‘GNURANZA E MALOCCHI PARTURISCINU PIDOCCHI

Commedia brillante in due atti di

Rocco ChinniciPERSONAGGI

Pitrinu capu famigghja
Crucifissa mugghjeri
Vincenzino figghju
Teresa cummari
Nedda vicina
Padre Liborio parroco
Dottore
L’ignoranza è il male più grande delle malattie dell’uomo. Spesso si riesce persino a credere d’avere avuto fatto il mal’occhio, tanto che in quella famiglia ne succederanno di tutti i colori, persino…PITRINU V.F.S.
(Crucifissa, intenta a fare pulizie in casa: lavare il pavimento… poi sistemerà i cuscini sulle sedie e li metterà in maniera impeccabile con una livella). Aspetta ca pigghiu u liveddu. (Poi li guarderà da lontano e ne risistemerà qualcuno con metro e livella). Si, si, così mi pari chi po’ andari. (Poi col metro andrà sistemando l’oggettistica della stanza: il quadro, s’è a livello… in modo che non possa sbagliare nemmeno di un centimetro, li osserverà anche da angolazioni diverse volta per volta, sempre da lontano. Segni questi di un forte esaurimento a causa del marito che si è convinto d’avere avuto fatto il malocchio di una nuova vicina arrivata da poco).

PITRINU
(Pietro dietro la porta, chiama perché lei la aprisse) Crucifissa, Oh, Crucifissa!

CRUCIFISSA
Ah, iddu cca è! Certu chi u nomi giustu mu misiru a bona armuzza di me patri e me matri… (facendo il segno della croce e rivolta verso l’alto) paci all’armuzza so. Crucifissa! E certu, cchiù crucifissa di così! Cchiù cruci di chista mi putia dari u signuri di cummattiri cu stu beddu spicchiu! E chi spicchiu! Lagnusu, durmigghiuni… dormi chiossà di matarazza…

PITRINU V.F.S.
Crucifissa! Japri, japri ssa porta!
CRUCIFISSA
Non ti po’ rumpiri li jammi e a japri tu? Cca ci voli una ca fa u portieri, cu tia!

PITRINU V.F.S.
Japri ti dissi, ca ju non pozzu!

CRUCIFISSA
E picchì, sintemu: ti calanu li vrachi, o ti nescinu i morroidi? Non si mancu ‘ngradu di japriri a porta! (Bussa ancora). E bonu, bonu ca staju vinennu! Pari chi battissi cu mazzolu supra dda porta. (Riprende a battere) E cuntinua, oh! U capivu, u capivu! “Lintamu cu i manu a pasta e jiemu a tuccari u culu a jaddina!” (Rassegnata) Japremu sta porta, prima ca jetta ‘nterra! (Entra Pietro, sudato e stanco e che spinge una carriola piena di sacchetti di sale. Lo guarderà stupita).

PITRINU
Ancora guardi? Chi è non mi canusci cchiù?

CRUCIFISSA
(Ironica) Oh, gioia, e comu si fa a scurdarisi di unu comu a tia! Beddu si! Unni sta jennu cu ssa curriola? Non vidi chi staju lavannu ‘n terra? (Silenzio. Meravigliata) Non mi diri chi purtasti ancora… sali!

PITRINU
E chi fa, no vidi? Certu, ca purtavu sali! E sta vota purtavu macari avutri cosi ca servinu pi jutarimi a scacciari stu malocchiu. (esce da un sacchetto: alcuni corni rossi, trecce d’aglio, ferri di cavallo…) ‘Na para di corna russi, ‘na bedda trizza d’agghiu, sti ferri di cavaddu… e chistu, u vidi chistu (mostrando un sacchetto di juta) u ‘mpizzu d’arreri a porta…

CRUCIFISSA
Chi ‘mpizzi arredi a porta! Chi è ssu cosa?

PITRINU
Chistu e un pocu di sali a coccia…

CRUCIFISSA
E chi amu a fari, avemu a salari i sardi?

PITRINU
I sardi si! Chistu servi chi, si a signura ‘ntrasi di notti mentri nuiautri durmemu… anzi ci avemu a mettiri d’arreri a porta puru ‘na scupa, si pensa ca i majari, davanti a sti cosi, si fermano pi cuntari quantu su i coccia di sali e i filamenti da scupa, e accussì, siccomu ci voli tempu pi cuntalli tutti, finisci ca si fa jornu e si nn’havi a jiri di cursa pi un essiri vista; capisti ora?

CRUCIFISSA
(Sbalordita) Eh no! Tu nun raggiuni cchiù! Tu ha bisognu d’un bravu psicocculu! No, non po’ essiri; ma tu pensi chi ju pozzu jiri avanti così cu tia. (Implorando Dio) Signuri, oh Signuruzzu, sintitimi, facitimmillu stu miraculu vi raccumannu, o a iddu, o a mia, aviti a chiamari dda supra; ora però, pi subitu, basta ca nesciu di stu ‘ntricciu.

PITRINU
Oh, oh, chi dici!!! (Rivolto in alto anch’egli verso Dio) Signuri, non ci dati cuntu, si propriu ci tiniti… vistu ca vi scumudau, chiamativi a idda; ju haju cu chista du latu di chi scumbattiri, quali chiamari e chiamari! E ju ancora chi scutu e aspettu pi vidiri di chi miraculu si tratta! Senti, sti cosi i mettu cca di latu, chi comu finisciu cu stu sali i mpicciu tutti; ‘ntra mentri tu pripara a scupa. (Si siede stanco sulla carriola) Ahi, chi mi sentu stancu! Oh, l’occhi di fora mi stavanu niscennu nni (indicando fuori) ssa cchianata!

CRUCIFISSA
(Ironica) E tu picchì non ciù carricavi ‘n’autra picca di saccunedda! (sacchetti) Certu chi si u sali custava quantu a benzina, o avia ancora u monopoliu u Statu, ’nn’aviamu di fari prestiti! Ma si po’ sapiri quannu a finisci di trasiri e nesciri cu ssa curriola china di sali? Mi pari a favula di ddu Re… Mita: soccu toccu toccu diventa salatu, haju sempri li manu fatti di sali, puru Vicinzinu, nuccinteddu, dici chi mancia salatu; è sempri chi ‘mbivi, sempri ppuzzatu a buttigghia cu l’acqua. L’autru jornu mancò l’acqua… non si stava puzzannu nna buttigghia du vinu jancu!

PITRINU
Ju, sinu ca chista du latu non trasloca pi ‘n’avutra parti, ti dissi chi sali avogghia di carriarinni ca nn’haju ancora ‘nta sta casa!

CRUCIFISSA
E unni havi a traslocari chista du latu, chi havi picca ca si nni vinju a stari cca!

PITRINU
Ma poi, dicu ju, cu quanti città, cu quantu paisi, cu quantu burgata e quantu avutri strati e vaneddi ca c’eranu, giustu cca avia a veniri a cadiri sta jatta ‘mbriaca! Aspetta, aspetta chi ‘ncuminciu cu jittariccini un pocu d’arreri a porta di sali, cu sapi avissimu a sentiri tuppuliari ed è idda (prende un po’ di quel sale e lo butta dietro la porta dicendo scongiuri con molta enfasi). Du occhi fòru ca m’aducchiaru, / quattru fòru ca mi sarvaru. / Fora malocchiu, / dintra bonocchiu, / fora lu picchiu, / dintra lu stinnicchiu. / Nesci malocchiu di casa mia / e pigghia di cursa pi nautra via. / Vattinni ‘nta lu prufunnu di lu mari, / e ‘nta la me casa cchiù nun ci turnari. (Alla fine fa un gestaccio alla vicina) Tiè, tiè!

CRUCIFISSA
No, no, tu pacciu si! Tu pussidutu du demoniu già si! Ma comu, puru u sali grossu ci jittasti! E non rischiamu di rumpirinni a nuci du coddu si ci mittemu i pedi di supra! Dicu ju a vo finiri pi ‘na vota e pi sempri cu tutti sti scungiuri e majarii! Senti, oramai è inutili ca cuntinui a fariti li budedda fracidi, ti cunveni chi a pigghi cu carma, si nno u ficatu ci lassi.

PITRINU
Ah, senti, senti! Non dissinu chi ‘o paisi rrivò un parrinu novu?

CRUCIFISSA
Si, patri Liboriu, dicinu ca si chiama; e chi ci trasi u parrinu novu unni stu discursu da majaria?

PITRINU
Ci trasi, ci trasi, e comu si ci trasi! Senti chi fai, pigghi un pocu di stu sali grossu e avvicini a chiesa unni u parrinu… e si, picchì u sali, pi fari effettu, havi a essiri binidiciutu di un parrinu novu; poi pigghi un pocu di pezza russa, e fa ‘nsacchittinu nicu, ci metti u sali binidittu du parrinu novu…, tu tornu a dicu novu pi quantu non t’avissi a veniri ‘ntesta di fallu benidiciri di l’autru parrinu chi è ancora cca, picchì allura nun fa effettu! U metti dintra u ‘nsacchittinu e ju mu ttaccu o coddu.

CRUCIFISSA
E non è megghiu chi ‘o coddu ti ttacca ‘na bona petra e ti va jietti a ‘nno ‘n funnu di mari? Certi mumenti mi dumannu si sugnu arrisbighiata, viditi, Signuri! ‘Nca va, chi si t’avissi pirsuadutu a travagghiari pi quantu sta travagghiannu pi chista du latu, avogghia di sordi ca tiniamu! Avissimu pututu divintari i cchiù ricchi du paisi.

PITRINU
E zittuti cu stu travagghiu, chi chista nun è ‘na fimmina, u cifaru è! Avutru chi! Havi di poi chi rrivò a ciancu di nuiautri ca mi nni capita una o jornu. A jeri, comu cchianu supra a machina e giru a chiavi pi mettiri mmotu, non dduma a spia di l’ogghiu! E c’appi a fari, vaju ma portu unni l’elettrautu e mancu fazzu vinti metri non mi trovu cu tri roti ‘nterra bucati! Vinti metri, mancu si avissi caminatu nna ‘na stra china di chiova e buttigghi rutti! Oh, ma chi nni sa, puru a notti…

CRUCIFISSA
Senti, si è pa notti, havi di prima chi arrivassi chista du latu ca mi capitau puru a mia di scurdarimi di… ddu discursu.

PITRINU
Ma quali discursu e discursu! Sempri dda l’havi a testa!

CRUCIFISSA
E certu, havi di poi ca turnamu du viaggiu di nozzi (allusiva) ca… dicemu viaggiu di nozzi! Tu ricordi unni mi purtasti in luna di miele?

PETRU
Nautra vota cu a luna di mieli ‘ncuminciamu!

CRUCIFISSA
‘Na luna di mieli a munciri vacchi! Chi simana di travagghiu!

PITRINU
E bonu, ancora ci pensi?

CRUCIFISSA
Comu, ancora ci pensi! Mo capisci chi ricordu mi ristò da luna di mieli! Carriari fenu e pagghia e munciri pecuri e vacchi! Chista luna di mieli è? E chi era cuntentu che doveva portarmi nella casetta in campagna a contatto con la natura, nella tranquillità, in mezzo agli odori dei fiori di prato… e ‘nveci puru a puzza du concimi da stadda, comu si dici: dalle stelle alle stalle.

PITRINU
Ih, e bonu, comu sta facennu! Sapissi tu quante genti c’è ca pagassi muntagni di sordi pi rispirari dda puzza ca dici tu; u sai ca fa passari a tussa convulsiva e piccididdi e fa japriri i purmuna! E poi, chi cosa nni sapia ju ca avia a jiri a truvari a me patri ‘nto lettu e non putia dari adenzia a l’animali; chi facivi o me postu, i facivi moriri di fami l’animali…, non li muncivi?

CRUCIFISSA
E tu, a luna di mieli ‘n campagna unni to patri mi l’avivi di fari fari! Unni sai chi c’è di travagghiari! Chi poi dicu ju, m’avissi datu armenu ‘na manu, no! Sempri Assittatu a guardarimi! Ddu culu, comu non ti diventa quantu ‘na gghistra ancora non l’haju caputu. Lagnusazzu ca non si avutru! Spiramu ca chista du latu, tu facissi pi davveru u malocchiu e ti svigghiassi i sensi pi quantu ti stuccassi veramenti li jiammi a jiri a travagghiari.

PITRINU
Viditi, Signuri, chi scilinguagnulu ca ci pigghia quannu si parra di travagghiu! Chi c’entra dicu ju, ora tuttu stu discursu! Ju dicia chi havi di poi c’arrivò chista du latu, chi a notti, mentri ca dormu, non capisciu comu, sautu du lettu chi pari ca pigghiassi ‘na botta di currenti di alta tensioni!

CRUCIFISSA
E ju, ju chi centru chi ogni vota ca sauti du lettu è scippari tutti ddi gran corpa duranti a notti? Certi brazzati ca mi duni ‘nta facci! L’autra matina ghiurnò chi havia u mussu vunciu comu un tamburinu, cu dda gran manata ca mi dasti; un corpu di pala mi parsi! E non m’appi a fari tutta a nuttata ‘n biancu di comu mi dulìa! Ah, si avissi saputu di fari sta gran fini cu tia, pezzu di ‘mbrogghia populu, e ora ca ci avissi rispunnutu “si” o parrinu! Nn’avia d’aspittari! Viditi chi bastunati puru mentri dormu!

PITRINU
Ma nun sugnu ju, cridimi!

CRUCIFISSA
Ah, no, non si tu; allura è signu ca dormu cu nautru a ciancu a notti?

PITRINU
Ma quannu! Dicu non sugnu ju picchì alcuni voti mi sentu di essiri nautra pirsuna, e certi mumenti mi manca u filu da ragiuni!

CRUCIFISSA
Certi mumenti dici ca ti manca u filu da raggiuni? E quali sunnu ‘nveci i mumenti ca discurri cu i senzi?

PITRINU
Oh, mancu ‘nto ciriveddu haju cchiù rizzettu! Ci cridi?

CRUCIFISSA
E vidi chi sugnu cuntenta, ju, quannu parri du to cidiveddu… dicemu cidiveddu! Iddu ca non ti funzionava bonu prima, ora non ci ha cchiù rizzettu! Tu, sta divintannu cosa di manicomiu; si, picchì sulu un pazzu comu a tia po’ carriari tuttu ssu sali a casa, sali e pidocchi, e si picchì sicuramenti sva svacantannu i gnuni e ti scupanu puru i pidocchi dda mmenzu, e ju chi scotulu robi da matina a sira e jettu DDT. Ma poi dicu, picchì non ti fittavi un cammiu, e u jivi a carricari direttamenti nne salini di Trapani! Armenu nn’avissi custatu di menu e era sicuru chi non c’eranu pidocchi, e no ca stannu ‘nfittannu ‘na casa! Ma nni quali putìa u ccatti tuttu ssu sali, si po’ sapiri?

PITRINU
Nna tutti i putìi du paisi.

CRUCIFISSA
Puru unni donna Janciulina?

PITRINU
Si ti dissi unni tutti i putii!

CRUCIFISSA
E un lu sai chi chi chidda ha vutu sempri i pidocchi! So figghiu i mmiscò puru a Vicinzinu quannnu andavanu a scola assiemi; tu scurdasti? E senti nàutra cosa, quannu ti dumandanu chi nni fa di tuttu stu sali… pirchì quarcunu ca ti dumanda ci sarà! A chi cosa ci dici ca ti servi?

PITRINU
Ci dicu ca staju pi fari un novu spirimentu, e di non diri a nuddu di tuttu stu largu consumu ca nni fazzu!

CRUCIFISSA
(Meravigliata) Ah, quindi sannu ca tu si un… scienziatu, e ha fari u spirimentu… cu sali? Ah, ora capisciu! E siccomu è ‘na cosa segreta, no japri nuddu a bucca, e così nuddu sapi ca tu… Ma… dimmi ‘nautra cosa, ta guardatu o specchiu? Chi ssi trasannatu, pari un scarricaturi di portu!

PITRINU
Finisti di fari u comiziu? Ah, senti, quannu rimini a pasta ‘nta pignata, comu a rimini?

CRUCIFISSA
Cu a cucchiara di lignu, comu voi ca rriminu, chi manu!

PITRINU
Ju non ‘ntinnia diri chissu, vuliva diri chi rimini girannu o solitu?

CRUCIFISSA
E certu, non s’ha fattu sempri così! Puru me nonna a girava di dda manera.

PITRINU
Eh no! Di ora ‘n poi, la girari o riversu pi sciogghiri u malocchiu! Viditi a chista comu girava a pasta! E comu havia di nesciri u malocchiu di sta casa! (Attimo di silenzio) E allura di unni ‘ncuminciu?

CRUCIFISSA
Di unni ‘ncuminci di ‘nzoccu?

PITRINU
Di jittari sali. ‘Ncuminciu di jintra l’armadiu, o du frigorifiru?

CRUCIFISSA
Di unni? Non t’arrisicari sai! L’armadiu… u frigorifiru… ma di unni ti vennu certi nisciuti?

PITRINU
U vo capiri, o no, chi è scacciari stu tintu malocchiu ca mi fici chista du latu!

CRUCIFISSA
Cu tuttu ssu sali, ci po’ salari tutta alivi di cuntrati du paisi e macari di chiddi di paisi vicini, avutru chi scacciari malocchiu! Chi poi dicu ju quali è stu mutivu di jittari tuttu stu sali casa casa! Picchì, picchì dici chi a notti sauti du lettu e non po’ dormi cchiù? E allura voli diri chi di ora ‘nn’avanti è signu chi di cafè non nna sentiri cchiù mancu u ciavuru!

PITRINU
Cafè? Ma quali cafè e cafè! Ca havi di poi chi rrivò chista, ca a mumentu mancu l’acqua mi bivu, picchì mi scantu ca mi fa vilenu. U vo capiri chi cu chista a ciancu non sugnu cchiù chiddu di prima!

CRUCIFISSA
Ti dissi, ca si pi chiddu di prima ti rifirisci macari a ddu dicursu (allusiva all’amoregiamento), havi di prima assai chi rrivò chista du latu ca… non sacciu cchiù mancu di unni si ‘ncumincia!

PITRINU
Ancora! Ti dissi chi è chista du latu ca non mi pirmetti cchiù di essiri chiddu ca era.

CRUCIFISSA
Ma picchì, cu ti cunvincisti ca eri prima, un supermenu? (Supermen).

PITRINU
Super menu, si! Ura di cunta è! Supermen vulivi diri! Supermen! Certu, propria supermen…

CRUCIFISSA
E ‘nzisti, oh! Tu mancu suttermen ha statu, pezzu di lagnusazzu ca si! Mancu a chissu ha saputu mettiri ‘mpegnu! E a quannu ti ci mittisti… ma non putivi cuntinuari a dormiri, non fusti capaci mancu di fari bonu u carusu… figghittu da mamma.

PITRINU
(Interrompendola) Chi cosa? Non fuvu bonu dici? Avemu un figghiu chi pari ‘n’atleta! Havi un cidiveddu chi pari un scienziatu…

CRUCIFISSA
Ma di cu sta parrannu, sempri di Vicinzinu?

PITRINU
E certu! Di cu allura? Di nostru figghiu si! Picchì, picchì havi ddu picculu difitteddu di… fabbrica?

CRUCIFISSA
Picculu difitteddu di fabbrica dici! Ah ma allura, è signu chi a signura du latu, veru ti scombussolò u cidiveddu! Voi ca chiamu a Vicinzinu e u guardi bonu, pi ricurdariti com’è?

PITRINU
Per ora non chiamari a nuddu, chi haju cosi cchiù ‘mpurtanti di sbrigari… anzi, sai chi fazzu?

CRUCIFISSA
Non mi diri chi a jiri a fari ‘navutru viaggiu di sali, chi sulu unni a stanza di lettu ci nné ‘mpustatu quattru currioli! Quattru currioli di sali ‘nna stanza di lettu! Du voti, du voti mi stava stuccannu li jiammi l’autra notti pi jiri o gabbinettu.

PITRINU
E bonu, bonu! Finisti cu sta missa cantata? Si quannu camini pari ‘na cataprasima, non vidi unni metti i pedi.

CRUCIFISSA
Puru! Ha sugnu puru ’na cataprasima! Comu, si tu ca mi va cumminannu i trappuli casa casa.

PITRINU
E bonu, ancora! Ju ti vulia diri chi ora… vistu ca sugnu tuttu sudatu, pigghiu e mi fazzu un beddu bagnu!

CRUCIFISSA
Eccu, bravu! Sai chi fai: cogghi quattru radici di valiriana, ‘na pocu di fogghi d’alloru, ‘na pocu di ciuri di camomilla, du puntagghi di rosamarinu, ci jietti dintra a vasca…

PITRINU
E facemu ‘na bedda pizza!

CRUCIFISSA
A pizza si, si continui così, ju, finisci ca fazzu a pazza, avutru chi pizza e pizza! Ssi cosi servinu ca ti rilassanu, trunzu di brocculu ca nun si avutru.

PITRINU
Mi rilassu dici? E comu, cu i radici da valiriana? Chi fogghi d’alloru? Cca, (indicando il sale) vidi? cu chistu e circari di jiutarimi, i radici, si! Guarda chi fai, japrimi a porta du bagnu chi ci trasu cu tutta a curriola.

CRUCIFISSA
E accussì ‘nfittamu puru u bagnu di pidocchi. Ma chi scanciasti u bagnu pu garaci? ‘Nta sta casa pari chi sta pi scoppiari a guerra, pi quantu trinceri sta facennu.

PITRINU
Ma quali trinceri, chi chistu ora u vacu tuttu ‘nna vasca di bagnu…

CRUCIFISSA
‘Na curriola di sali dintra a vasca di bagnu?

PITRINU
Certu, poi japru l’acqua e ciù squagghiu tuttu! Poi pigghiu e mi ci zziccu da ghintra. Ju dicu chi cu ‘na para di sti bagni sugnu appostu.

CRUCIFISSA
E certu, misu così, ammoddu ‘nna tutta ssa salamoria, puru mill’anni po’ campari!

PITRINU
A mia non mi ‘nteressa di campari assa, m’interessa di viviri picca ma bonu, e no cu tutti sti majarii ca mi sta facennu chista du latu. Arrivavu o puntu chi mi scantu a manciari picchì pensu chi pirsinu u pani mi putissi jiri di traversu.

CRUCIFISSA
Ju pinsava chi era sulu u travagghiu ca ti jiva di traversu.

PITRINU
Chi è, ricuminciamu cu nautra missa cantata? Ma non putiva, dicu ju, ristari nicu, nne brazza di me matri… bon’armuzza! Anchi siddu… povira fimmina, dicìa chi si stancava a tinirimi ‘nte brazza pi quantu era grossu; pensa chi nascivu ca pisava ottuchila e menzu!

CRUCIFISSA
Mancu un purceddu! E chi è cuntentu ca pisava ottu chila e menzu! To matri ti tinia ‘nte brazza, puuredda, picchì era cunvinta chi tu, cu tuttu ssu gran pisu, havia di veniri un artista, un geniu, non sapia ‘nveci ca u to pisu, era tuttu culu e nenti cidiveddu; picchì si l’avissi saputu, ora ca t’annacava! Ju dicu chi du barcuni t’avissi fattu vulari. Senti, scienziatu, non ciù diri a nuddu u discursu du sali, sai; picchì allura pi subitu o manicomiu ti chiudinu!

PITRINU
Tu avii di fari u parrinu, si sulu bona a fari vespiri e missi cantati. U capivu, voli diri chi ma japru ju a porta du bagnu (esce con tutta la carriola mentre la moglie lo guarda stupita).

CRUCIFISSA
E no! Si chistu cuntinua così… iddu ca cidiveddu non ‘nn’havia propriu, va finisci ca i senzi i finisci di perdiri d’un tuttu, e i prossimi currioli vattrova nni quali casa i porta (bussano). E cu è ora! Cu è?

TERESA V.F.S.
Io sugnu, cummari Teresa!

CRUCIFISSA
Chista arriva sempri a puntu giustu! E chi havi sempri a ricchi ppuiata o muru! Chi havi i ‘ntenni ‘mpicciati ‘n testa! Sintemu chi voli st’avutra ‘ntrichera! Trasiti, trasiti!

TERESA
(Ha il tempo di mettere i piedi dentro, e, siccome c’era il sale grosso per terra, cade, scivolando, come un sacco di patate). Oh Madonna! Ahi, chi botta! (Accorre aiutandola ad alzarsi) I rini, i rini mi rumpivu, cummari!

CRUCIFISSA
Matri chi botta! Aspittati, aspittati ca va’ajutu.

TERESA
Ahi! Non mi pozzu moviri cummari. Chi sorti di sgammariuni ca fici! Cummari v’aju a cunfidari un sigretu: havi di poi ca vinni sta nova vicina, chi già è a terza caduta ‘nta du jorna, va finisci chi mi ttaccu un cuscinu ‘nto d’arreri, armenu servi ca para a botta.

CRUCIFISSA
A chiddu ci avissi a veniri ‘na bona vota! (Pensa a quanto ha detto la comare) Chi dicistivu cummari? A nova vicina? Picchì vui…

TERESA
Chissa è ‘na fimmina ca porta attassu; ma non la viditi chi facci ca havi? Un sguardu ca pari di petra! Diu mi nni scanza!

CRUCIFISSA
A diri a virità, ancora na canusciu. Aspittati ca v’ajutu, videmu chi vi facistivu.

TERESA
Ahi, chi botta! I stiddi vitti, cummari! Ma chi vi caderu i perlini da collana? (La guarada meravigliata) Mo sapiti ca vi trovu strana! C’aviti?

CRUCIFISSA
Eccu ddocu, putìa essiri! Comu, vi stavavu rumpennu a nuci du coddu e aviti u pinseri di sapiri chiddu ca haju! Ma pi vui nne aviri sempri una?

TERESA
Chissu è u ringraziu, chi mi pigghiu pena pi vui? Scummettu ca i perlini ci mittistivu apposta vui, pi quantu mi rumpia u coddu!

CRUCIFISSA
Macari Diu! (Cerca di correggersi) No, nenti, vuliva diri macari Diu… nel sensu ca m’avissi disidiratu aviri a collana cu i perlini comu diciti vui. E poi, scusati, ju comu sapìa chi aviavu di veniri vui?

TERESA
E certu, ju schirzava cummari, non pensu ca vui avissivu disidiratu ‘na cosa di chista.

CRUCIFISSA
Di chista, megghiu! (Si ricorregge) Dicia megghiu nel sensu, chi ‘nveci di perlini, a collanna, avissi preferitu avilla di diamanti!
TERESA
U sapiti chi siti veramenti strana. Chi è, siti così picchì u cumpari non ha truvatu ancora travagghiu, veru?

CRUCIFISSA
Travagghiu si! U cumpari, dici chi è accussì stancu di circallu… u travagghiu, chi ora havi assai bisognu di ripusarisi.

TERESA
Ah si?

CRUCIFISSA
Ah, no!

TERESA
E ora, ora chi fa, vistu ca ci veni difficili ttruvallu? Sta facennu travagghi, dintra, di muratura?
CRUCIFISSA
Di mura…chi?

TERESA
Siccomu haju vistu chi trasi e nesci, spissu, cu a curriola…

CRUCIFISSA
Ah, ma vjiu chi a vui non vi sfuggi propriu nenti! Pariti ‘na telecamera di video sorveglianza ‘mpicciata a finestra! Ma… chi faciti, reggistrati ‘nto nastru puru tuttu chiddu ca succedi?

TERESA
‘Nto nastru propriu no… e poi non pensu ca sugnu sulu ju chi haju vistu u cumpari fari viaggi avanti e arreri cu a curriola.

CRUCIFISSA
Ah, si a curriola, veru è! Nenti, sapiti chi è, ca si fissò chi havi a… canciari i… mattonelli du bagnu, picchì dici chi non ci piacinu cchiù, e carria dintra currioli di sabbia.

TERESA
Pi daveru? E comu non havi picca chi facistivu travagghi ‘n casa? E menu mali chi dicinu ca c’è crisi!

CRUCIFISSA
(Risentita) Cummari! Ma allura non aviti propriu nenti avutru da fari di chi pigghiarivi i pinzeri du vicinatu? E poi, vui u sapiti com’è u cumpari, quannu si fissa di ‘na cosa…

TERESA
E videmu, (si avvia ad andare in bagno) pozzu vidiri chi tipu di mattonelli ci sta mittennu ‘nto bagnu?

CRUCIFISSA
Puru! Ma unni? Quannu? Unni jiti, chi me maritu è a nuda dda gghintra!

TERESA
(Stupita) A nuda? Travagghia… nudu?

CRUCIFISSA
A nuda si! Picchì unu non po’ travagghiari nudu dintra a so casa?

TERESA
U dicìa ju chi quannu trasivu vi visti strana…

CRUCIFISSA
Sintiti, cummari, dicitimi chiddu ca vuliti, picchì di tuttu amu parratu, tranni chi du veru mutivu du picchì vinistivu cca.
TERESA
Chi è, vi siddiastivu cummari? Avia vinutu… chi, siccomu ‘nte putìi non si rinesci a truvari cchiù sali…

CRUCIFISSA
E ‘nna certuni, mancu pidocchi!

TERESA
Ehm? Ma va viti fattu contraltari d’un bonu medicu, cummari?

CRUCIFISSA
Nenti non ci faciti casu. Mi stavavu dicennu chi non si po’ truvari sali…

TERESA
‘Gna sì, e non si capisci comu… pinsati chi c’è quarcunu ca dici chi ‘o paisi cè un scienziatu pazzu chi voli fari spirimenti strani; poi ci su avutri ca dicinu chi u sali manca picchì u parrinu c’arrivò ora, si sta facennu a scorta pi battisimi… picchì dici chi a genti di stu paisi nn’havi picca sali ‘n testa e nne battisimi voli abbunnari a manu.

CRUCIFISSA
E nn’havi tortu u parrinu a mettirinni un pocu di cchiù sali nna testa di tutti sti cucuzzuna? Scusati, si vannu dicennu puru chissu!

TERESA
Ma vui ci pinsati, non truvari cchiù sali mancu pi cunsari ‘na ‘nzalata! Mi pari di riturnari e tempi di quannu si vinnìa unni i tabacchini e cu a tassa… (Stupita) Cummari, non facemu ca u Statu… non sapennu cchiù chi tassi mettiri, ora voli rimettiri chidda du sali pi comu era ‘na vota e già cuminciò a mancari?

CRUCIFISSA
E chi nni sacciu cummari. Di stu Statu c’è d’aspittarisi unu di tuttu, puru chiddu di vidirisi mettiri ‘na suprattassa… cioè di pagari nautra tassa supra a tassa chi già pagamu; in pochi paroli: si unu paga ‘na tassa di centu euri voli diri chi pagherà nautra tassa supra i centu euri di tassa chi già paga… capistivu ora?

TERESA
No, veramenti no, capivu sulu tassi e tassi.

CRUCIFISSA
Vu spiegu megghiu: vui chi tassa pagati?

TERESA
Eh, avogghia quantu nni pagu! C’è chidda da munnizza, chidda di l’acqua, chidda da casa, chidda…

CRUCIFISSA
E bonu, bonu cummari! Mittemu sulu chidda da casa…, pi fari l’esempiu s’intenni, e mintemu puru chi vui, da casa, pagati… ducentu euri; voli diri chi aviti a pagari navutra tassa supra i ducentu euri da casa, così, unu, cchiù tassi paga e cchiù ci arriva di pagari; capistivu ora?

TERESA
Ah, si?

CRUCIFISSA
Ah, no! U sintistivu chiddu ca dissiru ‘nno telegiornali di l’autra sira?

TERESA
Cummari, havi già d’un pezzu chi non nni sentu cchiù telegiornali, dicinu sempri i stissi cosi: aumenti e tassi, tassi e aumenti, tantu chiddi ca su o guvernu chi pinseri hannu; ogni misi pigghianu ‘na muntagna di sordi! E dicitimi, chi dissiru di novu?

CRUCIFISSA
Dicinu chi a brevi metteranno puru a tassa supra a saluti; cioè si paga in basi a comu unu sta di saluti; cchiù bonu è di saluti e cchiù ci veni di pagari.

TERESA
Allura, vui… cu vostru figghiu… siti esenti, non avissivu a pagari mancu ‘na lira? U sapiti ca siti furtunata?

CRUCIFISSA
E certu, viditi vui chi furtuna ca jappi! Ora va finisci chi unu, pi stari megghiu, havi a stari mali!

TERESA
E certu! Così, si è esenti di tassi! Eccu, picchì vi dicìa di vostru figghiu. Voli diri chi èssiri malati è signu di bona furtuna!

CRUCIFISSA
E ci torna ca furtuna! Cummari, ju vi auguru di pagari sempri cchiù tassi, chi aviri a furtuna chi appi ju cu me figghiu Vicinzinu.

TERESA
Cummari, ju non vulia essiri…

CRUCIFISSA
Nenti, lassati perdiri, i guai sunnu di cu l’havi. Ora aspittati chi vaju e vi pigghiu stu sali (esce. Si sente che parla con Vincenzino). Veni cca, unni sta jennu tu navutru?

VINCENZINU VFS
To andando a patteggiare.

CRUCIFISSA VFS
Unni, a patteggiare? E cu ccu?

VINCENZINO VFS
Ton me!

CRUCIFISSA VFS
Ah, a passeggiare! Tu dicisti patteggiare.

VINCENZINO VFS
No patteggiare! Pa-tte-ggia-re. Capitti? (Entra Vincenzino vestito alla sanfrasò e con un paio di occhialoni scuri. Si va grattando come se avesse pidocchi. Tiene in mano una bottiglia di due litri d’acqua. Parlerà pronunciando la C e la S per T… insomma, come di solito usano fare quelli che hanno questi hendicap). Oh, tignora Tereta! Appetta la mamma?

TERESA
Ciao, Vicinzinzineddu. Mi sta facennu veniri a confusioni di comu ti gratti, mancu s’avissi i pidocchi! Si, si, a to matri spettu, chi mi duna ‘na picca di sali ca mi finiu.

VINCENZINO
Lo tai, tei fottunata te ti è finito il tale; io invete devo pottare ton me tempe la bottiglia.

TERESA
E picchì? Chi è na prummisioni?

VINCENZINO
Ma quale prommitione! In quetta cata, tempre tali, tempre tali! (Entra Crucifissa).

TERESA
Cummari, chi dici vostru figghiu, chi ci fati fari sempri i scali? Ah, ora capisciu! E certu, a furia di chianari, finisci ca suda e s’havi a puzzari ‘nta buttigghia a biviri! Nn’havi tortu u criaturi!

VINCENZINO
Ma te dite quetta, ma? (A Teresa, cercando di farle capire) No le ttale ton due TT, ma ton una: tale.

CRUCIFISSA
Cummari, lassati perdiri; u criaturi vulia diri chi ttale… che vorrebbe dire un tale, cioè un tizio, non si dici cu du tti ma cu una: tale, capistivu? (Teresa fa segno di no) No capistivu; u sapìa. Tiniti cca u sali, e… cumpaniaggiativillu picchì a caristìa longa è! (Teresa continua a non capire) Non capistivu nautra vota! E bonu, nenti ci fa.

VINCENZINO
Quetta la vedi, te tot’è? Una…

TERESA
Buttigghia.

VINCENZINO
Oh, finammente! E allora te vuol dire? Più tale (sale) più bevi, hai tapito?

TERESA
(Alla comare) Chi dici, cummari, chi haju u tappitu?

CRUCIFISSA
Vicinzineddu a matri, non stavi niscennu?

VINCENZINO
Ti, ti, fotte fotte, è meglio te vado. Tiao, tiao (esce grattandosi pure il di dietro).

TERESA
E ratta, ratta chi pari chi sunassi tuttu u jornu a chitarra. E dd’avutra buttigghia sa porta sempri pi d’appressu?

TERESA
E picchì sa va cunnuscennu pi d’appressu? Nun è chi è un votu?

CRUCIFISSA
U votu si, mancu si fussi a scola! ‘Un lu sintistivu ca dicia sempri sali! Vol diri chi secunnu unni havi di jiri, ci sunnu assai cchianati, e siccomu cchianannu si suda, ogni tantu si ferma e ‘mbivi. (Teresa non capisce) Chi è, mancu sta vota capistivu? Cummari, ma a oj non nni ‘nzirtati una!

TERESA
Ve cunfissari (Guarda un po’ in giro per non far sentire) chi havi di poi c’arrivò chista du latu…

CRUCIFISSA
Cca navutra ci nn’è!

TERESA
Chi dicistivu? Nni rrivò nautra ancora? Ma unni, cca? E ju non nni sacciu nenti!

CRUCIFISSA
E certu, picchì cca, i cosi, si non li sapiti vui, non l’havi a sapiri nuddu.

TERESA
Ma quannu! Ju non vulia diri chissu.

CRUCIFISSA
Vi vulia diri cca navutra ci nn’è, nel sensu chi puru vostru cumpari…

TERESA
U dicia, ju! Allura nun era a sula a pinsari chi chista… Ma l’aviti guardata ‘nta l’occhi?

CRUCIFISSA
‘Na canusciu vi dissi.

TERESA
Matri chi ‘mprissioni ca fa! Pari ‘na morti ‘n vacanza! (Bussano. Le due hanno un sussulto). Corpu di sangu un motu mi fici pigghiari!

CRUCIFISSA
E cu è ora? (Rivolta verso la porta) Cu è?

NEDDA VFS
(Parlera scandendo i tempi e in tono spettrale) Ju sugnu donna Nedda, a nova vicinedda.

TERESA
(Le due cominciano a tremare dalla paura) Idda, idda è cummari! E unni mi mmucciu, unni? Curru unni vostru maritu!

CRUCIFISSA
(Sta per avviarsi e Crucifissa la trattiene per i capelli adirata) E ci torna cu me maritu! No capistivu chi è a nuda?

TERESA
E nenti ci fa, cummari! (Bussano ancora).

CRUCIFISSA
Non vi muviti di cca! Ca i jammi vi rumpu. (Rivolta verso la porta) Jamu avanti, trasiti!

TERESA
(Teresa si mette dietro Crucifissa). Cummari, e ora non si stocca u coddu macari idda cu ddi perlini ‘n terra?

CRUCIFISSA
Bonu, così, a me casa non ci metterà cchiù pedi st’aceddu di malauguriu!

TERESA
Allura vui, veru pi chissu i mittistivu i perlini, pi…

NEDDA
(Vestita di nero con strani ninnoli addosso. Ha lo sguardo cereo e parla come se sentenziasse brutti presentimenti. La guarderanno entrare aspettando che cada, ma lei cammina come se niente fosse, le due si guarderanno meravigliate). Buon giornu signura Crucifissa, così dicinu ca si chiama. Havi u nomi chi è già un programma e vulennuci ancora diri di cchiù, haju la mprissioni chi farà la fini di Gesù. Vinni, quantu canusciu li me vicineddi, (Guarda Teresa nascosta dietro la spalla di Crocifissa) e puru a vui dicu d’arrè li spaddi. V’annunzio ca oj nun è pi nenti un bonu jornu.

CRUCIFISSA
(Impaurita) Chi-chi ‘ntinniti di-diri?

NEDDA
‘Ntennu avvisarivi ca prima ca scura succederanno strani eventi.

TERESA
(A Crucifissa) Chi dissi? C’arrivanu i venti? Venti forti? E di unni, di maistrali, di punenti?

CRUCIFISSA
Eventi, cummari, eventi! Ih, ma siti dura! (Impaurita, a Nedda) Di, qua-quali eve-venti vi rifiriti? E unni, unni arriverannu? Nni quali casa si è lecitu?

NEDDA
Avete paura? E di cosa, se non ho ancora aperto bocca? Sono venuta, se mi prestiate un po’ di sale, mi serve per curare tanti mali!

CRUCIFISSA
Mi dispiaci do-donna Nedda, ‘nn’havia un pocu e ciù desi a cummari Teresa; sapi, ‘o paisi è difficili truvari sali.

NEDDA
Dicinu chi su ccattò un scienziatu pi fari u spirimentu, ju ‘nveci non ci cridu tantu. Però vi dicu chi, pi aviri lu spirimentu bona riuscita, a cu javi sali è ‘mpericulu di vita.

TERESA
(Temendo una disgrazia, glielo da di corsa) Tiniti, tiniti donna Nedda, u dugnu a vui stu sali, a mia nun giuva propriu! Voli diri chi manciu greviu, servi chi m’aiuta a manteniri bonu u polisterolu. (Glielo da).

NEDDA
Grazii donna Teresa, pi chistu vi rrialu ‘na sorpresa; vi la dugnu a so tempu e lu ricordu sinu ca campu. (Sentenziosa, a Crucifissa) Mentri a vui, ca di sali dicistivu di u ‘nn’aviri, si veru nun fussi, aviti cosi di vidìri. Vi saluto e… nni videmu quantu prima. (Esce, mentre le due si guardano colme di paura).

CRUCIFISSA
E allura… me maritu ca javi tuttu ddu sali e ci doli u cori… è signu chi… (fa segni con le dita indicando morte).

TERESA
Vostru maritu! Vostru maritu… chi? (Crucifissa, dalla paura si è defecata un po’ di sopra; Teresa sente brutto odore e si tappa il naso guardando la comare) Cummari, nun è ca… (Crucifissa si guarda mortificata il di dietro e poi riguarda la comare dispiaciuta. Si mette la mano sul di dietro ed esce per andare in bagno. La comare stava seguendola e lei, fermandola le fa segno d’andare via, e usciranno entrambe, Teresa uscirà di casa, e l’altra in bagno, sempre con la mano dietro a tappo).


FINE PRIMO ATTO

SECONDO ATTO

(Scena, come la precedente, Pietro seduto, mentre la moglie inveisce su di lui per averla costretta ad andare da padre Liborio a benedire il sale che sarebbe servito per gli scongiuri di Nedda)


CRUCIFISSA
Ma u capisti chiddu ca mi facisti fari?

PITRINU
Ma ju…

CRUCIFISSA
(Adirata) Zittiti! Jiri unni patri Liboriu pi binidiciri u sali pi scacciari u malocchiu, e dopu vai mi ti cunfessi e chi ci dici o parrinu, chi fuvu ju a cunsigghiariti di fari chistu!

PITRINU
Si, però…

CRUCIFISSA
Ancora parri! Zittiti ti dissi! U capisti ca facisti du piccati ‘nta ‘na botta! U primu è chiddu ca dichiarasti u falsu ‘nto confissionili, e u secunnu, chi è cchiù gravi, è chiddu d’aviri ‘ncurpatu a mia ca non ci trasia nenti, e non sulu, ma m’appi puru a pigghiari i rimproveri di patri Liboriu duranti a missa cantata da duminica e davanti a tutti i parrucchiani! Chi mala fiura!

PITRINU
Senti, ma non putemu canciari discursu?
CRUCIFISSA
Canciari discursu! E comu? Prima metti i castagni ‘nto focu e poi voi chi sunnu l’avutri a pigghialli! Chi poi, chiddu ca vulissi capiri ju è, ma qual è stu malocchiu ca ti fici donna Nedda?

PITRINU
Quali è dici! ‘Mprimisi, ‘mprimisi non pozzu truvari travagghiu! Ti pari nenti!

CRUCIFISSA
E chi ci trasi donna Nedda cu travagghiu; tu havi di poi ca vinisti a cunzumari a mia… mmalidittu ddu jornu! chi non travagghi, avutru chi donna Nedda e donna Nedda! Non pensi chi si, ‘nveci di pirdiriti cu ssa fissazioni ca haj du malocchiu, carriannu sali e ‘mpicciannu nutilarii nne mura e d’arreri i porti, t’avissi jutu a circari pi daveru u travagghiu a sta ura l’avissi truvatu già d’un pezzu? Tu, u travagghiu non è chi un lu po’ truvari, nun lu vò truvari.

PITRINU
Secunnu, secunnu, ti pari nenti chi a notti non pozzu chiudiri un occhiu…

CRUCIFISSA
E non fussi megghiu chi i chiudissi tutti dui, armenu mi cunfurtassi dicennu ca dormi, e no chi spettu ca tu…

PITRINU
E terzu ancora, u pettu, havi di po’ chi rrivò chista, chi ogni tantu mi trema così forti chi pari ca u cori si nn’avissi a nesciri di fora.

CRUCIFISSA
Ancora cu stu pettu! E comu, u dutturi non tu controllò dicennu chi u cori l’haj d’acciaju?
PITRINU
E allura com’è chi ogni tantu mi vennu sti forti palpitazioni? Sti trimulizzi? Sti fribillazioni! Sai chi fazzu, Ora vaju a chiamu a donna ‘Nzula a majara e mu fazzu scacciari d’idda stu mal’occhiu (si alza per andare).

CRUCIFISSA
Unni donna ‘Nzula! Comu, dici d’aviri a chi fari già cu ‘na majara e nni va cerchi a nautra una! Tu non va a nudda menza, si non prima veni patri Liboriu. E’ cu tia ca havi di parrari. (Entra Vincenzino sempre con la bottiglia in mano e che si gratta).

VINCENZINO
Mà (mamma) tto venendo.

PITRINU
Dimmi ‘na cosa tu navutru, com’è chi dintra a machina trovu spissu cosi to: ‘na vota l’occhiali, nautra vota u fazzulettu… non è chi tu hai nautru paru di chiavi?

VINCENZINO
Lo vedi mà, ora vole intoppare a me delle tue cote.

PITRINU
No, no, di cosi di to matri!

VINCENZINO
Io ditevo delle tue, no delle tue.

CRUCIFISSA
Giustu dici, a matri, lassilu parrari.

VINCENZINO
Hai vitto?

PITRINU
E alloggiu, si. Rispunni ti dissi: com’è chi trovu cosi to dintra a me machina?

VINCENZINO
E intitte (insiste)! Ti pare te la finitte. Non lo to tome è te tono nella tua macchina le mi tote, fotte fotte, tte li metti tu e poi diti te tono io, buggiaddo tei!

CRUCIFISSA
Ora rispunni a mia: unni sta jennu di prima matina?

VINCENZINO
A ppatto.

CRUCIFISSA
A patto… di ‘nzoccu?

VINCENZINO
No a patto a patto! (Sillabato e facendo come se passeggiasse) A ppa-tto. Hai tapito?

CRUCIFISSA
Ah, e già mi l’havia scurdatu ca tu… giochi chi paroli! Vulivi diri a spassu.

VINCENZINO
Ti ti, popio cotì! A patto. (spasso). Tiao tiao! (esce grattandosi).

CRUCIFISSA
Chissu di comu si gratta, va finisci chi a peddi si scippa. E poi sempri cu dda buttigghia china d’acqua pi d’appressu…, ma ‘ntantu ju ‘un lu trovu così salatu u manciari, com’è ca chistu dici d’aviri sempri siti. Un ghiornu di chistu mi ci mettu pi d’appressu, vogghiu vidiri a chi ci servi tutta st’acqua… chi poi dintra non è ca bivi così tantu.

PITRINU
U megghiu e iddu, ca si metti cu dda facci ca pari fissa…

CRUCIFISSA
‘Nveci tu mi vulissi fari puru agghiuttiri chi è scaltru, veru?. Dicu u putivi fari u sfurziceddu in cchiù a quannu a quannu ti ci mittisti.

PITRINU
(Toccandosi forte il petto) U cori, u cori! Curri, va chiama u medicu! Oh, matri chi trimulizzu! Comu batti forti! Chi fu, chi successi?

CRUCIFISSA
(Preoccupata) Aspetta, aspetta, fammi avvidiri.

PITRINU
No, no, non mi tuccari ca è peggiu; curri, va chiama u medicu.

CRUCIFISSA
(Preoccupatissima) Aspetta ca mi mettu ‘na cosa di supra (esce nell’altra stanza per prendere qualcosa e quando rientra ritorna tutto normale). Non ti moviri, chi a mumentu vegnu.

PITRINU
(Sempre toccandosi il petto ma rasserenato) Spetta, spetta non ghiri cchiù a nudda menza ca si firmò di battiri, e chi battiri ca fa quannu ci pigghia! (Bussano).

CRUCIFISSA
(Soprassalta) Corpu di sangu! E cu è ora? Quarchi ghiornu di chistu, a mia, mi sauta u cori! Cu è?

PADRE LIBORIO
Io, sono, padre Liborio. Si può, si può signora Crocifissa?

CRUCIFISSA
Trasissi, trasissi parrinu (entra padre Liborio con un fazzoletto rosso in mano; fazzoletto che sembra una bandana).

PADRE LIBORIO
Buon giorno a voi. Certo che questa strada così in salita, devo proprio dire che fa uscire gli occhi dalle orbite.

PITRINU
(Alludendo ai viaggi con la carriola) E semu dui! A mi a u dici, parrinu! C’è di jittari u vilenu a fari ssa cchianata.

CRUCIFISSA
Ci fazzu un pocu di cafè, patri Liboriu?

PADRE LIBORIO
No, grazie Crocifissa, preferisco, prima d’ogni cosa, parlare con tuo marito, devo tornare subito in chiesa.

CRUCIFISSA
Allura voli chi vi lassu suli?

PADRE LIBORIO
No, no! Per quello che devo dirgli, è bene che ascolti pure tu. Allora, Pietro, intanto, per quello che hai combinato… (a Crucifissa) e lo sai pure tu, (a Pietro) ci sarebbe quasi da scomunicarti. Come ti permetti a confessare una cosa falsa? Ah, ma vedrai che per questo c’è già chi sta aspettando per accoglierti come si deve. (Adiratissimo) All’inferno, all’inferno andrai a finire!!! (Pitrinu ha un grandissimo sussulto di paura. Anche Crucifissa, non si aspettava simile reazione). Secondo, hai fatto apparire tua moglie complice di una cosa che lei non c’entrava niente. (Adiratissimo) Vergognati!!! (Ancora sussulti). Per ultimo, e non certo meno grave, è quello di vederti tranquillo dopo averla combinata così grossa. Morirai dannato!!!

PITRINU
(Si alza fuori di se e inveisce di tutto punto contro il prete) Oooh!!! così di vermi vossia mi fa assartari!!! Ma non ci pari chi sta esaggerannu! Mancu me patri tutti sti gran rimproveri. U ‘nfernu, u purgatoriu! Moriri dannatu! E chi fici! U cunfissassi ju a vossia pi vidiri chiddu chi ha cumminatu! O si convinciu veramenti di essiri u sustitutu du Padraternu, supra sta terra! Comu, ‘nveci di farimi capiri u sbagghiu chi boni maneri pi quantu capisciu megghiu e mi pentu, mi fa sautari u cori a ‘ntrasattu! Iddu ca già sauta pi fatti so…

PADRE LIBORIO
(Additandolo) Tu, tu non sei in te, sei stato posseduto dal demonio! Come osi parlare così a un vicario di Cristo?

CRUCIFISSA
U lassassi perdiri, patri Liboriu, chi rispettu, iddu, non nn’havi mancu pa so stissa pirsuna.

PITRINU
Ma sintiti a st’avutra! Nun è chi vi mittistivu d’accordu pi farimi nesciri i sensi d’un tuttu! Ca chisti modi su! Chista manera è, di veniri a me casa e ‘mpaiarimi davanti così? Mancu s’avissi cumminatu ‘na stragi!

PADRE LIBORIO
(Molto cattedratico) Dici questo perché non sai il valore che abbia la confessione, essa è la parte essenziale e primordiale del sacramento della penitenza.

CRUCIFISSA
Patri Liboriu, e vossia penza chi così, iddu, u potti capiri megghiu?

PITRINU
E allura spiegamillu tu, chiddu ca dissi u parrinu, vistu chi pensi di essiri sperta e sapiri unu di tuttu.

PADRE LIBORIO
(A Crucifissa) Su, spiegaglielo tu quello che ho detto.

CRUCIFISSA
Ju capivu sulu: senza sali e partenza.

PADRE LIBORIO
Senza sale si! In questo paese, il sale, è diventato linguaggio comune. Almeno ne aveste un po’ nella zucca. Dicevo essenziale della penitenza.

CRUCIFISSA
Parrinu, a chiesa havi bisognu di un linguaggiu cchiù semplici; u populu non è studiato comu a vossia. Livaru u latinu pi capiri megghiu, e ora ‘ncuminciamu cu tutti sti paroli difficili; a genti, va finisci ca ci cala a testa puru chi non capisci nenti. Ora u sapi chi fazzu, priparu ‘na picca di cafè, e… cu calma, ripigghiamu u discursu di prima.

PADRE LIBORIO
In nchiesa, in chiesa devo andare. (A Pitrinu) E tu, lasciati almeno dire una cosa: la signora… la tua nuova vicina, che tu ritieni sia una megera, è solo una donna umile, che ama venire le domeniche a messa; è timorata da Dio, e ama la poesia, e, quasi sempre, quando parla si esprime in versi: sia in dialetto che in italiano. Si, è vero, sembra alquanto strana, ma è solo la sua natura a farla apparire così, niente di più; quindi, scordatelo questo maledetto malocchio e leggi quando puoi, l’ignoranza è lunico vero male che affligge l’uomo. Dalla signora, cerca invece di prenderne esempio, venendo in chiesa; è da poi che ti sei sposato che non entri nella casa del Signore. Hai mai pensato invece se qualcuno stesse combinando degli scherzi a tuo sfavore? Non t’è mai venuto il dubbio? Pensa, pensa bene prima di agire. Ora vado, i parrocchiani mi aspettano, mi farò sentire. E… ricordati, la casa di nostro Signore è sempre aperta.

PITRINU
(Dispiaciuto) Ssa benedica parrinu, e mi pirdunassi pi chiddu ca ci dissi un mumentu fa.

PADRE LIBORIO
Non sono io che debba perdonarti, sta molto più in alto colui che può farlo. (Si avvia, poi si gira) … se lo farà!

PITRINU
(Gli fa un gestaccio. Il prete era già uscito e non se ne accorge) Tiè! Tiè! Aceddu di malaguriu! (Si avvicina alla porta da dove è uscito il prete e fa dei scongiuri). Acqua davanti, ventu d’arreri e balatuna ‘mmenzu i pedi. Si nni ju finarmenti! Viditi signuri me chi lavata di facci dintra a me casa!

CRUCIFISSA
Tu, tu ti lamenti, ca ti lavò a facci dintra a to casa! E ju, ju c’avissi a diri ca ma lavò fora da me casa e cu a chiesa china di cristiani!
PITRINU
E bonu, non ci pinsari cchù, oramai passò. Senti ‘n veci, ma tu u capisti bonu chi cosa vulìa diri u parrinu cu discursu du scherzu chi curcunu mi voli cumminari?

CRUCIFISSA
E picchì talìi a mia?

PITRINU
E allura chi fazzu, ciù dicu a ‘na seggia, ‘nveci di dillu a tia? (Sospettoso) O puru haj u carbuneddu vagnatu e…

CRUCIFISSA
O Madonna, navutra ci nni sta pigghiannu! E tu pensi chi ju haju tuttu ssu tempu di giucari chi scherzetti cu tia!

PITRINU
(Pensieroso) Allura… po’ essiri… a cummari! Chi veni spissu pi ‘na scusa e… vo vidiri!

CRUCIFISSA
Tu dicia ju chi a signura du latu non era chiddu ca pinsavi tu!

PITRINU
Si, ma a mia u stissu non mi cala. Sarà ca scrivi romanzi, sarà ca scrivi poesii… e poi, non ti pari ca chiddi ca scrivinu poesii sunnu puru menzi partuti di testa! Certi paroli ca scrivinu, u sapi Diu di unni i vannu a pigghianu!

CRUCIFISSA
Artisti, su artisti, bestia! Tu sai chi voli diri artista? (Pitrinu la guarda senza capire). Eccu ddocu! Leggi, leggi, sceccu, chi a ‘gnuranza ti sta manciannu vivu.
PITRINU
Ah, ma oggi, a chiddu ca vju, divintavu u bersagliu di tutti!

CRUCIFISSA
Non si tu a essiri bersagliu, ma a to ‘gnuranza orba. Non vidi ca t’agghiutti tuttu chiddu ca vidi e chiddu ca dicinu. E chissù picchì? Picchì?

PITRINU
Nàutra! ‘Ncuminciamu cu i quiz ora! Sintemu, picchì?

CRUCIFISSA
Ma picchì si (allussivo al sapere) nudu!

PITRINU
(Si guarda i vestiti) Uhm!

CRUCIFISSA
Si, si, guardati i vistita. Si nudu e crudu!

PITRINU
E certu, cu crudu, ora si ca finivu di capiri!

CRUCIFISSA
Nudu, non mi rifiria a nudu di fora, ma a nudu di dintra… vacanti, mancu? Tu non si carricu di malocchiu, si carricu di ‘gnuranza, eccu picchi pensi chi a signura… (bussano). Chi ghiurnata movimentata di prima matina! E cu è ora? Cu è?

TERESA
Ju sugnu, cummari Teresa.

PITRINU
Ah, idda è! Ora muta ca è circari di capiri a stavutra…

CRUCIFISSA
‘Nveci di cuntinuari a circari di capiri a chistu e a chiddu, picchì pi prima cosa non ‘ncuminci a capiri a tia stissu? Pirdemu sempri tempu circamu di capiri a l’autri, e poi, cu semu veramenti mancu nui lu sapemu, però ‘nn’avemu a ‘ntricari e sapiri cu sunnu l’autri! Chissu è u maluchiffari.

PITRINU
Ju, si prima ‘un capisciu tuttu chiddu ca mi sta succidennu, tu ‘nn’haj di parrari! Un ghiornu a machina, non parti; nautru jornu rresta a spia di l’ogghiu addumata; nautru ancora attrovu tri roti da machina ‘nterra, e così via, e poi, comu si non bastassi, stu forti trimulizzu ‘o cori. Ti pari nenti tuttu chistu?

CRUCIFISSA
Picchì non cerchi di darici ‘na giustificazioni a ogni cosa ca ti capita: ddumò a spia di l’ogghiu, e allura è signu chi ‘nna machina hai di canciarici l’ogghiu!

PITRINU
Ma unni, quannu! Chi ciù canciavu chi mancu havia ‘na simana! (Bussano ancora) Ora, lassa ca trasi a cummari, quantu videmu comu parra, comu si movi… quantu vidu si è idda ca… (torna a bussare).

CRUCIFISSA
Zittuti, zittuti ora! e cerca di non farici capiri nenti. Trasiti cummari, a porta aperta è. (Entra Teresa).

TERESA
Ah, puru u cumpari c’è a chiddu ca vju!

PITRINU
Scusati, unni vuliavu chi havia di essiri?

CRUCIFISSA
O manicomiu! A cummari pinsava sicuramenti chi, siccome nni ‘na famigghia di genti normali si usa chi l’omu va a travagghiari, idda pinsava ca tu…

PITRINU
Troppi cosi pinsati tu e a cummari. Cchiù tostu, nnu diciti u motivu da vostra visita, picchì nuiautri aviamu un pocu di cosi da fari.

TERESA
U mutivu è, chi siccomu vitti nesciri u parrinu da vostra casa, subitu mi misi pinseri ‘n testa, e dissi: cu sapi ‘o cumpari chi ci pigghiò!

PITRINU
(Facendo scongiuri) ‘Nta lingua v’avissi a veniri! Ca chisti maneri su! Chi cosa vuliavu ca m’avissi pigghiatu? Ma viditi a stavutra tappinàra, signuri me!

TERESA
(Offesissima) Ih! A mia sti cosi! Non vi facìa così bastasunazzu!

CRUCIFISSA
(Teresa è risentita) Pirdunatilu cummari, sapiti chi è, ca oj non c’è; non vu dissi?

TERESA
(Riflettendo) Ah, a oj… non c’è? (Pietro fraintende).

PITRINU
(Pensando che le due abbiano un accordo) No, no, ci sono! E sapiti chi vi dicu, chi non mi movu di cca pi nudda cosa ‘o munnu, si non mi diciti chi cosa avjavu ‘ntesta di cumminarimi?

TERESA
(Non capisce) U capivu, allura è signu ca mi nni vaju, vistu ca… (ironica) non c’è.

CRUCIFISSA
Chi vuliti ca vi dicu cummari. Però puru vui, ca vinistivu pi quantu nisciu u parrinu da nostra casa… E chi è! Non semu mancu privi di riceviri dintra unni nuiautri, a cu vulemu nui!

PITRINU
Cummari, dicitimi ‘na cosa, ma vui… (si tocca il petto e comincia gridare dalla paura) Ajutu, ajutu! Datimi ajutu! U cori, u cori! U dutturi, chiamati u dutturi! Prestu, prestu ca staju murennu!

TERESA
(Le due, preoccupatissime cercano di soccorrere Pietro. Teresa gli avvicna la mano al petto e l’allontana di corsa impaurita). Bih Cummari! U cori pari chi mi stava ristannu ‘n manu di comu ci battiva veloci, ma veloci! Chi fazzu, curru pu dutturi o pigghiu un pocu d’acqua cu zuccaru?

CRUCIFISSA
(Più confuse che persuase) Aspittati, aiutatimi a ssittallu ‘nta poltrona, po’ essiri chi sta cchiù commiru.

PITRINU
U cori, u cori di fora mi nesci! (Entra Vincenzino con la faccia e le mani sporche di unto nero, come se avesse fatto il meccanico. la bottiglia vuota e il telefonino in mano. Guarda i tre e ride).
VINCENZINO
Pecchè tiete metti cotì?

CRUCIFISSA
A to patri ci batti forti forti u cori.

VINCENZINO
Ma te lui non ha niente! (Indicando suo padre).

PITRINU
(Si rasserena) Ah, mi passò, signuri vi ringraziu! Chi palpitazioni!

VINCENZINO
Hai vitto te non aveva niente! Te ti ditevo.

TERESA
Cummari, ora comu mi nni vaju, a prima cosa ca fazzu è chidda di passari di unni me cucinu Angelo, è un bravu cardiolugu. Non vi prioccupati chi ju ci staju bona cu iddu, e ci fazzu fari ‘na bedda visita ‘o cumpari, sapennu chi ciù dicu ju, mancu sordi si pigghia. Ora comu nesciu, vaju di cursa.

CRUCIFISSA
Grazii, grazii, cummari, u Signuri vi nni rennerà meritu. (Dubbiosa, a Vincenzino) E tu comu facivi a sapiri chi to patri non havia nenti? (Cerca di nascondersi il telefonino) E di unni t’arricogghi cumminatu così? Chi ssi lordu! E ca fattu u meccanicu? E u telefoninu, cu ssi manu ‘ngrasciati! Dammi, dammi cca co vaju a puliziu. (Guarda la bottiglia) Già tutta ta ‘mbivisti l’acqua? Va finisci chi così, di quant’acqua ti ‘mbivi, i ranunchi ti cantanu ‘nta panza.

TERESA
Po’ essiri chi va unni Pasqualinu u meccanicu, picchì si voli ‘nzignari u misteri, e chiddu ci fa maniari tutti cosi?

CRUCIFISSA
Cu, iddu? U misteri si! U veru misteri so patri ciù sta ‘nzignannu, e comu apprenni bonu! (Bussano). E cu è ancora? (A Vincenzino) Vicinzinu va japri e vidi cu è.

VINCENZINO
Mih! A me mi tecca! Tempe io ti devo andare ad apire in quetta cata!

CRUCIFISSA
U viditi, chi vi dicia! Ci siddìa macari a japri a porta! Va grapi e vidi cu è, ti fazzu avvidiri sempri io ti fazzu avvidiri! (Va ad aprire e perde tempo a guardare fuori) Cu è?

VINCENZINO
(Girandosi) E’ quella tignora ttana.

TERESA
Cummari ma ttana chi voli diri? Picchì di comu para vostru figghiu… nun è ca si manciò menza parola?

CRUCIFISSA
Forsi voli diri strana, curiusa ‘nzumma.

VINCENZINO
Te (che) diti, la fattio entare o ppetta fuori? (Quasi sottovoce per non fare sentire alla signora fuori) Minta t’è butta mà!

CRUCIFISSA
Ah, nenti di menu! Sicuramenti è chidda du latu, vui a canusciti.

TERESA
Ah, chidda ca parra ‘n poesia?

CRUCIFISSA
Si, propriu idda.

VINCENZINO
Allora, te diti? Enta (entra), o no?

CRUCIFISSA
E falla trasiri, a vo lassari fora?

VINCENZINO
Ti, ti! Fotte, fotte (forse) è meglio lattialla fuori, pecchè quetta ti (ci) fa la maarìe a papà!

NEDDA
Entro, signora, o torno un'altra volta?

CRUCIFISSA
No, no, entrassi (errori voluti) pure! Cummari chista è ‘na fimmina struita, sintistivu comu parrava a vota passata, e si ci havi di parrari allitterati, si nno facemu mala fjura (Entra).

VINCENZINO
(Impaurito) Mà, io ccappo a naccondemmi; ccappa, ccappa pure tu, te no ti fa i malottio (malocchio) (I due scappano per l’altra stanza).

NEDDA
Buon giorno a tutti voi; le dirò prima di poi: suo figlio sembra scemo, ed è furbo; vuol che rimanga o tolgo il disturbo?

CRUCIFISSA
Ma quanno mai! Per noiatri è un prio vedilla! E’ veru cummari chi è un prjo?

TERESA
Eh, avogghia!

CRUCIFISSA
Allora, mi dicesse; a chi cosa avessimo l’onore che noi l’avrebbimo quani?

TERESA
(Meravigliata) Uella! Cummari, a chiddu ca vju siti bona allitrata! Però circati di parrari cchiù facili, sinnò finisci ca mi veni difficili capirivi.

CRUCIFISSA
E nenti ci fa, dopu vu spiegu. (Poi a Nedda) Ce la potesse addumannare una ddumanna? (Fa l’occhialino alla comare, convinta di essere veramente colta).

NEDDA
Prego, domandi. Si esponga e dica; mi chieda e parli senza far fatica.

CRUCIFISSA
Le volessi chiedire: come qualmente lei non ci avessi fatto caso dello nomi chi ci hanno miso. (Quasi a mo di sfottò) Nedda! A lei ci avessi piaciuto Nedda?

NEDDA
Non è il nome che rende l’uomo buono e scaltro; per quello ci vuol ben altro!

CRUCIFISSA
E va beni, va beni, non si ci appricasse. Si per lei ha andato beni quillo nome, per mia non ci facesse niente, non si nni ‘ncarricasse. Ora mi dicesse perché ha venuto.

NEDDA
Da poi che ho messo piede in questa casa; son più confusa che persuasa. Chiedere le volevo ancora un po’ di sale; ho della conserva che rischia d’andar male. In paese, trovar non posso nemmeno una zollina; mi son detto: corri, va dalla vicina!

TERESA
Cummari, a vui tocca di parrari, faciticcilu avvidiri chi non siti du menu.

CRUCIFISSA
Aspiittasse ccani che cenne porto una sbrizzidda; picchè in paise non ci nn’è hanno manco una larmidda.

NEDDA
Ah, anche lei poeta! Brava!

CRUCIFISSA
Mi arrancio ‘na picca.

NEDDA
Scrive versi in dialetto?

CRUCIFISSA
Proprio ni lletto no; jarzata, e quanno si po’. Ora, quarmenti, aspittasse e non ci l’avisse a male, che ci vajo a rrantìo una picca di sale (esce per l’altra stanza).

NEDDA
E lei, signora, pure lei si esprime in versi?

TERESA
Ju, a diri a virità, prifirisciu spremiri i robbi; i versi i fazzu cu i manu, così (comincia a mimare dei versi con le mani. I pollici rivolti verso l’alto per indicare ok) Per esempio, quisto volesse dire ok; (poi i pollici verso il basso) mentre quistavotro volesse dire… come quarmente, tanno, quanno ai tempi di Cristo c’erano i gradioli nell’arena e combattevano tra di essi…

NEDDA
Ah, i gladiatori nelle arene!

TERESA
Sisse, proprio chisse! (Entra Crucifissa con un po’ di sale in una tazzina).

CRUCIFISSA
Tenisse, ho arrantiato solo quisto.

NEDDA
Grazie, grazie assai; mi ha tolto dai guai. La tazzina gliela dò dopo; non verrò certo per altro scopo. Vi saluto e grazie ancora, ci vedremo domani a buon’ora. (Esce).

CRUCIFISSA
Spiramu chi nno sali ca ci desi, non ci su pidocchi mancu sta vota.

TERESA
A discursu di pidocchi! U sapiti, cummari, chi havi ‘na pocu di jorna ca mi manciunia a testa!

CRUCIFISSA
Eh, a testa è ‘na cosa ‘mpurtanti, vi cunveni farivilla cuntrullari bona! Vi stava dicennu chi haju ‘na strana ‘mprissioni, chi sta nova vicina mancu vi vidi! Cuminciò ca minutidda, e avemu a vidiri unni amu a jiri a parari!

TERESA
Chi vuliti diri chi sugnu ‘mpiccicusa?

CRUCIFISSA
(Irnonica) Cu, vui? Ma quannu mai! L’aviti presenti u film di “Venti mila leggi sotto il mare”, ca ‘na priova, cu i branci si purtò o funnu du mari, un bastimentu chi non finiva mai? Vui siti peggiu!

TERESA
Allura è tempu persu ca vi dicu picchì havia vinutu.

CRUCIFISSA
Ma quannu mai! U sapiti comu si dici? “Trenta e dui vint’ottu!” Chi è? Non mi diciti ca capistivu!

TERESA
(Cercando di capire) Trenta e… dui… vin..t’ottu? No Veramenti… no. Forsi vuliavu diri menu dui!

CRUCIFISSA
Eccu ddocu! U sapìa! E’ un modu di diri, cummari; comu per esempiu: “supra a guaddara u cravunchiu”. Chi è cumu diri chi ‘o difficili si junci u complicatu.

TERESA
Tutti li stranizzi li trovu ‘nta sta casa: vostru maritu di travagghiairi no nni voli sentiri mancu u ciavuru; vostru figghiu, chi non rrivu a capiri ‘na virgola di chiddu ca dici; vui parrati cu ssu italianu strittu! Ci ammancava puru sta vicina cu a poesia; e ora è fatta. U sapiti chi fazzu, cummari? Vistu chi vostru maritu non havi nenti… cioè, non è chiddu ca pinsava! pigghiu e mi nni vaju pa casa. Si aviti bisognu, chiamatimi chi subitu sugnu cca.

CRUCIFISSA
E a vui bisognu ca vi chiamu c’è! Non u sapiti prima di mia chiddu ca po’ succediri!

TERESA
Eh, cummari, mancu si fussi pi daveru ‘na majara, di comu diciti!

CRUCIFISSA
E vui pinsati chi si così fussi, mi nni facissi cchiù miravigghia! Ah, sinti, a discursu di majarii, ma vui, quannu cuciti a pasta, comu a rriminati ‘nta pignata? Così (facendo il verso giusto, in senso orario), o così (all’incontrario).

TERESA
Comu s’ha riminatu sempri; così. (facendo il versoi giusto). E chi ci trasi a majiaria cu rriminari a pasta ‘nta pignata? Cu a majiarìa, non si rimina propriu a pasta!

CRUCIFISSA
(Stupita) Ah, no, non si rimina?

TERESA
E certu, si lassa cociri senza tuccalla; si ‘mpiccica voli diri chi a vostra casa è signu ca c’è fattu u malocchiu; si ‘nveci si coci senza ca ‘mpiccica, voli diri chi malocchiu non ci nne.

CRUCIFISSA
(Sorpresa) Allura non si rimina… propriu?
TERESA
Non si ‘nfila pi nenti a cucchiara ‘nta pignata, si nno comu faciti a sapiri si dintra a vostra casa c’è u malocchiu! Ora vi salutu cummari, nni videmu quantu prima (si avvia dimenticandosi uno scialle che aveva addosso).

CRUCIFISSA
Su diciti vui! (Teresa esce, ed entra guardingo Pietro).

PITRINU
Chi è, non c’è? Si nni ju?

CRUCIFISSA
Cui di dui: a cummari, o a nova vicina?

PITRINU
Nun è chi a cummari è megghiu da nova vicina! Si po’ sapiri chi ‘ntinniavu tutti dui, quannu diciavu chi ju c’era… nun c’era… (Entra Vincenzino. Bottiglia in mano).

VINCENZINO
Ttiao a tutti, tto andando a ppatto.

CRUCIFISSA
Eh, no! Tu, sta vota non haj unni jiri!

VINCENZINO
Mih, mà, devo andare in un potto!

PITRINU
Unni a jiri ‘o portu?

VINCENZINO
No al potto! In un potto.

PITRINU
Ora si ca capivu!

CRUCIFISSA
Senti ‘na cosa, unni è u telefoninu? Chi u lavavu ora ora. (Bussano) E cu è ancora? Cu è?

TERESA
Ju sugnu cummari.

CRUCIFISSA
A cummari! Comu si nni ju ora ora!

PITRINU
Capaci chi si scurdò a dummannariti quarchi cosa ca ci sirvia.

CRUCIFISSA
Trasiti, chi è apertu (entra Teresa).

TERESA
E chi spuntanu comu i funci! Tutti dui cca su!

PITRINU
Chi è, ‘ncuminciamu u discursu di prima? Vu scurdastivu chi chista è a nostra casa? Unni vuliti chi aviamu a essiri?

TERESA
Cummari, pi e vitari chi riapremu u rigistru, ju turanvu pi dirivi chi m’havia scurdatu a sciallìna (la prende), e vistu ca ci sugnu vi dumannu ‘na picca di…

CRUCIFISSA
Sali!

TERESA
E poi diciti chi sugnu ju a majara; si un pocu, si ancora nn’aviti.

VINCENZINO
Mà, io ecco.

CRUCIFISSA
Unni è, ti dissi, u telefoninu? Chi ancora, sicuramenti è vagnatu e comu ammacchi i tasti si nni po’ jiri ‘ncortu circuitu.

VINCENZINO
E’ attiutto (asciutto), e te l’ho in tacca.

CRUCIFISSA
Lassalu dintra, tantu a chi ti servi?

VINCENZINO
Mi tevve, mi tevve! (Serve). Ttao, ttao. (ciao). (esce).

CRUCIFISSA
Ci servi, ma a chi cosa ci servi, chi non telefona mai e non ricivi mancu telefonati! Chistu mi pari ca va divintannu troppu mistiriusu. Ma un ghiornu di chistu, ju mi ce mettiri a cura.

PITRINU
Cummari sapiti chi faciti, datici ‘na ucchiata vui a me figghiu. Vui dati menu ‘nta l’occhi di nuiautri, chi ‘nto mentri me mugghieri vi pripara u sali. (Bussano).

CRUCIFISSA
E cu è ora? Cca ci voli unu assittatu arredi a porta, mancu si fussi a casa du sinnacu, ora ci voli! (Va ad aprire) Prego si accomodi. (Entra il dottore con la borsetta in mano).

DOTTORE
Oh, Teresa, tu qui!

PITRINU
Ammanca ca nna calamu ‘nto statu di famigghia, dutturi.

DOTTORE
Eh, si, Teresa è una bravissima donna! Si prende sempre i pensieri di tutti!

CRUCIFISSA
Non ci nni scappa una, Diu binidica!.

DOTTORE
Allora (a Crucifissa), cosa c’è che non va nel cuore di suo marito?

CRUCIFISSA
Chi voli ca ci dicu, dutturi, ogni tantu ci pigghia stu forti trimulizzu o cori…, dici iddu, e poi, dopu ‘na picca ci passa. Non amu caputu u motivu.

PITRINU
Ajutu, ajutu, dutturi! (Il dottore si appresta a soccorrerlo) M’ajutassi ca staju murennu! U cori, ucori!

DOTTORE
(Va per toccargli il petto ed esce dalla tasca interna della giacca un piccolissimo cellulare e lo guarda stupito). Ma…

PITRINU
Dutturi, chi fici, mi ni scju u cori du pettu, non sentu battiri cchiù!

DOTTORE
Sente, sente come vibra? Qualcuno starà sicuramente chiamandola.

CRUCIFISSA
E chissu non è u telefoninu di Vicinzinu? Chi fici, tu desi a tia?

PITRINU
U miu, u miu è chistu. Allura… era chissu chiddu ca trimava? E ju…

DOTTORE
Questo è segno che lei non lo utilizza mai il cellulare! Però neanche deve tenerlo vicino al cuore; sa che le onde fanno male, specie al cuore.

TERESA
(Sbalordita) Nenti di menu, chissu era? E nuiautri chi cu a cummari curriamu a destra e a sinistra circannu pirsinu l’acqua cu zuccaru! E cu è, cumpari, cu è ca vi chiama?

PITRINU
E chi nni sacciu ju di cu è ca mi chiama. ‘Na simana fa u ccattavu e mu misi cca…

DOTTORE
Ma qualcuno saprà del suo numero! Aspetti un po’, me lo dia che gli do una controllata… se lei permette. (Guarda la chiamata) Qui c’è scritto che ha chiamato un certo Vincenzino; sapete chi è?

CRUCIFISSA
Cu è, ddu crastu di me figghiu! Eccu cu era la majarìa! Vuliti vidiri chi… (Entra Vincenzino, sempre sporco e la bottiglia vuota).

VINCENZINO
Ti è mà, vuliti vidiri ch ti ‘ntiti mali u papà!

CRUCIFISSA
‘Ntantu u telefoninu ora tu sequestru, e scummettu puru ca ‘nduvinu di unni veni? Chi cosa isti a manomettiri sta vota ‘nta machina di to patri, pezzu di crastu ca si? (Al marito) Vo vidiri chi sta vota non ti funzionanu i frecci? Scummetu chi sacciu puru a chi cosa t’ha sirvutu l’acqua?

TERESA
E certu, cummari, a lavarisi i manu dopu avirisilli allurdati manianu fila e parti du muturi!

CRUCIFISSA
A jittatura, u malocchiu, u sali… chi dintra nn’avemu ‘na muntagna!

TERESA
Allura… vostru maritu, nun era sabbia ca carriava dintra! Era sali! E ‘o paisi si parrava di u scienziatu… du parrinu ca…

DOTTORE
Allora… in paese… il sale…

PITRINU
(A Vincenzino) E tu, tu non parri? Non rispunni?

VINCENZINO
Voi vedere te ora la toppa è mia!

CRUCIFISSA
A toppa? U catinazzu ora ci mettu ‘nna ssu telefoninu! Anzi, unn’è?

VICINZINU
(Scappa tenendosi la tasca col telefonino) No, non te lo do, non te lo do il telefonino.

PITRINU
Di dda, dutturi, u chiappassi di dda! Veni cca, fermati! (Continueranno ad entrare e uscire dalle scene inseguendo Vincenzino; poi si abbasseranno le luci e rimarranno tutti bloccati assumendo una posizione che tenevano in scena prima, e, sotto l’occhio di bue, entrerà Nedda che dirà la morale davanti al prosenio).

NEDDA
Quannu la gnurànza pigghia cumannu, / tuttu lu rrestu è tristizza e malannu. / Cridemu pirsinu a malocchi e jittaùra, / tintu cu trasi nni ssa malavintura. / L’omu po’ aviri tuttu l’oru du munnu; / ma si havi gnuranza ca nun canusci funnu, / a nenti servi dda gran ricchizza, / vivrà ‘na vita di ‘mbrogghi e amarizza. / Nun su li sordi ca renninu l’omu ranni, / ne mancu li so vesti di fini panni; / e’ lu sapiri ca renni la vita ‘mpurtanti, / china di gioj, amuri, ducizzi e canti. / Scutatimi, e du me diri pigghiati cunsigghiu, / comu lu patri lu duna a lu figghiu: / circati d’apprenniri, sinu ca putiti, / e amativi tutti, sinu ca muriti.


FINE