U SCIABBACOTU

Commedia Brillante in Due Atti di


ORAZIO ABBATE

Personaggi:
SCAMMU Nicola Pescatore, Marito e Padre;
RIZZA Vennira in SCAMMU Moglie;
SCAMMU Ginu Figlio; 
BACCA Giuvanna (Vedova Rizza e Suocera SCAMMU);
REMU Tanuzzu Compare (scapolo);
CAMPU Placitu Proprietario Terriero
VIGNA Francisca IN CAMPU - Moglie
CAMPU Lurena Figlia;


I ATTO

NICOLA: Vennira ti sbrichi a ddumri u braceri? 
Nta lossa haiu ancora dumidit du mari chi mi dugna rizzi i friddu!
VENNIRA: Ma Nicola, cu quali ligna lavira ddumri stu focu? 
Fossi cu ddi quattru scheddi i pisci chi ristru a eri sira?
NICOLA: Ma da buttana da trigghia, Vennira!
Fineru i pezzuli chi catti cu quattru soddi, unni ddu sautafossa i Placitu Campu!
Pozzu critiri chi sinnannru in fumu gi i m beddi quattru soddi i ligna?
VENNIRA: Nicola, chi vulisti diri? Cettu i non mi manciai! 
A verit , chi dduma oggi, dduma dumani; rrusti oggi, rrusti dumani, (si f pi diri)!

sulu cinniri risti!
Chiuttostu, picch non vai nto ciumi; stanotti, comu mi dissi u Cumpri Tanuzzu, du boscu i Ciuminisi, scinnu a ciumra e, cuspi si cu lacqua, non trascini puru na picca i frascimi i ddumri!
Iddu stamatina allabba gi truvi nuci e castagni a ribba o mari!
NICOLA: Menu mali chi m mugghieri havi puru u Cumpri ca teni custantementi nfummata supra i castagni e i nuci puttti da ciumra!
DU RANNOMU! Tutti megghiu i ma sunnu lautri, veru cara Mugghieri?
Ma quannu mi puttsti nta sta casa a tt matri tannu, carissimu Ciuri Spampantu , era nu RANNOMU puru i; Veru?
Picch non ci puttasti o Cumpri Tanuzzu, a tto matri, tannu; ai vogghia a quanti nuci e castagni ci faca manciri u Cumpri ;
Ma n, tannu non Vi cunvinu; megghiu stu babbu; datu cun mortu i fami i Chiddu u pani e i pisci si puta nzunnari!
SUOCERA: Nicola! Ma chi voi diri cu sti paroli?
M figghia chi sciglu a tta pi cunvinienza?
Smettila! Lassa stari in pace a st m povira figghia!
Non sulu chi ti rupzza i quasni, i quastti e puru i mutnni!
Hai puru u curaggiu i parrri!
E poi, i chi tha fattu i mali! 
Quanti cugnetti i custaddeddi thaiu saltu in tantanni, ti scuddsti?
Non sulu chi manciu chi picca i na iatta
hai puru u curaggiu i parrri!
Ma dimmi, facciazza i Scoffunu spinusu!
chi cosa ti cunzumu nto manciri? Dai rispunnimi!
Non viti chi risti senza denti? O si obbu?
NICOLA: Cara Soggira, cu sta favula di denti, ti facsti na panza comu na cufinedda! 


CON VOCE FEMINILE

Niculuzzu, Innirzzu miu sti pisci cu sti scheddi ne pozzu manciri! Ne pozzu scacciri cu st me bucca!
E i, chi Vi rispunna comu nu rannissimu scimunitu pigghitu da bumma;
chi mavira a pigghiari a facci a mmoffi notti e ghionnu, oggi, pi tannu; 
eccu mammuzza, non ti biliari! Non ti preuccupari, manciti stu tutaneddu, sta sicctta, sta fdda i pauru e.e puru da malanova, chi oggi, vavira a pigghiri e, chi non vi pigghia!
Troppu comutu manciri a sbafu nta me casa! 
Veru cara la m Soggira; troppu comutu!
U sapti chi vi dicu: 
chi mi stanci di Vui, di vostri denti e puru i chiddu chi vi nesci da bucca;
e picci, megghiu chi vi livti di peti e vinnannti a botta o mari! 
Fozza; fora i sta casa! A runfrisctivi sta vostra testa pacciscula! 
SUOCERA: Mi nni nesciu, mi nni nesciu i sta Reggia; non ti preoccupri!
Disgrazitu Tu , e puru m Figghia , chi sinnifuu cu Ta senza mi scuta i paroli i so Patri e puru i Mi!
Ma si c nu Diu, comu c, ca so giustizia divina, Aaaah u ficutu, u ficutu tavi a scassri, a cppa i bili !
NICOLA: (facendo le corna) Te! Teee! Ietta sangu!Ietta sangu!
Ciddzzu i mali auguriu travisttu i fimmina!
VENNIRA: Nicolaaaa! A vulemu smettiri ora!
C, chiddu chi cunta, sunnu i ligna pi ddumari u braceri!
O ci mntiri dunica seggia chi risti e chi a tunnu, usamu mi nni sittamu!
NICOLA: E va beni a finisciu, a finisciu; picch si n finisci chi mi scatta u ficutu pi daveru e fazzu cuntenta a occatna i stravecchia e rappta canuscenza! Chiuttostu Vennira? Unn to figghiu Ginu! Fozza, fallu veniri cc, cu mannu nautra vota unni du Sautafossa i Placitu Campu!

Unni du proprietariu agriculu pezzu rossu, ma sempri nu zappaterra e viddanu!
GINU: Chi c Pap? Vi sinta parrri i ma! Mi Vulti?
Era nta rina! Ci desi na pittata a nostra bacchtta i lignu!
A fici na picca russa contru o malocchiu;
na picca viddi pi scacciri a nvidia; 
e na picca ianca a rigghimu du mari i cammara! 
A fini poi ci desi puru na ripigghiata i pittura a du beddu piscicani disigntu nta prua!
NICOLA: Cettu, u piscicani! Non era megghiu mu cancillavi?
E no! Chistu havi a cuntinuari a farimi scappari puru di quattru pisci chi pigghiu!
Nta sta casa, non sulu chi non stuccti un ghiovu, puru dannu facti!
Non era megghiu, du anni f, mi ci disignavi, na bedda Sirina a rigghiamu; 
cu davanti du beddi bocci, du beddi cosi unchiati, e
VENNIRA: Ma quali beddi bocci e beddi cosi unchiati! 
Ma vadda a chistu! Puru i babbi scattreru!
Ginu, non scutri a st ntuntarutu i t Patri!
Nt vicchiaia sta rimbambinennu e inveci dun bugghiu i scogghiu ,
si criti ancora nu babbaneddu a menzacqua !
Avanti inveci, si stasira non vulti moriri i fami dicci a tt patri mi ti dugna quattru soddi e vai a cattri na picca i pezzuli unni Don Placitu Campu!
GINU:Mamma!I unni Don Placitu non ci vaiu chi, mancu si mammazzti!
VENNIRA: Ma Figghiu! Chi stautra fissarla! Chi stai dicennu?
Riapri sta bucca inzmi o cirividdu, e fammi capri picch non ci voi annri!
E pi, no staiu capennu; no lhai sempri fattu?
GINU: Matri! mancu a bastunti ci vaiu chi! I mi viggognu i ntrasiri nautra vota nta da casa!
VENNIRA: Ma si p sapri chiddu chi ti pigghia?
Parra! Chi sta viggogna?

I pinzva chi ti faca piaciri annari unni Don Placitu!
Ti sembra chi to matri havi locchi nchiusi, comu a chiddi i to patri?
U sacciu chi havi na picca chi tantenni ca figghia i Campu; cu dda simpatica tinniredda trigghitta i LURENA! 
GINU: Eccu matri, propriu pi chistu!
I mi viggognu mi cuntinuu a parrari cu chista, cuntinuannu a mbrugghiari supra a nostra famigghia!
I figghiu dun piscaturi sciabbacotu sugnu, no figghiu di nu commeccianti!
VENNIRA: Ma chi bedda scupruta chi facisti!
Ginu? Non critu chi stai divintannu scemu! 
chi stu mbrugghiari? Di chi stai parrannu? 
A t famigghia tu u sai benissimu chi havi antinati chini i scheddi i pisci!
Ginirazioni e ginirazioni i gran salaturi di ncii e di custaddeddi;
cu sempri a stissa cumunanza ereditaria, tramannata da patri in figghiu e chi sunnu: a miseria; e dd d pammi i lignu rupizzatu chi, inzmi e rrimi,
assumigghia a na bacca!
Allura Ginu! Voi parrri? Chi sunnu sti parenti commeccianti!
GINU: Inveci di dumannlla a ma sta cosa picch non ci dumanni a t maritu? A m patri?
NICOLA: A Ta Ginu! Piscistoccu a ghiotta ;
ora stai parrannu troppu pi m gusti e megghiu mi ti stai mutu e ma smetti!
Lassa peddiri a t matri! Tra masculi ni capemu!
VENNIRA: E no! Cari i m masculeddi; ora mincuriusistu!
I chi sugnu sulu bona a rupizzari e a fari a manciri?
Non sugnu na scupa i pezza i! Non sugnu ntontira!
Fozza, niscmu fora sta virit o, caru Nicola, pi quantu veru chi Diu esisti e chi mi ghiamu Rizza Vennira, stanotti ti poi strinciri ca rizza da t bacca picch, ti fazzu cuccri nta rina cu idda!


NICOLA: Buttana da miseria!. 
Vaddati pi dd mmostra i ligna, unni annammu a finri!.
Mancu si fussi naffari i Statu!
E va beni Vennira! Voi sapri a virit? E sta beni! Ta dicu, ta dicu!
Ti ricoddi lannu scossu, quannu macari savivi i soddi non si truvava, mancu na ramagghia pi ddumari u focu?
VENNIRA: Mu ricoddu, mu ricoddu! Ma mi ricoddu puru ca fini Tu, na picca i ligna, riniscisti mi trovi!
NICOLA: Appuntu i truvai!
I truvai unni ddu cristianu chi tannu non sulu non canusca, ma non sapa mancu unni stava; i truvi propriu unni du muntanru, chinu i boria comu o ventu, i Don Placitu Campu! 
Unni du ranni agriculu, viddanu e picurru chi, avennu soddi e manciari a palati, si senti nu pezzu rossu !
Da vota, mentri chi i scunzulatu, girava rina rina e ciumi ciumi, spirannu di truvari na ramagghia pu focu; ncuntrai o Cumpri Tanuzzu ca botta o mari, friscu friscu, stava piscannu i terra cu s pruppareddu!
Allra mi niscu du cori mi ci dicu:
Minchiazza i Cefulu Cumpri ma comu faciti a stari cus tranquillu a piscari, inveci i ciccri ligna comu a ma ?  
Chi divintastu i coppu: manciaturi vigitariano i finocchiu sabbggiu e autra minestra cruta?
Ma chi dicti Cumpri Nicola, Chistu rispunnu; i, manciu tuttu rrusttu e sempri supra u m beddu focu puru!
Poi cuntinuoi; ma dicitimi, chi avti bisognu i ligna? Havi dd anni chi a ma chisti non mi mancunu e siccmu a Vui, vi rispettu chi dun Cumpri, dicmu comu a nfrati, ora vi dicu pi quali motivu i non haiu chi pobblema i lignscu approviggionamentu!


SI SENTE BUSSARE ALLA PORTA
Entra in scena TANUZZU!

TANUZZU: Bonasera Caru Cumpri Nicola!
Donna Vennira i mi rispetti! Ginuzzu! Cara vecchia Cummri Giuvanna!
SUOCERA: Vecchia era da bonamatri, da bonanima, i to matri!
I, vabbeni chi sugnu senza denti pir, ancora mi difnnu! 
NICOLA: Oh!..Tanuzzu, propriu i Ta stava parrannu! A m mugghieri ci stava cuntannu di dda vota chi grazii a Ta potti truvari i ligna pi ddumari u focu!
TANUZZU: Cumpri! Prima di da vota, e sempri a propositu i ligna, Vui mi faciti ricuddari da m prima vota e crittimi, sunnu mumenti chi i mi vogghiu scuddri picchi mi sentu mali oggi pi tannu!
NICOLA: Cumpri, facitulu pi ma; haiu na brutta umidifira nuttata ntra schina e coddu; 
Poi vi spiecu u picch; ora, si non vuliti mimmnginocchiu, cuntatici a mmugghieri di comu facistu a canusciri a Don Placitu Campu e comu mu facistu canusciri puru a ma!
TANUZZU: Ma quali nginocchiatu Cumpri? Chi sugnu u Parrinu chi va cunfissari i piccati?
E va beni! Si pi farivi un piaceri, voli diri chi fazzu un sacrificiu e, ritonnu arrti ca m testa!
Dunqui, dd anni f mi vinni nto ciriveddu i chianri nte coddi du paisi i Ciuminsi pi na truscia i minestra, na brazzata i ligna e puru, ca spiranza nto cori e a solita famazza nira,i truvari na picca i ricotta unni occa ginirusu picuraru! A sira prima avti a sapri, cu mari ava sciacquatu quattru 
Calamareddi e i mi llava puttatu puru cu ma spirannu di putiri fari canciu cu na picca dova di iaddini ruspanti e campagnoli.
Arrivatu nte muntagni chi ancora faca scuru, visti i luntanu na lumiredda i na casa, e allura pinzi mimmavicinu senza fari rumuru ricuddannumi, chi na scupittta, struppa!
Ma, mancu ava finutu i pinzari chistu; Cummaari, pi tutti i pruppa du munnu; crittimi; attonnu i ma comu na rota paccia, nu gran bbairi i cani picurari chi mi ficiru siccri u sangu e non vi dicu cara Cummri e Caru Cumpareddu, chiddu chi mi ficiru fari i sutta!
Poi, allimpruvvisu, sentu na gran bucca chi mi ffrra u culu cu nu mmuzzucni, cu nu mmuzzucni, cancra mu ricoddu, mi strazzu u ciriveddu pu duluri e mi fici cuntri e vtiri tutti i stiddi du Paratisu!
Menu mali ca ncettu puntu, facennu buci, niscu du scuru u patrni e allura; Minchia, pinzi nta me menti, Mi sabbi!
Ma ddu cristianu chiamannu i cani a unu a unu, cuminci a diri: 
a tta Satana, a tta Vampiru, ora basta! 
Lassatulu a ma a stu latru!Ora ci penzu i mi ci dugnu na scupittta nta testa !
Cummri, cuntinuati a critiri, Vi precu; di paroli mi puttarunu chi duluri nta ddu postu, du stissu mmuzzucni cavia scippatu prima;
e, sintennu diri a Chistu, chi mi vula sparari nta testa, cu dda picca i ciatu chi mava ristatu e facennumi cascari i tonzlliti du coddu iautu da testa, nte scappi, cumincii mi mmi iettu i buci comu un viteddu orfunu o comu fannu i pacci:
Aiutu sugnu nnuccenti, sugnu sulu un poviru disgraziatu!
Non sugnu un latru, sugnu sulu nu Sciabbactu! Aiutu! 
Piet pi svinturati, sulu locchi pi cianciai haiu!
Cara Cummri, pi cunchiutiri stu dulurusu quatru a fini, ancora non sacciu comu fici, ma rinisca i cunvinciri a Chistu!


Pir, u stissu, prima i veniri avanti, vosi vitiri i me mani iazzti supra a m testa comu si fussiru dd rami i ficra mulancina! 
VENNIRA: Oh poviru Cumpri Tanuzzu! Oh Santa Babbara!
Ora capisciu picch, darreti, a vostra quasuna chi lagga i na patti e chi stritta illautra e f difettu!
E i chi pinzava chi siccomu non avu a mugghieri, Vui avu sbagghiatu a cucitura nto culu! Inveci, Puvirazzu! Matri du Cammunu, e picch vi nn mancava propriu na ffdda!
Caru Cumpri mi facistu rizzari i canni dallugna di peti finu e capiddi!
Ma cuntinuati a cuntri, vi precu, comu anni a finiri sta iunnta disgraziata!
TANUZZU: Dunqui, chistu mi fici veniri avanti e mi putti nta s casa,
naturalmenti, sempri cu fucili spianatu chi mi punca a schina!
Poi, cu na vuci ncazzatuna, mi dissi:
Parrti, cu siti? Chi facu nte m pussitimenti?
VENNIRA: Matri Poviru Tanuzzu! Cusapi u scantu cavu!
TANUZZU: Avissi a divintari obbu Cara Cummri, tantu era u scantu, 
chi nta ddu mumentu non mi ricuddava chi mancu comu mi ghiamava!
Poi vidennu u beni i Diu i manciari chi cera attonnu i ma nta dda casa,
capa cu picurru, tantu picurru non ava a ghiessiri; anzi, ava a ghiessiri propriu nu riccu binistanti chi, maniva chi mani e chi denti e non pinava cu stomucu pi nenti; e picci mi fici curaggiu, e cicci i darimi nu toccu i tonu Ristocraticu; capitimi, mica ci puta diri chi era un menzu piscaturi, in quantu cus misirabili, chi mancu a bacca ava! 
Picci, cuminciai mi ci dicu a virit supra o nomi cava e haiu Remu Tanuzzu; ma ci mbrugghii supra a vita i disgraziatu chi faca e fazzu, nvintannumi u primu misteri chi mputtanti chi mi vinni nta testa e canusca limpiecatu comunali!Cara Cummri, pari chi sta parola umbriaci; mancu si ciavssi dittu Prisitenti da Ripubblica o puru, Nutru; cancii (facendo il gesto con il palmo della mano) da cus a cus e, subbutu mi dissi:
Voscenza dictimi: 
unni opira? Qual u s travagghiu qualificanti?
I, gi, sulu cu ddu coppu i voscenza, mi pigghii i cunfusioni e ci stava rispunnennu: o Policlinicu i Missina, capitimi, pi cuppa i dda botta i opira i prima; poi pir mi ripigghii e a tiru i palla e senza mancu rispirri, ci rispunna: 
Signori Agricolo i opiro nto Comuni di Spetta chi ci Penzu in Provincia di Scuddatini vicinu a Callintini, e haiu lonori i fari laltu qualificanti travagghiescu travagghiu di:
cc, Cara Cummri, arruvatu a stu puntu, ebbi nu momentu di aminisia passanti, o megghiu ancora, cirividdusa scuddatina in quantu non mi vina nenti nta m mitudda;
poi i botta, ricuddannumi chi puru chiddi chi scupunu i strati travagghiuni nto Comuni; usciannumi u pettu pi simbrri chi putenti e chi ghiautu , ci dissi nautra vota: Signori Agricolo ccillnza picuraru, i sugnu nu Scupinu Ginirali i prima classi!
Patratennu! Cummri Vennira! 
I ddu mumentu in poi comu cancioi a s facci, cus cancioi a me vita! 
Vallu a capri a stu cristianu chi capu o pi cu mi pigghioi; havi i tannu chi mi iapi sempri a potta da so casa ricalannumi, ogni vota chi vaiu, u beni i Diu i manciari picurarescu e campagnolu e , naturalmente puru i ligna, chi havi i tannu chi non mi mancunu chi! 
VENNIRA: Cumpri Tanuzzu, Botta i mari mi vi pigghia,
chi funnuschina cavstu!Ma scusati, nta tuttu chistu chi cuntastu, me maritu, chi centra?
Iddu, comu canuscu a Don Placitu!
NICOLA : A mugghieri, si pimmetti, a finisciu i i cuntari sta storia!
Tanuzzu, dopu lincontru nta rina, mi cunti tuttu chistu chi ora sai e poi, pi farimi u favuri, mi dissi, chi si vula, a propositu di ligna, mi faca canusciri a stu Don Placitu; naturalmenti, ca cundizionali chi puru i ava a fari a patti du pezzu rossu chinu i soddi!
Ora Vennira, Ti renni cuntu puru Tu comu, pi ma, era difficili fari sta patti?
I nasca chi peti i fora, e i scappi ne canusciu mancu ora!
Cu ddi m caddi sutta e peti, cassumigghiunu a cupittni i machina, comu ma puta mmucciri a me sotti disgraziata?
I caddi, senza scappi, si vitiunu e si vitunu a tr migghia fora da costa!
Allura Tanuzzu ci vinni lidea mi mmi ni dugna un paru novi novi, chi, mancu a fallu apposta, ava truvatu tallestti illannu prima nta rina !
(girandosi verso il pubblico:
(U patruni, chi si stava facennu u bagnu, ancra i cecca!)

e chi Iddu non sava pututu mentiri picch ci viniunu ranni;
Critimi Vennira, a ma, inveci, cu ddi caddi sutta i peti, mi vinuni propriu cummutusi e, quasi giusti!
Poi mi desi puru na giacchetta e un paru i pantaluni bbunnanziusi, chi ava sempri truvti nta dda famosa stti, nta rina;
(girandosi verso il pubblico:
(e cu stissu patruni, chi si stava facennu u bagnu, cancra i cecca)!

A fini, cara Vennira, vistutu e scappittatu; 
Tanuzzu mi putti nta casa i Don Placitu!


Oh Vennira, appena ntrasi di dda potta, Matri i Diu chi spittculu; 
pi pocu no svina!
Davanti e m occhi cera u beni i Diu; 
mppinnti o bastsi da casa e supra u sulru, e chi non cera: 
Suppissta, caciu cavddu, pumatoru dinvennu, cipuddi, zobba; 
mentri, a giru nta stanza, stinnti nta ranni scaffali i lignu:
rutunnuli rroti i fummggiu picrinu, fica sicchi, bocci i pumatoru suttogghiu, mulancini suttactu, patati, faciola, favi sicchi e ogni autru beni i Diu!
Critimi, Vennira, avissi a cascri da bcca cu mari calmu;
a bva mi scinna da bucca, comu na ciumra e, si non era pi Tanuzzu, chi capnnu a sunta, mi tina pu brazzu, i penzu chi mi sfracillva nterra, pi cuppa i dda dibblizza, chi senza ritegnu mava ffirrtu a bucca du stomucu!
Pi falla brevi, Vennira? 
Voi sapri picch t figghiu si vigggna dannri a pigghiari i ligna unni Don Placitu?
Picch i, dda vota, vitennu tutta dda robba e ciccannu i fari u Signuri cu tanti picciuleddi, a Chiddu ci dissi chi era nu rossu commeccianti di calia e di nucidda, chi rifunna, ca m flotta i carretti e carrittri, tutta a Sicilia finu a llItalia calabrisi!
GINU: U Capistu ora matri picch non ci vogghiu annri? U capistu ora?
Cu quali facci i mi presentu unni a Signurina Lurena! 
Ca facci cassumigghia o m pantaluni rupizzatu nto culu? 
Beddu figghiu i commeccianti i calia e nucidda, cu tantu i bedda flotta!
Gi cinbrugghii na vota chi mi strazzi u pantaluni darrti catnnu da bicicletta!Poi, nautra vota chi succitu, catennu dun carrettu pi cuppa dun mulu sbizzarrtu!
A tezza vota, chi ciambrugghiri?
Fossi chi ddu brignti i passaggiu mi pigghiru a pitti nto culu?
Basta i non sacciu chi nvintari nenti!
Non haiu chi fantasia e, mancu a facci mi ci salutu chi a Lurena!
Mi sa sbrogghia m patri sta vota picch, i figghiu i piscaturi sugnu, e minnintennu sulu i cefuli e i pruppa, no i calia o nuciddi o tantumnu i carretti chini i genti chi vanno a spassu ntallItalia Calabrisi!
VENNIRA: Oh stu m poviru figghiu! 
Quantu cosi stotti cavsti a supputtri pi cuppa i stu patri snaturatu!
Non sulu chi ti f moriri i fami facennuti manciri sempri brotu i scoffini....
puru nu possibili matrimoniu binistnti ti voli fari peddiri!
Ma Tu, Nicoleddu chi stai scutannu, stai beni attentu; 
o mi sistmi stu mpidugghiu, o u trovu i u lignami mi ti rustu supra o bracri, comu allpi! 
TANUZZU: Ma Cummri Vennira?
Vostru maritu fici tuttu chistu pu vostru beni e
VENNIRA : Mutu, tistimoni i nozzi municipali! 
Cumpri diddaneddi chi nni ricalstu e chi erunu puru i rrmu !
megghiu ma smittti puru vui, si no, nautru bracri ddmu! 
Anzi, u sapti chi vi dicu:
ca cuppa i tuttu chiddu chi sta succitennu nta sta casa, a vostra !
M maritu, stu babbasni, f cus ntnturu chi, senza pinzri e conzequenzi, si fici inchiri a testa di vostri paroli;
Non chi pinzi, stemeritu cretinu,chi sulu i muntagni non si scontrunu mai; mentri i cristiani, occa a vota, macri a scuddta sincontrunu!TANUZZU: Vinnirzza! Picch mi dici sti parulazzi!
Tu u sai chi pi tta, i mi ittira nta na mantra i piscicni!
VENNIRA: S! Comu dda vota, quannu nto misi i Dicembri, spusni frischri, mi facsti fari da bedda crucra ca baccuzza a rrmi; 
du Ciumareddu o capu dAl! Ottucentu metri i mari, scassi!
Ti ricoddi comu ti ittsti a mari mi mmi sabbi quannu cata ntallacqua?
TANUZZU: Ma Vennira! Ti scuddasti quantu era fridda lacqua?.
Chi mmava a pigghiri na bronchiti i pettu fummnanti mi ti sabbu?
E poi, mizzica, chistu u ringraziamentu! 
Non sulu chi davta tinzignsti a natri!
VENNIRA: U sai chi ti dicu? Chi megghiu ma smettu!
Picch a tta i cosi, prima mi capisci, tillannu a calri ca cucchiaredda; 
comu a ddi pisci buddci; chiddi chi suttacqua, stannu sempri ca bucca spalancata, spirannu chi occa strammatu prima o poi ci casca dntra!
Oramai capa chi sta matassa mi la sbrugghiari i, datu chi T, non si bonu mancu pi rrustiri!
NICOLA: Grazii Venniredda, sbrigattilla T a mugghiri!
Mancu i, comu a tt figghiu, haiu u curaggiu i ritunnri nta dda casa!
TANUZZU: Ma, scusatimi tutti!
Cummri Vennir? Comu u vulti sbrugghiari Vui stu ruppu?
Non critu chi, scappa u tritrolu, e ciarriva nta ddu postu a Remu Tanuzzu, o Sciabbacotu chi sara i !
Non vulira pinzari ca fini, dopu chi fici sulu beni e dopu ddi gran mmuzzicni chi scippi, ci mpizzu puru lamicizia i Don Placitu Campu, cu ddu beddu contornu i llgna, cumpanticu e annssi e cunnssi! 
VENNIRA: Cus nzignti puru Vui e, a prossima vota, inveci mi ci facti fari Cavulti e brucculti a m maritu,vi facti laffari vostri o ci pinzati dd voti!TANUZZU: Ma botta i cacredda mavti.
VENNIRA: Mi llavti Vui spera Diu!
Anzi no! A Vui vi auguru na bedda mpuntatura stuppta i Ficatinni!
TANUZZU: Ma Cummri Vennira?
Chi vulti annri unni Don Placitu chi peti i fora comu a vostru maritu, dicennu a Chistu: 
CON VOCE IRONICA e FEMMINILE:
Semu pizznti Don Placitu,!
Sulu pizzenti! 
Senza calia, nucddi e carretti!
O puru: Vi mbrugghimmu Don Placitu! Era tuttu fausu! Non era veru nenti!
VENNIRA: Bravu, nduvinastu; propiu chistu ci dicu caru Cumpri Tanuzzu!
Propiu chistu! O non mavissi ghiamri chi Vennira Rizza si no fazzu!
TANUZZU: Si, si, giucati cu focu!
Cs Don Placitu, dopu chi Vi rispunni Grazii; 
Ghiama a Satana e Vampiru, i so cani e dugna iniziu o spittaculu chi havi pi titulu: a pigghiti i mmuzzucni , naturalmenti contro i Vui e vostru maritu chi siti lattori protaconisti!
VENNIRA: Caru Cumpri, a vogghia mi ciccti i farimi scantri;
orami a dicisioni ha pigghii e, comu dissi chiddu:
arrti non si tonna: U DADU STRITTU!
NICOLA: Vennira! Pi piet di tutti i Santi Marinari!
Almenu scutmu o Cumpri Tanuzzu nt na cosa: 
inveci mannmu nta dda casa vistuti comu si fussimu zingari e chi peti i fora, parmuci, comu na famigghia i Commeccianti savirra a parri, e poi, quannu semu dd, dicti Tu si diri a virit o puru fari finta i nenti e cuntinuari a mbrugghiri!VENNIRA: Chiddu chi stai dicennu sara possibili si fussimu veri commeccianti chi soddi; ma ranni disgraziatu chi non si autru, quannu dici parmuci, tu mavirrvi spiecri cu quali robbi savira a parri to mugghiri!
Fossi cu ddi quattru pezzi strazzati chi usu pi scupri u funnu?
O strincennumi occa mmstru i dda fitsa rizza chi hai supra a t bacca?
TANUZZU: Cummri! Pi robbi non tinti preoccupazioni picch, sempri nta dd famosa stati , puru nu beddu cumpletu fimminli truvi nta rina!
VENNIRA: E no! Caru Cumpri! Ora basta!
Du vostru negoziu i non ci vogghiu passri
e, mancu vogghiu cattri nenti! 
Bastru lacquisti chi fici m maritu!
NICOLA: Vinniruzza, mi vinni nidea!
Picch non ti menti u visttu du Matrimoniu i t matri?
havi cinquantanni; ma ne dimostra! comu si fussi novu!
Puru i so scappi sunnu mmaculati; tranni davta, non canusciunu peti! 
VENNIRA: I robbi i m matri du matrimoniu?
Puru ma ricoddi a parola matrimoniu! 
Mancu vigggna teni; Disgraziatu mortu i fami!
puru stu sgarbu a m matri mi vulirvi fari, fari!
A ma mi nn facsti firi e poi spusari o Municipiu cu dda bedda prumissa, mai mantenuta, chi: dopu, cara Vennira Tiirispusu nta chesa cu:
Veri aneddi doru, abitu biancu, scappi i Cinirentula e ducis nto funnus viaggiu i nozzi nte Calabrii!
NICOLA: Basta ora Vennira!
Ddi sunnu i cosi: o comu dicu i! 
O u negoziu du Cumpri tanuzzu!Dictiti, o fatti veniri nautra idea!
VENNIRA: Tu u sai chi non c autra soluzioni, veru? 
Picchstu mi stai mintennu chi spaddi o muru!
E va beni; a mali strmi; strmi robbi!.
Fozza, Tu chi vistti du negoziu du Cumpari Tanuzzui supra,
i, chi robbi i m matri; priparmuci e pattmu!

ENTRA IN SCENA LA SUOCERA

SUOCERA: E bravi!Brava a m Figghia e pru a m nnuru!
I sugnu sulu nu scupagghiu i funnu!
Non pinzti chi putira cuntri puru u m parri datu chi robbi sunnu i mi?
O forsi i mura e mancu minnaccugga!
Vennira! U sai quantu sacrifici fici dda bonammzza i m patri pi ddu iancu visttu e ddi scappi? E mi mmi crisci poi, ah, quantu nuttti mari, mari, poviru disgraziatu e quanti pruppa appi a pigghiri mi si vinni? 
I mu ricoddu sempri ddu ionnu quannu, cuntentu, cumparu a casa cu na truscia sutta o brazzu, e a buci forti dissi: finammenti u truvi Vennira! 
Iancu, mmacultu e, puru cu nu strascicusu velu!
Alliniziu, a parola u truvi, inveci i ccatti; na capa tantu! 
Poi, quannu cuminci a parrari e cuntri i fatti, a cosa mi f ghiara comu a luci du suli! 
Puvirazzu, si sfuc cuntannu comu sa faca girannu sempri chesi chesi, a vaddri si cerunu matrimoni frischi di iunnata e a fini, comera sempri sfuttuntu picch sulu cunfetti e basta, rinisca a puttri a casa,!
TANUZZU: Ma comu?
Pigghiva ddi beddi cunfetti ca minnuldda dintra, e puru scuntentu era?Chi misteru mai chistu?
I pi pigghiri quattru cunfetti, ma ffttu cetti tuffi e sciddicti, chi haiu lossa e i ginocchia rattti mancu si mmavssi sciaritu cu centu iatti!
E poi, pi ritunnri a chiddu chi Vui dicvu prima, chi cntrunu i chesi, e i spuslizzi illautri, cu vostru visttu?
SUOCERA : Cntrunu, cntrunu! 
M patri comu un tunnacchilu era fubbu, ma sempri un mortu i fami ristva!
E, comu si dici, quannu arriva u mumentu du bisognu e da fami, puru i pruppa nesciunu sutta o scogghiu!
E siccomu pi ma, ava rruvtu u mumentu i maritarimi, Iddu, poviru disgraziatu senza soddi e mancu occhi pi cianciri, ava truvatu nu sulu modu ntiliggenti, pa so testa, di cuntintarimi, e chi era chiddu i ntrasiri e nesciri di chesi a ricecca dun putenti coppu i futtuna! 
TANUZZU: Finu a ora, i stu diabolicu pianu non haiu captu nenti!
Chi centrunu poi sti chesi, e peggiu cannri i notti! 
SUOCERA : Centrunu, centrunu, scutti Cumpareddu e nzignti!
Nta na chesa i Pachnu, nto Catansi, m patri visti chi cera un matrimoniu in esecuzioni, ma visti puru chi tutti i beddi nvitati, cumpresi i futuri spusni, invci di esseri cuntenti, si nn dicinu i tutti i culri fora da potta da chesa: 
Fimmina tappinra !,.. tt patri chi havi a pacri i cunfetti e u pranzu i nozzi si no, pi ma, hai vogghia mi resti schetta!
Straggiu mi hai! Focu ddumtu mi ti pigghia! 
Sti spinncchi ti vinniru propriu ora davanti o puttictu da chesa, nta st mumentu, nto ionnu du matrimoniu! 
M patri gi mi paci i scappi i principessa e puru u visttu tuttu ricamatu ma, vistu chi a tta sti cosi non ti bastunu e chi a ma, stai vitnnu, chi non 


mi sebbunu chi, vadda chi nni fazzu, grandissimu disgraziatu
Vennira, a figghitta, e f cos, comu mi dissi to nonnu, chi mentri nu giocu i focu i: mmffi, pugna e coppa i pacciu e i disgraziata, giravanu tallinvitati, chista, si spugghii comu quannu si leva a scoccia a nu lumini, e cominci, comu na furia, a ittri allaria tutti i so beddi robbi matrimuniali!
Me patri, to nonnu, chi non sispittva autru si non chistu, e chi era gi prontu comu un << piscispta ca s spata >>;
cu nu scattu filnu a tagghiri laria e i brazza comu na scupa i tr metri, li bbranci a volu e, via, comu na satta nto celu quannu c u malutempu! 
A pigghiulu! U pubbiri chi lassi e so spaddi si dici, cancora gira nta piazzla da chesa!
VENNIRA: Matnna Matri! Non crita cu nonnu fossi cus fubbu!
SUOCERA: E chi ti sembra chi tt nonna si spusava a unu ntonturu figghia? Tu na canuscivi! Peggiu dun masculu era nto scegliri!
VENNIRA: Ma su nonnu era senza scola, comu fici ad avri stidea dicmu cus: i matrimoniu scasstu, cu spiranzusu spugghiamentu ncorporatu i fimmina dilsa!
SUOCERA: Vennira! Ti scuddsti comu si dici: Tali Patri! Tali figghiu!
da ginirazioni e ginirazioni i RIZZA chi sti famigghi spusunu i s figghi fimmini cu st sistema!
Tu eri stata una di chiddi futtunta, picch avvi u me visttu chi i, povira viduvdda senza maritu e, picci, senza t patri chi puta curriri chesi chesi pi ta, tava lasstu novu novu, in previsioni du t beddu matrimoniu!
Poi tu, comu allovu i pasca, mi facsti a sopprsa mi tinnif cu stu scoffunu vilinusu e mi ti spusi nto Cumuni e allura, eccula a frictura nova, nova; dopu vintanni cu tina pi tta, quannu mi dicita mi mm mentu, disgraziata chi non sugnu autra, u me darrti no era chi u stissu, dicemu:
nanticchia chi llaggteddu nte cianchi, e senza possibilit, macri stricnnumi nterra, mu fazzu ntrasiri chi i sutta!
NICOLA: Si, si! Dicmu a virit! 
Nanticchia chi llaggteddu, comu na cufinedda, nta dd postu rutunnulu, 
fossi si capisci megghiu!
SUOCERA: Ecculu! Parri nautra vota u scoffunu!
NICOLA: Va beni, ora chi vi sfucstu, ci vulti dari u vostru Quaddrobba a vostra figghia?
O Vu vulti puttri cu Vi nta cascia, novu novu! 
SUOCERA: Mi non ti dugnu sta soddisfazioni e spirannu mi ti mentu i nta t cascia ddu mmostru i coppula strazzta e rupizzta chi tni nta testa; ci dugnu!
NICOLA: Fussi chi fussi a vota bona! 
Vennir, cnciti e pattmu i cussa! Prima chi t matri cancia idea!
SUOCERA: Fussi na bannra comu si tt, chi basta na ciuscita i bucca, pi essiri da testa, e pti; anzi no, sempri e pti picch testa Tu no nnhai, si n a stra, pannri a custaddeddi, inveci davri ddi quattru pammi i bcca chi st addrtta pi fozza, navvi una a mutri!
NICOLA: Canta! Canta! Vitu cu piacri ca lingua e u citu non Vi mancunu!
Chistu voli diri chi i fami non Vi fazzu moriri e chi macri senza denti Gnammi..Gnammi..Tanuzzu u saccu vu inchi, daltrondi: 
basta vaddri a cufindda i prima, cavti!

CASA DI DON PLACITU CAMPU
(sul palco Nicola e Vennira)
NICOLA: Don Placitu Campu c pimmssu! 
VENNIRA: Ora chi ntrasmmu ti ricuddasti?
Matri, Nicola, tutti i scappi mi lluddi!
E vadda puru u visttu, vadda com cummintu!
Mi facsti caminri <<allAbba! Ebba ebba! Abbiri abbiri>>, e chistu u risutttu!
NICOLA: Ma Voi stari camma! Smettila!
Pi ma comu na principissa si! Stai benissimu!
E poi, picch ti stai preoccupannu?
Non ci diri a virit a Don Placitu supra i motti i fami chi semu? 
Pi cci chi ti nni freca su visttu e nanticchia squalctu ncripatu, inzmma: nantcchia mpaddatu!
VENNIRA: Matri Nicola, chi nni sacciu!
Vitennu u beni i Diu chi c nta sta casa, quasi quasi, penzu, cu Cumpri Tanuzzu pozza avri ragioni!
E poi, vulennu essiri sincera, quasi quasi, ripinzannu puru a chiddu chi dissi a propositu di ddi mmuzzicni chi putriumu scippri dicennu a virit a Don Placitu supra a nostra Nirissima, cabbunra miseria, occa dubbiu mi st vinnnu pi davru!
NICOLA: Vennira, u sai chi ti dicu a mugghieri?
Vitennu, facennu e, u Signri mi nn manna bona!
VENNIRA: Ma unn stu Don Placitu?
E s mugghieri e so figghia, unni sunnu?
Nicola, voi vitiri chi non c nessunu e ficimu st sfacchinata pi nnti?
NICOLA: Signori Don Campu, ce pimmssu! 
C nessnu nta sta casa?
(GRIDANDO)
Placituuuu ! Oh Plaaaacitu!
VENNIRA: Disgraziatu! Ma chi t frati cu ghimi Placitu!
NICOLA: Scusa Vennira!Mi fici pigghiri a manu da raggia!

(IN SCENA DON PLACITU)

DON PLACITU: Cu !Cu chi mi st ghiamnnu!
E Vui cu siti? Comu facstu a ntrasri nta m casa? 
Picch non vi sbranru i m cani!
VENNIRA: Matri di Diu, Nicola! 
Dicci chi s u commeccianti; mbrogghia, mbrogghia! 
I mmuzzucni, ricodditi i mmuzzucni!
Pi carit, cugghiunulu , si n, na botta ni f fari, motti semu,!
NICOLA: (a voce alta) Ccillnza ccillintssimu Don Placitu, 
Non vi ricuddti i ma? I sugnu Nicola SCAMMU u commeccianti da Calia e da nucidda!
Chiddu di carretti e carrittri chi vnnu e vnunu puru illItalia Calabrsi!
Non Vi ricuddti? U Cumpri i REMU Tanuzzu! 
U scupnu i prima classi du Comuni di spetta chi ci penzu?
Vi ricuddti ora?
DON PLACITU: Mi pigghissi nu scuncssu nte budedda!....
Comu fici mi non minnaccggiu subutu!
Chi onri, chi onri!
Eccu picch i cani mancu bbairu e non vi sbranru!
Si ricuddru di dda vota, di quannu vinstu cu vostru Cumpri Tanuzzu! 
Menu mali chi sti disgraziati hannu a memoria megghiu da mi!VENNIRA: Menu mali pi davru! 
MMaculta ti ringraziu! Avanzi un mazzu i ciuri nta chesa!
DON PLACITU: Cu chista ? Cu sta bedda picciotta chi cu Vi?
NICOLA: Don Placitu, tegnu u piacri mi Vi presentu a m mugghiri!.
Era in villiggitura o Ciumareddu! 
A pigghiri suli stranru a triccntu metri da nostra casa ma, quannu seppi chi vina unni Vui, non ci f nenti i fari, mi vosi curriri pi fozza darrti!
DON PLACITU: Signra! Onoratu i fari a vostra canuscnza i prisenza!
Capisciu chi pi Vui, abituata a stari nta na casa signurli, un sacrificiu esseri nta chista, a menzu a stu fetu i fummggiu, salmi, e stautri cosi i campagna!
Ma si i sapa da vostra vinta, sti cosi i faca mentiri i patti, cus, quannu arrivavu, non vi diturpavunu u vostru nasu e a vostra vista nubilianti!
VENNIRA: Non Vi preoccupti Don Placitu!.
Pi ma sti cosi chi ne vitu mai; 
eeeeh vogghiu diri chi ne vitu mai sani sani, picch i vitu sempri e sulu tagghiati nte piatti a taula; mi fannu propiu piacri!
Anzi u sapti chi vi dicu, mi non Vi fazzu ffnniri e si Vi f piacri puru a Vi, occa fomma i fummaggiu o cadduzzeddu i salami o chiddu chi vulti Vui a vostru piacmentu, i, basta chi sunnu sani sani e senza tagghiati, si vulti e a ricalu, mi pigghiu!
Naturalmenti, oh, ntinnemuci, no pi mancilli; ma sulu mi ci dugnu na vaddata e na ciauriata i tantu in tantu nta me casa, a ricoddu da vostra canuscenza e i squagghiamentu i cori i sta visita! 
Tu Marituzzu Mi, chi nni penzi?
NICOLA: Datu chi sulu a ricoddu i sta vinta, e picci comu na cortesia nte confronti i Don Placitu, si Iddu e daccoddu, sugnu daccoddu puru i!


Caru Don Placitu, sti cosi, a nostra casa, ci nesciunu di ricchi e dillocchi!
VENNIRA: E puru da bucca si vulmu essiri pricsi pricsi!
NICOLA: U sai chi ti dicu Venniredda?
megghiu mi non ni manciamu chi picch mi stubbiru, e mi ghiummru propriu nto stomucu!
VENNIRA: Hai ragioni caru Nicola, i mi nzonnu puru a notti, lincubi haiu; coddi i salami e roti i fummggiu picurnu chi misscutunu mi si fannu mancari e i chi crru scantta picch non vogghiu, e ci dicu basta, smittitila i curriri, haiu u stomucu chinu! 
(Rivolta verso il pubblico)
Non ci fazzu chi! 
tra ppocu o svegnu o mi stricu nterr pa fami!..
DON PLACITU: Oh Puvirzzi mi dispiaci!
Cuspi chi duluri i stomucu carissimu Don Nicola e puru Vui Donna Vennira, cuspi u scantu pisti Vostri sonni ntrubbliati!
Mah, Curaggiu! Sautamuci supra a sti brutti pinzeri!
Arrivi u mumentu mi V fazzu canusciri i fimmini da me casa:
(CHIAMANDO A VOCE ALTA)
FranciscaLurena, unni siti mmucciti!
(SUL PALCO FRANCISCA E LURENA)

FRANCISCA: Placituzzu, mi ghiamsti?
LURENA: Patri caviti bisognu? chi Vulti i ma?
DON PLACITU: Vinti cc iaddineddi chi vi prisentu a na vera nobili ospiti datu chi a Don Nicola gi u canuscti!
Dunqui, cara Signura Vennira, vi prisentu a m mugghieri chi Chista e havi puru un nomi, datu chi quannu a ghiamu: Donna FRANCISCA VIGNA, mi rispunni!


Chista, invci,sta quagghtta i iggia, m figghia LURENA; i Patri 
medesimu naturalmenti, e i Matri chidda !
VENNIRA: Piacevulissimu piacri i fari a vostra canuscnza!
FRANCISCA: U piacri futtnatissimu e sfacciatu, pavri nta sta casa a mugghiri du chi rossu comeccianti i calia e nucidda da Sicilia e illItalia calabrisi, tuttu u nostru!
Ma vi precu ssitttivi! Chi vi pozzu offriri?
Nanticchtta i marna fatta ca nostra racna russigna i vigna; o na picca i rosoliu a quaranta grati?
NICOLA: Veramenti me mugghieri abituata o massla allovu i iaddna e non vulira mi ci fannu mali sti cosi chi non bivi mai e..
VENNIRA: E mancu viti mai! Eeeh, troppu pocu nubiliari sti cosi!
Donna Francsca, lassatulu parrri a m maritu; a marena va benissimu pi ma e, mi non pinzti mancu luntanamenti, chi putstu fari mali ficura, si inzmi a marna ci mintiti puru unovu o ddi a zzucri, fazzu finta chi massla, e cus Vi fazzu cuntenta!
Sapti, macri fora casa i, i sani abitudini, ne vogghiu peddiri !
NICOLA: E cc no zzca in cumpagna o gi manciu o si scrupula!
Cara donna Francsca, puru i, comu a m mugghiri, vogghiu onorri a vostra marna facennu finta che massla ma, tinti prisenti, chi a ma,
a marinedda, mi piaci cu chi ova i m Mugghieri; tanti ma tanti di chi!
LURENA: Signura Vennira! U sapti chi i canusciu a vostru figghiu? 
VENNIRA: A m figghiu Ginu?
LURENA: Si propriu a Iddu! A dd sfuttuntu carsu!
VENNIRA: Picch sfuttuntu carsu, m figghiu?
LURENA: Ma comu? No vitti quannu torna a casa com sminnatu e cummintu nto culu? Non vi cunta nenti? 
Na vta ruzzula du carrettu; nautra vota da bicicletta! Poi i brignti
inzomma e sempri mmaccagntu e chi pantaluni strazzti

mancu si fussi u primu mottu i fami da Sicilia!
VENNIRA: Ma chi dici figghtta! 
M figghiu troppu emotivamenti motivatu; inzomma, non st mai femmu!
i natura bugghienti, pi chistu non c pantaluni chi si sabba, soprattuttu nta dd postu, nte iammli cusciali!
NICOLA: Ni pigghii tuttu i ma stu figghiu! Tuttu so patri!
VENNIRA: Lurinedda, ora chi m stai facennu pinzri, mi sembra i ricuddari chi m figghiu Ginu, i na cetta Luna, mi nn parri assi ma propriu, assi beni, Tu eri allura figghitta?
LURENA: A sintstu matri; sintstu chiddu chi dissi Donna Vennira?
FRANCISCA: Sinta, Sinta!
Stattenta chi ti st pigghiannu a fcu a facci!
Ora acciuncliati nta na patti e no ciatri chi!
DON PLACITU: Allra Don Nicola comu vannu laffri!
Vui si chi siti futtuntu! Macri si ghivi o nivica, a calia si vinni sempri Veru?
NICOLA: Ringraziamu u Patratennu Don Placitu!
Navta cefuli, navta trigghi;
DON PLACITU: Comu, comu ? Ma chi stati vinnnnu Don Nicola ?.
NICOLA: Eh eh, Vulia vitiri si eravti attentu! Vi misi a prova!
Comu dicunu i sciabbacoti, navta a calia, chi sariunu i cefuli, navota i nuciddi,chi sariunu i trigghi, i fami caru Don Placitu e cettu chi non moru!
DON PLACITU: Caru Don Nicola comu siti modestu !
Pi unu riccu comu a Vui, lusu i st paroli comu fannu i Sciabbacti, Vi fannu onri!
Puru i, grazii a Diu, ma passu bonu; pir, mentri Vui girti sempri nta ogni cantunra i paisi e sintti; sapti; vitti e canscti; i invci, mputtustu nta st montagna, non sentu; non sacciu; non vitu e non canusciu nenti!


Nnta m testa pir haiu na pinzta chi havi tantu chi mi gira e occa ghionnu, si voli Diu, va a finri chi mi finciu pacciu e a sviluppu!
NICOLA: Don Placitu, cu tuttu u rispettu, qual sta pinzta chi vi gira pu ciriveddu? Qual st sognu nascostu? 
A ma, mi sembra chi non Vi manca nenti, anzi, i non sugnu nvidisu picch puru i mimpidugghiu nte caddozza i sasizza nta me casa si no, a stra, nattccu i ficutu mavissi pigghitu vitennu stu Vostru, sustanziusu, beni i Diu!
DON PLACITU: Caru Don Nicola, macri si m vigggnu nanticchia,
a Vui, chi siti namcu Va vogghiu diri sta m pinzta:
Avti a sapri chi dopu na vintna danni chi i no scinna nto vostru pasi, 
lannu scssu, pi lloccasioni da fera i San Ciuvnni, dicita mi scinnu pi fri no stokku allingrossu di scecchi e mulacciuni, nicissari pi m bisogni i traspottu campagnuleschi!
Dopu chi catti na dicna di sti bestii e soddisfattu illaffri mi, mi vinni listintu i sittarimi nta rina, propriu i frunti o mari!
Chi spittaculu chi cera! 
Vaddvu tutta dacqua sutta ddu suli ca faca brillri comu brillunu locchi di crpi sutta a luna i notti e, caru Don Nicola, mi succitu na cosa chi non mava mai succitutu nta m vita: minnamuri i stu munnu marinru, e i tuttu chiddu chi ava davanti allocchi!
Minchia, quantu pinzri mi vinniru nta testa! Mi sinta propiu comu a nu sciabbacotu! 
Propriu cus, caru Don Nicola, pizzenti, pizzenti comu a Chisti, ma pir cus tranquillu nta m testa, chi quasi quasi, mi vina i cianciri pa cuntintizza!
NICOLA: Minchiuna! a prima vota chi sentu parrari di nu Sciabbacotu cuntentu sulu du panorama!DON PLACITU: Quantu vita, pinzi, ava sprictu nto menzu di ddi muntagni mentri puta essiri comu a dadaciddzzu 

tuttu iancu nte pinni, chi vita bulri libburu supra a ddu mari chinu i brillanti luci!
Poi, pi ccunniri lopira, quannu sutta o suli africanu, visti puru stinnta na bacczza i lignu chi era comu na papzzeda pi quantra picciridda e chi sicuramenti ava a ghiessiri du piscaturi chi mortu i fami du Paisi,..
allura, Carisssimu, mi sciuggha completamenti finu e ginocchia di iammi sintimintali du cori!
Comera bedda na bacczza! Pittta i tr culri: Russa, Ianca e Viddi comu a bannra taliana; e ddu disegnu; comera beddu puru chiddu, nu beddu piscicni stampatu nta prua, prontu a muzzicri chi denti i fora!
NICOLA: Matri i tutti bacczzi! Siti propiu sicuru chi era nu piscicani?
Macri era na trigghia! 
DON PLACITU: Crititimi Don Nicola, chistu f propriu a cccia chi m fici trabblliri u rnli e chi mi fici cuminciri a pinzri chi fossi era megghiu ricalri tutti i me pussitimenti o patrni i sta bcca, pavri a vera filicit!
Na sula condizioni vula i ddu cristianu, chi iddu mava a dari propriu tutti i cosi da so vita misiriusa, picci, non sulu a bacchicedda, ma puru a so casa unni stava sicuramenti cu tettu i lamra!
NICOLA: Cefulu battitu! Comu facti a sapri puru du tettu i lamra!
Eh eh Vula diri comu siti ntiliggnti Don Placitu, associastu subutu i morti i fami, chi tetti i lamra! E s, caru Don Placitu, U vostru non ciriveddu, ma nu cirividdni!
DON PLACITU: Don Nicola, a propositu!
Non chi p casu canuscti o patrni i da bacca!
NICOLA: Don Placitu! Ma chi ? Mi vulti ffnniri?
I me canuscenzi sunnu tutti nubilsi carrittti !.
Chi pinzati, ca nobili calia e a nucidda calita si ponnu miscri chi pisci rrustti di sciabbacoti?
Ma dicu? Don Placitu? Comu v vinni sta sparta!


FRANCISCA: Ma Placiteddu, pi davru, di unni ti vinni sta scupittta?
Comu putisti pinzri chi Don Nicola putssi friquintri piscaturi chi peti i fora! Genti chi non havi mancu un pezzu i lignu pi ddumri u focu!
Cetti voti mi miravigghiu di to paroli; picch unu comu a Ta chi gira e giri tanti timpni e vaddunati notti e ghionnu cu so sceccu, e picci avira a canusciri u munnu, cetti sbagghi non llavira a fri!
DON PLACITU: Cara Francisca, sar a vicchiaia, ma cumenciu a peddiri coppa puru i e cetti voti, mi miravigghiu puru i, i Ma stissu!
Scusatimi Don Nicola, si potti mmiscri cavuli e broccoli cu Vi!
Ma a cuppa e ancra u ricoddu i dda baccuzza chi mi macina a testa!
Picci, pidduntimi e Vi precu di scusarimi picch, non Vi vula assulutamenti mancri i rispettu!
NICOLA: (Come un prete, alzando la mano a benedire)
Vi scusu e vassolvu di vostri mali pinzri 
dd Patri Nostru e dd Avi Marianon si spi mai !
E ora mancimu in paci .eeeh cuntinuamu a parrari in paci !
DON PLACITU: Ma dicitimi Caru Don Nicola,Vui chi stati vicinu o mari,
Sapti nnatri? Sapti Rrimri? Sapti piscari?
NICOLA:Cefulu squaddtu! Ma allura u facti apposta Don Placitu?
I u mari u canusciu, picch u vitu tutti i matni di finestri da me casa!
E ogni vota chi vitu tutta dacqua, dicu a ma stissu: 
Nicola, chiddu u mari! Ricodda Nicola, chiddu u mari!
Capstu ora caru Don Placitu? Di tr cosi chi dicistu prima, nnatri, rrimri, e piscari i i canusciu a malapena, picch fannu rima cu cuttigghiri!
U vuliti capri na bona vota chi sugnu nu commeccianti purusangu e a me vita carrittra stradali e non Barcarola marinara piscatoria?
Vennira! Non ti sembra carruvi lura i tunnri a nostra casa!
To figghiu a stura si itti i buci non vidennuci rruvri!


VENNIRA: Hai ragiuni Nicola, e megghiu, prima mi fa scuru, mi cuminciamu a scinniri o Paisi; picch, cu ionnu e nta scinnta, tutti i Santi aiutunu!
FRANCISCA: Ma n, ancora non taddu, e poi, spittti almenu chi vi priparu na truscicedda cu dd cosi i campagna naturalment, sempri si non viffnnti picch u sacciu chi nta vostra casa non manca nenti!
NICOLA: Rifiutari scottesa! Voli diri chi pi sta vota accittmu u fummaggiu, a suppissata e puru ddi quattru pezzi i ligna chi visti tagghiati fora da potta cus, ogni vota chi ddumamu u focu e cunzamu a tavula, pinzmu a Vui!
DON PLACITU: Chi onuri, chi onuri chi stati dannu a me casa! 
Pimmittiti mi vi ricalu puru na para i cavisi dogghiu di me luvri e na dicina i litri i vinu di me vigni?
NICOLA: Viramenti ora chistu sara troppu; ma si Vui mi prumittiti chi quannu scinnti o paisi i pozzu ricambiari a vosta ginirusa spitalit, allura i accettu e pimmttu!
DON PLACITU: Caru Don Nicola Vu prumettu! Quannu scinnu a Marina sugnu prontu a manciri unni Vi, u vostru fummaggiu, a vostra salami e a biviri puru
VENNIRA: U vinu biancu da funtana i San Ciuvnni chi e cos friscu chi cala sulu sulu comu lacqua du puzzu e f diggerri puru i ghiova ruggiti!
Caru Don Placitu, na sula cosa sicura, canuscennu a vostra famigghia chi abituata a manciri sempri i stissi cosi, stubbiannuli, nta nostra casa, putti stari tranquillu chi,sti cosi, non Vi fazzu vitiri mancu ca lanterna a pitroliu!
Quali canni, fummaggiu, salami, eccetira eccetira, unni nui Vi fazzu manciari i megghiu pisci du nostru mari; oh, e quannu dicu i megghiu, vogghiu diri i megghiu e non PAURU, TUNNU, PISCISPATAsti pisci i dd soddi, ma NCII, OPI, SCUFFANEDDI, CUSTADDEDDI, BUDDCI inzomma, u ciuri ciuri di pisci!

NICOLA: (sottovoce) Si! di chiddi chi scheddi! 
Vennira, ma chi minchia stai dicennu?
VENNIRA: Mutu babbasuni, chisti campagnoli sunnu!
Chi voi chi nni capisciunu i pisci! 
Spera Diu, inveci, mi non scinnunu pi davru o Paisipicch.
si ddi pisci sicuramenti non sinnintennunu, i cupittri i lamra e morti i fami comu a ni, si!
NICOLA: Va beni, Don Placitu, cu vostru pimmissu nui ora tagghimu a codda pa nostra casa!

SUL PALCO DON PLACITU, FRANCISCA E LURENA

DON PLACITU: Lurena, figghia ma! 
Chi sta storia cu Ginu! Cu figghiu i Don Scammu Nicola? 
Avvi pi mani un matrimoniu cus mputtanti e non mi dicvi nenti?
LURENA: Patri chi va diri, sugnu na picca cunfsa!
Quannu mi vitu cu stu cristianu, ancra non rinesciu a capri comu avira a campri cu Chistu; o troppu modestu, o non ni pigghio un sulu pilu i so patri e i so matri!
Chisti si vantunu sempri di carretti, da calia, da nucida e dillautri avri chi hannu, mentri chistu non ni parra mai!
Inzomma, cetti voti, chi chi nu commeccianti mi dugna limprissioni chi Chistu, non figghiu di sti ginituri ma di autri cristiani morti i fami! .
FRANCISCA: Ma Lurena comu fai a diri sti cosi!
Chista e genti abituata allova cu Massla!
Non vitsti quantu si nn zucru prima; specialmenti s Patri?
E poi vitsti comu canusciunu i pisci chi priggiti? 
NCII, OPI, SCUFFANEDDI, CUSTADDEDDI, BUDACDDI; e a tt patri chi cimiddunu sempri PAURU, TUNNU E PISCISPATA comu i

megghiu pisci e ci fannu pacri puru nocchiu da testa!
Lurena, criti a t matri! U me istintu non sbagghia mai!
Chisti, Veri Signuri Sunnu ! 
Nobili da testa e peti, chini i soddi!
Criti a t matri chi navicata; macri si non havi nchianatu mai supra na bacca!
LURENA: Sar, ma si lapparenza cunta, e unu chi unu avira a fari ddi! I sempri u stissu pantaluni strazzatu e rupizzatu nto culu i supra a Chistu ci vistu! 
Speru i sbagghiarimi, ma si tantu mi da tantu i, si non prima u vitu vistutu comu nu cristianu battiatu, da casa i me patri non mi smovu mancu a coppa i petri!
DON PLACITU: Figghia bedda i t patri! E cettu, sarivi fissa!.. 
Cc manci, dommi, sbuddilli , cu tu fa fri mi ti smovi! 
Cc, Ammuccmu Lurinedda, tuttu gratis; ci penza u pap; 
dd,u sapi sulu u Signuruzzu si ci sunnu puru i piatti !!
Veru Signurinella Lurena? 
LURENA: Santi paroli Patri! Santi paroli!
I peggiu i San Tommasu sugnu; e si Ginu dora in poi non mi dici comu mi campa, macri si mi piaci e si unu chi unu avira a fri ddi, no fazzu chi struzzri cu ma mancu cu na canna!
FRANCISCA: Placitu! U sai cu ragiunamentu i to figghia quasi quasi, occa du pulici nta testa mi st mintennu puru a ma ?
DON PLACITU: In primis, mintmu in chiaru chi sta rigina i sciara spinusa, e puru to figghia! O chista t figghia sulu quannu ti cunvni?.
In secundis, chi pulici nta testa tu lhai sempri avuti senza bisognu mi t figghia ti nn dugna autri!
In terzis, chi vulti mi fazzu ast puntu? 


Vulti chi pigghiu i pettu a stu carusu e ci fazzu nesciri di naschi nasali a virit?
O vulti chi cu Chistu mi maritu i; cus, si c i moriri i fami, cuminciu a fari strata!
FRANCISCA: Placiteddu, ma chi stai dicennu?
chi tti veni i pinzri cu sta testa paccia!
I, na soluzioni gi llavira picch, a ma, u carrettu mi camina!
NICOLA: SI! Comu a chiddu i Don Nicola, carriva finu nte calabrii!
Sintmu! Datu chi ti ghiami Francisca, scutmu sta suluzioni Franciscana!
FRANCISCA: Picch non facmu chiddu chi iddi stissi ni dissiru i fari!
NICOLA: Parra ghiaru! Chi voi diri?
FRANCISCA: Vogghiu diri chi ci ricambiamu a visita chi nni ficiru!
Naturalmenti, senza mi ci dicmu nenti, senza annunciamenti o bannimenti vari; inzomma, cu na bedda supprisna a sopprsa!
I sta mandra,vitmu unni stannu e puru unni sunnu parchiggiati ddi cintinra di carretti chi girunu, in giru, a giru, Supra a terra Siciliana da Sicilia, finu allItalia calabrisi!
Chi nni penzi Placiteddu; non na bona idea?
DON PLACITU: Penzu chi a ma mi facsti girari a testa!
E poi, ma chi stai dicennu? 
Comu putemu mpruvisari, a supprisna, si non sapmu mancu unni stannu i casa!
LURENA: E n, Caru Patri! Cc vi stati sbagghiannu!
U carrettu puru a ma ancra mi camna! 
DON PLACITU: Cuntinuannu cus, ci facmu concorrenza a Don Nicola! 
Chi Vi diri puru T!
LURENA: Vogghiu diri chi Va dicu i a manra pi sapri unni stannu;
Ginu, tempu fa, parrannu di unni stava, ci scappi di dirimi, ca so casa 


era vicina o campanaru da chesa i San Ciuvanni, mentri u palazzu di Principi scuntrsi 
DON PLACITU: Principi, Palazzu, Spinsi Caddni! 
Scuta Francisca! Scuta! Nta sta casa i soddi fetunu!
Brava a m figghia; brava!.
Ma cuntinua bedda i t patri, cuntinua chiddu chi stavi dicennu!
Stu raccontu si fici ntirissnti e penzu chi puru a tt matri cintiressa!
LURENA: Stava dicennu chi, mentri u palazzu di Principi Scuntrsi e picci, mi dispiaci oltri chi pi ma puru pi Vi, NON da s famigghia, mmiddtu nto latu destru da s casa, mentri illautra patti, a sinistra, cunfna cu nu casiggiatu a tr piani fattu i matni e picci, sannamu pi raggiunamentu 
DON PLACITU: E unu chi unu avira a fri sempri ddi!
LURENA: Appuntu!
Tra u Palazzu di Principi Scuntrsi e dd casiggiatu fattu i matni a tr piani, ciavirra a gghiessiri a bedda (almenu Speru) casa da famigghia Scammu!
DON PLACITU: Francisca! 
Datti na spuliciata e na lavta cu sapuni i casa e pripra puru a st figghia comu savira annri nta na chesa a nu battu!
Dicita chi dumani, a famigghia Campu, va a fri visita a Famigghia Scammu, cus, comu a ddu cattolicu i San Tummasu chi misi u ititu nta dda manu sacra, cus, m figghia, tasti chi so mani a robba chi cinteressa; e i mi pozzu tastari cullocchi, u patrimoniu i sti cristiani!
FRANCISCA: Placitu, e puru i tastu ntisicannu li m ranni ricchi, cus scutu si finu a ora m figghia civi mpizzatu tempu, pani e cumpanaticu! 
Mah ! A propositu Placitu? Dumani chi scinnmu a pti a Marina;
o ci fi mpaiari cu dd scecchi u carrettu o fattri?


DON PLACITU: Cu carrettu scinnemu! Cu carrettu !
Anzi, a facci i cu non voli, o di cu ni voli mali, puru cu chiddu ca stampa du Paladinu Orlandu Furiusu e tutti lautri pupi!
E u sai chi ti dicu ancra? 
Chi inveci i scecchi, dumani ci fazzu mpairi e stanghi i chistu, puru i m dd megghiu mulaccini; chiddi i battii unu fucusu e llautru mpiptu! 
Si! A facci propriu i cu non voli o di cu ni voli mali, tutti ca bucca aptta hannu a ristri! A nostra signurilit lannu a vitri tutti! 
A coppula, a coppula da testa, sannu a livri <<Bagghiti e Ciumariddti>> quannu passa nte strati u carrettu i Don Placitu Campu e a so famigghia! 

IIATTO

IL GIORNO DOPO NELLA CASA DI SCAMMU NICOLA

DON PLACITU: (bussando alla porta) Ma chista non na potta;
e na scaffogghia i rrutinnia parta addritta!
Vennira, cu du tuppuliti chi ci desi, pi pocu na ittva nterra!
E poi, chi ti nni pari Vennira? Si apru sula!
Unn a fimmatra nta sta potta!
Lurena, Figghia Disgraziatissima; ma sicuru chi capisti bonu i paroli i Ginu? Chista non mi sembra na casa, e mancu ciassumigghia!
Anzi penzu chi mancu Cristiani ponnu stari nta sti quattru mura!
LURENA: Patri! Ma chi ti sembra chi tt figghia studdta i testa?
I sinta benissimu dd paroli; e ti dicu e ribadisciu: cu postu chistu! 
DON PLACITU: Si cus, semu ruvinati! Picch a stadda unni nascu u Bambineddu in confrontu, ava a ghiessiri na reggia!

LURENA: Hai raggiuni Pap!
Puru a ma, sta casa, massumigghia o iaddinaru unni teni i iaddni m matri! Anzi, pinzannuci bonu comu, si unu chi unu avira a fari ddi, u iaddinaru i m matri centumila voti megghiu!
FRANCISCA: Hai ragiuni Lurena! Unu chi unu fa, propriu ddi!
U me iaddinru propriu megghiu!
Sicuramenti avennu ddi beddi canali pi cummgghiu supra a testa e non sti lamri, chi pulitu e chi friscusu!
Stu postu cu tutta stu pubbiri chi sbulazza, mi sembra na baracca sdiruccta! 
DON PLACITU: Inzomma, basta! Oramai semu cc!
Vulmu Vitiri, datu chi ntrasemmu nta sta casa , si c occatnu? 
Vulmu cuminciri a ghiamri a sta famigghia fantasma?
FRANCISCA: Mpri Nicolaaaa! Cummri Venniraaaaa!
Ginoooo o Ginuuuuu!
NICOLA: (in pigiama da notte e a piedi nudi) 
(stropicciandosi gli occhi): Cu ! Cu !
Cu che cincu i matna, mi rrmpi i cuggh mi voli!
Cumpri Tanuzzu? Cefulu strammtu! siti Vui?
DON PLACITU: Grandissimu figghiu i butt.
Carissimu Nicola , non Iddu; I Sugnu! 
Don Placitu in pirsuna; anzi, ora pi Vui, non chi DON, ma leccellentissimu Don, Don e nautra vota Don, Placitu Campu!
Lavtivi a facci, cus puru locchi si ponnu collecri ca vostra testa e ponnu apprizzri megghiu sta svinturata o disgraziata visita; scigltivi a parola chi chi Vi piaci!
Naturalmenti, sempri si nta sta casa tinti lacqua; o avti annri nto ciumi?
E allura? Non avti nenti mi nn dicti?
Parrti, Commeccianti i calia e nucidda!

Parrtici di vostri carretti e carritteri; di vinniti; illItalia calabrsi!
Cuntatici i comu stubbiti u manciri pi quantu nnavti!
Parratici du fummaggiu; da suppissta; e poi, pi cunniri comu allogghiu, lopira, puru i dd Massla; chiddu cu tanti ova naturalmenti; chiddu chi bivti cu vostra mugghieri A Signora Donna Vennira , A Marchsa illva a zucri !
NICOLA: Venniraaaa; Ginuuuuu; Soggiraaaaa!
Svigghiativi fozza, chi avemu visiti mputtanti!
(Ridendo)Aahaahah aahaahah aahaahah! 
scusati si ritu Don Placitu! Aahaahah aahaahah aahaahah! 
Scusati! Non pinzati chi sugnu irriverenti supra a vostra canni;
ma Aahaahah aahaahah aahaahah, non rinesciu mi mm trattgnu! 
Vaddti! Vaddti i me caddi nte peti! Aaaaah aaaah aaaaah! 
Mamma; non ci fazzu chi; staiu scuppinnu! Aaaaah aaaah aaaaah! 
DON PLACITU: Buttanissima damiseria; chi zammarni avti da ritiri, disgraziatissimu mbrugghiuni! chi mm vulti pigghiri puru pu culu?
Ta fazzu scuppiari i occa cosa, comu o nmulni, e pricisamenti, a t testa fracita! Parrti disgraziatissimu pizzenti! Chi sta sciniggita? 
Parrti; ittti fora a Virit? 
Chi sta muntagna i miseria chi vitu in giru? 
Unn u commeccianti i prima; fozza, facemulu nesciri o laggu! 
Fora, fozza e sbrigamuni a parrri o, pi quantu veru Du, cummnu a chi ranni babbaria da m vita!
NICOLA: Minchina Don Placitu; di comu siti ncazztu vitu cu piacri ca patti du mortu i fami mi riniscu !
Anzi, sembru propriu, nu Sciabbacotu mortu i fami !
DON PLACITU: Chi diavuliria stati nvintannu ora?
Sembru propriu? Siti propriu nu Sciabbacotu mortu i fami! 


A virit davanti a tutti ed verit, puru chista:
Pizzintissima e misirabili comu a Vui! 
NICOLA: Basta, Don Placitu! Ora stati esagirannu!
Lassti mi vi spiegu ora; 
lassatimi parrri e quasi quasi, usira diri, puru sfucri ora!
A cuppa i tuttu chistu a fini a fini, vulti sapri di cu ? a vostra!
FRANCISCA: Ma chi malanva stati dicennu Don Niculinu?
Non sulu chi nn pigghiastu in giru e a mumenti ci cascumu tutti comu a
dd pira sicchi; ora vulti puru ragiuni e nn vulti ittri puru a cuppa?
DON PLACITU: Muta a Mugghiri!
Lassa parrri a sta speci i pisci i brotu chinu i spini!
A stuntruntu i mulu senza carrettu; 
a Don Nicola; o Niculinu minchtta, quali mi simbrti!
Stati attentu pir a chiddu chi dicti, picch, stavta, appena sbagghiti, o mi llddu i mani ca vostra faccia tincita o mi pulizu i m scappni cu Vostru culu! (Ironicamente, parlando verso il pubblico)
Chi in virit, pi quantu siccu, degnu da so miseria e du so patruni! 
NICOLA: E v beni! Si vuliti cus, voli diri chi parru ghiaru spirannu chi finalmenti mi capti!
Eccillintissimu Don Placitu Vi dicunu nenti sti paroli?:

SCANDENDO LENTAMENTE LE PAROLE
ca sula condizioni chi iddu mava dari a so vita di miseria cumprsa,
a bacchicedda e a so casa unni stava, sicuramenti cu tettu i lamra?

DON PLACITU: Cettu chi mi dicunu occa cosa! Chisti sunnu i m paroli! 
Chiddi i quannu vi parri da m idea i canciri vita!
NICOLA: Appuntu Don Placitu! Appuntu!


Picch Chistu U PUNTU datu, chi I, sintennu ddi vostri paroli, non potti fari a menu mi Vi robbu lidea !
Propriu cus Caru Don Placitu; a vostra misirevuli e pizzintissima idea, a fici mi e a misi: praticamenti in pratica !
U capstu ora?
Da quannu mi cuntstu du vostru sognu i vita, criditimi, i non potti chi dommiri; mi nzunnva sempri i dd bacca cu dd piscicni stampatu nta pra e i dda casa cu cummgghiu i lamra!
Era comu si nu spiritu sciabbacotu sinnava ntrastu intra i ma e mi dica: 
Tu si u Patruni ! Sunnu i Ti sti cosi!
Si vi a vera filicit chidda ca zzta maiuscola; diventa nu pizzenti piscatori o finsci chi ti fazzu divintari pacciu ! 
Don Placitu criditimi; non puta chi campri; puru u manciri no puta chi vitiri senza scuncirtarimi u stomucu!
VENNIRA: Veru, Veru! Testimoni cullocchi!
Ittava u fummaggiu e a sasizza, fora da finestra!
E a canni; aaah dd bedda canni i bbi; mancu a vosi a vitiri chi!
Sulu scheddi i pisci vula! Sulu scheddi i pisci e, brotu i scoffini!
Crittici Don Placitu; cimpsi i mancilli puru a tutta a famigghia!
Di naschi nasali ni fici nesciri sti cosi, di naschi!
DON PLACITU: Oh puvirazzi! 
Oh malisuttatu i ma chi tragedia chi putti nta sta casa!
A mi a cuppa! A mi! 
Sali mi haiu..
NICOLA: Si, cus inzmi a na pumaturedda e na cipudduzza, ni facmu na nzalta!
DON PLACITU: Chi disgrazia, chi disgrazia! Sali, sali mi haiu!
NICOLA: Ancora nzalta?


FRANCISCA: Cara donna Vennira, svinturatissima e povira ricca i na vota chi catastrufi chi cummini m maritu!
DON PLACITU: E i chi pinzava chi era tuttu nimbrogghiu!
Puru i caddi; puru i caddi nte peti si fici veniri stu cristianu mi ciassmigghia e sciabbacoti!
VENNIRA: Non sulu a Iddu ci vinniru! Caru Don Placitu!
Non sulu a iddu! 
Vaddati! Puru a nni ni fici veniri!
A ma, a m Figghia e puru a m Matri!
Tutti chi peti i fora ni vosi, e ni fici caminri, stu disgraziatu pacciu!
Tutti sciabbacoti coma Iddu avumu a ghiessri!
U capstu ora Mpri Placitu chi ranni sacrificiu ppimu a supputtari?
Nui, abituati a viviri tra commeccianti Lussusi e soprattutto tra manciti di qualit e quantit chi non ricoddu chi mancu comu sunnu o, comu putriunu essiri!
SUOCERA: Figghia ma, parra comu ti fici da bonammzza i to Patri; cuntili sti paroli comu passunu i fatti ! 
Manciti i cui mancu si criti si sunnu mai esistti nta sta casa o, si esistunu pi davru! Puru i denti, a via i non masticri chi robba i sustanza, mi cascru supra a tavula i m Enniru!

BRONTOLANDO
Brotu e Scheddi! Scheddi e Brotu!
Scheddi e Brotu! Brotu e Scheddi! 
In paroli poviri acqua cu ciaureddu i pisci!
NICOLA: Ora chi vi fici ricitri puru a puisia; acciunculiativi i na patti e ristati muta comu e pisci ntallacqua! 
Rispammiti u ciatu, picch tinennu cuntu da vostra bedda et, ogni rispirata p essiri luttima!

SUOCERA: Sangu, Sangu! Bbia! 
Bbia comu Bbiunu i cani!
Ma si c Diu! Comu c!.
Longo ta vitiri! Longo supra o lettu!
Stinntu e siccu comu nu baccalaru!
FRANCISCA: Matricedda! Vadda chi cummnasti Placitu!..
A testa ci facsti peddiri a Don Nicola!
Ricali Tutti i so ricchizzi pi divintri sciabbacotu!
Povira donna Vennira comu Vi capsciu e Vi cumpatsciu!
E puru Vui povira Signura Giuvanna chi pi cuppa i sta pacca piddstu macri i denti!
NICOLA: Veramenti i spirava nta na peddita i lingua, ma non si po vulri tuttu da vita; ognunu savi cuntintri i chiddu chi passa u cunventu!
Oggi tocca e denti; dumani po capitri chi tocca a lingua; e cus via, cuntannu e cantannu, finu a quannu, si spera, arriva finalmenti u cuppzzu e a Soggira crepa !
SUOCERA: Sangu! Sangu!
U coddu spera a Diu! U coddu ta rumpiri!..
Longo, stinntu e siccucomu nu piscistoccu, stavta!
FRANCISCA: Placitu! Cc avemu a fari occa cosa pi risobbiri stu mpidugghiu!
Penza a tt figghia? A dda povira Lurena? 
Ca voi vitiri soffriri ionnu pi ghionnu? E chistu chi Vi?
Ca voi vitiri limusinri na ffdda i pani strata strata, pi tutta a so vita,
cu dautru poviru disgraziatu i s maritu Ginu?
LURENA: Matri! Ma chi dicti? 
Fussi niscita i testa puru i!
Nta sta casa, i pacci chi ci sunnu, bastunu e avanzunu!


I sana i ciriveddu sugnu e tali vogghiu ristri!
Cc, nta sta casa, si vogghiunu chi na CAMPU, M Medesima I, mpoggia nautra vota i so peti, prima, ridiventunu commeccianti cu nautra bedda casa invci i stu pagghiru, dopu, ci dugnunu na bedda sustanziusa doti a Ginuzzu miu comu allelencu chi i ava gi priparatu senza mi vi dicu nenti, e chi privti:
Casa frunti mari cu vista panoramica e suli fruntali;
Soddi abbundanti e sempri a disposizioni da mugghieri;
Manciri a vulunt e cu tutti i desideri cunzintuti e Esauriti, si resta in cinta a mugghiri!
Vistiariu Primaverili, estivu, autunnali e invinnali, manu manu chi singrassa e crisci tutta a famigghia e sempri cu particolari riquaddu priuritariu nte confrunti da mugghieri!
Dopu tuttu chistu, a fini, prima ci penzu ancora nanticchia e poi, facennumi u segni da cruci e si tuttu minquatra, pigghier a travagghiusa dicisioni di fari u ranni passu o puru canciri Strata, Quattri e Paisi!
DON PLACITU: Sintsti Francisca a tt figghia? Chi bedda lingua?
E T chi dicevi chi era babba?
FRANCISCA: Babbu, e puru scunchiututu, si T! Non m figghia!
DON PLACITU: E ti para chi non era cus!
A stissa lingua! Tutta so matri!
Ad ogni modu Francisca, vula diri chi poi stari tranquilla; sta figghia, a ciccri lelimosina, non ci v di sicuru!
Chista, da nostra casa non si smovi mancu chi cannunati e ci spruppa lossa finu a fini; o megghiu, finu a quannu non viti autra canni chi sustanziusa i spruppri picch, allura, ti salutu Placitu, ti salutu Francisca, na gran bedda pitta e nostri quattru ossa e puru nto culu e, cu s visti s visti!
E pinzri chi sugnu i, u colpvulmenti cuppsu i sta situazioni!


A stura Don Nicola era ancora Commeccianti e a so na famigghia non ava passari sti peni chi sta passannnu!
VENNIRA: Santi Paroli Don Placitu, Santi paroli!
Picchistu avti a ghiessiri Vi a risobbiri stu mpidugghiu!
DON PLACITU: Prontu! Sugnu prontu a riparari!
Macri, sa mentiri manu o pottafogghiu!
NICOLA: Pottafogghiu? Sinta bonu o haiu i ricchi ntrunti?
SUOCERA: Vennir, dicci a tt maritu, a ddu ntruntu n di ricchi, ma da nascita, chi bonu sintu! Pottafogghiu dissi! Pottafogghiu! N Fazzu-
lettu cu ruppu chiddu chi havi avutu sempri Iddu!
E poi, si ci ragiunmu bonu, stu cristianu, chi si nnava a fari du pottafogghiu? Quali soddi i catta ava a mentiri dda intra? 
A s esistenza sempri stata china cunturnata i suli spicciuleddi i ramu; spicciuli i fazzulettu appuntu; chiddi chi si mmuccia nte s patti basci, nta nautra speci i cassafotti chi non vali mancu u ruppu du stissu fazzulettu!!
Oh ranni Diu! Povira figghia, chi tammattu!
NICOLA: Chi vulti diri! Vecchia e stravecchia lingta!
Chi ciammattu a m mugghiri?
A virit , chi Vi,i cosi boni, n llavti mai vistu; e u bellu , cara la m Soggira, chi mancu vi nni fazzu vitiri!
VENNIRA: Mamma! smettila!
Vadda chi stai tirannu troppu a codda! U sai com Nicola; si poi ti tira occa cosa nta carna, non diri chi non ti llava dittu?
Dunqui, Don Placitu, ritunnmu e cosi serii; i paroli chi dicistu prima chini i sennu e pintimentu pu vostru sbagghiu, nonch chini i vulunt e animu riparaturi puru niscennu soddi, vi f onuri!
U vitstu a m maritu; comu tuttu cunfusiunatu?


Mancu si fussi, inzmi a ddi caddi chi havi nte peti, nu sciabbacotu da nascita!
Chista na mavara di occa mavra nvidiusa! 
Pinzati chi mancu si ricodda chi di ricchizzi cava!
E u bellu , chi nni fici scuddari puru a Ni, sulu occa pallitu ricoddu risti, veru Matri? .
SUOCERA: Sbagghi figghitta; mancu chiddi!
Si n I, mi ricuddva i sti ricoddi!
A riali virit chidda chi si viti; lamri supra a testa e fami nto stomucu! Crititimi Don Placitu, chista a verit; sulu lamri, e mi currggiu, tanta ma tanta fami nto stomucu!
DON PLACITU: Basta, non ci fazzu chi!
Arrivi u mumentu, i pigghiri u bi di conna!
Arrivi lura daffruntari sta situazioni chi non simbrira mancu vera, pi quant ntrufuliata! Fozza allra Placitu, cuminciamu:
Ginu, cuminciu cu Tta, dimmi in manra seria e viritra na cosa: 
m figghia Lurena chi rappresenta pi Ta?
VENNIRA: (Sottovoce, verso Ginu) 
Parra disgraziatu; ntonturu comu a t patri chi non s autru!
NICOLA: Ma non era scattru t figghiu? Cancisti idea?
VENNIRA: Ginu, mi raccumannu! Parra tuttu lisciusu!
Liscia a lingua; ricodditi i Renzu, i Lucia, du baccni ciurtu, da pianta rampicanti e, soprattuttu, fatti nesciri u ciatu nfiammatoriu: Amuri e focu; focu e amuri; si voi mi ti finisci sta ginirazioni i pisci e i scheddi chi ti potti da nascita supra a schina!
Allora Fozza comincia; Fai coppu supra a s patri! 
Parra, scimunitu, dduma stu focu sintimintali; focu e amuri! 
DON PLACITU: Allura Ginu! Piddsti a lingua?
Picch non stai sfavillannu comu o focu nto fucularu!

Chi ? Hai bisognu i pinzri prima i rispunniri?
Non ti veni spuntaniu i parrari comu na ciumra damuri appena senti numinari a m figghia? A stu boccilu i caddni i Lurena cc prisenti?
GINU: Ma Don Placitu, chi dicti !
Si non vaffinnti e mi vi fazzu capiri chiddu chi provu pi vostra figghia, Vi dicu, si siti daccoddu, chi mi veni spuntaniu mi vi ghiamu da subbutu Babbu.Babbuzzu Miu!
DON PLACITU: Scuta a ma Ginu SCAMMU i putira essiri puru daccoddu a sta ghiamta, ma megghiu, e chistu un oddini chi non pi rifiutari si n mincazzu, chi T mi chiami Pap !
Stu Babbu e Babbuzzu, a mma, non mi sonunu boni, mi sannu tantu:
i Micu u Babbu ;
i Spalacabbni u babbasni ;
o i Paulzzu u gran babbzzu !
GINU: Non c poblema! Stati tranquillu!
Voli diri chi Vi ghiamu comu Vi riposa u cori, Grazii PAP !
E grazii puru a Vui MAMMA Francisca!
FRANCISCA: Non ti sdirrupri figghittu! C tempu!
Vitnnu, facnnu, damu tempu o tempu !
Finu a stu mumentu T na matri llhai, e ti basta! 
Picci non avri prescia chi ora vitmu!
Prima continua a svacantari u saccu, Eeeh u cori, cus scutmu chiddu cancra hai i diri, poi vitmu sava nautru figghiu scuddatu e chi ora mpruvvisamenti ricoddu!
GINU: Mamma Francisca! Pap Placitu!
Lurena, pi ma, a megghiu stidda du celu!
E a sira, si ci sunnu nuvulati e na pozzu vitiri, 
mi sentu mali comu na besta !


VENNIRA: Bravu! Bravu! Cuntinua figghiu, cuntinua! 
penza e scheddi Ginu e scheddi; levattlli da schina!
GINU: Nte nuttti i tramuntana, quannu u friddu ntrasi nta ogni ossu e puttsu e fa battiri i denti; i, basta chi penzu a vostra figghia e subbutu u riscaldamentu e u quaddiamntu assicuratu picch pigghiu a focu comu na cannla i cira !
NICOLA: Ficchiu caru! Chi masculu! Chi masculu!
Tuttu s patri! Tuttu s patri!
VENNIRA: Si! Quannu rinasci nautra vota commeccianti!
Tuttu s matri voi diri! Tuttu comu a sta fimmina cc prisenti, china i:
sintimintali sintimentu ncindiariu!
DON PLACITU: Ora capa cu mi brucii u pagghiaru cu tutta a pagghia, vicinu a stadda! 
GINU: Si Vui mi dati a manu i vostra figghia comu i ora ufficialmenti vi dumannu; Vi prumettu chi pi mi pigghiu puru lautra manu, i peti, a testae tutti lautri cosi chi c facstu!
E vi prumettu puru chi a vostra figghia ci dugnu nu rispettu assolutu e na vita filicissima china damri, occa pisci rusttu i tantu in tantu e picci na dignitsa miseria nira!
LURENA: A ma, stu pisci rustutu i tantu in tantu, non chi mi piaci tantu!
Pap, i non sacciu Vui chi nn pinzati, ma i cu manciri Vui u sapti chi no schezzu; picci a sta dignitsa miseria nira, i ci rinunciu e si occatunu mori i friddu nte notti i tramontana, sunnu fatti si!
DON PLACITU: Non ti biliri figghtta ma, picch stu disgraziatu i t patri, chiddu chi scassi chi s paroli, ora conza chi so mani e, soprattuttu, chi s soddi!
Don Nicola, da oggi in poi, e sempri si Vi vulti, a vostra famigghia p veniri a stari e manciri pi sempri nta m casa, naturalmenti tuttu spisatu nta 


ogni bisognu i ma e tuttu inclusu e nenti esclusu, picci nclutnnu puru a Nonna Giuvanna! 
NICOLA: Don Placitu, cu sta proposta mi facistu pigghiri i cunfusioni!
VENNIRA: E quannu mai a tta non ti pigghia occa cosa!
NICOLA: Veramenti non sacciu chi chiddu ca diri o fari!
VENNIRA: Vu dicu i chiddu chi dicmu e facmu Don Placitu; Vulmu!
A scatula ghiusa e senza nessunu ripenzamentu: Vulmu e basta!
E voli puru me maritu! 
Veru caru Niculinu ca putmu nchiutiri cc?
NICOLA: Comu dici Tu, bannra da m vita; basta mi non ti quaddi Vinniredda; si n ti nchiana u sangu nto ciriveddu e si calurifira!
SUOCERA: Santi paroli figghia ma! Santi paroli!
Carissimu Don Placitu Campu, tranni pi ddu coppu offensivu di e puru a Nonna chi m riservastu quannu parrastu da parintla, penzu chi cu Vui pozzu annri daccoddu e, fussi chi fussi a vota bona, rinesciu puru a spisiceddi vostri naturalmenti:
a farimi a dintra;
Avri a colazioni nto lettu allabba;
Smanciucchiari occa cosa annannu avanti nta matinta;
Manciri comu e tetschi chi sunnu sempriprecisi; e a menzionnu e allottu i sira in puntu, comu i Svizzeri;
A fini i tuttu chistu, si mi pozzu Livari puru occa squagghiamentu i cori e i stomucu chi, m putira nascri o veniri strata facennu, mu levu a vostra saluti caru Don Placitu e, cu si visti si visti! 
FRANCISCA: Conna i muntni, chi menti brillanti!
Tuttu si p diri i sta cristiana, tranni chi non havi lidi ghiari!
NICOLA: A sintsti Vennira a t matri? Strata facennu!
Comu si nascu oggi sta rappta crapa!
Ma chista quantu havi intenzioni i campri?

DON PLACITU: Lassatulu parrri a vostru Enniru cara Cummrazza!
Stati tranquilla! Don Placitu havi na sola parola! Penza a tuttu Iddu! 
A tuttu; cumpresa a vostra dintra!
Cu sbagghia paga e I, sbagghiai e pacu:
Casa nova pi spusni; Vistiti; Manciri; Matrimoniu completu chi cunfetti; 
e puru i scecchi pannri a passiri a duminica in giru cu, supra a testa contru o suli, u laggu umbrillni di carrittri!
(Cos fazzu cuntentu puru a me Cumpari Don Nicola chi si ricodda i vecchi tempi passati supra o carrettu!)
Capstu ora Cara Nonna Giuvanna!
SUOCERA: Levala sta Nonna, Placiteddu!
Levala! Mi sa dantiquariatu!
Sulu Giuvanndda Beddu! 
Sulu Giuvannedda si non ti dispiaci!
Curaggiu, chi su dici, non ti manciu!
DON PLACITU: Comu vulti Vi cara Cummri Giuvanndda! 
Tuttu, tuttu pi Vi, cumpresa a dintra!
SUOCERA: Ch simpaticu stu cristianu!
GINU: Babbu, eeeh scusati .Pap!
I in manra ufficiosamenti ufficiali vi annunciu chi sugnu daccddu su tuttu chiddu chi dicstu; qualunqui sacrificiu pi Lurinuzza ma!
qualunqui! Basta ca m futura mugghieri filci!
Voli diri chi inveci i na dignitsa miseria nira, matna, menzionnu e sra ningrassmu mancinnu e, si chistu chiddu chi passa u cunventu, sugnu prontu mi mm fazzu Monucu!
DON PLACITU: Poviru figghittu; viti non mi ti stanchi troppu cu tutti sti sacrifici!
LURENA: Caru Patri Vui si chi capstu u spiritu i vostra figghia!
E u so motu ghiaru dintenniri u campri ionnu pi ionnu!

DON PLACITU: Ci vula u sceccu pi nduvinari a vintura supra i ta figghia! Basta chi manci e campi supra e spaddi illautri, ionnu pi ionnu e si a postu! 
LURENA: U m fari sempri russu e zucsu comu a sassa ca canni i maiali!
DON PLACITU: E s! U bruschettu i maiali cu dda striscia i laddu a trapassari a canni, propriu a motti da sassa! Troppu bonu!
LURENA: U m diri sempri chinu i spisiddianti, studdvuli, Struggnti e a fini i cunfusa alligra!
DON PLACITU: Cettu chi cunfusa! Dopu nu litrottu i vinu russu da m vigna chi ti bivi tr voti o ionnu!
Anzi, ancra non mi spiecu comu f mi non ti stenni tuttu stu vinu!
A t matri invci ci fa leffettu cuntrariu:
invci mi spisiddia, ci stocca a testa supra o cuscinu appena i ntrasu nto lettu; effettu turpurifiru runfnti u ghiami i stu finomunu!
LURENA: Caru Patri, datu chi facti e pacati tuttu Vui, i sugnu veramenti rianimazzata di vostri paroli ed pi chistu, chi livnnu tuttu ddu scantu mintli cirividdusu cava a propositu i dda dignitusa miseria nira i cui parrava prima Ginuzzu, I vannunciu no ufficialmenti ma sottufficialmenti
pi rispettu a cu chi avira a puttri i pantaluni nta mcasa, cavira a ghiessiri me maritu 
DON PLACITU: Cc, occa dubbiu lassa mi llhaiu; macri si speru i sbagghiarimi! Ma non mi sbagghiu! 
LURENA: chi sugnu pronta a passri u bislu da chesa e fari ddu ranni sautu matrimuniali spusaliziescu!
DON PLACITU: Si Puliziescu e macri nta Quistura; cu Capu Quisturi chi f i tistimoni!GINU - DI CORSA SUL PALCO - RIUNISCE LE PERSONE COME UN BANDITORE ALLASTA E F METTERE LE MANI DI OGNUNO SOPRA A QUELLE DI LURENA .

GINU: Ranni passu unu; Ranni passu ddi e Ranni passu tr;
basta cus e, cu si visti, si visti! 
Stu matrimoniu, cu sta strinciuta i mani, veni aggiudictu difinitivamenti e, << Cunntu cu non voli, o si nn penti>>!
NICOLA: Cefulu strammtu! Ancra non ci critu; non mi sembra veru!
REMU Nicola, u Sciabbacotu, chi spusa a s figghiu cu na CAMPU china i soddi! Si staiu dummnnu non mi rusbigghiti; mi piaci troppu!
VENNIRA: Ora Basta Nicola! Non diri chi bagghiulti i fissari!
Ritnna Commeccianti i calia e nuciddi!
Tu non fusti mai ne, tantumenu facsti mai, u Sciabbacotu!
U Voi capri na bona vota s o n?
NICOLA: Comu dici T a mugghiri, basta mi non tincazzi!
VENNIRA: Scusatulu puru Vui Don Placitu!
Penza ancora comu si fussi nu misiru piscaturi!
DON PLACITU: Cunsiddirannu ca cuppa i sta trasfommazioni a mi, non c bisognu i scusallu! Anzi Cummaredda, datimi tempu, e vi fazzu vitiri comu Vu fazzu ritunnri Commeccianti!
VENNIRA: Sperimu Don Placitu, speriamo; e mi raccumannu i stari attentu a non sbagghiri a cura du ritonnu!
Non critu ca stu cristianu u supputtira nautra vota Sciabbacotu!
FRANCISCA: Don Nicola, picch non cumnciati mi Vi tagghiati cu na runculedda sti caddzzi cavti sutta e peti; puru locchi vonnu a so patti, e crititimi, i Vostri caddi sunnu propriu i stissi di chiddi dun mortu i fami; comu a chiddi chi non hannu mai vistu o puttatu nta so vita nu paru i scappi novi e forsi mancu cunsumati strutti!

NICOLA: I Scappi? Chiddi chi si dici in giru, hannu i sutta a sola, o a gomma a carrammtu? 
FRANCISCA: Smittitila i fari u Sciabbacotu!
Facitulu stu coppu i curaggiu! 
Pinzti a vita chi facvu prima; a ddi gran viaggiuni ntallItalia calabrisi;
a ddu duci massla allovu chi bivivu cu vostra mugghieri; o fummaggiu, o caddozzu i suppissta tagghiata nto piattu.
NICOLA: Basta Cummri Francisca! Basta, facitilu pi carit; a testa mi sta girannu! 
Stati attenta picch, si i mi tagghiu i caddi sutta i peti, vidti, chi poi, ridiventu nautra vota Commeccianti e Vui poi avti a pinzri a comu inchiri i pignati chi ora, nta sta casa, si incunu sulu i fulni!
SUOCERA: E cu iddi, vitmu i nchiri puru u stomucu, chi ora si inchi a quannu capita! 
Puru dda picca i pani muffutu cavmu, si putira parrari, sa fara sempri lamintannusi picch, quannu veni tagghiatu, veni inctu sempri ca sula aria rispiratoria inzmi a ddu profumatu e sapuritu ricoddu da muttadella!
FRANCISCA: Mi stati facennu dispiaceri! Veramenti, occa fissara i manciri pu viaggiu, i lavira puttata: na frittateda cullova inzmi a pateteddi, mulanciani e pipareddi ardenti; U solitu fummaggiu e a salami chi gi canuscti;
VENNIRA: A salami aaah! U fummaggiu uuuh! Boni boni!
FRANCISCA: E pi, D faviceddi cu dd piseddi viddi; pani i ranu appena niscitu du funnu; occa du buttigghi i vinu iancu e russu e, picci, si non vi scrupuliati, datu chi Ni stamatna ficimu nabbondanti colazioni a basi i ricotta e tuma frisca e Vi vulti, appena pattmu pa nostra casa stu manciri vu lassmu cc! Chi nn pinzati? Vaffinniti?
NICOLA: FFnniri? I penzu, cara Cummri Francisca, ca strata pa vostra casa longa, tantu longa!

Non critti puru Vui chi si fici taddu?
Sapti, non vulira chi pi cuppa nostra vi facira scuru pi strata! 
I Vi cunsigghiu mi vinnannati ora e puru i cussa, vistu cancra ghionnu!
VENNIRA: I cussa i cussa! Non esagiramu!
Nicola, pari chi stai ssicutannu i Cumpri cu st paroli!
Non di cussa; cu calma, si nni ponnu annri, cu calma; 
prima ni salutmu comu i Cristiani battiati strincennuci i mani e poi, vidti dda strata dunni vinstu ? 
Chidda ! Pigghiatila, e Buon viaggiu!
NICOLA: Donna Francisca non prima, pir, davri lassatu a truscia, mi raccumannu! Non Vulria chi dda bittuldda i fustagnu cu manciarddu, ci puttssi troppu pisu nta chianata a cavalcatura!
E pi, cu cavira a fozza mi vi curri darrti; a ma, danticchia i ciatu chi mi risti, mi sebbi a malappena pi risprari !
DON PLACITU: Stati tranquilli Don Nicola, u manciri u vostru!
E ora, prima i pattiri, mi raccumannu ancra na vota, mi vi ricuddati chi, pi qualsiasi cosa avti bisognu, Ci sugnu cc i! 
VENNIRA: Chi bellezza! Chi bellezza!
Stati tranquillu Don Placitu chi st cosa non na scuddmu chi; figurativi cu sa scodda! Anzi, oggi; dumani; dopudumani e dopu ancora, si pi casu va scuddti Vui, stati sempri tranquillu chi Nui va ricuddmu e chistu, finu a centanni a vostra saluti e puru a chidda i lIrdi vostri ! 
Da subbutu, e prima i scuddarimi, Vi ricoddu da casa nova e du manciri matna, menzionnu e sra chi nn prumittstu!
DON PLACITU: Cummaredda; Campu Placitu na sula parola havi..
NICOLA: E nui, almenu tr voti o ionnu, mancimu pi sabbri a peddi!
Picch, comu si dici, cu si inchu u stomucu non muru mai i fami !


SUOCERA: Fozza chi st scurannu; a vulmu smettiri ora i parrari? 
Passti e saluti e poi, smammamu ognunu pa s casa!
C c genti chi avi a manciri! Avi a fari a CINA !
GINU: puru u Giappni! 
Ma chi stati dicennu Nonna? 
A Cina, gi a facinu ddi cristiani giallastri cu locchi comu na mennula! 
LURENA: U sintistu Patri com struitu u m zitu e quanta patrunanza giografica planetaria havi?
GINU: Veramenti, sta notizia, a seppi grazii a nu giunnali vecchiu chi truvai nto ciumi! 
DON PLACITU: Cavuliceddi e alivi salati pir, propriu veru; st scurannu! Famigghia Campu fozza, lura mi nni cungitamu!
Tanti Saluti a tutti e arrividecci a prossima puntata !

LA FAMIGLIA CAMPU LASCIA IL PALCO

SUOCERA: Finalmenti! Era ura!
E propriu veru ddu dittu chi dici, chi lospiti: dopu Tr uri fti !
Fozza figghiuleddi fozza; ora putemu cunzari a tavula!
Vennira, pigghia una di t beddi tuvagghi, sbrighiti?
VENNIRA: Ma di quali tuvagghi stai parrnnu?
Fossi, i chiddi du corredu fantasma chi mi facist?
SUOCERA: Chi bedda risposta a na matri!
Non ci f nenti; pacenzia; chistu u fari da giuvint modenna!
Cara Vennira, a via i friquintri a t maritu, divintasti icita nto parrri comu a Iddu!
Si non sara picchi a stura a frittata si fici sicuramenti mpaddata e fridda.
e mi putiria calari stotta o nghiummari nto stomucu; sapiria i chiddu chi tavirria rispunniri!

NICOLA: Luttima cosa chi dicistu rispettu o nchiummamentu propriu a na bona idea, anzi, pinzannuci bonu, quasi quasi;
SUOCERA: Sangu! Sangu! Longu e stisu! 
Longu e stisu si mi f a grazia u Signuri e puru a Madunnuzza!
NICOLA: Canta, Canta, struti ciatu; cus ti nni resta sempri chi picca!
Vennira, ncoppula supra o tavulu ddi quattro piatti chi ristru inveci; a diffirenza i t matri chi ci ghiumma, a ma a frittata puru fridda mi piaci; 
voli diri ca s patti ma manciu i, cus a Idda non ci f mali!
Tantu, carissima Soggira, a Vi, a chi Vi sebbi chi ittari manciri nto vostru saccu; nu ionnu chi, nu ionnu menu, oramai dd siti; arrivastu o traquaddu! Picci, Ora Pronobis! Alleluia! Giuvannedda a Soggira, vattinni in paci e a dinu senza manciari, nto nfennu dunni vinisti!
( alzando le mani in alto) Rinnennu grazii a Diu pi stu beddu tumbarolu e funiraliscu eventu ! (Rivolto vero il pubblico) Amen !!
SUOCERA: Oh Signuri, mi ripetu e ti supplicu, fammlla sta grazia; un ghionnu in chi! Un ghionnu sulu, chi i sta fitinzia, vogghiu campri !
Longu e stinnutu fammillu vitiri e ti dumu un cirni i cira chiu rossu 
i chiddu chi duma u Parrinu nta notti i pasca nta Chesa! 
NICOLA: Dicitici chi ci ricitati puru centu rusarii, cus va a finiri:
chi vi scuta prima e, vi fa mriri subbutu !
BUSSANO ALLA PORTA
Da fuori, la voce di TANUZZU

TANUZZU: O Cumpri Nicola; c pimmssu? Tanuzzu sugnu!
NICOLA: Coppu di na tracina spinusa! Fozza, disgraziati, mmucciti stu manciari! Chistu chi mortu i fami i nui e si viti a frittata va a finiri chi lavemu a spattiri cu Iddu!
Soggira! Vui intantu annati a ghiapiri a potta!SUOCERA: Annati a ghiapiri a potta?
Chistu troppu! Ma scuta a stu pezzu i Buridda!
T, sti cumanni ci poi dari a t mugghiri o a t figghiu, no a ma, chi nasca libira comu o pubirazzu da strata!
U capisti? Bestia chi non s autru!
Chi sugnu a t sebba? O annammu a scola inzemi?
NICOLA: No! Cara vipirusa Soggira!
Sta cosa da scola non possibili, picch Nicola, in confrontu a Vui
chi siti nu cadaveri ambulanti rapptu comu na scoffina,
havi ancra i s denti i latti; e tutti!
NICOLA: Ginu, fallu pi ma u Patri; apila T sta pott! 
GINU: Mi dispiaci Patri; ma mi vinni un dulri mpruvvsu nta na iamma chi, Aaiiih malanva chi mi havi, non mi f smoviri du tavulu; propriu tremendifiru!
NICOLA: Vennira a Ta mancu mi tu dicu, tantu a sacciu gi a to risposta Sciabbacota stratali, chi si traduci ntallItalianu: Nicola! Vai a fari nta ddu Postu i sutta e cus poi, ta api ballannu a potta!
VENNIRA: Si gi u sai? Picch non ti stai mutu a api inveci!
NICOLA: Cara Mugghiri, ora capa; in ritaddu; ma capa! 
A virit una sula ed chidda chi i, nta sta casa, cuntu quantu nu manicu i scupa arreti a potta!
SUOCERA: Capisti finammenti? 
Megghiu taddi chi mai figghiu!
Chistu voli diri chi finammemti scattrsti na picca!
TANUZZU: (continuando a bussare alla porta)
Allura? Quantu ci voli? Ma chi faciti non sintti? Lassti Fora a Tanuzzu? 
NICOLA: Ntrasti caru Cumpri Tanuzzu; vinti puru avanti!
Tutti aviunu currutu versu a potta mi va apunu, ma era tantu lentusiasmu, chi tutti si spincinu unu cullautru e nessunu rinisca a rrivri finu a potta!


allura i, fermi tutti ci dissi, chi nessunu si pimmetta i fari nautru passu;
picch a potta, a m Cumpri Tanuzzu, cia iapru I, in pirsuna!
Crititimi dopu sti paroli, nessunu ciati! Tutti femmi e muti ristaru!
Quasi mpalti comu pali i vigna!
Caru Tanuzzllu nta m casa cumnna sempri cu havi putttu i pantaluni!
SUOCERA: So Muggghieri; m figgghia!
VENNIRA: Iddu sa canta, Iddu sa sona U Cunntu e cuntentu quannu ghiovi o f trna!
TANUZZU: Pi tutti i bacchi di lu mari, non mi ricoddu di naccuglienza cos bedda nta vostra casa si no i quannu vi putti i cunftti du spusaliziu!
Non vi ricuddti? A famigghia du filuemmu cu chidda du Scianctu! 
U matrimoniu di s figghi!
Vui non putistu veniri picch avivu a broncopatiti chi vi fici veniri a frevi!
Ma I u stissu rispitti u nostru pattu chi privita i fari coppia inzmi a nisciuta da chesa pi pigghiri chi confetti possibili quannu linvitati i tiravunu nta piazza; ni pigghii quarantadui e menzu, e Vi nni putti a biddizza i Vintnu Cunftti e menzu ! 
Si! Caru Cumpri, ora vu pozzu diri, ddu menzu in chi vu ricala i, datu chi lautra mit na truvi!
Vi ricuddati a vostra cuntintizza?
Vi scuddstu i comu vi mintistu a cianciri o pinzri chi Tanuzzu, inveci mi si mancia tutti ddi beddi cunfetti ca mennula dintra, pinzi puru a famiglia Scammu?
Ma, lassmu peddiri va! Cancimu discussu! 
Chi stu ciaureddu chi havi seculi chi nu sentu chi?
Savira a scummettiri, sumigghia propriu a chiddu i na frittatedda campagnola dautri tempi; chidda cava lovu friscu i iaddina ruspanti!
NICOLA: Tanuzzu! Ma chi stati dicennu?
Vui u manciari vunzunnati puru a notti!

Cu quali ova vostru Cumpri ava a fari sta famosa fritttedda!
Fossi, cu chiddi di iaddni chi non havi? 
O cu lova Da coppula i . i lassmu peddiri? 
Io invci critu, tantu pi dari na spiegazioni a stu vostru finomunu dicemu cus: nascali famelicu, chi stati sintennu u ciauru o megghiu u fetu, du ciriveddu fracitu i me soggira chi Nui, oramai abituati e na picca rufriddati, po essiri chi non sintemu!
SUOCERA: Cettu, cu mi po succetiri, datu chi lhaiu, e chi tantu rossu cu pozzu vinniri; mentri u ti, pi quantu si ntonturu e scunchiuttu, p succetiri quannu u cctti occa vota a puta, sempri si hai i soddi!
VENNIRA: Chi ! Cumincistu nautra vota tutti di? 
Cani e ghiattu, iattu e cani; siti propriu comu a sti dd numli! 
Smittitila ora! Basta! Smitttila na bona vota e pi sempri!!
NICOLA: Tanuzzu a propositu; picch vinisti cc?
Succitu occa cosa chi non sacciu?
Matri! Chi mi bruciaru a baccuzza i lignu? Mi futteru i rrimi? 
O i falanghi pi tirari a bacca?
TANUZZU: Ma no; ma no! chi vi veni i pinzari!
Nenti, succitu; nenti i tuttu chistu!
Vinni cc mi Vi dicu chi, siccomu nto Paisi visti a famigghia Campu, a cumpletu: Maritu; Mugghiri e Figghia
NICOLA: Capemmu Tanuzzu; cumplitata! Picch staggiunta i Maritu, Mugghiri e Figghia; fossi chi pinzati chi i cunsidiru puru u sceccu, a scecca o i dd mulacciuni mpaiati o s carrettu, pezzi da s famigghia?
TANUZZU: Inzomma pi cuntinuari, pigghii loccasioni o volu e curaggiusamenti mi libirai u cori, u ficutu, e puru a cuscenza!
SUOCERA: Chi facistu?
NICOLA: Senti senti! 
E di grazia, Cumpri Tanuzzu, comu a scaricastu sta vostra cuscenza;

chi ci dicistu a famiglia i Placitu Campu!
TANUZZU: Nenti, ci cuntai i dda vota; i quannu vi putti nta s casa!
Non Vi ricuddti di ligna? Du pezzu rossu commeccianti? Di carretti e carrittri? Da calia e a nucidda?. 
Buttana a miseria, Cumpri Nicola? I dd vota! non vi ricuddti!
NICOLA: Minchia! A virit ci dissi!
TANUZZU: E nenti autru si non chista!
Sulu a limpidissima lampanti e puliziatamenti pulita virit! 
Inzomma i stissi paroli chi sicuramenti ci dicistu Vui, caru Cumpri, quannu annastu, cu vostra mugghiri, a s casa cu sulu scopu mi non ci facti peddiri nu binistnti matrimoniu a vostru figghiu, o Cumpareddu Ginuzzu, ca signurinella Lurena, a figghia i Don Campu!
VENNIRA: Matri du Cammunu! Matri Veggini Santissima!
Facti mi no veru! 
Facti chi sti paroli chi staiu sintennu; ne staiu sintennu!
Nessunu sta parranno; Tanuzzu sulu nu spiritu malignu; nu fantasiusu fantasma, i fantasa! 
Non mi facti stu schezzu dopu dda bedda frittata!
Non ma facti calari stotta, comu a m Matri propriu ora; e poi, dopu tanti sacrifici e, a Vi vu cunfessu, tanti mbrugghiceddi!
SUOCERA: A virit Vennira; a verit a IDDA; 
tanti mbrugghiununi e mbrugghiunazzi, Madunnuzza!
TANUZZU: Ma picch mi stati dicennu sti cosi Cummaredda?
Naturalmente puru i, comu sicuramenti ci dicistu puru Vui , ci fici capiri chi Ginuzzu non ava nissuna cuppa!
Chi Chistu era crutu comu ntritrolu gebbu!
Chi era puru e ghiancu comu lArcangilu Gabrielli, macri si non ava lali!
NICOLA: Beni Tanuzzu e dicitimi, dopu sta cuscinziusa scaricata scunsidirata, va desi lassoluzioni Don Placitu?

O vi scarici i bastunati?
TANUZZU: Crititimi Cumpri f i na cammara, ma propriu i na cammara chi, ora chi mi facti pinzari, mancu quannu c u mari iancu e senza na picuredda i ventu, diri strana veramenti strana!
Anzi dicu ghiossi; mimprissiunoi propriu; e Vui chi mi canuscti e sapti u m motu provebialenti onestevuli i parrari;
NICOLA: U sacciu! U sacciu stu pruvebiu supra i Vui; Minchina si no sacciu! U megghiu esempiu lampanti e llmpatu pi diri soprattuttu du vostru onestevuli fari sunnu i robi chi truvti, ogni annu, ntallestati a ribba o mari ! 
TANUZZU: (con brevi colpetti di tosse dimbarazzo)
Eeeh eeeh eeehVula diri chi Vui chi mi canuscti bonu, u sapiti chi i non sugnu u tipu chi simprissiona tantu facilmenti!
Avti presenti quannu, prima i scurri, nta nu celu azzurrognulu azzuratu e picci sirinusu si viti lampari i luntanu senza pir sentiri ancora i trona!
VENNIRA: Cumpri Tanuzzu? Vulemu Scummettiri come, tra pocu, macri si fora c u suli, Vi sintiti truniari?
Mammitta; a pigghimi subbutu u manicu i scupa arreti a potta; sentu u bisognu mi ci rumpu a testa a Occatunu chi mi st scutannu!
TANUZZU: Ma Cummri? Chi lavti cu ma?
Speru stti schizznnu? Chi vi fici i mali?
Non sulu chi ebbi u curaggiu i diri a verit a Don Placitu e fari chiddu chi navota Vui non vulstu fari!
Chistu u beddu ringraziamentu pu sabbamentu du matrimoniu i vostru figghiu Ginu cu Lurinuccia!
VENNIRA: Si!U sabbamentu! A virit!.. 
Disgraziatu Vi e cu non Vu dici!
(Tutti gli altri presenti sul palco allunisono) DISGRAZIATU!
VENNIRA: Cu vu putti stu duluri i stomucu, nta lingua chi vi fici 

sduvacari tutti sti cosi, dopu tantu tempu!
Picch sta smania i parrri propriu ora cavumu risubbutu u nostru manciari e u campari futuru!
Disgraziatu ancra na vota; ci rruvinastu Tanuzzu!
(Tutti gli altri presenti sul palco allunisono) DISGRAZIATU!
TANUZZU: Oh Matri! Puvirazzu i ma! E i chi nn puta sapri?
Sciabbacheddu Scaffitutu chi guaiu chi cumminai! 
Ma allura, ora chi ci staiu pinzannu, chi voli diri u missaggiu chi mi desi Don Campu, calmu, calmu, pi Vi?
NICOLA: Missaggiu? Parra; rruvna manciati e famigghi!. . 
Cuntinuati razza i disgraziatu; nesci stu pruppu fora da tana!
TANUZZU: Basta chi non sbagghimu a parrri ora, u capistu tutti?
I pozzu essiri disgraziatu; ma in confrontu a Vi tutti, sugnu un Principi;
datu chi i ligna pi dumari u focu o u bracieri almenu lhaiu! 
Ad ogni modu, Don Placitu, mi dissi na cosa chi i non ava a capiri ma, chi Vui, puta stari tranquillu, sicuramenti capivu a volu!
NICOLA: Lanzia; lanzia mi facistu pigghiari!
Sduvacati a lingua! Parrati, oh pi quantu veru Diu sti quattru scagghiuni i denti chi vi ristru vi fazzu nesciri in manera vulanti fora da bucca!
TANUZZU: E chi ! Calmativi ora!
Mancu si sariumu supra o mari e a bacca avi nu bucu a puppa! Mancu
NICOLA: (Urlando) Tanuzzuuuuuuu! Parraaaaaaaa!
TANUZZU: Subbutuuuu! 
Mi dissi mi Vi dicu chi laccoddu chi avu fattu, sempri valitu!
NICOLA: Calamari raggiati; menu mali!
Ma, Tanuzzu, siti sicuru chi capstu bonu?
TANUZZU: Si, sicurissimu, comu capa puru bonu a sula varianti condizionata chi Vava diri!
NICOLA: Cc semu! Era troppu bellu pi essiri veru!

U sapa chi cera u cundiziunali!
Cuntinua; pigghitu i botta nta lingua! 
TANUZZU: Ca sula condizioni chi, lallaggamentu parintli vala sulu nte confronti i vostru figghiu Ginu !
Mentri Vui, anzi, in manera pricisa e solenni comu dissi Iddu: 
Niculinu, Vinniredda e Giuvannazza Bacca cuntinuerannu a fari chiddu chi faciunu da sempri i Sciabbacoti; naturalmenti cu casa, manciari e lautri spisiceddi sempri, e sulu, a caricu di s spaddi!
NICOLA: U sapa chi cera a fricatura!
VENNIRA: Addiu Massala allovu!
SUOCERA: Addiu puru a m bedda dintra!
GINU: Basta mi c a saluti!
(Entrando in scena)
FRANCISCA: Pi ta chi manci, a saluti assicurata figghittu!
LURENA: E puru pi ma!
DON PLACITU: Eccu i facci scunzulati chi vula vtiri; ci rinisca!
Pi quantu risati mi fici mmucciatu fora ora mi sentu megghiu; anzi critu chi oramai, i cetti svinturati motti i fami chi canusca e siti, non ni pozzu chi fari a menu!
I vogghiu ritiri ancra nta m vicchiaia, e a vostra presenza, minnaccugga dda fora, pi ma divinti megghiu i na bazzilletta chi cuntannula, ma f fari sempri i sutta! A propositu quasi quasi mi scuddva; quannu Don Placitu dici a parola:

SCIABBACOTI

a dici livannusi a coppula e nchinannusi ca testa finu nterra in segnu i rispettu, salutu e ringraziamentu, a tutti i Sciabbacoti - PISCATURI du munnu, nonch in segnu di riverenza, stima ed affetto nei confronti

DI TUTTO IL GENTILE PUBBLICO
QUI PRESENTE CHE, RINGRAZIAMO 
PER IL CALORE DIMOSTRATOCI 
NONCHE PER LA LORO PAZIENZA E CORTESIA

LAUTORE
ORAZIO ABBATE