I CUTTIGHIARI DA VANIDDAZZA

Commedia comica in due atti di

Nunzio Cocivera

Personaggi

1 Nicola ( Nonno ) Età 59
2 Filumena (figlia del nonno) “ 40
3 Elio (marito ) “ 40/45
4 Bruno ( Figlio di Elio )“ 20/22
5 Anciulinu (Figlio del nonno ) “ 39/40
6 Luisa (cognata del nonno ) “ 60/65
7 Maria ( comare del nonno ) “ 60
8 Bertilla (moglie di Angelo ) “ 35/40
9 Carla (badante ) “ 22/27

La commedia nasce grazie a Carla Mazzeo

Scena : Fissa .
Salotto soggiorno arredato discretamente (casa del Nonno ) all’apertura
Sono tutti seduti a giro, tutta la famiglia del nonno tristi, sono a Lutto. È
Morta Pina (la nonna ) (entra Maria casalinga vestita modesta con grembiule e borsa)
Maria (fa a tutti le condoglianze: poi rivolta al nonno:)

Cunpari Nicola ora ca cummari, Muriu ristastu sulu,i figghi l’avitu luntanu sta casa
Vi pari vacanti dumani

Nonno Chista è a vita si nasci e si mori.Ci tucco a me mughieri

Maria Canciamu discussu: comu vi accogliu nta sti ionna Maseddu u Bicchinu ?

Anciulinu Ho parlato con lui, ho preso la cassa per mamma , tutto normale

Nonno puru a mia mi passi nommali, Picchi chi c’è ?

Maria Sinnifuivu so fighia Serafina, tri ionna fa cu Vannittu, u fighiu da vaccara,Prazzita

Si incrapighiaru nta chiazza un macellu succidiu

Bruno Cu si incrapighio i ziti ?

Maria caora, i ziti i mammi; non vulevinu, ne una e ne l’autra! Si tiraru i capiddi pizzicuna

Pugna cauci, cinni vosinu deci pi spattiri, a mughieri di Bicchittu paria na ragiata

So fighia ci dicia chi l’amava, a Vannittu; ci tiro i capiddi puru a idda.

Bruno (sfottò) uni si cuccaru i ziti : nta stadda chi vacchi, opuru nte casci i mottu !

Maria tu schezzi ! Na tragedia succidiu, Vannitto è loccu libiru, Prazzita è

Ncazzata, ma Itana è distrutta, da bedda carusa a mani di du loccu !

Filumena Ma picchi diciunu che looccu a mia mi pari chi è normali, poi è poeta scrivi

Poesii vannittu !

Maria Chiddu cia scrittu poesii e cia pruvato cu tutti i carusi du paisi, pi san Valentinu

Puru cu me fighia; ci scrissi na poesia, anzi l’eviri cà !(la esce e la legge)

Sintiti cà : tempu arreri i pianeti erinu chiusi ognunu nto so, rizzittati; cupido e valentinu

I miscanu i libiranu, si misiru a sicutari, a cantari ballari ficiru un casinu “a festa

Di san valentinu.

Da quel dì, nasce la favola dell’amore:

A san valentinu, su nammurati tutti i famighi matri patri e fighi. C’è u ritu, aneddu o ditu,

u regalu pa zita, cara ti puttai na maggherita, tantu basta u pensieru, e tempi di me nonni

era veru,si ci potti a margherita buschi na pidata, a nmmurata e canciata se emancipata

na rosa è già poca cosa, ci voli u regalu rossu o ti po scavari u fossu.

E si soddi nonna picchi non ha lavoru ci di tesoru a papira non galleggia picchi l’acqua è

Picca, i pecuri non fruttunu,non cinni futti nenti picchi ci su l’amanti chi fannu regali

Mputtanti rossi tanti, sava stari attenti picchi non ci voli nenti si u regalu non piaci

Ti fanu i cornici pi quadri.

Poi u maritu urla si arrabbia, idda chi fa ? Si scioglie in un pianto, o ti dice ti pianto !

E tu poviru santo, dato che l’ami tanto fai il cornuto contento, è ci resti accanto.

Per continuare la tua favola d’amore , non inporta tanto se sei cornuto contento,

al mondo siete in tanti, ti consoli e vai avanti,ci vo beni ti scordi i corna e puru i peni,

i peni tuoi e puri i suoi quelli che prende lei.

Ogni san valentino festeggi come un cretino si fa casino si balla si canta si mancia

A cu mancia mancia e a cu ci mancia sarrancia !

Bruno bella poesia

Maria scema comu a iddu
Bertilla Pensiamo ai fatti nostri !

Maria Povira commare Pina, pi idda certu fu na liberazioni
Quantu suffriu nto lettu.

Nonno assai, avia 15 anni chi era nto funni lettu.

Maria Ora chiffà tinnivà chi to fighii ?

Bertilla (scatta come una molla.) ( Altezzosa vistosa vanitosa )

Con noi non può ! Non può certo venire a Milano !


Nonno Non ci vogliu veniri, non ti scantari

Filumena Papà, io travaghiu, Eliu puru ! Ti sta sulu, ogni tantu vegnu, vinemu.

Anciulinu Non può stare certo solo !


Nonno Picchi chi fa mi scantu ? Non vi scurdati, chi mi curriggi a vostra

mamma Nto lettu 15 anni e puru io stissu. (si sente chiamare permesso)


Carla (entra una bella ragazza ) (fa le condoglianze cominciando dal nonno )
Don Nicola condoglianze (a tutti fino a bertilla )


Bertilla (l’aggredisce) Come si permette ! non voglio condoglianze.


Anciulinu Ma Bertilla, cosa ti è preso.


Bertilla Pure voi ipocriti, compreso tu suocero ! Si era detto niente visite,

ne condoglianze!

Nonno Chippozzu fari si venunu …pi mi fari ?

Bertilla Butti tutti fuori. C’èra scritto; si dispensa dalle visite ! (a Carla)

Lei non sa leggere ?


Carla Stia calma non si biliassi; è chi è nvipiruta, ntantu io sugnu..

Nonno Una di famighia !

Anciulinu Calmati cara.

Bertilla Tu stai zitto, è una giornata che stringo mani sudate e che bacio vecchi

Vecchie, che per forza ti devono baciare ! Che schifo !

Carla Ci squagghiaru tuttu u truccu !

Bertilla Lei non si permetta di fare dello spirito zotica ignorante !

Carla Vaddassi chi io, sacciu leggiri e scriviri, gnuranti e lei,e spero chi

Vecchia non si fa mai

Bertilla villana del sud.

Carla E chi è muzzicata di vespi sta pulintuna ! (Bertilla fa per replicare )

Anciulinu Basta Bertilla basta !

Bertilla Basta lo dico io ! Adesso lo so io che faremo; ascoltate tutti:

(al suocero) Tu te ne vai all’ospizio, li sarai servito a dovere,

la casa la vendiamo e ci dividiamo i proventi.(al marito)

noi torniamo a Milano ed’è tutto fatto ! (tutti tacciono)

nonno ( Si alza ) Chi piddistu a parola tutti ?

Filumena Papà riflettevo, mi ha preso di sorpresa !

Nonno Continua a riflettere, anzi pighiti un specchiu così rifletti meghiu.

Anciulinu Papà quella di mia moglie non è una cattiva idea…

Nonno tu mutu, quannu ti levi a vistina parramu !

Anciulinu ma pa..

Nonno Non c’è pà e non ma, picchi muriu !

Maria Vi pozzu dari un cunsighiu ?

Nonno No ! (entra Luisa cognata del nonno vestita modesta )

Luisa Bonasira !

Filumena Ci mancava stautra nto menzu a casa.

Luisa Bonasira Nicola ora chi Pina muriu tu chi fa ?


Nonno U veduvu allegru !

Luisa Tu scherzi, io stanotti fossi picchi stesi cà, cacchi urata cu me soru

Passai na mala nuttata mi vinni un diluri nta verticali

Bruno zia vulevi diri nta cervicali !


Luisa tu sempri chi ti incrichi, a mia mi doli u coddu vetticali u stissu è

Bruno vetticali, cervu cu l’ali u stissu è !

Elio Bruno !!

Bruno Scherzavo!

Luisa Sempri chi mi pizzulii e mi sfutti stu sbinturatu !

Bruno Zia intricalora quantu intricati ta fattu a quest’ora ?

Filumena Bruno smettilà.

Bruno Era per sdrammatizzare un po’ !

Luisa tu mi schezzi sempri; minnicapitò nautra stamatina !

Mbisca nta ciurera na coscia e ma sbrunna! Ciappa mettiri a

Tintura di odio.
Bruno A tintura di iodio.

Luisa Di olio o di odio bruciava comu u focu. A propositu a sapistu a nutizia

Vannittu chi sinnifuivu cu Serafina ?


Filumena A sapemu na desi in anteprima cummari Maria.Ni ligiu puru a poesia.

Luisa A proposito ma o cimiteru chi succidiu chi ristastu fora ?

Filumena Rivammu da chi me mamma e me patri da anni hanno il posto

Al loro paese natio, truvammu u cimiteru chiusu,


Maria c’èra puru io chiuvia fotti , chiddi da carrozza aviunu primura

A vulevinu scinniri da !

Filumena Nta strata poi dici quannu aprinu va trasiti !

Elio IO i fici stocciri, e iddi sempri inzistiunu.

Maria Cettuni aviumu scinnutu di machini e erimu nto rusticu vicini o cimiteru si discurria,

spittammu chiossà di unura

Filumena Chiddi da carozza oncettu punto truvaru du cavalletti di muraturi

Diciunu scinnemu a cassa cà , a mittemu casupra poi va trasiti !

Nonno Io i vulia mazzari avoghia chi ci dicia non vi pagu !

Filumena comerinu zistenti, Eliu e Bruno ci vulevunu isari manu.

Maria Poi arrivò u patruni du rusticu, iammò un schifiu, tutti fora,

capiu chi chiddi vuliunu scinniri a cascia; nta me casa ancora lè lestiri potta mali

puru vuiatri puttati mali, fora di ca. Sinniivu bistimmiannu

Luisa Povira Pina, mancu motta stesi inpaci

Maria Non finiu da, chiddu du rusticu turno cu na lapa..

Luisa Ca lapa ?

Nonno Scusati pi antura ma nta casa non voghiu; si a carrozza avi premura

A mittemu supra a lapa. U vulia mazzari puru a iddu.

Luisa Poi comu finiu?

Nonno Dopu un’ura si truvò u custodi e a chiavi.


Luisa Nicola tu ora chiffà tinniva chi to figghi ?

Elio prima chi rivavi tu staumu discurrennu propiu chissu.

Luisa Nicola u vò un cunsighiu ?

Nonno No, tu quannu parri giusta sdirrupi i cantuneri, quannu parri

Ammatula, fa stari addritta puru i sacchi vacanti, e puru idda

Luisa moffinisti nicola.


Maria puru a mia !

Filumena I muzzicò a una a vespa, all’autra a lapa !

Nonno U vuliti sapiri comu vi nchiamava a bonamma di me mughieri

A tutti i dui , chu su cuttighiu caviti ?

Maria Cettu.

Luisa dimmi .

Nonno “I cuttighiari da vaniddazza !”

Luisa Me soru mi chiamava così ?

Maria Puru a mia, cosa fitusa ,motta e bona da unnè.

Bertilla Curtighiu deriva da cortile, perchè è li se si riunivano le donne e gli uomini

Che cuttigliano più della donne, a parlare è sparlare.

Filumena Chisti cuttighiunu uni eni eni senza cortile.

Luisa Filumena puru t u !

Nonno (alla cognata) Tu scuddasti chi ti nisciu di sa bucca !.

Quannu si pighiò a mia a chiamavi puru pirofila !

Bertilla Come mai pirofila ?

Nonno Io avia quasi 17 anni me mughieri 47 idda ci vulia diri

Pedofila !


Filumena Ni dicistu tutti dui di tutti i culuri, mamma mi raccontò tutto

Quandera incinta di me, e pure di mio fratello cosa dicevate in giro !
Nonno a scecca e incinta, a nonna prinò !

Filumena Io e me frati nascevumu sicuramenti difittusi babbi daun.

Anciulinu Chi ancora vi parramu ata ringraziari a idda,chi era na donna di paci .


Quante ne avete dette in giro in questi anni

Bruno Datu chi ci semu cara zia tu e idda mi facistu lassari da zita,

di quantu cinnidicistu contra di mia :sparrate su tutto di tutti.


Luisa Svinturatu,ti ficimu un favuri idda era muttica, e so mamma iettica !

Bruno Ettica si Tu, pighiti un muccaturi e ti pulizii u mussu

Quannu parri di da carusa; chi mi facisti peddiri.

Maria vidi chi piddisti, nta sa casa ne intra e ne fora

Bruno viu di cumu siti rummicusa ci rummicastu a testa e mi lassò

Nonno Chiudemula ca, fozza un pocu i silenziu.

Bertilla Volevo dire…

Anciulinu Muta tu e pighia pi dabbanna.

Nonno (si è alzata) settiti docu, chi io è concludiri.

Elio Papà io ancora non haiu parratu e vulissi diri..

Nonno Nenti, non diri nenti; vu dicu io chi facemu: io grazi a diu,

sugnu bonu di saluti, tra chidda a me ,e ha riversibilità di vostra mamma

pighiu chiossà di 2500 euru; a me niputi Bruno chi ni ciccava sempri

ci dava cacchi cosa, cia continuu a dari, picchi iddu cecca i so nonni e i

rispetta, puru a l’autri, picchi è un bravu carusu.

Bruno Grazzii nonnu.

Nonno Mutu chi ancora naiu finutu.A vuiatri tutti, chi vi uMbuccau a pinsioni da

Mamma, senza vutari un chiovu, idda va spatteva, io non sempri era
Daccoddu, ma era a so!
Bertilla Tua moglie anche da malata pensava a tutti noi era una santa donna!

Nonno Idda si.mano tu! Ciu lavasti mai un fazzulettu,un pari mudanni a to soggira


Opuru un piattu, opuru u culu; tutti vuiautri ?
Elio Ma papà…

Nonno Nenti ma. (alla nuora) Idda vinia in ferii, era stanca, stressata…

Quelli dai suoceri non sono feriie ! Cosi dicia; senza vutari un chiovu.
Ma mancu vuiautri mittistu mai un iditu all’acqua, pi vostra mamma.
Luisa To patri avi ragiuni !

Nonno Zittiti tu,avvocatu non naiu bisognu!

Anciulinu Ma puru tu dicevi chi non c’èra bisogno !

Nonno Appunto non c’è bisogno mancu ora, io mi staiu sulu ,(riflette) anzi no.

Mi ceccu na bella badante giovane e mi fazzu serviri…
Filumena Comu,quannu c’èra a mamma nto lettu no.

Elio Era idda chi non vuleva a nudda zamà stranieri.

Anciulino Nta stu nvernu quannu tu avisti a bronchiti pi vinti ionna a cu pighiastu ?

Carla li ho accuditi io ! per 20 giorni, l’ho fatto con piacere !


Bertilla HA ! è lei la famosa badante di quest’inverno ?

Carla Certu sugnu io .

Bertilla Cosaì fatto a mia suocera il lavaggio del cervello?

Carla Ma chi ncucchia, io ci lavà autri cosi !

Bertilla proprio il lavaggio del cervello.

Carla E che strolica, picchì u ciriveddu si lava comu ?

Bertilla Ma lei non comprende è una (scandisce) me ta fo ra !

Carla Menza fora menza intra, savidi lei chi ncucchia.

Bertilla Insomma, mia suocera l’ha circuita.

Carla ( a Anciulinu ) Circu che ? ci indignassi u sicilianu a so mughieri

Cosi ha capemu quannu mummuria.

Angelino Mia moglie voleva dire, che tu, hai imbrogliato, o meglio convinto mia suocera

Con l’inganno a farti regali.

bertilla A te regalò Pina quei bei orecchini antichi,chi mi piacevano tanto, e che

Non ha voluto dare a me.
Filumena comu fighia fimmina mi tuccaunu a mia

Luisa Me soru non riggia chiù, i ricchini erinu da bonamma di nostra mamma


Mi tuccaunu a mia.Pensu chi Bertilla avi ragiuni chi ci facisti a me soru pa cunvinciri

Cu sa faccitta di iatta motta.
Carla A mia iatta motta, serpi vilinusa chi non siti autru,lingua biforcuta siti na
Maiara malucchiara e fitua .

Luisa ( ha Nicola ) mi zurtà, è tu non ci di nenti, ti fici u lavaggiù puru a tia, nta stu

Nvernu ci sapi fari chi ci dastu iautru ?

Nonno Primu cominciasti tu a zuttari a idda: poi to soru era patruna di ci dari i so cosi a cu vuleva

Idda si miritava tutti.

Bertilla Quanto pare a raggirato anche te.

Carla Ho ! Io non gira a nuddu, stuppativi stu mangunu tutti i dui.

Luisa Encora parra chi ti regalò autru (a Nicola) unè tutto l’oru di me soru ?

Bertilla Dov’è

Filumena A stu puntu u voghiu sapiri puru io ?

Luisa (a Carla ) parra ti desi autri cosi ? Aveva cullani aneddi u so e tutto l’oru da mamma.

Ci futtisti puru chiddi.

Carla Lavativi a bucca cu lisciuni, io non sugnu latra; si mi desi cacchi cosa u fici di vuluntà so.

Luisa picchi ti l’avia dari di vuluntà so ?

Carla Picchi pruvava affetto pi mia, comu io pi idda, l’affetto chi non aveva pi vui

Picchi non vu miritavu.

Luisa Ti risulta chi non mi putia vidiri ?

Carla non vi vulia vidiri, è pensu non vi vulissi vidiri mancu ora cà.

Luisa Io haiu dirittu di stari ca,sugnu so soru, tu cu si ?

Carla A mia ,mi vulia beni meghiu di na fighia; a vui no picchi a mummuriavu

Pedi pedida una vita.

Luisa (al cognato ) Basta io non vinni cà pi mi fari nzuttari di chista. Tu si me

Cugnatu e non mi difenni.

Bertilla Io esigo di sapere dov’è l’oro di tua moglie ? (a Carla ) lo ha dato a te ?

Carla non vi ntussicati, sulu i ricchini mi desi.

Luisa Tu eri cuntentu ?

Nonno sta carusa currigiu a mia e to mamma meghiu di na fighia.

(alla cognata) tu muta tinnifuttisti i to soru pi anni, anzi

A mummuriavi pedi pedi parravi ammatula. Puru ora a so veglia funebri.

Bruno Insomma nonnu concludi chi io e pighiari pi fora cosi mi scaricu a testa.

Bertilla Anche noi abbiamo da fare ! Non mi piace che tu difendi gli estranei a discapito

Dei tuoi parenti.

Nonno Io concludì, chiddu chi viavia diri vu dissi; facitivi i trusci

Tu e tu pi Milanu (figlio e nuora) vuiatri pa vostra casa.
U luttu finiu !
Bertilla Mercoledi riparto non vedo l’ora!

Nonno Talia u rilogiu.

Maria Cumpari putissimu…

Nonno Tu muta cummari pensa e cacciceddi to : Questa è la mia decisione.

Bertilla (al marito ) tu non dici nulla ?

Anciulinu cosa devo dire ?

Bertilla A te sta bene che tuo padre si cerchi una rumena russa ho polacca.

Anciulinu Mi pare che papà è stato chiaro.

Bertilla (ai cognati) a voi sta bene ?

Filumena Non tantu mi piaci stu fattu, ma papà a so decisioni a pighiò!

Bertilla Certo a te sta bene, a tuo figlio qualcosa darà; e hai miei ?

Filumena E to ci pensi tu e to maritu.

Anciulinu Papà non mi sembra giusto.

Nonno Mutu non parrari


Carla scusate io vado..

Nonno Ciao e grazie


Anciulinu Papà volevo dirti…

Nonno Tu na diri nenti ; to mamma muriu, e ne putia vidiri:

ma io sugnu vivu e i vulia vidiri e me niputi, e mancu i purtastu !

bertilla Non potevano lasciare la scuola e poi la palestra gli amici !

nonno Certu di du scenziati, si cunsumavunu si piddevunu du ionna di scola !

Mi puttassi nta campagna con numiru setti a zappari ci facissi veniri i
Caddhi nte mani, inveci di nto culu .
Bertilla Nicola non offendere i miei tesori !

Nonno Ma si su cucuzza peggiu di tia, l’anno scorsu i bocciaru .

Bertilla Colpa dei professori, li hanno presi di mira !

Nonno Apri a bucca a nmucca, comu a iautri chi canusciu io;

Scola non ni vonnu e a cuppa e di prufissura, e i genitori
Muccati cumu i locchi, e iddi quaddiunu u bancu.
Elio veru è puru Brunu dicia chi prufissuri l’aviunu cu iddu
Fina chi scopri chi era sceccu.
Anciulinu Appunto, lui faceva così ! Tanti autri fannu peggiù.

Filumena Me fighiu l’ammittiu i so sbagli e sinniivu a traghiari

Bertilla E’ un semplice operaio !

Maria il lavoro mobilità l’uomo, e puru a fimmina.

Bertilla Signora si dice nobilità !

Maria lei picchi si ntrica tutta chi parra nto tianu !

Bruno cettu zia sugnu un semplice operaio; ma chi pensi tu, chi di bacchittuna

Di me cucini ponu fari autru ? Ora passiinu ca scusa da scola e poi ?

Anciulino Bruno stai zitto !

Bruno Certu, picchi dicu a virità.

Luisa Veru è.

Nonno basta ! Intanto (alla comare e alla cognata)

Pighiati pa casa, grazii da visita.
Maria Cumpari, capisciu chi è un mumentu di duluri ma mi vidu
Offisa in malu modu.
Filumena vi cadiu u pilu !

Maria datu chi non sugnu benaccetta nta sta casa minnivaiu ! (esce)

Nonno Non vi vulia offenniri e mancu a idda, ma chiù vi vidu chiù mali mi sentu.

Luisa Me soru bonamma si rivolta nta tomba si vidi comu mi tratti.

Nonno Si sapissi cu si veramenti , sinnisci da tomba.

Luisa Chi vo diri ?

Nonno Chiudemula ca chi è meghiu u tu u sa che meghiu.

Luisa Minnivaiu e pi tantu prestu non tornu !


Nonno Da pena stasira non manciu.

Filumena Ci facisti veniri a trumma pi mussu, po sunari nta banda appostu du trummuni.

Bertilla Insomma Nicola sei convinto, di ciò che hai detto ?

Nonno E chi è, no capisci u sicilianu ? Te lo dico in lingua !

“ Mi cerco una bella badante “
Bertilla (a Elio ) Tu non dici nulla cognato ? Mi va si sapere il tuo parere ?

Elio Vuoi il mio parere: secondo me papà ha tutto il diritto di cercare di stare bene

Servito a dovere ,magari con un’amante, gli spetta dopo anni di sagrifici.
Filumena Tu mi la fari usciari cu sti sparati babbi ! Papà non avi bisognu a nuddu !

Anciulinu U pensu puru io, sti stranieri sunnu cunsuma famighii.

Elio Sunnu na risorsa invece, in molti casi. Intantu papà

Dopo anni di sagrifici, cu una così si po’ bagnari puru u beccu !
Filumena Chi cavulu dici Eliu !

Bertilla Mi meraviglio di te cognato !

Angelo (al padre ) Tu non dici nulla ?

Nonno Dicu chi me jenniru dissi na cosa sinsata

Fussi puru ura; dopo anni di astinenza.
Filumena Papà non ti vo piddaveru ciccari n’amanti ?

Bruno Volendo si po’ puru tonnamaritari !

Filumena cu cancia a vecchia pa nova peggiu a trova !

Bruno ma u nonnu non cancia , a vecchia , nollavi chiù !

Nonno Ben detto brunu . (entra Carla ) paci all’anima so non c’è chiù!

Carla scusati vinni pi vi dari na bella notizia.

Nonno Dimmi dicci.

Carla me nonnu si marita!


Nonnu Cu cu ? Vidistu puru so nonnu si marita.


Carla Con mia nonna, che avete capito, fanno la festa perché

fanno 50 di matrimonio, non mi avevano detto

Nulla, è stata una sorpresa, questo martedì .
Bertilla Ora che lo sappiamo siamo più felici ! (sfottente )

Nonno Bellu, dopu passu pi ci fari l’auguri.

Carla Ma quali dopo, vui siti invitatu, mi dissi me nonnu.<sempre se accettate ?

Bertilla Lui è a lutto non può venire !

Nonno dicci e to nonni che sarò felice di venire.U luttu si porta nto cori.


Filumena Ma papà la mamma è morta !

Nonno La mamma è morta, ma io sugnu vivo, devo vivere ancora sono giovane

Fazzu 59 anni tra un mese.
Carla Ok riferisco a mio nonno che venite; ci vediamo (esce)

Bertilla Allora Nicola cosa intendi fare, prima di partire dobbiamo saperlo ?

Nonno Tu si l’unica chi non avissi a sapiri nenti. Comunque, si vuliti robbi,

biancheria da mamma pighiativilla, cchiddu chi resta iettu tutto !

Anciulinu Come la butti ?

Bruno Chinnava fari, sa metti iddu ?

Elio Filumena vidi tu caffari ! Avi ragiuni adesso vita nova !

Nonno Me jenniru si chi mi capisci !

Elio Ti iutu puru: ora ti cercu na bella badanti comu dicu io , coma vò ?

Polacca Rumena Russa ?
Nonno Va beni puru marocchina. Intantu ora enutili chi stamu ca sittati;

io nesciu pi nta chiazza mi vaiu a pighiu un bellu caffe,

Anzi chu me Jenniru camina Eliu !
Bertilla E’ mio marito è tuo figlio, non lo inviti ?

Anciulinu Papà vegnu puru io ?

Nonno Va beni, camina puru tu brunu, amuninni niatri masculi

Vuiautri fimmini priparati ammanciari !

Bertilla Vieni Filumena vediamo il da farsi.

Filumena Du belli pennette alla norma
(I maschi escono verso l’esterno le femmine verso l’interno, fa capolino Maria)

Maria sinnieru (si guarda in giro) u lassaru sulu finalmente, Nicola ! Nicola unni si

Luisa (mentre chiama alle sue spalle entra Luisa ) Niculinu ci si…tu chi fa ca ?

Maria no tu chi fa ?

Luisa Nicola unee c’è diri na cosa.

Maria Puru io du cosi. C’è proporri na cosa..

Luisa chi cosa ti passa pa testa ?

Maria non tillediri a tia.

Luisa Usa chi sugnu so cugnata, 0o tu scurdasti.

Maria Io non mi scordu nenti u sa chi sugnu so cummari.

Luisa io ci voghiu fari a balata a me soru si propiu u vo sapiri.

Maria Bella pinsata, ma non tu fannu fari sicuru; ti vidi comu u fumu all’occhi to cugnatu e famigluia.

Luisa A tia ti adorinu inveci, vatinni prima chi tinnidicu quattru.

Maria mi pari chi ti vo sciarriari va laviti u mussu, anzi caliti nta na gebbia e ti lavi tutta.

Luisa Tu affugati nto ciumi (arriva Bertilla )

Maria Sta storia da balata, pricchia comu si, io non ma gnutti !

Luisa Tu u sa chi io nespuli non ni munnu ! Fatti i cazziceddi to !

Maria Si ti vo sciarriari dillu chiaru; io sugnu cà, ci mettu nenti mi ti tiru si du pila chi hà.

Luisa Vadda chi io, u sacciu cu si; e di chi si capaci .

Maria Puru io u sacciu quantu pisi, e di chi si capaci tu.Ma non mi imprissionu.

Luisa Meghiu chi ha chiudemu cà, io vinni pa balata, ma non te daru cuntu a tia.

Maria Tu a balata l’ha nto cori;tinta è malefica chi si, sacciu chi a to soru ha odiavi

Fina chi campi ta manciari u frumentu bugghiutu supra a so tomba, chiedendoci
Perdonu di to sbaghi.

Luisa L’unico sbaghiu chi fici fu di mi confidari cu tia

Maria Vulevi diri di cuttighiari cu mia ? Contra tutti , compresa to soru !
Io ti curdava ti spiava…
Luisa Tu u sa chi io sacciu tanti cosi di tia; si scioghiu u saccu po canciari paisi !
Maria Io paisi, si parru io tu po canciari provincia, anzi regioni.

Bertilla Ho sentitu un chiacchiericcio voi siete; che volete ancora ?

Luisa Di tia nenti (va via)

Maria Io mancu addio (esce)


Fine primo atto


SECONDO ATTOAll’apertura del secondo atto, entrano in scena Il nonno brillo e Carla che lo aiuta .
Si buttano insieme sul divano ridendo.

Nonno Mi scialai a su matrimoniu avia na vita chi non manciava e bivia tantu.

Carla facistu biviri puru a mia sugnu brilla.

Nonno Io non sacciu comu mai,na bedda carusa comu a tia ,a parti chi

Mi pighiasti e puttasti a casa; tuttu u matrimoniu di to nonni, facisti
Coppia fissa cu mia ?
Carla Mi scialai ballannu, puru io avia na vita chi non mi divirteva così.
I me coetanei, non sannu ballari u lisciu ! Ne tanghi ne polchi ne marzicchi.
Nonno Tutti i mali lingui ni misisu supra u giurnali sicuru.

Carla Già o matrimoniu me zia Itana mi richiamò, intantu pi stu nvernu,

Stasti da cu iddu un misi ,ora ti vidunu c’à ,chi balli cu, iddu, agenti chi pensa !

Ha mannai a straffuttiri !
Nonno Veramenti tutti ni talianu, e ridiunu mormuriavunu….sicuramenti , cuttighiavunu.

Carla A mia non mi interessa chiddu chi diciunu o pensunu, basta chi haiu a coscienza appostu !

Nonno Fai male,u paisi è piccolo, la gente mormora…

Carla Io non mu scurdai quantu facistu pi mia vui e vostra mughieri

Quannu ristai orfana di genitori, era ittata sempri cà !
Vavissi iutatu puru gratis.
Nonno Eri sempri sittata supra i me ginocchi.

Carla Vostra mughieri puru si gilusiava.

Nonno Eri na muccusa, quantanni avevi ?

Carla Otto nove ; a vuliti sapiri na cosa: fina a 14 anni era nmurata di vui !

Nonno Puru ora ?

Carla Ora no, non villaggati troppu.

Nonno Po essiri me fighia, anzi me niputi.

Carla Non vi voghiu ne pi patri, ne pi nonnu ! (ridendo )

Nonno Dimmi dimmi comu mi vò ?

Carla I nudda manera.; a propositu a truvastu a badanti ?

Nonno Naiu vistu na para, a prima era russa.

Carla Allura russava.

Nonno A russa era bona !

Carla Comu bona ?

Nonno Bona di fisicu, na bedda carusa; comu badanti no, non sapia cucinari

Ne fari subbizza, era troppu fina, quasi na fotomodella.
Carla Poi mi pari na Rumena…

Nonno Allura u sa !

Carla A parti chi staiu ca a latu; i cuttighiari da vaniddazza su ittati sempri

Unni me nonna, meghiu avanti a potta i me nonna ! è cuttighiunu da matina a sira
Puru si ne vidi su mucciati arreti e finestri, pari chi non ci su inveci…
E capisciu puru picchi ! E puru vuoi ! Picchi appena i viditi vi
Nchiuditi intra, minnaiu accuggiutu.
Nonno Tu si na carusa chi ha nasu ! Ne suppottu, a me cummari, ma più di
Tutti da cosa vilinusa di me cugnata.
Carla Stanno antipatiche pure a me;dumannunu unni si, unni và, chi fa,sunnu dà chi

Hannu centu chili di malocchiu in coddu.

Nonno Pi tunnari o dicussu di badanti; a Rumena,era troppu l’orda, lavava senza

Scupari, e quannu scupava a bucciava sutto tappitu.
Carla Troppu fotti ! Si era io o postu vostru cia facia coghiri ca lingua.

Nonno E poi nta du ionna si biviu puru acitu !

Carla Era puru nbriacuna, Beveva ?

Nonno A parti chiddi chi c’èrinu intra di prima.ca motti di me mughieri,

puttaru vemmitu massala, cinnera na vitrina a pulizziò.

Carla Era alcolizzata fotti ?

Nonno Quando mai, u tigneva eccomu, na visti mai inbriaca veramenti brilla si !

Cinnè una unni Giacuminu u babberi, chi è na santa, non bivi non fuma,
U manteni comu un signurinu e da casa brilla. Io ni capità una brilla.
Carla Va pozzo fari na proposta ?

Nonno Dimmi .

Carla Non ciccati chiù a nuddu, va fazzu io a badanti.

Nonno Io tu vulia diri .

Carla Picchi facevu a palumba muta ?

Nonno ..Tu travagghi o supermercatu :

Carla A matina, cu pomeriggiu sugnu libera, vegnu ca ci dugnu na puliziata , vi lavu i

robbi, e vi preparu a cena.

Nonno Ma ha puru e to nonni .

Carla Chi ci voli staiu ca a latu, navota chi mi organizzu

Nonno Ma non pensi e genti, insomma nta stu nvernu, c’èra me mughieri,ora

Sugnu sulu: nta stu paisi, Ci su i “Cuttighiari da vaniddazza “
Carla Lassatili parrari, a mia non minteressa,poi all’iniziu non è che
Veniri tutti i ionna pi lavari e puliziari, unu si e unu no,bastunu, pu manciari, navota u fazzu ca,
navota dabbanna e passu i piatti; così cucina ni l’ordu una sula.
Nonno Carla, affare fatto, sono felice felice !

Carla Non siti Nicola ?

Nonno Sugnu felice felicissimo,quali Nicola, mi po’ chiamari felice !

Carla Ora minnivaiu arrividecci, don Nicola

Nonno Non è meglio un bel ciao ?

Carla Ciao ?

Nonno Si un bel ciao Nicola ! Quali vossia, don Nicola.

Carla Be: (rimane in silenzio)


Nonno E troppu ? Allura zu nicola !

Carla Vabbè Nicola, va benissimo ! Ciao Nicola ! (esce)

Nonno (rimasto solo ) Sono felice, chiamatemi felice..bi chi testa, mi scuddai

Mi ci dumannu quantu voli ! Quanteni eni ! megthiu mi si
Mancia idda ! (canta felice)
Maria Permesso (entra Maria truccata vistosamente vestita provante.
Ma dicu bcumpari niscistu pacciù ?
Nonno Pacciu, picchi avia nesciri pacciu ?

Maria ho matrimoniu facistu o sciò, siti supra a bucca di tutti tu e da carusa.

Nonno Di tutti ! Di mali lingui cuttighiari comu a tia e me cugnata !

Mi pari chi taghiati e cuciti assemi , e sicce nuvità è opera vostra.
Maria Cunpari ! Non vinni pi mi fari offenniri ! Non cominciati !

Nonno Cummari. U cunpari è e resta tali sulu si vi tiniti a bucca cuciuta.

Finiti di parrari ammatula, si vinistu pi mummuriari a Carla chidda è
Potta ,a strata a sapiti..
Maria Chi ti faci sa carusa, mancu si è to niputi !


Nonno Meghiu di me niputi

Maria Va beni canciamu discussu, (passeggia anti e indietro provocante)

( Nicola non la guarda) nicola non mi vaddi ?

Nonno Picchi te taliari ? Me scantari ?

Maria Non vidi nenti ?

Nonno Caviti cummari che taliari ? Chi vi succidivu ?

Maria Non ma taliari comu un cunpari , ma comu un masculu.

Insomma comu ti paru ?
Nonno Ora chi ti taliu meghiu , si vistuta a festa, comu na ciurrà , comu mai c’è
Matrimoniu, battiu ?
Maria Nenti di tutto questo ! (Maria è truccata troppo e molto colorata) Avaia, Niculuzzu !

Nonno Allura picchi siti tutta parata e pittata cu vi pittò picasso?

Maria Sono iuta dall’estetista !

Nonno Non ci potti mancu idda veru ?

Maria A fari chi ?

Nonnu Un miraculu !

Maria Tu scherzi o parri seriu non mi trucco bona mi futtiu i soddi..?

Nonno Cummari chidda, meghiu di cosi non ti putia pittari!

Maria Na picca mi parri i tu na picca di lei; basta Nicola, chiamami Maria

Nonno Maria, e picchi vavissi a chiamari Maria ?

Maria Nicola cetti voti pari chi si ntrunatu, e chi è non capisci ?

Nonno Che cosa devo capire ?(alle loro spalle entra Bruno)

Maria Insomma tu si sulu io puru, quali badanti e badanti ni mittemu assemi

Io mi pighiu a tia e tu a mia. Insomma io ti maritu, ni maritamu !
Bruno Che bellu me nonnu si marita !

Nonno Calma Bruno io ancora non haiu caputu nenti, mi vidu pighiatu di turchi !

Maria Chi c’è di capiri,puru a bonamma di to cumpari fussi felici, si ni

Mittemu assemi.

Bruno Bella proposta nonnu accetta, puru u cumpari è daccoddu |

Nonno Tu zittiti; e tu tu zunnasti stanotti a to maritu, Tu liquidasti giovani,

giovani? … Fora fora dica

Maria Appuntu è puru io era giovani quannu rista sula è ura che ricomincio

Una nuova vita d’amori.

Nonno Ancora no capisti cà non c’è nenti di ciccari e nuddu d’amari.

Maria Ma Nicola io sugnu sula tu puru putemu essiri na bella coppia

Bruno Proprio bella a befana cu nannu.

Maria Tu scherzi sempri, io fussi meghiu di na nonna pi tia e pi iddu, moglie amante.

Finchè morte non ci separi :

nonno (si tocca ) mi vo fari fari a fini di to maritu, tu liquidasti nta du anni

io non ci tegnu, tu porti mali vatinni.

Maria (a Bruno) Diccillu puru tu chi è a soluzioni migliori.

Bruno Io sacciu un proverbiu chi dici: meghiu suli chi mali accompagnati.

Maria Picchi io fussi na mala cumpagnia pi to nonnu ?

Bruno Lei lo ha detto.Poi parata così, c’è di si scantari propiu.

Maria Avanti Nicola pensici, è a soluzioni migliori, semu piu o menu da stissa età,

semu tutti i dui liberi..

nonno Apppuntu , libiru sugnu , e libiru voghiu ristari.

Maria Non essiri pricipitusu , rifletti pensa, diccillu puru tu Bruno !

Bruno Si ciu dicemu a me mamma certu sarà felicissima di aviri

Nautra mamma, sopratuttu a vui !
Nonnu Cummari chidda è a potta ! Scurdativi puru a via ! Via fora !

Maria Capisciu chi fu pricipitusa, fu na sorpresa, magari a menti serena

Pensici Nicola…
Nonno Già pinsa e ripinsà , anzi già mu scudda! Non voghiu sapiri nenti, Fora ! (esce)

Bruno Ancora si manteni a cummari; magari maritari no, ma ti putii

Bagnari u biscottu !
Nonno Cu chidda ! Chi schifu !

Bruno Io arrivai o mumentu giustu, quannu ti fici a proposta !

Nonno Parrasti puru giustu, ca c’è 100 euru ti meriti.

Bruno Grazii nonno ciao.(esce)


Nonno Ciau, chi mi mancava a proposta di matrimoniu ! C’è di ristari locchi !

Luisa Nicola unni si ? (entra Luisa tutta sex provocante elegante )

Nonno Ca sugnu… è cà cinnè nautra…chi c’è ?

Luisa Come sto ?


Nonno Bellu su vestitu, era chiddu di to soru !

Luisa (fa la giravota) Ti piaci come mi sta ? I robbi i me soru mi stanno

A pennello..tutti chiddhi chi mi pighià, mi stanno un amore.
Nonno Io non era daccoddu, ma filumena ti vosi dari.

Luisa Picchi non vulevi ?

Nonnu Su vestitu ciucattà, a Venezia nto 93, su misi du voti poi cascò

Malata…Era felici paria na regina.
Luisa Non paru puru io na regina !?

Nonno No non voghiu chi ti metti i so robbi ! Poi idda era na regina, sulu idda.

Luisa picchi non vò ?

Nonno U sa picchi non ti meriti propia.

Luisa Pina muriu, niautri semu vivi pinsamu a viviri !

Nonno Appuntu io mi staiu organizzannu.

Luisa Comu, ca badanti ? Io non sugnu daccoddu.

Nonno chi centri tu, cu mia ?

Luisa Io fazzu parti da to vita, da sempre ora chiossà!

Nonno Tu da me… chidii, allaghiti , sciò sciò, a prima to soru non

Ti cunsidirava parti da so famighia. E tutto non sapia.
Luisa vodiri chi me soru non mi putia vidiri ?

Nonnu Avutu sempri a bucca ranni, e siccome non l’ha collegata cu ciriveddu

Parri ammatula da una vita, e parravi mali i to soru a genti riferisci..
Luisa I mali lingui; i nvidiusi…i cuttighiari.

Nonno Ma si tu potti a bannera di cuttighiari.


Luisa Nicola io non vinni pi mi fari zuttari, vinni pi ti fari na proposta!

Chi non po’ rifiutari.
Nonno Sintemu !!! (rimane seduto )Cà cinnè nautra !


Luisa (si alza si atteggia, lo corteggia gli carezza i capelli )

Dunque io.. tu… noi…
Nonno Essi … loro… iddi…chi bò ?

Luisa noi .. putissimu…io è tu. Tu e io…

Nonno io e lei, lei e lui …ancora.

Luisa dunque io tu, capisti..???

Nonno Mi pari di no.Ancora na dittu nenti !

Luisa Non fari l’indianu !

Nonno Sicilianu sugnu !

Luisa (si siede lui si alza ) nico . nicola. Noi …

Nonno Si ti mittisti cacchi pulici pa testa, levitillu !

Luisa Insomma non fari finta di nenti avi anni chi u sa chi io…

Nonno Si u sapia, chi si zoccula !


Luisa Non moffennu, picchi voghiu essiri a to zoccula

(oppure to mughieri )

Nonno Io sugnu to cugnatu ! Ed’èra to cugnatu pur nto 94,quannu…

Luisa (non lo fa continuare) abbiamo fatto l’amore !

Nonno Non ti inchiri a bucca; tu no sa chi è l’amore ! abbiamo fatto sesso !

Luisa Non parrari talianu, ustissu è. E ti piaciu.

Nonno Cu to soru malata nto lettu, tu ti ziccasti nto me lettu, senza ritegnu,

Luisa Mi pari chi erimu in dui .

Nonnu Tu u sa chi era in un mumentu di dibulizza, to soru avi du anni chi

Non Putia chiù , essiri na mughieri,e fu l’unica volta ! L’unica volta .E u signuri mi pidduna.
Luisa Cu mia ! E unica vota , u vulisti tu io era disponibili.,.

Nonnu Tu eri e si na malafimmina pi cuppa to na putia chiù taliari nta l’occhi

A Pina, tu non sulu tradisti a to soru; ma puru a to maritu chi all’epoca
Campava

Luisa Fu na vota, ma erimu in dui! Insomma ora si sulu io puru…

Dimmi na cosa cu cu a tradevi a me soru ora mu po diri ?

Nonno Io non ho mai tradito tua sorella, tu l’hai trdita con me mio malgrado.

Luisa Tu mi vo diri chi avi 15 anni chi tu…picchi cu mia fu 15anni fà !

Nonno Esattamente..

Luisa Comu facisti 15 senza amore ?

Nonno Tu non sa chi è l’amore, tu confondi il sesso con l’amore


se si ama basta uno sguardo un sorriso una carezza, anche

senza sesso, con tua sorella abbiamo avuto grande affetto e amore

cose che tu non conosci !

Luisa Ittamu i catti nterra, io non ci cridu chi tu pi 15, e io chi ti marcava strittu tu

Non vulisti chiù; tu avevi a nautra ! E poi non ci cridu mancu, chi tu cu

Me soru vecchia,, non ciccavi autri fimmini !

Nonno Fina chi to soru era bona di saluti abbiamo, ho, avuto sesso è amore

Cu avi tuttu a casa non avi bisognu di ciccari fora casa..

Luisa ma poi non avisti..e tu di … chi pi 15 anni …nenti (avanza lo accarezza )

Nonno (gli sfugge ) ho fatto sacrifici per amore.

Luisa Isomma ora si sulu io puru, basta sacrifici io ancora ma sentu…e tu ?

Nonno Leviti i cà, nesci nta me casa, non veniri chiù, fora di ca .

Luisa Ma Niculinu, chi masculu si avi, se veru 15 anni, io sugnu c’à

Disponibili…

Nonno Non ti tuccassi, mancu cu na canna ciaccata,vatinni !

Luisa Magari ci pensi (lo accarezza)

Nonno Già ci pinsa,(entra Bruno) non ti voghiu vatinni.

Bruno Ciau zia, ciau nonnu chi succedi ? Sinti..giustu ?

proposta di matrimoniu ci fu !

luisa Va beni ormai capisti, si beddu ranni, ci proponi a to nonnu

mi ni mittemu assemi; non piffozza nama maritari, anzi meghiu chi

convivemu ni resta a pinzioni di coniugi.

Bruno bella pinsata stavota, me nonnu sinnifui ! E poi zia to soru ancora è

Caudda, e tu ti vo pighiari a so maritu ? Non bastava Maria.orapuru tu.

Nonno Non si pighia a nuddu non ti scantari.

Luisa Maria e chi centra Maria, tappinara chi non è autru

Bruno Centra, e puru tu zia; u maritu i to soru !

puru tu, chi modu di diri i cosi; mi vo fari sentiri in colpa !

Nonno Tu ti senti in colpa ? vatinni fora di ca.

Bruno Io dissi sulu a virità…


Luisa Minnivaiu, riflettici, tu brunu cunsighiulu…Nonno fora via vatinni non turnari chiù.. (esce) a facci cumpagnia a to cummari,du cuttighiu.

Luisa Ora vaiu, non tinnicaricari chi ciu dicu io a chidda, Nicola di cà Nicola di dà e

Sutta sutta….

Nonno Cara cugnata vuiautri cuttighiati picchi non aviti nenti i fari aviti un sulu pinseri…

Luisa Tu Niculinu pensa a me proposta, di chidda non ti curari a giustu io !

Nonno Non ti curari tu e mancu iddanon mi interessati rizzittativi i pila.

Luisa Ciau zuccaratu,poi tonnu.


Nonno vidi chi io sugnu amaru agru, vatinni e non tunnari ciù. (entra Bruno)

Bruno Nonno si molto richiesto,, cu sa quantu ni veninu vedove allegre.

Stautra appena a sapi me mamma; anzi ciù vaiu a dicu subito ciau (esce)

Nonn (si siede) ha ! chi giunnata, e menu mali chi sugnu menzu brillu !

Mi nbriacaru piddaveru . Ora mi fazzu na bella bivuta, me cuccari nbriacu.

(prende una bottiglia di vino, e un bicchiere) Chistu a saluti di me cummari.

(ne rimpie un altro) prima spasimante. (riempie) chistu a saluti di me

Cumpari bonamma. Chistu pi da zocc…malafimmina di me cugnata.

(riempie) chistu pi so maritu bonamma, e pi tutti i corna cavia.(riempie)

Chistu pi mia pa me libertà ! Sugno libero e felice chiamatemi felice, si alza

( giravolta su se stesso e cade a terra) si rialza riempie ) chistu pi Carla !

Un amore di ragazza, un amore di badante..chidda si chi ma maritassi !

Dopu una cu trentanni i chiù, una cu trentanni meno ! Miiiiiiiii sugnu

Mbriacu staiu dannu i numira…meghiu chi mi vaiu a cuccari…

( cerca di partire ma cade a terra. Russa vistosamente entra Carla)

Carla (lo soccorre, lo sveglia) don Nicola don Nicola !

Nonno (si sveglia) Cu fù a tu fuuuusti..Chi si un Angelo !

Carla Don Nicola Carla sugnu tonnabiviu ?

Nonno Io non sususugnu niiicocvola ,suugnu fe felici, chi chiamami felice..

(si alza a fatica aiutato e si siede su una sedia)

Carla picchi tonnabiviu ?

Nonno briindai al mio mmatritrimoniu.

Carla Comu si marita e cu cu ?

Nonno Cu cu,cu naiu du due…brinda con me.

Carla Basta bere, deve andare a dormire .

Nonno pighiti un biccheri pi pighiti un biccheri, ti dissi pi..

Carla Va bene si calmi beviamo e poi a letto !


Nonno al mio matrimoniu ! (bevono)

Carla Auguri, chi è la fortunata ?

Nonno Non si chiamano fortunata,, ne nessuna dille dui…

Carla come due ?

Nonno Maria eee Lui sa , sono..Si sono proposte !

Carla so cummari e so cugnata ? (sorpresa)

Nonno Esatto; tutte e due, pu putissi fari u tris.sss

Carla Lei a cu si pighia ?

Nonno A tia mi pighiu, mi vo vospusari ? Io ti amo ! Dammi del ttuu tu..


Carla Tu mbivisti assai! (il nonno riempie i bicchieri )

Nonno Brindiamo al nostro..

Carla Basta, duni i numira ! non biviri chiù.

Nonno Ti bivi stautru cu mia ee e mi cucco pro pomettu.

Carla Va bene chissà e basta (bevono lo sorregge escono di scena )

(da fuori scena ) non mi tuccari

Nonno Scu scusa mi scappò a manu.

Carla Fozza leviti i scappi, leva sa mani

Nonno Ca no da no unni le mettiri i mani ?

Carla Mettitilli supra a testa.

Nonno Spoghiti puru tu . cu cu cucchiti cu mia !

Carla Tu si scemu ! (entrano chiamando Bruno e sua madre)

Nonno Veru è , di tia…

Bruno Nonno.. (fuori scena non parlano più )


Filumena Papà,papà..

Bruno Trasennu, mi pari chi sinti parrari dabbanna.

Filumena Adduniti. (entra Maria rimangono in scena con lei )

Maria Nicola cci pi pi pi ..nsasti…(li vede non conclude)

Bruno Cavairi a fari pipi ?

Maria Tu cu su spiritu i patata!

Flumena Chi è stu fattu cummari ?

Maria Sarei disposta a mincullari a to Patri !

Filumena Io non l’haiu a piaciri.

Bruno Si non capi mali mancu u nonnu.

Maria E tu picchi non vo ? Chi ciavissi a diri non fussi na bona

Conpagna pi to patri ?

Filumena No e poi no, non matu piaciutu mai, figurativi pi matrigna.

(su queste parole entra Luisa)

Luisa Picchi chi centri tu cu nicola (a Maria)? chi centra chista cu to patri ? Non l’ha

Caputu chi non ci nesci nenti.

Filumena nenti !

Maria Chi centri tu, nta stu casu ? Ci vo rinesciri tu !

Luisa Io mi prendo Nicola e lui me.

Filumena Ha ! Puru tu, mi pari chi vu putiti livari da testa tutti dui

(alla comare) tu non servi, e idda nommali.

Maria Cosa tinta, pari chi non ci cuppavi, chi ni pensi..e tu chi pensi chi fa ,muta

Muta ti vo pighiari a to cugnatu ,iettica chi non si autru

Luisa Ho, iatta motta;stuppiti su mussazzu di cuttighiu e puliziiti u mussu Nicola è u me.

Maria Iatta motta a mia cuttighiara malefica fitusa, tu si cuttighiara

Bruno (Rivolto al pubblico) u iammiru ci dici iammi stotti a buffa.

Filumena (urla) Insomma ! rizzittativi tutti i dui, ciccativi na bella troffa

Di ficarazzi chi spini , e vi sfogati u manciamentu.(entra bertilla)

Bertilla Che succede perché gridi ?

Maria Succede chi io e tuo suocero, ci mettiamo assieme !

Luisa Nicola si pighia a mia lassila parrari, mi pighiu io!

Bertilla Di cosa parlano (a Filumena) che storia è.?

Bruno (precede la mamma) Si voglio spartire il nonno sono due sue

Pretendenti.

Filumena Hai capito !

Bertilla Tuo padrte lo sa ?

Filumena Certo che lo sa, si sono già dichiarate.

Bertilla E lui che ne pensa, e tu ,(a Bruno )e tu (a Filumena)?

Filumena No ,assolutamente , per nessuna delle due, cu di facci di crita.

Bertilla Non sia mai ! Quelle come dici tu con la faccia di ceramica che hanno

Possono partecipare alla mostra della ceramica a Santo stefano di Camastra.

Maria Tu cu sa facci russa po fari a sagra da cipudda russa i tropea.


Bertilla Nicola non si sposerà !

Bruno Picchi chi avi si “me nonnu si marita “

Bertilla Nulla di male volendo,ma non con quelle là !

Luisa Chi ciavissi a diri chi sava pighiari a to soru a monica ?

Bertilla Intanto mia sorella si chiama, Chiara, ed’è già impegnata.

Maria Cosa centra lei, acida e malefica, nicola è u me !

Filumena Cammativi tutti i dui !

Bertilla Come le chiamava tua madre: le cuttigliare della vanella ?

Filumena I cuttighiari da vaniddazza ! fozza fora niscemu e rizzittativi i pila

Maria Tu dovrai accettare, Nicola deciderà su di me!

Luisa Na cosa giusta a dissi chidda, Nicola decidi,na videmu cu iddu.

Filumena (uscite le due donne) Io u vaiu a ciccari sta cosa non mi va.

Bertilla Tantomeno a me, vengo con te. Tu lo aspetti qua,digli di aspettare

Se torna dobbiamo chiarire il tutto.

Bruno Io u spettu, unni sarà si era dabbanna niscia cu sta caciara.

Nonno (esce) Ca sugnu ma prima non putia nesciri (barcolla)

Bruno Picchi si nbriacu ?

Nonno Purru pi chistu, mi fici u caffè mi lavai cu l’acqua fridda

Ma bivii assai.

Bruno I sintisti e streghi ?

Nonno Ancora no caperu chi sa ponu teniri fittà !

Bruno Vaiu a ciccari mamma e zia, tana parrari non ti moviri…

Nonno E cu si movi (uscito Bruno ) Carla po nesciri !

Carla (adirata lo prende a schiaffi ) chista picchui mi tuccastui, stautra picchi mi

Baciasti, io mi stesi muta pi non fari sentiri a iddi e tu approfittasti.

Nonno Scusami.. io era… sugnu…nbriacu

Carla Bella scusa ! Ma chi hà nta testa canighia ?

Nonno Carlo io mi scusu ma..era sugnu…

Carla Nbriacu , a scusa pi approfittari da situazioni; vi putiti pruvvidiri a badanti

non va fazzu chiù !


nonno Ia raggiuni fici u bastasi, fazzu schifu, mi vaiu a lavari a facci e..mu fa

nautru caffè amaru.

Carla Caffè ! Na goccia di vilenu ti dugnu,chi vulevi fari ?

Nonno Sugnu mortificatu, io ci tegnu a tia ti voghiu beni.

Carla Mi vo beni ! Io no anzi ti odio.

Nonno Chistu non mi diri ! mi spacchi u cori !

Carla A testa ti iaprissi in dui .

Nonno Mi vaiu a lavari a facci e mi fazzu nautru caffè, non tinniiri ama chiariri

Carla (uscito il nonno, rimane nervosa in scena, si alza si siede passeggia)

Stu maliducatu, (si mette le mani tra i capelli ) ribambitu,vecchiu,fitusu

Dopu tutti sti anni capito a carni frisca ! Schifosu ! (ritorna )

Nonno Hai ragione fazzu schifu, perdonami.

Carla Ti perdonu. Ti npaddassi nto muru ti dessi tanti timpuluna !

Nonno Dammilli !

Carla Cu si manazzi parii na piovra , chi vulevi fari mi vulevi violentari ?


Nonno Casomai amari !

Carla Amari, tu no sa chi voli diri amuri, pozzu essiri to niputi !

Nonno U sacciu Carla Perdonami io ci tegnu a tia.

Carla Ti vaiu a denuziari,per violenza carnali, tu u carciri ti meriti (esce)

Nonno Fa bonu mu meritu,,,(entra Bruno )

Bruno Chi avia Carla era na furia, mamma e zia stanno venendo

Nonno Carla antura era dabbanna cu mia !

Bruno Quannerimu tutti cà ?

Nonno Si…

Bruno Allura chi succidiu !

Nonno Io era.. sugnu nbriacu.Nta bricatura ci misi i mani in coddu

Bruno E? idda ?

nonno A mia mi paria chi cistava

bruno Invece ?

nonno Si stesi muta,u fici pi non fari sentire a vuiautri ; si incazzò !

Bruno Fammi capiri a tuccasti a baciasti a chi livelli ?

Nonno A tucca a bacia, a strincii

Bruno Ha tuccasti e baciasti ?

Nonno Si

Bruno E idda collaborò ?

Nonno Insomma io capii chi ci stava, ricambio i me baci, ma forsi picchi era mbriaca

Mi tigneva i mani, ma non seriamenti, non era così tisa, pari chi savia

Sciughiutu, inveci era brilla comu a mia fu apposta ? Avia bivutu assai puru idda.

Bruno Ma chi ti dissi unni ivu ?

Nonno Dissi chi eva pi mi denunziari pi violenza carnali..

Bruno Minchia !

Nonno Minchia veramenti !

Bruno Ivu unni carrabbineri ?

Nonno Unna polizia, chinni sacciu u stissu è.


Bruno Me patri me mamma i zii stannu vinennu cà.

Appena sannu stautra.

Nonno Fammi un favuri, blocchili, dicci chi patti, chi non mi truvasti non voghiu

Vidiri a nuddu. Devo riflettere,

Bruno O friscu avoghia mi rifletti. Chisti ora ti arrestinu..

Nonno Non minnifutti nenti di finiri o friscu, chiddu chi mi fa mali è

Chi piddi u rispettu e l’affettu di Carla !

Bruno Non è chi sutta sutta si nmuratu di sa carusa ?

Nonno No sacciu, sacciu chi mi sentu nu stracciu.San martinu

non mi putia iapriri l’occhi, e firmari i mani.


Bruno Quantanni avi Carla (dice un’ètà in base all’attrice ) 25/27 tu 59 ..

Nonno U sacciu chi non po vuliri a mia, ma già accudito rispettato da lei ,

era na gran cosa, ora mi odia,malidittu vinu, non bivu chiù , fina chi

campu, u sciammentu non na fattu mai beni.(si schiaffeggia)

Bruno Vaiu a bloccari a chiddi !(esce) (nonno si siede con la testa fra le mani)

Nonno Mi lavia taghiari sti mani piddi u rispettu e l’affettu di da carusa.

Non mavissinu a nesciri chiù mu meritu

(dice il tutto col capo chino sulle ginocchia e la testa tra le mani)

Carla (era entrata e si era seduta in silenzio il nonno non l’aveva vista )

Spettu e carrabbineri.

Nonno (alza il capo ) mi denunziasti ?

Carla Cettu chi vulevi…

Nonno Senti non mifutti nenti di finiri o fruiscu, perdonami !

Carla Non ti pozzu peddonari haiu una raggia ! un diavulu pi capiddu.

Nonnu Io ti amu, ormai tille diri ! e nta briacatina pinza chi puru tu..

Carla Mi ami …pozzu essiri to fighia to niputi ! (urla)

Nonno Sacciu puru chissù ! ma chi ama non pensa e conseguenzi e io pinza…

Carla Forsi pinzasti giustu !

Nonno Comu ?

Carla U sa picchi sugnu, cosi raggiata, ci pinsa mentri eva a caserma.

Nonno Picchi ?

Carla Non ti denunzia, sennò; mi avia denunziari io stissa !

Nonno Non capì chiù nenti…


Carla Chiddu chi succidiu; io u vuleva, u sinteva .
Voghiu stari cu tia, ti voghiu ,ti amu puru io.!

Nonno Evviva u vinu , viva San Martinu.

Carla Chi centra u vinu ?

Nonno Si non era pu vinu, magari io non mi dichiarava mai.

Carla Fossi mancu io

Nonno ma u sa quantanni haiu ?

Carla non minnifutti nenti ! malgrado tutto ti amo.

Nonno Ora e tra deci vintanni ?

Carla Il futuro chi lo conosce ! Ora sugnu ca pinsamu pi ora ti amo è anche tu !

Nonno Ti adoro (lei gli butta la braccia al collo, entrano le due cuttighiare li

Vedono abbracciati)

Luisa Chi faciti mbrazzati ?

Maria Chi è sta mbrazzata ??

Nonno Mi maritu cu Carla !

Maria Cu .. Carla chi…ma…mi sentu mancari..

Luisa Chi.. chi… mi sentu mali..

Carla (sfottendole ) ni voliti fari i du cummari cuttighiari ?


(Svengono entrambe sul divano o su delle sedie oppure a terra)

Nonno Cascaru sicchi ! A vidiri a me nora e me fighia !

Carla Apighiti e me nonni !

Nonno A facemu na cosa ?

Carla Chi nicola ?

Nonno mittemuli davanti al fatto compiuto Fuiemuninni !

Carla fuiemuninni ! (sui prendono per mano fanno per uscire…)

Maria Femma posulo è u me !

Luisa Femmi tutti, vi mbiscu du nespuli nto mussu, Nicola è u me, mi spetta per diritto aqquisito.

Nonno (a Carla ) Amuninni prima chi mi rovesciu.

Maria Femmi

Luisa Aspettate (escono il nonno e Carla inseguiti dalle cuttighiare)


Fine Sipario