TAGGHIA RITAGGHIA ‘NCODDA E CUSI

Commedia brillante in due atti di

Rocco Chinnici


Quando le necissità aumentano, l’ingegno aiuta a sostenerci, inventando trovate che difficilmente avremmo avuto se il bisogno non l’avesse fatta da padrone. Prendono corpo espedienti di vita che arricchiranno per tutto il tempo del nostro esistere, quelle conoscenze della vita che, forse, senza di questo, non avremmo saputo conoscerne i veri valori…


PERSONAGGI INTERPRETI

PEPPI capu famigghia
CARMELA mugghieri
JACLINE figghia
JAPICU patri di Carmela
BARUNI
BARUNISSA mugghieri
LUIS figghiu
CUNCETTA cummari di Carmela
(Stanza di soggiorno comune. Accanto al tavolo, seduto, Peppe, pensieroso, intento a scrivere mentre la moglie è indaffarata a stirare).


CARMELA
Ma chi fai cu carta e pinna? Ti dasti o studiu? Cosa bona! “Nna jornu ‘un nni vogghiu, e a sira sfraju l’ogghiu”. Chi ci studii ormai? Non capisti nenti quannu eri menzui bonu, e vo capiri ora ca si tuttu rimbambinutu!

PEPPI
(Smette di scrivere). Parrò a prufissoressa. Finisti di fari a predica? Putivi fari u parrinu ‘nveci di veniri a cunsumari a mia.

CARMELA
E ora t’assurvia i piccati, si facìa u parrinu, lagnusazzu ca nun si avutru.

PEPPI
A mia lagnusu! Grannissima persica pilusa e ‘ngiallinusa ca si! Comu, non vidi chi staju travagghiannu?

CARMELA
Ah, sta travagghiannu! Non ti sfurzari troppu, ca ti nescinu i morroidi. Voi ca stuju i sudura? E chi travagghiu, chi travagghiu fai a oj?

PEPPI
Travagghiui tecnicu, chi servi la massima concentrazioni; quindi statti muta e lassami fari.

CARMELA
E certu, (ironica) si nno… perdi… u filu u dutturi. E… si po’ sapiri… spirannu chi non ti sconcentru, chi cosa stai facennu?

PEPPI
Staju vidennu di ‘ncuminciaru cu fari i tagghi!

CARMELA
I tagghi! Quali tagghi?

PEPPI
Chiddi pi vidiri comu arrivari sinu a fini misi.

CARMELA
Ah, i tagghi! Comu a chiddi ca fici u guvernu?

PEPPI
Propriu chissi!

CARMELA
E… nuiavutri… chi ci trasemu cu guvernu?

PEPPI
Picchì, pi tia, a famigghia nun è un guvernu? Certu… cchiù nicu ma… sempri guvernu è. Anchi si sta famigghia mi sapi cchiù di manicomiu ca di guvernu.

CARMELA
Chi senti diri, ca semu pazzi?

PEPPI
Pazzi? No! Cui, vuiavutri? (Ironico) Ma quannu mai! Vuiavutri siti… genti nurmali senza cidiveddu! (Si sente accendere un fono; è Jacline che si asciuga i capelli).

PEPPI
(Si sente un Föhn accesso) E ccu ddocu! Cca jntra si cunsuma da matina a sira! Cu chidda, mancu pa luci e u sciampu putemu fari! Dda testa sa lava ogni cinqu minuti chi pari ca ci avissi i pidocchi! Comu non ci ha diventatu trasparenti ancora ‘un lu sacciu.

CARMELA
Ti pari chi è ‘ngrasciata comu a tia…; lurdunazzu ca nun si avutru! Dimmi ‘na cosa, quant’havi ca nun ti fa u bagnu? Dda vasca pari ca misimu pi fiura; armenu ti lavassi a facci ogni tantu, e no chi du nasu a mumentu t’affaccia l’erba; e nna facci, ci po’ puru chiantari u pitrusinu di quantu è ‘ngrasciata.

PEPPI
Cu tu dissi, cu tu dissi chi non mi lavu?

CARMELA
Cu mu dissi? Comu cu mu dissi! Ma nun la senti a puzza? Ah, già, oramai ca sentiri chi ha u nasu chinu! (Entra Jacline ballando; coi capelli fatti, il Föhn in mano e truccandosi).

PEPPI
E balla puru, oh! Viditi puru quantu truccu ca si metti! Pari chi avissi a ricitari o tiatru. E chi ciavuru! (Alla moglie) Ma quantu, quantu nni custa!

CARMELA
A tia? A me patri quantu ci custa! Chi t’havi a custari a tia, chi non accatti mancu l’acqua pi biviri… ‘nta sta casa.

JACLINE
(Entra ballando) Vuoi che ti faccio i capelli e ti trucchi un po’, papy?

CARMELA
Nna ssa grascia, u truccu ‘un attacca, sciddica!

PEPPI
Va trucca a to mà, chi dopu a purtamu a villa!

CARMELA
Portici a to soru a villa, gran pezzu di cani di mannara e bastasunazzu ca nun si avutru. (Alla figlia) Prima di farici i capiddi, dicci ca si lava, ca nna ssa facci ci putissi chiantari macari u basilicu di quantu è ‘ngrasciata. (Al marito) Lordu, lordu e fitusu; e a puzza, pi daveru nun la senti a puzza? Sicuramenti ha u nasu ‘mmarratu; schifiu, pari chi è allergicu all’acqua. ‘Nto bagnu, si scanta ca annega; a doccia, dici ca ci ricorda quannu chiovi e pensa chi avissinu arrivari i trona e i lampi u putissinu furminari sutta a doccia; ‘nzumma, bagnu e doccia, pari ca i misimu pi abbilliri la toilettes.

JACLINE
Su, mamma!

PEPPI
(Sbaglia a chiamarla) Jachina, lassala perdiri a to matri, chi non sapi chiddu ca dici.

CARMELA
Ah, ju, ju nun sacciu chiddu ca dicu, e tu… chi dopu tant’anni, non sa mancu comu si chiama to figghia! (Ironica) Jachina; Jacline, Jaclin!

JACLINE
Lascia stare mamma! Io già mi ci sono abituata.

PEPPI
Sai chi fai tu cu ssu… (riferendosi al Föhn) cosa chi ha ‘n manu? Va posalu… anzi, va sarvalu d’un tuttu, chi tantu non servi cchiù.

JACLINE
(Meravigliata) Che cosa? E perché devo andarlo a conservare?

PEPPI
Picchì già l’ho incruso nella lista dei tagli.

CARMELA
(Sbalordita) Allura veru dici di tagghi?

PEPPI
E allura comu pi finta! Havi du jorna chi non ci dormu a notti.

CARMELA
(Jacline continua a non capire) Quindi è signu chi già facisti a lista di cosi ca nni putemu stujari u mussu? E comu, senza cunsurtari a nuiautri?

PEPPI
Cu viavutri dui, troppu perditempo c’è!

JACLINE
Si può sapere di ciò che state parlando?

CARMELA
Nenti, figghia mia, to patri vitti fari i tagghi ‘o guvernu, e comu un pappajaddu, i sta facennu macari iddu.

JACLINE
Per… noi?

PEPPI
E allura pi cù, pi chiddi du vicinatu?

JACLINE
E il Föhn, che c’entra il Föhn?

PEPPI
Comu si vidi chi a scola nun ti servi a nenti; ma chi ci studi a fari?

CARMELA
Ma non è ca si rumpi li jiammi e nni dici chi c’entra u fonu!

PEPPI
Oh, bestia ca si macari tu! Ci sciusci tu ‘nto fonno pi fallu girari? Nun è a currenti! E quindi cunsuma luci!

JACLINE

Föhn, Föhn, papy! No fonno.

CARMELA
(Ironica) Ah, nenti di menu, cunsuma a luci; e i capiddi, comu si sciuca i capiddi a criatura?

PEPPI
Voli diri chi di ora ‘nn avanti si sciuca ‘o suli.

JACLINE
Al sole? Non capisco.

PEPPI
D’ora ‘n poi ci nni sarannu tanti di cosi chi ha ‘ncuminciari a capiri.

CARMELA
No, no, no! Io dicu chi stanotti durmisti cu a bucca aperta e u cidiveddu si nni jiu a spassu. Allura si mi veni di lavari i capiddi, è spittari ca fa ‘na bedda jurnàta di suli?

PEPPI
E certu! Picchì, prima comu si facìa?

CARMELA
Pi unu comu a tia chi non si lava mai, non ci fa nenti…, anzi; ma pi nui, ca amamu a pulizia, comu facemu aspittari u sulu pi lavarinni?

JACLINE
Va a finire che mi vengono i pidocchi!

PEPPI
E bonu, figghia mia! Servi chi avemu di chi manciari…, cu a crisi ca c’è pi sti tagghi, non ti pari chi è ‘na furtuna.

CARMELA
E torna chi tagghi! Nna vo mustrari ssa lista ca scrivisti?

PEPPI
Ora, appena a finisciu, voli diri chi apizzu ‘o muru. ‘Ntantu, di ora ‘n poi è severamenti vietatu accattari tuttu chiddu ca nun è di prima nicissità.

CARMELA
Viditi stu papasùni! Mancu si stassi scuppiannu a guerra! Senti, scienziatu, nun è chi livasti pirsinu u manciari da lista?

PEPPI
Tuttu… tuttu… propria no; ma bona parti vu putiti scurdari.

JACLINE
Ad esempio, cosa?

PEPPI
Pi tia non c’è di fari nuddu esempiu, picchì di tutti ddi fitinzii ca a manciatu finu a ora, nna lista non c’è cchiù nenti.

JACLINE
(Preoccupata) Allora… i sempre freschi, i wurstel, il check-up…

CARMELA
Ah, chissi è sicuru ca ti lassà, picchì nna lista ‘un li sapi scriviri ssi nomi difficili.

PEPPI
Comu ‘n fatti u sai chi fici, nna lista ci scrissi i cosi chi s’hannu accattari o postu di ssi nomi difficili ca dissi idda. “U suprecchiu, rumpi u cuprecchiu!” Voli diri ca di ora ‘n poi servi ca ti ‘nsigni a manciari comu i pirsuni normali, chiddu ca manciamu nuiautri voli diri chi u manci puru tu…, su voi, si non lu voi, pigghi e ti va curchi.

CARMELA
E allura, d’ora ‘n poi… vistu chi avemu a risparmiari, avogghia di manciari (comincia col fare l’elenco): virdura…

JACLINE
Che schifo!

CARMELA
Pasta ca fasciola, ciciri…, a carni accattamu quannu pigghia a pinzioni u nonnu… Peppi, oh Peppi! Si “u suprecchiu, rumpi u cuprecchiu”, ti ricordu chi c’è n’avutru pruverbiu ca dici: “Saccu vacanti nun po’ stari addritta”, perciò, si nun manciamu, cademu ‘n terra.

PEPPI
Cu tu dissi chi saccu vacanti non po’ stari addritta?

CARMELA
Allura veru è chi stanotti avisti probremi serii! Ca comu fa a stari addritta un saccu vacanti? (Prende da dentro una scatola un sacchetto per congelare alimenti con tutto il filo in dotazione per chiuderlo e lo mette all’impiedi dimostrandogli che non ci sta) Vidi, vidi comu si nni cadi?

JACLINE
E certo, come fa a stare in piedi?

PEPPI
Mi meravigghiu di tia chi ha studiatu; di to matri no, chi è giustificata picchì è ‘na zaurra; non ci sta diciti? Aviti a sapiri chi quannu a vita ‘ncumincia a divintari difficili, a fantasia havi a pigghiari pi subitu u supravventu, si nno… addiu ti dissi! E allura chi faciti?

CARMELA
Sintemu c’amu a fari.

PEPPI
Pigghi (prende il sacchetto e va spiegando in pratica il da fare) u saccu, u vunci d’aria (lo gonfia e lo lega col filo appoggiandolo accanto ad un oggeto li sul tavolo) e u metti così; vidi, vidi comu sta addritta?

CARMELA
(Sbalordita) Allura… nuiautri pi… non cadiri e stari addritta, avissimu puru… (gonfia la bocca e soffia per fare l’esempio); u sai chi mi dasti ‘na bedda pinsàta… anzi, mi suggeristi ‘na bedda ricetta di manciari, di fariti liccari l’ugna?
PEPPI
E allura sintemu; sintemu chi manciamu a oj?

CARMELA
Senti, zù tagghia ritagghia ‘ncodda e cusi, Voi chi tu dicu, o chi ti fazzu ‘na bedda sorpresa?

JACLINE
Mamma, ma… è sicuro che mi piaccia questa ricetta?

CARMELA
A tia è sicuru ca ti piaci al cento per cento, è pi iddu ca ‘ncuminciu aviri dubi.

PEPPI
Ju? Ju tutti cosi manciu! Quindi…

CARMELA
(Preoccupata) Aspetta, aspetta prima di manciari! Quannu dicisti ca veninu u baruni e a barunissa? Chi poi, dicu ju (a Jacline), ma tu u canusci a stu so figghiu?

JACLINE
Dicono che è bellissimo, intelligente…

PEPPI
(Interrompendola) Riccu! Metticcillu chissu, si voi ca di tagghi non ti nni futti cchiù nenti. Li sordi risorvinu tutti li problema di stu munnu; non tu scurdari figghia mia. Tu pensi chi si eramu ricchi pinsava e tagghi? Pi mia putianu mettiri puru a tassa supra a l’aria ca rispiramu! I sordi aiutanu a risorviri tanti cosi.

CARMELA
Ju, s’avissi avutu sordi; havi chi l’avissi risurvutu u broblema cu tia!
JACLINE
Litigate sempre, ma vi volete un bene da morire.

CARMELA
Si fussi comu dici tu, cu tuttu ssu beni ca mi voli iddu, nun pensi chi avissi già murutu d’un pezzu?

PEPPI
Lassila perdiri a to matri, chi quannu havi a musca cavaddina, jietta sempri cavucia. Chittusto, figghia mia, comu veninu a famigghia du baruni, cerca di stari vicinu a sso figghiu, e facci l’occhi duci, si voi cunquistari a simpatìa da barunissa e l’amuri du figghiu.

CARMELA
Mi sta parennu di ccattari a jatta ‘nto saccu. Io nun canusciu ne patri, ne matri e ne mancu figghiu; vuiavutri a chiddu ca vju mancu; mu vuliti diri chi matrimoniu è chistu?

PEPPI
Ju, sulu o figghiu non canusciu, ma o patri e a matri si! Comu, non tu cuntavu chi foru idda ca mi dissinu chi a sso figghiu piaci nostra figghia?

CARMELA
(A sua figlia) E tu ‘un lu canusci propria?

JACLINE
Non so nemmeno l’aspetto che abbia. So solo che in paese dicono tutti che è un ragazzo speciale, tanto che molte ragazze, invaghite dalla sua bellezza, hanno perso la testa per lui.

CARMELA
E allura comu fici chistu a nnamurarisi di tia, si tu non l’ha mai vistu, e quindi non ti canusci?
PEPPI
Dici u baruni, chi un jornu, so figghiu ha vitti di supra a machina, e ci dumandò all’autista… u sai chi iddi hannu u maggiordomu ca ci porta a machina; e ci dumandò a cu appartinìa a picciotta, chi sarebbi (indicando Jacline) idda. Fu così chi mi chiamò u baruni.

CARMELA
E va beni, cu chissu, nun è ca voli diri chi già ficimu u matrimoniu! Videmu comu si vannu mittennu i cosi e poi si vidi; tantu idda nun è ca è piccididda. (A sua figlia) E allura, quannu dicisti ca veninu?

JACLINE
Oggi! Scusa, non vedi che mi sono appena fatto lo schampoo, ho messo il trucco… Solo che ci vorrebbe un vestitino grazioso; ne ho visto uno bellino in vetrina nel negozio qua vicino; mi servirebbe per apparire… come dire... insomma, loro sono nobili!

CARMELA
Bih, macari ju nn’avissi bisognu unu! Pozzu cumpariri così davanti o baruni e a barunissa?

PEPPI
Sintiti, non ‘ncuminciati cu i vistitina picchì pi mia vi putiti scurdari; non viditi chi sordi non bastanu cchiù pi rrivari a fini misi? U sapiti chi faciti? Vi vutati a vesta p’avanti e p’arreri; iddi nun è ca veninu cca pi canusciri i vostri vesti, sai quantu ci ‘nteressa di vesti a iddi, pi quantu sordi hannu! Veninu cca pi canusciri (alla figlia) a tia…, pi vidiri a to biddizza… Certu, veninu puru pi canusciri a mia e a to matri… ca si (indicando la moglie) idda nun si facissi truvari dintra, forsi fussi a megghiu cosa.

CARMELA
Io, io nun me fari truvari dintra! Grandissimu trunzu di brocculu ca non si avutru! Tu ha ringraziari ca sugnu troppu cridenti, e è teniri fidi o giuramentu ca fici supra l’artiri ‘o Signuruzzu, picchì a sta ura havi chi t’avissi a mannatu a fari ‘nto culu, di l’indomani ca nni maritamu… maliddittu a tia e o parrinu ca nni junciu.

JACLINE
Sempre le stesse cose; ma non vi stancate di ripeterle? E ora…, mi raccomando, non è che arrivano questi, e voi…

CARMELA
U vidi, mi fa perdiri sempri u filu: stava dicennu, si vennu chisti… ca sunnu nobili, comu fazzu a fari dda ricetta? Chi sacciu chi mancianu chisti! E so figghiu chi tipu è?

JACLINE
Mamma, non guardare me che non lo conosco, t’ho detto. Non so, in paese dicono pure che è cresciuto in colleggio… in uno di quelli migliori d’Italia.

PEPPI
Quindi chistu, sicuramenti ha manciatu sempri: astucci, salomone…

JACLINE
Che cosa, salomone? Forse volevi dire: astice e salmone?

PEPPI
Se, se, chissu! Sicuramenti ha manciatu puru… cambiali…

CARMELA
Cambiali, si! Di quantu sordi hannu, tu pensi chi si mancia i cambiali; forsi vuluvi diri caviali!

PEPPI
Se, se, chissu! Sicuramenti s’ha manciatu puru i scanti…

CARMELA
Forsi vo diri… i scampi? (Si da la risposta prima ancora che parla lui) “Se, se chissu!” I scanti! I scanti ci fa veniri a iddi si parri così! Sai chi fai, non diri nenti comu veninu, chi è a megghiu cosa.

JACLINE
Mi raccomando, non fatemi fare brutta figura! Se no, addio tutto!

PEPPI
(La interrompe) Casi, tirreni, villi, palazzi… Puru u barunatu! Sai chi fazzu? Ti prumettu ca parru cchiù picca ca pozzu.

CARMELA
Tu, non ha parrari propriu, ha stari mutu comu un pisci, si vo ca to figghia diventa barunissa, e ju… (atteggiandosi) a matri da barunissa! (Alla figlia) Anchi si tu, figghia mia, prima d’ogni cosa a pinsari a l’amuri.

PEPPI
E tu (alla moglie), cu tutta sta crisi ca c’è, va pinsannu ancora all’amuri? Non vidi quantu famigghi ca si lassanu, pi pinseri ca hannu a non putiri arrivari a fini misi? Giovani ca non si ponnu maritari picchì non hannu sicureza di comu campari…

CARMELA
A tia, ringraziannu a Diu ti vinni fatta cu me patri ca pigghia a pinsioni! Picchì tu, anchi si non ci avissi statu crisi di travagghiu, u stissu non avissi fattu nenti pi circallu. Ha priari sempri chi a lampa cuntinua a fari lustru, picchì… s’arriva ca s’astuta, amu a vidiri cu a pigghia sta crapa o scuru! Nn’hai di fari sbadigghi!

PEPPI
Sempri ca ti lamenti si! (poi si rivolge a sua figlia) Ha sapiri, figghia mia, chi quannu ci su li sordi e li beni, prima o poi l’amuri veni. (Alla moglie) E poi… non ma putìa fari scappari sta furtuna di manu; si eri tu, o me postu, chi avissi fattu quannu u baruni ti dicia chi a so figghiu piaci nostra figghia Iachina? Ci dicivi chi era ‘mpignata?

JACLINE
Jacline, Jacline, papà! Non sbagliare quando ci saranno loro!

PEPPI
Ma a chista non ciù putiamu mettiri un nomu cchiù facili!

CARMELA
‘Mpignata no, ma ci avissi dittu, quantumenu: videmu prima chi nni pensa me figghia.

JACLINE
A me piace il nome Jaclin, e mi auguro tantissimo che possa piacere anche a… (a suo padre) come hai detto che si chiama?

PEPPI
Ma cu?

JACLINE
Lui, chi se no?

PEPPI
Ah, lui… u baruneddu! E cu su ricorda.

CARMELA
Viditi chi matrimoniu, signuri! Spiramu chi non nni videmu arricogghiri quarchi sorpresa! Cchiuttostu, chi ura sunnu?

JACLINE
(Guardando l’orologio) Quasi mezzogiorno.
PEPPI
Bih, tardu si fici! (Alla moglie) E ora, ci a fa ‘n tempu a priparari dda ricetta?

CARMELA
S’è pi chissu non ti nni ‘ncarricari, chi fa cuntu ca è prontu. Ora sai chi fai ‘ntramentri, svigghia a me patri chi u ssittamu nna poltrona.

PEPPI
(Meravigliato) Cca, nna poltrona dicisti? E si ‘ncumincia cu dari i numira, non rischiamu di perdiri u matrimoniu ancora prima di fallu?

CARMELA
Chi è megghiu, allura, si si svigghi mentri semu ssittati e nnu videmu ricogghiri a nuda?

JACLINE
(Assorta) Ci pensi, mamma? Sarò la ragazza più invidiata del paese! Diventerò persino baronessa!

CARMELA
E ju, a matri da barunissa! Quannu mi vidinu pà strata ‘na pocu, s’hannu a manciari u ficatu, avranno ‘na raggia di cori! E tutti mi faranno l’inchinu, baciannumi pirsinu la manu! (Fa le veci della gente) Buon giorno donna Carmela! Buona passeggiata signora…

PEPPI
(Ridendo a crepapelle, tanto che lo guarderanno meravigliate) Si… signora! Ah, ah, ah! Tu signora non ci diventerai mancu si ti fa un viaggiu a Lords nni Patri Piu e cu culu di fora! Ah, ah, ah! Ora, si! Signora si nasci, bestia! Tu non ci divintasti mancu friquintannu a mia… (ironico) Signora.

CARMELA
Io, signora, ci sugnu di prima di canusciri a tia, gran pezzu di maccarruni!

PEPPI
(Allarmato per il frainteso) Chi cosa!!! prima di canusciri a mia? Allura… tu, a mia…

JACLINE
(Cerca di togliere l’equivoco) Papà! La mamma, intende dire signora, nel senso di donna… educata, sensibile… E no quello che pensavi tu. (Entra nonno Vincenzo: berretto da notte, pannolone, vaso da notte in mano con dentro un biglietto con dei numeri da giocare).

VICENZU
(Parlerà con la voce tremula a causa della sua veneranda età) Peppi, veni cca, va jocami sta schedina chi è dintra u rinali, e sti nummari ca mi sunnavu sta notti; pigghiali e va jocali ti dissi.

PEPPI
(Meravigliato) Ma che beddu, vistutu così! Cosa di farici ‘na fotografia e mannalla a mostra. U sapi ca pari un figurinu?

VICENZU
Va dda ti dissi, va jocami sti nummari!

PEPPI
Sempri cu sta camurrìa di nummari e schedina. U lassa perdiri u palluni chi oramai i partiti su tutti truccati; e s’avutri nummari ca si ‘nzonna! Chi ci joca? Tantu vossia, cu ssa pinzioni ca pigghia, nun havi bisognu di vinciri ne ‘o lottu e ne mancu o totocalciu.

VICENZU
Pigghiali ti dissi, chi chissi su cosi ca me vidiri ju!
CARMELA
E va jocacci ssi nummari e ssa schedina, e fallu cuntentu.

JACLINE
Nonno, te li gioco io?

VICENZU
Si, si, forsi è a megghiu cosa; chi iddu è capaci chi cu ssi sordi si nni va a taverna, e si nni va ‘mbivi tuttu vinu. ‘Mbriacuni! ‘Mbriacuni e lagnusu!

PEPPI
Ma chi dici papà, ju…

VICENZU
Papà, si! U vo capiri chi tu nun si me figghiu? Avissi avutu un figghiu comu a tia, havi chi l’avissi jittatu fora, già di l’ura ca ti maritasti… o megghiu, ca cunsumasti a me figghia…, malidittu ddu jornu ca fu!

CARMELA
E bonu, papà, iddu…

VICENZU
Iddu! Iddu chi? Tu ha ringraziari, figghia mia, chi avisti a furtuna d’aviri un patri comu a mia e cu ‘na bona pinzioni, si nno… havi tempu chi avissi patutu a fami! (A Peppi) Lagnusu e scanzafatichi! (Alla figlia) Furtuna ca haju sta pinziunedda, si nno nn’aviamu di moriri di fami si stavamu cu a spiranza di tia.

JACLINE
Su, nonno, dammi la schedina con i numeri e i soldi che vado a giocarli di corsa.

VICENZU
Teni, teni cca a tu ‘n’avutra, chi pari c’avissi nisciutu di dintra ‘na vasca china d’essenza di gersominu! Ma non ti ‘mbriachi cu tuttu stu ciavuru? E tuttu ssu stuccu ca ti metti di supra a chi servi?

JACLINE
Si usano tutte queste cose, nonno! Bisogna stare al passo con i tempi, è la moda.

PEPPI
Finiu a moda! Cu ‘nn’appi, ‘nn’appi di cassateddi i pasqua! Ora, vennu i cosi di prima nicissità.

VICENZU
Vuautri, cu sta camurrìa di moda, stati divintannu schiavi di tutti ssi purcarii. Teni, teni cca, pigghiali (mostrandole il vaso da notte).

JACLINE
(Guarda dentro il vaso da notte e fa una brutta espressione di disgusto) Che schifo! (A suo padre) Prendili tu.

PEPPI
Faccilli pigghiari a to matri.

CARMELA
(A suo padre) Mi duna, mi duna ssu cosa (lo svuota sul tavolo, esce, oltre al biglietto e la schedina, un po’ di carta d’iballaggio bagnata e strizzata fatta a forma di stronzi: si schiferanno tutti) Chi schifu, papà! E tu, cu sti purcarii va caminannu?

VICENZU
Chi è, non ti piaciu vistutu così? (Fa due passi come fosse una sfilata di moda).

PEPPI
Un modellu pari! E chi puzza, signuri scanzatinni!

CARMELA
(Si pulirà addosso la schedina e il biglietto) Eccu cca! (Glieli da a suo padre).

PEPPI
Non ti pari chi tu fa cchiù schifu d’iddu? Menu mali ca c’è to figghia chi è bedda ‘mprofumata e ammazza un pocu a puzza!

VICENZU
Chi dissi?

CARMELA
Nenti, dici chi me figghia è profumata e non fa puzza.

VICENZU
Veni cca, avvicinati niputedda me, e va jocami sta schedina e sti tri nummari ‘o lottu pa rota di Palermu.

JACLINE
Se vinci, me lo fai il regalo?

VICENZU
Tu n’avutra sempri rialu dici, si peggiu di to patri, non fa mai ‘na cosa senza ‘ntiressu.

PEPPI
Amu caputu; a oj è jornu di predichi e missi cantati.

JACLINE
Mamma, corro a giocare i numeri.

CARMELA
Ma unni? Comu, stannu rivannu i baruna e manchi tu? Chiddi pi tia veninu. Quannu si nni vannu tutti, voli diri chi ci va a giucari a schedina e i nummari

JACLINE
(Guardando sua madre e il nonno) Ma…

CARMELA
Papà, Jaclin, ora ci va a giucari i nummari, prima havi a veniri a barunissa…

VICENZU
(Non capisce) Unni amu a jiri a missa?

PEPPI
‘N cuminciò u tiatru.

VICENZU
(A sua figlia) Chi dissi, ca c’è u latru? (Alla nipote, preoccupato) Mmucciali, mmucciali i sordi!

CARMELA
Papà, ‘un c’è ne latru e ne missa; u sapi chi fa si setta cca, chi hannu a veniri genti, e comu si nni vannu, facemu tutti cosi (l’accompagna a sedere sulla poltrona). Tu (a Jacline) ‘ncumincia cu cunsàri a tavula ca ju priparu (si avvia).

PEPPI
Ah (alla moglie che s’era avviata), senti ‘na cosa, nun lu fari chinu di condimenti u manciari, u sai ca i nobili su… persone fine e, mancianu ‘n biancu.

CARMELA
Nun ti nni ‘ncarricari; cchiù ‘n biancu di così!

PEPPI
Ah, bonu allura! Servi chi non rischiamu di sbrizziarinni i robi di sucu. (Carmela esce. Jacline rimane imbambolata e assorta a pensare come possa essere questo ragazzo che deve conoscere).

JACLINE
Sicuramente sarà un amore di ragazzo, bello, occhi azzurri, capelli biondi… non vedo l’ora di conoscerlo! (Continua ad apparecchiare mentre Peppe cercherà di dare una sistematina mettendo un po’ più ordine alla stanza; guarderà se le sedie sono in riga facendo come se guardasse, da geometra, allo squadro).

PEPPI
(Al suocero gli finisce di sistemare qualcosa addosso) Eccu cca, così! E’ sicuru chi farà un figuroni, cu ssu pannoloni e ssu birrittu misu! E ora, mi raccumannu, si sta cca beddu cujetu e non si movi.

VICENZU
(Che non sente bene) Chi ura sunnu, i novi?

PEPPI
Se, i deci!

VICENZU
(Preoccupato) Cu, i greci?

PEPPI
No, i longobardi!

VICENZU
(Impaurito) No, i leopardi, no, mi scantu, mi scantu!

JACLINE
(Va a rincuorarlo) Nonno, non ce ne sono leopardi, ci sono io qua a proteggerti; non avere paura.

VICENZU
(Preoccupato) Accura, figghia mia! Non fari trasiri a nuddu!

JACLINE
Va bene, va bene; ora su, riposa un po’, vedrai che al tuo risveglio, sarai più tranquillo. (Entra Carmela con i piatti… vuoti s’intende, ma come fossero pieni, e li va distribuendo sul tavolo).

PEPPI
Ah, finarmenti! Haju ‘na fami ca mi manciassi puru i piatta!

CARMELA
(Al marito che era intento a guardare i piatti vuoti) Tu assai nni vo? (Peppe la guarda facendo le spalluce di assenso) Allura sai chi fai, pigghiati chistu chi è beddu chinu; io ‘un ci a fazzu a manciarimilla tutta. (Peppe e Jacline si guardano stupiti. A Peppe che continuava a guardare meravigliato). Chi è, ti pari assai? Si ti pari assai, ci a mettemu ‘o baruneddu, chi iddu è giovani e sicuramenti sa mancia.

PEPPI
(Impietrito) Ma… sa mancia… chi?

CARMELA
Comu chi! Non mi diri ca non ti piaci? (Peppe guarda Jacline meravigliata anch’essa, prende il piatto per avvicinarselo a gli occhi e stava per girarlo cercando di capire dove stesse il mangiare; Carmela lo ferma velocemente). Fermu! Ma chi fa? Tuttu ‘n terra a jetti!

JACLINE
(Vedendo suo padre più confuso che persuaso, interviene in sua vece). Ma… cade… cosa, mamma?

CARMELA
Comu, cosa! Non ti piaci a ricetta ca mi ‘nsignò to patri? Chidda du… saccu? Fici un pocu d’aria fritta, pi tutti! E… cun pocu di fantasia… (porge un contenitore di formaggio grattugiato vuoto) cca, c’è puru un pocu di pecorinu, ci sta troppu bonu supra a l’aria fritta. Ah, senti… (ironica) manciatilla tutta, si non voi chi… u saccu… cadi ‘n terra. (Bussano).

JACLINE
(Batte leggermente la mano sulla spalla di suo padre che era rimasto imbambolato a guardare il piatto) Papà, papàa!

PEPPI
Uhm!

JACLINE
Bussano. (Peppe, va ad aprire).

LUIS
(Entra un giovane che sembra mezzo tonto, ha un paio di occhiali da vista spessi, come quelli che si usano per carnevale o in recite teatrali, entra e, senza chiedere permesso, e si avvicina a Peppe). A chi ura è a missa? (Si guardano tutti meravigliati, mentre Luis, prima che gli altri intervengono, si da pure la risposta). E sei, e sei è! Mu dati un pocu di cafè? (Si avvia al tavolo apparecchiato e si avvicna moltissimo, a causa della mancanza della vista, a guardare i piatti vuoti).

PEPPI
(Stupito). E chistu di unni niscju, di lovu di pasqua?

CARMELA
Viditi comu trasiu tranquillu e senza dumandari primissu! Sicuramenti sarà corcunu ca va dumannannu a limosina.

JACLINE
E… cosa possiamo dargli?

PEPPI
(Mentre Luis intento ancora a guardare i piatti vuoti) Sa si sa mancia un piattu di aria fritta!

JACLINE
Pure tu, papà?

LUIS
(Smette di guardare i piatti e si porta a distanza ravvicinata con Carmela, e, come prima, con la faccia sempre da ebete…) A chi ura è a missa? (Si ridà dinuovo la risposta sotto lo sguardo sbalordito di tutti). E sei, e sei è a missa!

CARMELA
Ih, e c’amu a fari cu chistu, e cu sta camurrìa da missa?

JACLINE
Senti, vuoi fermarti un attimo? (Si ferma) Si può sapere chi sei e cosa vuoi?

LUIS
(Le avvicina il viso a due dita dal suo, sempre a causa della vista) Sto aspettando che viene mio padre e mia madre… tu nemmeno lo hai capito perché sono qua? (Corre da Peppe e gli ripete quel verso) A chi ura è a missa? (Si ridà la risposta) E sei, e sei è a missa! Mu du un pocu di café?

PEPPE
(Si stropiccia gli occhi) Ma… non è ca è un sonnu e vju a chistu casa casa?

JACLINE
(Carmela e Jacline si guardano stupite) E… senti un po’, perché li aspetti qui, tuo padre e tua madre? Sai che non l’ho capito proprio chi sei e cosa vuoi! Ti spieghi, meglio?

LUIS
(Intimidito e sempre da ebete) Io sugnu chiddu chi… (silenzio).

CARMELA
Ih, chiddu chi? Ca parra!

LUIS
Chiddu ca voli… (A Jacline mentre tutti guardavano stupiti)

PEPPI
(Meravigliato e preoccupato nello stesso tempo) Vuliti vidiri chi chistu è, u…

CARMELA
(Allarmata) Ma cu, u…

JACLINE
(Quasi capisce) Chi? Il… (Bussano, guardano verso la porta, tutti imbambolati).

BARONE
Permesso? (Entrano: il barone vestito elegante e la baronessa, oltre a suntuosi vesti, un bel cappello con del velo a girare e pendante da un alto). Luis! Già qui?

LUIS
Papà! (I tre cadono a terra come pere mature, sotto lo sguardo meravigliato dei tre nobili).


FINE PRIMO ATTO
SECONDO ATTO

(Scena come la precedente).


CARMELA
(Carmela indaffarata a pulire la casa, sistema un quadro sulla parete cercando di metterlo diritto; lo va a guardare da lontano; ritorna a sistemarlo tante volte, poi esce. Peppe, che era seduto al tavolo a guardare la moglie indaffarata, si alza e sposta il quadro; entra la moglie e, mentre si appresta a spolverare una sedia, s’accorge del quadro di nuovo storto; pensa un po’ grattandosi la testa, poi guarda il marito interrogandosi se possa essere stato lui che, come se nulla fosse, rimane intento a scrivere. Esce a prendere la livella; Peppi si stava alzando per andare a spostare ancora di più il quadro, ma sente il suo rumore della mglie che rientra e torna a sedersi. Carmela, mette il quadro a livello ed esce a posare la livella; Peppe si rialza e lo sposta leggermente. Rientra lei e… vedendo quel po’ di squilibrio, riguarda il marito che è intento a scrivere). Ih, e c’amu a fari?

PEPPI
Cu mia parri?

CARMELA
(Nervosa) Oh, si è svegliato lo scrittore! Nun è chi si smovi e mi dunana ‘na manu cu stu quatru, chi pari ca l’avissi cu mia!

PEPPI
U quatru! U quatru chi?

CARMELA
(Si evince uno stato di esaurimento) Non vidi chi non rinesciu a mittillu dirittu!

PEPPI
Ma viditi a chista chi pinseri ca havi! Non rinesci a mettiri dirittu u quadru e s’innervosisci! Di quantu cosi ca c’è storti ‘nna tutta l’Italia, s’adduna du quatru ca è stortu! Ma va settati, fammi u favuri! Non vidi chi ‘un sacciu cchiù comu fari cu cuatrari i cunta?

CARMELA
U capivu, voli diri chi u sacciu ju com’è fari pi ‘un lu fari moviri cchiù! (Esce).

PEPPI
Dunqui, si levu a pasta…, è lassari pi forza u pani, si lassu u pani, i cunta non tornanu cchiù; e ch’è fari? Ju ci dicissi… a tutta sta passata di latri ca nni guvernanu, prima di fari a liggi supra i tagghi: l’aviti pruvatu mai chiddu ca voli diri bisognu? E staju parrannu du pani e da pasta! Nun è chi parru di chissà chi. Certu, iddi cu tutti ddi sordi ca pigghianu a fini misi chi pinseri hannu di fari i cunta! Ora dicu ju, è mai possibili ca i ricchi… chi sunnu pocu, ‘ncunfrontu e poviri, hannu a aviri sempri u cuteddu da parti du manicu? E’ possibili mai chi nun amu statu capaci a girari li carti ‘n tavula? A pigghiallu nui u cuteddu da parti du manicu? Semu sulu ‘na passata di cucuzzuna abbituati sulu a sapirinni lamintari, comu si lamintannunni i cosi si mittenu ‘o postu, puh! Mi vriognu d’apparteniri a sta razza! (Entra Carmela con scala, chiodi e martello).

CARMELA
Eccu cca!

PEPPI
Chi trasi e nesci, sta matina!
CARMELA
(Che aveva sentito le ultime parole) Io, io m’è vriugnari d’apparteniri a tia! Lagnusazzu ca nun si avutru! A mia fici jiri a pigghiari a scala! Ma chi ti scantavi ca ti cadianu i vrachi? (Sistema la scala e, mettendo a livello il quadro, gli pianta, accanto alla cornice, un chiodo a destra e uno a sinistra). Accussì! Ora videmu si ti movi cchiù! (Adirata, al marito che la guardava stupito) E tu… mutu! Mutu ah! E nun parrari propriu! (Esce borbottando, sotto lo sguardo incredulo di Peppe).

PEPPI
Buuuttana di so matri, chi serpi vilinusa! E chi è arraggiata di poi chi ci falliu di divintari a matri da barunissa! Megghiu così però, picchì si chista…, Diu mi nni scanza e libira avissi divintatu…, idda, ca è stillicchiusa senza aviri nuddu titulu, figuramunni s’avissi avutu chiddu di barunissa (ironico) a nobili! (Entra Carmela con le mani in fianco e gli si para davanti in segno di sfida).

CARMELA
(A denti stretti) Comu finisci ssu romanzu ca sta scrivennu, tu pubblicu io. Lo intitolerò… Prifazioni: scrissi, pinsirusu, un omu lagnusu; e poi titulu: “Megghiu fari li tagghi, ca dari posti di tavagghi”.

PEPPI
Amu caputu, quantu vaju dda banna.

CARMELA
Vidi, vidi chi u capisci quannu s’appresta u maluttempu! (Entra Jacline. Triste). Chi c’è, chi hai tu n’avutra? Puru a tia ti falleru i cunta?

JACLINE
Io…, io lo amo, mamma!
CARMELA
(Preoccupata) Ma a cui? O sacristanu? A chiddu da missa?

JACLINE
(Un po’ adirata) E non è per niente sacrestano!

CARMELA
Zittuti, nun gridari chi su senti to patri, o megghiu jamu! E poi, nun era iddu ca dicia sempri da missa?

JACLINE
Si, è vero, è un pò…, però a me fa tanta tenerezza; magari avrà bisogno di qualcuna che gli stia vicino.

CARMELA
‘Na maistra di sostegnu, ‘nzumma! Figghia mia, ju nun vogghiu diri nenti, picchì ‘nna vita non si po’ mai diri: di st’acqua non nni ‘mbivu, ma mancu pozzu fari a menu di non japririti l’occhi. Certi voti… quannu lu cori pigghia cumannu, li sentimenti restanu sulu a guardari, e poi, senza chi ti ‘nn’accorgi… (indicando con la testa da dov’era uscito Peppe. Ironica) Pitipaft! E resti ‘ngagghiatu! E cca è la raggiuni c’avissi a pigghiari cumannu.

JACLINE
(Quasi piangendo) E quale, ragione, Mamma, la tua, quella di vedere la propria figlia libera da eventuali catene, o la mia, quella di una ragazza dal cuore infranto e che piange in silenzio questo tenero amore.

CARMELA
Basta, basta, a matri, chi puru a mia fa chianciri. Ora videmu comu fari. Certu, prima di tuttu amu a cunvinciri a to patri, chi mi pari non è tantu facili di mussu, e poi videmu. Però u vidisti chi puru iddi hannu grandissimi problemi economici! Pirsinu i vistita dissiru chi s’affittaru pi veniri cca! Comu, nuiautri nni ficimu truvari comu a chiddi… “santu vintulinu!” e iddi…

JACLINE
Quando sono andato a cercare Luis, chiedendogliene la ragione, mi disse che suo padre aveva perso tutto al gioco, persino il castello! Che cosa dovevo fare? Fargli capire che era solo per i soldi e il titolo che avevo detto di si?

CARMELA
(Guarderà spesso se entra suo marito) L’ha pinsatu, tu, chi avemu già problemi economici pi fatti nostri? E chi to patri cuntinua a fari tagghi pi comu quatrari i cunta? Puru a spisa jemu a fari a pedi! E tu u sai quantu è luntanu u spacciu alimentari. Tu u capisti chi cu ssi robbi ci ha fari vattrovaci quant’anni ancora?

JACLINE
Mamma, se tu pensi che mi sia abituata a mangiare tutto! E qui ha ragione papà, quando mi diceva che mangiavo solo schifezze, era proprio vero.

CARMELA
Si, però non ciù diri a iddu, chi si nno cu sapi quantu avutri tagghi fa!

JACLINE
Non credo proprio; cosa ci sia più che si possa levare? A momenti leva pure il saluto a quelli del vicinato, perché dice che è uno spreco di calorie, inutile.

CARMELA
E senti, tu non ciù diri u stissu. Chiuttostu videmu comu fari pi faricci ‘nghiuttiri ssa storia.

JACLINE
Magari provo a dirgli che Luis… sta cominciando a guarire…

CARMELA
(Meravigliata) Ma… a guariri di ‘nzoccu? A chiddu mancu patri Piu u po’ sarvari! Senti, semu tra di nuiautri, to patri non c’è, ma tu pi daveru pensi chi chiddu po’… un lu vidisti chi è scimunitu libiru? Chi poi dicu, comu facisti a nnamuraritinni, no sacciu!

JACLINE
Mamma, l’amore… non vede, dove mette i piedi.

CARMELA
Chissu non mu diri (allusiva) a mia!

JACLINE
Allora gli dico a papà che non è vero il fatto che si siano indebitati.

CARMELA
Forsi… cu sapi, si armenu chissu… u rriva a vutari. Ma… non pensu sai; cca ci voli ‘na cosa forti, ‘na cosa chi u rriva a travolgiri d’un tuttu. Ma poi, dicu, cu ciù porta a… (ironica) signura, di mettiri ‘n menzu u fattu di soldi, du casteddu, di vistita affittati pi veniri cca, di debiti du jocu, di so figghiu chi nun appiru mancu i soldi pi fallu studiari… avutru chi istitutu megghiu d’Italia! Mancu l’italianu ci ‘nsignaru! Vidi comu su mmenzu ‘na strata? To patri è già beddu e saziu di nostri sacrifici, comu pensi ca si po’ carrichari chiddi d’iddi?

JACLINE
Di suo figlio, mamma! Che c’entrano i genitori?

CARMELA
E si, si di so figghiu! E tu nun pensi chi so figghiu… cu ssi problemi ca teni, putissi aviri bisognu puru di visiti medici, di midicini… E non ci penzi a quannu vi maritati putissivu aviri figghi comu a iddu, chi vannu caminannu casa casa dicennu, tutta la santa jurnàta: (Fa il verso di camminare come Luis, veloce e con lo sguardo aterra): “A chi ura è a missa? E sei, e sei è a missa!” Non ci pensi a tuttu chissu? Cu sapi quantu nni custerà tuttu discursu. Comu facemu? Non vidi chi caminamu cu metru ‘n manu, pi non nesciri fora misura? A mumentu voli puru ca, pi stujarinni u darreri, giramu di latru latu a carta du gabinettu!

JACLINE
(Sempre piagnucolosa) Io lo stesso voglio sposarlo, mamma.

CARMELA
Forsi è megghiu ci facemu parrari ‘o parrinu, cu sapi a iddu ci duna cuntu.

JACLINE
Se no, sai che facciamo? Io vado ad abitare per un po’ di tempo in casa della mia amica Luana, senza dire niente a papà; come comincia a chiedere il perché della mia assenza, tu dirai d’aver sentito in giro che me ne sono scappata con Luis e…

CARMELA
E… ‘nzoccu? Così, tutti i bastunati chi avissi dovutu dari a tia, mi pigghju io! No, no, no, no, no! Non si nni parra propriu!

JACLINE
E allora come esco, vuol dire che lo farò sul serio! Pensi che sia meglio così?

CARMELA
(Preoccupata) Ma… tu, chissu no fai, veru?
JACLINE
Se tu mi dai una mano, no. Se non trovo altre soluzioni…

CARMELA
E va beni, va beni; quannu dici di ‘ncuminciari ssa recita?

JACLINE
Ora, subito! Anzi, sai che faccio, vado a prendere qualche cambio e scappo da Luana (esce nell’altra stanza).

CARMELA
E ora? (Entra Vincenzo, vestito come la scena precedente).

VICENZU
Carmela, dimmi ‘na cosa, ma… cu i nummari e a schedina comu finiu? Chi jornu è a oj?

CARMELA
Lunedì, lunedì è. Picchì non si vesti e si ssetta un pocu fora ‘o suli?

VICENZU
U risultatu, u risultatu a radiu ‘nto gazzettinu è sentiri!

CARMELA
Ancora prestu è pu gazzettinu; quannu è ura u chiamu io.

VICENZU
Così dici? Allura sai chi fazzu? Mi vaju a vestu (rientra da dov’era uscito).

CARMELA
Ma chi ci havi a sentiri sti nummari! Havi ‘na vita chi è convintu di vinciri, e ‘nveci quantu sordi ha persu jittannuli nna ssi nummari e schedini! Ma ‘ntantu ‘na cosa l’havi a fari. (Rientra Jacline con una borsa coi vestiti).

JACLINE
Eccomi qua, sono pronta. Vado, prima che rientri papà, era di la che scriveva e non mi ha vista. (Abbraccia sua madre) Ciao mamma, e grazie tante per quello che stai facendo per me.

CARMELA
Mancu io u sacciu chiddu ca staju facennu; picchì su sapissi veramenti, è sicuru chi nun mi truvassi complici. Va, va ora prima ca trasi to patri (si avvia). Anzi, senti chi fai, passa di unni cummari Cuncetta e ci parri di chiddu ca dicidisti di fari, e chi ju e to patri non nni sapemu nenti, così idda veni cu ‘na scusa quarsiasi e nni cunta di tia e di l’amicu to, si nno comu fazzu a dillu a to patri chiddu ca successi, si sugnu dintra? Diccillu a cummari chi quannu veni non fa capiri nenti a to patri chi è ‘na farsa, si nno i scippu io prima du tempu. E mi raccumannu, Io è comu si non sapissi nenti, e non fari pazii, figghia mia.

JACLINE
Va bene, stai tranquilla mamma (Jacline esce).

CARMELA
Stai tranquilla dici, comu si fa a stari tranquilli? Comu si vidi chi a so patri ‘un lu canusci bonu. Ho Madonna! Spiramu chi cummari Cuncetta non si scorda di veniri e nun si cunfunni. E di unni ‘ncuminciu ora? Comu fazzu a diri a chiddu chi idda… cu sacristanu… (entra Peppe col foglio della lista in mano).

PEPPI
Chi è u discursu du sacristanu?

CARMELA
Oh, signuri, iddu cca eni! No, nenti dicia chi oggi, siccome non haju ‘ntisu sunari nudda campana… pinsàva, chi sicuramenti u sacristanu… su scurdò!

PEPPI
Si vidi chi a botta ca pigghiasti fu bona. Ca comu fa a sentiri i campani chi a chiesa è o migghiu di distanza! Di quannu ‘nca amu ‘ntisu sunari i campani?

CARMELA
(Preoccupata d’avere sbagliato, cerca di riprendersi) Così è? U sai chi non ci havia mai fattu casu!

PEPPI
Lassamu perdiri, va. Chi è, non si mancia oggi?

CARMELA
Finisti di scriviri ssa camurrìa di lista di tagghi?

PEPPI
Finivu, finivu finarmenti. Sai chi fazzu, pigghiu chiovu e marteddu e a ‘mpicciu ‘o muru.

CARMELA
Cu tuttu ssu jinci e leva, ci po’ scriviri comu titulu: “Tagghia ritagghia ‘ncodda e cusi”. (Peppi esce borbottando a prendere gli attrezzi) Certi mumenti mi pari un picciridduni, pari chi avissi a sdirubbari un munnu, e poi… si perdi cu ssi cosi. (rientra Peppi).

PEPPI
(Guarda un po’ dove potere appendere il foglio) Cca, u mettu cca, così di unni ti metti metti u vidi. (Pianta il chiodo e gli appende il foglio). Assai ci voli pi manciari? Haju ‘na fami chi non ci vidu cchiù di l’occhi! (Carmela è pensierosa). Chi è, chi hai? C’è quarcosa che sapiri?

CARMELA
Chi c’è di sapiri! Stava sulu pinzannu chiddu che priparari di manciari.

PEPPI
Megghiu priparari un piattu leggiu.

CARMELA
Allura pigghiu un piattu di carta?

PEPPI
Leggiu ‘ntinnia diri, comu calorii, di non essiri pisanti pi digidillu megghiu.

CARMELA
Se pi digeri, non ti nni ‘ncarricari chi a mumentu digeri puru i petri.

PEPPI
Chi voli diri?

CARMELA
Nenti, chi voi ca voli diri. Mi vinni di diri così.

PEPPI
E… to figghia, comu mai non c’è, chi è ura di manciari?

CARMELA
Veramenti puru a mia sta parennu stranu chi ancora non veni.

PEPPI
Ah, non è a lettu? E unni ju?

CARMELA
Chi voi ca nni sacciu ju di unni va o di unni veni to figghia! Allura po’ essiri chi è ancora a lettu e dormi; spetta chi vaju a vidiri (esce).

PEPPI
Chista, havi ‘na para di jorna, di poi chi ci sautau u matrimoniu, chi dormi sempri! Ma comu fannu dicu ju a stari stinnicchiati da matina a sira ‘mbrancicati ‘o matarazzu! (Bussano) E cu è a sta ura? (Va ad aprire; è comare Concetta che viene a fare la recita, e, siccome se l’è fatta di corsa, è stanca). Chi è cummari, chi vi capitò pi essiri così trasannàta? Viniti cca, assittativi; vuliti chi vi pigghju un pocu d’acqua?

CUNCETTA
(Preoccupata) Lassatila perdiri l’acqua. Unni è, unni è a cummari?

PEPPI
Ih, cummari! Ma chi vi capitò?

CUNCETTA
A mia…, nenti!

PEPPI
Allura è signu chi… capitò a nuiautri? (Cuncetta fa cenno col capo di si, dispiaciuta). Quarcunu parra mali da me famigghia?

CUNCETTA
Macari fussi chissu!

PEPPI
Chi vuliti diri, cummari, chi è peggiu?

CUNCETTA
Di cchiù, di cchiù! (Guarda in giro) ‘Un c’è a cummari?

PEPPI
Lassatila perdiri a cummari chi po’ essiri ca idda nni cadi malata di chiddu c’aviti di diri; cuntatilu a mia u discursu.

CUNCETTA
Ju vi cunsigghiu di jirivi a fari ‘na passiata e di farimi parrari ‘nveci cu a cummari, chi idda mi capisci megghiu.

PEPPI
Amu caputu, aspittati ca chiamu a cummari. (Si avvicina alla porta e chiama la moglie). Carmela, Carmela! Veni ca c’è cummari Cuncetta chi havi di parrarinni.

CARMELA VFS
Vegnu, vegnu!

CUNCETTA
(Peppe passeggia nervosamente) Cumpari, cunveni chi vi ssittati comudu, si vuliti sentiri chiddu ca haju di dirivi. (Entra Carmela un po’ preoccupata).

CARMELA
Salutamu, cummari, a mia vuliavu? Pozzu essiri utili? Vi giuva quarchi cosa?

CUNCETTA
Mi giuva sulu chi v’assittati puru vui bedda commira, picchì chiddu ca haju di diri a tutti dui, havi ‘na certa ‘mpurtanza. (Carmela e Peppe siedono).

PEPPI
Semu pronti; e ora muvitivi prima ca veni nostra figghia.

CUNCETTA
E chissu è u bellu!

PEPPI
(Allarmato si alza) Uhm?

CARMELA
(Preoccupata) Chi vuliti diri, cummari?

CUNCETTA
E bonu, ssittativi cumpari! Io vulìa diri: chissu è u bellu, nel senzu chi saria bellu si u putiria sentiri vostra figghia, ma siccomu nu po’ sentiri… (I due non capiscono).

PEPPI
Cummari, accurzamu; nun è ca c’entra pi casu me figghia ‘nna tuttu stu giocu di paroli?

CUNCETTA
Ma vuiavutri dintra atu statu?

CARMELA
Tutta la santa jurnàta!

CUNCETTA
(Al compare) Vui puru! Quindi è signu chi nun aviti ‘ntisu nenti? ‘N’acidduzzu mi dissi chi… (Mette le mani avanti) viditi ca ju non ci trasu nenti, ah!

PEPPI
(Alzandosi adirato) Cummari o nni diciti chiddu c’aviti di dirinni, o pigghiu e mi vaju a ‘nformu ‘o paisi cu avutri pirsuni.

CUNCETTA
E bonu, ssittativi, chi jattu priscialòru! Vostra figghia… si nni fui cu baruneddu!

CARMELA
(Finge anch’essa di recitare sentendosi male) Bedda Matri! Acqua, acqua, datimi un pocu d’acqua!

PEPPI
(Come se avesse un dolore nelle vicinanze del cuore) Oh. Madonna, u pettu, u pettu! (Sviene)

CUNCETTA
(Che stava per andare a prendere l’acqua, si ferma cercando di soccorrere Peppe). Cumpari Peppi, cumpari Peppi! Oh san Ciuseppi! E ora, di unni ‘ncuminciu? Ma cu mi porta, cu mi porta ‘nta sti ‘mbrogghi?

CARMELA
(Si china ad aiutare il marito) Peppi, Peppi, oh Peppi! Rispunni!

CUNCETTA
Cummari, vaju mi chiamu u dutturi? (Peppe sta per rinvenire).

PEPPI
Hai! Chi mi sentu lariu! Unni sugnu?

CARMELA
Cca, cca si, mariteddu miu, non fari così chi ancora non ha murutu nuddu!

PEPPI
Chi vriogna! Me figghia cu ddu cosa dda… Oh, Patri santissimu! Unni si? Unni è ca guardi? Chissu mi miritava?

CUNCETTA
E bonu cumpari, comu stati facennu! Comu, tuttu u paisi si vulissi apparintari ca famigghia du Baruni, nobili, ricchi… e vui faciti tutti sti reciti! Avissivu a essiri cuntentu; ju pinsàva chi vui faciavu sauti di gioia comu sintiavu a nutizia, ‘nveci…

PEPPI
Cummari, ma chi diciti? Mancu u nobili ci ristò! Su tutti muru cu muru cu spitali! U baruni si gucò tuttu e carti e hannu pirsinu u casteddu ‘mpigniatu cu i banchi! Ricchi, si! E poi… ddu so figghiu, l’aviti vistu a so figghiu chi pari strallunatu? A mia, giustu a mia u Signuri l’avia a carricari ssa cruci?

CUNCETTA
Cumpari, si è essiri veramenti sincera, a mia non risulta propriu tutta sta tragedia ca mi stati cuntannu vui. Po’ essiri puru chi u baruni havi u viziu di carti, ma di l’autri cosi veramenti… e poi havi un figghiu chi è ‘na culonna di giuvini!

CARMELA
Cummari, è sicuru ca viditi bona? Ma pi davveru l’aviti prisenti u baruneddu?

CUNCETTA
Si, veru è ca si vidi di radu ‘o paisi, ma chiddu studia! Armenu… così dici puru a me niputi… chi ci brillanu l’occhi macari a idda, quannu si muntua u baruneddu! E poi so matri, a barunissa. Chi bedda signura! Chi purtamentu!

PEPPI
Accurzamu, cummari, dicitimi; vui u sapiti unni è ora me figghia?

CUNCETTA
Cumpari, mi scanciastivu pi ‘na ‘nduvina? Comu fazzu a sapiri unni si trova vostra figghia? Sicuramenti si troverà ‘n boni manu. E avanti, chi a brevi putissivu puru essiri nonnu, e giucari cu baruneddu casa, casa!

PEPPI
(Ancora fitte al petto) U pettu, u pettu mi doli! Moru, moru! (Sviene).

CARMELA
Peppi, Peppi, nun mi lassari! Cummari, unni è, unni è me figghia, dicitimillu chi tantu ju sacciu tutti cosi. Non pinsava chi me maritu l’havia a pigghiari così. Curriti, viditi di truvalla, prestu!

CUNCETTA
Unni mia, unni mia è vostra figghia, dissi chi spittava a casa pi sapiri comu finìa cu so patri, povira figghia, non s’avissi mai pirmisu di fari ‘na cosa di chista; aspittati chi curru a chiamalla. ‘Ntantu vui circati di jutari ‘o cumpari e priparallu all’incontru cu vostra figghia (esce).

CARMELA
Peppi, Pippineddu miu! Rispunnimi! Non mi lassari sula! Forsi è megghiu pigghiu un pocu d’acitu (esce a prendere l’aceto, mentre Peppi, uscita sua moglie, rinviene tranquillo).

PEPPI
E bravi, bravi! Chi famigghia di tiatranti! E chi bedda cummari ruffiana! Viditi chi dramma c’avianu ‘nvintatu! Ora ciù fazzu pigghiari ju un beddu cacazzu a tutti quantu su! (Si ridistende ed entra Carmela).

CARMELA
(Gli alza la testa e, con una pezzuola gli fa annusare l’aceto) Peppi, Peppi, rispunni!

PEPPI
Unni sugnu? Chi duluri! Chi mi sentu stranu! (Guarda la moglie e fa finta di non riconoscerla) E lei, cu è?

CARMELA
Peppi, io sugnu, Carmela!

PEPPI
Carmela? Carmela cu?

CARMELA
Comu cu! To mugghieri!

PEPPI
Picchì ju maritatu sugnu? E cu cu?

CARMELA
Cu mia!

PEPPI
Ju… a lei un la canusciu propria. E chi ci fazzu ‘n terra e dintra a so casa? (Alzandosi) Aspetta, quantu mi nni vaju.

CARMELA
(Gli si mette davanti) Aspetta, unni vai chi sta vinennu to figghia.

PEPPI
Quali figghia, ju schettu sugnu!

CARMELA
Comu, non ta ricordi cchiù a Jacline… o megghiu a Jachina comu a chiami tu?

PEPPI
Jachina, ju a nuddu canusciu cu stu nomi, e poi com’è ca lei mi duna u tu?

CARMELA
Picchì io sugnu to mugghieri, u vo capiri?

PEPPI
Ci dissi chi ju sugnu schettu e non staju mancu ‘nna sta casa, anzi quantu mi nni vaju (sta per avviarsi).

CARMELA
E chista (mostrandogli la lista dei tagli appesa alla parete) chista mancu a canusci?

PEPPI
Chi è un calandariu?

CARMELA
Chissi su i tagghi, i tagghi pa crisi! Comu, non tu ricordi cchiù?

PEPPI
Non capisciu di chiddu ca lei mi sta parrannu, ju nun haju nudda crisi, è lei chi ma sta facennu veniri. U sapi chi fazzu, a salutu (si avvia e incontra sua figlia con la comare, facendo finta di non conoscere nessuna delle due).

JACLINE
Papà, perdonami; io…

PEPPI
E tu… cu si?

JACLINE
(Si guarderanno tutte stupite, mentre Carmela farà loro segno che lui ha dimenticati tutto) Come chi sono! Sono tua figlia.

PEPPI
Cca n’avutra ci nne ca mi voli maritatu. Ju non nn’haju figghi; schettu sugnu.

CUNCETTA
Cumpari, mancu a mia canusciti?

PEPPI
E lei cu è? Mi nni vuliti fari jiri o e curriri unni i carrabbineri pi sequestru di persona!

CUNCETTA
Cummari, vui diciti chi è gravi a cosa?

CARMELA
Se essiri sincera mi l’avissi auguratu d’un pezzu di vidillu così… tranquillu, senza riaggiri… però, si a cosa avissi a essiri gravi, cioè chi non si ricorda cchiù di mia, chistu mi dispiaci assai, picchì… anchi si era riddulusu, però io l’haju sempri vulutu beniri. (Bussano). E cu è ora? Avanti! Jemu avanti!

LUIS
(Entra guardingo) E’ permesso? (Guarda tutti, poi si ferma a guardare Jacline).

CARMELA
Oh, no! Ura da missa è!

LUIS
Ju… Anzi no! Io… (Si toglie gli occhiali e assume una posizione eretta, normale) sono venuto anche a nome della mia famiglia per porgervi le scuse per quanto abbiamo inscenato. (Si guardano tutti meravigliati) Io non ho nessun problema, solo quello d’essere stato ineducato nei vostri riguardi e pertanto ti chiedo scusa, e augurarmi che tu possa ancora dire di volermi bene.

CUNCETTA
(Al compare che guardava impietrito) U sintistivu, cumpari? Ah, già vui non capiti nenti!

CARMELA
Allura… vuiavutri non siti poviri?

LUIS
(Attimo di silenzio, mentre tutti si guardando) Si, quello è vero siamo maledettamente poveri; però io farò di tutto per trovare lavoro, e, se non dovessi trovarlo, adrei persino a chiedere l’elmosina pur di averti come moglie.

CARMELA
(Al marito che guardava imbambolato) U senti? Chistu è parrari sanu! Ma a tia chi ti dicu, ‘un lu capivi quannu eri bonu e l’ha capiri ora chi… va beh, lassamu perdiri.

LUIS
(A Jacline che era rimasta senza parole) Su, parla di qualcosa! Sei rimasta senza parole.

JACLINE
Io ti ho voluto bene per quello che eri prima; ora… non so cosa rispondere dopo avermi vista burlata. Perché. Perché avete inscenato tutta questa storia?
LUIS
Volevo essere certo che tu mi amassi per quello che ero e non per quello che in realtà sono, cioè… futuro barone.

CUNCETTA
(Sottovoce a Jacline) Locca, a cu aspetti a diricci di si?

JACLINE
Mamma, forse ha avuto ragione ad iscenare tutto e capire se era veramente a lui come persona che volevo bene e non ai suoi titoli. (A suo padre) Papà, ti prego, rispondi, fammi capire almeno se sei d’accordo.

PEPPI
(Ritorna ad essere normale) Si dici chi: “cu taci accunsenti”. E si propriu è essiri sinceru, non m’aspittava propriu ca havia di sentiri puru sti beddi paroli. Pi mia è: si, si, si! E… anchi si u bilanciu familiari è chiddu chi è, unu cchiù unu menu nun ci fa nenti; Picchì… u sai comu si dici? “Trenta e dui vint’ottu!”

JACLINE
(Abbraccia suo padre) Grazie papà! (Entra Vincenzo, vestito con giacca, camicia, cravatta e sotto col solito pannolone).

VICENZU
Carmela, Carmela, comu finiu cu i risultati di nummari?

CARMELA
Bih, i numira! Mi l’havia scurdatu! (A Jacline) Jaclin, dduma, dduma s’arradju chi ura è! (Accende l’arradio mentre scorre il notiziario).

CUNCETTA
Cummari, ju mi nni vaju, sugnu cuntenta chi fineru tutti cosi boni…
PEPPI
Ma quannu, cummari, aspittati chi ora ‘mbivemu, ‘mbivemu a saluti di futuri sposi. Aspiitati chi prima facemu cuntentu a me soggiru cu i nummari. (Fanno finta di parlare tra di loro; mentre finisce il telegiornale e da i risultati delle vincite) Eccu, cca semu! Sintemu, sintema ca dici!

CRONISTA VFS
E ora diamo notizie della clamorosa doppia vincita nei pressi di Palermo, un anziano pensionato di nome Vincenzo Di Lorenzo…

VICENZU
Di mia, di mia parra!

CRONISTA VFS
Ha vinto, sbancandu tutto, sia al lotto che al totocalcio, facendo l’unico tredici nella schedina, riuscendo persino a prendere il Palermo che lo davano perdente contro l’Inter, prima squadra del campionato!

VICENZU
(Silenzio di tomba. Si guardano tutti stupiti, mentre Vincenzo si tocca il petto lamentandosi) U cori, u cori mi doli! E quantu, quantu vincivu?

TUTTI
(Emettono una eslamazione per non aver sentito a quanto ammontava la vincita) Oh, no! Quantu dissi ca vinciu?

CARMELA
(Al cronista) Senta, signor lei, m’havi a scusari ma cca c’era un poco di traccheggio e non avessimo caputo niente; quanto è che avessimo vinto?

CRONISTA
Mi scusi signora, ma lei chi è?

CARMELA
Come chi sogno! Io sogno, Carmela, la figghia di Vicenzo! E stoni a Belmonte Mezzagno!

CRONISTA
Ci giungono voci del vincitore della ingente somma che ripeto è di ben otto milioni di euri! (Cadono tutti a terra e a soggetto, svenuti, tranne Vincenzo che si contorceva dalle fitte al cuore) Signora, signora! Sicuramente staranno già brindando! Auguro a tutti gli ascoltatori una buona domenica e un buon inizio di settimana.

VICENZU
U cori, u cori! Moru! Moru! (Cade per terra privo di vita. Entrano, chiedendo permesso, barone e baronessa).

BARONE
Permesso? (Entrano e rimangono stupefatti) O dio! Che cosa sarà mai successo?

BARONESSA
Forse qualche perdita di gas? Però non si sente odore di gas!

BARONE
Anche Luis, figlio mio! (Il primo a toccare è Vincenzo) Ma questo è davvero morto!

BARONESSA
(Corre a toccare Luis) No, lui respira, respira per fortuna! Luis, Luis, figlio mio, rispondi!

BARONE
(Che toccava Peppe) Anche questo sembra vivo! (Luis va rinvenendo, e così tutti gli altri).

CARMELA
Bedda matri! Chi successi? (S’accorge del barone e della baronessa) Vuiavutri cca!

BARONE
(Al figlio che s’era quasi finito di alzare) Che cosa è successo, Luis? Sembravate tutti di marmo!

LUIS
Se tu sapessi papà! Il nonno di Jacline ha vinto al lotto e al totocalcio! Capisci? In entrambi i giochi! Non è assurdo? (Sono tutti attorno a Vincenzo, morto, mentre Carmela e Jacline si abbracciano piangendo).

BARONE
Per questo è morto?

LUIS
Chi? Il nonno?

BARONE
Si, sicuramente è stata la forte emozione, o gioia… che dir si voglia.

BARONESSA
E… alla fine, molto, molto ha vinto?

LUIS
Ottomilioni di euri! (La Baronessa sviene) Oh, no! Ancora! (Luis e il Barone, le presteranno urgente soccorso. Rinverrà pian piano).

JACLINE
Su, mamma, provvediamo di sistemare il nonno in un lettino; accorrerà gente, prima, o poi. (Subito si premurano tutti a prendere quanto occorre e sistemare il nonno sul lettino a centro della stanza. Gli metteranno un fazzoletto legato per tenere la bocca chiusa… come si suol fare con i morti).

PEPPI
(Chiama in disparte e davanti al proscenio in modo che gli spettatori possano sentire: Barone, baronessa, Luis, Comare, mentre Jacline e Carmela finiscono di sistemare il morto) Sintiti, ora chi stu cristianu fici tantu pi nuiautri e chi havi puru sta manìa di giucari nummari e schedini, chi nni pinsàti si ci facemu ‘na culletta e ci mittisimu i sordi ‘nna saccheta? Cu sapi ci avissinu a serviri dda supra.

BARONE
Ma si! Per me va bene (prende dei soldi). Volevo prima d’ogni cosa, dirgli che noi non abbiamo nulla di sequestrato e non dobbiamo niente a nessuno, è stato solo per vedere il bene che sua figlia avrebbe voluto a mio figlio. Loro come si sposeranno verranno a vivere al castello. Ci tenevo a dirglielo e fargli anche sapere che io non ho nessun vizio di gioco, ma solo quello d’andare a caccia nel bosco del mio esteso feudo.

PEPPI
Eh, quantu sordi tutti ‘nta ‘na vota! A prima occasioni, voli diri chi sfardu a lista di tagghi.

BARONESSA
La lista di… che?

PEPPI
Nenti, non ci facissi casu, barunissa; haju tempu di cuntariccila sta storia.

BARONE
Ecco qua, bastano mille euri?

PEPPI
Si, si, bastanu.

BARONESSA
Ecco qua anche i mie.

COMARE
(Prendendo un fazzoletto che teneva tra il petto e la maglietta) Tiniti, ju ‘un l’haju milli euru, però pensu chi centu bastanu; eccu cca, tiniti.

LUIS
Ecco i miei mille.

BARONE
(A peppe) E voi? Voi non gli mettete mille euri?

PEPPI
(Prende un blocchetto d’assegni e ne firma uno di quattromila e cento euri) Eccu cca, trimilia e centu vui, milli puru ju, chistu è ‘n assegnu di quattromila e centu euri; chisti (i soldi in contanti) mi sarvu ju, assegnu ciù mettu ‘nna sacchetta, servi chi comu arriva dda supra pigghia e su scancia. (Rimarranno tutti bloccati…, alcuni con la bocca aperta, compresi Carmela e Jacline che si trovavano in disparte, mentre si leverà dal letto il morto che, sotto l’occhio di bue e con le luci attenuate, si porterà sul proscenio narrando la morale finale).


VICENZU
Lu scherzu è bellu sinu ca dura;
tintu cu havi la malavintura.
Viviri ‘na vita senza pinseri,
senza mancu storia cu a mugghieri.
Aviri ognunu lu so travagghiu,
quantu stariamu tutti megghiu.
‘Nveci, cu di mendula e cu di nuci,
c’è sempri cu havi di purtari a cruci.
Li ricchi cu l’essiri schiavi di sordi
lu piviru cu lu cuntinu tirari li cordi.
Oh, quantu semu fissa e non nn’accurgemu
di spittari a turnu la morti, sinu ca vivemu.
La vita è sulu un attimu: fui e vola;
lassatimi diri, ora, ‘na sula parola.
Cui nun havi tempu d’apprizzari la vita,
nun havi nenti di cuntari a storia finuta.
Tinitili ‘n menti sti paroli d’un cajordu:
si lassari vulemu, vivu, u bellu ricordu.
FINE