Otto brevi scenette comiche

di

Alfio Bonanno

 

TARZAN (Alfio Bonanno)

(si sente l’urlo di Tarzan da fuori subito dopo Tarzan entra in scena come se stesse cadendo da una liana, quindi saltando da una sedia o simile, attraversa il palco in precario equilibrio, barcolla un poco e poi si posiziona, ha in mano un pezzo di “liana” rotta) 

L’hana ‘ammazzari a sti liani fraciti, mi stava rumpennu u coddu ... chi ci ridi tu? Chi ti pari ca è facili caminari ‘nta giungla appinnutu a sti malanova ca si vanu rumpennu? Certu tu t’assetti ‘nta machina e va furriannu tranquillu ... iu non m’u pozzu permettiri! Picchì non ci provi a fariti na furriata ‘nta giungla cca to machina? Arvuli a destra, serpenti a sinistra scimmii ca ttraversunu a strata senza taliari, Liafanti parcheggiati ca non si smovunu mancu a corpi di petra ... e a mia non mi resta ca caminari appinnutu ‘nte liani all’usu d’e scimmi. Ca appoi chi ti pari facili stu fattu d’e liani? Mizzica! Ha stari attentu a chidda troppu tennira ca si rumpi, a chidda sciddicusa picchì atummi ‘nterra, a chidda ‘mpiccicusa picchì arresti appinnutu ‘nta l’aria ... vuatri v’arrichriati quannu sintiti l’urlo di Tarzan ... ma chi ni sapiti picchi gridu? Chi dici? Ppi fari scappari l’animali? Si a iddi staiu pinsannu ... picchì non ci pruvati a cchiappari a volu na liana china di spini? Ah? A tia ti pareva ca era un segno di potere? U sai chi potere ca c’hai quannu si a trenta metri ‘ntall’aria e ‘ncapiti na liana fracita ... mentri caschi a testa sutta chi ti vinissi di fari a tia, di cantari? Iu sta vita ammenzu a giungla chi ti pari ca mi piaci assai? Ma d’altra parti iu sulu stu misteri sacciu fari: u Tarzan. E poi si ... mi ni issi ‘nto to paisi ... almenu cca a barracca ppi dormiri ci l’haiu gratis ni tia a vuliti macari pavata ... no, non è ca a vita ‘nta giungla è propriu brutta, hai qualche comodità superchiu ... tu ppi na tazza di latti trasi o bar e iu ‘nveci haia ghiri assicutannu a bufala giungla giungla ... iu a matina m’arrusbigghiu e allatu ci haiu a Cita ca dormi, e tu ‘nveci hai a to mugghieri ... e ddocu forsi n’assumigghiamu ... però tu si o sabbutu voi nesciri cu na carusa scinni a chiazza e ni trovi quantu voi, mentri cca non passa nuddu ... Chi dici? Iu ci haiu a Jane? Si ca ora ... aveva a Jane ... pi na para di simani ... e chi ti pari ca dda cosa fina si arrizzittava a campari ‘nta giungla? N’e primi tempi tuttu a postu: io Tarzan tu Jane, ci ammazzai qualche coccodrillu ppi farimi spertu, due cuori e una capanna, u vistitu di peddi, mangiaumu zoccu truvaumu, ‘nsumma na vita normali ... adoppu quarche simana accuminciaru i storii: (imitando Jane) Questa vita è monotona, idda ca stava tuttu u iornu ‘nta capanna, no iu ca era sempri a sbattiri giungla giungla, e non mi uccidi più neppure nenche un coccodrillo, a usu ca ‘mmazzari un coccodrillu era comu scippari un mazzu di ciuri, no? Questa casa non mi piace più e iu ci u dissi fattinni n’autra ... nossignori ci l’hava fari iu ma u re da giungla si po’ mettiri a fari u muraturi? Ora fa freddo e voglio una pelliccia di leopardo, il divano di pelle di rinoceronte è troppo duro, a doccia cca funcia dell’elefante mi fa schifo, auh quannu arrivamu ca ddivintau gilusa puru di Cita ... ddocu ‘mpocu mi preoccupi e ci dissi: ma chi ti vulissi paragonari a Cita? Idda capiu tutta n’autra cosa e m’accuminciau a fari: ti riferisci forse ai miei peli superflui? E se qui non c’e nemmeno un estetista! E iu circai di cunsularla e ci dissi: no cara haia durmutu ppi trent’anni ccu Cita ... picchì m’avissa preoccupari di tia ca pila n’hai chiù picca assai? E idda ddocu aumintau a dosi Allora è vero mi tradivi con cita e io non ne sapevo niente! Ma quali, ci dissi iu, picchì t’avissi a tradiri ccu Cita ni mancavunu scimmi ‘nta giungla ... Ah ora anche scimmia mi dici? Perchè non ti guardi tu che sembri un gorilla, gorilla, gorilla e gorilla, tu e quella gorilla di tua madre... ora è veru ca iu fui addivatu di na gorilla ma comu u dissi idda era troppu offensivu e arrivati a ddocu non ci visti chiù di l’occhi, idda si n’approfittau e quannu ci visti di novu non c’era chiù... 
E poi a propositi di stari ‘nta giungla, dicemu a virità: stu fattu di iri vistutu ccu custumi di peddi non ti pari ca è tantu commudu ... i zanzari ti mangiunu vivu, ti fai u bagnu ‘nto ciumi e i sagnetti t’asciugunu a corpu, t’assetti a quarche banna e i spini t’arraccamunu tuttu, non parramu poi di stu fattu ca ‘nta giungla non si usunu i scarpi ... provici tu a caminari ‘nta giungla senza scarpi ... spini, scursuna, serpi, coccodrilli, firoi carnivori ... sai chi spassu ... mah ... quantu mi ni vaiu ... o si viriti a dda cosa fina di Jane ci riciti ca torna, no, non ppi sempri almenu ca si veni a pigghiari tutti i truchi e i stucci ca si fricava ‘nta facci, ca cca c’è cita ca è arriddutta na maschira, non fa autru ca ‘nchiapparisi ddi purcarii ‘nta facci ... arrivederci (fa qualche passo si punge un piede e va via saltellando e lanciando di nuovo l’urlo di Tarzan) 

IL SUPER ENALOTTO 

(la scena si svolge davanti al banco dell’ENALOTTO) 

GIOCATORE 1 - Mah! Viremu si sta vota pozzu arricogghiri ‘mpocu di sordi cu stu superenalotto ...
GIOCATORE 2 - Picchì macari lei ioca?
GIOCATORE 1 - Si ... chi voli unu ci prova ma non è ca sempri si vinci ... anzi ...
GIOCATORE 2 - (estrae la calcolatrice e comincia a fare conti e ad appuntare per conto suo) Ci prova .... 70 ... non vinci ... 41 ...
GIOCATORE 1 - Ma chi fa? Si ioca i paroli ca dicu?
GIOCATORE 2 - Iucari ... 21 ... certu iu sacciu smurfiari la qualsiasi ... paroli ... 32 ...
GIOCATORE 1 - Ma allura prima ca iocu ci haiu a dumannari ‘ncunsigghiu ...
GIOCATORE 2 - ‘Ncunsigghiu ... 87 ... si mi dica.
GIOCATORE 1 - Iu all’autra notti mi ‘nsunnai a me nanna ... 
GIOCATORE 2 - Nanna ... 89 ...
GIOCATORE 1 - No me nanna mossi di 83 anni ...
GIOCATORE 2 - Uttantatri e uttantanovi centusittantadui ... 17 e 2 ...
GIOCATORE 1 - Ma aspittassi ca ci u cuntu e poi smurfia ...
GIOCATORE 2 - Aspittari e cuntari 34 e 75 smurfiari 12 ...
GIOCATORE 1 - Sintissa ma cu lei non si ci po’ parrari ...
GIOCATORE 2 - Sentiri 28 e parrari 29 ...
GIOCATORE 1 - Vabbè si ... e iu ca ci dugnu ancora cuntu 
GIOCATORE 2 - Cuntu 81 ...
GIOCATORE 1 - Bonu va megghiu ca m’u smurfiu sulu stu sonnu seno’ mancu all’estrazioni do dumila e unu ci arrivamu ... ( alla cassiera) Mi scusi mi po’ aiutari lei a smurfiari stu sonnu?
CASSIERA - Avanti m’u cuntassi ca ci pensu iu.
GIOCATORE 1 - Allura: mi ‘nsunnai a me nanna ...
CASSIERA - E quant’anni aveva?
GIOCATORE 1 - Iu o me nanna?
CASSIERA - A nanna.
GIOCATORE 1 - Uttantatri, allura stava dicennu: iu mi ‘nsunnai a me nanna ...
CASSIERA - Chi vistitu aveva?
GIOCATORE 1 - E ora chi m’arrivordu ...? Ni pari un vestitu niuru di chiddu ca usunu i vecchi, sa’ a uttantarianni ..
CASSIERA - Matri chi schifu ... perciò una s’arricogghi di l’aldilà e si metti un vistitu niuru di vecchia?
GIOCATORE 1 - Ma chi ni sacciu iu? Vol diri ca ddabbanna negozii non ci n’è. Allura ci stava dicennu iu mi ‘nsunnai a me nanna ...
CASSIERA - E i capiddi, i capiddi comu l’aveva?
GIOCATORE 1 - E chi sacciu ora? Ianchi, c’u tuppu darreri ..
CASSIERA - Mamma mia però! Dicu un viaggiu di chissu di dda a cca una si putissi cumminari chiù megghiu no?
GIOCATORE 1 - Ma chi ni sacciu iu di sti discursi! ‘Nsumma iu mi ‘nsunnai a me nanna ...
CASSIERA - Ma almernu na bursetta decenti l’aveva?
GIOCATORE 1 - (seccato) Si! 
CASSIERA - E chi c’era d’intra?
GIOCATORE 1 - A morti subbitania ca non ti pigghia a tia! Ma è possibili ca non si po’ mancu parrari?
CASSIERA - A non sulu ca una u voli aiutari? Allura s’u smurfiassi sulu stu sonnu e mi lassassi travagghiari in paci!
GIOCATORE 1 - E certu ca m’u smurfiu sulu. (si mette da parte in silenzio con aria accigliata a comporre la sua schedina) 
GIOCATRICE - (entra flessuosa facendo notare la sua avvenenza) 
GIOCATORE 2 - (si accorge della nuova presenza e si riassetta pronto ad attaccare bottone) 
GIOCATRICE - (si mette al bancone) Una schedina del superenalotto per favore!
CASSIERA - (la serve) 
GIOCATRICE - (si mette a scrivere) 
GIOCATORE 2 - (rivolto alla cassiera) Quanto fa’: Labbra carnose?
CASSIERA - (resta interdetta) 
GIOCATORE 2 - E capelli fluenti, quantu fa’?
CASSIERA - Mah...?!
GIOCATRICE - (si comincia a scocciare) 
GIOCATORE 2 - Occhi assassini quanto fa’?
CASSIERA - (c.s.) 
GIOCATORE 2 - Quanto fa’: sorriso scioccante?
CASSIERA - (non sa che pesci pigliare) 
GIOCATRICE - (alla cassiera) Dassi retta a mia: quantu fa’ carnaluvari c’o giummu, bestia c’a cura e armali di gebbia?
(tutti ridono e GIOCATORE 2 se ne va con la coda tra le gambe) 
GIOCATORE 1 - Mi permetta signorina bonu fici era veru scemu chissu ddocu!
GIOCATRICE - Lassamu perdiri, mi iucassa sta schedina ca mi pari ca fra un pocu ci sunu l’estrazioni, sta simana si vinciunu sissanta miliardi, non facemu ca ppi curpa di ssu scimunitu non haia a vinciri..
CASSIERA - Ragiuni havi mi dasi ddocu (prende la schedina e la gioca) 
GIOCATORE 1 - Sintissa mi iucassa macari a me, cca ... (gliela porge) 1 - 6 - 7 -34 - 14 e 79 chissi mi vinnuru e chissi mi iocu speriamu ca i facissi iu ssi sissanta miliardi ca u sapissi bonu chi farici ...
GIOCATRICE - Ah si è pi chissu macari iu u sapissi chi farici: a prima cosa mi ni issi a Roma a pigghiarimi i sordi, poi appena i pigghiassi lassassi a machina a qualche puvureddu e pigghiassi l’aereu, no u viaggu c’u l’aereu m’accattassi l’aereu direttamenti ... poi mi pigghiassi l’albergu ... tuttu, un palazzu ogni paisi m’accattassi, accussi mi passaasi u tempu afurriari munnu munnu alla facci di tutti ...
GIOCATORE 1 - Nenti iu si pighiassi si sissanta miliardi a prima cosa lassassi casa e putia ch’i porti aperti e mi ni issi, cu s’i voli pigghiari s’i pigghia mi issi a riscuotiri ssi sordi poi ppi prima cosa m’accattassi u paisi di me soggira e u bruciassi sanu sanu, mori Sansuni cu tutti i Filicisdei, appoi siccomu mi piaci u palluni m’accattassi a squatra d’o Milan, ... e Berlusconi s’hava stari mutu ca u llinchiu di sordi e chiddu quannu vidi sordi annorba, m’accattasi u stadiu d’a Favorita e mi facissi un campionatu ppi cuntu me, nenti tifosi, iu sulu assittatu in tribuna e mi scialassi daveru... speriamu a furtuna 1 - 6 - 7 -34 - 14 e 79 ...
CASSIERA - Appena in tempu fici a ghiucari ... già stanu trasmittennu i risultati a radiu, muti ca n’i ‘scutamu ...
GIOCATRICE - 5 - 24 - 35 - 46 - 57 - 68 (segni di scongiuri e preghiere)
GIOCATORE 1 - 1 - 6 - 7 - 34 - 14 e 79 (segni di scongiuri e preghiere) 
RADIO - Uno ... Sei ...
GIOCATORE 1 - Matruzza mi staiu sintennu mali ...
RADIO - Sette ...
GIOCATORE 1 - Staiu svinennu (esegue ...) 
RADIO - Trentaquattro ...
GIOCATRICE - (alla cassiera mentre sorregge GIOCATORE 1 - ) Prestu issa a chiamari o’ dutturi ca chistu sviniu e mi cascau ‘ncoddu comu un saccu di patati ...
CASSIERA - (scappa fuori di corsa) 
RADIO - Quattordici ...
GIOCATRICE - Ma varda chi furtuna tutti ci nisceru a stu basbbu misu additta (cerca di farlo rinvenire) 
RADIO - Settantanove ...
GIOCATRICE - ... e tombola! Veru tutti i fici ... sveglia
CASSIERA - (rinvenendo si scuote e poi comincia a saltare di gioia) Riccu! Riccu! Sugnu riccu!
GIOCATRICE - Complimenti daveru! Avanti si calmassi ca sintemu a radiu si dici qualcosa ancora ...
RADIO - Ripetiamo 1- 6 - 7 - 34 - 14 - 79 ... telefonate a questo numero verde se volete aiutare la crociata a favore del lucertolone del Sudan: non mancate! Il lucertolone del Sudan conta su di voi !


IL MAGO NUTELMA 

(Il mago Nutelma è vestito da mago, Il tavolino ha un buco al centro e sotto c’è l’aiutante che lo fa camminare) 

NUTELMA - (entra con arie da mago orientale, si ferma al centro della scena e lancia un saluto magico alla platea ) Buonasera e buona fortuna a tutti i telespettatori, questa sera: il solo ,l’unico, il divino, il magico, l’impareggiabile Mago Nutelma! Lo so’, lo so’ che siete impazienti di sapere come vanno le vostre cose, si capisce lo so’ meglio io che voi , io di voi so più cose di quante ne potete sapere voi, perchè voi della vostra vita non ne sapete niente! Passiamo subito a risolvere i vostri problemi, che voi nemmeno sapete di avere, e a rispondere alle vostre domande che voi nemmeno sapete di volermi fare! Prendo posizione al mio tavolino ... e unni si ni iu? Ma è possibili mai? un ghiornu o n’autru ci stoccu na iamma m’ata a cridiri! Tavolino vieni qui! Arricogghiti subbitu se no ti sbambu!
TAVOLINO - (arriva di corsa, quando è vicino al mago e si vede minacciato fa per tornare indietro) 
NUTELMA - Non ti moviri di ddocu ca se no’ ti scavigghiu, ti mannu na scarica di energia esoterica ca t’arridduciu un munzeddu di pruvulazzu!
TAVOLINO - (si mette a tremare) 
NUTELMA - E chi ci tremi ? Cca veni, cca, nenti ti fazzu, non ti preoccupari! E circamu di smittilla di iri furriannu a matula ca cca hama a travagghiari, u capisti? 
TAVOLINO - (fa segno di si) 
NUTELMA - Forza Posizionati ca c’è già un populu ca aspetta i miei responsi, mettiti fermu a centru ca pigghiu a seggia e m’assettu. (il tavolino esegue, Nutelma si siede e comincia a d assumere pose da mago divinatore, poi ad un tratto si stupisce) E unni iu a finiri a sfera magica? E chi tutti i ferri d’o misteri a spassu haiu oggi? Sfera! Oh sfera si po’ sapiri unni si, aricogghiti all’istanti ca se no ti sfrantumu! (compie gesti magici verso i vari angoli e ad un tratto la sfera arriva volando, lanciata da dietro le quinte e lui l’afferra al volo, [se ce la fa ...] ) Oh finalmenti t’arrichugghisti! Si po’ sapiri unni a statu ah? (se l’appoggia all’orecchio e poi) E brava, brava, “un gireto in giardino” (seccato, rimporoverando) E si ti scangiunu ppi un comunissimu brocculu/[palluni] (a secondo di cosa si usa per sfera) a poi chi facemu, m’u sa’ diri? (se l’appoggia nuovamente all’orecchio) Ah! A pasta ch’i brocculi / [na partita o palluni] ... non ti scafazzu a mirudda picchì mi servi ma dopu a trasmissioni ni parramu a sulu! Dunque (posiziona la sfera a centro del tavolino) azionaiamo il mio telefono ectoplasmatico e andiamo con la prima telefonata ... c’è qualcuno in linea? ... c’è qualcuno in linea? ... ‘nsumma c’è qualche telefonata? 
TELEFONO - (voce di donna) Si iu ci sugnu o telefunu ...
NUTELMA - e allura picchì non m’arrispunni si dicu c’è qualcuno in linea?
TELEFONO - Ca picchì pisu centuquaranta chila non è ca sugnu tantu in linea ...
NUTELMA - Va beni gioia ho capito dimmi chi sei.
TELEFONO - Sono Giuliana, peso cento quaranta chili, ho diciassette anni, capelli biondi, occhi azzurri, sono fidanzata con Giorgio che pesa cento cinquanta chili, e ci siamo lasciati ieri quando mi portava di dietro sul motorino e gli sono scoppiate tutte e due le ruote ...
NUTELMA - Basta, (leggendo sulla sfera con le mani stese sopra) non mi dire più niente che giùà ho capito tutto: tu ti chiami Giuliana, vero?
TELEFONO - Si! Ma come ha fatto ad indovinare?
NUTELMA - E ancora c’ha vistu, gioia? Tu pesi centoquaranta chili, vero?
TELEFONO - Si!
NUTELMA - Hai ... (legge nella sfera) diciassette anni!
TELEFONO - Si! Ma è incredibile!
NUTELMA - U megghiu ancora ha veniri! (continua a leggere) vedo, vedo che hai gli occhi azzurri e i capelli biondi, esatto?
TELEFONO - (emozionata) Esatto!
NUTELMA - Il tuo fidanzato si chiama Giorgio che pesa cento cinquanta chili e vi siete lasciati ieri, giusto?
TELEFONO - Giustissimo, ma adesso, divino Nutelma, m’u sapi diri chi hai a a fari? Secunnu me mi lassau p’o fattu de roti scuppiati ...
NUTELMA - In un certo senso hai ragione (leggendo sulla sfera) ma non ci vedo ancora chiaro, dimmi sorellina quante volte è successo che gli hai scoppiato tutte e due le gomme?
TELEFONO - A essere sincera na vota o iornu ...
NUTELMA - Ah! E allora ci vedo chiaro ...
TELEFONO - Mi lassau picchì spinneva ttroppu sordi?
NUTELMA - No, chi dici? Ti lassau picchì si fici zitu c’a soru d’o gummista, stava chiossai a so casa ca ccu tia ... 
TELEFONO - Ma allora cosa devo fare? Sono disperata!
NUTELMA - Dimmi na cosa, quantu pisa a soru d’o gummista?
TELEFONO - Beh, più o meno centu uttanta chila ...
NUTELMA - E allura ci dici a to frati ca si rapi n’officina di carruzzeri ... ti salutu gioia, Passiamo a un altra telefonata ... C’è qualcuno in linea?
TELEFONO2 - (altra voce femminile) Si.
NUTELMA - E allura?
TELEFONO2 - E allura chi?
NUTELMA - E allura chi voi? Picchì telefonasti?
TELEFONO2 - Sono ...
NUTELMA - Muta (il tavolino da dei sussulti improvvisi) Sento che sei una donna di circa cinquant’anni ...
TELEFONO2 - Senti ...
NUTELMA - Sento che sei una persona molto aggressiva e che hai problemi con tuo marito perchè lui si spaventa tanto di te che a casa cerca di non esserci mai ...
TELEFONO2 - Senti ...
NUTELMA - Sento che cerchi di metterti in contatto con lui ma lui ti sfugge continuamente ...
TELEFONO2 - Senti ...
NUTELMA - Sento ...
TELEFONO2 - (sopraffacendolo) Senti beddu, cerca di non fari u scemu, e finiscila cu ssi buffunati u sai benissimu ca sugnu to mugghieri, e cerca di arricugghiriti a casa ca mi lassassti ‘nta un mari di trafichi, i sordi quannu i porti ca ni staccaru luci talefunu e acqua, e u putiaru mancu mi voi fari chù cridenza ca havi ca no pavamu ocche quatru misi? 
NUTELMA - Ma senti Aitina, tu propriu cca o travagghiu m’ha chiamari, non ti l’ha dittu milli voti ca m’ha lassari in paci quannu sugnu cca?
TELEFONO2 - Ma si dopu ca a casa non ci si mai? Almenu accussì t’i pozzu diri quattru, ‘nsumma sti sordi quannu i porti?
NUTELMA - Prestu ...
TELEFONO2 - Prestu quannu?
NUTELMA - Ca prestu, appena pozzu ...
TELEFONO2 - No! Troppu tardu è, subbitu mi l’ha purtari
NUTELMA - Comu finisci a trasmissioni mancu?
TELEFONO2 - Va beni ma si sgarri di un minutu ti vegnu a pigghiu direttamenti di intra a televisioni, u capisti?
NUTELMA - Va beni, va beni, ora u stacchi stu talefunu ca non mi facisti travagghiari chiù? Oh! (si morde le mani, assesta uno schiaffo allla sfera e la lanci afuori dalle quinte) Sta me mugghirazza è na rovina! Porca di ll’opira! Allura ... Torniamo a noi ... mizzica a sfera ...(fa qualche tentativo magico di farla ritornare senza però riuscirci ) Ora chidda sarà affinnuta e sa quannu torna ... Pazienza ... Evochiamo lo spirito ectoplasmatico di Path Hatì e continuimao a lavorare ... Spirito di Path Hatì, spirito di Path Hatì vieni subito ... ca a iurnati ni squagghiau (continua a fare gesti magici e dal buco centrale del tavolino emerge la testa dello spirito = la persona che è stata sotto il tavolino per farlo muovere) Auh cu to commudu ah? 
TAVOLINO - Con calma e per favore! E parramu arucati se no ti ni va cerchi n’autru!
NUTELMA - (lo prende per un’orecchia, gliela stira e gli parla sottovoce) Senza fari u spertu ccu mia ca se no daveru t’abbruciu! (lascia l’orecchia, gli riassesta i capelli e continua rivolto al pubblico) Dunque passiamo a un altra telefonata, c’è qualcuno in linea? Prego la regia di filtrare le telefonate e si su me’ parenti cci diciti ca non ci sugnu, C’è qualcuno in linea?
TELEFONO 3 - (voce maschile, di anziano ) Iu ci sugnu ... chi sugnu furtunatu?
NUTELMA - E chi ni sacciu si si Furtunatu o Girolamu? Mancu u to nomu sai?
TELEFONO3 - No , dicu iu chi sugnu furtunatu?
NUTELMA - Senti o nannu, non ni stamu capennu iu ‘nzettu zoccu ti capita ma non è ca pozzu sapiri comu ti chiami ..
TELEFONO - Iu sugnu Crispinu di Partanna, vogghiu sapri si sugnu furtunatu ...
NUTELMA - No, non si furtunatu, si Crispinu ...
TELEFONO3 - Ma picchi mi dici cretinu?
NUTELMA - Ma quali cretinu, dissi Crispinu, Crispinu ...
TELEFONO3 - Ah, u capii, m’hava scusari, parrassi chiù forti ca sugnu un pocu surdu ...
NUTELMA - Bonu vah! Ci mancava macari u surdu ...
TELEFONO3 - Non è veru!
NUTELMA -Comu non è veru m’u dicisti tu ca si surdu
TELEFONO3 - Nossignori non sugnu lurdu, iu ogni duminica m’a lavu a facci!
NUTELMA - Bedda matri! E comu mi finiu sta sirata
TELEFONO3 - Ma chi m’intaressa a me si ci vugghiu a pignata? Iu vogghiu sapiri si sugnu furtunatu.
NUTELMA - Certu ca è furtunatu, m’hava cridiri
TELEFONO3 - U cerchiu spunnatu l’haia vidiri? Ma chi voli diri?
NUTELMA - (alzando la voce) Dissi ca lei è furtunatu ppi veru
TELEFONO3 - Visturu ca è ammattunatu e si ni eru? ... ma cui?
NUTELMA - Lei...
TELEFONO3 - Sei?
NUTELMA - Lei, dissi lei è furtunatu
TELEFONO3 - Iu sugnu accutturatu?
NUTELMA - (gridando come un ossesso) Furtunatu ... furtunatu ... furtunatu ...
TELEFONO3 - E va beni u capii: furtunatu, ma non capisciu picchi fa tutti ssi vuci, comunqui, grazii, arrivederci.
NUTELMA - (riprende fiato, con un poco di calma in più) Lei è veramenti furtunatu ... (gridando di nuovo) ca non l’hai acca davanti ca se nno vivu mu mangiassi, vecchiu scimunitu ... (rabbonendosi) scusate cari telespettatori ma il nostro mestiere purteroppo è pieno di incognite ...
TAVOLINO - Comu incogniti? Si u magu e ci hai l’incogniti? A postu semu
NUTELMA - Ma tu chi voi, iammi di lignu? 
TAVOLINO - E chi haiu a vuliri? Mi chiamasti, havi n’ura ca sugnu cca, m’ha stunatu ‘aricchi a vuciati e mancu m’ha fattu fari nenti.
NUTELMA - E aspetta ca na cosa t’a fazzu fari, (comincia a frugare con le dita fra i capelli dello spirito) 
TAVOLINO - Ma chi mi sta circannu i pulici?
NUTELMA - Muto stai, testa di legno, indovina ... indovina cosa farò tra qualche minuto ... (fruga tra i capelli, tirla le orecchie, da i pizzicotti sulle guance, squote la testa ecc.) 
TAVOLINO - Vedo ... vedo ... che ... Mizzica!!!! (ritira la testa e scappa precipitosamente fuori) 
NUTELMA - (il tavolino che si sposta lascia vedere Nutelma che dietro ha impugnato un’enorme ascia, rivolge al pubblico uno sguardo “cattivo” e prende ad inseguire il tavolino con l’ascia alzata)


IL CATECHISMO 

SUORA - U parrucu mi dissi ca haia a priparari unu p’a cresima, viremu quannu arriva ca accussì cuminciamu c’u catechismu ...
RUDIS - Ossè benedica, sorella, chi è cca ca faciti u cataclismu?
SUORA - Chi è ca voli lei? u cataclisma?
RUDIS - Vah, vogghiu diri a scola ppi farimi a grèsina ...
SUORA - Ah! Forsi u capii, lei è chiddu ca sa’hava a fari u catechismo p’a cresima.
RUDIS - Appuntu e iu chi dissi? U sapi ca mi sta parennu ‘mpocu ‘ntrunata vossia? Forsi sarà stu cosu ca teni ‘ntesta, ma picchì non s’u leva?
SUORA - Senta signor lei, ho l’impressione che incominciamo proprio male, punto primo io non mi levo niente dalla testa, punto secondo non sono per niente intronata e punto terzo ... (gli si avvicina ) impari a parlarmi con educazione: questa è la prima lezione (gli assesta un tremendo schiaffone) 
RUDIS - (per un po’ gira in tondo fino a fermarsi) Mizzica! E si chista è a prima lezioni a fini d’o catechismu chi fa, m’acchiana i ‘ncoddu c’a machina?
SUORA - (con aria minacciosa) Vedremo!
RUDIS - Forsi mi ni staiu pintennu di stu fattu d’o catechismu ...
SUORA - Lei non ha di che penstirsi: ancora non ha visto niente.
RUDIS - Appuntu!
SUORA - Poche chiacchiere e cominciamo: prima lezione
RUDIS - (scansandosi spaventato) No! A prima lezioni no, già m’abbastau! Passamu a secunna.
SUORA - Ma che ha capito? Prima lezione di catechismo, quella era una lezione di buona educazione... Prima lezione di catechismo i dieci comandamenti, li conosce?
RUDIS - A cui?
SUORA - ‘E deci comandamenti
RUDIS - Ma chi su tutti frati? Mizzica chi famigghia numerosa
SUORA - Si vede che non li conosce! Eppure tutti conoscono i dieci comandamenti!
RUDIS - Ma chi voli: iu sugnu tuttu casa e lavoro non è ca nesciu assai, si viri ca frequantunu n’autru bar ...
SUORA - (un po’ indispettita) i dieci comandamenti sono le dieci regole che Dio ci ha lasciati per vivere bene la vita cristiana, non sunu deci ‘mbriacuni comu a lei ca va’ furriannu bar bar, capito?
RUDIS - Si, si, ma picchì s’artaria? U capii, deci reguli, comu c’è u codici d’a strada ppi non si rumpiri u coddu c’a machina ci sunu i reguli ppi campari bonu, daccordu, e quali sunu?
SUORA - (imperativa) Primo! Non avrai altro dio fuor che me!
RUDIS - (un po’ interdetto) Comu dissi? ... altro dio fuora ca lei?
SUORA - Ma no iu scimunitu! Dio ci dice che non dobbiamo avere nessun altro dio al di fuori di lui! Capito?
RUDIS - Ah, va beni, u capii, iemu avanti.
SUORA - Non nominare il nome di Dio invano!
RUDIS - Ah certu iu quannu u nominu sempri c’è un motivu, o picchì sugnu siddiatu, op picchì mi scacciai un gnitu c’o marteddu ...
SUORA - No! No! No! Non si deve bestemmiare!
RUDIS - Vabbèni, vabbeni, u capii, apressu?
SUORA - Terzo: ricordati di santificare le feste
RUDIS - E chi voli diri?
SUORA -Voli diri ca ‘ntantu ‘ne festi non si travagghia ...
RUDIS - ... ah, vabbè, si è ppi chissu ... iu non travagghiu mancu l’autri iorna perciò sugnu a postu!
SUORA - E poi nel giorno di domenica si smette di fare tutte le cose ordinarie per vivere bene il giorno del Signore
RUDIS - E iu sempri u fazzu, a duminica m’a passu di gran signori, mi susu a manziornu, vaiu o bar, o biliardu, mi ni vaiu a partitia e certi voti macari o cinima!
SUORA - No! No! No! vuol dire che la domenica si va a Messa!
RUDIS Macari!
SUORA - Si capisci! Tu ci stassi un annu senza vidiri mai a to mugghieri?
RUDIS - Certu ca no!
SUORA - E allura comu ci voi stari un annu senza viriri o to Signuri, ateo e miscredenti!
RUDIS - Ragiuni havi, iemu avanti.
SUORA - Quarto onora il padre e la madre
RUDIS - Chissu mi veni ‘mpocu difficili ...
SUORA - E ti sforzi!
RUDIS - Si ma prima avissa a sapiri cu sunu, iu sugnu figghiu di N.N.!
SUORA - Quinto: non uccidere!
RUDIS - E iu mai a nuddu haiu ammazzatu!
SUORA - Bravo!
RUDIS - Al massimu qualche passata di lignati bona ppi bona ...
SUORA - Non si fa!
RUDIS - (quasi contrattando) Du’ cauci e ‘mpugnu ...
SUORA - No!
RUDIS - (c.s.) Sulu u pugnu ...
SUORA - No!
RUDIS - (c.s.) Na tumbulatedda ...
SUORA - No!
RUDIS - Na sputazzata ‘nta n’occhiu ...
SUORA - Ti dissi: No!
RUDIS - E pacenzia! Iemu avanti.
SUORA - Sesto non commettere atti impuri.
RUDIS - Chissu mai!
SUORA - Bravo!
RUDIS - Si, picchì iu ci l’hava dittu quann’era ‘nta banna: vogghiu sunari i ttamburi, ma iddi: nenti o soni i piatti o nenti, e accussì n’haia avutu mai u piaciri di sunati i ttamburi!
SUORA - Gnuranti! Atti impuri voli diri: cosi vastasi!
RUDIS - (arrossendo un poco) Vabbè ... ddocu ... certu ... (con una leggera spallata un po’ complice) u sapi lei comu sunu ssi cosi no?
SUORA - (imperativa) No! Iu di ssi cosi non ni capisciu!
RUDIS - E, ma ni capisciu iu, ascutassi a mia: quannu ci voli ci voli!
SUORA - Ah! Quannu ci voli ci voli? Ppi tutti?
RUDIS - Si capisci!
SUORA - Allura, mittemu casu ca a unu ci piaci a to soru ...
RUDIS - Me soru non si tocca!
SUORA - E allura non si toccunu mancu i soru di l’autri! Capito? Vastasi! (gli assesta un secondo schiaffone) 
RUDIS - E su dui! Boni iemu. Ma dicu e allura?
SUORA - Aspetti ca ti mariti!
RUDIS - Ma nel frattempu non è ca unu si putissi allenari ... chi sacciu ...
SUORA - (alzando la mano pronta al terzo ...) Ti dissi no!
RUDIS - (prontamente allontanandosi) Va beni, va beni u capii, asciuttu completu, avanti viremu unni hama a ‘rrivari
SUORA - Settimo: non rubare!
RUDIS - Ca quali arrubbari ...
SUORA - Bravo, non ti è mai venuto in testa di rubare!
RUDIS - Ora si! E’ ca m’hana ‘ncagghiatu sempri prima, finu all’autra notti fici nuttata persa e figghiu babbu...
SUORA - Ben ti stà. I cosi di l’autri non si toccunu! Accussì ti ‘mpari! e ricordati ca rubbari voli diri macari quannu unu ‘mbrogghia, quannu non paga i tassi, quannu non fa nenti o travagghiu ....
RUDIS - Bonu bonu bonu, u capii, iemu avanti viremu si ci n’è qualcunu chiù facili ...
SUORA - Ottavo: non dire falsa testimonianza.
RUDIS - E chi hama a fari un processu?
SUORA - Sceccu cca cura, voli diri ca non si diciunu munsignarii
RUDIS - E allura si ....
SUORA - Chi vulissi diri?
RUDIS - Nenti, iu qualcheduna a vaiu dicennu però mi cunottu ca c’è cu è chiù peggiu di mia ...
SUORA - E cioè?
RUDIS - E cioè ca all’autra sira mi visti na para di politici a televisioni ... e chi ci nisceva d’a vucca ... ma mi dicissi na cosa, ppi iddi non vali macari sta liggi?
SUORA - E si capisci! Tutti o ‘nfernu si ni vanu! E tu macari si non cangi testa!
RUDIS - Ora ca mu sta dicennu: autru ca cangiu!
SUORA - L’inferno ti fa paura vero?
RUDIS - A dirici a verità non è tantu ppu ‘nfernu ... ma lei s’u ‘mmaggina tutta l’eternità cu certi personaggi? No no no da oggi in poi vita nova ...
SUORA - Nono: non desiderare la roba d’altri ...
RUDIS - E ddocu ci semu ...
SUORA - Bravo e come fai ?
RUDIS - Comu fazzu? Ca prima ancora ca a desidiru, già mi l’haia pigghiatu!
SUORA - Ateo e miscredente! E allora col decimo non ne parliamo ...
RUDIS - Picchì, chi senti a diri u decimu?
SUORA - Decimo: non desiderare la donna d’altri!
RUDIS - E ddocu veramenti, sugnu a postu! Chissu è ‘ncomandamentu ca mi veni facili.
SUORA - Sono contenta. e come mai? 
RUDIS - E si vidi ca lei ‘n’a canuscia mugghieri di l’amicu miu: brutta, ma brutta ca, m’ha cridiri, lei a confrontu di idda è miss Italia; autru ca ddisidirari, a mia u scuncertu mi veni ...
SUORA - Ateo ... ateo e scomunicato, pure me offendi ora? 
RUDIS - Mi scusi e andura chi dissimu? Ca si dici sempri a virità, no? E allura pichì si siddia?
SUORA - Picchì? Ora t’u spiegu. Seconda lezione: (si leva la scarpa e comincia a dargliela in testa mentre escono fuori correndo) 

I DUE MAFIOSI 

(padre e figlio mafiosi si incontrano dopo tanto tempo, identici vestiti, coppola doppietta solo in padre è canuto e curvo il figlio è vegeto e baffuto. entrambi parlano in italiano sicilianizzato stile “ Il padrino”) 

PADRE - Finalmente dopo tanti anni oggi deve ritornare mio figlio dall’America, purtroppo gli affari e il lavoro lo hanno trattenuto la per tanto tempo... ma finalmente oggi ritorna ... (entra il figlio, scene di commozione) Figlio, figlio mio, fatti vedre, da quanto tempo non ti potevo vedere...
FIGLIO - Padre mio anch’io non ti potevo vedere da tanto, si può dire che non ti ho potuto vedere mai...
PADRE - Ti ricordi figlio mio quando eri piccolo, che ti facesti la prima comunione?
FIGLIO - Mi ricordo mi ricordo..
PADRE - Che io ti volevo fare un regalo, mi pare ieri mi pare, e ti dissi: Figlio che cosa vuoi regalato per la prima comunione, un orologio o una pistola? Ti ricordi?
FIGLIO - Mi ricordo, mi ricordo...
PADRE - E tu, come ci penso mi viene da piangere per la commozione, mi dicesti : papà dammi la pistola, che se mi dai la pistola l’orologio me lo vado a prendere io... si vedeva da allora che avevi preso tutto da tuo patre...
FIGLIO - Mi ricordo, padre, che tu mi hai insegnato tutto della vita, se non era per tedi certe cose non ne capivo niente... ti ricordi quando mi hai dato la prima lezione?
PADRE - mi ricordo, mi ricordo...
FIGLIO - Che mi facesti salire sul tavolo e mi dicevi: buttati e io rti dicevo: non mi butto, e tu mi dicevi: buttati e io ti dicevo: non mi butto e tu mi dicevi: buttati e io ti dicevo: non mi butto
PADRE - E alla fine ti sei buttato...
FIGLIO - E tu hai aperto le braccia, ancora mi commuovo quando ci penso, e mi facesti sbattere con la funcia a terra e mi dicesti: ricordati figlio, non ti devi fidare manco di tuo padre...
PADRE - E ti ricordi il primo giorno di scuola? 
FIGLIO - Mi ricordo, mi ricordo...
PADRE - Che io ti diedi tutte le spiegazioni necessarie, ti dissi: mi raccomando, non fare l’infame, se ti chiedono qualcosa dici sempre che non sai niente...
FIGLIO - E io ripetei per dieci anni la prima elementare...
PADRE - Però ti fecero promosso per anzianità e tu finisti le scuole elementari a testa alta perchè mai avevi parlato...
FIGLIO - Le scuole medie però le feci a modo mio perchè dovevo sbrigarmi che mi era arrivata la cortolina per il soldato, e ti ricordi dopo gli esami terza media?
PADRE - Mi ricordo, mi ricordo...
FIGLIO - Io ti portai la pagella e tu la cominciasti a leggere, italiano 10, storia 10, matematica 10, tutti 10 ... mi ricordo ancora come fosse ieri... prendesti la doppietta e me la puntasti ...
PADRE - ... e tu ti nascondesti dietro il cascittone...
FIGLIO - E io ti dissi: papà ma perchè? E tu mi dicesti: hai saputo troppo...
PADRE - E meno male che di dietro il cascittone non sei voluto uscire...
FIGLIO - Padre, figlio fedele sono io ... ma no figlio scimunito...
PADRE - E il giorno della tua cresima, ti ricordi?
FIGLIO - Mi ricordo, mi ricordo...
PADRE - Tu volevi un padrino e te lo diedi ma a te ti dissi: quando sarai grande tu è troppo poco che devi essere padrino di qualcuno ... tu padrone di tutti devi essere.
FIGLIO - E ti ricordi il cugino Filippo, quello che si era buttato pentito?
PADRE - Mi ricordo, mi ricordo..
FIGLIO - Che fine ha fatto?
PADRE - E che vuoi, doveva fare la fine che tocca a tutti gli infami e traditori, ma era nostro cugino sangue del nostro sangue ...
FIGLIO - ... e allora?
PADRE - E allora lo abbiamo privato delgi occhi, delle orecchie e della lingua ... e lui con le mani domandava:ma perchè. E glie l’ho detto: cu è orvu surdu e taci campa cent’anni ‘mpaci. Con le mani, hai capito, me lo ha domandato, monellaccio anche con le mani si faceva capire (pausa) glile abbiamo dovute tagliare ... 
FIGLIO - Certo padre che tu sei sempre stato un uomo comprensivo ...
PADRE - E si capisce, che pensi che l’avrei mai ucciso? Era nostro cugino, dai ...
FIGLIO - E quando mi feci fidanzato per la prima volta, ti ricordi?
PADRE - Mi ricordo, mi ricordo
FIGLIO - Com’era bella...
PADRE - Com’era fedigrafa e traditrice ...
FIGLIO - E tu mi dicesti: vai figlio, sistema questa faccenda. E io andai e le dissi: Cara; e lei mi disse: Caro; e io le dissi Cara; e lei mi disse: Caro; e il le dissi: Cara...
PADRE - Insomma: se non ci sparavo io ancora eravate li a dire caro e cara...
FIGLIO - Lo so padre che tu mi hai sempre voluto bene. Ma lo sai che ti dico a me mi è venuta fame, perchè non ce ne andiamo a prendere una pizza?
PADRE - Filgio mio, mi pare che stare all’estero ti ha un poò rovinato le belle tradizioni che ti ho insegnato... noi che siamo cosa di andare a prenderci la pizza, ah?
FIGLIO - Hai ragione padre, scusami, facciamo come è più giusto, niente pizzeria, andiamo al ristorante...
PADRE - ... e ci prendiamo un bel pizzo...andiamo
FIGLIO - Si andiamo ...
PADRE - (scrutanto tra il pubblico) Aspetta, aspetta, hai visto chi c’è la?
FIGLIO - (guardando anche lui) No, chi c’è?
PADRE - Lo zio Mariano!
FIGLIO - Lo zio Mariano? Oh che sono contento... ma chi è che non lo riconosco più?
PADRE - Quello con la coppola
FIGLIO - Ma ce ne sono due con la coppola
PADRE - Eh, di quei due è quello con la giacca
FIGLIO - Ma tutti e due hanno la giacca
PADRE - Quello con gli occhiali
FIGLIO - Ma tutti e due hanno gli occhiali
PADRE - Quello con i pantaloni di velluto a coste
FIGLIO - Ma tutti e due hanno i pantaloni di velluto a coste... ma chi è lo zio Mariano?
PADRE - (prende la mira con la doppietta e spara in direzione dello zio Mariano) Quello vivo!
FIGLIO - Vero è! Ciao zio Mariano, ciao. 
PADRE - Andiamo figlio, che ora qui si riempie di curiosi e io nella confusione non ci so stare, saluta lo zio e andiamo dove dobbiamo andare.
FIGLIO - Hai ragione, ciao Zio Mariano, ci vediamo dopo...(escono) 


EVA 

(Eva entra mostrandosi infreddolita, ha le classiche foglie di fico, di cartone, parrucca bionda) 
Matruzza bedda lu friddu ca staiu acchiappannu ... “non ti preoccupari ‘a mugghieri è un veru paradisu appoi vidi...” e bravu a me maritu Adamu, iddu havi a scorcia dura e friddu non ni senti iu cu sti fogghi di ficu u friddu ca ‘nsaccu non è cosa giusta... “è il ciclo delle stagioni ...” e daccordu: facisti u ciclu d’e staciuni? E allura fammi macari un cappottu di pelliccia no? E chi si fa accussì ca una povira cristiana sula o munnu hava agghiacciari ‘nto menzu di sta campagna? No! Nenti cappottu, nenti pilliccia, nenti bancarelli di robbi, e di boutique mancu a parrarini ... almenu si putissi scannari qualche visoni, qualche ermellinu ... ca tra l’autru su frischi frischi fatti e hana essiri tenniri tenniri: nenti! “l’animali non si toccunu picchì semu in paci cu tuttu u munnu” e allura dicci ca faceva sempri a stati no daccussì ca staiu addivintannu ‘mpezzu di ghiacciu ... ma si mi veni na prummunia ‘nsiccu e m’a quagghiu u vogghiu vidiri a ddu spertu di me maritu comu fa ... o trovila n’autra comu a mia ... na parola! Gia è impossibili truvarini n’autra comu è ghiè ... ca ‘nta tuttu u munnu ci semu nuatri e dui suli ... ma di un latu mi piacissi accussì si ‘mpara. Oh, certu ca iddu u nomu bbonu ci u circau: Adamu ... u sapiti chi voli diri? Fatto di terra: in altre parole pezzu di fangu! Ma ancora non haia caputu chi lu fici a fari o signor Adamu ... Vol diri: a casa non c’è mai “Adamu unni vai?” “A farimi na passiata nto nostru giardinu” e bravu u signor Adamu ma n’o sai ca u nostru giardinu è granni quantu tuttu u munnu? Aora ca torna! Ma poi chi ci vuleva, dicu, ‘nvintasti tuttu u munnu ca ‘nventimi macari u telefunu no? C aquali e quanno chiddu si ni va a furriari munnu munnu iu chi hciu a fari? Allura ‘nventimi a televisioni almenu... nenti. iu sula comu na babba ‘nto menzu d’u munnu ... ca a propositu ... vuatri, si vuatri ... gente del duemila ca ogni dui e tri mi friscunu ‘aricchi ... Porca eva di cca porca eva di dda ... ueh! E chi vi pasrsi? Viriti ca iu fimmina di casa sugnu, ... anche perchè ... macari quannu ciavissa vulutu ‘mpiccicari , non dicu assi, un curnittu tantittu a me marictu ... cu cu ci l’hava a fari m’u sapiti diri ca ‘nta tuttu u munnu semu nuatri e dui suli? E nautra vota abbadamu a comu parrati , chi stava dicennu? ah, me maritu ...E poi chi misteri bestia ca fa! Guardiano del creato .. e chi era na lenza di terra? Quantu iunci e s’u taliau tuttu u creatu ... “Adamu unni vai aoggi?” “Nenti a mugghieri non ti preoccupari, haiu un semplici incaricu, u completu e poi tornu” u sapiti chi è ca hava a fari? Darici u nomu a tutti ‘animali d’o munnu! Ora si! Quantu iunci e si passau tutti l’amnimali d’o munnu. Ca appoi dicu iu, non ni putevi fari chiù picca? No sempri all’esagerazioni! Ci n’è tanti ca mancu si ponu cuntari ... e vuatri ora ‘nto dumila ca circati di capiri com’è ca di na semplici cellula nisceru tutti st’animali ... ca quali chi ni sapiti ? ... Vol diri ni sfurnau ‘nta un ghiornu tanti e tanti ca sulu iddu sa fira a cuntalli. E du babbu di me maritu ca ci voli dari u nomu a tutti. Vi dicu a verità si è ca l’hava a fari iu ni faceva massimu na dicina di speci, chi sacciu chiddi ca ponu serviri veramenti: a iaddina u maiali a crapa ... a pecura no: picchì sti doppioni? a vacca, però chiù nicaredda e poi basta no ca ci n’è tanti ca sicuramenti vuatri ‘nto dumila ca vi sintiti i patruni ancora mancu l’ata canuscitu tutti... Dicu fanni qualcunu di menu, no? Picchì ci ni sunu certuni ca iu ancora non haia caputu a chi servunu, ma pensu macari vuatri ... e vi ni dicu una ppi tutti: a chi servunu i zanzari? U viri ca non mi sapiti arrispunniri? Servunu a nenti dici tu? E a diri a verità non sacciu arrispunniri mancu iu, sulu dicu: i vo’ fari i zanzari? E va beni, falli, u patruni non si tu? Però almenu mentri fai i zanzari fammi macari u DDT no? E chi vi pari giustu ca i zanzari arrivaru subbitu i primi iorna e u DDT ancora hana a passari mila e mila anni prima ca u nventunu? E poi dda speci d’armaluni: i dinosauri: ma dicu iu chi è modu chissu? Sorta di bestii longhi vinti metri ca una s’hava scantari macari a nesciri di intra ... ddu babbu di me maritu u sapiti chi fici? “Cara oggi andiamo in campeggio in collina” e iu “Caro ma chi è ssu campeggiu?” e iddu “ Una cosa che ho inventato stamattina: ce ne andiamo in colina e andiamo a vivere in una capanna ...” e bravu u sceccu ... picchì tutti l’autri iorna unni è ca stamu? Picchì, dicu iu non m’invintavi na casa inveci di invintari u campeggiu? nenti ... partemu mi porta supra un muntarozzu e accumincia a chiantari i pali ‘nterra ... lu spaventu ca mi pigghiai! A terra cumincia a trimari, si isa, nuatri arruzzulamu ‘nterra iu lu scantu “ u terremotu u terremotu!” e ‘nveci chi era? Ca ddu turduluni di me maritu hava iutu a chiantari u palu supra a carina di un dinosauru! 
Talè cu st’animali non si ni po’ chiù ... non parramu appoi di ddautru diavulu di serpenti! Na cosa schifosa, allautra vota iu era pe’ fatti me e iddu ca mi stunzuniava (con voce acida e sussurrata) “ emangiti stu pumu ... e mangiti stu pumu ...” iu ci pinsai ca d’arvulu era riservatu? No! e m’u mangiu ... e chi successi? L’ira di diu! Pinsati aca a me maritu, picchi puru iddu u tastau, ci arristau cca (indica il pomo d’adamo) ca ci fa’ sutta e supra e ancora non ci voli scinniri ... comunqui a diri a virità ci haiu macari u preiu d’a famigghia già avemu du’ masculiddi ... e chi stanu criscennu beddi ... certu iddu dici “riempite tutta la terra” ... alleggiu oh e chi ti para ca sugnu na fabbrica, alleggiu alleggiu viremu unni putemu arrivari ... Ma tutti e dui chi su’ bidditti ... u nicu è biondu, finu dilicatu ... si havuna ‘nvintatu i vistiti quann’era ranni ci puteva fari fari u modellu, beddu si n’ha veniri ... ma u ranni però mancu scherza ... forti, spertu beddu figghiu beddu figghiu daveru ... certu è ‘mpocu tostu a diri a virità ognio tantu si sciarria ccu so frati u nicu ... ma chi ci vuliti fari ... picciridi su’ ... (da fuori si odono grida di bambini che bisticciano, Eva si gira verso le quinte ...) E smettila, lassulu stari a to’ frati ... si un Cainu! lassulu stari ... e chi ci duni corpi di petra ‘ntesta? ... (fa per scappare fuori si ferma rivolta al pubblico) chissu ... si continua accussi ocche ghiornu a so frati u ‘mmazza! (esce rimproverando il figlio...) 


I PROMESSI SPOSI 

N.B. Per le musiche necessarie alla rappresentazione contattare l'autore alfiobonanno@tiscali.it

1) Renzo e Lucia amoreggiano: Mimo
(Quel ramo del lago di Como volgeva sempre a ponente, l’anno milleseicento e qualcosa correva e correva anche Renzo Tramaglino appresso a Lucia Mondello fin quando non la raggiunse e si trovarono a un passo dal coronare i loro sogni di promessi sposi ...) 

(A passettini di danza mimano il corteggiamento e il comportamento da innamorati, stile Charlotte)

2) Lucia: Chi sugnu bedda

Ma chi sugnu bedda
Bedda e furtunata
M’haia a maritari
a lu me Lorenzu
ca chiamunu Renzu

Iddu m’ammanteni
Non travagghiu chiù
Iddu porta i sordi
e iu mi li spennu
ma chi bella sorti
C’u peri a cavaddu
ora pozzu stari
ma chi bella sorti
ca mi capitò

3) Renzo: mi l’haia maritari
Nah nah nah ........ (4v.)
Matri quant’è bedda
Matri quant’è bedda
Matri quant’è bedda
Iu mi l’haia, iu mi l’haia marità
Iu mi l’haia marità (3v.)........
nah nah ..................
Iu mi l’haia ma marità
(Renzo esce con aria sognante) 

4) Don Rodrigo: mi l’haia maritari
(Ma il sogno era troppo bello per essere vero e il malvagio don Rodrigo ci mise lo zampino) 
(entra don Rodrigo) 

Nah nah nah ........ (4v.)
A cu ti mariti?
C’era prima iu
Matri quant’è bedda
Iu mi l’haia, iu mi l’haia marità
Iu mi l’ha marità (3v.)........
nah nah ..................
Iu mi l’haia ma marità

5) Don rodrigo e Lucia: 
(entra Lucia) 

(Rodrigo)
Si tu ti mariti a me, oh Lucì oh Lucì
T’arricchisci e t’arrizzè... t’arrizzetti tti.
Si non ti mariti a me, oh Lucì oh Lucì
Sugnu tintu e sai com’è? Peggiu è ppi ttì!
(Lucia)
Vecchiu porcu chi vo’ tu? chi vo’ tu chi vo’ tu?
Si tu non t’arrassi ‘i cà, chi ti fazzu ‘u sa’?
Cu du’ corpa di stuvà, di stuvà di stuvali
Ti fazzu a plastica facciali cu du’ corpa ccà!
(esce prima Lucia indignata e don rodrigo le va dietro importunandola) 

6) I Bravi: chi semu tinti
(Ma i guai non vendono mai da soli e don Rodrigo, che già da solo faceva schifo, si serve dei suoi scagnozzi, i terribili Bravo e Brava gente davanti ai quali lui è più inoffensivo di un bambino)
(entrano i bravi, almeno due o più ) 

Oh .............................
Chiù tintu nuddu c’è
Cuteddi e pistoli purtamu picchì
‘ncristianu chiù tintu di nui non c’è
Si passa na vecchia ca additta non sta
na boffa si pigghierà

Semu tinti, tinti sì
Chiù tinti non ci n’è
E’ megghiu ca nuddu ni noci picchì
U nostru patruni è don Rodrì-
si unu ni stona u sputamu ‘ntan’occhiu
senza nudda pietà
Oh .............................
Chiù tintu nuddu c’è
(i bravi si nascondono dietro l’angolo...) 

7) Don Abbondio: 
(entra don Abbondio) 

Sugnu ccà, sugnu un parrinu scantulinu 
donn’Abbondiu mi chiamaru sa’ picchì?
‘Nta paci iu vogghiu stari
e nuddu m’hava stunari
non nociu a nuddu e nuddu mi noci a me

Dicu a missa, e nenti chiù m’intaressa 
iu mi fazzu sulamenti i fatti me
Ma si tu propriu ci ‘nsisti
Viri ca mali ci arresti
Qualunqui cosa tu ci hai su’ fatti to!

8) (Musica Don Abbondio che cammina e i bravi che si avvicinano, lui cerca di evitarli fino a che loro lo bloccano)

9) I Bravi e Don Abbondio: 

(Bravi)
Si ci teni a la piddazza 
stu matrimoniu non s’hava a fari
Tu va’ sarva a suppiddizza
e a Lucia non l’ha maritari

Resterete più che serviti
vi ni putiti turnari di dda
non sacciu fari chiù matrimoni
iu non ni sacciu chiù fà

Si ni ‘mbrogghi non hai chiù scampu
Chi ti facemo non lu sai tu
‘Nveci i l’acqua ti damu u shampu
e i palluncini appoi tu po’ fà
pom pom pom .....

10) Solo musica arriva Azzeccagarbugli
(Renzo non si da’ per vinto e cerca di risolvere i suoi problemi per vie legali)

11) Renzo dall’Azzeccagarbugli:

(parlato)
Leggi speciali, corti di appello
Liber Librisi Rosa Rosae qui que quod
Sunt Legibus, articus et subitus
arboris tuncola utrum eumque
perciò: 
(Cantato)
Renzu miu, non c’è chi fa’
tu manu ci ha livà
(parlato)
levici manu, levici manu!
lassa stari
Sumus Utrisque, stanticarum
fabbricarum, petrolanum
Eamus pois in dibattimentum magnum
complicazio inestricata
oportet tuum portafolium esse 
magnum, ma magnum magnum
‘Nsumma: lassimi i sordi ca mi toccunu a mia e levici manu di cursa
U capisti? Di cursa, non è cosa, non è cosa! Lassa stari!

12) La notte degli imbrogli
(Capendo che la situazione si faceva grave Renzo e Lucia consigliati dalla madre di lei tentarono la carta del matrimonio a sorpresa, ma vuoi la fretta vuoi, la perpetua, vuoi don Abbondio che non collaborava e don Rodrigo che tramava mandarono tutto all’aria)

(Nell’ordine si mima prima il matrionio a solpresa che fallisce, poi Donna Prassede e Don Abbondio: Don Abbondio cerca di scusarsi e Perpetua lo rimprovera in malo modo, inseguimenti, schiaffoni, don abbondio in ginocchio, Perpetua colle mani ai fianchi ecc. ecc.) 


13) I bravi: Puttamunnilla
(Anche don Rodrigo aveva tramato e allora ricorse ai metodi estremi, e decise di fare rapire Lucia...)
(Entroano i bravi per rapire Lucia che sta passeggiando sconsolata per la scena) 

(una riga vuota)
Tu statti calma ca
Ora t’hama sequestrari
(una riga vuota)
Semu i Bravi ma facemu 
schifu all’umanità ta ta ta

(Mimano una lotta con alterne vicende alla fine della musica Lucia riesce a scappare)

14) Fra Cristoforo: Guai a cu m’attruzza
(Caro Renzo, una persona sola ti può aiutare l’unico che è in grado di contrastare lo strapotere di don Rodrigo l’ex terribile spadaccino, ora convertito, ma ‘ntantu prima si ni puliziau na’ pocu ..., fra’ Cristoforo ...)

Sugnu Fra Cristofuru
arrassiti ‘i ccà
Su mi gira l’elica
ti pozzu spunnari
Chi è ca voi di me?
Chi ni sacciu iu,
...........................
di comu, t’ha maritari
...........................
Ah, fu ddu gran cantaru
di mastru Rodrigu
Allura i cosi cangiunu
na cosa ti lu dicu
iddu è fitusu assai
un gran dililinquenti
.........................
fatti a truscia e parti ‘i cca
.........................
ppi lu beni to’


15) Lucia se ne va: solo musica
(E fu così che la cattiveria di don Rodrigo per il momento ebbe la meglio: Renzo emigra e Lucia è costretta ad abbandonare il suo paese e le sue cime ineguali)

16) La monaca di Monza
(Lucia sta momentaneamente ospite della famosa monaca di Monza, compagnia non del tutto raccomandabile)

(la monaca di Monza) 
Sugnu la monica di Monza
ma non mi piaci stari ccà
cercu maritu e non ci n’è
ma a qualchedunu l’haia ‘ncagghià

Portu u pirsinghi, e i capiddi blu
tacchi a spillu e cosetti cu la riti ma
d’aricchini n’haiu qualche vintitri
e mancu ‘ngrammu ‘i siliconi
picchì costa ottu miliuni...

17) Renzo e la rivolta del pane: 
(Come fu e come non fu Renzo si trovo’ coinvolto nella fmosa rivolta del pane a Milano ...)

(popolo)
Non c’è chiù pani
muremu da’ fami
comu s’hava a fa?
nn’avemu chiù 
mancu na patata

mancu na patata
aih chi fami ca c’è
mangiassimu puru
‘nfasciu d’erba
(Guardia)
Cu è ca fa 
tuttu stu macellu
dicitammillu
ca l’ha ‘ttaccà
(popolo)
puttativi a iddu...
......................................
(Guardia)
dicitammillu
ca l’haia arrestari
(popolo)
Chi ni sapemu
iddu attaccò
puttativi a iddu 
puttativi a iddu
puttativi a iddu...

18) Renzo cerca Lucia tra la peste:
(Miracolosamente sfuggito all’arresto Renzo continua a cercare Lucia in una Milano che è devastata dalla peste ...)

Unn’è? ... Lucia ... Unn’è? ... Lucia...
Unn’è? ... Lucia ... Unn’è? ... Lucia...

M’hanna dittu ca si la purtau cca
cca la genti quagghia ch’è ‘mpiaciri
Mancu unu additta chiu ci n’arristò
C’è la pesti e non si po chiù stari
................................
Forsi è megghiu ca scappottu puru iu di cca

19) L’innominato: 
(Lucia viene portata prigioniera nel castello del terribile Innominato...) 
(Lucia viene buttata dentro la scena dove si trova già l’Innominato dai bravi che subito vanno via)

(l’Innominato) 
Cara Lucia, mettiti ddocu
ppi te non c’è chiù chi fà
tu di cca intra non ci nesci chiù
arruvinata si tu

Si poi vo’ fattu qualche giochettu
haiu na specialità
chiusa ch’i surgi e chi bratti tu sta’
e sparti senza mangià.

L’Innominato cca
L’Innominatu dda
tutti volunu 
qualche rapina, delittu
o qualche infamità

Non mi fa cauru e mancu friddu
si tu mi dici: “pietà”
Quannu tu soffri piaciri mi fà
Tra la la la la la la

L’Innominato cca
L’Innominatu dda
tutti volunu 
qualche rapina, delittu
o qualche infamità

Sentimi a mia, non c’è chi fari
ti po’ sulu dispirà
O gridi o cianci a mia nenti mi fà
ppi me po puru cripà

20) Lucia: 
Chi mala sorti mi capitau

21) La notte dell’innominato:
(Nella notte , vuoi la provvidenza divina, vuoi le lacrime di Lucia compiono il miracolo ...

(L’Innominato) 
T’u dicu e promettu
...................................
ca u tostu no’ fazzu chiù
.........................................
ti trattu bona e po’ non ti nociu chiù
..................................
megghiu ca ti ni vai
.............................
Ca c’è Renzu ca cerca a te
..........................................
di oggi in poi non ni fazzu veru chiù
rapini e omicidii, basta chiù
fazzu u bravu si ... si si si22) Renzo cerca Don Rodrigo:
(Fu così che Renzo si butto prima di tutto alla caccia di don Rodrigo) 

Appena lu ‘ncagghiu a sulu
‘nta n’occhiu ci sputerò
poi ci scippu l’aricchi
a stu cosa anutili
E siccomu è don Rodrigu 
ci tiru quattru ficu 
........................................
Lassa c’o pigghiu, lassa c’o pigghiu....
appena u pigghiu comu ‘ncunigghiu
l’haia squartari
comu na sarda a testa poi
senza pietà ci scipperò
tu non mi sfuggi a fini d’o suggi
ti fazzu far

23) Don Rodrigo: M’attrantunu i palitti
(Ma attento Renzo, prima che arrivi tu sta già per arrivare la giustizia divina...)

(don Rodrigo) 
Caru Renzu ormai è inutili ca t’abbilii
ppi ‘nsemplici cadduzzu o spitali fui 
ma la pesti mi la mmiscaru a razzu 
Ora è inutili ca fai pruvulazzu

Haiu la testa ca mi gira
fetu peggiu di ‘nsaccu i munnizza
mi manciunu i ita de’ peri e in più
tutti i capiddi su’ ritti ritti
e li peri haia a stirari ... a stirari

Caru Renzu ormai è inutili ca t’abbilii
iu ppi ‘nsemplici cadduzzu o spitali fui 
ma la pesti mi la mmiscaru a razzu 
Ora è inutili ca fai pruvulazzu24) La madre di Lucia racconta tutto a renzo: 
(Renzo, Lucia e la madre di Lucia sono insieme ma non sembraon niente contenti...) 
(Quando tutto sembrava risolto ecco che un nuovo intoppo si frappone al matrimonio dei due promessi sposi, auh ma ci aviti na scarogna ...!)

(la mamma di Lucia) 
Sai chi fici sta babba ‘i me figghia
quann’ era arrubbata o castellu?
Pinsannu ca non si salvava
ppi votu chi ci prumittiu?
Ca non s’avissa maritatu 
mancu chiù cu te

E ora vulissi sapiri 
com’è ca l’avissimu aggiustà

‘Ntantu chiamamu o parrinu
si ni capisci ocche cosa
picchì sennò cu stu votu
nenti si po’ fà

E addiu a stu matrimoniu
e v’hata ammazzatu ppi nenti
e iu cu sta figghia ccu votu
bizzocca m’hava arristari
Si non si sciogghi u ruppu
semu persi e nenti chiù

E ‘nsumma sintemu o parrino 
alluoti qualcosa sapi fà

25) Lucia sciolta dal voto:
(Potenza della provvidenza, anche don Abbondio sembra essere migliorato, e, a quanto pare ha ricominciato a fare il prete sul serio, si vabbè, tantu don Rodrigu 
muriu... ) 
(entra Fra Cristoforo ...) 
(Fra Cristoforo) 
Picchì vi stati addannannu
ca motivu non ci n’è?
motivo non ci n’è
ci pensu iu
chissu è lu me misteri
vui lassati fari sulu a mia
a mia, a mia, a mia, a mia, a mia

Mi basta menza parola ... 
ca stu votu non c’è chiù
stu votu non c’è chiù
stu votu non c’è chiù

Basta menza parola ... 
ca stu votu non c’è chiù
tuttu si risolverà


26) Lucia e Renzo: Ni putemu maritari

(sulla musica calma: mimo 
sulla musica allegra:canto) 

E allura Renzu u capisti ca stavota
veru tuttu s’aggiustò
tuttu a postu si ni ìu
E finalmenti ni putemu maritari
alla facci di Rodrigu e dill’umanità

Facemu prestu stu matrimoniu
c’avemu tanti cosi di fari
Tu porti i sordi e iu mi li spennu
alla facci to’
e iu comu un pascià
mi l’haia passà
tara taran tan tà

27) Conclusione: mimo o balletto

TIFO IN SALA PARTO


UNO - Ma chi è, macari so’ mugghieri e in sal partu?
DUE - Si!
UNO - Chi è u primu fighhiu?
DUE - Ma picchì, macari lei ...?
UNO - Qua la mano, collega.
DUE - Mi fa tantu piaciri daveru!
UNO - Chi ghiurnata ranni, ah? Piccatu ca è duminica ...
DUE - Eh già!
UNO - E ppi ghiunta o stadiu oggi c’è a partita chiù mportanti di l’anno: Palermu-Catania
DUE - Ragiuni havi vossia, non sapi chi sofferenza ca non ci potti iri, ma ‘ntantu chi faceva, capaci ca me mugghieri s’affinneva ...
UNO - Ppi carità, non mi ni parrassi, i fimmini sti cosi non i ponu capiri, non s’immedesimanu mai. Chi tifa po’ Palermu puru lei?
2 - No! Iu po’ Catania tifu.
1 - Ah.
(i due si guardano con meno simpatia, la conversazione langue; imporvvisamente si apre la porta ed entra l’infermiera.) 
3 - Il signor Panella?
1 - Iu sugnu.
3 - Lei è diventato padre proprio adesso!
1 - (lanciando in aria il cappello) Alè! Catanisi: acchiappiti chissu: unu a zeru! (si mette a sventolare una bandierina che ha tirato fuori dlla tasca interna della giacca) alè oh oh ...
2 - Ora videmu. Ancora semu e primi minuti do’ partu, caru lei!
1 - Ma ‘ntantu iu fici un figghiu e lei no!
2 - ‘Nfirmera ma me mugghieri chi fa, dormi?
3 - Vado a vedere signore. (esce) 
1 - (in preda alla solita euforia) Forza pupo, forza pupo, è finito il tempo cupo. (al catanese) Devi morire...
2 - Ma stassi mutu, non si vagnassi prima di chioviri ...
3 - (tornando, a 2) Signor Pappalardo, anche lei è padre!
2 - Pigghia, ‘ncarta e porta a casa: Pareggio. (intona la marcia trionfale dell’Aida) 
1 - ‘Nfirmera, ma sicura è? Non è ca l’ostreticu ci visti mali?
3 - Ma che cosa dice signore? (se ne va offesa) 
2 - unu a unu! u sapeva, u sapeva iu ca mugghieri subbitu avissa signatu!
1 - Si ca ora! Sicuramenti s’aiutau cu l’anestesia, mi iocu a testa ca è “dopata” ...
2 - Ma chi vulissi diri ca u me neonatu non è regolamentari?
1 - E chi ni sacciu iu si è regolamentari? non è ca c’era quannu so mugghieri u fici...
2 - Dillu nautra vota si hai curaggiu!
3 - (arrivando trafelata) Signor Panella ...
1 - Chi è ca c’è? Non facemu ca m’annullaru u neonatu?
3 - Un altro! Le è nato un altro figlio!
1 - (con un grido inumano) Goal! Dui a unu! Catanisi e ora chi c’appoggi?
2 - ‘Nfirmera, ma sicura è? 
3 - Sicurissima, ero lì!
1 - (in preda a una smodata allegria) Forza pupi, forza pupi, so’ finiti i tempi cupi! (intona na na na na na ...) 
2 - (gridando verso la sala parto) Ma chi sta facennu st’ostreticu? Forza a mugghieri, forza a mugghieri, venilu a ghiunciri, venilu a ghiunciri!
1 - Ma cca ghiri iuncennu? Ma si stassi mutu!
2 - Stassi mutu lei, ca so’ mugghieri ficio nautru figghiu ppi puru casu!
3 - (rientrando allucinata) Ma è incredibile: un’altra nascita ... stavolta per lei signor Pappalardo ... (esce sconvolta) 
2 - Ppi mia? Pareggiooooo! Dui a dui! (intona “alza la mano, Palermo alza la mano” sulle note di Guantanamera) 
1 - Ma non è possibili!
2 - Auh, Palirmitanu e ora chi canti?
1 - Tempu scadutu, tempu scadutu era, non vali, ostreticu: orologio!
2 - U me sacunnu figghiu è validissimu, e lei s’hava vriugnari!
1 - Iu non mi vriognu di nenti, u cpaisti?
3 - (arrivando ormai decisamente in trance) E’ troppo! Signore, un altro.
1 - Du’ miu?
3 - Si!
1 - Urraaah! Tri a dui, tri a dui. Catanisi, si finutu, stinnicchiatu, arruvinatu. Chi non salta è catanisi ueh ueh ....(innalza un gran pavese di bandierine) 
2 - Ancora non è ditta l’ultima parola ...
3 - L’ostretico ha fischiato ora il fine parto!
1 - Viottoria! i me figghi hana a divintari campiuni. Tutti e tri iucaturi di palluni hana a essiri!
2 - Macari i mia!
1 - I me, sunu i futuri speranzi do’ Palermu
2 - E i me do’ Catania
1 - Forza Paliemmu!
2 - Forza Catania!
3 - Signori ho dimenticato di dirvi che sono cinque femminucce ...
1 - 2 - (si guardano in faccia e, prima di svenire, un solo grido) Ostreticu curnutu!

FINE