A riunioni condominiali

Commedia brillante in un atto di

Antonio SapienzaMascalucia, 29/11/2006Personaggi:

Presentatore (portiere e Santu Fungia)
Zu Vitu, narratore
Amministratore condominio
Maestra Onorati
Maresciallu Bastianazzi
Infermiera Bellagola
Turiddu Pullarà
Laganà jammasicca
Saru MafaiSulla scena è stato ricostruito l’interno di una squallida stanza: pareti di un bianco sporco, sedie vecchie e un traballante tavolino. A destra vi è la comune, al centro una finestra chiusa, a sinistra vi è appeso alla parete un enorme calendario e una bacheca per i comunicati condominiali.
All’apertura del sipario, con una musica adatta, la scena è vuota. Dopo un minuto circa, entra il Presentatore: uomo di mezza età, vestito modestamente, con occhiali sul naso e una fascio di carte in mano. Egli, con aria d’importanza, si porta al centro della scena, con calma sceglie i fogli da leggere, e poi, schiarendosi la voce con qualche colpetto di tosse, attacca a parlare con voce querula.
Gli attori, possibilmente, debbono recitare con discrete movenze da marionette.

Presentatore- Rispittabbile pubblicu, oggi vi parramu d’a riunioni, osia di l’Assimbrea cunduminiali, comu ci la cuntau all’amici lu zu’ Vitu Spiciali. Ogni riferimentu a prissuni canusciuti, vivi o morti scaffituti, è puramenti casuali. Cca nun s’accettanu quareli, dinunzi e minazzi, sunu avvisati li sperti e i babbasunazzi. Allura accuminzamu con il presentarvi u zu Vitu in prissona cha vi cunta della famusissima riuniona. Attacca banna! (rullo di tamburi) 

Entra lu zu Vitu Spiciali. Un omone di mezza età con una pancia prominente e un paio di baffi “malandrini”. Egli scosta il presentatore con una mano, e si porta lui al centro della scena.
Presentatore (quasi tra se) Arrucatu u zu Vitu…-
Vitu- (con grande prosopopea, impostando la voce) Dunchi, comu vi dissi l’amicu cca vicinu, ( fa cenno come per dire: amicu? E va beni, per l’amore di paci) ho l’onori e il piacieri di cuntarivi quello ca dissi iddu – picchì vi lu dissi papali papali, no? E annunca pi cu nun avi cumprindoniu finu, tantu pi capirini all’istanti, ccà si parra di condominiu e non di manicomiu, di prissuni e non di santi. ( al presentatore che annuisce) E’ veru? – allura pi ccu avi lu sbaddu d’ascutari, sugnu lestu e prontu p’accuminzari. Attacca banna! (silenzio) Au, attacca banna (sbalordito)
Presentatore – Zu Vitu, chissu lu dissi già ju!
Vitu – Mutu tu prisintaturi d’o brigghiu. Sugnu io il narratore? Allura tocca a mia stu privileggiu!
Presentatore – (con aria di saputello) A parti ca lu narraturi, in tiatru, si nun sbagghiu, vali quantu u due di coppi quannu a briscola è a bastuni. (infantilmente) Mih, pirò ju sempri presentatori sugnu, e fari sunari i tamburi tuccava a mia. 
Vitu – Ca comu, pezzu di sceccu di anticu!A vo essiri accussì, ma nun è. Pricchì tu, varda cchi ti dicu: tu si sulu nu tintu vice-aggiuntu-sotto - pricariu- facenti funzioni – presentatori avventiziu, apprendista in prova. Inzumma, in una parola: picciottu di putia. Ju, ‘nveci, sugnu u mastru di li mastri de narratori. ( pavoneggiandosi) M’a vistu mai cuntari li cunti di Orlando e Rinaldo alla villa?
Prisintaturi – Quannu? Ai tempi di Caribbaddi?
Vitu- Srudusu, zavurdu e picciol animo minnicu. Ju cuntavu cunti a villa fino a diec’anni fa, e avevu nu prubbrico fideli e amicu…
Prisintatori -…fattu di vicchiazzi rimbambiti e di Giufà…
Vitu - …(occhiataccia) ca m’ascutava in riverenti silenziu, quasi di tomba.
Prisintaturi - … picchì ‘n peri n’a fossa ci l’avevunu già.
Vitu – Basta accussì, vile garzone! Dunchi, doppu tantu parrari ammatula, ( il presentatore sta per intervenire ma Vito lo blocca) statti zitto e ascolta con la mente e la ragione (solennemente): sono io il narratore, ergo, (tornando beffardo) sugnu cchiù ‘mpurtanti di tia. Mutu e pipa, mannaggia a mia!
Allura: attacca banna! (rullo di tamburi).
Gentili spittatori, pirò, prima d’incominciare la narrazioni, allu scopu di farmi quadiari , picchì stu bestia mi fici siddiari (indica il presentatore), datimi nu minutu, pi cortesia, pi lassarimi concintrari nta facenna, e po’vi la cuntu tuttu d’un ciatu a comu veni veni… ( come se si fosse ricordato qualcosa, in quel momento) Ahu, e nun vi mittiti a camurria; nunca, muti, calmi e sori sori, e assittativi tutti, gentili signori. ( poi, con aria minacciosa) E, v’avvisu, se cusà, c’è qualcunu ca vulissi sapiri li cosi a pisu, osia ficcannuci lu so nasu, macari cridennusi c’avemu strantisu, è megghiu ca ‘n fa u san Tummasu e m’ascuta stu cunsigghiu: Jatavinni beddi valenti, ca ccà nun si parra o si sparra di la genti…comu se fussimu nta ‘n curtigghiu! Semu bravi prissuni e semu contenti.
Presentatore- Bravo!
Vitu – Grazie.
Presentatore – Prego. 
Vitu - E ora, chiarita a questioni - spiramu - m'ata scutari tutti manzi e sori, picchì vi parru di la riunioni cunduminiali - e non di cunti e numinagghi, comu stilavu cuntari a villa varagghi – esattamente comu c’è scrittu ccà nto virbali - tenutasi costi` passannuaieri, che pi la liggi è già in vigori. Attacca banna! (rullo di tamburi)-
E comu si stila nta sti casi, pi' primu arrivau lu purteri: Sbalanca tuttu, l'aria s’a cangiari; abbessa i seggi, va` avant'arreri, tant'u sapemu: Ribussa a dinari! (il presentatore, si mette in testa un berretto con visiera, o qualche indumento adatto, e fa i gesti e i movimenti del portiere, Vitu lo guarda con aria di sufficienza, quindi serioso riattacca). Poi trasiu lu Rraggiuneri: Siccu e lariu, diminiscanzi, chinu di tikke davanti e d'arreri, cu carti, virbali, cunti e bilanzi (entra il Ragioniere Amministratore che si va a sedere dietro il tavolinetto) Iddu s'assetta cu fari schifatu, apri la borza e si metti l'ucchiali; po’ sparpaglia cartazzi supra a lu tavulu vecchiu e scassatu - s’adduna cu c'e`... e si leggi u giurnali… e lu purteri ‘ngrasciatu e piatusu … attaccau nu trivulu da telegiornali:
Presentatore - portiere - Rraggiuneri, vi raccumannu l'aumentu; a vita e` sempri cchiù cara, c'e l'inflazzioni... nto Fiscu c’è Viscu, ca ‘n avi abbentu…Po' aiu na figghia da maritari. Mi rimettu nta li manu di vossia, pi carità, fatimi sta concessioni. Pi l’animi de murticeddi pinzati a mia!
Vitu- (accigliato, richiamandolo) Vuoi dire: Del priatoriu?
Presentatore-portiere: C’allura: pe l’animi de muticeddi d’o priatoriu, e così sia!
Vitu – (indicando il ragioniere) Chidd’annaca a testa comu nu sceccu; comu a qual omo ca vulissi diri: “Cusa`, forsi, macari, po’ videmu ... e nta so menti penza: cunnutu cu ci cridi. Si ti lu dugnu sugnu pazzu e babbaleccu! Tannu a stari friscu, ‘mbecille e scemu! Nunchè pezzu di tintu sciauni, sparritteri e beccu! 
Po' c’eranu don Vicenzu Camilleri 'o dutturi " Nzisacchiccosi"; ca s'assettanu parrannu di fumeri, cu ddi vuccuzzi stritti e vummicosi. Po’ vinni Marinu, mastru varveri, cu na para di mustazzi in pinnenza, ca si tuccava i so’ pampasciuni, ammentri ci dava la pricidenza - a Patri Cuntornu - jettaturi, giallu, siccu, mavaru e… cunfissuri; po’arrivò dda mala vintura sprurenti, di dda panza di Vinirannu Pulvirenti, tirchiu e miserabili, chinu di corni russi contr’a jettatura: picchì pensa ca li so cari amici e parenti, ci ana fattu la massima “fattura”. Beh, ‘nzumma, in cunfirenza, p’a so granni priccheria, vulissinu ca stirazzi i peri - allura allura, p’a ammuccarisi finalmente a so’ robba e i so’ dinari.
Iddu gira li mani in circunfirenza, facennu li corna a pattri Cuntornu e cumpagnia. ( sono citati, ma non presenti in scena)
Intantu arrivaru la maistra Onorati, cu lu Maresciallu Bastianazzi. E s’accoffularu...fini e dilicati, comu a chiddu si cala l’asu i mazzi! ( i due entrano in scena: la Onorati è una quarantenne già appassita, ma non rassegnata; il maresciallo è piccoletto, dignitoso, indossa un vestito unica tinta, camicia bianca, cravatta nera. Essi salutano col capo e si mettono a sedere). 
Quann’arrivò ddu gran toccu da infirmera Bonagola, tutti i prisenti sbalancaru l'occhi, picchì sculittava comu na cagnola, s’annacava di na sorti di manera, d'arrusbigghiari vicchiazzi e puppi - osia finocchi. (la ragazza belloccia, ancheggiando si siede vicino agli altri)
Appena arrivau Turiddu Pullara` detto “ciaccaligna” ( entra in scena dondolandosi, un giovane trentennete: capelli lisci, corvini, che quasi partono dalle foltissime sopracciglie), a maistra Onorati tutt’avvampo': tantu lu sapemu tutti ca pi Turi, idda si cattigghia tutta c'o popo'. Ma ddu carussazzu avi occhi sulu p’a 'nfirmera e d'a maistra, pari, ca sinni futti; pi' cui, la midesima, cangia bannera, e pi' 'mpignu fa taliati a tutti. 
Appressu trasiu u capu de Capuletti, Laganà jammasicca. ( entra un piccolo ometto, porta i baffetti a spazzolino, si muove a scatti e con la gamba sinistra ha una picola difficoltà di deambulazione ) Iddu taliò di ccà, vardò di ddà, desi la manu a tutti li signuri, poi s'assittau a sinistra, in funnu, vicinu ai so’ prutetti, senza addinnari l'amministraturi. O quali ci satau la musca al nasu! Desi na tagliata allu raloggiu, si susiu, s’assittau a casu, si sciusciau la nasca comu nu scurreggiu, osia di trummuni ormai stunatu, poi, rassegnato si rimisi a leggiri u giunnali ( i detti fanno la scena descritta).
E u Capuletti satau all’aria arraggiatu:
Laganà - Rraggiuneri! E cchi si leggi u giunnali? Ma varda cchi cosi. (da uno sguardo in giro per cercare l’approvazione dei presenti) E quannu accuminzamu lu dibattitu? Sono già passati esattamente (guarda l’orologio) tre minuti dall’orario stabilitu e si leggi ancora u giunnali? L'assemblea 'n'e` pi' casu fatta sulamenti p'a Ditta appoggiu? Ccà sempre e sulu i fissa semu puntuali, comu si a genti n’ avissi cchi fari; mentri certi " arrucati" armali, stilanu comu giusta cosa arritardari. Annunca, 'n si voli convocalla? Nun ci damu 'na taliata ai cunti? O si cerca a scasciuni p'invalidalla, ca cumpricità di li “cumpari” assenti, in combutta cu tutti li cunsunti, ondi fari arristari allu so' postu stu sciavuni d’Amministraturi tintu e tostu, ca sta a capu di tuttu stu cunsorziu: Lattru, mariolu, e omu loscu! Cu la cumpricita` di ssi farabutti ( e fa cenno al Muntecchi Saru Mafai, uno spilungone vestito a festa, che entra proprio in quel momento) ddocu, (come schifato) cu certi Muntecchi babbalecchi assai- cu 'ntesta ddu beccu tintu e cunsuntu, ca rispunni al nome di Saru Mafai! ( Sarino ha un soprassalto, non aspettandosi così presto l’invettiva).
Mafai - Ahò, mancu trasii e sunu gia` guai? Chi avi ssu giannusu e sciarrinu, tintu Capuletti senza sustanza, ca veni cca, a fari u malandrinu, sparannu a bruciapilu nta la panza, palori di focu degni di … di…di suburbiu osia suburru…
Infermiera – Mamma mia, cchi parulazzi, signor Mafai… (equivocando la parola “Suburra” e facendo la timida) 
Mafai – E cchi capiu chissa? (sbalordito, guardandosi in giro)
Onorati – …accura c’a carusa si scannalia (con marcata ironia).
Infermiera – Ma nun dissi…
Mafai – Signorina, siti bedda, ma non lesta: ju dissi Suburra, e nun chiddu ca vi passau pi la testa! (seccato)
Infermiera – Baddamatri, e cchi voli diri? (risentita)
Maresciallu – Signorina, calma, c’è un equivoco, ora ce lo spiego io: allura: il qui presente signor Mafai, voleva significare che (confondendosi) che… voleva dire…insomma, il suburbio era il quartiere periferico della Roma antica, comu per esempiu, pi Catania: Canalicchiu, Nesima o San Nuddu. Mentri, inveci, la Suburra, era il postribolo…
Turi – Ecco! (trionfante) Lo volevo dire io. Inzumma Signorina Bonagola, in paroli poveri, chiddu ca ssu cristianu ammuntuau, fussi a significari du sordi di corda e nu chiaccu, asia na furca, unni s’affucunu i cristiani. Per esempio, putacasu, macari oggi, in America...
Maresciallo- (seccato, bassa voce) Ju ci affocassi a tia.(poi ad alta voce) Ma insomma signor Pullarà si voli stari zittu? Chiddu unni, secunnu vui, affucuvunu i cristiani si chiama patibolo. Il postribolo, inveci è un posto dove… assia un luogo…inzumma…
Vitu – ( a bassa voce) …Unni si ‘ntrumma…
Infermiera – Ah, ora capiu… è …è na cosa… come nu…come nu…
Vitu - (ancora trionfante)…nu burdellu…
Onorati (indicando l’infermiera) … ergo, a casa sò!
Infermiera -(pizzicata) …Ju a chista la pinnu, maresciallu!
Maresciallo- Boni, boni…semu civili o no?
Laganà – E ci vosi l’interpriti e nu sciavuni, pi capiri stu mariuolu. (indicando Mafai). 
Mafai – ( all’infermiera e alla Onorati cerimonioso) … Ju parru cu la dovuta creanza, (poi a Laganà) non comu certi vastasi e scarricaturi di molu.
Laganà – (sarcastico) Parrau lu barunellu cu setti baddi e nu castellu.(rabbioso) Vattinni, vah, lattru, tintu e ‘mbrugghiuni.
Mafai - (Bilioso, poi guardandosi in giro per avere appoggio) Ahu, e a cu ci u cunti stu sturnellu? E cchi portu scrittu nta la frunti sta matina? Fissa? o priccasu sugnu orbu e sordu? (poi a Laganà direttamente) Nunca, vegnu e mi spiegu pezzu di crastuni: Pozzu pozzu, vulissi ca t'accordu nu vastuni di chiuppuru nta la schina? 
Laganà – Ata sintitu tutti a stu cajordu? Ma cchi m’aiu cunprumettiri sta sira!
Marasciallu - Calma, signori, calma e cchi è? Comu? ancora e` nenti e gia` vi sciarriati? Ju dicissi: facemu u presidenti, e senza fari sti facci d’incazzati, contrullamu i millesimi e cu c’è, e discurremu di st’ordine del giornu.
Vitu - U me aumentu! - Scascio` lu purteri.
- L'ascinsori!- Prijo` patri Cuntornu.
- A luci nte scali...- Dissi lu varveri.
- Facemu u prifissuri prisidenti.- Prupuniu ddu pagghiolu di Marinu.
- Accittamu.- Dissi l'espunenti di tutti i Capuletti, don Sarinu.
Laganà – U prifissuri? Nu mumentu, senza offesa pi nuddu, ma s'aviss'a vutari a maggiuranza...-
Mafai – Parrau iddu, Puddu Lagana` "Jammatisa", de' Muntecchi voci e sustanza.
Laganà – U to’ pattruni si ci primmetti, (sarcastico) Saru “ ca nun ci attisa” de’ Capuleti primu ruffianu!(eventuale gesto dimostrativo, l’altro fa cenno d’alzarsi).
Mafai –Cchi mi voi mettiri alla prova, macari cu la manu?
Laganà – Vaia Sarinu, ca fai mala comparsa…
Vitu – Ahu e cchi è stu schifiu? Cca ci sunu fimmini - malarrucati!
Dunchi, dicevu: E doppu tri vutazioni a vuotu, alla quarta fu fattu lu Maresciallu, ca cu 'na vuciata di civitotu, misi fini a tuttu ssu burdellu.
Maresciallu – Ahu!!! Signore e signori avemu tutti primura! Allura, i millesimi ci su, il quorum è raggiunto, e cunziquetamenti passamu subbutu all'ordini d'o jornu, ca si nun m'ingannu, recita: Primo: S'ha spurgari a fugnatura.-
Laganà - Ma comu? nun si fici passannaieri?-
Amministratori - E si vidi ca siti granni…’ntasatori, e ci voli a pompa de' pumperi...
Onorati - Pattri, Figghiu e Spiritu Santu, ( seganndosi), nun’ e`picchissu lu gran fetu ca sentu?-
Laganà – (sottovoce) Forsi sunu li so' pedi squarati ca fetunu di fumeri...
Infermiera - Ju vulissi u specchiu nell'ascinsuri (facendo la vezzeggiata e, contemporaneamente guardando con occhi di triglia Turi, che corrisponde con uno sguardo maliardo, d’assassino).
Vitu - Ahò l’accuntintaru subbutu la pupa, l'appruvanu a granni a maggiuranza, a prima vutazioni e ci vut’a favuri pur’a scupa, annunca ci abballavunu nta panza.
A stu puntu a sirata si quario`: T'arriva, comu ‘n toru 'nfuriatu, Santu Pigna (presentatore truccato da…), ca senza schi`, ne` sco`, ‘mbriacu comu na signa, si chiama li so’ diritti di sfrattatu. Poi fici c’un’itu na minazza attonnu, cullittiva, e dissi:
Santu Pigna – Nun mi futtiti stativi accura! cu rispettu parrannu, portu i mutanni di lanna, su misura!
Vitu - Fattu st'attu di malandrineria, viro` di bordu comu nu tuppettu, lassannisi appressu 'na scia, na puzza di vinuzzu do Malettu.
Onorati – Mattrisantissima cchi puzza.-
Infermiera – Vih, malanova cche dilicata…-
Onorati – Muta tu, sprurenti e malarucata.
Turi – Avaia signura, mi si l’accuzza…
Maresciallu – Finiamola, signori, pi’ cortesia, e unni semu forsi ‘a pischeria? 
Amministratori – Presidenti, vogghiu la parola.
Laganà – Voglio? L’erba voglio non cresce…
Infermiera (tutta giuliva) … nemmeno nel giardino del re.-
Laganà – Brava! (poi rivolto all’amministratore, con fare da popolano eccessivamente cerimonioso) Casumai … vulissi… putacasu…
Mafai – Casomai, vulissi. putacasu? Ahu ma cchi si in sensi, tintu cursotu?
Laganà- Magghiu cursotu ca zaurdu cifalotu. (sentenzioso)
Maresciallo – Signori, vi prego, semo onorati di sintiri le vostre provenienze. Ma cca si tratta di conduminiu, perbacco. Ragiuneri a voi la parola. 
Amministraturi - Grazie signor presidente. (pausa teatrale) Signori condomini, mi pari ca cca` nun semu a scola, vardati, s’avissi appruvari stu rendicuntu: Sunu esattamenti …precisi precisi… avissaru a essiri…videmu…(suspance) eccu: un milioni, puntu! 
Maresciallu -In tuttu? -
Amministratore- No a testa!-
Vitu – Minchiuni!
Laganà – Quantu dissi ssu cunsuntu?
Maresciallu – Un milioni! E cchi su’ vampugghi?
Laganà – Nta carina ci dugnu un miliuni di vastunati!
Onorati – Ma cchi m’aia fari u mutuu, o m’aia mettiri nte mbrogghi?
Infermera – Varda comu ni stamu pinnannu tutti, dispirati…
Onorati – Ahu, bedda, ju sugnu na lavorattrici! e mi uscu a vita onestamente, mentri cert’autri prissuni (indicando col mento l’infermiera) alli voti…fannu puru li…massaggiatrici. (fa il gesto).
Infermiera – Vih, chi fimmina, vilinusa! È’ na serpi, nu scussuni!
Turi – Signora Onorati, la signorina qui prisenti, nun vuleva…
Onorati – Mutu tu, beccu cuntentu e cca prova!!
Maresciallu – Raggiuneri, a propositu di prova: siti sicuru di ssa somma? ci aviti la prova pruvata?
Amministraturi- Gnursì! Ora, si pozzu…Allura, dicevu: e s'hann'a pavari senza scasciuni! Ccà c’è immancabilmente infallibilmente, inesorabilmente tutta la comprova...-
Vitu - Impallideru l'infimmera, Capuletti, Pullara`, u dutturi, Cuntornu, Montecchi, don Vinirannu e u prifissuri. U maresciallu ci vinni a tussi; Marinu lu varveri 'n capiu nenti. Don Vicenzu dissi: Ma cchi ccosi...;e alla maistra manco` lu rispiru. S'intisi puru qualcunu ca lastimo`; Lagana` nun ci la fici a diri: piu… e l'aumentu lu purteri si lu juco`; e a mia, parranno cu creanza, mi si sciugghiu lu stomacu nta la panza.
'N ci criditi? ma nta ddu mumentu ci fu un gran silenziu, e mi paria di star’addinucchiatu nta cunventu,
unni la genti si pinna, prija e sciuscia incenziu. E si 'n bastassi, passatu u lampu, pi nui puvirazzi, 'n vinni puru u tronu, senza scampu.
Amministratori - … ( con ferocia) Ora s’appassari al secondo argomento. Ata sapiri, ca oltri a li spisi previsti dill’ascensuri, e di l’autoclavi e di l’androni, c'e` la tirrazza cunduminiali ca di bonu a bonu, spanni sutta la casa dell'assessuri. Pi cumidità e accellerari i cosi, cca` c'e lu privintivu dei travagghi bell'e` fattu: Mattunelli, pici e cumprissuri, iva, e manudopera a strasattu. Il tutto ammonta a... videmu un po'... Eccu: Sunu cinquanta miliuni!"
Laganà - Alla facciazza tò! E cchi nni pigghiasti pi minchiuni? Ca ora mi vinnu l’appartamentu pi aggiustari la terrazza? Vaja, siamo seri. Allura, in primis propongo di rifari u privintivu,
macari circannu autri Ditti, e pi' vidiri magari se nta stu condominiu e` mortu, ossia s'e` vivu, lu bon sensu di prissuni adutti. In secundis a m’a mammari via st’amministraturi; pozzu, pozzu, eppoi…
Mafai (sfottente) … cchi nnicchi nnacchi abballari cu vui?
Laganà – Nutu, sceccu vistutu pulitu. 
Mafai – Viddanu arrinisciutu.
Maresciallu – Bboni, bboni, cca si parra di piccioli beddi pisanti. Damuni na calmata e arraggiunamu.
Infirmera – Benissimo, palori santi!
Turi – Appoggiu tuttu, macari lu quesitu.
Onorati – C’appoggi tu, sciaccaligna! zittu e mutu!
Turi – Signora appattegnu ai sciaccaligna e mi ni vantu. Pirò appoggiu chiddu ca dissi idda - dda carusa….
Onorati- Vih cchi granni onuri sta vostra appartenenza…Ma v’o cuccati omu pi cumparsa!
Infirmera – Cchi dissi ssa vicchiazza vavusa?
Onorati – Ca ti pinnu - vuccuzza di stummu scaffitutu!
Laganà – Ahò, ora l’avissiru a finiri cu sta farsa. Cca i picciuli sunu in crescenza, si ‘n na sapemu quartieri, ni scavamu pi sicuru na bella fossa.
Turi – (sottovoce all’infemiera, facendo lo spiritoso) Unni? Ai tri canceddi? Nun c’è cchiù postu…
Maresciallu – (a Laganà) Ben detto! Sentitimi un momentu…-Turi mutu!- Zitti e bboni. N’amicu di me cuscinu canusci un’Impresa seria e non caravigghiara, ca, forsi forsi, pi mità, osia pi sicuru, a terrazza e l’androni ci arripara. Ora ci apprisento la questioni e videmu cchi cosa si po fari. Nto frattempo, si Turi Pullarà finalmente ci primmetti (vedendo che fa ancora gli occhi morti all’infermiera), comu dissi l’amicu Laganà, invitu tutti i signori condomini di ricercare qualche altra impresa- nun si sa mai- ca ci fa il preventivu cchiu favorevole pi tuttu ssu travagghiu, unni verificari se è si o no, s’è mortu o s’è vivu, si nun sbagghiu, chiddu ca si spera, cioè arrisparmiari un pugnu di milioni ed eventuali possibili maneggi di lestofanti e di ‘mbrugghiuni. Cu è daccordu isa la manu dritta, cu nun è, isa la manu manca ( i presenti alzano le mani, ma si fa confusione) Un mumento: facemu accussì: cu è d’accordo alza la manu, cu non è, si sta soru soru.
Infermiera- Signor mirisciallu, non capii se debbo isari la mano picchì vogghiu la tirrazza, oppure l’impresa…
Turi – Signorina, vardassi ci lu spiegu ju: Se voli a mia isa la manu destra…(mormorio dei presenti) volevo dire: se voli la terrazza si sta fremma fremma…
Amministratori – Ma quali terrazza e tirrazza! Ca si parra di l’imprisa.
Maresciallu- E mi pari di si, gran tistazza ( a Turi).
Onorati – E chi centra Turi sciaccaligna, amprisa c’ambrugghiamu?
Turi – Amprisa c’ambrogghiu ju? Bedda chista! E cchi c’entru ju cu l’impresa e ca tirrazza? E quannu mai. Io volevo solo spiegari alla qui presenti signorina Bonagola, che si deve alzari la mano sulu, asempiu, a manca p’a terrazza, e la dritta pi l’amministratori, si nun sbagghiu la quistioni.
Laganà - Ma chi sta dicennu stu minchiuni? mi cunfirmate macari l’amministraturi?Azzu! A ssu pezzu di lattru e scarafuni? Ma cchi siti Giufà o pazzu? Ju vi addinunzio ai carrabbineri-
Amministratori – Ju addinunzu a vui. Calunniatori e minzugnaru!
Mafai – Bravu! Appoggiu tuttu. E ju sugnu u vostru testimoni, cavaleri.
Amministratori – Grazzie assai, signor Mafai, qua la manu.
Laganà – Comu, a so’ favori fai u testimuni? Sanguedigiudalattroeassassinu! Si sapeva già ca eri compari di ssu sciavuni, ma ora ci fai macari u licchinu! Signori, ecco la prova provata se stu dilinquentuni, n’ è culu e cammisa di ssu pezzu di lattruni!
Onorati- Ahu vui, parrati pulitu!
Infermiera – …Annunca s’affrunta…
Onorati – A sintiti sta cajorda?
Mafai- (alzandosi e impugnando il bastone a mo’ di sciabola) Signor amministraturi, nonché cavalieri, ju sugnu prontu pi la tistimoniata! quannu l’accattati a carta bullata?
Laganà – Avanti Savoja! Cu ssa carta, chiddu ca sapiti vui vi ci putiti stuiari. Cca ci sunu provi provati che siti na banda di scippatori autorizzati, pi delinquere e p’a arrubbari, noncchè, si capita, magari p’astruppiari: tu, iddu e cu vi teni lu burduni.
Maresciallu – Mi pari, signor Laganà, ca ora stati scasciannu assaiuni.
Laganà – A vui chiedu scusa, signor maresciallu ma ccà, ccà ci sunu scarafoni di fossu, ca si mangianu stu condominiu sanu sanu cu tuttu l’ossu.
Turi – Fora i nnomi!
Onorati – Bravu Turi Pullarà!
Infirmera – Varda sta vecchia ruffiana…
Onotati (sottovoce) Muta, sorti di buttana.
Lagana – I nnomi e macari li cognomi, e comu siti ‘ntisi, ve li faccio al momentu opportunu. Intantu vi cuntrollu comu siti misi.
Mafai- Controlla a to soru! Ca semu genti onesta.
Turi - … e a robba manca.
Mafai- Cosa avete detto?
Tuti – Ca…ca…manca
Infermiera – Dissi a manu manca, ‘nzumma ca sa isari a manu manca.
Maresciallu – Bedda matri sta fimmina avi l’oru nta vucca: avi raggiuni, si deve votare, signori miei diamoci da fare.
Amministratori – E finalmente finiu sta farsa. Parliamo ora col sale in zucca.
Mafai – Approvu!
Laganà - …(tra i denti) Ruffianu da testa ai piedi.
Maresciallu – Allura, accuzzamu, cu è daccordu alzi la manu.
Infermiera – D’accordo a cchi cosa?
Maresciallu – (guardando ammirato la donna e confondendosi) Gentili signorina, a fari la terrazza… anzi i lavori… no cchi dicu… u privintivu…
Laganà – (paziente) La ricerca dei preventivi… se nun mi sbagghiu e se u maresciallu ci arritonna a vista di l’occhi.
Maresciallu – Bravo! Ben detto! A vista di… ma cchi dicu…i privintivi per i lavori.
Amministratore – Non sono d’accordo, ma mi conformo. Si arraggiuna finalmenti! Ora ju, d’amicu e da vostru amministratori, vi dicu la prisenti: circati di fare in prescia prescia, picchì sennò la vostra casa si la mangiano l’avvucati, liscia liscia…
Laganà – Cchi sintiti diri? 
Amministratori – Sentu dire ca se non vi sbrigati a fare riparare per bene la terrazza, pagherete i danni all’assessuri, a tunnillati, e badati nun è na minazza! Eppoi appressu c’è il quartierino del signor Cipolla lo quali è confinanti con quello che ha il difetto. E se nun si interviene veloci, a molla, a ta pavari li danni al sopradetto, o quali, v’avvisu, avi a carta bullata a teni nto cassettu. Poi, appressu ci sarebbe…
Maresciallu – Raggiuneri, l’avemu capito l’effettu. E cchi semu scemumiti granni? Il danno c’è e sa a da riparari… ma non luvannici macari li mutanni.
Laganà – Arrivuddatici do 15 pi centu.-
Onorati – Chi dici? U quindici pi centu? E chi veni a diri? Avanti!
Laganà – Veni a diri ca su un’ammontare di centu liri di travagghiu, stu gran lattruni d’amministraturi, di straforu, si mangia quindici liri, si nun sbagghiu.
Maresciallu – A che titolo, perbaccu?
Laganà – Di pizzu, pi chiamallu cu nnomu e cugnomu.
Amministratori – Ju u pizzu? Santu diavuluni a mia ssu smaccu? Ma cchi su cosi ca si diconu…
Laganà - … ma ca si fanu…
Amministratori – Tinitimi sinnò lu sbranu.
Maresciallu – Signor Laganà, per gentilezza, finitela cu ssu tonu. E voi ragiuneri datevi na calmata.
Amministratori- Mi calmu picchì sugnu un galantuomo e picchì cca prisenti ci sunu nu pugnu d’amici di vecchia data. Avanti va beni, sugnu calmu. (poi ci ripensa) 
Pirò voglio dire forti e chiaru: Ju sugnu pulitu. Forsi u signor Laganà (ironico) si riferisce a qualchi autra prissuna … ca macari fa l’opposizioni, lu fintu controlluri, chiddu ca s’adduna…ma prontu ad abbuddari li manu all’occasioni.
Laganà – Ahu messere e sbirru e che intendete dire?
Amministratori – Intendu diri ca cu si cattigghia ammatula, qualchecosa, pi sicuru, si l’ammuccia.
Laganà – Minchia chi prissuna trubbula. Chiffà, mi minaccia? Aora v’abbessu ju.-
Maresciallu- Fremmi vi dissi! Signori miei e cchi cosi… cca si deve discutere e non passare ai fatti, da mafiosi. Allura, si ci primmettunu sti… signori, direi ca si semu tutti d’accordo sui privintivi, io proporrei di votare e d’aggiornare la seduta.( escono tutti, tranne il presentatore e lo zu Vitu) 
Vitu - Fu un interventu ca comu un salvagenti ni salvau a tutti pari pari. Si vutau e all’unanimità – dico all’unanimità-… prittantu ‘n fu appruvatu nenti, a scunnu d’amministraturi, naturalmenti.
Prisintatori – (rientrando) Benissinu. Ma, intanto, a terrazza spanni…-
Vitu.- E lassila spanniri…cappoi… bisogna vidiri se è proprio prubrema granni…-
Prisintatori – Cchi sentiti diri? Ca è sulu tanticchia?
Vitu – Sentu diri…anzi mi scisciaru nta na ricchia, ca l’umidità n’è strabilianni, nta l’appartamento di l’assissuri. E chi aviss’a diri ju ca c’iaiu na macchia, quantu ‘n linzolu, nta pareti di fronti all’ascensuri?
Prisintaturi- E fatilu prisenti ca ci pensa iddu, l’amministraturi…( fa cenno verso le quinte)
Vitu – …a futtirisi i nostri piccioli - a sicchia…
Prisintatori –Vaia, ma siti suspittusu, su l’onuri…. 
Vitu – Cui ju? Ma se sugnu tuttu na nnocenza. U fattu è ca nun sacciu di precisu se spammi lu tubu d’o muru d’arreri a credenza, o chiddu d’a colonna muntanti ch’è lisu. E comunque sempri pili sunu, senza ardenza, osia ‘mpurtanza. Eppoi, tornando alla terrazza: tu sei ignuranti picchì, devi sapiri, ca se putacaso non chiovi pi sei misi, tuttu si risolve da se: ossia il calcio contenuto nell’acqua, sculannu, sculannu, chianu chianu ti fa na sorti di crosta ca è forte cchiù do cimentuarmatu. E nel giro di pochi mesi tappa a tappu qualsiasi spannitura. Ma babbaleccu, penza e grutti calcarei, ca fannu certi sorti di cannili nto tettu e in terra, ca pari mammuru di Carrara. Annunca u sai o nun u sai? E sunu chiamati stallittiti, tantu priffetti, ca parunu fatti do ciraru, u zu Jachinu Bellassai, E allura, nta grutta si e nta terrazza no? Ahò, a liggi e uguali pi tutti, si nun mi sbagghiu! E’ logicu? E cu chissu ti salutai!
Prisintaturi – Mizzica cchi prescia, e nu mumentu. E dicitimi, comu finiu l’assimbrea?
Vitu – Comu finiu? Finìu ca po' prisenti, l’amministraturi abbuzzau! Tutti pigghiammu sciatu e sentimenti, e l'assemblea fu sciolta e u virbali si stilau: Picchi` quannu s'a na nesciri dinari, i condomini su’ tutti d’accordu, e nuddu s’arrisica cchiù a pipiari: Po', dissi lu maresciallu: tutti a bordu! piriculu scampatu, finalmenti. Cappoi, forsi forsi, fra se' misi, sinni po' puru parrari… cusà, pri casu, macari … sulamenti.”
E chissu è tuttu: nettu, pulitu, senz’ossa e senza spini: piffittamenenti, osia: tali e quali!
Prisintaturi – Zu Vitu, aspettati; a verità, comu finiu cu Turi Pullarà e a ‘nfirmera do spitali?
Vitu – Quannu nta dda stissa siritina?
Prisintaturi – Annunca quannu, dumanimatina?
Vitu – E comu voi ca finiu… finiu… finiu…can nun ti lu dicu: tintu quaquaraquà e sparritteri.
Prisintatori- Mizzica sempri vui siti, e cchi razza d’amicu… Ju sugnu sulu curiusu e a curiosità è sintomu d’intelligenza. 
Vitu – A curiosità è sintumu ‘ntricanza, picchì tu si ntricaloru comu na fimmina cuttigghiara. (sornione) Cappoi chissa è n’autra storia…
Prisintatori – Bonu, và, ama finutu. A ci nni voli cu vui di pascienza…
Vitu – Lu capisti ora, babbasunazzu. (poi confidenzialmente) Ahu e uora doppu stu scantazzu, mi vinnu st’appartamentu e cu chiddu ca pigghiu m'accattu na cusidda di strapazzu, macari nfunnu a nu curtigghiu.
Prisintaturi – Ma quannu mai, cchi diciti, ‘n faciti stu passu. Tra Muntecchi e Capuletti, niuri e janchi, sti riunioni su sempri nu spassu, picchì su’ na farsa, veru tiatru ciaccascianchi.
Avaja nun diciti minchiati: si vinni iti po’ v’abbattiti lu pettu: a unn’u truvati cchiù u sbaddu di ssi sirati, senza pavari u prezzu d'o bigliettu? 
Attacca banna! (rullo di tamburi, poi musica adatta)
I due, prendendosi sottobraccio, lasciano la scena.

Sipario