NESCIU DA PADEDDA PI TRASIRI ‘NTA BRACI

Commedia brillante in due atti di

Rocco Chinnici(Nulla c’è più brutto del bisogno, specie quando si fanno i conti coi centisimi per mandare avanti la famiglia; e spesso, per la difficoltà a potera accedere alle banche, in quanto chiedono garanzie e certezze, si ricorre persino a chiedere prestiti a gente che, per gli alti tassi d’interesse, è difficile venirne fuori, e…)


PERSONAGGI

VITTORIU Capu famigghia
CICCINA Mugghieri
GIOVANNI Cumpari di Vittoriu
LUCIA Mugghieri
TOTO’ Cuscinu di Vittoriu
GIORGETTO Figghiu
DON CALORIU Strozzinu
DEBORA Figghia
JAPICU Scagnozzu di don C.


SCENA
(Stanza di soggiorno, composta di misere cose: un tavolo, delle sedie, una vetrinetta e quant’altro serve per l’arredo di una stanza umile).


CICCINA
E ora comu facemu a pagari l’interessi? Di unni i pigghiamu tutti sti
gran sordi?

VITTORIU
E’ possibili mai, dicu ju, chi u statu nun capisci? U statu chi nn’avissi a rapprisintari… e nun sapi ‘nveci ca c’è genti chi havi bisognu d’aiutu pi ccattarisi… chi sacciu: ‘na casa, ‘na machina, u mubbiliu… o chi havi scadenzi di luci, acqua, rati varii… e c’è pirsinu cu nun si po’ cattari mancu u pani, ma tu u capisci? U pani! E iddu… (ironico e a sfottò) stu beddu statu, unni ti manna? Nne stronzini! U statu ca ti manna nne stronzini! Puh! Curnuti! E nuiautri, comu tanti picuruna, ci jemu ancora pi d’appressu vutannu a chistu, vutannu a chiddu; mentri iddi si fannu tutti li so porci commiri, e certu! di quantu pigghianu di stipendiu ‘o misi, comu fannu a capiri chi c’è genti chi nun po’ rrivari mancu a metà misi. E allura unni si va? Nne stronzini! Puh, ancora, maniata di crasti!

CICCINA
(Non capisce) Unni dicisti?

VITTORIU
Nne stron-zi-ni. Nni chiddi ca ti sucanu u sangu tuttu lu santu jornu.


CICCINA
Nne stronzini si; u veru strunzu tu si, ca mi facisti ‘ncappari cu sti facci di galera.

VITTORIU
Senti nun cuminciamu ah! A curpa ti dissi chi è du statu, chi si ‘nveci di fariti curriri unni ssa gentaglia, ti mannassi unni ‘na banca pi jutariti, e ci dicissi: “pristatici a chistu tuttu chiddu ca voli, chi è un lavoratori, a capu di ’na famigghiedda onesta… e nni rispunnu ju!” no! Po’ moriri!

CICCINA
U statu si! A tia penza cu tutta a banca! Ma chi ti pari ca i banchi sunnu megghiu di ssi stronzini comu dici tu? Cchiù latri, cchiù latri sunnu! Un lu sintisti chi dissi u diritturi da banca quannu ci dumandamu du prestitu? Chi nenti di menu vulìa pi garanzia a casa, i tirreni, a villa, i palazzi… u chistu, u chiddu… i palazzi… i palazzi! Chi poi dicu ju, si aviamu tuttu sti cosi, c’era mutivu chi facivamu u prestitu? E l’interessi, u sintisti quantu eranu l’interessi da banca? nun è chi eranu… tantu megghiu di chiddi di strozzini! E non sulu, pi aviri i sordi, aviamu d’aspittari puru un seculu prima ca nni davanu! Cosi di ‘ntrusciariti i budedda!

VITTORIU
I banchi su stronzini legalizzati.

CICCINA
E ci torna chi stronzini! Strozzini, si dici strozzini!

VITTORIU
E si, si, chissi ddocu! Ti stava dicennu ca i banchi sunnu stronzini (Ciccia fa una smorfia nel sentire ancora stronzini) legalizzati; eccu comu stannu i cosi! E nasceru apposta pi futtiri sempri u puvureddu. Si ‘nveci avissimu tutti u stipendiu o a pinsiunedda giusta… chi sacciu… chiddu ca basta pi putiri campari a famigghia dignitosamenti, pensi chi c’era mutivu ca ci fussiru i banchi e st’avutri… stronzini, ca ‘mprestanu, ‘mprestanu, e poi nun ci su sordi chi bastanu pi turnariccilli nn’arreri di quantu su i ‘nteressi!

CICCINA
Senti, è inutili ca ora facemu tutti sti discursa; a banca nun potti essiri e oramai avemu a chi fari cu sta gentaglia; cademu, comu si soli diri: “da padedda ‘nta braci”, i vosimu i sordi subitu chi nni giuvavanu, e allura? Anzi nun haju ancora caputu comu mai nun hannu mannatu a nuddu pi veniri mi si pigghinu i sordi, vistu ca già è jornu di scadenza …, e menu mali! Ma fa cuntu chi a mumentu si farà vivu quarcunu. (Preoccupata) Ma cu nni porta, cu nni porta a farinni pristari sti maliditti sordi! E ora chi ci dicemu? ca sordi non nn’avemu?

VITTORIU
E allura chi ci dicemu chi l’avemu? E chi ci damu, si dicemu così? (Dispiacuto) A nuiautri sulu un ternu o un lottu nni putissi ajutari.

CICCINA
U ternu o lottu si! A nuatri, sulu a morti nni po’ jiutari.

VITTORIU
Havi di poi chi accattamu sta casa… malidittu a quannu fu, chi lustru non nni pottimu vidiri cchiù! (Bussano).

CICCINA
Eccu ddocu! Sicuramenti iddi su (bussano ancora).

VITTORIU
Jamu avanti. (Bussano ancora) Trasiti, mancu! (Entra un giovane mal vestito e dall’aspetto losco; entra e si ferma a guardarli sbigottito).

JAPICU
Salutamu! Ma viditi chi su frischi! ‘Na pasqua su! E u princpali ancora c’aspetta! Ma viditi chi su tranquilli! (I due si guardano) Cu vuiavutri parru. Chi è nun capiti? Vuliti chi vi vaju a pigghiu du cafè o bar? O chi sacciu…

VITTORIU
Scusa, ma… tu, cu si? E di quali principali parri?

JAPICU
Tu! Tu… chi? (Con tono irruento) A mia mi duni di tu!

CICCINA
(Spaventata) ‘Nzumma, si pò sapiri chi vuliti, e vi nni jiti pa casa?

JAPICU
(Più indispettito) Mi nni vaju! E unni? Ju staju cca quantu mi pari e piaci; u capistivu?

VITTORIU
Sintiti… comu vi chiamati; si po’ sapiri qual’è a raggiuni da vostra visita?

JAPICU
Allura pi davveru non aviti caputu?

CICCINA
E secuta oh! Si nun vi spiegati bonu.

JAPICU
(Ironico) Ah, vuliti ca mi spiegu bonu; e bravi, bravi. Vinni pi ‘nfurmarimi comu stati di saluti…

CICCINA
(Sorpresa, al marito) Ah, nenti di menu! Forsi chistu è unu di chiddi chi travagghia unni i servizi sociali, di chiddi ca fannu volontariatu, e u mandaru pi vidiri comu stamu! (A Jacopo) Grazii, graziii! A diri a virità, pa saluti non nni putemu lamintari; su i sordi ca mancanu.

JAPICU
Vidu ca siti macari schirzusi, e chi stati macari boni di saluti… per ora!

VITTORIU
Chi voli diri stu… per ora?

JAPICU
Ah, ma allura siti davveru duri di comprensoriu! (Misterioso e come a volerli fare spaventare) Per ora voli diri…, chi si stati boni di saluti ‘nta stu mumentu, nun è sicuru chi stariti boni a navutru mumentu (i due si guardano meravigliati). Chi è, non chiappati u concettu? Vuliti chi vu spiegu ‘n parole semplici? Dici don Calogiru, tantu ancora havi d’aspittari pi aviri i sordi chi vi pristò?

VITTORIU
(Alla moglie, preoccupato) U capisti Ciccina, iddu è! ‘Ncuminciò u tiatru! (A Jacopo, spaventato) Ah, allura vui siti… Sintiti…, dicitici a don Calogiru… u vostru principali, chi ancora nun semu pronti a daricci i sordi, e chi quantu prima…

JAPICU
Chi cosa? (Con tono quasi di minaccia) Ma vui veru diciti? Viditi chi si ci dicu così, iddu si po’ puru siddiari.

VITTORIU
Ah, si! E allura sai chi fai? Dicci chiddu ca voi tu, così u capisci megghiu e po’ essiri ca si siddìa di menu.

JAPICU
E ci torna cu stu tu! Ju vi dicissi ‘nveci di non fari tantu i spiritusa si non voliti guai… (A Vittorio) vossia mi capisci di chi guai parru… (facendo con la bocca un botto per farli ravvedere) Bum!!!

CICCINA
(Che era tanto presa dal discorso, sobbalza dalla paura) Corpu di sangu! Chi ti vegna ‘na pasturedda! U cori mi fici sautari!

JAPICU
(Con tono molto pacato e nello stesso tempo minaccioso) U cori, si! E comu, sulu picchì fici… bum? Aspittati a scantarivi. Allura, chi fazzu, mi nni vaju, o puru ci vuliti pinsari un muminteddu, prima ca putissivu ‘ncuminciari a sentirivi… pi davveru mali?

CICCINA
C’avemu di pinsari! Tu pensi chi si aviamu i sordi non ti l’avissimu già datu!

JAPICU
E ancora ci torna cu sta camurrìa di tu! Ah, ma allura pi davveru tosti siti! A mia m’aviti a chiamari, comu minimu…, signor voscenza vi dissi! Aviti caputu? Allura chi fazzu? Aspettu, o ci dicu ca veni personalmenti iddu?

VITTORIU
Senti… signor… voscenza, ci dicissi chiddu ca voli, tantu nun mi scantu ne du bum, e ne du bam!

JAPICU
(Con flebile calma e minaccioso nello stesso tempo) Così dici vossia?

VITTORIU
E ‘nsisti ancora! Ma comu vi l’haju a spiegari ca i sordi ancora non l’avemu pronti?

JAPICU
(Sempre con tono di minaccia) E va beni, allura voli diri chi chiddu ca veni appressu vi pigghiati. Salutamu! (Si avvia).

VITTORIU
Nun mi scantu di vostri minacci.

JAPICU
Chistu ancora l’avemu di vidiri. (Stava per andarsene e rifà con la bocca quel forte “bum!”) Bum!!! (ed esce, mentre Francesca ha un grandissimo sussulto e si stringe a suo marito mettendoglisi dietro).

CICCINA
‘Mmucca, spiramu a Diu t’avissi a beniri! (Preoccupata e spaventatissima, va a guardare s’è andato via) Chi faccia di cajordu ca havi! E ora? Ju dicissi di fari i valiggi e jirininni America comu minimu, e di cursa puru! Chissa è genti ca nun scherza! Avanti, ricugghiemunni i baratteddi e scappamu di l’autra nisciuta!

VITTORIU
Oooh! Senti a st’avutra! Quali baratteddi e nisciuta! Ju, di cca non mi smovu!

CICCINA
Ah, si! Ma nun lu vidisti comu fici chistu? Comu veni u principali a vidiri chiddu ca succedi! Appena ora veni stu don… comu schifiu si chiama, chi fai? Comu ‘ncumincia cu dariti ‘na passata di bastunati, jittari tutti cosi all’aria, dari focu a casa…

VITTORIU
Oooh! E finiscila cu tutta sta tragedia! Chiddu, un cristianu comu a nuiautri è; u vo capiri!

CICCINA
(Impaurita) Comu a nuiautri, si! Chisti, animali di boscu sunnu! Genti ca nun havi pietà! Genti ca nun capisci nenti! Comu veni ti vogghiu! Ju mi scantu ti dissi; chissa è genti ca nun raggiuna. Oh signuri, signuri! Ma cu nni porta a jiri unni chisti?

VITTORIU
E ancora ci torna cu nni porta a jiri nni chisti! E allura picchì non ci faciamu pigghiari tutti cosi, quannu vinniru l’ufficiali du pignuramentu pi siquistralli? Nun ti piaciu fari a recita (rifà il verso della moglie) No! Chissu non mu tuccati chi è donu da bon’arma di me matri! Chiss’avutru mancu, chi è u ricordu di me patri… E ora, mu vo diri ora c’avemu a fari? Ti piaceru i ricordi? Nni ficimu pristari i sordi? Dunca ci l’amu a turnari! I patti chisti eranu. U sapiamu già cu cui aviamu a chi fari e chi l’interessi eranu puru assai, quindi…

CICCINA
(Molto impaurita) E comu facemu? Di unni i pigghiamu i sordi?

VITTORIU
E finiscila ora! Anzi, sai chi fai, vattinni dda bbanna prima ca veni… don Caloriu.

CICCINA
(Con dolcezza e impaurita nello stesso tempo) E ti lassu sulu?

VITTORIU
E accussì chi è megghiu chi rischi di pigghialli macari tu ‘na ‘nsaccata di bastunati? (Bussano con violenza, e Francesca fa un grosso sobbalzo di paura e si aggrappa a Vittorio). E finiscila ti dissi! E levati di cca. Va dda curri, va japri.

CICCINA
(Lo guarda spaventatissima) Chi-chi di-dicisti? Unni!

VITTORIU
(Bussano ancora più forte). U capivu, voli diri chi vaju ju (Vittorio, impettito, si avvicina alla porta e fa la voce grossa). Cu è? Cu siti? Chi vuliti?

DON CALORIU
(Minaccioso) Japri, japri ti dissi! chi tu dicu ju cu sugnu! (Vittorio s’impaurisce e scappa dietro la moglie).

CICCINA
Nun ci semu! Vi nni putiti jiri!

DON CALORIU
Japri, japri, prima ca jiettu a porta ‘n terra!

VITTORIU
(Alla moglie) Va dda, va japri ti dissi

CICCINA
(Spaventata) E ci torna! Japru si! Tu si pazzu!

VITTORIU
(Si sentono spallate alla porta) Curri, va japri chi chiddu veru a porta ‘n terra jietta!

CICCINA
Ti dissi chi pi mia po’ jittari puru a casa ‘n terra; anzi sai chi ti dicu? Cugghiemunni i baratteddi e jamuninni a chi semu ancora ‘n tempu.
DON CALORIU
Amu caputu, aspetta chi ci dugnu ‘na gran spaddata!

VITTORIU
No, no! Aspittasi ca japru. (Va ad aprire per paura che si possa rompere la porta) E bonu, trasissi! (Don Calogero, vestito con abiti di velluto, compreso un gilè; avrà anche una coppola; aveva preso la rincorsa per dare la spallata alla porta, mentre Vittorio la apre, e va a cadere come un sacco di patate in fondo alla stanza) Oh, madonna ‘o Tindaru chi botta! (Cerca di aiutarlo ad alzarsi) Aspittassi, don Caloriu chi u jutu a jazzarisi… (s’è fatta una leggerissima ferita alla testa e Vittorio ne approfitta per drammatizzare). Vhiiiiiii! Ma cca a testa si aprju ‘n dui! (Mostrandogli un po’ di sangue, e facendo segno a Francesca di collaborare alla trovata).

CICCINA
Matri du Carminu chi spaccu! E comu fu? Forsi battiu unni u spicu da vitrinetta! (A don Calogero) Non si muvissi, don Caloriu, picchì u cidiveddu di fora ci po’ nesciri! Bhiiiii! Mi ‘mprissionu!

VITTORIU
Nesci, vattinni dda bbanna allura, prima chi ti stinnicchi longa longa ‘n terra ed è curriri puru pi tia.

CICCINA
Haju a ‘mprissinoni chi cca ci vonnu, un cintinaru di punta! (Cerca di non farlo muovere). Fermu, fermu vui! nun vi muviti!

DON CALORIU
Facitimi avvidiri, pigghiati u specchiu.

CICCINA
Ma quannu!!! Si ‘nzamà un cori ci sauta all’aria comu vidi a testa ca pari na nuci di coccu japruta a metà!

VITTORIU
(Alla moglie) Curri, va pigghia ‘na ugghiola (grosso ago di un tempo che serviva a cucire i sacchi di juta) e ‘na matassa di cuttuni!

DON CALORIU
(Impaurito) Ma quali ugghiola e ugghiola! Non mi tuccati, oh! U dutturi, chiamati u dutturi!

VITTORIU
U dutturi? Ma u dutturi voli i surditti! E per ora… (fa segno ch soldi non ce ne sono) Fermu! Non vi muviti vi dissi chi pi davveru di fora vi nesci u ciriveddu!

DON CALORIU
(Spaventato a morte) E chi fazzu allura? Mi poggiu? Assai è u tagghiu?

VITTORIU
U spaccu vuliti diri? (Facendo finta di toccargli la testa) Di cca, a cca. U sintistivu unni vi tuccavu?

DON CALORIU
Picchì mi tuccastivu?

VITTORIU
E certu chi vi tuccavu! (Rifà la finta di toccarlo ancora) Cca mancu sintiti?

DON CALORIU
Unni?

VITTORIU
(Come fosse meravigliato) Comu unni! (Fa ancora finta di toccarlo) Ccà! Nun mi diciti chi nun sintistivu ancora nenti? Cchiù forti di comu u ppuiavu u jiditu!

DON CALORIU
Ppuiasti forti? (Preoccupato) Non sentu nenti!

CICCINA
Puvureddu! Si ci drummintò a testa! Certu, di comu è japruta! (Come se le venisse di svenire) Bih, mi veni di sveniri, mi sentu mancari; chi fazzu?

VITTORIU
(Continuando la recita, fa finta di soccorrerla e la fa sedere su di una sedia) Oh, oh ripigghiati! Avissi a cummattiri puru cu tia! Si ti ‘mprissioni ti dissi vattinni dda banna, chi ci dugnu jo i punta. (A don Calogero che si muove) Fermu vui! Stativi fermu nnomu do patri!

DON CALORIU
(Impaurito per ciò che sente, gli viene di svenire) Mali, mi sentu mali, mi veni di perdiri i sensi…,

VITTORIU
Eccu ddocu, vidi chi u facisti ‘mprissionari di cchiù? Jazzati, e dunami ‘na manu.

DON CALORIU
Acqua, datimi un pocu d’acqua…

VITTORIU
(Meravigliato) Acqua? Non sia mai! Chi dici! Chi acqua e acqua! Allura pi davveru non l’aviti caputu! E non ci nesci da testa l’acqua si sa ‘mbivi? (Finta di guardare attentamente la testa) Guarda, guarda chi vidu! (Alla moglie) Cuncittina, guarda puru tu.

CUNCITTINA
(Drammatizzando) Oh, Madunnuzza bedda!

DON CALORIU
(Sempre più spaventato) Parrati, parrati, chi viditi?

VITTORIU
Bih, bih, bih, bih! Vidu tuttu chiddu ca vui stati pinsannu!

DON CALORIU
(Impaurito) Unni? Dintra a testa?

VITTORIU
E certu, di comu è riddutta. Pari un libru apertu!

DON CALORIU
E… tuttu… tuttu viditi?

VITTORIU
(Sempre facendo espressione di meraviglia) Allura chi! Parola pi parola! E comu si leggi bonu… scertu, n’ dialettu! Ma si capisci bonu. Vidu pirsinu chiddu c’aviti pinsatu tempu arreri! Pari di leggiri ‘nto giurnali. E li pinseri ca vannu scurrennu… si vidinu pirsinu tutti li paroli ca passanu dintra u cidiveddu! Chi tecnologia avanzata! (Alla moglie che collabora alla messa in scena) Vidi puru tu Cuncittina?

CUNCITTINA
(Meravigliata) E comu si vju! Chistu è progressu! Guarda chi c’è scrittu cca!

VITTORIU
(Rimproverandola) E levati a manu davanti chi non mi fa vidiri nenti! No, nun po’ essiri! E ora? Cca, caru don Caloriu, si ‘nzamà vinissiru ‘nta stu mumentu i carrabbineri, ci mittissiru subitu i manetti! E per ora staju liggennu u supra supra… guarda, guarda st’avutru scrittu! eh no, puru chistu no!

DON CALORIU
(Sempre impaurito) Cummogghia, cummogghia tutti cosi!

VITTORIU
Cummogghiu, e comu cummogghiu? Ci pari chi è pignata!

DON CALORIU
O signuri, cu mi porta?

VITTORIU
Dammi, dammi l’occhiali Ciccina, quantu leggiu bonu.

CICCINA
Spetta, spetta chi mi gira a testa, mi ‘nchiananu i quaddanati.

VITTORIU
(Correndo da Francesca che si era adagiata sulla sedia, la ventola un pò) Ciccina ti nni prjiu, ripigghiati, non mi lassari sulu a dari adenzia a don Caloriu, chi u dannu grossu l’havi puvureddu. Avanti jazzati e pigghimi l’occhiali.

CICCINA
(Da buona attrice) Aspetta, aspetta quantu i pigghiu, picchì cca i cosi mi pari chi a complicari vannu!

VITTORIU
(A don Calogero, mettendosi gli occhiali) Non vi muviti don Caloriu, quantu leggiu bonu ‘nta sta gnuni. (Finta di leggere e poi meravigliato) No! Nun po’ essiri!

DON CALORIU
(Impaurito più di prima) Nun po’ essiri chi? Parrati, pi la muri di Diu!

VITTORIU
(Meravigliatissimo) Aspetta aspetta! E comu non si leggi cchiù! Bih! E chi fu, si bloccaru tutti cosi? ‘Nta stu mumentu accumpari scrittu sulu: paura, paura, paura…

DON CALORIU
Bih, veru è! Propriu chiddu ca staju pinsannu!

VITTORIU
E certu c’aviti raggiuni a pinsari a chissu; cu stu gran tagghiu!

DON CALORIU
Madunnuzza bedda! Tinitimi, tinitimi chi staju svinennu! U parrinu, chiamati u parrinu! Moru, moru.

CICCINA
Aspittati, aspittati a moriri, don Caloriu, vi nni prju.

DON CALORIU
Chiamati di cursa u medicu e u parrinu. Tinitimi chi cadu, tinitimi, tinitimi! (Sviene).

CICCINA
(I due si guardano meravigliati) E si ficiru i ficu! E ora? Mu vo diri ora di unni ‘ncuminciamu? Mu vo diri ora comu fari pi nesciri di sti ‘mbrogghi? Mi pari chi cademu davveru, da padedda, ‘nta braci! Era megghiu nni faciamu i valiggi e scappavamu di cursa.

VITTORIU
E finiscila tu navutra, chi non è propriu u mumentu di scappari chistu! Non è chi u putemu lassari così! Si nun facemu quarchi cosa, chistu pi davveru mori du scantu. Amu a vidiri chi fari cchiù tostu, prima chi si rivigghia e s’accorgi chi ‘un havi nenti; e allura si ca semu fritti!

CICCINA
Rustuti vo diri! Aspetta, aspetta, fammi guardari, (cerca nelle tasche di Calogero)

VITTORIU
Chi fa ora, ti metti a circari unni i sacchetti?

CICCINA
E zittuti! Chi prima di tutto, si havi quarchi pistola ci ammucciamu. (Comincia con l’uscire dalle tasche diverse cose che la fanno meravigliare) U crucifissu! E chi ci fa u crucifissu unni i sacchetti di stu briganti? E chi è stu libriceddu? (Lo guarda attentamente) A bibbia! (S’accorge di alcune immagini di santi in mezzo alle pagine) E st’avutri cosi? San Ciuseppi, san Ciuvanni, Maria Vergini… oh, guarda, guarda, pirsinu a Patri Piu havi di ‘ncoddu! Pari chi travagghiassi nne Paolini.

VITTORIU
Ci scummettu chi chistu a mumentu puru a cumunioni putìa dari!

CICCINA
Picchì, non ci nn’è cchiù beddi di chistu ca vannu dannu cumunioni casa pi casa e malati; ora cuegghiè duna a cumunioni comu si jissiru facennu volantinaggiu, ah Diu, Diu ‘nna chi manu ju a finiri puru a chiesa! Ju dicu chi chiddu ca havi chistu di supra, mancu un Papa l’havi! E a chi ci servinu tutti sti cosi di santi?

VITTORIU
Forsi ci servinu a scungiurari tuttu u mali c’ha fattu a tanta genti.

CICCINA
(Cercando sempre nelle tasche di don Calogero, trova un bigliettino e lo legge) Un bigliettu! E chi c’è scrittu? Spetta ca u leggiu. (Legge ad alta voce) “Cu pecura si fa, lupu sa mancia”. (Guarda il marito meravigliata) E chi voli diri stu pruverbiu? E cu saria la pecura e cu u lupu?

VITTORIU
Chi voi ca nni sacciu ju da pecura e du lupu! Cchiù tostu videmu u da fari, prima ca si sbigghia u lupu… certu, po’ essiri chi è iddu u lupu! E… a pecura? Forsi è megghiu lassallu perdiri per ora stu ‘ndovinellu e cuminciamu cu chiamari u parrinu… (la moglie lo guarda sorpresa) unu fintu s’intenni, e u dutturi… fintu macari chistu, e videmu comu putiri nesciri di stu ‘mbrogghiu.

CICCINA
E comu facemu si su finti? Iddu ‘un li canusci o parrinu e o dutturi?

VITTORIU
Sai chi facemu? Comu si sbigghia, ci dicemu chi a statu ‘n coma pi tantu tempu e chi nno mentri rrivaru ‘o paisi un dutturi e un parrinu novu; ‘n tra mentri nuiautri parramu cu cumpari Giuvanni, spiegannucci tutti cosi, e ci dicemu di fari u dutturi, e a cummari Lucia…

CICCINA
(Interrompendolo preoccupata) Ci dicemu di fari u parrinu! Ca babbu chi si, comu u fa u parrinu s’è fimmina?
VITTORIU
Si chiudissi ssa bucca di cascetta e mi facissi parrari, ti spiegassi megghiu! U parrinu! U parrinu u po’ fari mai a cummari, chi è fimmina? Ti vulìa diri chi ci facemu fari a ‘n firmera; e u parrinu u facemu fari ‘o cuscinu Totò.

CICCINA
(Scandalizzata) ‘O cuscinu… Totò? Comu, chiddu va bistimiannu da matina a sira!

VITTORIU
E allura? Picchì, secunnu tia, ‘na pocu di chiddi ca portanu a cumunioni e malati casa pi casa, su megghiu du cuscinu Totò?

CICCINA
E senti, si don Caloriu arriva ca i canusci e si scopri u ‘mbrogghiu, nun è peggiu?

VITTORIU
Comu fa a canuscilli si nuiautri i truccamu boni? E poi tu pensi chi du scantu chi havi per ora don Caloriu po’ canusciri ‘o cumpari, a cummari e ‘o cuscinu Totò? Anzi, senti chi facemu va chiamali chi ci dicemu du discursu.

CICCINA
Ju dicu chi chiddi comu sannu d’aviri a chi fari cu don Caloriu, si cacanu di supra e non nni jutanu.

VITTORIU
E allura sai chi facemu? Resta tu cca cu don Caloriu, ca i vaju a cercu ju, chi sacciu comu pirsuadilli.

CICCINA
(Meravigliata e piena di paura) Chi cosa? Allura è signu chi me cacari ju di supra! Ju restu cca, sula cu… (indicando don Calogero a terra). Ma mancu si… Anzi, aspetta aspetta chi vaju mi pigghiu ddu sonnifiru chi davamu a to patri, si ‘nza ma s’avissi a sbigghiari prima du tempu, e ‘nveci di ‘na dosi ci nni dugnu tri quattru di dosi; aspetta, chi vaju e u priparu (esce per l’altra stanza).

VITTORIU
Ora dicu ju, è mai possibili chi un cristianu pi nun aviri sordi havi di passari i setti miraculi? E’ mai possibili chi pi unu ccattarisi ‘na casa havi a rischiari di lassaricci a peddi? Picchì chista… (indicando don Calogero riverso li per terra) è genti chi nun è pi nenti duci di mussu. Chisti, pi fari sordi, si vinnisiru a propria matri! E ammazzari un cristianu nun ci stannu propriu nenti! Pi furtuna chi puru iddi su fatti di carni comu a nuiautri gintuzza bona e onesta, e su soggetti macari a paura, e forsi cu sapi si nun fannu i duri picchì alla fini è tanta la paura ca hannu pi affruntari li difficultà e li ‘mpidimenti ca la vita nni duna. Mi pari u discursu di cani, chi cchiù nichi sunnu, cchiù bajanu e fannu rumuri pi circari di appariri cchiù grossi di quantu sunnu. ‘Ntantu, spiramu chi u signuri ‘nna manna bona. (Si sente Calogero lamentarsi). Ah, iddu cca è! (Gli si avvicina).

DON CALORIU
Aih! Unni sugnu?

VITTORIU
Cca, cca semu, don Caloriu, non vi muviti ca putemu fari dannu. A mumentu avissiru a turnari u dutturi e u parrinu.

DON CALORIU
Picchì cca hannu statu? E… (preoccupato) nun è chi puru iddi liggeru dintra a me testa?

VITTORIU
E chi era sceccu ca facia leggiri puru a iddi!

DON CALORIU
Ah, no? E comu, comu facistivu a nun li fari leggiri?

VITTORIU
Don Caloriu, e vossia chi penza chi ju e me mugghieri u faciamu ttaccari di carrabbineri? E si, picchì si u dutturi… nun tantu u parrinu chi havi u sigretu professionali, ma u dutturi! Si u dutturi liggia chiddu ca c’era scrittu nna testa, comu niscia di cca, a caserma andava e di cursa, pi jiricci a cuntari tuttu: pani pani e vinu vinu. E allura sapiti chi ficimu cu me mugghieri mentri vui eravu privu di senzi? Pigghiamu ‘na pezza, a misimu prima di tuttu ammoddu a candedina, poi a sprimemu bedda forti e l’abbiamo passata in tutta l’intercapetine dell’interno della vostra testa; poi, pi veniri cchiù pulita di indizzi… pi evitari ‘nzumma chi ristassiru paroli ‘n menzu la massa griggia tra cirvello e cirvelletto, pigghiamu un beddu catu cu l’acqua e ci lo abbiamo buttato dentro; oh, non nisciu ‘na parola cu scrittu “cu pecura si fa, lupu sa mancia”? a diri la virità, cu me mugghieri non capemu bonu u significatu (entra Francesca col bicchiere in mano e lo posa sul tavolo).

DON CALORIU
E nenti, nenti ci fa; haju tempu di cuntarivillu u significatu. E ora dicitimi, assai, assai havi chi sugnu svinutu?

VITTORIU
Quasi quindici jorna, u dutturi vi ‘mpicciò i frebbro…

DON CALORIU
(Non capisce) Uhm!

CICCINA
I flebbo, iddu vulia diri i flebbo. (Al marito) Chi ci dici a ddu cristianu! Così u fa scantari cchiossà! (Riesce).

VITTORIU
E si, propria chissi, i frebbro, vi ‘mpicciò u jornu ca pirdistivu i senzi, e u parrinu havu puru di ddu mumentu ca prega pi vui. U dutturi appi a jiri a fari ‘na visita, mentri u parrinu avvicinò a canonica dicennu chi a mumentu tornanu.

DON CALORIU
E comu… u dutturi mi misi a flebbu cca, lassannumi ‘n terra?

VITTORIU
E allura unni? Unni v’havia a mettiri ‘nto lettu? Allura nun l’aviti caputu propria lu dannu c’aviti! Nun vi putemu tuccari, e di cca non vi putemu spustari pi nudda cosa o munnu! Dici u dutturi chi prima di muvirivi havi a vidiri u risultatu da cura ca vi sta dannu; aviti caputu? E dici puru di nun agitarivi troppu pi evitari avutri cumplicanzi. Aviti sulu a stari carmu, carmu, si vuliti guariri prestu.

DON CALORIU
E dicitimi, mancu un sursiceddu d’acqua mi pozzu ‘mbiviri? Haju a bucca troppu sciutta du scantu.

VITTORIU
Sintiti chi facemu, ju ‘na picca va dugnu; ma… non ci diciti nenti o dutturi, si nno cu mia sa pigghia!

DON CALORIU
E… comu mi mettu, mi mettu così (assumendo con la testa la posizione diritta) drittu pi evitari chi l’acqua pozza nesciri da testa?

VITTORIU
Oramai ssu scantu non c’è cchiù, picchì già u dutturi va cusiu tutta a testa, picchì allura cca fussivu? Eh! A sta ura u ciriveddu s’avissi ‘nquinatu tuttu! e cu sapi puru quantu cosi avissimu pututu scriviri, liggennu dda ijntra.

DON CALORIU
(Impaurito) Picchì, liggistivu tuttu… tuttu e u copiastivu puru? (Rientra Francesca).

CICCINA
Sinu a l’urtima parola; u scrissimu tuttu chiddu ca liggemu! Me maritu ddittava e ju scriveva; nun m’appi a jiri a mettiri a pumata ‘nto pusu di quantu mi dulìa pi quantu scrissi! (Guardandosi il polso) Però ora pozzu diri d’avillo megghiu

DON CALORIU
E ‘nzoccu, ‘nzoccu scrivistivu?

VITTORIU
Don Caloriu, avemu tempu di farivillu leggiri; vi dicu sulu chi pi scriviri sulu chiddu ca liggivu di nui e di trattamenti chi aviamu a riciviri si nun vi davamu i sordi chi nni pristastivu, ci vosi quasi ‘na nuttata, e ancora cosi di avutri puvirazza comu a nui chi ‘nzamai i liggissinu i carrabbineri, vui stassivu ‘o friscu… vui u capistivu di quali friscu parru? pi armenu tricent’anni!

DON CALORIU
(Impaurito) Acqua, datimi un pocu d’acqua.

CICCINA
E certu, ora u scantu ci sicca a bucca e ci metti siti. Ma cu vi porta, cu vi porta di fari sta vita? Ruvinari la vita di tanti famigghi, e picchì, pi sordi? Don Caloriu, a vita nun è fatta sulu di sordi; allura vui quantu sordi nn’avissivu a dari a nuiatri pu serviziu chi vi stamu facennu? Ma nui nun nni vulemu sordi.

DON CALORIU
Veramenti sugnu ju ca i vanzu di vuiavutri; ma di chistu poi nni parramu. Certu, si ju nun vinìa cca pi sordi, tuttu chistu nun m’avissi successu.

CICCINA
Eccu, viditi chi u diciti macari vui ca i sordi fannu cchiù mali ca beni! Ma cu vi porta. A vita dura picca pi ttaccarinni e sordi. Ma dicitimi ‘na cosa, a vostra mugghieri ‘un l’aviti?

DON CALORIU
Muriu… santa fimmina. Sulu me figghia mi rristò.

CICCINA
Mi dispiaci pi vostra mugghieri, E vui sapiti chi faciti, pigghiati a vostra figghia e vi scriviti a un beddu corsu di ballu latinu miricanu e sbariati u ciriveddu?

DON CALORIU
Pi vui è facili diri chissu; ognunu di nuiavutri nasci cu a so cutra, e poi… ju… ju nun ci a sacciu a ballari. E ora datimi un pocu d’acqua pi fauri.

CICCINA
Tiniti, ‘mbivitivi chista, prima ca veni u dutturi, chi pi ballari aviti tempu di ‘nsignarivi (beve e subito casca in un sonno profondo). Viditi u scantu comu u ridducì, quasi quasi chi parsi piatusu; chistu significa chi ‘nfunnu, l’omu, anchi chiddu chi pari cchiù cattivu, havi sempre quarcosa di bonu; paria ‘na picuredda. Aspetta, aspetta! “Cu pecura si fa, lupu… mah, cu sapi chi non ci trasi stu discursu...

VITTORIU
Senti non ‘ncuminciamu cu discursu da pecura e du lupu ora! E a prima è fatta; ora jamu a chiamari a cumpari Giuvanni, a cummari e o cuscinu Totò, tantu iddu ‘nn’havi di dormiri… (alla moglie) o no?

CICCINA
Di quantu gocci ci misi, avemu tempu di jiri puru ‘o tiatru a vidirinni ‘na bedda commedia.

VITTORIU
‘O tiatru si! Tu cosa di jiri o tiatru si? Spiramu cchiuttostu chi riniscemu a finiri chista di commedia! Amuninni, amuninni prima ca si sbigghia don Caloriu e semu cunzumati! (Uscendo) ‘O tiatru, si!

FINE PRIMO ATTOSECONDO ATTO
(Scena come la prima, don Calogero disteso a terra privo di sensi e con una grossa fasciatura in testa dove si intravede un po’ di sangue per render più veritiera la ferita; entrano Francesca, Vittorio e i rispettivi aiutanti alla falsa, vestiti con gli indumenti consoni: talare, camice medico con rispettivi attrezzi posti nella borsetta… insomma ciò che serve per fare ognuno la propria parte).


VITTORIU
(Indicando Calogero per terra) Ecculu, u viditi com’è misu? Un cristianu timutu di tutti… ora è jittatu ‘nterra comu ‘na pezza vecchia.

CICCINA
Cu tutti ddi gocci ca ci misi ‘nto bicchieri, nn’havi di dormiri!

GIUVANNI
(Mezzo impaurito) Cumpari, ma vui u sapiti a chi cosa stamu jiennu ‘ncontru? Vui u sapiti ca si don Caloriu scopri tuttu stu ‘mbrogghiu, è megghiu nni jiemu a jittari tutti a mari e cu ‘na grossa petra ‘o coddu?

LUCIA
Cummari, si vaju a diri propriu a virità, mi scantu di sta recita, nun è megghiu ci livamu manu prima chi è tardu? Cu sapi chi fini facemu!

CICCINA
Mali chi avissi di jiri, vuivutri l’aviti a cu vi porta i ciuri ‘o cimiteru (Giovanni si tocca; altri fanno gesti di scongiuro).

TOTO’
Oh, oh! Alleggiu cuscina! E vidi chi priju, moriri pu piaciri di farisi purtari i ciuri ‘o cimiteru! Chi sintiti diri? Ca a vui nun vi ‘nteressa di campari picchì non aviti a nuddu ca vi porta i ciuri ‘o cimiteru? (A Vittorio) Cuscinu, ma s’è pi chissu putiti moriri tranquillu ca vi portu ju i ciuri, e macari vi puliziu a lapidi du loculu, e v’allucentu pirsinu a fotografia… picchì vui ci a mittiti a fotografia ‘nta balàta, no?

VITTORIU
(Toccandosi e meravigliato nello stesso tempo) Oh, oh! Parrati cu a cuscina, ca è cchiù foto igienica…

CICCINA
Mmucca, spiramu a Diu!

VITTORIU
Idda è a ‘ntirissata di ciuri o cimiteru! Viditi signuri mei chi discursa allegri!

LUCIA
U sapiti cummari chi già vi mmagginu nna fotografia supra a lapidi? Capiddi cu a missa in piega…

CICCINA
Ca missa cantata, si!

LUCIA
Mussu tinciutu, un beddu paru d’occhiali di suli…

CICCINA
Scuri, scuri mi l’haju a mettiri l’occhiali, pi nun vidiri a chiddi comu a vui ca vennu sulu pi curiusari; avutru chi ciuri!

LUCIA
Cummari, ma vui chi pinsati ca cu porta i ciuri o cimiteru u fa picchì voli beni? Certu, c’è cu fa veramenti pi chissu; ma c’è cu fa picchì… un avennu vulutu beni u mortu mentri era vivu, ora havi senzi di curpa ca ci mancianu u cidiveddu. Eh, chi braciulittuna ca semu! E’ mentri semu vivi chi nn’avemu a rialari i ciuri e l’affettu, e no ca nn’ammazzamu comu li cani pi cosi di nenti: sordi, lassiti di beni… eh, quantu semu favusi!

CICCINA
Forsi aviti raggiuni; u fattu è chi semu unu cchiù faccioli di ‘n’avutru.

VITTORIU
Ju dicu chi dopu st’aperitivu funebbri fussi u casu di vidiri u da fari.

GIUVANNI
Ju dicissi ‘nveci di livaricci manu prima di ‘ncuminciari.

VITTORIU
E finitila Cumpari; no viditi (indicando don Calogero) ch’è beddu carmu e tranquillu?

LUCIA
Carmu? Carmu ora mentri dormi! Ma si si sbigghia… va pigghialu! Ju dicu chi è cchiù facili chiappari ‘na crapa o scuru chi a unu sarvaggiu comu a iddu.Vu scurdastivu tuttu chiddu chi ha cumminatu? Quanta genti ha fattu chianciri? Quantu famigghi ha ruvinatu? Pirsinu so figghia… nuccintedda, ca vulìa fari a dottoressa, appi a fari a fimmina di casa, picchì iddu dici ca i fimmini nascinu sulu pi mettiri ‘o munnu i figghi, fari i matri e dari adenzia e proprii mariti.

CICCINA
Io dicissi di vidiri chiddu c’avemu di fari ‘nveci di pirdirinni ‘nta certi discursa. Allura, cuscinu Totò, vui faciti u parrinu pi comu ristamu, e mi raccumannu, l’aviti a fari cu ‘na vucidda duci e persuasiva, ‘na vucidda quasi angelica.

LUCIA
Cummari, no putiavu scegghiri un parrinu cchiù di chiesa…, cchiù cridenti, nzumma? Comu fa iddu a fari u parrinu ca havi ‘na vita chi bistimìa da matina a sira e chi l’urtima vota ca ju a chiesa fu u jiornu ca si maritau…

TOTO’
E… picchì non nni potti fari du menu! Oh, mancu ‘na avemaria sacciu diri!

CICCINA
E siti cuntentu!

VITTORIU
(A Totò) ‘Na cosa è sicura, chi vui comu muriti…

TOTO’
(Toccandosi) E ci torna! Ah ma allura è propria a jiurnata! Viditi chi a tonaca mi levu, e mi nni vaju pi subitu a casa!

GIUVANNI
E ju, ju comu fazzu a fari u dutturi chi nun sacciu mancu comu si misura a prissioni?

CICCINA
Cumpari, mai l’aviti vistu mettiri o dutturi ddu cosa chi aviti ‘nta borsa?

GIUVANNI
‘Nzoccu, u telescopiu?

TOTO’
(Ridendo) Zù Giuvanni, cca non vinnimu pi vardari a luna! Vostra cummari voli diri u steloscopiu.

CICCINA
Senti a st’avutru! Steloscopiu… (Al marito) Ma dicu non l’havii a ‘navutri dui megghiu di chisti di pigghiari? Cchiù svegli, ‘nzumma!

VITTORIU
E tu pensi chi si eranu cchiù svegli ricitavano sta parti?

GIUVANNI
(I tre si guardano meravigliati) Cumpari, chi sintiti diri? O pinsati chi nuiautri semu… (facendo segno d’esser matti).

CICCINA
(Cercando di rimettere apposto l’equivoco) Ma chi capistivu, cumpari Giuvanni? Me maritu ‘ntindia diri chi… si eravu cchiù svegli non putiavu recitari sta parti, picchì eravu veloci nello scilinguagnolo, nel senzo chi eravu boni pi fari a parti di ‘navutru personaggiu… l’avvucatu per esempiu, chi havi sempri di parrari, (agli altri due) e vuiavutri chiddi da giuria ca gridanu sempri: assorto, assorto, assorto! U capistivu, cumpareddu beddu? Mentri così… cchiù addrummintati, pariti personaggi cchiù saggi, struiti ‘nsomma: vui dutturi, chi vuliti tempu prima di dari a sintenza, mentri vui, cuscinu, u parrinu ca sta sempri a priari e miditari prima di assolviri i piccati; capistivu ora?

LUCIA
Ju capisciu sulu chi si si svigghia don Caloriu e ssi leva ssa fasciatura di ‘n testa, scopri stu beddu ‘mbrogghiu e semu fritti.

VITTORIU
E ddocu si vidi a bravura di vostru maritu, chi comu medicu l’havi a pirsuadiri a non tuccalla propriu a fasciatura!

GIUVANNI
Sentu un ciavuru di bastunati!

VITTORIU
Allura, siti pronti?

TOTO’
Ma pronti di chi?

VITTORIU
Pu svigghiari!

CICCINA
(Sale sulla sedia impaurita al massimo) No!!!

LUCIA
(Si guardano tutti) Allura, cummari, nni putemu jiri pa casa?

CICCINA
(Volendo giustificare quel no) Ma quannu! Ju dicia: “no!” nel senzu… di sistimari tuttu prima, comu disporri i cosi: i seggi, u bacili cu l’acqua pi u dutturi lavarisi i manu; (a Giovanni) vui, cumpari, vi mittiti supra i spaddi u cosa di ‘mpuiari ‘o pettu du malatu…, (alla comare) mentri vui, cummari, vi mittiti ‘nte manu…

LUCIA
Un beddu bastuni si ci nni fussi bisognu…

CICCINA
(A Totò) Vui, cuscinu…
TOTO’
…Mi mentu vicinu a porta prontu a scappari!

VITTORIU
Eh, chi siti scantulini! Oh, su pronti a scappari a destra e a sinistra! Ma chi pinsati ca po’ succediri?

GIUVANNI
(Impaurito) Cumpari, ju nun lu vogghiu pinsari propriu! (Alla comare) Cummari, u gabinettu di quali latu da casa è? …così; s’avissi a serviri.

VITTORIU
Allura, ‘ncuminciamu?

TOTO’
(Impaurito) Ju dicissi di spittari ancora un pocu, cu sapi nni veni quarchi avutra pinsàta.

LUCIA
Certu! Putissi puru essiri!

CICCINA
Ju dicissi ‘nveci di cuminciari e vidiri comu si vannu mittennu i cosi. Chi diciti?

GIUVANNI
(Guardando gli altri e facendo le spalluce) E va beni; morti chi havi a beniri, prestu sia. Però facitimi u favuri, sbigghiatilu pianu pianu. (Stanno tutti in forte tensione, e si abbassano lentamente come fa Vittorio per svegliare don Calogero, mentre entra Giorgetto, ragazzo scemo, figlio di Totò).

GIORGETTO
(Aprendo la porta) Cca temu!!! (E’ un fuggi fuggi generale, chi si nasconde dietro il divano, chi sotto il tavolo… insomma tutti a cercare un sicuro riparo, così presi dalla paura e dall’altissima tensione). E ch’è tuccetto? Tiete ccappati tutti a naccondervi? Ah, tiamo giocando a naccondino? (Vede don Calogero a terra e gli si avvicina) E tu te fai ton quetta cota in tetta? Non tappi? (scappi). (Lo guarda attentamente) Ma te è tanque! (sangue). (S’accorge di Lucia sotto il tavolo, la va a toccare col piede) E tu, ti tei?

LUCIA
(Grida dalla paura) Bedda matri!!!

GIORGETTO
(Ha un sussulto) Minta, mi ha fatto tantare! (e… a cantilena:) Ti ho vitto, ti ho vitto! Puoi uttire!

TOTO’
(Pian piano escono tutti) E tu chi ci fa cca?

GIORGETTO
Ho tentito che dovevi venire qua e tono venuto. Ma ttate giotando (giocando) a naccondino? Pecchè tei vettito di pete? (prete). E quetto (indicando don Calogero) te fa? Ti è addommentato cotì con la tetta fattata e piena di tanque?

GIUVANNI
Ora si! Ci ammancava sulu iddu pi farimi finiri di cunfunniri. Oh, curnutu si haju acchiappatu ‘na parola! Haju caputu sulu: tiritì, tiritì, tiritì, tirità, tirità, tirità!

GIORGETTO
Oh, ttio (zio) Giovanni! E tu te fai vettito tome i dottore? A, a, te fai? (S’accorge di Lucia) Pure tu, ttia Lutia? E tome tei vettita? (A Francesca) Ttia Ticcina, me lo diti pecché tono vettiti cotì, pecché non ti tto tapendo più niente!

CICCINA
Ah, tu nun ci sta capennu nenti! Mentri ju! Menu mali chi nno vocabolariu ci misiru i T, picchì allura vulia avvidiri comu havii a fari a parrari!

GIORGETTO
Te diti?

VITTORIU
Cuscinu Totò, comu facemu ora cu vostru figghiu pedi pedi? Già era cunfusu pi fatti me, ora…

TOTO’
E allura chi fazzu, u va lassu a casa?

VITTORIU
(Preoccupato, pensando che Totò non ritorni) No, no! Lassamulu cca, cu sapi nn’avissi a giuvari. (Giorgetto) Senti chi fa, Giorgettu, ssettati cca e nun ti moviri pi nudda cosa ‘o munnu, chi nuautri avemu a jiutari a don Caloriu ca si senti mali, capisti?

GIORGETTO
E ti havi? Io pure mi voglio vettire tome tono vettiti loro!

VITTORIU
Oh, Madonna du Carminu! E ora? Va cunvinci a chistu?

CICCINA
E chi ci putemu fari mettiri? (Pensa un po’ e riesce ad avere una trovata) Sai chi ci facemu mettiri? A divisa di carrabbineri chi haju ancora sarvata di to patri! (A Giorgetto) Senti, Giorgettu, u vo fari u carrabbineri?

GIORGETTO
Ti, ti! E potto arrettare (arristari) a tutti?

CICCINA
(Pensando che egli non capisca niente) Ca certu! Po’ rristari a cu vò! Però u sai chi fa? amucciati unni l’avutra stanza e si capisci ca c’è di bisognu, trasi e arresta a cu ti piaci; va beni?

GIORGETTO
Ti, ti! Tome tono contento te potto arrettare a tutti! Tenti, però mi devi dare pure la pittola!

CICCINA
Ca certu! E puru cu i corpa ‘n canna!

LUCIA
Cummari, non vi risicati!

CICCINA
(Quanto Giorgetto non possa sentire) E finitila puru vui! Veni, veni cu mia dda bbanna ca ti dugnu a divisa e a pistola, e aspetti di ‘ntrasiri ‘nsinu ca è ura; amuninni.

GIORGETTO
Ti, ti! M’è divettiri a pparari (sparari). (si avviano ad uscire facendo finta di sparare) Pisciuh! Pisciuh! Pisciuh!

VITTORIU
Ciccina, spicciati chi a tia spittamu… ah, senti chi fai, porta ‘na bedda dosi di sonnifiru, cu sapi avissi a serviri ancora pi don Caloriu.
CICCINA
Gna veru! Nun ci havia pinsatu! Nni priparuri ‘na bedda dosi! Anzi sai chi fazzu? Nno biccheri ci vacu tuttu chiddu ca ristò nna buttighiedda, così comu sa ‘mbivi crolla di bottu (escono).

TOTO’
(Cercano di sistemarsi attorno a don Calogero nelle posizioni più congeniali) Dunqui, ju mi mettu cca, du latu di peri, così iddu comu si sbigghia subbitu mi vidi e cerca di stari carmu, vistu ca sugnu u parrinu.

LUCIA
Spiramu, e spiramu di cchiù ca non ti canusci.

TOTO’
Ju, si vjiu chi mi canusci, u sapiti quantu ci staju a fuiri pi fora!

GIUVANNI
(Sempre impaurito) Basta chi lassati a porta aperta!

VITTORIU
(Chiama la moglie che tarda a venire) Ciccina! Ancora assai ci voli?

CICCINA
Arrivu, arrivu.

GIUVANNI
Ju e me mugghieri nni mittemu du latu da testa, di stu latu, comu si l’avissimu a visitari; e vui e a cummari vi mittiti di l’autru latu (entra Francesca col bicchiere in mano).

CICCINA
Eccu cca, comu si ‘mbivi sta ddosi havi a cadiri comu un piru! (Posa il bicchiere sul tavolo). Putemu ‘ncuminciari; a Giorgetto u lassavu dda banna, avanti ca si vesti ci nni voli.

VITTORIU
(Tornano ad abbassarsi lentamente) Don Calogiru, don Calogiru.

CICCINA
E si non si sbigghia cu chistu, cu (indicando il bicchiere sul tavolo) chiddu ca c’è supra u tavulu trasi ‘n coma!

VITTORIU
(Continua a scuoterlo e chiamarlo) Don Caloriu. Mi senti, don Caloriu? C’è cca u parrinu cu dutturi e a ‘nfirmera. (Silenzio) Nenti, non senti. (Bussano e sussultano tutti) E cu è ora? (Gridando forte verso la porta) cu è?

JAPICU
(Con voce da far paura) Ju sugnu, cu vuliti chi havi a essiri?

VITTORIU
Arreri cca è! E ora?

LUCIA
Cu è cumpari?

VITTORIU
E’ u scagnozzu di don Caloriu! E comu fici a sapiri chi è ancora cca? Nun facemu… Ciccina va japri.

CICCINA
Chi è, ricuminciamu? Va japru si! Tu si pazzu! (Bussano ancora) E nn’havi di tuppiliari!

VITTORIU
Cumpari, japriti vui.

GIUVANNI
(Impaurito) Pi mia ponnu jittari a porta ‘n terra.

LUCIA
(Giovanni aveva guardato Lucia per invitarla ad andare ad aprire) Cumpari, nun guardati a mia, chi di cca non mi smovu mancu si mi stassi cadennu un furmini di supra (bussano con più veemenza).

JAPICU
Japriti, si nno a porta ‘n terra jiettu!

CICCINA
(Al marito) Curri, va japri, prima chi va sbatti puru iddu nno spicu da vitrinetta (bussano ancora).

JAPICU
Viditi chi a porta sfurnu!

VITTORIU
Aspittati, aspittati ca japru! (Va ad aprire). Trasiti.

JAPICU
E chi è st’assembrea? Chi successi? Chi ci facistivu a don Caloriu?

TOTO’
(Con tono dolce) Calma figliolo che non è successo nulla di tanto grave.

JAPICU
(Guardandolo attentamente) Ma vui… no, nun po’ essiri, nenti, mi sbagghiu. (A Vittorio) Si po’ sapiri chi havi don Caloriu? Picchì… (con tono di minaccia) si ci facistivu quarchi cosa… (infila la mano in tasca mentre tutti scappano a soggetto per nascondersi. Esce dalla tasca un fazzoletto per pulirsi il naso) Chi è, scappastivu tutti? Allura è signu chi aviti u carbuni bagnatu!

VITTORIU
(Mentre escono tutti) Carbuni bagnatu? E di cosa?

CICCINA
U sapiti chi è, siccomu havi ‘na bedda picca chi spittamu ca don Caloriu rinveni, nni passamu u tempu giucannu a cu si mmuccia prima, sulu pi vidiri quantu tempu ci stamu; di chi nn’avemu a scantari si nu avemu fattu nenti; vuliti fari a prova puru vui?

JAPICU
E allura picchì don Caloriu havi a testa fasciata e china di sangu? Nun è ca (a Vittorio) vui… quannu iddu vinni…

VITTORIU
E ci torna! Ju, ju chi? Quannu japrivu a porta a don Caloriu, trasiu bruscamenti, truppicò e cadiu sbattennu unni u spicu da vetrinetta, e fu iddu a diri di chiamari u medicu e u parrinu.

JAPICU
Spiramu chi quantu mi stati dicennu è a virità, e non scappastivu picchì aviti pi davveru u carbuni bagnatu…

TOTO’
Ma quando mai, era solamente un gioco, un gioco come quello che fanno a scuola quando simulano il terremoto o un incendio, avete capito? Un gioco e nello stesso tempo un allenamento che ci permette di passare il tempo nell’attesa che don Calogero rinvenga; vuol dire che non lo faremo più.

JAPICU
(Guardandolo attentamente) Ju, cchiù a lei u guardu e cchiù mi pari d’avillu vistu. E spiramu chi chiddu ca dicistivu rispunni a virità, si nno… (riinfila la mano nell’altra tasca mentre tutti si guardano impauriti, e tira fuori una pistola) a viditi chista… (li va minacciando uno per uno cominciando da Vittorio) Chista, (mettendogliela vicino agli occhi) a vidi chista? (A Ciccina vicino all’orecchio) E tu, a senti? Cu chista… bum!!! (Grande sussulto di tutti, specie di Francesca) E a tu navutru (al dottore) ca mi pari di canusciriti… u sai chista chi è? (Silenzio). Parra!! (Sussulto generale).

TOTO’
(Dalla paura non riesce a parlare) ‘Na-na, ‘na-na, ‘na-na…

JAPICU
Ancora haju a spittari? Parra, ti dissi!

TOTO’
‘Na pi-pi pi-pi pi-pistola.

JAPICU
(Andando da Giovanni) E tu, ca fa u parrinu, u sai ca puru tu mi pari canuscenti! Sai chi facemu? Cunfessa o dutturi, videmu comu fai.

GIOVANNI
(Impaurito) Ma io…

JAPICU
(Minacciandolo) Cunfessalu ti dissi! (Giovanni si porta vicino Totò e comincia col farsi il segno della croce) E tu (a Totò), ‘nginocchiati, (Totò rimane all’impiedi e lo minaccia mettendogli la pistola a comprimere le costole) ‘nginocchiati e prega.

TOTO’
Ju, veramenti… nun haju priatu mai…

JAPICU
E ura ca ti ‘nsigni a fallu; ‘nginocchiti (s’inginocchia) e ‘ncumincia a prigari. Patri, facitilu priari quantu si ‘nsigna.

GIOVANNI
(Intimidito, a Jacopo) Anche tu dovresti pregare un po’ per la tua anima.

JAPICU
Silenziu, chi cca sugnu ju a diri chiddu ca s’havi a fari! Avanti, prjamu.

GIOVANNI
Su, figliolo, (Totò non parla) dimmi il credo…

TOTO’
Parrinu, ‘un lu sacciu.

JAPICU
Dillu ti dissi, si nno… (alzando la pistola come per dargliene un colpo).

TOTO’
Ciù giuru, pi davveru ‘un lu sacciu.

GIOVANNI
E allora vorrà dire che non appena finisce questa commedia, verrai in chiesa ad impararlo, va bene figliolo? (Totò non risponde).

JAPICU
Rispunni o parrinu ti dissi!
TOTO’
Va beni.

GIOVANNI
Promesso? (Totò come al solito non risponde).

JAPICU
Arrispunni ti dissi!

TOTO’
Prumettu, prumettu ca mi ‘nsignu pirsinu u patri nostru (si sente Calogero rinvenire).

CALORIU
Chi misentu stranu; unni sugnu?

VITTORIU
Cca, sempri cca è don Caloriu. U dutturi dici chi è quasi ristabilutu.

JAPICU
Patruni Caloriu, cca sugnu, e vostri cumanni. C’aviti? Comu vi sintiti? Cu fu ca vi ridducì così, quantu u levu di ‘mmenzu. (Rivolgendosi a tutti) E guai a vuiavutri si nna tuttu chistu ci trasiti di tantu (facendo gesto col pollice che si tocca il dito indice), vi fazzu passari li guai di lu ‘nfernu! (tutti impauriti).

CALORIU
Zittuti Japicu, chi iddi m’hannu ajutatu ‘nveci. Chi puzza ca sentu, ma chi c’è perdita di gas?

TOTO’
(Toccandosi il di dietro) Aspetti che vado a vedere.

GIOVANNI
(Toccandosi anch’egli il di dietro mentre le donne si tappano il naso) Si, magari io sento il bisogno di andare a vedere (vanno per uscire ma…).

JAPICU
Fermi tutti! Di cca non nesci nuddu si non prima sistimamu u discursu di don Caloriu!

LUCIA
Puru ju sentu puzza di gas; cumpari nun è chi c’è a bombola aperta?

CICCINA
Ma quali bombola, cummari, chi assira nni finiu u gas!

LUCIA
(Meravigliata guarada i due) Allura è signu ca…

TOTOì
E si non nni sbriamu, di sutta a tonica cula u beni di Diu.

JAPICU
Chi dicistivu

TOTO’
Dicevo al dottore che portare la tunica è un bene di Dio.

CALORIU
Japicu, Japicu, unni si?

JAPICU
Cca, cca sugnu Don Caloriu, e vostri cumanni.

CALORIU
Dimmi ‘na cosa, me figghia puru u sapi chiddu chi haju?
JAPICU
No, mi dumandò sulu unni era vossia e ca stava ‘mpinseri nun vidennulu turnari a casa; voli chi a vaju a chiamu?

CALORIU
Si, forsi è a megghiu cosa, ma nun ci diri du dannu ca haju. Vai, e portala cca.

CICCINA
Forsi è megghiu ca vaju puru ju, così ci spiegu bonu comu stannu li cosi e servi ca nun si pigghia di scantu.

CALORIU
Non ci diri du fattu di sordi, mi raccumannu, chi idda è fora di sti discursa (escono). Dutturi, mi dicissi a virità, è sicuru chi nun haju nenti di gravi e chi nun moru?

TOTO’
Quando mai! Cosa va a pensare! Certo, tutti dobbiamo morire… prima o poi, non è che posso assicurargli l’eternità; però le posso garantire che per quello che ha, non c’è motivo di pensare alla morte. Ora verrà sua figlia… e speriamo che arrivi subito, così finalmente finisce questa recita… (si guardano tutti meravigliati)

CALORIU
Di quali recita parra dutturi? E chi voli diri cu sti paroli? (Giovanni si avvicina a don Calogero per cercare di riprendere in mano la palla). Bih, chi puzza! Nun è chi fora stannu pulizziannu quarchi fugnatura? Allura, chi vonnu diri, vi dissi, sti paroli?

GIOVANNI
Vogliono dire che… è la vita che è una recita, e certe volte bisogna saper recitare per andare avanti…, lei, ad esempio, recita quella dell’uomo duro, di quello che ad ogni costo deve primeggiare senza stare a guardare il male che arreca agli altri…

CALORIU
Comu vi pirmittiti, puddicinedda ca siti? Ju vi ricordu chi vegnu tutti li duminichi a sintirimi la missa e chi haju dunatu tanti sordi a chiesa.

GIOVANNI
Ecco! Vedete? E’ qui che sta l’errore! I soldi non servono a pulire l’anima. E i vostri, tra l’altro sono soltanto dei soldi sporchi, (Tutti lo guardano allibiti e vorrebbero che tacesse) soldi rubbati a tanta gente onesta…

CALORIU
Ma guarda a stu figghiu di… Dutturi mi pozzu jazzari? U ffucu, u ffucu a chistu! Ma cu vi sintiti di essiri cu ssa tonaca njiura c’aviti misa, tintu curbazzu njiuru ca siti? Ah, si mi arzu!

GIOVANNI
Alzatevi, alzatevi pure, tanto non avete niente, è stata solo una finzione, un modo per dire basta a non pagare più gli interessi del vostro sporco denaro che ha permesso di arricchirvi sulle spalle di gente povera e bisognosa.

TOTO’
(Avvicinandosi a Calogero) Non crederà a quello che sta dicendo il prete… spero!

CALORIU
Livativi di cca vui, ca tra lavutru mi pari di canuscirivi. (A Giovanni) Anchi tu nun mi pari ‘na facci nova. (A Vittorio) Allura tu… Vuiavutri… aviti fattu ‘na recita pi farimi scantari! E allura è signu ca ju nu haju nenti di nenti e fu tutta ‘na farsa! (Si toglie la fasciatura e la guarda) Ma chistu… chistu nun è sangu! chista è sarsa di pumadoru! (Si tocca la testa e gli batte pure forte il pugno come a bussare) E a testa ma sentu bona… e figghiu di buttana! Ti pirmittisti di fari ‘na commedia pi pigghiari pi fissa a don Caloriu! Ma ora ci pensu ju pi tia… anzi pi vuiavutri tutti. (Si alza e corre dietro agli altri inseguendoli entrando ed uscendo di scena, mentre entra Giorgetto vestito con la divisa alla fanfrasò, posa la pistola che ha in mano sul tavolo per bersi il bicchiere d’acqua che, a sua insaputa, contiene il sonnifero).

GIORGETTO
E cot’è quetto corri corri? T’è tuccetto? Ah!!! Fotte fotte ttanno giocanto a nnaccondino! Appetta che gioto pure io, prima poto la pittola e mi bevo quett’acqua, te ho tete (sete). (Arriva don Calogero e prende la pistola rincorrendoli e sparando in aria, Giorgetto gli corre dietro reclamando la pistola). Tammela, tammela! E’ mia la pittola! (Entrano Francesca, Debora e Jacopo e rimangono meravigliati di quel corri corri. Giorgetto, torna indietro e va a pararsi davanti a don Calogero quando rientra, chiedendo la sua pistola) Dammela, e mia la pittola.

CALORIU
Levati, levati di cca tidissi tu navutru cu stautra divisa! (entra, correndo uno degli altri, sbatte su don Calogero che lascia partire un colpo, mentre Giorgetto stava cadendo perché preso dal sonnifero che ha bevuto pensando che fosse acqua e cade a terra privo di sensi).

LUCIA
(Pensando che Giorgetto fosse morto, grida contro don Calogero) Chi facistivu, omu senza cori! Un carussu mmazzastivu! (Entra Totò, il padre, e s’accorge del figlio a terra e gli si va a buttare di sopra piangendo).

TOTO’
(Piangendo) Giorgetto, Giorgetto, figghiu miu! Lassati abbrazzari! (Lo abbraccia).

CICCINA
(Parla all’orecchio di Debora) Signurina Debora, u voli riprenniri a so patri?

DEBORA
Papà, papà, ma cosa hai combinato? Hai ucciso un ragazzo, vestito per scherzo da carabiniere! Perché, perché l’hai fatto?

CALORIU
Ma ju… ju nun lu vulia ammazzari, u corpu partiu sulu! (S’abbraccia a sua figlia piangendo come un bambino) E ora? Ma cu mi porta, cu mi porta nna sti discursa? Sulu u carciri mi po’ sarvari di tuttu stu mali chi haju fattu, facennumi pagari lu rimorsu di tuttu lu mali chi haju fattu e di nun essiri statu un bonu patri.

DEBORA
Ma… papà!

CALORIU
Si, figghia mia, tu nun lu sai cu sugnu ju veramenti. Ju sugnu…

DEBORA
(Mettendogli la mano sulla bocca perché non parlasse) Ho sempre saputo quello che sei stato e tutto quello che di brutto hai fatto, ed io ho sempre pregato affinchè tu venissi fuori da questa strada dalla non facile uscita, e averti sempre vicino. (Commossa) Da poi che venne a mancare la mamma mi sono sentita più sola che mai. Papà, io… io ho bisogno di averti accanto.

CALORIU
Troppu tardu figghia mia, ora mi tocca di scuntari a disgrazia pa morti di stu nuccenti. Ma comu nesciu da galera ti prumettu chi starò sempri o to sciancu. Ora pirdunami si nun haju mancu avutu lu curaggiu di diriti: “ti vogghiu beni” e la forza di cuntariti chidda ca è la vera virità.

DEBORA
Anch’io non te t’ho mai detta la verità. Papà, io a breve mi laureo, perché mentre tu eri preso dai tuoi loschi traffici, io di nascosto ho sempre frequentato l’università, tanto che quanto prima do l’ultima materia e sarò dottore. Ora alzati che il ragazzo non ha niente, la pistola è solo un giocattolo scordato a casa da uno dei nipoti di Ciccina, me lo ha confidato pocanzi; è solo stordito da un forte sonnifero, come quello che hanno somministrato a te per farti stare calmo…

CALORIU
(Quasi adirato) Ah, si! Allura a mia…

DEBORA
(Ricordandogli la promessa) Papà! Eh, come siamo rimasti? (Si abbracciano mentre rimangono tutti bloccati; si abbasseranno le luci e Giorgetto, sotto l’occhio di bue, si alzerà portandosi sul proscenio e narrerà la morale finale).

GIORGETTO

Cu pecura si fa, lupu sa mancia;
cu penza, lu significatu aggancia.
Essiri duri di cori nun servi a nenti,
scutati a mia carissima genti.
Gridatilu sempri e a gran vuci:
chi è lu beni la cosa cchiù duci
Giuiti tutti facennu festa
chi di la vita, nenti nni resta.
Vulitivi beni sinu a muriri
picchì distinati semu a finiri.
Semu di passaggiu supra sta terra
tintu cu lu cuncettu nun afferra.
Tinti d’omini chi hannu i casteddi
fatti cu sangu di lu vupureddi.
Sintiti e ascutati stu beddu cunsigghiu
Comu lu patri lu duna a lu figghiu:
La ricchizza cchiù ranni nun su li tisori,
ma cu havi a lu cori ducizza d’amuri.

Sipario