARCELLO: Va bo Rosetta… non ti preoccupari chi u corredi non scadi… c’è ancora tempu pi
zitamenti… Pertanto dichiaro chiuso il …fidanzamento.

RITA: Giustu, vu dicu io quannu è ura mi mmi fazzu zita.. quindi zitti e musca…

UMBERTO: Cettu… chi quannu parri così… m’assumigghi a to mamma..

ROSETTA: Chi vulissi dirri cu chistu???

UMBERTO: Nenti, nenti…. Schizzava.

MELINDA: Io dicu chi vinni l’ura mi nni tunnamu pi casi…

UMBERTO: D’accordu sugnu.. anche perché mi vinni na picchicedda i fami…

MARCELLO: Aspetta Umberto, t’avissa parrari un attimu… ma suli ema a ghiessiri…

MELINDA: picchì Marcellu, chi cia cuntari a me maritu???

MARCELLO: Così di masculi chi a tia o a me mugghieri non v’interessunu…

MELINDA: si c’ianteressunu a iddu.. m’anteressunu purru a mia….

ROSETTA: ma chi t’importa Melinda… anzi, u sa chi ti dicu… lassamuli suli. Niautri niscemu e ni
pigghiamu un beddu gelatu a facci so…

GREGORIO: Condivido… vinemu purru io e Rita e u gelatu ve lo offro io.

MELINDA: Va beni se è così chi vuliti… (pausa) allura… niautri stamu niscennu… mi
raccumannu Umbertu... non ti ricogghiri tardu…

(Ed escono dalla porta esterna… in scena Marcello e Umberto)

SCENA 6

UMBERTO: Ora chi semu suli… mu dici chi c’è ancora??? Oppuru mi vo finalmente dirri cu ieni a
to zita clandestina….

MARCELLO: Chiddu non tu dicu mancu sotto tortura… Io galantomu sugnu….

UMBERTO: Allura sintemu chi vò.

MARCELLO: Umberto… m’ha farri un favuri… un favuri rossu, rossu…

UMBERTO: Basta chi non mi cecchi soddi… mi po dumannari chiddu chi vò…

MARCELLO: Bhè… veramenti i soddi mi giuvassuru, e purru tanti… ma non sunnu i soddi chiddu
chi vogghiu i tia…

UMBERTO: Allura dimmi chi aiutu t’è darri, ma moviti picchì mi sta facennu preoccupari…

MARCELLO: Antura, quannu tu eri fora cu me mugghieri… io era ca cu to mugghieri…

UMBERTO: E chistu u sacciu…

MARCELLO: Io era cu to mugghieri e t’assicuru chi non ficimu nenti di mali…

UMBERTO: E ci cridu… Vurria vidiri… tu u me megghiu amicu chi s’antenni cu me mugghieri…
Bhà lassamu peddiri.

MARCELLO: Appuntu lassamu peddiri. U fattu è chi io… antura quannu era cu to mugghieri… fici
na riflessioni…

UMBERTO: Chi geniri di riflessioni???

MARCELLO: Pinzava a tanti cosi e soprattuttu a com’è difficili a vita.

UMBERTO: E u sta scuprennu ora???

MARCELLO: No, non staiu scuprennu ora… sulu chi ora… Bhà… zumma… Non ti rendi cuntu
quantu verità dicisti antura quannu facisti da affermazioni supra a nui di quarant’anni e
passa…

UMBERTO: Ah si ricordo… “La dura legge degli anta”

MARCELLO: Proprio così… “la dura legge dei quaranta”… Bedda età… e a stissa cosa oggi è pi
cinquanta. E’ chiù complicata dill’età … comu si dici… ah si… dill’adolescenti. Almenu a 16, a 17 anni sa di essiri ancora carusu e chi ha ancora na vita davanti … Inveci a nostra età… non si sapi chi pisci semu. Avemu picca anni pi essiri considerati vecchi, ma troppi pi essiri considerati giovani.. così non semu ne l’unu ne l’autru…

UMBERTO: Cettu… Semu adulti…

MARCELLO: Già adulti… chi bella soddisfazioni. Però si duna u casu chi si… nu sbagghiu u fa
unu chi avi vint’anni… è perdonato picchì si è giovani e u giovani po sbagghiari. Ma nui
no, a niautri non è perdonato nenti… mancu peddiri u travagghiu, purru si a cuppa non è
nostra.
Si fannu leggi su leggi pi aiutari… ,giustamenti, i giovani pi avviarli al lavoro… e tanti sinni fannu pi gli anziani. Ma pi niautri chi fannu??? Nenti. A st’età o si perfetto, a posto e furtunatu… o si persu, senza spiranzi si ti capita na disgrazia comu chidda di peddiri u travagghiu. E unu comu a mia chi si inchiu di cambiali, chiù u mutuo da casa i pagari e tanti autri spisi… unni l’ava a pigghiari i soddi… comu ava a campari.. ava annari a rubari??? O è troppu vecchiu purru pi chistu.

UMBERTO: Già… a cosa è seria

MARCELLO: E’ veramenti seria. A quarantanni, a cinquanta… e forsi purru a sissanta unu è
ancora giovani… e si non è supra a carta d’identità giovani… u senti intra, ava ancora tanta
energia da dimostrari agli altri e purru a se stesso… Poi si unu è sensibili comu a mia e ci
capita l’occasioni… chi fa a lassa??? E chi figura ci faria… Non è giustu. A mala figura na
facissi sulu io ma n’intera generazioni… Ed io ho il dovere di difendere… l’onore degli
anta.
Pi chistu mi misi cu… zumma cu sta figghiola, puru idda appartenenti alla categoria degli anta…

UMBERTO: Ed io in nome di tutti i quarantenni e cinquantenni d’Italia… ti ringrazio.
Ma non diri fissarii… Zumma si non mi vo diri cu ie sta fimmina, mi dici almenu si canusci
a so maritu….?

MARCELLO: Cettu cu canusciu… e u cunusci purru tu… e purru mugghi i mia.

UMBERTO: U canusciu purru io e purru mugghi i tia??? Ma cu iè… mi sta facennu spazzientiri…
Ma almenu è bona??? Zumma ti piaci?

MARCELLO: Chi domandi, cettu chi mi piaci… se no mi mittia cu idda??

UMBERTO: A già… e canuscennu i me gusti… cridi chi piaciria purru a mia???

MARCELLO: E chistu non è cu sacciu con sicurezza. (pausa) Spetta… videmu… a si… Umberto a
tia ti piaci to mugghieri???

UMBERTO: Ma chi domandi sunnu… chi centra me mugghieri…

MARCELLO: Centra e non centra… zumma mettu to mugghieri comu termini di paraguni.

UMBERTO: Bo? Cu ti capisci è bravu. Comunqui… si, non è chiù na picciridda, ma mi piaci me mugghieri.

MARCELLO: Perfetto. Allura non ci sunnu dubbi… ti piaci purru idda.

UMBERTO: Ma picchì… assumigghia a Melinda???

MARCELLO: Dicemu chi avi na vaga rassomiglianza….

UMBERTO: Bonu… capì tutti i cosi. Capì cu ieni…

MARCELLO: Ah, capisti cu ieni??? E… dillu allura, videmu si non ti sbagghi

UMBERTO: Semplici… si assumigghia a Melinda allura non po essiri chi … me cugnata… a soru i
me mugghieri…

MARCELLO: A soru di Melinda??? E io, pensi, chi era così cainu chi mi mittiva cu to cugnata???
Mai. T’avissi mancatu i rispettu. E poi, scusa, ma to mugghieri non è figghia unica???

UMBERTO: Miscula veru è??? Mi sta facennu cunfunniri. Basta. In nome della nostra amicizia,
m’ha diri cu iè sta fimmina.

MARCELLO: Okkei… Tu dicu, ma sulu dopu chi mi fa na cortesia rossa, rossa…

UMBERTO: Va bò Marcello. Dimmi chi t’è fari..

MARCELLO: Na cosa semplicissima… ma sulamenti… mmazzari…

UMBERTO: (ridendo) Ah sulu chistu era… ancora scutava…

MARCELLO: Non scherzo… ti dico chi ma mmazzari…

UMBERTO: Ma si io ti mmazzu e tu mori… comu fa mi mi dici cu iè a to amanti…. Mu dici
prima, io ti mmazzu e così sta benedetta figghiola a cunsolu io.. in modo chi resta tra nui
amici.

MARCELLO: Va bo… u scrivo ta na busta sigillata chi mi tegghiu stritto ta sacchetta.

UMBERTO: Ma sta parrannu seriamenti?

MARCELLO: Si… Umberto… aiu troppu camurii pi ta testa e non cia fazzu chiù mi campu. Si mi
rispetti l’ha fari.

UMBERTO: Ma tu si pacciu… e poi si t’accuntentu a mia mi ttaccunu!!!!

MARCELLO: No.. u facemu passari per un incidenti… pinzamuci supra…

UMBERTO: Ma scusa, si sini così interessatu a moriri picchì non ti mmazzi tu stissu…

MARCELLO: Picchì…. Non tengo u curaggiu. Aiutami pi favuri….

UMBERTO: (ci pensa) Sini propriu decisu….

MARCELLO: Si….

UMBERTO: (ci pensa) Facemu così… io canusciu na società segreta di genti chi non si crea scrupoli e pi na manciata di euru è disposta a tutto.

MARCELLO: Ma si duna u casu chi sta manciata di euru io non l’aiu….

UMBERTO: E va bo.. vorrà diri chi tu fazzu io stu regalu….

MARCELLO: Grazie… si vidi chi sini tuttu cori…

UMBERTO: Però tu m’ha diri cu ieni sta zo… cioè, vulia diri a to spasimanti….

MARCELLO: Facemu così… io dda busta chi ti dicia prima, inveci mi ma mettu incoddu a mucciu
ta un postu chi saprai sulu tu… dopu mortu a pigghi e a iapri…. Mi raccumannu non prima
picchì ti… spasciristi a soprpresa.

UMBERTO: Okkei… a leggiu dopu a to dipartita. Ma unni è ca mmucci????

MARCELLO: Tu dicu dopu chi mi confermi u fattu.

UMBERTO: Va beni ristamu così… ora io ci nni parru o capu di l’organizzazioni… u pagu e iddu
provvederà a farti tisari i palitti al più prestu.

MARCELLO: Non vidu l’ura. Mi raccumannu… non vogghiu sentiri duluri…

UMBERTO: Iddi professionisti seri sunnu… non fannu sentiri duluri e soprattutto colpiscono
quannu unu menu si l’aspetta. Ogni momentu potrebbe essere l’ultimu…

MARCELLO: Amen…

UMBERTO: Non è chi poi tinni penti…. Quannu parti la macchina della morte nuddu chiù a po
fimmari…

MARCELLO: No, no non mi nni pentu… sulu a morti mi po libirari di tanti cosi e sofferenzi…

UMBERTO: Megghiu così… allura io vaiu… e buona fortuna… anzi condoglianze.

(ed esce)

SCENA 7

MARCELLO: Però… staiu pinzannu quantu è ginirusu Umberto. Non sulu non si fici prigari chiù
di tantu… ma purru mi sta offrennu u me… ultimu viaggiu. (pausa lunga)
Matri… o sulu pinzeri ch’è moriri piddavveru… ma staiu facennu i supra…
(quasi piangendo dalla paura) Matri, matri… chi mi sta pigghiannu.???
M’è convinciri chi fici a cosa chiù giusta. Però… un cuntu è desiderla a morti e un cuntu è vidiri quannu si presenta… e io a staiu gia vidennu… matri quant’è brutta….(piange)
Ma iddu, beddu amicu chi fu Umberto… inveci mi mmi convinci a non fari fissarii, mi sta procurannu l’appuntamentu chi me assassini. Non sulu…. Ma mi dissi purru chi non m’è ne pentiri… e io stu saziu mi ci dicu chi… (piangendo) già mmi nni pentì… non ciu dugnu .
Cettu… iddu è interessatu a me morti… così si faci a me amanti…
Chi amicu… non sinni crea scrupoli mi si faci a me zita, e non sulu, al fine di rubarmi a fimmina mi sta pagannu purru u funerali…. (pausa lunga)
Voli sapiri u so nomi… e io ciu dicu a du screanzatu… così dopu chi morru mi fazzu quattru risati e so spaddi… (prende un foglio ed una penna) Aspetta… u fazzu spacienziari na picca prima… e inveci mi scrivu u nomi di Melinda… stampu un beddu paru di corna… (disegna un paio di corna) ora stu fogghiu u ziccu ta sta busta con su scritto (scrive sulla busta): “da aprire solo dopo il mio defuntamento”, a sigillu (con la saliva) e a posu ca supra… (la mette sulla credenza) Quannu a iapri l’ava a capiri a picca a picca u significato di ddi corna…


SCENA 8

(suona il campanello)

MARCELLO: Iddi sunnu, me figghia e me mugghieri… sicuramenti iddi saranno (si affaccia alla
finestra)(ai due dalla finestra) Ma chi è non aviti chiavi pi trasiri… inveci di disturbari i me
pinzeri??? (va ad aprire la porta)

(entrano Rita e Rosetta)

RITA: Papà, chi stavi pinzannu di tantu importanti chi ti disturbammu cu nostru scampanelliu…

ROSETTA: E chi putiva pinzari to patri di tantu importanti… stava ciccannu di capiri si è chiù
comudu u divanu chi c’è cà o u lettu chi c’è da banna… al fine di riposare le sue stanche membra…

MARCELLO: E inveci stava ciccannu di capiri si sini chiù cretina tu o to figghia Rita.
RITA: E ora chi centro io?
MARCELLO: Nuncintedda… tu non centri mai… sini a solita nuncenti…
RITA: Ma papà… si po sapiri chi ti sta pigghiannu da na picca i tempu a sta parti?
ROSETTA: E’ in crisi col il mondo intero.. no vidi?
MARCELLO: Con il mondo intero e … soprattutto cun tia.
ROSETTA: (nervosamente) E allura si sini in crisi cu mia… picchì non mogghi i to pupi e tinni va di sta casa…
RITA: Ma mamma… ora sta esagerannu…
MARCELLO: Non esagera… e forsi… avi purru ragioni. Ma non vi preoccupati chi picca n’aviti ancora i mia…
ROSETTA: Ohhhh… finalmente… forsi decidiu minni lassa….
MARCELLO: Vi lassu….(piange comicamente) e pi sempri…
RITA: O papà… pi favori… e na lassari propriu ora chi t’avia a dari na bella notizia????
ROSETTA: Iddu dici chi n’ava a lassari e quindi non cianteressa.
MARCELLO: Ou, ou… si riguarda Rita… cettu chi m’interessa…
RITA: Allura, papà… settiti e fa attenzioni…
MARCELLO: (si siede) Mi pari chi sugnu a scola… vabbò staiu facennu attenzioni. Però to mamma chi faci… non si ssetta idda???
ROSETTA: Io non n’aiu bisognu… picchì mi cuntò gia ogni cosa, antura o bar… e sugnu contenta.
MARCELLO: Allura, videmu si mi fa cuntentu magara a mia….
RITA: Veramenti vu vulia diri antura… quannu era cu Gregorio… ma poi cu tutti ddi discussi non n’eppi curaggiu…
MARCELLO: Va bo… ora u curaggiu fattillu veniri…
ROSETTA: me figghia curaggiusa ieni…
RITA: nenti papà… ti vulia diri sulu chi sugnu… incinta.
MARCELLO: Chi… chi dicisti??? Incinta??? Cioè aspetti un figghiu???
ROSETTA: Cettu… chistu voli diri essiri incinti…
MARCELLO: Ed è ghiessiri cuntentu di chistu???
RITA: Picchì… non è na bella cosa?
MARCELLO: Na bella cosa???? (nervosamente) Ma chi vi pigghiò ta sta casa… ancora na picciridda sini e pi giunta mancu zita.
ROSETTA: E chi voli diri… incidenti di percorso ci fu…
MARCELLO: Incidenti di percorso?? E u dici propriu tu? Ti ricordi quannu erumu ziti?? Prima du matrimoniu mi pimmittisti, e sulu pi na vota, mi ti tocco na cavigghia…. Autru chi incidenti di percorso… a niautri sulu un incidenti stradali ni putia capitari…
ROSETTA: Ma allora… eranu autri tempi… Na vota una prima si maritava e poi niscia incinta, oggi è u cuntrariu… prima nesci incinta e poi si marita. E poi, non ti scuddari, chi niautri semu preparati… avemu già u corredu prontu…
MARCELLO: Bedda roba… menomali chi avemu gia u corredu… sennò comu aviumu a fari. Però Gregorio… chistu non mi l’avia a fari… prima si presentava intra, si faciva zitu e poi…. semmai…
RITA: E chi centra Gregorio… parri chi è iddu u patri….
MARCELLO: Ah… non è Gregoriu!!! Ma si po sapiri allura cu cazzu è u patri di me niputi?
ROSETTA: Chi premura… certu che lo saprai… ogni cosa a suo tempo…
MARCELLO: Io a chista ci sceppu u coddu… E poi sintemu… ma è sicuru chi stu tiziu sa marita a Rita, dopu chiddu chi ci fici???
RITA: Papà… Francois è un ragazzo serio… e u sapi quali sunnu i so responsabilità…
MARCELLO: Chi dicisti??? Comu è cu chiamasti??? Franzuà… e chi è un pastore tedesco…
RITA: A parti u fattu chi non è tedesco… si duna u casu chi non è mancu un cani
MARCELLO: Sarà… ma a mia mi pari un nomi di cani: Franzuà….
ROSETTA: Come al solito non capisci nenti… sini sempri u solitu gnuranti. (sdolcinata)Franzuas è un nome francese… perché colui che ha fatto l’amore con la mia dolce e unica figliola Rita è nasciuto in Francia…. Capisti ora uomo anticato????
MARCELLO: Ora divintà puru anticatu. Bha… Almenu na cosa a sacciu, anzi dui, no no tri cosi capì…. e cioè: chi si chiama Franzuà, chi è francisi e chi non è… un cani.
ROSETTA: E chistu per ora ti po bastari… u restu lo saprai dumani… quannu si presenta intra….
MARCELLO: Va bo… vorrà dirri chi si sugnu ancora ta stu munnu… avrò, dumani, l’onore di conoscere stu benedetto figghiolo d’oltre alpi chi eppi l’incidenti cu me figghia…

SCENA 9
(suona il campanello)
RITA: (si affaccia alla finestra) U signor Umberto eni… e chi po vuliri a sta ura…
ROSETTA: Forsi cecca a so mugghieri….
MARCELLO: Nenti di tutto questo…. È a mia chi cecca… m’ava puttari na ambasciata. Iaprici Rita.
(Rita va ad aprire ed entra Umberto)
UMBERTO: Scusate l’orario…. Ma avia na cosa importanti mi ci comunico a Marcello…
MARCELLO: Parla Umberto… chi sugnu tuttu orecchie…
UMBERTO: (parla in modo tale da cercare di non far capire agli altri) Hannà da… unni ti dissi antura… e mi dissuru tuttu a postu. Va beni chi vosuru u pagamentu anticipatu, ma mi garanteru chi entru dumani o al massimo du ionna tuttu sarà risolto. Non sini cuntentu???
MARCELLO: Cuntentu è a dir picca!!! Na pasqua sugnu… ad una notizia del genere non posso che essere pieno di felicità (fa la faccia del pianto)… soprattutto dopo chiddu chi seppi quacchi minutu fa…
UMBERTO: Picchì… chi sapisti?
MARCELLO: Chi divintammu tutti francisi…
UMBERTO: Chi dicisti???
ROSETTA: Lassulu parrari Umberto. Inveci tu, mi vo spiegari chi sunnu tutti sti segreti cu me maritu???
UMBERTO: Ma quali segreti… sciocchezzuole prive d’importanza…
MARCELLO: Certo sciocchezzuole, anzi quisquisglie… Sulu, però… na cosa va vogghiu diri: Mogliera e figlia interessante…. Domani mattina….e mi raccumannu che sia di mattina presto… dovete nescere e vi dovete comprare du beddi maglietti niri… che indosserete… in mio onore… almenu chistu… mu vuliti fari??? (piange comicamente…. Sipario).

FINE PRIMO ATTOSECONDO ATTO
 

SCENA 1
 

(La scena si presenta senza nessun personaggio)(suona il campanello) (Appare Rita, con una vestaglia addosso, visibilmente assonnata)
RITA: (sbadigliando) E cu iè a sta ura di matina prestu… quacchi d’unu chi non avi nenti di fari chi rumpiri….. (apre la porta esterna, entra Umberto) A lei è??? E comu mai addritta a sta ura del mattino???
UMBERTO: Veramente non mi pare che sia così presto dal momento che sono (guarda l’orologio al polso) le nove…
RITA: Pi niautri, e soprattutto pi me patri i novi i matina rappresentunu ancora l’alba… e si poi mittemu purru chi ieri notti ca non dummiu nuddu… a cosa diventa critica…
UMBERTO: Va bo Rita… a cucchiti nata vota. Io mi nni vaiu e ritorno a l’ura du tramonto… va beni pi tri i pomeriggiu???
RITA: Assolutamente no, chidda è l’ura da pennichedda e pi me patri è sacra.
UMBERTO: Allura… vorrà diri chi ni videmu quacchi autra vota. (e fa per andarsene)
RITA: Ma unni sta nnannu…. Oramai che è ca ci resta. Poi, n’aviumu a svigghiari o stissu picchì aspittamu visite…Lei spittassi cà… io vaiu mi mi mettu quacchi cosa incoddo e intanto cuminciu a svigghiari a me patri…
UMBERTO: Okkei Rita, dal momento che spetti visite… ma fa con comodo io posso tranquillamente spittari cà ta stu divanu. (e si siede)
(Rita esce dalla porta interna)

SCENA 2
UMBERTO: Pari chi no sacciu a cu spetta…(si alza dal divano, si guarda intorno) A sentiri chiddu chi mi dissi poi, Marcello, a sira, da busta sigillata unni intra c’è u nomi da so amanti avissi a ghiessiri (fruga dentro la credenza) ta sta credenza… ma unni cavulu a misi (cerca sopra e la trova) Miscula a truvà. (la prende e legge l’esterno) “Da aprire solo dopo il mio defuntamento” … e io, siccome sugnu curiusu e pazienza mi spetto che defunge non n’aiu… a iapru prima. (la apre e mentre la apre) Tantu dopu ca leggiu a poso nata vota o so postu in modu chi non si n’accoggi i nenti. (esce il foglio dalla busta, lo dispiega…) E chistu un paru di corna mi parri… e chi vonnu diri sti corna???… non è chi…….
(entra Marcello in pigiama che vede Umberto con il foglio in mano)
MARCELLO: E bravo al mio carissimo amico Umberto…. In fragrante cu fogghiu te mani ti sgamai.
UMBERTO: No, no… si ca c’è quacchi d’unu c’ava a dari na spiegazioni sini tu e no io. Chi vonnu diri sti corna stampati supra o fogghiu???
MARCELLO: Chi vonnu diri, mi sta dumannannu?
UMBERTO: Già u vogghiu sapiri….
MARCELLO: E io ti l’avissi a diri…. Si sapissi chi t’è diri…
UMBERTO: Parla Marcello… perché u me limiti ava na pazienza…
MARCELLO: Non pozzu parrari…
UMBERTO: E inveci l’ha fari…
MARCELLO: Non pozzu parrari picchì… sugnu mortu…
UMBERTO: No, tu sini vivu e parri.
MARCELLO: Chi c’era scrittu ta busta di fora?
UMBERTO: (prende la busta e legge) “Da aprire solo dopo il mio defuntamento”. E chistu chi voli diri…
MARCELLO: Comu chi voli diri… si a iapristi voli diri sulu na cosa: o tu sini un gran scarafunu disonestu chi non rispetti le promesse… o io sugnu mortu.
UMBERTO: Vidi chi io non sugnu scarafoni disonestu…
MARCELLO: Perfetto… è quello che ho sempre saputo… quindi io sugnu mortu e i morti non parlano.
UMBERTO: Basta Marcello, cu stu giru di paroli… dimmi comu sunnu i fatti…
MARCELLO: E va be… tu dicu. Ma tu settiti.
UMBERTO: Mi sittai.
MARCELLO: Io…. Mu magginava chi tu sini… figghiu i trocchiula e chi curiosavi prima. Così… inveci mi ci scrivu u nomi ci misi un parru di corna… pi dirri chi sini un gran cornutone scarafoni.
UMBERTO: Ah chistu è???
MARCELLO: Cettu… picchì chi avii pinzatu??? Facemu così. Io scrivo ta nautru fogghiu u veru nomi da me zita, u chiudu ta na busta e a mettu o stissu postu i chista. Ma tu ma promettiri chi, stavolta, na iapri prima da me sorti…
UMBERTO: E va beni… prometto…
MARCELLO: (prende una nuova busta e un foglio) Girati e non vaddari chi u scrivu davanti a tia… facemu chi chista è a me eredità in tuo favore…. (scrive sul foglio, invece del nome “Fesso chi legge”, il pubblico non si avvede di questo)ecco ho scritto il nome. Ora chiudu u foglietto ta sta busta. A sigillu e ci scrivu “Aprire solo dopo il mio tisamento di palitti”. E a mettu ca supra (la posa sulla credenza) Mi raccumannu na tuccari si non dopu chi diventu cadaveri mortu….
UMBERTO: Va beni… ogni promessa è debito. Quindi spiramu mi mori a chiù prestu così non si parra chiù di sta storia.
MARCELLO: Tu si chi si n’amicu.

SCENA 3
(entra in scena Rosetta)
ROSETTA: Ancora in pigiama sini? Moviti va mi ti vesti chi unnè avissa arrivari Franzuà.
MARCELLO: Non ti scantari Umberto, Franzuà non è un cani è sulu u patri i me niputi chi si presenta intra..
UMBERTO: So già tutto, mi cuntò ogni cosa Gregoriu a ieri notti…
MARCELLO: Allura cosa risaputa ieni.
ROSETTA: Cettu ch’è cosa risaputa… Franzuà è un amico intimo di Gregorio e su vo propriu sapiri… ciù presentò propriu iddu a nostra figghia Rita.
MARCELLO: Ma stu binidittu figghiolo di to figghiu non si putia fari i cazzitti so???
ROSETTA: A va mi ti vesti inveci di ristari cà a lagnarti comu u solitu…
UMBERTO: A vestiti Marcello… ci sugnu ca io ad aspettare. E mi raccumannu (si avvicina a Marcello) vidi chi du discussu da ssira è sempri validu… quindi ta vaddari picchì ti po succediri la qualunque e in qualsiasi momento…
MARCELLO: Grazie chi mu ricuddasti… e poi chi mi po succediri intra a me casa?
UMBERTO: Ma è propriu intra e casi chi succedunu gli incidenti chiù strani… Mi cuntaru chi l’ultimu chi mazzaru muriu mentri si lavava i denti…. Aviunu misu un velenu to dentifricio all’insaputa di tutti…
MARCELLO: Matruzza bedda… (fa gli scongiuri) Menomali chi io denti non mi né mai lavatu ta me vita…
(ed esce dalla porta interna)
ROSETTA: E u canusci purru tu?
UMBERTO: A cu è canusciri purru io, Rosetta?
ROSETTA: Comu a cù… a stu figghiolo, zumma Franzuà
UMBERTO: Ah, l’amico di Gregorio… Oddio, non è cu canusciu bonu… però mi pari nu bravu figghiolo….
(entra dalla porta interna Rita)
RITA: Mamma, chi è un bravu figghiolu tu garantisciu purru io….
ROSETTA: Chi vo figghia… è normali pi na mamma preoccuparsi… purru si davanti a to patri e fari chidda chi… non si preoccupa.
UMBERTO: Ma quannu dissi chi vinia???
RITA: Veramenti no dissi… cioè non mi desi un orariu… sacciu sulu chi l’avia annari a pigghiari Gregoriu…
UMBERTO: Allura buonanotte… chiddu non si svigghia prima di mezziornu…
(suona il campanello)

SCENA 4
RITA: Mi pari chi stavolta, però si svigghiò prima.
ROSETTA: (va a controllare dalla finestra) E inveci penso chi dormi ancora… non è Gregorio ma Melinda ieni…. (e va ad aprire)
UMBERTO: Purru me mugghieri vinni… mi sa chi sta festa non sa voli peddiri nuddu…
(entrano Rosetta e Melinda)
MELINDA: Buongiorno Rita… e chi è non sannu riduciutu ancora?
ROSETTA: cu s’avia riduciri…
MELINDA: Gregorio e l’amicu so… avi na bella picca chi pattiu da casa mu va a pigghia… dissi chi viniunu ca direttamenti dopu cu pigghiava…
(entra Marcello)
MARCELLO: Buongiorno a tutti… a quantu vidu ci sunnu tutti i parenti da zita… manca sulu u zitu e putemu cuminciari i festeggiamenti…
RITA: Papà è inutili chi sfutti… unnè avissa arrivari cu Gregoriu…
MARCELLO: Bonu chiddu… non faci autru chi cumbinari guai…
MELINDA: Picchì chi cià diri a me figghiu…
MARCELLO: A to figghiu nenti… ma all’amici di to figghiu tanti cosi c’iavissi a diri e fari…
ROSETTA: Bravu, bravu… mi raccumannu fatti canusciri purru di Franzuà…
MARCELLO: Ma si po sapiri chi tipo è? Chi faci pi campari?
MELINDA: Io sacciu sulu chi è un figghiolo a postu…
RITA: Ca testa supra e spaddi, papà…
MARCELLO: Ma unni è cu canusciu Gregoriu, si chistu è stranieru…
ROSETTA: Ma chi t’importa…. Cecca d’aviri pazienza che fra poco saprai ogni cosa…

SCENA 5
(Suona il campanello)
RITA: Matri… iddi sunnu… u me Francois eni
MARCELLO: A duniti Rosetta mi è il suo Franzuà… si è iddu iaprici subitu… non vurria mi si siddia a spittari e si ni vaci… poi comu ema a fari cu tuttu du corredu e un bebè in arrivu?
ROSETTA: (controlla dalla finestra) Iddi sunnu… almenu cridu, unu è Gregoriu e l’autru sarà Franzuà…
RITA: Iaprici moviti….
MELINDA: Aspetta Rosetta, ci iapru io chi sugnu chiù di confidenza cu Franzuà…
(Melinda va ad aprire, entrano Gregorio e Francois, un tipo eccentrico con palese accento francese, ha un mazzo di crisantemi in mano)
GREGORIO: Buongiorno a tutti… vi presento Francois…
MARCELLO: Chi semu contenti… finalmente u canuscemmu l’artefici…
ROSETTA: (le da la mano per il baciamano) Piacere, io sogno Rosetta… la maman di RITA.
FRANCOIS: (le fa il baciamano) Il piacere è tutto moi… madame Rosettà
ROSETTA: Matri chi uomo affascinanti… mi chiamò madame Rosettà (e si lascia cadere su una sedia)
GREGORIO: A mio padre e mia madre li conosci già….
MARCELLO: E soprattutto cunusci già a me figghia Rita…
FRANCOIS: Certo che conosco sua fille Rita ed è avec immensò piacere che le consegno questi fiori… in onore alla sua bellezza… (e consegna i fiori a Rita)
MARCELLO: (guarda i fiori) Ittaturi chi non sini autu… e chi ci puttasti i ciuri di morti a me figghia???
FRANCOIS: Ma quali morti.. in France i crisantemi sono i fiori più pregiati.
UMBERTO: Caro Franzuà… il mio amico non è culturalmente colto… zumma è propriu bestia e non sa che in Francia i crisantemi sono di buon auspicio…
MELINDA: Veramenti mancu io u sapia…
ROSETTA: Picchì sini bestia comu a me maritu… (a Rita) Figghitta bedda, dammilli a mia sti ciuri chi i mettu ta l’acqua…
MARCELLO: Si, mettili ta l’acqua chi forsi giuvunu chiù tardu pi mia…
UMBERTO: Già, Marcello… (si avvicina a Marcello e gli sussurra) Vo vidiri chi l’agenzia si sta sirvennu di iddu pi compiere… du fattu???
MARCELLO: Minzichina…. Veru è… ora si spiegunu i crisantemi… autru chi buon auspiciu… chistu n’avvertimentu ieni…
RITA: Francois… scusa tutto questo trambusto… E scusa i miei genitori, soprattutto mio padre, è il solito retrogrado siciliano…
MELINDA: E ormai chi ci sini scusa purru a niautri…
UMBERTO: E noi che c’entriamo…
MELINDA: Chissacciu… non si sa mai…
GREGORIO: Veramente… scusati, ma mi sembra na picchicedda indelicatu lassallu addritta
ROSETTA: Vero… scusa Franzuà… assettiti to divanu e vicinu a tia si ssetta Rita.
(prendono posto sul divano)
MARCELLO: Benissimo… ora chi semu tutti comodi e ficimu i presentazioni, mi diciti di chi si occupa Franzuassss….
RITA: Papà, Francois è un artista.
UMBERTO: Che genere di artista?
MELINDA: Chi fa u pitturi???
MARCELLO: si picchì oggi chiddu chi pitta i casi è un artista…
ROSETTA: Sempri sciccazzu sini… U pitturi è chiddu chi faci i quadri…
FRANCOIS: No, no, no… io non dipingo..
ROSETTA: E chi faci allura?
GREGORIO: Francois si occupa di teatro…
MARCELLO: chi faci stu tiziu???
RITA: Papà… Francois è un affermato regista e autore di teatro…
MARCELLO: Tutti cosi capì… un motti i fami…
RITA: Vidi chi iddu non fa sulu u regista…
MELINDA: Chi autru faci???
FRANCOIS: Bhè… per arrotondare faccio diversi generì di travaglie… di qualsiasi genere…
MARCELLO: Cà vulia arrivari… e magari to travagghiu non ti crei nessuno scrupolo… cioè non vaddi ta facci a nuddu… mancu a parenti o parenti prossimi…
FRANCOIS: Proprio così… sono seriu sul lavoro e non guardo in faccia nessuno. Finisco sempre con successo quel che inizio…
MARCELLO: Matri bedda… (a Umberto) Iddu è… iddu è u mandatu…
UMBERTO: Megghiu così… prima cuminciamu e prima finemu…
ROSETTA: Oh che sbadata.. non vi staiu offrennu nenti… spittati chi provvedu
(si alza, mette in un vassoio da bere- riempe i bicchieri e lascia anche la bottiglia- e in un altro delle paste secche)
UMBERTO: (mentre Rosetta mette tutto su un tavilinetto basso davanti al divanetto) E così (si alza, prende un bicchiere gia pieno, sorseggia) ti occupi di teatro… addirittura sei un autore.
FRANCOIS: Proprio così…. è in teatro che ho conosciuto Gregorio che poi mi ha presentato Rita.
UMBERTO: Sai… io avissi n’idea per un soggetto teatrale…
GREGORIO: Tu papà??? Non farmi ridiri…
MELINDA: Vidi chi to patri u tiatru u fa tutti i ionna.
FRANCOIS: Sentiamo… potrebbe essere interessante.
UMBERTO: aiu l’idea, ma non u finali
RITA: Mi sta incuriosennu…
UMBERTO: Allura… u personaggiu, stanco della vita si rivolgi a n’agenzia particolare affinché provvede ad eliminarlo…
MARCELLO: Non sacciu picchì ma mi parri chi sta storia a canusciu…
FRANCOIS: Interessante come idea… continui…
MARCELLO: Inveci, continuo iò. U personaggio, però si nni pintiu di sta decisioni, avvisò l’agenzia chi si tiniu i soddi chi c’iavia dato prima, tramiti n’amicu fitusu, e i cosi si rigittaru e iddu visse felice e contentu pi nautri cent’anni… Va beni così comu conclusioni di sta storia??
FRANCOIS: Veramente la trovo un po squallida come conclusione. Io la preferisco con la morte del personaggio…
UMBERTO: Certu c’ava a moriri. U personaggiu non si po pentiri, ormai avi u destinu segnatu…
MELINDA: E’ tristi comi storia… io preferisciu chiddi d’amore…
ROSETTA: A mia inveci mi intriga, Umberto va avanti…
UMBERTO: Tu, Franzuà… come penzi chi si po verificare sta morti…
GREGORIO: …si fussi io u mandatu dill’agenzia u facissi cu l’elettricità…
RITA: Comu facissi tu?
GREGORIO: Cu l’elettricità… ci facissi pigghiari a correnti. Di na parti t’accassi un filo elettrico ta manigghia da porta… e di l’autra inserissi a spina ta na presa di luci. Iddu quannu va pi ghiapriri a porta resta fulminatu…
(Marcello stava per toccare la maniglia di una porta, ma subito si blocca)
FRANCOIS: No, no… un’agenzia seria farebbe credere a un incidente. Nel caso che dici tu si vedrebbe che si tratterebbe di morte causata.
UMBERTO: Facemu così… immaginamu chi stu personaggiu è Marcello…
MARCELLO: E picchì è ghiessiri propriu io???
MELINDA: Già picchì iddu… facemu chi sini tu.
UMBERTO: Marcello è chiù indicatu… Allura Franzuà studiamu un pianu per eliminarlo…
FRANCOIS: Bè… io avrei messo del veleno in un dolcetto (prende una pasta secca e mima il veleno) con una siringa… poi lo avrei offerto al malcapitato (e lo offre a Marcello)
MARCELLO: (spaventato) No, grazie…
FRANCOIS: (al rifiuto di Marcello lo mangia) e lui sarebbe morto in poco tempo…
UMBERTO: E quel che è meglio chi non avissi mancu sintutu duluri… Chi tinni pari Marcello?
MELINDA: (seccata) Ma a vuliti smettiri a parrari di morti??? E poi non capisciu picchì u mottu avissa a ghiessiri Marcello…
ROSETTA: (nervosamente) Inveci chidda chi non capisci sugnu io… e cioè, non staiu capennu picchì tu, Melinda cara, ti sta preoccupannu così tantu pi me maritu…
RITA: Mamma, signora Melinda… ma vi pari u casu di fari tuttu stu casinu??? Mi stati spasciannu a festa…
FRANCOIS: Non preoccuparti mia cara, trovo tutto molto divertente e… poi approfitto per trarre spunto per una nuova commedia…
UMBERTO: E allura si vo trarri spuntu pi na nova commedia ti dugnu io… autri particolari.
GREGORIO: Papà… mi parri chi stamu esagerannu un po tutti… semu cà pi nautru motivo.
UMBERTO: u sacciu picchì semu cà… ma dal momento chi Franzuà voli spunti pi na nova commedia… ciu dugnu iò… e ci giungiu purru a musica così… cuminciamu a ballari…
MARCELLO: Io sacciu ballari sulu u valzer…
ROSETTA: E ora vinni u mumentu mi ti zigghi purru a tarantella…
UMBERTO: U sapiti picchì me mugghieri si preoccupa pi Marcello???
RITA: Certu… picchi si rispettunu…
ROSETTA: Fin troppo si rispettunu Rita…
MELINDA: Ma chi stati dicennu….
UMBERTO: Quello che ho sempre saputo… e cioè chi tu cara mogliera, hai una storia cu Marcello…
GREGORIO: Papà… ma ti rendi cuntu di chiddu chi dici???
FRANCOIS: Bellissimo… c’è tanto di quel materiale per una commedia favolosa…
UMBERTO: Certu chi mi rendu cuntu… ed ora ho persino le prove (cerca sulla credenza e prende la busta) A viditi chista???
GREGORIO: Cettu ca videmu…
MARCELLO: a strazza docu e renditi cuntu chi divintasti ridiculu…
UMBERTO: Ridiculu? Ora tu fazzu a vidiri io quantu sugnu ridiculu. Gregorio, chi c’è scrittu cà supra… leggi a vuci iauta.
GREGORIO: (Umberto passa la busta a Gregorio che legge quello che c’è scritto di fuori) “Aprire dopo il mio tisamento di palitti” (gli restituisce la busta) e chistu chi voli diri…
MARCELLO: Non voli diri nenti…
UMBERTO: Invece voli diri tantu. (pausa) Era da tempu chi io sospettava a vostra tresca, e così ni parrai cu Rosetta…
MARCELLO: Beddu amicu chi sini…
ROSETTA: Io non ci vulia cridiri… ma iddu era così convintu chi mi fici veniri i dubbi. E così mi vosi accertari… i seguì ammucciuni senza, però… rinesciri mai a piscarli in fragranti…
UMBERTO: Finu a quannu si presentò una bella occasioni… Marcello colto da crisi di risentimentu mi confidò chi avia na realazioni cu una…
MARCELLO: L’è sempri pinzatu chi di tia non m’avia a fidari…
UMBERTO: Ma u nomi non mu vosi diri… mancu a cannunati. Così, assira, cu nu stratagemma calcolato… Io e Rosetta ficimu in modo di lassarli suli intra… fici finta chi mi scuddai di chiudiri a porta in modu di trasiri all’improvvisu e pizzicarli in castagna…
ROSETTA: Ma si duna u casu… chi mancu u tempu, chi vistumu arrivari a me figghia cu Gregoriu… spittammu nautra picca e trasemmu.
GREGORIO: a mia mi parri tuttu assurdu…
RITA: E a u busta chi c’entra…
UMBERTO: Ora u vidi chiddu chi c’entra a busta. (continua)U casu… ni vinni incontru. To patri mi confidò… ch’eni stancu da vita e mi ciccò u favori mu mmazzu…
MELINDA: Chistu facisti Marcello???
MARCELLO: Veru è… chistu fici io e iddu… da vero amicu… mi ccuntentò (piangendo). Si rivolgiu a n’agenzia di killer, unni ci sunnu genti chi mazzunu i cristiani pi picca soddi… e l’agenzia mandò a iddu… a Franzuà mi mi fa tisari i palitti…
RITA: Cosa???? Tu un killer ??? e per giunta di mio padre???
FRANCOIS: Ma, ma, ma quale killer… io in vita mia non ho ucciso mai nemmeno una mosca…
UMBERTO: (comincia a ridere di gusto) L’agenzia m’ha vvintà io!!!
MARCELLO: Co… co… comu dicisti???
UMBERTO: Ma quale agenzia… non esiste nessuna agenzia… mi vvintà tutti cosi in modo da farti confessare… farti fari u nomi i me mugghieri.
MARCELLO: Ma allura Franzuà???
UMBERTO: Chiddu è sulu chiddu chi misi incinta a to figghia…
FRANCOIS: Io un killer, cose da non credere. Però… altro spunto per la commedia
UMBERTO: Così… Marcello convinto di dover morire ha scritto, davanti a me, il nome della sua amante in questa busta…
ROSETTA: porco….
UMBERTO: E adesso ho le prove della vostra colpevolezza… (apre la busta) e adesso leggerò forte il nome della traditrice… (spiega il foglio e legge) “ Fesso chi legge”… avete sentito il nome della cornificatrice???
GREGORIO: No, veramente io nautra cosa sintì… e viautri???
RITA: Purru io.. sintì nautra cosa…
UMBERTO: Non è possibile… u visti io quando scrivia…
(Marcello fischietta e Umberto si inferocisce)
UMBERTO: Fesso chi legge, fesso chi legge… non è possibile c’iava ghiessiri scrittu u nomi di Melinda e non fesso chi legge…
MARCELLO: Bonu u sapemu chi sini fissa ma non mi parri u casu mu ciu fa sapiri purru e francisi..
GREGORIO: Ma papà… ti rendi cuntu di chiddu chi facisti, cu tutti sti sospetti supra a mamma?
UMBERTO: I me sospetti supra a to mamma restunu sempri…
ROSETTA: Ma si chiddi di Umbertu sunnu sulu sospetti i me sunnu certezzi… Forsi a so amanti non è Melinda, ma resta u fattu chi i corna mi fici e quindi ava a scumpariri da me vita.
MARCELLO: Ma, ma Rosetta… parliamone…
ROSETTA: Io non aiu chiù nenti i parrari cun tia…. quindi u tempu mi Rita si marrita cu Franzuà… e poi fa i valigi..
FRANCOIS: Pardon… avete detto maritare… inteso come matrimonio????
RITA: Proprio così Francois…
FRANCOIS: Matrimonio??? No.. n’est pas possible….
MARCELLO: Comu, comu… non ta vo maritare a me figghia dopo ca mittisti incinta???
GREGORIO: Ma Francois… mi pare l’unica soluzione, per il bene vostro e del nascituro.
FRANCOIS: Ne pas possibile… Je suis maritè…
ROSETTA : Chi dissi chistu ???
MELINDA : Mammuzza, a mia mi parri chi dissi chi… maritatu ieni…
MARCELLO: Io a chistu u mmazzu… (fa per avventarsi ma è trattenuto da Gregorio)
FRANCOIS: Je suis… io sono qui perché voglio assumermi le mie responsabilità, dare il mio nome al bambino e se è possibile mantenerlo… ma non posso sposare Rita.
MARCELLO: Senti coso francisi…Niautri non avemu un soddu… ogni tantu facemu quacchi sbagghiu… purru na picchicedda rossu… ma non accettamu elemosina di nuddu. Me figghia non avi bisognu du to sostentamentu, ne tantumenu di to cognomi pi so figghiu. U so è abbastanza beddu purru pu picciriddu. Quindi… con il permesso di tutti… sini pregatu di alzare il culo dal divano e nesciri di sta casa…
ROSETTA: Permesso accordato…
FRANCOIS: Ma… io voglio assumermi le moi responsabilità…
GREGORIO: Francois… assumitilli luntanu di cà…
FRANCOIS: Ma Rita…
(Rita piange e si allontana da lui)
FRANCOIS: Allora… è meglio se io vado…
UMBERTO: Ancora cà sini??? Da c’è a porta… e scusa si non tti cumpagna nuddu.
(Francois esce)
SCENA 6
(Cela un po di silenzio)
ROSETTA: Rita, non ta pigghiari chiù di tantu… megghiu così, vulia diri ch’era destino chi non t’avia mettiri cu iddu… nonostante u picciriddu…
MELINDA: Già, s’avia a succediri chi v’aviu a lassari megghiu ora chi poi…
ROSETTA: Ragiuni Melinda avi Rita… megghiu ora chi poi. Ti putia succediri comu succidiu a mia cu to patri….
MARCELLO: Ma… ma Rosetta, spetta… non pigghiari decisoni chi poi ti fannu pentiri…
ROSETTA: Mi nni pentu si ti dicu di ristari….
MARCELLO: Ma Rosetta… vidi chi io non fici nenti di mali…
UMBERTO: Ah, nenti facisti??? E ti pari nenti u tradimentu… e pi giunta cu… me megghieri???
MARCELLO: Ma quali tradimentu… io a Rosetta na tradì mancu cu pinzeri…
UMBERTO: Na tradisti??? E chiddu chi mi cuntasti a mia????
MARCELLO: Io… io…. Io… mi vvinta tutti i cosi. U fici mi mmi vantu cun tia…
GREGORIO: Ma dicu… a vuliti smettiri… a smettiti cu sti discussi, no viditi chi Rita sta mali? Non mi pari chi chistu sia u mumentu giustu pi discutiri di sti cosi…
MELINDA: (infuriata) E inveci chistu è u mumentu giustu pi discutiri di sti cosi e purru d’autru…
MARCELLO: Melinda… ragiuni to figghio avi… ni parramu dopu…
MELINDA: No, caro mio… Ni parramu ora. (pausa) E così tu a to mugghieri non l’ha tradutu mai… mancu cu pinzeri…
MARCELLO: Bhè… quacchi vota cu pinzeri si…
MELINDA: E cu mia allura chi è facisti??? Non si chiama tradimentu chiddu chi facisti cu mi???
UMBERTO: Allora confessi???
MELINDA: Cettu chi cunfessu… Avi na bella picca chi dura sta storia fra mia e Marcello
MARCELLO: Ma chi centra… quali storia… io mi misi cun tia sulu picca… avia difenniri… l’onore degli anta… nient’autru… quindi chisti non sunnu corna… e semmai fussuru… sunnu giustificati. Non è così... Rosettuzza?
(Rosetta lo guarda senza rispondere)
MELINDA: Sini propriu un gran fitusu. E io chi piddì purru stu tempu appressu a tia. Menumali, però… chi aiu un maritu chi è un vero signore e innamoratu i mia… sono certo che mi perdonerà. Veru chi mi perdoni Umberto?
UMBERTO: (ci pensa) Perdonare??? Non sulu ti perdonu, ma ti ringraziu purru…
MARCELLO: Miscula, bonu a pigghiò…
UMBERTO: Ti ringrazio picchì… mi facisti capiri… chi dopututtu, non sugnu poi così innamorato i tia…E quindi, non vidu u motivu picchì avissumu a continuari a stari assemi…
MELINDA: Comu picchì… pi nostru figghiu…
GREGORIO: Io sugnu ranni abbastanza pi badari a me stesso. Quindi non mi mittiti to mezzu.
UMBERTO: Melinda, non ti lassu in mezzu a na strada. Puoi continuari a stari ta nostra casa. Sarò io a trasferirmi altrove. Ti chiedu sulu na cosa.
MELINDA: Chi mi vo chiediri… si ni videmu di tantu in tantu???
UMBERTO: No, affatto… o cuntrariu ti chiedo di scumpariri del tutto dalla mia vita a cuminciari da… subito.
MELINDA: Ah… e così mi nn’è nnari??? E tu Gregorio non mi dici nenti???
GREGORIO: Si mamma… stasira passu da casa mi pigghiu a me roba. Purru io vogghiu canciari aria.
MELINDA: Pure tu mi pugnali… Grègori… fili mi. Addio.
(esce dalla porta interna)

SCENA 7
MARCELLO: Facisti veramenti bonu… Umberto facisti u to doveri di uomo. Mi complimentu cu tia. Io sti cosi ne supportu… cosi da pazzi… cu l’avia a diri… na fimmina chi parria seria, composta, fedele… e inveci… avia l’amanti… cosi da non cridiri. (pausa) Menomali chi io di sti problemi non n’aiu. Me mugghieri mai… m’avissi fattu stu tortu (si avvicina a Rosetta e le mette una mano sulla spalla, lei senza nemmeno parlare si sposta)
ROSETTA: Rita… io nesciu. Sentu u bisognu di pigghiari na picchicedda d’aria pura fora. Chi fa… veni cu mia???
RITA: No mamma… non mi sentu di nesciri…
MARCELLO: Non ti preoccupari pi nostra figghia… ci sono qua io a badarle… sia ad ella che al suo bambino nella pancia.
ROSETTA: Rita… cià diri a stu signore (indicando Marcello) chi quannu tornu no vogghiu chiù a vidiri intra a sta casa. Ava a scumpariri da me vista… iddu e tutta a so roba.
MARCELLO: Ma Rosetta… chi sta dicennu???
ROSETTA: Staiu dicennu ca smammari… ti na nari… a scumpariri… (fa per uscire)
UMBERTO: Aspetta Rosetta… se vuoi ti fazzu na picca i cumpagnia. A mia, tuttu stu trambusto mi fici capiri na cosa…
ROSETTA: Chi ti fici capiri Umberto…
UMBERTO: Chi cetti voti u destinu si diverti a fari uniri genti sbagghiata. Unu avi vicinu la persona giusta… ma si n’accorgi quannu è troppu tardu. Poi, sempri u destinu, crea situazioni tali da fare in modu chi sti personi giusti siano messi di fronte ad una scelta, in modo da riparari all’errori fattu prima…
MARCELLO: (a Gregorio) Ma chi ci sta dicennu??
GREGORIO: Ci sta dicennu chi si voli mettiri cu idda…
MARCELLO: Ah… avia caputu nautra cosa…
ROSETTA: Ma chi vo diri cu chistu Umberto???
MARCELLO: U vidisti… mancu idda capiu nenti…
UMBERTO: Voglio dire… ch’era tuttu scrittu. E cioè ch’ era destinu chi nostri strade si unissero…
ROSETTA: Ma chi sta dicennu… ancora presto mi pari… e poi io e pinzari a me niputeddu.
UMBERTO: Ci penseremo assieme…
MARCELLO: no.. no a me niputi ci penzu io…
GREGORIO: Ci pinzati entrambi…
MARCELLO: Giustu… ni dividemu i compiti: io ci penzu ca testa e iddu cu portafogghi.
UMBERTO: Allora… ti va di invecchiari assemi a mia??? Ci posso sperare???
ROSETTA: (ci pensa) Si… ci puoi sperare. Ma ora chi fa… mi ccumpagni a pigghiari na picca d’aria fora??
UMBERTO: Certo, mia cara… (la prende per mano ed escono)

SCENA 8
MARCELLO: Matri… comu si consulò in fretta me mugghieri…
GREGORIO: dopututtu fu lei a ghittarla te brazza di me patri…
MARCELLO: A mia mi pari chi non spittaunu autru tutti i dui…
RITA: Ma tu ci dasti u spuntu pi farlu…
MARCELLO: Comu mi dispiaci e sugnu preoccupatu pi tia, Rita…
RITA: Di mia non ti preoccupari… e di tia inveci chi t’à preoccupari papà…
MARCELLO: Ma no… io vaiu unnu u nonnu. E’ na picchicedda rimbabinutu a causa dill’età. Ma è pur sempri na compagnia.
RITA: Papà (lo abbraccia)
MARCELLO: (si stacca) Però tu non ma fari commuoviri… mi raccumannu ricorditi sempri i mia e… ogni tantu… venimi a truvari. Pi me robi… mannu quacchidunu mi pigghia dumani… Ciao Gregorio, ciao Rita…
(esce dalla porta esterna)
SCENA 9
RITA: Mi sento come se mi avesse investito un tir… Tutto così all’improvviso e dalla gioia per il mio bambino… alla disperazione per… tutto questo casino…
GREGORIO: Purru io ristà scioccatu di stu assurdu quantu inaspettatu comportamentu.
RITA: Comu sugnu disgraziata Gregorio… mi sentu così squallidamente sula, umiliata e delusa.
GREGORIO: Cianci, Sfogati Rita… grida la tua rabbia, la tua delusione, ma non diri mai più che sei sola… perché non sei, assolutamente, sola…
RITA: Cettu… cu mia c’è (si tocca la pancia) me figghiu…
GREGORIO: C’è tuo figlio… ma se fai un po di posto nel tuo cuore, posso esserci anch’io
RITA: Gregorio, ma….
GREGORIO: Ma niente… ti ho sempre amata, ma sono sempre arrivato secondo nel tuo cuore.
RITA: Ma io ho sempre creduto di esserti indifferente, semplicemente un’amica…
GREGORIO: Ed invece no… ho sempre gioito alle tue gioie e sofferto alle tue sofferenze. Adesso ti chiedo di dividere con me qualsiasi attimo della tua vita.
RITA: Non so cosa risponderti…
GREGORIO: Non rispondermi… e se provi per me anche un minimo di affetto… se anche tu desideri che sia io a fare da padre al tuo bambino… ti prego solamente di abbracciarmi e il resto…. verrà da solo.
RITA: (un attimo di silenzio… poi lo abbraccia) Gregorio…

F I N E