PI VIRTU’ DU SPIRITU SANTU

Commedia in tre atti di 

Rocco ChinniciPERSONAGGI:

CECE’ Capo famiglia NEDDA Moglie 
SISI’DDA Figlia
JANU Giovane prete
LENA Madre
DOTTORE 
‘PURI’DDA Vicina
NZULA FattucchieraPRIMO ATTO


NEDDA
Non cianciri, non cianciri figghia, chi chissa è sicuramenti a fasciola (fasola) ca fici stu effettu. Nun ci putiva veniri ‘nte vrazza a to patri quannu a chiantò? E ju chi ci dicìa: “Cecé, picca stu annu ‘nn’ha mettiri, picchì nuautri, dopu, l’avemu di manciari”! E mancia oj, e mancia dumani, li gassi hannu di fari lu so sfou, e finiu ca ficinu u so effettu, e eccu chi ti vunciò a panza a tia e amia puru. U capisti, ora?

SISI’DDA
(Sempre piangendo e singhiozzando) Si ma ju a panza l’haju cchiù rossa di vui, matri!

NEDDA
Chissu nun voli diri nenti; po’ essiri chi tu ‘nn’ha manciatu di cchiù fasciola! 

SISI’DDA
Ju, a diri a verità, nn’haju manciatu cchiù picca ca nenti, vui u sapiti chi a fasciola nun mi piaci mancu nna pasta e a vaju mintennu di latu.

NEDDA
E allura po’ essiri chi ha fattu abbusu di ‘mbiviri acqua... cu a camurria dda, comu si dici! O chi sacciu... (bussano. E’ ‘Purìdda la vicina di casa). Jamu avanti!

‘PURI’DDA
Si po’, si po’ cummari? (Entra vestita con addosso una vestaglietta. Si è da poco levata dal letto; ha in testa i bigodini). Chi successi, cummari, cu sti gran vuci? Mi stava sistimannu i capiddi pu vattiu ri me niputeddu Ciccineddu.

NEDDA
E chi nni sacciu! No sintiti comu cianci? Cianci chi havi sta panza ‘rossa e nun rinescemu a spiegarinni lu mutivu!

SISI’DDA
Mi scantu, matri! Chi mi sta succidennu?

‘PURI’DDA
A diri a virità, puru vui aviti un pocu di panza...

NEDDA
Ciù dissi ju, chisti su sicuramenti tutti ddi fascioli c’avemu manciatu!

‘PURI’DDA
Così, diciti? (A Sisìdda) Allura, videmu, videmu sta panza?. (La osserva attentamente) Senti, ju ora ti vaju tuccannu e tu mi dici quannu ti doli. (toccandola) Cca ti doli?

SISI’DDA
No.

‘PURI’DDA
Cca ti doli?

SISI’DDA
No.

‘PURI’DDA
E cca?

SISI’DDA
Mancu!

‘PURI’DDA
Appostu semu! 

NEDDA
Chi è, chi pinsati ca po’ aviri me figghia, cummari?

‘PURI’DDA
(Perplessa) Cummari, du cosi vi pozzu diri, a prima è chi nun c’è nenti di gravi, e a secunna è chidda di truvarisi davanti a un finominu stranu; havi ‘na panza rossa chi pari curiusa... diversa di soliti panzi rossi... vui mi capiti? Nun è comu a chidda vostra chi è comu diri... ‘na panza normali, certu un pocu ‘rossa, ma, normali.

NEDDA
Cummari, u problema è Sisìdda, lassatilu perdiri u discursa da me panza.

‘PURI’DDA
(Ricontrolla) Mah! U ficatu... e nun è; l’appindiciti mancu...

NEDDA
Scusati, ma vui comu faciti a sapiri di panzi ‘rossi, du ficatu e r’appendiciti; chi studiastivu pi dutturi?

‘PURI’DDA
Ju leggiu, cummari, leggiu! E certi cosi i capisciu megghiu du dutturi, e vi dicu ri cchiù, chi chista nun è nudda malatia; haiu a ‘mprissioni chi vostra figghia... (fa segno di gravidanza) U capistuu?

NEDDA
(S’inviperisce) Cummari ma chi vi ‘mpuzzastivu nna buttigghia du vinu, ‘nveci di pigghiarivi u café? Bih, bih, bih, bih, bih! Me figghia sti cosi! Ma quannu mai! 

SISI’DDA
(Che non aveva capito niente, chiede a sua madre preoccupata) Chi dissi, matri? Chi dissi ca haju?

NEDDA
Nenti, nenti, a oj donna ‘Purìdda duna nummari.

‘PURI’DDA
Così diciti? Viditi ca ju vi dissi chi haju liggiutu! E poi... si vi l’haju a diri comu l’haju ‘nto stomacu, (Guarda Rosina negli occhi) guardannula ‘nta l’occhi, mi pirsuadu sempri cchiù di nun sbagghiari; sapiti chi facemu, vaju a chiamu u dutturi e subbitu viditi chi si sciogghi stu gruppu.

SISI’DDA
(Impaurita) No, u dutturi no! Mi scantu! U sapiti ‘nveci chi fazzu, matri, mi pigghiu un cucchiaru di purganti e mi vaju assettu unni u retré; po’ essiri chi haju bisognu ri iri di corpu. (Esce toccandosi la pancia).

NEDDA
Povira figghia, havi ‘na pocu di jorna chi ci spuntò sta panza rossa, e nun sapemu la raggiuni di sta vunciatìna.

‘PURI’DDA
Po’ puru essiri... vistu c’aviti a panza ‘rossa puru vui, chi è duvutu e gas da fasciola, e... vunciò. Ma, siti sicura chi vostra figghia nun havi quarchi giuvinottu pedi pedi?

NEDDA
Ancora, cummari! Ah, ma allura veru diciti! E nun la canusciti puru vui a Sisìdda? No sapiti puru vui quantu è ‘ngenua a criatura? Dicitimi ‘na cosa, l’aviti vistu mai cu ‘n picciottu o sciancu?

‘PURI’DDA
Veramenti... no! 

NEDDA
E poi, sempri a chiesa, sempri a chiesa! Priari e priari; e vui pinsati... Chidda, si vriogna puru di mia, avutru chi!

‘PURI’DDA
E nenti, cummari, allura po’ essiri chi mi sbagghiu. Ora, u sapiti chi fazzu? mi vaju a rizzittari un pocu a casa, e poi mi mettu cu sti capiddi, sinnò o battisimu così mi tocca di jiricci. Ju sugnu dda bbanna, s’avissuu di bisognu jttatimi ‘na vuci (esce).

NEDDA
Va beni, va beni cummari. Sintiti a st’avutra dottoressa! (Facendo la voce di comare ‘Purìdda) U ficatu, nun è; appendiciti mancu: “Vostra figghia è gravida!” (Entra Cecé).

CECE’
Cu è chi spetta un figghiu?

NEDDA
To soru!

CECE’
Me soru... a monaca? E’ comu fici?

NEDDA
Ma quali to soru e to soru! Senti a st’avutru.

CECE’
Siccomu ‘ntisi diri gravida...

NEDDA
E certu, ora senti diri guerra e spetti chi cadinu i bummi! Senti ‘nveci, chi t’haju a diri: tu, fasciola a circari di ‘un nni chiantari cchiù, picchì... vuncia a panza.

CECE’
Comu, comu? A fasciola vuncia... chi? Ma, durmisti bona sta notti? Comu, havi du nannu di me nannu chi chiantamu e manciamu fasciola e nun ha gunciatu mai nuddu a panza, e ora, tuttu ‘nta ‘na vota sentu... E, cu è chi havi sta panza... vuncia, tu? Chissu nenti, nun ti prioccupari, è a vicchiaia chi s’avvicna.

NEDDA
A vicchiaia si! Ju ti ballu unni u chicchiriddu, e i (allusiva) sen-zi l’haju troppu svegli! A vicchiaia, si! E poi nun sugnu ju, è Sisìdda, Sisìdda è, povira figghia! Cianci chi havi a panza vuncia comu un tamburinu, e subbitu pinsavu: a fasciola, all’acqua cu dda camurrìa di bustini chi a fa veniri... comu si dici... chidda ca punci u nasu! 

CECE’
Frizzanti? 

NEDDA
Si si, propriu chissa.

CECE’
Allura nun mi sbagghiavu l’autru jornu! E ju ca ciù dumannavu puru! E ora ca mi ricordu, mancu m’arrispunniu! E, senti, nun putemu chiamari u dutturi? (Preoccupato) ma... dimmi ‘na cosa... nun è chi to figghia ‘nveci da fasciola si manciò quarchi (allusivo) citriuleddu, e... u citriolu vun-cia! E vuncia cchiù da fa-sci-ò-la!
NEDDA
Picchì, chiantasti citriola stu annu?

CECE’
Sintiti a st’avutra ‘mbucca baddottuli: (Ironizzando) “chiantasti citriola stu annu?” I cucummira chiantavu, i cuccummira! A testa sempri dda l’havi!

NEDDA
Aaah! 

CECE’
Quannu eri nica!

NEDDA
E tu chistu pensi di to figghia? Beddu patri chi havi! Nun lu sai megghiu di mia chi Sisìdda è ‘n’ancileddu? E chi è sempri jittàta cu mia a chiesa?

CECE’
A chiesa, si! Sta chiesa ju a finiri chi divintò a scusa di tutti li mali paatura. A chiesa si ci va pi priari e ludari Diu... certu nun è u casu di Sisìdda e mancu u to... mi auguru.

NEDDA
Chi voi diri cu stu mi auguru?

CECE’
Sentu diri chiddu chi capisti, sentu diri; e certa genti si miritassinu l’ossa rutti; a casa lassanu u propriu patri e a propria matri jittati nna un funnu di lettu e currinu unni a genti ca mancu canuscinu a pulizziarici macari lu culu... scusannu a frasi, però vannu ‘n chiesa a priari! Ah san Ciuseppi, san Ciuseppi! (Alla moglie) Scanzatinni Signuri di certuni ca vannu a chiesa; o pensanu chi a chiesa ci duna l’attistatu pi mustrarisi a genti, pii e caritatevuli. Eh, san Ciusippuzzu! E ora, ora unni è Sisìdda?

NEDDA
Dda banna, dda banna eni! E’ ssittata ‘nto retré, chi spetta di svunciari. 

CECE’
U sai chi fai, lassila, nun ci diri nenti, po’ essiri chi si cuncentra e va di corpu, e subbitu po’ succediri ca scarricannu svuncia. ‘Ntantu ju è nesciri, è jri unni u zù Janciulinu c’havi di parrarimi.

NEDDA
Spetta, nun è chi niscennu po’ passari di unni chiddi du lottu e mi jochi du nummari?

CECE’
Unni chiddi du novi pozzu passari! Dicu, comu ti spercia? Dda criatura nun po’ jiri di corpu e idda... ma poi, nun avemu un sordu pi fari ‘na lira, e cuntinua cu sta camurrìa di nummari. (Esce). 

NEDDA
Ah, s’avissi a succediri ca pigghiu un ternu! Te mannari a fari ‘nto culu ’nna quattro e quattr’ottu! (Chiama Sisìdda) Sisìdda, Sisìdda! Sgunciasti, a matri?

SISI’DDA V.F.S.
Nonsi, nonsi! Ancora nenti!

NEDDA
Cuncentrati, cuncentrati bona! (Implora, guardando in alto, la Vergine Santa) Madunnuzza, vi nni prju, ajutati a svunciari a me figghia; vi prumettu ciri e tanti viaggi a pedi scausi ‘o santuariu. (Bussano) E cu è ora?
DOTTORE V.F.S.
Permesso, permesso donna Nedda?

NEDDA
Ma chistu nun è u dutturi! E chi voli st’autru? (Si sente ancora bussare) Jamu avanti! Pregu, trasiti!

DOTTORE
Buon giorno signora, come va? Ho appena incontrato per strada vostro marito e mi ha chiesto se potevo avvicinare per aiutare vostra figlia a sgonfiare... non è che ho capito male; perché anche voi...

NEDDA
No, no dutturi, me figghia, me figghia si lamenta.

DOTTORE
Ah, è Rosìna ad avere... Rosina mi pare che si chiami, o sbaglio?

NEDDA
(Triste) Rosina, Rosina si chiama; sulu chi nuiautri a chiamami Sisìdda. (Quasi piangendo) Povira nnuccintedda.

DOTTORE
Su, signora, non si avvilisca più di tanto; non sappiamo ancora cos’ha. La chiami che la controllo subito. 

NEDDA
Aspittassi. (Si ferma sulla soglia e chiama la figlia) Sisìdda, Sisìdda! Veni a matri chi c’è cca u dutturi ca t’havi a visitari!

SISI’DDA V.F.S.
Nun c’è cchiù di bisognu matri, ca già mi sentu a panza cchiù leggia!

NEDDA
(Un po’ allegra) Chistu è signu ca si cuncintrò! A senti, dutturi? Dici ca si senti cchiù svuncia.

DOTTORE
Su, la chiami lo stesso, giacché son qui; può essere abbia qualcosa che voi non capite, che so un’infiammazione, una colica, una forma d’appendicite... 

NEDDA
Appindiciti... propriu no! Già nni visitò me cummari, chi idda leggi assai! (il dottore non capisce). Chi è, ‘un u capiu, dutturi? E nenti ci fa; aspittassi chi vaju a pigghiu a me figghia, u sapi è un pocu affruntùsa (Va a prendere sua figlia). Veni ti dissi, chi u dutturi u stissu ti voli fari ‘na visita. E nun ti scantari, locca! (Entrano. Sisìdda è un po’ impacciata, timida). 

DOTTORE
Ah, ma vedo che ti sei già fatta una bella donna! Vieni, siedi che ti controllo un po’, oramai che mi trovo qui. (Si siede impacciata). Su, non avere paura, sarà una cosa da niente! (La visita, poi le tocca la pancia, ma...) Ah, complimenti! Non hai niente di niente! La tua malattia è una cosa meravigliosa! Brava!

NEDDA
(Guarda sua madre) Allura ora voli diri chi... a mumentu svunciu?

DOTTORE
Ma certamente! Però, dopo che nasce il bambino! (Nedda e Sisìdda svengono. Il dottore si gira per darle il felice evento... ma Nedda è già a terra). Sa, donna Nedda che a breve diventerà nonna? Ma... è svenuta? Si, sicuramente la bella notizia... (prende dalla borsetta medica una bottiglietta e gliela mette sotto il naso. Subito rinviene). 

NEDDA
(Rinviene confusa) Unni sugnu? Chi mi sentu strana. Dutturi, lei cca? Ju...

DOTTORE
Non stia a preoccuparsi, capisco, la gioia è stata così grande da farle perdere i sensi; vedrà che subito si riprenderà. E... come lo chiamerete il nascituro?

NEDDA
(Più confusa che persuasa) Lo... chiameremo... a cui?

DOTTORE
Ma il bambino! A breve, lei sarà nonna! (Sviene di nuovo. Il dottore si gira da Sisìdda a parlarle e s’accorge che anch’essa è svenuta). Sisìdda, hai capi... Anche lei? Ma come? (Bussano). E ora? (Bussano ancora) Entrate pure! 

‘PURI’DDA
Cummari (Entrando s’accorge...)... vui, dutturi! E chi successi?

DOTTORE
A dir la verità, è la prima volta che mi capita una cosa del genere. Ma come, donna Nedda ha sentito che aspettava un bambino e invece di essere allegra è svenuta!

‘PURI’DDA
(Fraintende) Oh, sciatri e matri! Ma cu me cummari... aspetta un picciriddu?

DOTTORE
Ma quando mai! La figlia, la figlia aspetta un bambino!

‘PURI’DDA
Eccu! U vidi? U vidi dutturi? Ciù dicia ju; idda nun mi vosi scutari! 
DOTTORE
Di cosa sta parlando, mi scusi?

‘PURI’DDA
Nenti, nenti dutturi, nun ci facissi casu. Aiutamuli ‘nveci a svigghiarisi. (Il dottore metterà sotto il naso di ciascuna la bottiglietta e andranno riprendendosi lentamente).

DOTTORE
Beh, signora...

‘PURI’DDA
Pruvvidenza, dutturi, Pruvvidenza.

DOTTORE
Signora Provvidenza, io devo purtroppo andar via, ho altri pazienti d’andare a far visita. Di preoccupante non c’è proprio niente, anzi. Se doveste avere bisogno, sapete dove trovarmi; arrivederci. E... faccia ancora gli auguri a madre e figlia da parte mia per il bellissimo evento. (Esce).

‘PURI’DDA
Bellissimu eventu? pà disgrazia vuliva diri! Haju a ‘mprissioni ca stu dutturi, o è scimunitu d’un tuttu, o cerca ri fari curaggiu a matri e figghia; comu, nun lu sapi chi a criatura nun è ne zita e ne tantu menu maritata, comu fa a fari l’auguri a una ca nun sapi di unni ci rriva stu figghiu, o... pensa chi ci rrivò pi virtù du spiritu santu? (Nedda rinviene lentamente e lamentandosi).

NEDDA
Unni sugnu? Cummari, vui cca? Nun haju caputu chiddu ca successi.

‘PURI’DDA
E nenti, nenti ci fa cummari, jazzativi, chi vuliti chi havia di succediri! Ah, u dutturi mi lassò di farivi l’auguri! e poi, scusatimi, nun vi l’havia dittu jò chi vostra figghia era... (facendo ancora segno di gravida) c’era bisognu di scumudari a iddu?

NEDDA
(Si ricorda del dottore) ‘Gna veru! U dutturi c’era! E ora, ora unni è, si ‘nni ju?

‘PURI’DDA
E c’havia aspittari chi a vostra figghi ci vinivanu i dogghi?

NEDDA
E finitila, vi dissi! Nun po’ essiri chi Sisìdda è ‘nna stu statu; ju, ‘nveci sugnu cunvinta chi chista fu sicuramenti ‘na maaarìa, cocchi fimminazza chi ci appi a fari lu malocchiu. U sapiti chi vi dicu, va jti a chiamari a donna Nzula (Maara), ca idda sapi comu fari pi scacciari u malocchiu e guariri a me figghia.

‘PURI’DDA
Ancora! Finitila vi dissi, chi chista... (riflette). Ora capisciu! si vui aviti puru a panza ‘rossa... certu no propriu comu a vostra figghia; e signu ca pottinu essiri i fascioli; e poi, si vostra figghia diciti chi nun ha statu cu nuddu, comu fu a essiri gravita?

NEDDA
Oh, Gesù, Maria e Giuseppi, finarmenti ‘ncuminciati a capiri! Ora ci jiti a chiamari a donna Nzula? Vi fazzu avvidiri chi subitu niscemu di stu ‘ncantisimu; e me figghia svuncia comu un palluni spirtusatu! 

‘PURI’DDA
E va beni, quasi quasi mi cunvincivu macari ju; curru a vidiri s’attrovu. (Esce).

SISI’DDA
(Rosìna comincia a rinvenire) Unni sugnu? Chi mi sentu strana, mi gira a testa. Matri, vui cca? Chi fu, chi successi?

NEDDA
Nenti. Jazzati figghia, chi ora, a mumentu, comu rriva donna Nzula si sistemanu tutti cosi.

SISI’DDA
(Preoccupata) Donna Nzula! E chi havi di farimi donna Nzula?

NEDDA
Scacciariti lu mal’occhiu, livariti sta maaria chi teni dintra ssa panza, quantu così svuncia; capisti?

SISI’DDA
Lassatimi stari matri, chi ju nun haju di bisognu d’aviri scacciatu nenti! 

NEDDA
A tia pari, figghia mia. Spissu, succedinu cosi strani, cosi chi su difficili di spiegari. Ora senti chi facemu, ajutami a priparari chiddu ca servi a donna Nzula. (Escono e vanno a prendere cose che usa adoperare lo jettatòre: una treccia d’aglio, una corona di peperoncini, sale, corni, ferri di cavallo... Bussano). Sta casa sta divintannu un postu di pilligrinaggiu; e cu è ora? (Continuano a bussare). Jamu avanti!

LENA
(Una donna anziana, madre del giovane prete del paese) Salutamu, donna Nedda. Chi ‘ntisi, ca Sisìdda sta mali? E... chi havi nun si sapi?

NEDDA
Ah, ma nni stu paisi li nutizi hannu l’ali. 

LENA
Chistu è lu ringraziu pì avirimi pigghiatu dispiaciri di vuiautri?

SISI’DDA
Nun ci faciti casu, donna Lena, me matri è sulu pigghiata di sta cosa chi mi capitò e ogni pilu ci pari un travu.

LENA
E chi hai, chi hai figghia mia?

SISI’DDA
E chi nni sacciu! Sacciu sulu chi... u viditi? Mi vunciò a panza e nun sapemu lu mutivu.

NEDDA
Sapiti chi faciti, vistu ca siti cca, ssittativi chi ora veni donna Nzula a scacciari lu malocchiu a me figghia, e nni jutati a vuciàri.

LENA
A vuciàri? Zza Nedda, ma chi diciti veru? Ju, jutari a... no, no, no! ‘Nzamai Diu! Comu, cu me figghiu parrinu, ju fazzu sti cosi!

SISI’DDA
E no, certu! Picchì vostro figghiu u pa-rri-nu, fa avutri co-si!

LENA
Chi ‘ntenni diri, figghia?

NEDDA
Nenti, nenti... sicuramenti voli diri chi jddu ‘nveci di maarii prega.

LENA
Certu chi prega me figghiu!

NEDDA
E allura faciti chiddu ca vuliti; u bisognu è di cu l’havi, e nni stu casu nun è sicuramenti vostru.
LENA
Picchì nun lu chiamavavu ‘nveci, chi vi jutava a priari, si era lu casu...

SISI’DDA
(Adirata) No! No! No! Vi dissi no! Nun vi risicati e nun ci diciti nenti! Jitivinni! E lassatimi ‘n paci ora!

LENA
Ih, figghia! E chi fu? chi ti dissi? Sulu di priari! Sai chi mi pari propriu assatanata, pigghiata di li diavula! 

NEDDA
Eccu, u viditi chi v’accurgistivu puru vui! Chista è propriu assatanata! E’ pussiduta du dimoniu!

LENA
E finitila, puru vui, donna Nedda; e lassatila perdiri a donna Nzula! Soccu pinsati chi po’ fari pi vostra figghia? 

NEDDA
Livarici lu mal’occhiu chi appi fattu.

LENA
Ancora?

NEDDA
Ah, nun ci criditi? Aspittati a parrari e poi viditi!

LENA
Forsi capivu chi è megghiu ca mi nni vaju pi davveru; picchì chistu chi nun è mumentu di parrari cu vui. Salutamu. (Sta per uscire, e Sisìdda vorrebbe che lei rimanesse).

SISI’DDA
Ju... nenti, nenti, lassatimi perdiri. (Lena esce). Matri, ju nun vogghiu essiri di... spirimentu a donna Nzula. Nun havi nenti di chi scacciarimi.

NEDDA
Spetta a dillu ti dissi a tu n’avutra! Vidi chi comu veni donna Nzula, tu guarisci subbitu, senza chi ti ‘nn’ aduni, e finalmente sta camurrìa da panza vuncia.

SISI’DDA
No, matri, mi scantu di maarii! (Si sente arrivare gente; è donna Nzula con ‘Purìdda). Cca, cca sunnu! Ju unni u bagnu mi ‘nchiudu! (Scappa di corsa inseguita da sua madre che vuol persuaderla).


FINE PRIMO ATTOSECONDO ATTO


(Scena come prima)

NEDDA
(Rientrano in scena; mentre Nedda continua a persuadere Sisìdda a farsi scacciare il malocchio da donna Nzula) Camina ti dissi! e nun fari a picciridda, chi nenti ti fa donna ‘Nzula; e poi non ci sugnu ju cu donna Lena?

SISI’DDA
E va beni matri. Ma idda nun è chi m’havi a spugghiari e visitarimi?

NEDDA
Ma quannu mai! Ora, mancu i duttura cchiù spogghianu, cu ssi apparecchi moderni chi hannu. (Bussano, e Nedda va ada aprire).

‘PURI’DDA
(Entrano. Nzula, donna anziana, vestita di nero, ha addosso una treccia di peperoncini e una d’aglio) Comu sta Sisìdda? Donna Nedda, dici donna Nzula di spicciarinni, chi havi ‘n autru casu urgenti di jiri a vidiri.

NEDDA
(Addolorata) Donna Nzula vi nni prju; firmati sta vunciatìna. 

NZULA
(Parlerà con fare magico, poetico e grande cattedraticità) Eccumi, donna Nedda;/ è la vostra panzudda,/ o chidda di Sisidda?

‘PURI’DDA
(Quasi sottovoce, a Nzula) Sisìdda, Sisìdda ci dissi chi era!

NZULA
(A Nedda) Pirdunatimi signura du sbagghiu;/ ma vui, dicitimi, spittati un figghiu?

‘PURI’DDA
Cu, a cummari? ‘Gna bonu ‘ncuminciamu!

NZULA
Vuiavutri mittitivi a lu coddu sti trizzi d’agghi e pipareddi,/ e cu mia ripititi sti paruleddi./ Chi cu agghi, prizzemuli e finocchiu,/ subbitu ci scacciu lu mal’occhiu./ (A Sisìdda) Ssettati figghia mia,/ ca scacciamu sta maarìa. (Sisìdda si siede un po’ impaurita). / Cu la manu straminati, girannu, sali,/ a facci di cui fici e nni voli mali./ (Si dispongono a girare dietro a Nzula, ripetendo, a cantilena e passo da mezzo ballo, gli scongiuri ch’ella va facendo).

‘PURI’DDA
(A Nzula) Quannu dici zà Nzula... (si gira rivolgendosi a Nedda) Vui siti pronta, cummari?

NEDDA
‘Gna si.

‘PURI’DDA 
E allura putemu partiri zà Nzula. (Inizia il giro attorno alla sedia dove è seduta Sisìdda).

NZULA
(Concentrata) Cuncintrativi, dicu a vui cummari,/ pi jutari megghiu li maari./ Cu mia ripititi sti paroli,/ pi rrivari ‘nsinu a unni si voli!/ Alalà! Alalà! Alalà!/ Mali tintu r’unni sta!/ (Si parte) “Trentatrì spirdi, trentatrì ‘nfirnali/; trentatrì diavuli cu l’ali!/ A rassu, a rassu di stu tristi mali;/ chiappativi di supra stu gran Sali!/ (Vanno buttando sale ripetendo la filastrocca; mentre Sisìdda si lamenta) Di lu mali tintu, Diu mi nni scanza;/ nesci lucifiru di sta panza!/ Lu Sali di lu mal’occhi è pernu,/ di la tò morti, ancili du ‘nfernu!/ Alalà! Alalà! Alalà!/ Mali tintu fui di cca!/ Io ti ‘nvilenu cu pipi e sali,/ a tia e a cui nni voli mali!/ (Buttano un po’ di sale in aria) Sàtana tintu, Sàtana ‘mbrugghiuni;/ nesci ti dissi, di stu panzuni!/ Alalà! Alalà! Alalà!/ Aceddu di malaguriu r’unni junci,/ ca lu nivuru, lu biancu nun lu tinci!/ E lu lariu, lu beddu nun l’agghiunci!/ Ammatula chi p’aceddu iddu si scanza;/ ju ti ordinu di nesciri di sta panza!/ Alalà! Alalà! Alalà!/ (Guarda Sisìdda fissa negli occhi).

NEDDA
(A ‘Purìdda) E ora chi sta facennu?

‘PURIDDA
Zittitivi, nun parrati!

NZULA
(Parlando sempre come se fosse in trance) Silenziu, guardati e nun parrati;/ mentr’ju la guardu e vui giràti!/ Guardami, cifaru ‘nfirnali;/ ancilu tintu di lu mali./ Ju ti gridu di sta stanza;/ abbannuna subbitu sta panza!/ Alalà! Alalà! Alalà!/ Nesci subitu (indicando la pancia di Sisìdda) di cca!!!

CECE’
(Entra, rimane meravigliato e s’avvicina da Nedda a chiederle sottovoce cosa stia accadendo) Ma chi è stu ballittu? Ah, forsi picchì havi assai chi nun chiovi, e fati a danza da pioggia?

NEDDA
(Pure sottovoce) Zittuti, e nun ciatàri! E mettiti puru comu a nuiautri, si nno nun si scaccia lu mal’occhiu! 

CECE’
(Che non capisce) Luma...chì?

NEDDA
Lumachi, si! crastuna! Dicu ti vò zittiri e ti metti comu a nuiautri? (Cecé esegue, e, assumendo anch’egli la posizione delle altre, ne ripete anche le parole).

SISI’DDA
Matri, mi sentu mali, mi sentu d’accupari; datimi aria, datimi aria! (Sviene; gli altri rimangono impietriti, non sanno che fare; Cecé vorrebbe aiutare la figlia).

NZULA
Fermu vui! Cu mia girati e nun ci dati cuntu,/ chi chistu è signu ca lu fini è ghjuntu./ Occhi di aquila sugnu e a occhi fissi ti leggiu!/ Dimoniu cifaru ca di mia nun si peggiu!/ E vuiavutri parrati appressu a mia,/ ripetennu tuttu a litania./ Vui parrati all’aria e ju parru a lu ventu./ (Continuano a girare lentamente con le braccia in aria attorno a Sisìdda, tranne Nzula che la guarda in faccia parlandole, mentre gli altri vanno ripetendo: alalà! Alalà! Alalà!) Sautati ogni tantu. (Faranno dei saltelli mentre girano) Domina e Diu di lu firmamentu,/ sciogghi di cursa stu ‘ncantamentu./ Spiriti chi vi pigghiastivu sta fimminedda manza;/ scacciami, o Supremu, lu tintu satana di sta panza!/ (Resta con le mani e la faccia in aria; le cominciano a tremare le mani, poi le gambe, e, in preda ai sussulti, cade seduta su di una sedia, dando ancora qualche strattone; mentre quelli continueranno a girare ripetendo sottovoce la cantilena. Calmatasi, comincia a parlare lentamente, con voce d’oltre tomba e sotto sforzo, e quelli sempre girando cantilenano sottovoce: alalà, alalà, alalà). Tri testi r’agghi,/ tri grossi cipuddi;/ tri cori di scrippiuna ancora vivi;/ tri testi di rospu cu pampini di aulivi./ Tri pizzuddichia di corna di ciaraveddu;/ tri filamenti ri cuda ri viteddu./ Tuttu misu dintra un pignatùni;/ supra un focu leggiu di cravùni./ Arriminati sempri lentu lentu;/ ‘nsina ca si sciogghi e fa l’unguentu./ A notti s’arrivugghi e grapi a porta;/ quantu lu mal’occhiu fora si nni nesci;/ lu vinticeddu appressu lu cunnusci,/ nna lu diavulu ca si lu suca e si nni pasci. (Tace per un po’ di tempo; poi ricomincia a muoversi, abbassa la testa girandola intorno. Si alza lentamente come stordita, gli altri si fermano a guardarla. Mentre si alza, rinvenendo, Sisidda che si porta davanti a Nzula). Si tu Sisìdda? Mi sentu stanca; chi successi? C’haju fattu?

SISI’DDA
Mah, sparrava...

NZULA
E c’haju dittu, cosi tinti?

SISI’DDA
Veramenti ju nun capivu bonu, parrava d’un pignatuni...

NZULA
(Ai tre che guardavano stupiti) E vuiavutri, nenti sintistivu?

CECE’
(Meravigliato si stropiccia gli occhi) Nun haju caputu si dormu o sugnu svigghiu!

NEDDA
Diciavu di testi d’agghi, cipuddi, scrippiuna...

‘PURI’DDA
Corna di ciaraveddu, cuda di viteddu...

NZULA
Ah! Nun vi scurdati però ddi tri paroli fruttu, ca sunnu lu vinculu di tuttu: alalà! Alalà! Alalà! E ora, vistu chi tuttu è finutu,/ cu prju vi lassu e lesta vi salutu (si avvia ad uscire).
NEDDA
Spittati, donna Nzula! (cerca a lungo nelle sue profonde tasche, poi ne tira fuori tre monete e glieli da). Tiniti; havia di jucarimi du nummari, ma megghi a vui c’aviti li manu santi, chi a lu statu ca si nni futti tanti.

NZULA
Oh, tri tarì! Voscenza binirica (esce).

NEDDA
Santa e ricca donna Nzula! Donna ‘Purìdda, viditi chi mi tocca fari? nesciri tri tarì pi un malocchiu; però, anchi donna Nzula, chi misteri ‘nfami chi si ju a scartari, nun c’era n’autra cosa menu traficusa e macari menu rischiusa? Oh, quannu si stinnicchiò, pinsavu chi avissi murutu!

CECE’
A vo sapiri ‘na cosa? Era megghiu ca ti jucava di tri tarì. Mancu chi mi facistivu girari a testa, a furia di fari ddi ballitti.

‘PURI’DDA
U discursu è bellu e bonu, ma ju i capiddi ancora nun l’haju pututu giustari! Vi salutu a tutti (sta per uscire ed entra padre Janu).

PATRI JANU
Permesso! Permesso!

‘PURI’DDA
Oh, patri Janu! Rrivastivu a chiusura di sipariu.

SISI’DDA
Oh, no!!! (sviene mentre tutti corrono per prendere qualcosa e darle aiuto).

‘PURI’DDA
Oh, Madonna! E ora? Chistu è signu ca o battisimu c’è (dovrebbe scriversi ci haju, ma, per l’errore che spesso commettiamo nel pronunziare i verbi, va bene scritto così) ghjri cu i capiddi scumminati. (Esce anch’essa a cercare qualcosa).

PATRI JANU
(Si abbassa a soccorrere Rosìna) Sisìdda, Sisìdda! Chi fu chi successi? Rispunti, santu Diu!

SISI’DDA
(Rinviene... si fa per dire, ed è molto passionale)) Ah, cca si! Janu, Janu miu! Fici finta di sveniri apposta, pi stari cu tia, sula.

PATRI JANU
(Ha paura che gli atri possano sopraggiungere da un momento all’altro.) Zittuti! Chi dici? 

SISI’DDA
Dda vasàta chi mi dasti non mi lassa cchiù pi curtu, e la notti pi mia è sempri jòrnu!

PATRI JANU
Sisìdda, haju priatu tantu, di poi chi ti desi dda vasta. Cridimi nun vulìa rrivari a tantu. La carni è debbuli, e capitò. Pirdunami, nun lu fazzu cchiù; nun pozzu abbannunari l’abitu ca portu, vogghiu chi capisci. Nun sentu nenti pi tia!

SISI’DDA 
Ora, ora lu dici chi nun senti? Oramai è tardu, picchì... spettu un figghiu?

PATRI JANU
Un figghiu? Chi figghi?! Sulu ‘na vasàta ti desi!
SISI’DDA
Oramai è tardu. Me patri già capiu ca tutti ddui... (Stanno per arrivare gli altri con bicchiere ed altre cose che servono per aiutare chi perde i sensi) Non ti moviri di cca, e nun m’abbannunari!

NEDDA
(S’abbassa per darle un po’ d’acqua) Teni, figghia mia... 

SISI’DDA
(Stava per prendere il bicchiere; e sviene di nuovo). Matri, moru!

‘PURI’DDA
(Meravigliata) Cummari, chi sorti di cala e ghjsa! Così un corpu nni fa veniri. Ju vaju a chiamu u dutturi! 

PATRI JANU
No, no! Lassati perdiri, ca ora si ripigghia!

CECE’
Spittati, spittati ca vegnu cu vui. (escono).

PATRI JANU
(Preoccupato) E ora? (Nedda lo guarda) Ora, comu veni u dutturi nun è peggio, si...

NEDDA
Chi diciti, patri! E’ mugghiu forsi vuliti diri? Scertu, si però è veru chiddu ca dici u dutturi, e allura è signu ca è veru peggiu, ci cunveni forsi chi resta svinuta a Sisìdda; si nno so patri...

PATRI JANU
U dutturi? Picchì già vinni? E chi dissi, chi dissi?

NEDDA
Un mumentu fa vinni, e menu mali chi so patri nun c’era; picchì si sintia chi spittava un figghiu... (Adirata) ‘na guerra succidìa... pum! Pum! Pum! 

PATRI JANU
(Terrorizzato, quasi balbetta) Pum, pum, pum, così pi-pi pi-pi... finta? 

NEDDA
(Meravigliata) Pi finta? Pi finta o tiatru! 

PATRI JANU
(Preoccupato, implora Nedda) Ma ju nun c’entru nenti! Nun c’entru nenti cu stu discursu! Malidittu ddu jornu ca fu!

NEDDA
(Meravigliata) Ma di quali discursu e jòrnu parati?

PATRI JANU
Vostra figghia nenti va dittu?

NEDDA
Nenti... di ‘nzoccu?

PATRI JANU
E allura lassamu perdiri. Dicistivu ca vostru maritu è...

NEDDA
Non ciù dissi patri, chiddu quannu s’infuria, è capaci di fari ‘na straggi! Menu mali ca u discursu da panza, è veru pi finta; si no... pum! Pum! Pum! 

PATRI JANU
(Terrorizzato) Ih, e bonu, bonu! Ca u capivu. Ma... u discursu da panza è davvero pi... finta?

NEDDA
Allura comu! Vui pinsàti chi si nun ci avissi fattu fari lu mal’occhi, a sta ura ju fussi cca? Chiddu puru cu mia sa scutta!

PATRI JANU
E... lu malocchiu ciù facistivu fari pu discursu da... panza?

NEDDA
Allura picchì? A panza havi vuncia.

PATRI JANU
Ah, picchì cu malocchiu a panza avissi... Ma dicitimi ‘na cosa, allura, vostru maritu puru cu vui... pum! Pum...! Pum?

NEDDA
Allura chi? Menu mali...

PATRI JANU
(Dalla paura comincia a balbettare) Chi-chi è pi-pi-p pi-pi... finta!

NEDDA
Chi è patri? Chi vi pigghiò? Vi scantastivu? E di ‘nzoccu si è pi finta. Sapiti chi mi pariti stranu; e poi vui chi ci trasiti?

PATRI JANU
Certu! Chi ci trasu ju, ci dicissi? (Nedda lo guarda meravigliata) No, nenti... è ca stu discursu di sparari...

NEDDA
(Curiosa) E si me maritu è così? Chi subitu si quarìa e perdi u lumi da raggiuni chi ci putemu fari? Ma ‘un ci pinsàti, è pi finta, nun vu dissi? Ddu dutturi, secunnu mia, nun nni capisci nenti, ci vitti a panza vuncia a Sisìdda e si fissò chi (facendo il segno di gravida) è... menu mali chi dopu vinni donna Nzula, si nno comu rriva u dutturi ‘ncuminciava arreri puntu e a capu cu discursu ca (facendo il segno di gravida) era... 

SISI’DDA
Matri, unni sugnu?

NEDDA
Sisìdda, a matri, cca sugnu. U viri, c’è’ ancora cca patri Janu! Aspittasi, parrinu, quantu ci pigghiu un pocu d’acqua cu zuccaru a Sisìdda (esce).

PATRI JANU
(Guarda dove è uscita Nedda) Senti, cunveni stari carmi e vidiri comu risorviri sta situazioni, picchì a comu capisciu to patri è troppu fucusu e po’ cumminari l’opira, quindi... cerca di sapiri chiddu ca dici prima di parrari, picchì ju nun ci trasu proriu nenti nni stu discursu.

SISI’DDA
Ti dissi chi nun mi ‘nteressa propriu di chiddu ca pensi, picchì u figghiu è to, e ora a me patri ci cuntu pani pani e vinu vinu di chiddu ca successi.

PATRI
Successi! Ma di ‘nzoccu? E di quali cosi parri, si ti desi sulu ‘na maliditta vasàta?

NEDDA
(Entrando) Parrinu, chi dici, comu si senti? 

PATRI JANU
Eh si sapissivu! Mi sentu, comu diri... comu si avissi di jiri... a fari un (Gabinetto) sirvizieddu. Haju u stomacu chi si rimina tuttu...

NEDDA
Ma chi capistuu? Ju dicia comu sta Sisìdda? Picchì puru vui vi sintiti mali? (Alla figlia) Teni, teni figghia mia chi ora comu veni u dutturi capisci d’aviri sbagghiatu, ti duna ‘na bedda midicina giusta e finiscinu tutti cosi.

SISI’DDA
‘Ncumincianu, vuliti diri! 

PATRI JANU
(Nedda non capisce e guarda, meravigliata, patri Janu) Eh, si u dutturi è fissatu ca vostra figghia è... (ripete il segno di gravida) a vostru maritu cu ci leva da testa?

SISI’DDA
Mi scantu matri! Già mu mmagginu chiddu ca cummina me patri! Ora mi chiudu dintra u gabbinettu e nun nesciu cchiù. (Fa per andare, e padre Janu le corre dietro).

PATRI JANU
Macari ju! (Nedda lo trattiene e si ferma anche Sisìdda).

NEDDA
Vui? Cu me figghia?

PATRI JANU
(Cerca di correggersi) No, no! Ma chi capistivu? Dissi... macari ju nel senzu di diri... macari ju mi nni scappu! 

NEDDA
Sapiti chi facemu ‘nveci? Tu (alla figlia), ti chiudi pi davvero ‘nto gabinettu; cumu rriva to patri u chiami di cursa e ci duni a parrari, ca nuautri parramu cu dutturi... (Preoccupatissima) Ma... dimmi ‘na cosa, nun è chi pi casu tu spetti pi davvero un... (Si sentono arrivare gli altri e Sisìdda scappa in bagno).

CECE’
(Adiratissimo) Trasissi dutturi. (Alla moglie) Unni è, unni è to figghia? Gran pezza di svirgugnàta! (Padre Janu comincia a preoccuparsi).

SISI’DDA V.F.S.
Patri, patri! Cca, cca sugnu; viniti chi vaju a diri ‘na cosa!

CECE’
Si hai curaggiu, cca ha veniri, e l’ha diri, davanzi a tutti!

SISI’DDA
Davanzi a tutti nun pozzu; mi vriognu!

CECE’
Ora ti vriogni? Anciuleddu favusu! (Alla moglie, infuocato al massimo) Chi guardi tu ‘n’autra strampalata? Curri a pigghiari ‘na corda e u bastuni di virga, chi prima ‘ncumniciamu a fariccili tastàri a signurinella!

DOTTORE
Signor Cece’, cosa dice? Lei non può...

CECE’
(Quasi che vuol suonargliele pure al dottore) Lei, dutturi, si facissi li cazzi so, chi a chiddi mei ci pensu ju! E... si a signurinella nun mi dici cu è lu crastu ca cumminò sta marrunàta (Padre Janu è mezzo morto), a testa ci la staccu du coddu! Chi è parrinu s’affriggi? Ora? Comu ‘ntrovu o masculiddu è lu bellu! Ddi cosi, lei mi capisci a quali cosi mi rrifirisciu, ci tagghiu sani sani (il prete a soggetto) e mi li pistu sutta i pedi. (Facendo il verso, mentre padre Janu è come se si sentisse lui il piede di sopra. Poi torna a chiamare la figlia, sempre adirato al massimo) Veni ti dissi, a tu ‘n’autra!

SISI’DDA
Nonsi, mi scantu; vossia havi di veniri!

CECE’
Spittassi dutturi quantu a vaju a pigghiu pi capiddi (esce).

NEDDA
Dutturi! mi dicissi; veru è...? (Il dottore annuisce). E allura vossia nn’havi a jutari, si nun voli scippari puru vastunàti; avemu a vidiri comu tampunari la cosa... mumintaniamenti s’intenni, quantu si carma ddu cifaru di me maritu, e dopu videmu. Lei havi sulu di diri chi si sbagghiò e chi me figghia havi... chi sacciu, vidissi lei! ‘Nzumma si ‘nvintassi ‘na malatia, chi dopu nuautri nni ‘nvintamu la cura ri fari.

DOTTORE
Ma lo capisce, signora, cosa mi sta chiedendo? Come faccio a dire che sua figlia non è in cinta?

‘PURI’DDA
Dutturi, haju ‘na strana ‘mprissioni chi si dici ca è ‘ncinta, di comu è cavudu u zù Cecè, rischia di pigghialli pi davveru ‘na ‘nsaccàta di bastunati; (il prete si tiene il di dietro) quindi... (si tiene il naso col pollice e l’indice e, annusando, cerca di capire da dove arriva la puzzada) Cummari Nedda, a sintiti sta puzza?

NEDDA
(Guarda il prete meravigliata) Parrinu, nun mi dicissi...

PATRI JANU
Ju è scappari di cursa; dopu mi faciti sapiri comu finisci (esce).

NEDDA
Haju ‘na strana ‘mprissioni... chi u parrineddu...

CECE’
(Trascina la figlia per i capelli) Veni ti dissi, ca c’è u dutturi, quantu videmu stu discursu. Allura dutturi, damuci ‘na bona cuntrullata.

DOTTORE
Su, siedi, quanto vediamo un po’. 

SISI’DDA
(Ai tre) Vuautri girativi, ca mi vriuognu.

CECE’
Lassa ca finisci sta commedia chi dopu si nni parra! Di mia e di so matri chi ha misi o munnu si vriogna! E di chiddu, di chiddu non ti vriugnasti, grandissima tappinàra chi nun si avutru?

‘PURI’DDA
E bonu compari! giramunni.

CECE’
(Sempre adirato) E nun mi tuccati vui! E nun vi mmiscati nna sti discursa!

‘PURI’DDA
Ih, vui stati facennu u scartu picchì aviti a chi fari cu fimmineddi!

CECE’
E mannatimi a vostru maritu che ce la soffia?
DOTTORE
E allora, che dobbiamo fare? (I tre si girano; Sisìdda siede e il dottore la controlla) Tira fuori la lingua (esegue, e dopo un po’, titubante, comincia ad inventarsi, qualcosa). Eppure è strano! E’ possibile che mi sia sbagliato? Sapete che è veramente strano!

CECE’
Dutturi guardassi bonu!

CECE’
Io so, cosa fare! E devo dirgli che guardando bene la lingua non sembra proprio che aspetti un bambino... niente, sarà sicuramente una forte stomatite infantile che, dopo... vent’anni, si è rifatta viva. (Ai tre) Potete girarvi. Si, si, sicuramente sarà questo! Senti che facciamo, domani vieni a trovarmi in ambulatorio che ti faccio...

SISI’DDA
No, all’ambulatoriu no, mi scantu!

DOTTORE
Senti che fai, vieni con tua madre così faccio l’ecostomatite a tutti e due, giacché anch’essa ha la pancia pure un po’ grossa, e così ti prescrivo la cura giusta.

‘PURI’DDA
Dutturi, ju haju liggiutu assai e stu discursu da stoma...

DOTTORE
(Un po’ adirato e quasi sillabando) Voi avete solo perso tempo a leggere, perché quando si legge e non si capisce quello che si sta leggendo, è solo tempo spre-ca-to.

CECE’
Dutturi, a me mugghieri chi ci visitati? Nun lu sapiti chi cu dda disgrazia chi ju appi tempu arreri, fui operatu e nun pozzu aviri figghi?

DOTTORE
Ma il controllo non serve solo a sapere se uno aspetta un figlio, può avere qualcos’altro!
CECE’
E va beni. Però vaju a diri chi non fu giustu chiddu ca mi ‘nfrusastivu un mumentu fa, pi strata: (Ironizza quanto gli aveva prima detto per strada il dottore) “Forsi è un masculiddu; aviti a essiri cuntentu; circati di vidiri chi nomu mittiricci”...

DOTTORE
Putroppo si può anche sbagliare, caro don Cecé.

NEDDA
(Al marito) Ti carmasti ora?

‘PURI’DDA
Oh! U sapiti ora chi fazzu? Finarmenti mi vaju a sistemu i capiddi!

CECE’
E no, cara cummari, si dici “trenta e dù vint’ottu!” Prima di tuttu aspittati chi pigghiu ‘na buttigghia quantu vivemu. (Va a prendere una bottiglia) Tiniti i bicchera. (Prendono ognuno il proprio bicchiere, e dopo averli riempiti...) Allura, facemu un bellu brindisi...

SISI’DDA
Patri, prima chi ‘mbiviti, va pozzu fari ‘na dumanna? 

CECE’
Certu, figghia mia! 
SISI’DDA
Si u dutturi dicìa ca ju spittava pi davvero un piccididdu, veru vui ‘m’avissivu ‘mmazzatu?

CECE’
(Inorgoglito, guarda tutti e, con falso sorriso, cambia le carte in tavola) Ma quannu mai! (Rosìna sviene, tutti si guardano sbalorditi e corrono aprendere qualcosa per aiutarla a rinvenire) Dutturi! Allura... (facendo segno di gravidanza).


FINE SECONDO ATTOTERZO ATTO 

(Scena medesima. Nedda ritorna dal controllo medico con la figlia)

NEDDA
Viditi, signuri me! E ju ancora chi giru! (facendo come quando schiacciavano il malocchio) “Tri testi di rospu cu pampini di aulivi; tri cori di scrippiuna ancora vivi... Alalà! Alalà! Alalà! E dd’avutru babbasùni di to patri chi girava cu nui! Ah, signuri, signuri! E comu attrantava dd’autra donna Nzula! Ora ‘nn’havi tortu to patri a dumàri comu un fuarèddu? ‘Nn’havi tortu to patri si ‘na passata di corpa ci dassi puru a donna Nzula... chi tra l’autru nni fici pigghiari un moto, cu ddu trimulizzu c’havia? Chistu nni miritavamu di tia?

SISI’DDA
E bonu matri, ca sbagghiari si po’! Raggiuni aviti. 

NEDDA
Raggiuni si, e ma mancia squadata! E ju ca nna tuttu stu discursu m’appi a fari puru l’eco camurrìa ddocu comu si chiama! E ora, ora cu ciù dici a to patri? Cu ciù dici cu è u patri di stu nuccenti ca porti ‘n panza? Picchì... nui lu vulemu sapiri cu è st’avutru testa senza siménza. 

SISI’DDA
(Quasi piangendo) Nun lu sacciu, matri! Ju sempri sula haju statu.

NEDDA
Senti, chiaremu ‘na cosa, tu pensi ca ju cridu chi ha statu sula, e chi stu figghiu ti rrivò... (Evidenziato) pi virtù du spiri-tu san-tu?

SISI’DDA
E allura comu?

NEDDA
Senti, voi... veramenti chi t’ajutu?

SISI’DDA
E certu!

NEDDA
E allura, ajutari a mia a capiri cu è stu testa di brigghiu; (sillabato) stu... signu-ri-ne-ddu! (silenzio) Chi è, nun rispunni? Ah no? E ju cca sugnu, chi spettu!

SISI’DDA
Si, veru c’è un signurineddu!

NEDDA
Oh, finarmenti, Gesù Sacramintatu!

SISI’DDA
Ma ju, a stu signurineddu... sulu ‘na vasata ci desi! Po’ essiri, matri chi sulu cu ‘na vasata, spettu un piccididdu?

NEDDA
Senti, bidduzza, si ogni vasàta sfurnassi un picididdu, a sta ura fussimu tutti misi comu i sardi salàti!

SISI’DDA
Allura diciti chi nun pò essiri?

NEDDA
U capivu; facemu ‘na cosa: vistu chi cu mia nun vo parrari, ora, comu rriva tò patri, ci a cunti a iddu a sturiella da vasàta; po’ essiri chi iddu sapi chi risposta dari a stu quiz.

SISI’DDA
No, no, matri pi favuri! Nun mi faciti parrari cu me patri di sti cosi; chi chiddu dduma comu un fuareddu, e mi mmazza a vastunati! (Si sente rumore di passi). Iddu, iddu è! E ora, di unni ‘ncuminciamu?

NEDDA
(Preoccupata) Madonna bedda! A chistu mi l’avia scurdatu! E chi ci dicu ora?

CECE’
Ah, già cca siti? (Alla figlia) E allura, vi visitò u dutturi? E chi ti urdinò, chi ti urdinò?

NEDDA
(Sisìdda guarda la madre e non sa che dire) Ci urdinò... ci urdinò... spetta, comu si chiama? Corpu di Sali! Cca, u vidi? l’haju cca, ‘n punta da lingua...

CECE’
Comu ‘n punta da lingua? E allura o farmacista ci mmustri a lingua ‘nveci da ricetta? Nun tu scrissi u dutturi chi midicina pigghiari? 

NEDDA
(Cerca di togliersi dagli impicci con un sarcastico sorrisino) Oh, ma u sai chi m’avia cunfunnutu? Ah, si nun ci fussi tu...!

SISI’DDA
Nun fussi megghiu!

CECE’
(Alla moglie) Chi dici chista? (Alla figlia) Chi senti diri?

NEDDA
Nenti, nenti! Idda... senti diri ca... siccomu stavamu parrannu di cosi... intimi, cosi di fimmini, e rrivasti tu, si ‘nveci ‘un rrivavi... (Cecé non capisce) eccu, u sapìa, certi mumenti mi pari un papasùni, comu unu chi nun capisci mai nenti. A criatura si vriogna di tia, capisti finarmenti?

CECE’
A vo sapiri ‘na cosa? Havi un pocu di tempu, chi cu tia... mi sentu comu fussi o tiatru. 

NEDDA
O tiatru, si! Nun mi porta mancu o cinima e pensa o tiatru! 

CECE’
Eccu, vidi? Io ‘ntinnia diri tiatru nel senzu chi tu mi pari ‘n attrici, nun capisciu cchiù quannu dici veru, o pi finta; gira, vota e firrii... ma risposta di chiddu ca ti dumannu nun mi nni duni mai. Ti dumannavu da ricetta, cu a ricetta comu finiu? Ta scrissi u dutturi a medicina o no? 

NEDDA
Nenti di menu, ancora a ricetta si fermu?

CECE’
(Si siede) Spetta, spetta quantu mi ssettu, tantu capivu ca ci voli tempu pi darimi a risposta.

NEDDA
Senti, ancora nun ha caputu chi ricetta nun ci nne? E chi to figghia nun havi bisognu di nudda midicina?

SISI’DDA
(Preoccupata) No, matri, chi dici? C’è a ricetta cu a midicina!

CECE’
Allura, c’è, o nun c’è?
NEDDA
E zittuti, tu ‘n avutra! (Silenzio. Cecé continua a non capire, e Nedda continua ad imbrogliare, rivolgendosi al marito) E ci scummettu chi tu continui a fari finta di nun capiri, veru?

CECE’
Ma... (si gira a guardare dietro di lui) parri cu mia? 

NEDDA
No, cu me soru parru!

CECE’
Curnutu si ‘nn’haju caputu ancora ‘na parola!

NEDDA
Ah, no! Nun vidi chi a criatura, ci pari mali diritillu, e...

CECE’
Ah, punto e a capu semu! Allura c’è di menzu... sempri... u picciriddu?

NEDDA
Ah, ma vju ca si fissàtu cu stu picciriddu!

SISI’DDA
E parrati matri! E diciticcillu chiddu ca dissi u dutturi.

NEDDA
Abbriviamu; Sisìdda havi bisognu di partiri, di iri unni ‘na zona balniari, ricca di odiu...

SISI’DDA
Jodiu, matri, si dici jodiu.

NEDDA
Picchì ju chi dissi, nun dissi odiu? ‘Nzumma... ‘n pochi paroli havi bisognu di bagni, jittarisi a mari, ‘nzumma. 

CECE’
Ah, di (facendo come a volersi tuffare) jittarisi a mari? Allura tutti chiddi chi hannu a panza rossa hannu bisognu di jittarisi a mari? 

NEDDA
Ca certu! Picchì nun lu sapii?

CECE’
Veramenti no! E unni ssa zona... unni havi di jri, c’è sulu alberghi?

SISI’DDA
Qali albergu e albergu! Ju m’accuntentu puru d’un littineddu supra u scogghiu. 

NEDDA
Quali scogghiu e scogghiu, puru tu ‘n’autra! A portu unni a zia ‘Ntonia, chi è sula e abbita a mari; tantu idda è ranni e servi chi ci fa puru cumpagnia. Comu l’ha capiri chi a criatura urgi di un casu urgenti, havi ‘na: picciridditi!

CECE’
‘Na picci...chi?

NEDDA
No chi! Dditi, ddi-ti! (Cecé è più confuso che persuaso) U capivu, a oj si propriu addummisciutu, quannu mai tu capiri ‘na cosa. La picciridditi, è... comu fazzu a spiegaritilla, ‘gnuranti? L’ha prisenti quannu una havi a panza ‘rossa e a genti ci dici: “Auguri! Chi è masculuddu o fimminedda?” E nveci chidda ca panza rossa ci rispunni: “ma quali auguri e auguri!” “Picchì chi ha?” cuntinua a genti; e chidda ca panza ‘rossa ci rispunni dispiaciuta: “Haju ‘na picciridditi!” U capisti ora, finalmenti?

CECE’
Ah, nenti di menu! E ju ancora ca mi sfurniciava ri capiri chi era! Quindi, allura si a mia mi vunciassi a panza, e a genti mi dicissi: “don Cecé, chi è masculiddu o fimminedda?” Ju ci rispunnissi: “No, è ‘na picciridditi!”

NEDDA
Oh, vidi chi ‘ncuminciasti a capiri?

CECE’
E avissi di jittarimi puru a mari?

NEDDA
Certu!

CECE’
Allura siddu ju mi mintissi ‘na cosa... (indicando sotto il maglione)

NEDDA
Propriu così! Chi è, nun ci cridi? Prova a mittiriti ‘na cosa chi ti fa a panza rossa e ti ssetti un pocu fora davanti a porta a sentiri o primu capassa, e poi vidi si nun è comu ti dicu ju.

CECE’
U sai chi mi dasti ‘na bedda pinsàta; ora mi nfilu un cuscinu sutta u magghiuni e videmu chi succedi (va a mettersi sotto il maglione qualcosa che gli ingrossa la pancia.)

SISI’DDA
Ma chi ci dici, matri? Chiddu veru fora si ssetta ora!

NEDDA
Fallu ssittari, chi servi ca pigghia un pocu d’aria frisca. Chiuttostu, sai chi facemu? Però prima di ogni cosa vogghiu ca rispunni a dda dumanna.

CECE’
(Rientra con una pancia che sembra scoppiargli) E’ bonu così? Ora mi ssettu fora e videmu si è veru u discursu chi a genti sapi du mari e da picciridditi (esce portandosi dietro una sedia).

NEDDA
Certi mumenti mi pari propriu un picciriddu, havi a pruvari cu i fatti si è veru o no chiddu ca ci dicu ju. E tu nun ti pirmettiri cchiù di diri a to patri chi è megghiu chi nun c’è!

SISI’DDA
Matri! Ju nun ‘ntinnìa diri chi era megghiu si era mortu! Ju u vogghiu beni assai a me patri, e nun vulissi chi scuprissi stu ‘mbrogghiu; si tu vui ‘nveci chi continuati a divirtiriv a pigghiallu pi fissa. 

VOCE FUORI SCENA
Buon giornu don Cecé, minchiuni! Ma chi havi cu ssa panza accussì ‘rossa?

CECE’ V.F.S.
Haju ‘na picciridditi!

VOCE FUORI SCENA
(Ironico) Pi davveru?

CECE’
Allura comu?

VOCE FUORI SCENA
Ma vossa si va ghjietta a mari! (Ironico) Havi ‘na picciridditi.

CECE’
(Rientra meravigliato) Allura veru è! U sintisti? U sintisti a mastru Brasi? Spirami però chi nun diventa di duminiu pubblicu chi haju stu mali. (Preoccupato) Ma... sta malatia nun è ‘nfittiva, veru? 

NEDDA
Nun è ‘nfittiva? Autru chi! ‘Nfetta, ‘nfetta! E comu si ‘nfetta!

CECE’
Allura a zia ‘Ntonia nun l’havi a sapiri, chi Sisìdda...? 

NEDDA
A zia ‘Ntonia oramai havi ottant’anni e sta malatìa nun la cuntaggia cchiù, e perciò puru co sapi...

CECE’
Menu mali chi mastru Brasi non visti puru a idda... senti, forsi è megghiu chi mi levu di cursa stu cuscinu da panza e mi fazzu un giru ‘nna chiazza, quantu a genti vidi chi ‘un haju nenti, si nno Brasi avanti chi è dumani, u stissu nni fa divintari ‘na famigghia di ‘nfittati! 

NEDDA
Ju accumpagnu Sisìdda ‘nna zia... cu a curriera, e a mumentu vegnu.

CECE’
Va beni, va beni. Ju vaju a farimi avvidiri di tutti. (Cecè Si toglie il cuscino ed esce).

SISI’DDA
Forsi sbagghiu puru ju a pigghiallu pi fissa a me patri, nun è giustu, e poi si scopri tutti cosi nun è peggiu?

NEDDA
Voi cu chiamu e ci dici a verità?

SISI’DDA
No, no! nun mi sentu d’affruntari sta predica! Dicitimi, matri, ju veru ‘nna zia è jiri? Che jiri a fari unni a zia si a umentu ccattu? Havi di l’autru jòrnu chi mi vennu dogghi.

NEDDA
E allura nenti capisti? Ju ti portu unni a zia, picchì... s’avissi a essiri ura di nasciri, megghiu da zia cu po’ essiri? Era a cchiù brava levatrici du paisi, e puru chi è ‘rannitta, sicuramenti sapi megghiu di mia a comu fari. Amuninni, amuninni prima chi ccattamu pi stràta. E supra a ccurriera mi cunti du patri ri stu picciriddu. (Escono e dopo un po’ rientra Cecé con Lena e padre Janu che si mostra triste).

CECE’
Trasiti, trasiti. E allura chi c’è ri tantu urgenti pi farimi turnari sùbbitu jntra? Nun è megghiu, si aviti di parrarimi, chi ci fussi me mugghieri e me figghia?

LENA
No, no! E’ megghiu così, nuiautri vinnimu pi parrari sulu cu vui.

CECE’
Cu mia? E di ‘nzoccu, s’è lecitu?

LENA
Don Cecé, semu veramenti dispiaciuti di chiddu chi capitò a vostra figghia Sisìdda, chi tra l’avutri cosi a vogghiu beni comu ‘na figghia; ma la so malatìa nun po’ cuntaggiari me figghiu; chi u criatùri havi chianci di jeri sira.

CECE’
(Fraintendendo) Donna Lena, mi dati ‘nto cori e sugnu dispiciùtu chi tuccò a vostru figghiu sta cosa; pacenzia, chi vuliti ca vaju a diri, voli diri chi strinci i spaddi e sa teni.

PATRI JANU
(Quasi piangendo) Ma ju haju a chiesa! Malidittu a quannu fu!

CECE’
E va beni, nun c’è bisognu d’allarmarisi tantu, voli diri chi per ora vi pigghjati ‘na para ri jòrna ri ferii e stati cu...

LENA
Viditi signuri me quantu siti friscu! E’ certu ora me figghiu risorbi sta situazioni e vui siti appostu! Mo sapiti chi discurriti bonu? (Con disprezzo) E unn’è, unn’è... vostra figghia cunsuma casati?

CECE’
Ih, ma donna Lena! Ca stati facennu longa! Capitò, su cosi ca capitanu. E nun è megghiu pi vui, scusati, chi vostru figghiu nun va a chiesa e vu guditi d’intra?

PATRI JANU
Nun vi facìa d’accussì piccatùri? E dicitimi, si ‘na cosa di chista avissi capitatu a vui chi avissivu fattu?

CECE’
C’avissi fattu? ‘nca pacenzia puru ju! Però ssu scantu nun c’è cchiù ormai, picchì a me figghia accumpagnò me mugghieri unni me zia ‘Ntonia, così è sicuru chi a l’autri nun li mmisca cchiù. Ora, si vuliti vi pozzu fari u café.
LENA
U café? Comu, aviti lu curaggiu e la sfacciatagginidi pinsàri puru o café! Me figghiu mancu a chiesa ju oggi, a dira missa!

CECE’
E nun fici bonu, scusati! Cu sapi avissi rruvinatu a avutri!

LENA
(Scandalizzata) Ih, patri figghiu e spiritu santu! Nun vi facìa così sfruntatu! E certu, oramai u fattu e fattu, quindi... me figghiu puru chi si spogghia nun ci fa nenti!

CECE’
Ah, sinti, pi mia si voli po’ ristari puru vistutu, e poi scusati, picchì s’havi a spugghiari? Nun po’ cuntinuari a teniri ssi robbi?

LENA
No, no, no, no! Nun po’ essiri, a vui è cosa di scriviri o Papa e farivi scumunicari! No, ma ju ora l’avvocatu pigghiu!

CECE’
(Meravigliato) L’avvocatu! Ma chi pi ‘na picciridditi?

PATRI JANU
(Continua il gioco dei fraintesi, e sempre triste) Pi vui su cosi di picciriddi. Cu sti cosi nun si scherza! E poi... pi ‘na vasata, viditi chi sta succidennu!

CECE’
‘Na vasàta? Puru! Ah, ci dastivu puru ‘na vasàta a me figghia? 

PATRI JANU
E allura! A patri Sarinu... chi a chiesa fa chiddu ca voli... avutru chi vasari e vasari! Nun ci dicinu nenti; e ju, pi quantu mi pirmisi, a prima vota di dari ‘na sula vasàta, aprimu, vostra figghia aspetta un picciriddu? Vui vi firati a mettiri ‘ncinta a vostra mugghieri sulu cu ‘na vasàta?

CECE’
Ju, si propriu vahiu a diri la verità, a me mugghieri nun la pozzu cchiù mettiri ‘n cinta mancu si mi facissi un viaggiu a Lourds abbraccettu a Patri Piu; ju fici un interventu e me stujari lu mussu, anchi si cu l’età ca mi ritrovu a aviri è megghiu così. Quindi... comu viditi, nun vi pozzu rispunniri. Ma di ‘na cosa sugnu certu, chi si ogni vasàta avissi a nasciri un picciriddu, ci vulissi ‘na levatrici a ogni cantunéra. 

LENA
Ah, u sapiti diri! E allura picchì nun vi faciti diri di vostra figghia di cu è u figghiu?

CECE’
U figghiu! Ma quali figghiu?

PATRI JANU
Allura vui... ‘un nni sapiti nenti?

CECE’
Ju? E di ‘nzoccu?

LENA
Scusati, unn dicistivu ca è vostra figghia?

CECE’
Unni è? Comu, havi menzura ca parramu, dicennuvi chi ju unni me zia pi curarisi a malatìa ca ‘nfittò vostru figghiu!

LENA
A Malatìa?

PATRI JANU
Allura è sulu malatìa?

CECE’
E certu! Così dissi u dutturi.

PATRI JANU
(Gioja massima) Pi davvero? E... dicitimi, vi pozzu brazzari?

CECE’
Certu chi mi po’ brazzari!

PATRI JANU
Vui siti u megghiu omu di stu munnu, lassati chi vi brazzu! (Lo abbraccia felicissimo). Di ora ‘nn’avanti, a ogni missa dicu ‘na priera pi vui. (Guarda il alto il buon Dio) Grazii, grazzi Padri Santu ca Sisìdda è malata!

CECE’
Eh, eh, nun vi pari chi ora stati sbagghiannu? Ma comu, abbrazzi e baci, e mi auguri a figghia malata?

LENA
(Sbalordita) Don Cecé, ma vi sinti bonu? Allura vostra figghia nun è gravida?

CECE’
Ma quali gravida e gravida, donna Lena! 

LENA
(Felicissima) Allura vi pozzu bbrazzari?

CECE’
Ancora cu sti brazzati; ma chi siti pi davveru contenti chi me figghia sta mali?

PATRI JANU
A malatia di vostra figghia è a nostra saluti!

CECE’
A picciridditi!!!

LENA
(Che non capisce) A piccirichì?

CECE’
No chi! Dditi, dditi! Picciridditi; ah, ma viditi chi è puru ‘nfittiva!

LENA
(Patri Janu prega per la gioia) E u vistimu, u vistimu ca vi ‘nfittò paru paru.

CECE’
(Meravigliato) Allura havi raggiuni me mugghieri quannu dici chi staju ‘ncuminciannu a nun capiri cchiù nenti!

PATRI JANU
(Rivolgendosi a sua madre) Matri, scusatimi, è diri ‘na cosa a don Cecé (lo porta un po’ in disparte). Don Cecé, sugnu cuntentu, cuntentu sugnu pi quanto mi dicistivu, e ju vogghiu rialarivi un pruverbiu, però nun vi mittiti purci ‘ntesta e nun dumannatimi avutru di chiddu ca ora vi dicu, vui... mi capiti? .

CECE’
Parrati patri Janu ca ju vi ringraziu pi quantu mi diciti. 

PATRI JANU
Santa mugghieri chi havi bonu camìnu; ‘nchiesa nun jiri a patri Sarinu! (Cecé rimane impietrito).

CECE’
Vi ringraziu patri; vui nun m’aviti dittu nenti. Però ‘na cosa va pozzu dumannari: me figghia, chi c’entra unni tuttu stu discursu di bbrazzi e baci? (Si sente arrivare qualcuno).

NEDDA
Trasi, trasi chi to patri dintra è! (S’accorge di padre Janu e della madre). Donna Lena, chi c’è riunioni di famigghia? Ssittativi, ssittativi chi Sisìdda havi di dirivi ‘na cosa ca vi farà piaceri; avanti, parra.

SISI’DDA
(Parla con Lena, giacché con padre Janu non ha coraggio di farlo) Parru cu vui, picchì cu vostru figghiu lu curaggiu nun m’apporta di fallu. M’aviti a scusàri pi chiddu ca mi pirsuadivu di fari (si toglie ciò che teneva sotto per evidenziare la pancia e lo butta per terra con rabbia) e pi lu duluri ca potti rricari a matri e figghiu, lu beni ca ci haju vulutu è granni, e vulìa chi avria a essiri sulu miu; ma l’amuri, nun è costrizioni, l’amuri è comu la palumma ca vola fora di ‘na jaggia, e ju pi lu troppu egoismu, nun m’addunava chi a la palumma stava rumpennu l’ali. (Va ad inginocchiarsi a padre Janu) Pirdunatimi patri... si putiti!

PATRI JANU
Jazzati, Sisìdda, chi lu pirdunu è pinitenza scuttata. Ju di nicu chiancìa pi ‘un aviri soru, e tu, ora, si chidda tantu ddisiàta (si abbracciano). 

SISI’DDA
(Va ad abbracciare a donna Lena) Pirdunatimi donna Lena, ju nun vulia...

LENA
Si propriu è essiri sincera, l’avissi vulutu ‘na nora comu a tia, ma me figghiu vosi fari nàutra strata. (Bussano).

DOTTORE
Permesso, permesso donna Nedda?

CECE’
E cca c’è l’autru comprici! Trasissi dutturi.

DOTTORE
Ah, ma vedo che siete tutti qua! 

CECE’
Dutturi, ma sa putìa ‘nvintari nàutra malatìa, propriu a picciridditi?

NEDDA
E va beni, chi ‘mpurtanza po’ aviri, chiddu chi cunta è chi tuttu finiu ‘n santa paci! (bussano).

‘PURI’DDA
Si po’, si po’ cummari?

NEDDA
Trasiti, trasiti.

‘PURI’DDA
Cummari haju vistu tuttu stu trasi e nesci, e mancu i capiddi m’haju pututu fari. (S’accorge degli altri) Ah, ma vju chi mancava sulu ju! 

CECE’
(Quasi ridendo) Mancava l’urtima comprici. U sapi comu si dici, dutturi: tuttu è bonu chiddu ca finisci bonu! Ora u sapi chi facemu, pigghiamu ‘na buttigghia di chiddu vecchiu e brindamu!

‘PURI’DDA
Oh, finarmenti! Era ura ca mittia manu e capiddi!

DOTTORE
Don Cecé, ju, fussi di vui spittasi prima di biviri. (Prende dalla carpetta che aveva in manu due lastre di ecografia e le mostra alzando il braccio) Chista è chidda di vostra figghia chi un havi nenti e chi rinisciu pi sinu a pigghiarimi pi fissa. Mentri chista... ma... dicitimi ‘na cosa, vui nun dicistivu chi figghi ‘un nni putiavu aviri?

CECE’
No, ‘un nni putiva; ’un nni pozzu haviri! Mi livaru... ddi cosi; vui mi capiti?

DOTTORE
E allura, donna Nedda, chiamassi arreri a donna Nzula picchì... o è maarìa o chistu (mostrando in aria i raggi) pi mia, è figghiu bellu e bonu! 

PATRI JANU
(Cecé rimane impietrito guardando Padre Janu) Ju nun v’haiu dittu propri unenti!

CECE’
E chistu di unni si ricogghi? E comu vinni?

‘PURI’DDA
Cumpari, chissu è sicuru ca vinni pi virtu du Spiritu Santu!

CECE’
(Guarda indispettito la moglie e va per andarla a prendere). Veni cca, veni cca fimmina nutuli! (Corrono tutti, tranne ‘Purìdda che savvicina al proscenio e...) 

‘PURI’DDA
Nun jucàti cu monici e parrini,/ sulu la missa, e stuccatici li rini./ Stu jòcu vuncia a panza e la fa rossa;/ e li mariti porta a rumpirivi li ossa./ Lu cuntu è bellu scurau, e niscenu puru i stiddi;/ E ora, ju... comu fazzu cchiù a far i capiddi? 

FINE