I PARRUCCHIANI RI DON FEFE’

commedia brillante in due atti di 

Rocco ChinniciPersonaggi

Pasqualinu capo famiglia
Santuzza moglie
Fifiddu figlio
Carmela mamma di Santuzza
don Fefè parroco del paese
Japicu
Grazia parrocchiana
Catarina moglie di Jacopo
Luciana nuora


(Un baglio, qualche botte piccola e altre grandi. Pasqualinu, bottaio di professione è intento a riparne una, mentre parla animatamente con la moglie, Santuzza, cercando di dissuaderla per questa sua continua insistenza nello stare sempre appresso la chiesa e il parroco don Fefè, trascurando invece quelle che sono le faccende di casa).


PASQUALINU
Ma dicu jò, nun ‘nn’havia chiffari stu patri Fefé, cu sta camurrìa di via crucis! (Si fa il segno della croce chiedendo perdono al Supremo per quella parolaccia) Pirdunatimi, signuruzzu. Nun ci putiva dari ‘n’autra parti o me figghiu! Chi sacciu… san Petru, o puru… san Jachinu; no, san Ciuvanni! Ora mu vo diri signuruzzu beddu, comu fazzu jò? (Pasqualino sta per perdere le staffe) Unni a vaju a ‘ntrovu ‘na peddi di pecura? (Ri prende a lavorare).

SANTUZZA
Ma dicu jò, comu ti spercia di cuntinuari a travagghiari, sapennu chi nni manca a peddi di pecura pu figghittu! Comu fazzu a truvalla? Unni è ca vaju a cercu? (Pasquale continua a lavorare disinteressato alle continue lamentele della moglie). U figghiu... (guardando il marito indispettita e sillabando le ultime parole) si propriu voi chi tu ricordu, nun è sulu miu; di tutti ddui eni!

PASQUALINU
(Tra se, con rabbia contenuta) Ah, Signuruzzu! Signuruzzu! Dammilla sempri sta forza di suppurtalla!

SANTUZZA
Chi è, non senti? Cu tia parru!

PASQUALINU
Senti, ta pozzu dari ‘na manu?

SANTUZZA
Oh, si smuviu, finarmenti! Parra, parra e spicciti ca u tempu strinci e Pasqua fa cuntu chi rriva.

PASQUALINU
Si ti stuccassi li jammi ‘na bona vota e pi sempri e ti stassi dintra (Santa, rimane sbalordita) a dari ‘na manu a to matri, ca duna nummari da matina a sira, ‘nveci di curriri comu a l’autri appressu a stu… patri Fefé, nun pensi chi fussi a megghiu cosa? Nun pensi chi u signuruzzu fussi cchiù cuntentu, vidennu chi duna adenzia a to matri? Sempri a chiesa, sempri a chiesa! Picchì non ti maritavi un parrinu?

SANTUZZA
(Meravigliata) Patri, figghiu e spiditu santu! E ancora chi spettu chi mi juta a circari a peddi! 

PASQUALINU
(Sempre col tono duro) A peddi si; jò a peddi a tia a facissi! E a tutti dd’autri stracqua quagghi (schiffarati) comu a tia, chi pari ca a casa survizza di fari nun ‘nn’avissivu propriu! Signuri me, nun vidinu l’ura chi gghjorna, e subbitu a chiesa... chiesa e chiesa! Lu signuruzzu nun havi bisognu chi vi mustrati a genti; si po’ priari anchi stannu dintra, e… megghiu ancora, (sottolineato) facennu li sirvizza! E dannu adenzia o patri e matri, quannu hannu di bisognu. Ora et labora; chi è non tu dici chistu u parrinu?

SANTUZZA
(Sbalordita) Santissimi armuzzi du priatoriu, quantu è assatanatu! Lu latinu si ‘nsigno puru, oh! Ora dicu jò, si po’ sapiri chi ci ‘ntrasi patri Fefé unni stu discursu da peddi? E poi, me matri nun havi nuddu bisognu di mia.

PASQUALINU
Nun havi bisognu di tia! Cusciuta e cusciuléra chi nun si avutru! Ma comu nun havi bisognu! Sta sempri ‘nchiusa unni dda stanzitta da matina ‘n sinu a sira, puuredda, aspittanu chi ti ricogghi, pi putiri scanciari du paruleddi, e tu...

SANTUZZA
Senti, nun japremu ancora stu discursu di me matri. E poi, ti dissi, chi ci ‘ntrasi puru u parrinu unni stu discursu?

PASQUALINU
Unni stu discursu? Tu m’ha diri ‘nveci unni quali discursa nun ci ‘ntrasi u parrinu! (Ricorda alla moglie tutti gli impegni che ella ha con il parroco) E allura, dunqui… Sona a campana da chiesa: (sdolcinato) “mischinu ‘nza comu sta patri Fefé, sulu, senza nuddu di so parenti; chi dici u ‘nvitamu a oj a manciari cu nuiautri? U sai, stasira c’è u consigghiu da pastorali, e u parrinu voli mi ci vaju. (Continuando sempre sdolcinato) Bih! Bih! Bih! Bih! Bih! Già sabatu è! e nun avemu a jri a pulizziari a chiesa ca dumani ci sunnu li cumunioni! E poi si dintra, a casa, resta ‘ngrasciatu nun ci fa nenti. (Supplica il signore per quelle cose storte) San Ciuseppi, oh san Ciuseppi! (Ritorna ad ironizzare come se fosse dispiaciuta) Ih, chi camula! U sai, patri Fefé organizza un viaggiu cu pulman a Madonna o’ Tindaru, e già nni scrissi ‘nna lista”… (Riprende il suo tono adirato) Ma nun è ca ‘na vota… dicu ‘na vota, stu parrinu v’avissi dittu: “ma a casa non avete mai niente da fare?” No! Mu vo diri chi parrinu è stu patri Fefé? Un parrinu, avissi a educare a teniri juncjuta la famigghja, no d’accussì, ca ti ‘nzigna macari a essiri rispustéra, e aviri a lingua longa, bastasunazza ca nun si javutra!

SANTUZZA
‘Ntantu, bastasa, c’è to matri chi nun ti ‘nsignò bona a ducazioni, e ‘n’autra cosa ancora è chi tu havii di fari l’attori, no u buttaru. Ma comu, u primu tu, comu vidi a patri Fefé, diventi chi pari ‘na jatta ‘mbriaca: (Adesso è lei che ironizza il marito) “ah, patre Fefé, ce ne vorressero cento como a lei, sulo sulo che nni tiene il paese ‘n trippo! (‘n muvimentu) (E’ un modo di dire ai capretti quando saltellano) E ora…

PASQUALINU
E ‘nzisti, oh! Ti pari chi a finiu! Ma quannu, quannu chissu! Forsi quannu rrivò, chi parìa un parrinu all’antica, un parrinu appostu. Minchiuni! Ora ci voli, comu ci tira i difisi; e menu mali chi ti ttruvavu di nomu Santuzza, picchì si ‘nzamà ti chiamavi comu a figghia di donna Maruzza: Selvaggia, ‘nn’aviamu di cuntari.

SANTUZZA
Oooh, ‘nzumma! Dico jò, a finisci di fari tutti sti predichi e mi juti a circari sta peddi, o no? Nun eri cuntentu puru tu, ‘n sinu a l’autru jeri, quannu seppimu chi Fifiddu havia di recitari? Chi tu jittasti d’arrè u cozzu?

PASQUALINU
Ah! E cuntinua ancora! Ma nun lu vidi chi staju travagghiannu, non vidi chi staju pinsannu pi comu mettiri supra la pignàta; vulissi avvidiri si non travagghiassi mancu jò e mi jittassi da matina ‘n sinu a sira comu a tia puru a chiesa, comu avissimu a fari a man-cia-ri! Mulu fausu chi nun si autru! Levati, levati di cca, tu cu tutta a recita! Chi vuiavutri... chisalòri (genti di chiesa) sulu bonu a chissu siti: rricitari! Oh, santa Maria vergini, dammi la forza! E poi, unni a vaju a pigghiu sta pecura?

SANTUZZA
(Corregendolo) A peddi, basta sulu a peddi.

PASQUALINU
E unni vaju, mu vò diri, a circari sta pecura?

SANTUZZA
A peddi, ti dissi sulu a peddi! Picchì non ci u dici o zù Janciljnuu jamba longa, u picuraru?

PASQUALINU
E certu, vaju e ci dicu: zù Jancilu, chi fà, mu fa un fauri, ci a leva a peddi a ‘na pecura ca mi giuva? Senti, picchì non ti fa dari chidda di to matri ‘nveci… chidda ca teni e pedi du lettu, chi già è bella e pronta, ‘nveci chi vaju sbattennu a destra e a sinistra?

SANTUZZA
Ora, Santa Madunnuzza di Tagghiavia (santuario di Tagliavia)! Ma u sai tu chi peddi è chidda chi havi me matri e pedi du lettu? E’ ‘na vurpi, ‘na vurpi è! (Meravigliata) l’ha vistu mai a San Ciuvanni cu a peddi di vurpi a spadda? Ora dicu jò, ma comu potti nasciri così babbasunazzu!

PASQUALINU
Senti, nun vidu propriu chi c’è di miravigghiarisi tantu, gran pezza di zaurra ca si! U sai quantu picurara stissi sbagghianu, e ‘nveci di ‘na pecura si carricanu e spaddi un cani di mannara! E allura?

SANTUZZA
(Stupita) No, no no no no, nun po’ essiri! Tu, sta notti durmisti sicuramenti cu culu a ll’aria e u cidiveddu ti nisciu da bucca! Chi ci ‘ntrasi ora u picuraru cu cani di mannara?

PASQUALINU
Ah, picchì tu dici chi u picuraru ‘nveci du cani s’havia di carricari a vurpi? (Santuzza continua a guardarlo sbalordita, mentre entra Fifiddu).

FIFIDDU
(Poverino, è scemo, e parlerà come tale) Mà, diti (dici) u parrinu… 
PASQUALINU
(Ironico e con rabbia contenuta) E ti parìa! U parrinu! E cu è stu parrinu? (alla moglie) Tu u canusci?

FIFIDDU
(Guarda meravigliato sua madre, e chiede di suo padre) Mà, ma ti havi? Ti tenti bonu? Ti havi a fevi? (frevi). (A suo padre) Tenti (senti), e a me mi tonotti? (conosci). (Silenzio) Dimmillu, cu tugnu! (cu sugnu) Dimmi cu tugnu!

PASQUALINU
Cutugnu!

FIFIDDU
No tu, cutugnu, ju cu tugnu! Avanti, dillu cu tugnu.

PASQUALINU
Cutugnu!

FIFIDDU
(Piagnucoloso e un po’ adirato) Mih, mà! Ttu riti tu, ti mi diti cu tugnu.

SANTUZZA
Talé u capivu, quantu mi vaju a rizzettu un pocu a casa, picchì tantu u capivu chi ora è u mumentu du babbiu. E quannu dici tu, ti smovi a jri a circari ssa peddi (esce). 

PASQUALINU
(Un po’ adirato) Senti, mi lassi travagghiari tu ‘n autru, chi si veni u zù Japicu pa butti nun è ancora pronta! 

FIFIDDU
Tenti, non tè (c’è) bitogno te ti ‘ncatti (incazzi); picchì ti ‘un mi diti cu tugnu, ju di cca un mi mmovu (smovu), u capitti? (Attimo di silenzio) Tenti, con te pallo.

PASQUALINU
Dicu ju, quantu voi pi jritinni a guadagnari u panuzzu a ‘n’autru postu? 

FIFIDDU
Ti ttota? U panuttu, ti! Pi pima cota… anti, pi pimittima cota, ju tugnu to figghju, o ti piati o un ti piati. Teconno (secondo), teconno, ti ma jri a tticcari a peddi di pecura, te fari tan Tuvanni (Giuvanni), e ne menti, te l’atto (l’altro) antòra (ancora) è tiddu (chiddu)... ta ti un mi diti cu tugnu, ju di cca ‘un muntu! (smuntu), e u ttu Japitu ‘nn’havi di ppittari (spittari) a butti. (Silenzio) Te diti?

PASQUALINU
(Rabbia molto contenuta) Senti ‘na cosa; si jò ti dicu, ddocu… cutugnu, comu dici tu, poi ti nni va, e a peddi ta va cerchi puru cu to mà? (Silenzio) Cu tia parru!

FIFIDDU
E ti, ti!

PASQUALINU
Cutugnu! (Fifiddu lo guarda e aspetta in silenzio, mentre Pasqualino riprende a lavorare) Ih, e chi spetti, (spetti) chi passa a banna (banda) o a curriera, pi jiritinni?

FIFIDDU
Tenti, è tempu pettu (persu) chi fa u ccattu (scaltru), è vintiri jò; antora (ancora) un l’ha taputu.

PASQUALINU
(Continua a non capire, e si contiene dalla rabbia) Ora dicu jò, si po’ sapiri chi ci fici o Signuruzzu, pi mmiritarimi chistu? Si po’ sapiri chi vò e ti nni va?

FIFIDDU
(Piagnucoloso) Tu nun lu dicitti cu tugnu.

PASQUALINU
Ah, no? (Grida perdendo la pazienza e gridando) Cutugnu! Cutugnu! Cutugnu! U sentisti ora, o ancora no? 

FIFIDDU
(Piagnucoloso e dispiaciuto) Tu, un ti parri ttu (cchiù) cu mia! Mih!!! (esce piangendo, ed entra Santuzza).

SANTUZZA
Finisti di jttari sti gran vuci, gran pezzu di armalazzu di boscu? Ma si po’ sapiri a oj chi hai? Si po sapiri chi ti fici ddu nucenti ca chianci?

PASQUALINU
No, no, no, ju di stu bagghiu mi nne jri, mi nne jri! Nun pozzu ‘nfuddiri cu vuiautri. Un pocu to matri cu tutti li so fuddìi, un pocu stu to figghiu, un pocu d’avutra gran camurrìa du parrinu… ddocu. Cuntinuannu di stu passu o manicomiu mi portanu.

SANTUZZA
Sintemu ora picchì t’hannu di purtari o manicomiu. E quannu dici tu a finisci di mettiri sempri u parrinu ‘n menzu i pedi. Chi c’è di ‘nfuddiri? Nun lu putivi fari cuntentu a to figghiu? Chi ci avissi vulutu a diricci: (ironica) tu si Fifiddu, no! Cutugnu, cutugnu, cutugnu!

PASQUALINU
Ma jddu non mu dissi Fifiddu!

SANTUZZA
(Ironica) Ah, no, non tu dissi Fifiddu? e jò? Si jò ti dicissi: cu sugnu? tu chi mi rispunnissi?

PASQUALINU
Ca locca, chi ti rispunnissi, Santuzza!

SANTUZZA
Ah, Santuzza; e u criaturi quantu voti tu dissi: cu sugnu?

PASQUALINU
(Capisce e si spiega l’equivoco) Cu… tugnu, cu… sugnu. Viditi chi sorti di epriquopo!

SANTUZZA
(Ironica) Epriquopo, si! Equivoco! Equivoco! Nun ti pari chi to figghiu parra centu voti megghiu di tia! (esce).

PASQUALINU
Stu parrinu a oj mi fici sfasàri. E ju chi ancora dicìa… e ’nn’havia di diri: cutugnu! (Chiama Fifiddu per cercare di farsi perdonare, ironico e cantilenando) Fifiddu, Fifidduzzu! Veni, veni ccà o papà.

FIFIDDU
(Un po’ seccato) Ti vò?

PASQUALINU
Dimmi ‘na cosa, ancora arrabbiatu si? Jò havia caputu chi tu mi dicivi cutugnu… nel senzu di cutugnu, u capisti?

FIFIDDU
No, cutugnu! Cu-tugnu, ttaccatu (staccatu) u capitti?
PASQUALINU
Si, si u capivu, u capivu! Cu tugnu, comu cu sugnu! E tu, tu si Fifiddu!

FIFIDDU
Oh, finammenti! Picchì un ti ‘ntigni a parrari comu a mia, ‘nveti di parrari ca ‘un ti capitti nenti! 

PASQUALINU
Ah si? allura jò... sugnu chiddu can un parra...

FIFIDDU
Ti, ti! Popio cotì! E ora, pà, ti diti, tti (ci) jamu a ticcari a peddi? 

PASQUALINU
E no! chissu no! Comu ristamu, tu scurdasti? Ristamu chi si ti dicia cu eri, ci havii di jri cu to matri a circari a peddi.

FIFIDDU
(Piagnucoloso) Mih, tu me mà t’è (c’è) iri unni a mannara du pituraru (picuraru)?

PASQUALINU
Picchì, ti cadinu i vrachi a jricci cu to matri? 

FIFIDDU
(Meravigliatissimo) Chi diti? i vati? E chi tunnu i vati? Coti unni ti mentinu i piori? (fiori).

PASQUALINU
Se, cosi unni si mentinu i mulinciani!

FIFIDDU
Ah, coti ri l’ottu? (l’ortu).
PASQUALINU
(Con rabbia contenuta) Si, cosi di novi! Uhm! Ma dicu jò, ci vo jri a circari sta peddi cu to mà?

FIFIDDU
Pà, me mà è ‘na fimminedda; comu tti (ci) veni dda, unni i peturi (pecuri) ta ci tunnu i tani (cani) rotti, rotti?

PASQUALINU
‘Na fimminedda si! To mà è un masculu fallutu, e comu arriva unni i pecuri, i cani di mannara, chissi grossi grossi comu dici tu, comu a vidinu, scappanu di cursa e cu a cuda ‘nmenzu i jammi. (Cerca di dissuaderlo) Ma poi, dicu jò, nun po’ fari ‘n’autra cosa cchiù semplici, facili facili, e ti nni nesci di cursa?

FIFIDDU
E ti tota?

PASQUALINU
‘Mbrogghici o parrinu chi ti senti mali, e san Ciuvanni ciù fa fari a iddu, accussì sa va cerca iddu ssà camurria di peddi… ca poi, dicu ju, sta nuvità a iddu ci vinni da peddi di pecura e spaddi? 

FIFIDDU
No, no! Ju a patti a vogghi fari! E poi, ti diti, tu n’autu! Mai l’ha vittu i tantutti (santuzzi) ri tan Tuvanni, chi havi a peddi nne ppaddi (spaddi)?

PASQUALINU
I santuzzi? E chi ci trasinu i santuzzi? Nne santuzzi… comu dici tu, veru l’haju vistu a san Ciuvanni cu a peddi di pecura supra i spaddi; ma nne santuzzi, no quannu si junci cu l’autri apostuli. Dimmi ‘na cosa l’ha vistu mai nno firmi da morti e passioni, a san Ciuvanni cu a peddi di pecora e spaddi?
FIFIDDU
Veramenti, veramenti un l’haju vittu popia (propria).

PASQUALINU
E allura, mu vo diri qual’è lu mutivu di circari sta peddi?

CARMELA
(Mamma di Santuzza; già da diverso tempo ha perso il filo della ragione, e spesso inveisce col primo che le capita). Fifiddu, veni cca, unni si?

FIFIDDU
(Gridando) Un ti tugnu!

CARMELA
Ah, un ci si? E unni si?

FIFIDDU
Mancu ju u tattu (sacciu); comu u tattu tu dicu.

CARMELA
Se, se!

PASQUALINU
(Meravigliato) Ah, quindi tu… nun sa unni si, e comu u sa ciù… dici?

FIFIDDU
Ah, no! Ti tapìa (sapìa) t’era (ch’era) cca, un mi lattava cchiu mpati!

PASQUALINU
‘N veci così, giustamente, nun lu… sapi?

FIFIDDU
Ca tettu (certu), un lu tintiti ca tu (ciù) ritti!

PASQUALINU
(Sempre più confuso) E già, veru, ciù dicisti; e siccome ciù dicisti, idda…

FIFIDDU
‘Ntiti (‘ntisi) ca un ti tugnu! U capitti ora?

PASQUALINU
Ah, ora capivu! Allura si ju ti dicissi: “Fifiddu, unni si?” Tu mi rispunnissi: “Un lu tattu!” E ju…

FIFIDDU
No tattu! Tattu!

PASQUALINU
E si, si, tattu…

FIFIDDU
Pa, tetti mumenti, tu pari chi futti timunitu.

PASQUALINU
Puru! 

FIFIDDU
Ta tomu ti rippunnu ca un ti tugnu, ti tugnu cca e tu mi viri!

PASQUALINU
Ah, già! E... siccomu to nanna un ti visti si ‘nghiutti chi tu non ci si, e... 

FIFIDDU
Ti, ti! (Pasqualino non capisce) Un lu capitti? E’ fatili fatili.
PASQUALINU
Pi tia.

CARMELA V.F.S. 
Fifiddu! Rrivasti?

FIFIDDU
No, no, fotti, fotti, rrivu dumanattira! (dumanassira).

PASQUALINU
(Meravigliato) Certu, picchì ora si… (alludendo al cervello) partutu! O megghiu... si-ti partuti. Ma… dimmi ‘na cosa, ha mai pinsàtu, acchi jornu di chistu, di partiri pi ddavveru cu to nanna pi jri a Lurdis?

FIFIDDU
Pà, comu ti viri chi tu a Luditi un t’ajutu popia. Ju dicu chi ti (si) tu ‘nveti t’avitti (c’avissi) bisognu di fariti ttu viaddeddu (viaggeddu).

PASQUALINU
Ah, quindi ju… fussi puru u scimunitu da famagghia, e...

FIFIDDU
Ah, ti pareva te eri ccatto (scaltro)? 

PASQUALINU
Allura... è signu ca a Lurdis ci vaju... ju?

FIFIDDU
Ti, ti, divintatti (divintassi) ccu (cchiù)… ttroito (struito)! Capitti? (Si sente chiamare da fuori).

DON FEFE’ V.F.S.
Pasqualino! Mastro Pasqualino!
FIFIDDU
Pà, chittu u parrinu è! E ti voli? Havi a cuntari a butti?

PASQUALINU
(Meravigliato) Havi a cuntari? E c’havi a fari u cinsimentu di butti?

FIFIDDU
No cuntari! Unu, dui tri... ma cuntari...

PASQUALINU
Deci, vinti, trenta...

DON FEFE’
(Entra padre Fefé. Stanco. Ha con se un involto). Per tutti gli apostoli che salita per arrivare sin qui!

PASQUALINU
Chi è, parrinu, l’occhi di fora ci nisceru?

DON FEFE’
Tieni, ti ho portato la pelle di pecora, così Fifetto ne sarà contento. E’ vero, Fifetto?

FIFIDDU
Ti, ti, attai attai! Me la potto povare? (provare).

DON FEFE’
Veramente no; sai, è una pelle da poco scuoiata.

FIFIDDU
(Non capisce e chiede a suo padre) Chi ditti, pà?

PASQUALINU
(Che non ha capito) Nenti, dici chi ha sculatu picca… è ancora vagnata, ‘nzumma! E comu asciuca ta provi.

DON FEFE’
Ma quando mai! Squoiata, squoiata nel senzo ch’è stata tolta da poco alla pecora… (segnandosi) poverina. (A Fifetto) Ora dimmi Fifetto, la parte di san Giovanni, l’hai… studiata?

FIFIDDU
Ti, ti! Me la tto (sto) integnando co mia mate (madre); lei me la dite e io te (ce) la tico, lei me la dite e io te la tico. Lei me la....

PASQUALINU
(Lo interrompe) Se, se! E tu ce la dici. U capì, u capì u parrinu, ti pari chi è scimunitu... mi scusassi, nun vulìa diri... (Fifetto prende l’involto ed entra in casa). Parrinu, ma picchì non ci dava ‘n autra parti o criaturi; ‘un lu vidi comu… parra, ‘nzumma?

DON FEFE’
Caro Pasqualino, che importanza ha! Tu pensi che se san Giovanni… quello vero s’intende, avesse parlato così, non sarebbe potuto diventar santo?

PASQUALINU
Parrinu, ju parru pa genti, pa genti parru; vossia pensa chi rriva a capiri corchi cosa di stu san Ciuvanni di me figghiu? Nun pensa chi sta morti e passioni po’ finiri a ridiri, e a genti si fa i scianchi ‘nveci di chianciri?

DON FEFE’
Ma quando mai! Vedrai, invece, che la gente si commuoverà tantissimo. (Entra Santa).

SANTUZZA
Oh, ssa benedica parrinu! Comu mai… 

DON FEFE’
Ho portato la pelle a Fifetto, se… lo avete a piacere.

SANTUZZA
Pi ddavveru? Ca certu ca semu cuntenti! Comu, no! (Al marito) Oh! U vidisti? (alludendo alle scenate fatte con suo marito poco prima) E finarmenti finiu sta commedia!

DON FEFE’
Perché… Fifetto non recita più?

SANTUZZA
No, no, certu ca recita! Mi riferiva a ‘n autra commedia chi stava facennu jò cu (ironica) me ma-ri-tu.

DON FEFE’
Ah, state provando anche voi una commedia?

PASQUALINU
Eh, parrinu, nuiautri… vossia havi a sapiri, chi cu me mugghieri avemu un copioni... così si dici, veru?

DON FEFE’
Si, si, hai detto bene, copione.

PASQUALINU
Ma... rossu, così rossu, chi pi ‘nsignarinillu ci voli ‘na vita... forsi, e allura, spissu, ci damu ‘na ripassata; anchi siddu idda havi di ripetiri sulu fissarii.

SANTUZZA
Nun ci dassi cuntu, parrinu, ca iddu puru avennu a parti cchiù… (alludendo) ’mpurtanti, nun sapi mai chiddu ca dici.

DON FEFE’
Scusate, e qual’è questo copione? E’ bello? E’ di un autore contemporaneo? Chi è, chi è quest’artista? 

PASQUALINU
Sicuramenti vossia nun lu canusci, si chiama… Cespiru.

DON FEFE’
Cespiru! (Lo ripete, cercando di capire chi possa essere) Cespiru, Cespiru… ma è scritto proprio Cespiru? (Pasquae annuisce) E allora… no, no, non lo conosco proprio.

PASQUALINU
Eh, chi ci dicia!

DON FEFE’
Ma, quando la metterete in scena, ci tengo ad essere invitato.

SANTUZZA
E allura ci cunveni chi si pigghia ‘na seggia, e…

DON FEFE’
(Padre fefé non capisce) Eh?

PASQUALINU
No nenti, idda voli diri si pigghia ‘na seggia nel senzu ca si porta ‘na seggia da chiesa o tiatru, picchì si nno resta addritta, eccu… si, chistu vulia diri! 

DON FEFE’
(Più confuso che persuaso) Ah, perché il teatro è sempre pieno!
PASQUALINU
Chinu? Si jetta di fora a genti!

DON FEFE’
(Non capisce) Ah…

SANTUZZA
‘Na fudda!

CARMELA V.F.S.
Santuzza, chi è sta puzza di biccumi? chi c’è to maritu casa casa?

PASQUALINU
Parrinu, ‘ncuminciau u spittaculu.

DON FEFE’
Ah, quindi… anche lei sta… recitando in questa commedia di… Cespiru?

PASQUALINU
Si, si, propriu chissu! Sulu chi idda havi la parti a soggettu.

CARMELA
(Padre fefé continua a non capire) Veni ti dissi chi staju ccupannu.

SANTUZZA
Vegnu, vegnu, staju vinennu! (Entra Fifetto con addosso la pelle di pecora).

FIFIDDU
(Ha al naso una molletta di legno di quella che si tiene la biancheria stesa) Mà, minta chi putta!

SANTUZZA
(Si tappano tutti il naso) Ih, gna veru puzza c’è! Certu, dda cristiana nn’havi tortu, a sentiri puzza di biccumi! Ma chi ti mittisti? (A padre Fefé) Parrinu, nun facemu…

DON FEFE’ 
Appena arrivato, l’ho subito detto ch’era pelle da poco scuoiata e che si doveva prima curare. Fifetto, invece… 

SANTUZZA
Capiu sculata...

FIFETTO
(Indicando Pasquale) Iddu, mà, iddu ditti cculata!

SANTUZZA
Veni a matri, e levati sta cosa di ‘ncoddu, ca già ‘nfittasti ‘na casa. Parrinu, e comu a curu… a sistemu ‘nzumma, sta peddi?

DON. FEFE’
Ma è semplicissimo! La lavi, le metti su del sale, e la lasci ad asciugare al sole, vedrai che in pochi giorni sarà pronta.

PASQUALINU
(Portando il prete in disparte) Parrinu, ci ripetu: nun ci a putiva dari ‘n’autra parti a Fifiddu? Picchì propria chidda di san Ciuvanni? ‘Nveci da peddi, ci mintivamu u costumi… ‘na vesta ‘nzumma, di chissa da Palestina, e u mintivamu ‘n menzu o populu, e ogni tantu iddu gridava comu a l’autri: “a morti! A morti Barabba! Libbira Barabba!” e eramu appostu; mentri così…

DON FEFE’
Ma come, io l’ho fatto per Fifetto. Per accontentarlo insomma! 

PASQUALINU
Parrinu, cca nun si tratta d’accuntintari; cca si tratta chi lei si vosi fari bellu cu me figghiu, e nno stissu tempu, ‘un dispiaciri mancu a me mugghieri.

FIFIDDU
(Santa sta togliendo la pelle di sopra a Fifetto) Mà, ti diti, mi fattu u diru (giru) paiti, paiti?

PASQIUALINU
U senti, u senti chi dici? Si voli fari un giru paisi paisi. Forsi u criaturi si cunvinciu chi sta morti e passioni è chidda veru, e iddu già penza di ttruvari strati strati pi davveru o Signuri chi ci facissi u miraculu. U capiu parrinu? Quali tiatru e tiatru! A me figghiu sulu chissu u po’ guariri: un miraculu.

DON FEFE’
Si, ma tu hai bisogno di avere più fede, caro Pasquale; o pensi che i miracoli arrivino dentro le uova di Pasqua! Bisogna pregare, pregare…

PASQUALINU
Parrinu, cca i cosi su dui: o me mugghieri nun sapi priari, o veni a chiesa pi pigghiari pi fissa o Signuruzzu, picchì... di quantu voti veni idda a chiesa, nun penza c’aviamu di essiri ‘na famigghia di scienziati, di premiu nobili? 

DONP. FEFE’
Volevi dire… Nobel?

PASQUALINU
Chissu, si! E ‘nveci, certi mumenti i senzi si nni vannu a spassu, e cca gghintra diventa subitu un manicomiu: me soggira chi parra cu ‘na seggia, me mugghieri chi jetta vuci, me figghiu chi parra a sanfrasò… Mi vinissi di ‘nchiudirimi dintra ‘na butti e nun nesciri cchiù.

SANTUZZA
Chi ci vò fari cridiri o parrinu chi semu ‘na famigghia di pazzi?

PASQUALINU
Siti! Si-ti!

SANTUZZA
Ah, si! E allura d’ora ‘n poi u sai chi facemu?

PASQUALINU
Sintemu.

SANTUZZA
Vaju unni a fallignameria di mastru Sciò (Franciscu), mi fazzu fari ‘na bedda vitrina a misura to, e ti tinemu dda ddintra; e i vitra, i vitra ci fazzu fari puru di chiddi ca si usanu ora, duppii, così non senti mancu rumura. 

PASQUALINU
Ora dicu, parrinu, si vosi fari bellu cu a me mugghieri dannucci a parti a Fifiddu, e allura picchì non su porta a chiesa e ci ‘nsigna comu falla sta parti? Nuiautri nun sapemu propriu comu ajutallu u criaturi, nun sapemu di unni ‘ncuminciari.

DON FEFE’
Un padre e una madre non devono scoraggiarsi, quando si tratta d’aiutare il proprio figliolo, caro Pasquale.

PASQUALINU
Ih, Parrinu, vossia si diverti a ghiri mittennu specchi davanti l’occhi, e poi voli chi l’autri i llustranu! 
DON FEFE’
E allora persuadetelo a non farlo più recitare ed è chiusa la faccenda.

PASQUALINU
Ju, vossia ci l’havi a diri, vossia a vosi a bricichetta, eh! O puru penza ca jò m’avissi a fari malabbuliri di me figghiu... e ‘n’autra cosa ancora, ca sta peddi pi comu a purtò sa po’ puru turnari arreri e ci a duna a chidd’autru chi havi a fari a parti o postu di me figghiu. E a Fifiddu, vossia ci l’havi a spiegari ora u picchì a parti nun la pò fari cchiù. U ddumà vossia u focu, e ora mu stuta!

DON FEFE’
E va bene, chiamatelo, glielo dirò io, non credo sia proprio così difficile dissuaderlo. Chiamatelo.

SANTUZZA
(Sulla soglia, chiama il figliolo) Fifiddu, Fifiddu! Veni a matri, ca c’è patri Fefé chi t’havi a diri ‘na cosa.

FIFIDDU
(Entra) Ti è, parrì?

DON FEFE’
Senti, Fifetto; sono dispiaciuto, ma… mi sono ricordato, che la parte di san Giovanni, non puoi più farla!

FIFIDDU 
E pittì? (Picchì).

DON FEFE’
Perché, perché... come facciamo a fare il fiume dove egli battezza Gesù?

FIFIDDU
E ti è, mi paria ti era! Voli diri chi tta patti (parti) a tatamu (satamu) e pattamu avanti.

DON FEFE’
Questa parte non la possiamo saltare, è importante.

FIFIDDU
E allura a fatemu. Tutti coti vottia diti.

DON FEFE’
Volevo dirti ch’è preferibile, anziché saltare la parte, toglierla.

FIFIDDU
Allura ju… tan Tuvanni un le fari ttu (cchiù)?

DON FEFE’
Credo proprio di no.

FIFIDDU 
(Piagnucola al muro con le spalle rivolte a tutti) Minta, u tapìa! Un le fari ttu! Un le fari ttu! (Diventa serio e si gira) E allura u tapi chi fatemu?

DON FEFE’
Oh, dio sia lodato, finalmanete! Dimmi, dimmi che devo fare, e lo farò.

FIFIDDU
Ticcomu tan Tuvanni attimigghia attai attai o Tignuri (Signuri), pigghia e ju fattu u Tignuri! Ah, no!

SANTUZZA
(Si guardano tutti meravigliati) Ma chi dici, a matri! U Signuri? (cerca di dissuaderlo) E comu u fa? U Signuri s’havi a mettiri a curuna di spini, havi a scippari corpa di frusta; u capisti? Havi di purtari a cruci; ci hannu di chiantàri li chiova ‘nte manu...

FIFIDDU
(Fa un gestaccio) Tè!!! (Si rivolge al padre) Pà, tti (ci) pari chi un lu tattu (sacciu) ti è pi pinta! (finta).

PASQUALINU
(In disparte) ‘Nsisti, ‘nsisti o papà, nun ti fari pigghiari pi fissa du parrinu.

DON FEFE’
Ma possono succedere sempre degli imprevisti! L’anno scorso, ad esempio, l’hai sentito cosa hanno fatto i romani, mentre stavano piantando i chiodi a Gesù in croce? Hanno sbagliato il chiodo e gli hanno dato una grossa martellata sulla mano a quello che faceva la parte di Gesù, tanto che quast’hanno egli non è sicuro che la farà.

FIFIDDU
Megghiu è, u vidi! A fattu ju, allura! 

PASQUALINU
Accussì! Ora sì! Parrinu nun l’ha caputu ancora? Ci cunveni chi ci strinci un pocu a parti a san Ciuvanni, e oramai ci a lassa fari a iddu, si nno ‘na guerra avemu.

DON FEFE’
(Un po’ adirato) E va bene, vuol dire che a breve ritornerò e proveremo la parte di san Giovanni; ma guai a te se non la sai a (scandendo) me-mo-ria, cristo!. (A Pasquale) Dico, almeno questo potete farlo. Arrivederci (esce).

PASQUALINU
Minchiuni, o parrinu facisti ‘ncazzari, e ora? Chissu è capaci chi mancu (allusivo) a to matri fa trasiri cchiù a chiesa. E comu facemu? 

SANTUZZA
(Al marito) ‘N bucca, spirami a Diu! Ti piacissi! (Poi al figlio) E tu ‘n autru u… capisti? Va ‘ncuminciati a studiari a parti. (Fifetto entra in casa).

PASQUALINU
Dicu tu… u capisti puru, chi a chiesa ta po’ scurdari, veru?

SANTUZZA
Chissu u videmu! voli diri chi studiamu a notti, si voli fari san Ciuvanni; e tu ci duni ‘na manu o pomeriggiu (entra in casa brontolando).

PASQUALINU
Ma mancu si mi mettinu pi davveru ‘n cruci, ora ci voli. Nun ti piaciu a chiesa? Nun ci piaciu o parrinu a farisi bellu; e allura stuccativi li jammi tutti ddu, e ‘nsignaticci a parti di san Ciuvanni a Fifiddu, oh! Quantu videmu si pozzu finiri di battiri sta butti.

SANTUZZA
(Rientra inviperita con la pelle in mano) ‘Ntantu ‘ncumincia a stricari sta peddi, si ju è jutari a to figghiu a ‘nsignarisi a parti (gliela butta a terra e riesce).

PASQUALINU
(Meravigliato) Chi sarvaggiumi! Ma unni ci ju a finiri dda dolcezza di quannu a ‘ncuntravu a prima vota? Chi furtuna ca jappi, sta crapa, canuscennu a mia; ah s’avissi canusciutu un giuvini d’oggi, di chisti moderni! cu stu lassa e pigghia chi hannu, t’avissi mannatu a fari ‘nto culu ‘nta quattro e quattr’ottu, gran pezza di pecura strippa can un si autru! Bih, bih, bih, bih!!! M’havia parsu stranu ca finia di dda manera. Ora è mai possibili, chi un parrinu havi di siminari zizzanii e teniri a marteddu ‘na famigghia? Ma poi, dicu jò, picchì sta morti e passioni nun ci a facìa fari a compagnia teatrali du paisi, armenu chiddi fannu tiatru, no! L’havi a fari iddu! Così facennu, ‘nveci di juncilla a genti, a l’allarga; ma si, tantu a iddu ci ‘nteressa di teniri junciuti sulu sti quattro straqquaquagghi di fimmini, ca curtigghianu da matina a sira. No, no, ma ju o Papa scrivu! viremu siddu è giustu chi ‘na mugghieri havi di stari sempri jittata a chiesa. (Si sente arrivare qualcuno).

GRAZIA V.F.S.
Cummari Santa, cummari Santuzza! (Entra. E’ un po’ avvilita). Salutamu, cumpari. Nun c’è a cummari?

PASQUALINU
Nun c’è? Cu vu dissi chi non c’è? Chi è, c’aviti chi siti così aggitata?

GRAZIA
Si nun fussi pi stu parrinu, è sicuru chi nun avissi propriu nenti!

PASQUALINU
(Ironico) No!!! Nun è possibili, cummari! Chi jti dicennu? Stu parrinu è una persona in gamba, una persona dolcissima, umile (Grazia guarda meravigliata)…

GRAZIA
Ih, e bonu cumpari, ancora?

PASQUALINU
…Pia, quasi un santu ‘nzumma. Pezzu di ‘nzizzaneri e traggidiaturi chi nun è autru! Sintiti… Cummari, nun ‘ncuminciamu ora puru cu vui di stu parrinu, picchì già ‘nn’haju i sacchetti chini, chini. Ma comu, puru vui: tic, tic e siti sempri jittata a chiesa, e ora… chi fu, chi vi capitò?
GRAZIA
Aviavu di vidiri! Passò propriu ora ora di unni a me casa; vunciu, niuru! 

PASQUALINU
Ma cu, patri Fefé?

GRAZIA
Iddu, iddu, si! Parìa assartatu ri diavola; jttannu vuci dicennu chi sti capricci, a chiesa, hannu di finiri!

PASQUALINU
Ma di ‘nzoccu stati parrannu? 

GRAZIA
Dici chi vostru figghiu chianci chi voli fari a parti di san Ciuvanni.

PASQUALINU
E certu, prima ci misi u pulici ‘ntesta o criaturi, dicennucci c’havi a fari san Ciuvanni, e poi pigghia e ci leva a parti… è giustu secunnu vui?

GRAZIA
A parti? Ma quali parti e parti! dici chi iddu nun ci a vulìa dari propriu; fu vostra mugghieri chi si ci misi a zicca, prigannulu di fari cuntentu lu so figghiu. No sapìa so matri, dici, chi Fifiddu a parti ‘na putiva fari?

PASQUALINU
Comu… comu? Viditi quantu è traggidiaturi, d’un latu fici cuntenta a me mugghieri, pi non perdiri ‘na parrocchiana, chi è assai divota e sempri jittata a chiesa; di l’autru latu ‘nveci si veni a lava i manu unni vui dicennu chi si a recita nun rinesci, a curpa è di me mugghieri; ora dicu ju, e havi puru lu curaggiu di cunfissari e pritenniri di sapiri li piccati di l’autri! E li so, li so, sugnu certu chi nun li cunfessa mancu a Gesù Sacramintatu. 

GRAZIA
No, ma ju a cummari ci l’haju a diri quantu è favusu stu parrinu; così facennu nni metti contru l’uni cu l’autri senza ca nui nni sapemu nenti.

PASQUALINU
Ah, ora ci pinsati, ora? Cu sapi quantu autri cosi aviti cuntinuatu a nun sapiri. E viva, viva patri Fefé! Ma d’unn’è? D’unn’è chi sbarcò stu ‘ngrisi? 

GRAZIA
E chi nni sacciu ju. Sacciu sulu chi u nostru è un paisi facciolu, facciolu e amanti di stranii…

PASQUALINU
(Allusivo) E di pa-rri-na, diciti di pa-rri-na. Cummari, quannu unu s’havi di ‘mbriacari, s’havi a ‘mbriacari di vinu bonu.

GRAZIA
Ma chi sintiti diri? (Alludendo a Grazia) Di parrina… si ‘mbriaca, cu è amanti di pa-rri-na! Ju, a chiesa, ci vaju pu Signuruzzu, o chi vi pari chi sugnu schiffarata comu cer-tu-ni, chi survizza a casa di fari nu nn’hannu propriu? Ju, haju a setti figghi a cui dari adenzia, setti figghi e ‘na matri jittata unni un funnu di lettu, avutru chi! O parrinu pensu! Unni è cchiù tostu a cummari, jittaticci ‘na vuci.

PASQUALINU
(Si avvia a chiamarla) Santuzza, Santuzza, veni chi c’è a cummari Razzia.

SANTUZZA
(Entra col copione in mano) Oh, cummari Razzia! Stava ‘nsignannu a Fifiddu comu faricci fari san Ciuvanni.

GRAZIA
San Ciuvanni, si! U parrinu l’havi cu vui!

SANTUZZA
Cu… mia?

GRAZIA
Così dici. Picchì, quannu ci fu a riunioni a chiesa, pi fari a morti e passioni, vui, ammucciuni di l’autri du cunsighiu parrocchiali, dici chi ci dicistivu o parrinu di falla fari a vostru figghiu a parti di san Ciuvanni; e ora, iddu si nni sta lavannu li manu comu a Ponziu Pilatu, di comu va finisci. Picchì dici chi vostru figghiu nun era ‘n gradu di fari san Ciuvanni.

PASQUALI
(Gestaccio alla moglie) Teh! Pigghiati chista ora! E cu sapi, a quantu di chissi ca siti jittati sempri a chiesa, ha jutu sparrannuvi casa pi casa. (Ironizza la moglie) “Mischinu, sulu! Chi fa u ‘nvitamu a manciari cu nuiautri?” L’arsenicu ci havia di mettiri ‘nto manciari! Tu ancora... li parrina, haju a ‘mprissioni chi ne canusci boni; lagnusi! Sparritteri e zizzaneri! Avutru chi omini di paci; supra a punta di jdita si cuntanu chiddi veramenti boni, chiddi chi a notti nun rinescinu a pigghiari sonnu, pinsannu a quantu piciriddi morinu di fami, a quantu puureddi morinu sutta li ponti picchì nun hannu un pagghiareddu unni dormiri, e tanti avutri di ddi cosi chi veni di ‘mpazziri a sulu pinzàlli; e chistu ‘nveci… E certu, nun avennu di sti pinseri, si passa u tempu a mettiri l’uni contru a l’autri. Dicitimi ‘na cosa, l’aviti vistu mai chinu di sudura a stu… patri Fefé? 

GRAZIA
Sudura… veramenti no.
PASQUALI
(Alla moglie) Chi è, nun rispunti tu? Curri, va facci l’uviceddu friscu e ciù porti. (Guardando in alto e implorando l’eterno) Ah, san Petru! Tu ci ha pinsàri comu vennu a tuppuliinu a porta!

GRAZIA
Raggiuni havi cummari; ora vu pozzu diri, u sapiti quantu voti ha dittu mali puru di vui o gruppu ca friquenti ju?

SANTUZZA
Cummari, ju nun vogghiu difenniri o parrinu, però unni u gruppu chi diciti di friquintari vui, ci nn’è di fimini sparritteri, chi o parrinu ci fannu ‘na facci, e ‘nveci poi…

GRAZIA
Si, picchì u vostru gruppu… Ju, si nun fussi pi a me niputedda, figghitta, chi fa parti du vostru gruppu du rinnovamentu e ca mi cunta pani pani e vinu vinu d’ogni cosa, forsi forsi nun havissi propriu di chi diri; ‘nveci… ‘nn avissi di cuntari tanti di cosi, chi vui stissa, forsi, mancu vi li mmagginati... (evidenziando scandendo) certi cosi! (si segna dispiaciuta) Signuruzzu pirdunatimi; ma così si rischia di perdiri dd’anticchia di fidi chi nni ristau. Cosi, cummari, di si mettiri i capiddi tisi! Avutru chi chiesa, chistu mircatu è, un mircatu unni ognuna cerca di vinnirisi li megghiu cosi chi havi, e senza scuntu.

PASQUALINU
Scusatimi, ju sugnu cunvintu ca sti gruppi, e cumunedda chi ci sunnu a chiesa, o parrinu ci fannu commiru, unu picchì… havi comu passarisi u tempu, e l’autru è chi si fa bellu cu tutti, così tutti l’ammiranu, si lu portinu a casa a manciari.. e è megghiu chi mi fermu cca. Cummari, a chiesa avissi a essiri comu ‘na famigghia si non megghiu, e u parrinu, a capu di sta famigghia, avissi a essiri comu un patri… pi comu si chiama: patri; e ‘nveci… Dicitimi ‘na cosa, si vui avissivu ‘nna vostra famigghia figghi chi si sparraciuniassinu tra d’iddi, chi cosa facissivu?

GRAZIA
Chi facissi?! Prima di tuttu pigghiassi un bastuni cu i gruppa e ci u dessi ‘nte mussa, e poi chi si nun fussinu junciuti e nun si vulissinu beni, un peri dintra a me casa nun ciù facissi mettiri a nuddu. 

PASQUALINU
Oh! Finarmenti! ‘Nveci a chiesa finiu comu li partiti politici, si non peggio, essennu a chiesa la casa di Diu: currenti di destra, currenti di sinistra, currenti di centru… cummari, cchiù di chistu chi vuliti? E lu parrinu c’avissi di essiri u capumastru, ‘nveci… E viva patri Fefé! Oh, pirsinu a peddi nni purtò! U viditi quantu facci ca havi stu… servu di Diu?

FIFIDDU
(Entra ripassandosi la parte del copione) Motte (morte) a calileo! (galileo) motte a calileo! (Si guardano tutti, meravigliati).

SANTUZZA
Ma chi dici, a matri? Quali pagina ti sta ripassanu? San Ciuvanni non dici chissu!

FIFIDDU
Ti, ti! A nonna diti chi un ti fa nenti, è u ttittu (stissu).

SANTUZZA
Ah, picchì tu a parti cu a nonna, ta sta…

CARMELA V.F.S.
Veni, Giuvanni, io sugnu: Gesù! chi è, ti nni jsti? Veni ti dissi, chi c’è Giuda chi ti voli battizzari.

FIFIDDU
No! A motte il calileo! A motte il calileo!

CARMELA V.F.S.
A mia a mmorti! Ju li jammi ti rumpu! (Entra, vestita da... mentre gli altri si guardano meravigliati e facendosi il segno della croce, con un bastone in mano, e scappano tutti a soggetto, chi a destra, chi a manca, mentre si va chiudendo il sipario). 

Fine Primo AttoSecondo Atto

(Scena medesima. Pasquale entra e cerca gli attrezzi per dare inizio a lavorare. Si sente radio Maria che sta celebrando la santa messa).


RADIO MARIA F.S.
(Si sentirà un po’ di Messa) …. Scambiatevi il segno di pace.

CARMELA V.F.S.
(Che la figlia le aveva dato la mano come segno di pace) Chi è, Santuzza, sta partennu? E unni, unni va?

SANTUZZA V.F.S.
Unnni vaju? America, America vaju! Ci voli veniri? Ma unni voli ch’è ghjri, ci desi a manu ‘n signu di paci.

CARMELA V.F.S.
Ah, picchì eramu sciarriati? (Si sentiranno brontolare in sottofondo).

PASQUALINU
(Ironico) Di paci! Di paci... fora; mentri dintra c’è sempri a guerra. Ora ci voli: spassu di chiazza e malauguriu di vanedda! E hannu lu curaggiu di jri a chiesa, la facci di buttana di mustrarisi a genti tutti pii e caritatevoli! Eh, quantu semu favusi, quanta genti, davanti a l’occhi di Gesù Sacramintatu, si dunanu a manu, si ‘mbrazzinu, si vasinu; e poi, comu nescinu u pedi fora da chiesa si scippanu li capiddi, e si si putissinu scippari puru l’occhi si scippassinu senza pinsaricci du voti. (Guardando verso l’alto e allusivo) San Petru, oh, san Petru! A vui li raccumannu sti armuzzi santi. Puh!!! Certi voti mi taliu e mi vriognu d’apparteniri a sta razza. (Cerca di riprendere il lavoro) Talé, quantu videmu di ‘ncuminciairi a travagghjari, si nno sta butti veru ‘un la finisciu cchiù. (Si sente ancora radio Maria. Entra Jacopo).

JAPICU
Salutamu, mastru Pasqualinu. A chi semu cu a butti? Pi stu annu diciti chi ciù pozzu mettiri u mustu?

PASQUALINU
Oh, zù Japicu, salutamu! E chi vuliti ca vaju a diri, vui u putiti sapiri si a nnata vi vinni bona.

JAPUCU
Ma chi capistuu? Ju ‘ntinnia diri si faciavu ‘n tempu a finilla prima da vinnigna.

PASQUALINU
Quantu siti schirzusu. Ancora a racina è ‘nciuri, e vui…

JAPICU
Eh, si cuntinua stu tempu friddusu, nn’avemu di spittari. Haju a ‘mprissionu chi puru u tempu camina cu l’epuca. E chi bedda epuca!

PASQUALINU
Comu si dici… nun c’è cchiù munnu, nun c’è cchiù riliggioni! 

JAPICU
Riliggioni, si! …a propositu di riliggioni, u sintistivu a nuvità ca purtò stu parrinu? 

PASQUALINU
Ancora! Ah, ma allura è propriu veru. O paisi nun si parra d’avutru chi di stu patri Fefé; divintau quasi mutivu di dibbattitu. Ma dicu jò nun nni putivanu mannari ‘n’autru parrineddu? Nun c’è unu ca nni parra bonu!

JAPICU
Mastru Pasqualinu, nuddu nni parramu bonu, però tutti nnu chiancemu. Mi pari u discursu da politica: stu sinnacu nun servi, ddu assissuri nun vali, stu cunsigghieri accussì, e dd’autru accudì… però a ura ca jamu a vutari… zamt!!! Miraculu! Pigghia e nni vedemu ancora a tutti i stissi facci pi davanti. Mastru Pasqualinu, a virità è ca semu unu cchiù faccioli di n’autru. Sulu ‘na cosa sapemu fari, e a sapemu puru fari bona, picchi l’avemu fattu di poi ca nascemu: lamintarinni, e comu semu bravi a ‘nsignallu e nostri figghi e re figghi di nostri figghi, tantu ca a so tempu, ‘ncumincianu a lamintarisi macari iddi.

PASQUALINU
Zù Japicu, santi paroli su, ma siccomu pi stu mali nun c’è nudda medicina… o megghiu ci fussi a midicina, e sapiti qual’è? Chidda di struirisi, arricchiri lu nostru sapiri; ma, siccomu lu ciriveddu nun s’havi a fari malippatiri, ni nni futtemu du sapiri e si resta burzi, zaurri, ‘gnurantunazza; però tutti avemu la casa, l’urticeddu, la machina... Zù Japicu, quannu manca chistu (indicando il cervello) manca lu megghiu; orbu nun è chiddu ca nun vidi, lu veru orbu è chiddu ca nun sapi, e allura, a malincori, supra a chiddu ca dicistivu, pozzu sulu diri ca aviti raggiuni. E… dicitimi, qual’è a nuvità chi purtò stu… parrinu?

JAPICU
Stuppativi a ricchi: di sta Pasqua ‘n po’, lu ‘ncontru veni abbulutu, e li pricissioni sautanu tutti!

PASQUALINU
Ma chi, u ‘ncontru du Signuri cu… a Madonna?

JAPICU
Picchì, chi c’è forsi ‘n avutru ‘ncontru? Dici… sempri stu parrinu, chi stu ‘ncontru da Madonna cu Signuri è tutta ‘na farsa, cosi di tiatru ‘nzumma, “du pupi ca si ‘ncontranu e si ‘mbrazzanu!” dici. 

PASQUALINU
Chistu a mumentu macari tutti li prucissioni nni leva.

JAPICU
Ah, nni putiti stari certu, non vu dissi! Già jttàu li primi botti, dicennu ca li santi nun sunnu chiddi ca cunnuscemu pà strata, chiddi su statui; statui, u capistuu?

PASQUALINU
U capivu, u capivu ca su statui! E puru pi vui… pi tuttu su statui; ma statui chi rapprisentanu l’immaggini di santi, santi appruvati macari du vaticanu, eh! Scusati, patri Piu, chi muriu c’havi picca, fu ricanusciutu du vaticanu, nun è chi… arricugghiemu i firmi e u ficimu nui santu, fu a chiesa! E allura? Nun è chi putemu cunnuciri ‘n coddu a patri Piu chiddu veru! E’ mortu! O no? Anchi siddu a patri Piu, l’avissinu dovutu cunnusciri ‘n coddu chiddi ca ora u ficinu santu, no ca prima u trattaru cu i pedi… e ora… Vui, u capiti di cu staju parru? 

JAPICU
Prilati e viscuvati sunnu peju di lavuri forzati! U fattu è, ca di chi munnu e munnu ha statu, ‘nna suffirenza di certi omini, c’è cu ci ha spiculatu custruennucci chiddu chi cchiù ci ha fattu commiru pi cummirciari... fari sordi, va! A san Franciscu comu ci finiu? chi s’appi a mettiri ‘na manu davanti e una pi d’arreri. So patri u jttà fora, e a chiesa… a d’epuca, u trattà puru cu i pedi; però, poi… 

PASQUALINU
(Guarda in alto, imprecando san Pietro) San Petru, oh, san Petru! Sempri cu vui parru, l’ossa ci aviti a rumpiri comu cchiananu unni vui tutti sti prilati brianti, ca a nui ‘nzignanu ‘na cosa,’n mentri iddi poi nni fannu ‘n’autra!

JAPICU
Ma chi faciti, parrati cu san Petru? N’avutra ora! 

PASQUALINU
Eh, ju a san Petru ci parru spissu; oramai è comu si fussi unu di famigghia... anzi, u sapiti chi dintra (alludendo al figlio) haju puru a san Ciuvanni? Eh, stu postu divintau quasi un paradisu! (Entra Santuzza vestita col costume da Madonna. Jacopo si gira a guardarla; poi, scioccato, guarda Pasquale). 

PASQUALINU
Eh! Chi vi dicia? (Jacopo sviene).

SANTUZZA
(Impaurita, interviene ad aiutarlo) Zù Japicu, zù Japicu! (Al marito ch’era rimasto impietrito) Curri, a cu aspetti, va pigghia ‘n anticchia d’acqua cu zuccaru! (Pasquale entra a prendere l’acqua). Zù Japicu, zù Japicu vossa rispunni. (Chiama suo marito) Ma comu finiu cu ss’acqua? U capivu ci vaju ju. (Esce).

FIFIDDU V.F.S.
(Cerca di togliere il bicchiere dalle mani di sua madre) Ju, tta (ci a) pottu (portu) ju!

SANTUZZA V.F.S.
E si, si! Ca ju ‘ntramenti mi levu sti robbi.

JAPICU
(Rinvenendo, si guarda attorno) Ma unni sugnu? M’havia parsu di truvarimi ‘n paradisu. (Entra Fifetto vestito da san Giovanni. Jacopo lo guarda meravigliato). E… tu, cu si?

FIFIDDU
Io, tono (sono) tan (san) Tiovanni (Giovanni).

JAPICU
Oh, no! (Sviene di nuovo, mentre arriva Pasquale).

FIFIDDU
Minta, accuttì lariu tugnu!

PASQUALINU
Chi è, arreri? (Adirato) Ora dicu jò, vi vuliti iri a livari ssi robbi prima chi nn’asciucamu o zù Japicu!

FIFIDDU
(Piagnucoloso) Mi, pà! E chi tti (ci) ritti? (dissi).

PASQUALINU
Ma cu ti ci porta a tu ‘n avutru di diricci san Ciuvanni?

FIFIDDU
E chi tt’havia (ci havia) a diri, u Tignuri? (Signuri). 

PASQUALINU
Leviti, leviti di cca, u Signuri! Ti vo iri a livari ssi rrobbi ti dissi? (Fifetto esce brontolando) Zù Japicu, zù Japicu! (Silenzio. Pasquale si preoccupa) Nun facemu chi ci pigghiò un corpu! Zù Japicu, zù Japicu! Quantu ci va pigghiu un pocu d’acitu. (Esce ed entra Carmela vestita con un costume di soldato romano).

CARMELA
A morte il Galileo! A morte il Galileo e libero Barabba! Barabba! Barabba… (S’accorge dell’uomo a terra e si ferma). Barabba! Barabba!

JAPICU
Chi mi sentu stranu… (guarda Carmela e sviene ancora) Oh, no!

CARMELA
Barabba! Barabba! (Rientra in casa).

PASQUALINU
(Arriva Pasquale, Gli mette sotto il naso l’aceto) Zù Japicu, oh zù Japicu!

JAPICU
(Rinvenendo) Unni è, unni è Barabba, si nni ju?

PASQUALINU
(Meravigliato) Barabba? Ah, ma allura a botta veru bona a pigghiò!

JAPICU
Ccà, ccà era, gridava: a morte il Galileo, a morte il Galileo!

PASQUALINU
(Ironico, Pensando che Jacopo stesse dando i numeri) Ah, gridava: a morte…

JAPICU
Il Galileo, si!

PASQUALINU
Mentri vui vuliti chi si libbira Barabba!

JAPICU
(Confuso) Ma unni sugnu ccà? Nun sugnu unni mastru Pasqualinu u buttaru?

PASQUALINU
(Ironico) Ma quando mai! Ccà siti unni mastru Turiddu u scarparu.

JAPICU
Nni mastru Turiddu… chi mi sentu cunfusu. E… pi jri a casa, di unni è pigghiari?

PASQUALINU
Susitivi, susitivi chi vi ‘nsignu a strata (lo aiuta ad alzarsi, e lo accompagna fuori). U viditi di ccà, aviti a scinniri sempri drittu, drittu; quannu rrivati dda sutta ‘nfunnu girati a manu manca ca nun putiti sbagghiari. Eh… occhiu e machini mi raccumannu!

JAPICU
Grazii, grazii mastru Turiddu. Allura, sempri… drittu?

PASQUALINU
Drittu, drittu!

JAPICU
Vi salutu. (esce e dopo un po’ si sente una grossa frenata e delle voci dell’autista che rimprovera il pedone: Jacopo in questo caso).

PASQUALINU
(S’affaccia per vedere) Minchinui! E chi ci dissi! Menu mali chi... (guarda) si jalzò e nun si fici nenti. Ah, ma allura veru scioccatu ristò. E a butti? Spiramu chi su ricorda da butti. Viditi ‘nta cincu minuti, un cristianu comu si trasforma. (Entra Santuzza).

SANTUZZA
Unni è, si nni ju?
PASQUALINU
Si nni ju, si nni ju! Spiramu chi a ‘nduvina a casa unni sta! Comu finiu cu… a passerella, finistivu di sfilari? Un motu ci facistivu pigghiari a ddu cristianu. Ma dicu, puru i crienti è perdiri! Nun vidu l’ura ca finisci sta recita da... cosa ddocu. Quannu è dumani finarmenti?

SANTUZZA
Dumani, dumani si!

PASQUALINU
Ah, senti ‘na cosa, un mumentu fa, ti vittti vistuta di Madonna; nun è chi tu…

SANTUZZA
Picchì, non l’avivi caputu chi patri Fefé mi desi a parti da Madonna?

PASQUALINU
Puru! E t’ammancava l’urtima, propriu l’urtima t’ammancava pi divintari ‘na santa! (Ironico) Senti, picchì non ci a faciti fari puru a to matri ‘na parti? 

SANTUZZA
Chi cosa vo diri?

PASQUALINU
Comu chi vogghiu diri! Ah, ma allura veru dici! A morti e passioni di Cristu, è ‘na cosa... tragica, commoventi..., un dramma! e havi di bisognu di personaggi serii; (preoccupato) ma... dimmi ‘na cosa, nun è chi l’autri... dicemu... personaggi, fannu parti puru da cumunedda... della (alludendo ai ciarlatani, quelli dei gruppi della chiesa che si sparlano gli uni con gli altri) sartoria della parrocchia? Taglio e cucito? I gruppi di curtigghiariasfacinnati, va! 

SANTUZZA
Forsi, no; ‘un lu sacciu! e allura? 

PASQUALINU
Spiramu chi a cu fa Cristu nun ci mentinu a ciancu e cu a frusta ‘n manu, a unu di l’autra sartoria, si nno li frustati pi ddavveru li scippa. 

SANTUZZA
Senti, ‘nveci di babbiari, chi dici di fari cu dda peddi di pecura? To figghiu si fissò chi sa voli mettiri, e nun voli sentiri nudda raggiuni di stu munnu..

PASQUALINU
E allurra picchì non ci a fa mettiri?

SANTUZZA
Comu! N’autra vota ‘ncuminciamu? Non senti chi puzza ca fa?

PASQUALINU
E si iddu a supporta?

SANTUZZA
Su l’autri chi sicuramenti ‘na supportanu!

PASQUALINU
Ora dicu jò, mu vo diri chi ci ‘ntrasu ju in questo quiz? Picchì non ci a fa spidugghiari o parrinu, nun è iddu ca dirigi sta recita? Ca poi dicu, comu, u ‘ncontru no, a pricissioni mancu; e allura chi ci fa sta commedia da morti e passioni, chista nun è finzioni, ‘na farsa?

SANTUZZA
Senti, non ‘ncuminciamu ancora cu discursu da recita! Su dici patri Fefé chi s’havi a fari, voli diri chi è giustu; stop!
PASQUALINU
(Rivolto in alto) Signuruzzu! Signuruzzu! È’ possibili mai chi sta ‘nchiollara nun havi a raggiunari propriu cu a so testa? (Alla moglie) U parrinu è un omu comu a tutti l’autri, nun pinsari chi è u patreternu, è nun po’ essiri liggi chiddu ca iddu decidi di fari; u capisti, o no? Tutti st’autri dicisioni affrittati... du ‘ncontru, da prucissioni... fatti ‘nta quattru e quattr’ottu, nun sunnu boni; nuiautri avemu anni e anni di vecchi usanzi unni stu paisi, nun po’ iddu, appena arrivatu, jttari all’aria seculi di cosi chi nni tramandamu di patri a figghiu, quannu è chi l’ha capiri, babbasunazza? Si l’albiru nun lu ‘mbiviri, li so radici asciucanu e mori; è stu parrinu, chi cca nun havi nudda radici, no capisci u discuru; u capisti? E poi, dicu, iddu è un ospiti, nun è mancu paisanu nostru, comu si pirmetti a jri a cumannari, ‘n casa d’autri? Si a to casa vinissi un ospiti e ti ‘ncumiciari a spustari u tavulu, u mubiliu, u lettu; tincissi i mura di ‘n autru coluri... tu chi facissi, nenti dicissi?

SANTUZZA
Così, dici?

PASQUALINU
Così dicu? Così, E’! E ora senti n’autra cosa, picchì a Madonna non ci a faciti fari a n’autra, e tu duni adenzia a to figghiu, si havi di fari a parti i san Giuvanni.

SANTUZZA
Nun c’è nuddu chi voli recitari.

PASQUALINU
Nuddu? Ma comu, avemu du gruppi teatrali nno paisi e nun c’è nuddu! Ora dicu ju, picchì nun ci a facia fari a sti du gruppi a morti e passioni, vistu ca su reciti? 

SANTUZZA
A diri a verità, chistu ‘un lu sacciu.

PASQUALINU
‘Un lu sa, o… nun lu vo sapiri?

SANTUZZA
Dici chi chisti su cosi di chiesa.

PASQUALINU
A chiesa è di tutti! Ti dissi c’a virità è chi stu parrinu ‘nveci di junciri allarga. Cu a genti, cu i giovani, si parra, si ci ‘nzigna ca tutti nn’avemu di sbrazzari e travagghiari junciuti; u capisci junciuti? ‘Na famigghia, sulu quannu è juncita si po’ veramenti vuliri beni. (Entra Carmela vestita da centurione romano).

CARMELA
(Ai due che scambia per soldati, ed inveisce di più su Pasquale che è quasi terrorizzato nel vedersi puntare addosso la lancia. Si mettono in ginocchio). Sordati, andate a pigghiare quisto Nazzareno e connocetelo ccà! E tu, stai sull’attenti nel mentre che ti parro! Perché sei vestito senza li uniformi di sordato?

SANTUZZA
(A Pasquale) Cu tia parra! Rispunni, si nno vidi chi a lancia ‘n testa ta rumpi.

PASQUALIANU
Ju… veramenti…

CARMELA
Comu ti permetti, Giuda traditori! (A Santuzza) E tu, guerriero della Grecia, chi cosa ci fai qua? Lo spione?

PASQUALINU
Cafudda, centurioni, cafudda e rompici li jammi, chi semu ‘n guerra a causa di questo guerriero greco.

CARMELA
Tu zitto, sordato; e occhiu al nemico! Su, andate e portatemi questo che dice di avere le mani sporche, prima chi se li lava e non lo conoscete più. 

SANTUZZA
(Al marito, sottovoce) Voli diri Pilatu.

CARMELA
Su, andate! E nel mentre jte gridanno: “A morte Barabba! A morte Barabba! (Glielo chiede) Rispondete! Cosa dovete gridare? 

PASQUALINU
(Minacciato dalla lancia, acconsente) A morte Barabba! A morte Barabba! (I due escono marciando in ginocchio e gridando).

PASQUALINO E SANTUZZA
A morte Barabba! A morte Barabba! A morte...

CARMELA
A morte il Galileo! A morte il Galileo! A morte... (Camminando, si avvicina dove si trova la pelle stesa ad asciugare, e annusa, cercando di capire da dove possa arrivare quel brutto odore). Pi l’armuzzi du priatoriu, chi puzza di biccumi! (Si abbassa a guardare e s’accorge che la pelle è invasa di formiche) Minchiuni quantu furmiculi, e di unni sbarcaru? (Cerca di toglierle una per una mentre entra Fifetto).

FIFIDDU
Ma chi tta (sta) fatennu, nonnò? (nonna).

CARMELA
‘Un lu vidi chi fazzu?

FIFIDDU
Quantu fummiculi! E chi tta fatennu?

CARMELA
I vaju pigghiannu a una a una e i vaju mintennu: i masculi cu i masculi e i fimmini cu i fimmini.

FIFIDDU
(Meravigliato) I fummiculi macculi cu i fummiculi macculi?

CARMELA
...E i furmiculi fimmini cu i furmiculi fimmini.

FIFIDDU
Ah, ti? E ti pottu (pozzu) jutari? 

CARMELA
Assettiti, assettiti e m’ajuti.

FIFIDDU
Ti, però ju un ti a tattu (ci a sacciu). Un l’ahju fattu mai.

CARMELA
E allura talìami e t’insigni.

FIFIDDU
Ti, ti! (Preoccupato) E chi dunanu mutticuna? (Muzzicuna).

CARMELA
Senti, mi sta facennu cunfunniri tutta; ma chi vinisti pi farimi perdiri tempu? Muzzicuna, si! I veru muzzicuna i cristiani i dunannu! Quannu mai, i furmiculi hannu datu muzzicuna! Zittiti, zittiti e ajutami si vo; si nno levati di cursa.

FIFIDDU
E va beni. (Comincia prendere le formiche e le guarda. Non capisce il genere e guarda meravigliato la nonna). Videmu, videmu!

CARMELA
(Gli mostra la formica) U vidi chista per esempiu è fimmina, e si metti cca cu i fimmini. (Ne prende altre) Chist’autra è puru fimmina e si metti sempri cu i fimmini; chista ‘nveci è masculu e si metti cu i masculi. Picchì si restanu mmiscati, si fannu miliuna di furmiculi; capisti?

FIFIDDU
(Meravigliato) Ah, miliuna, miliuna? Attai, attai? 

CARMELA
Assai? Assaiuni!

FIFIDDU
Allura t’ajutu di cutta! (cursa). (Inizia a prendere e a guardarle; non capisce e guarda ancora la nonna). Ti, però un l’haju taputu bonu tomu (comu) ti viri! 

CARMELA
Talìa, talìa bonu!

FIFIDDU
Talìa, ti; ti ttaju (staju) appittannu (appizzannu) l’occhi! (alla nonna) Tenti, a chitta (chista), (mostrandole quella che in mano), per etempiu (esempiu), a talìu, a talìu e ‘un ti vju un cattu (cazzu)!

CARMELA
Eccu, u vidi chi già u capisti! Mettila cu i fimmini.

FIFIDDU
No, no! Ti ditti ca un ti vju un cattu!

CARMELA 
U capivu, u capivu! e cu cu a voi mettiri, cu i masculi, allura, chi diventanu miliuna di miliuna?

FIFIDDU
(Meravigliato) Minta, allora vero patta tei!

CARMELA
(Lascia cadere la pelle) Ah, sugnu pazza! Ju sugnu pazza? E allura sai chi ti dicu, combatti ca ti ‘nfilu cu la spada! (Fifetto scapa impaurito) Si ti cchiappu, pezzu di traditore del Nazzareno! (Fifetto rientra in casa ed entra da fuori padre Fefé).

DON FEFE’
Ma... (la riconosce) signora Carmela! Cosa fa col costume di romano addosso?

CARMELA
(Gli va addosso con la lancia e lo minaccia facendolo inginocchiare). Chi sei tu? Un altro seguacio del Nazzareno?

DON FEFE’
No! Io veramente... (Si sentirà un gallo cantare). No, no! Volevo dire si!

CARMELA
E allora (lo minaccia con la lancia, ed egli ha paura) ti devo ‘nfilare con la spata. Prega, e pentiscetene. 

DON FEFE’
Io non so... veramente di cosa e di chi parlate! (Ancora il gallo).

CARMELA
Pentiscetene ti ho detto! Chi stai facennu cantari tuttu lu jaddinàru! E dimmi tutti li toi peccati. 

DON FEFE’
Peccati? Io... non ho peccati! Sono, padre Fefé!

CARMELA
Confessa ti ho detto! Che tutti siamo in peccato.

DON FEFE’
(Sta per alzarsi) E quali piccati vuliti chi vaju a cunfissari?

CARMELA
Inginocchiati ho detto! (S’inginocchia) E ora... parratimi di ddu jornu di quannu vinni a chiesa e vi ‘n truvavu ‘mbrazzatu cu Ianciulina a viduva, dintra a casa canonica. 

DON FEFE’
(Meravigliato) Che cosa? No... non... sento! 

CARMELA
T’ho detto di parrarimi di Ianciulina, a viduva di Bastianazzu u miricanu, tinta fimminazza di strata!

DON FEFE’
No, no! ...non... si sente niente di niente!

CARMELA
Nun c’è cchiù surdu di chiddu ca nun voli sentiri.

DON FEFE’
Ma cosa dite? E allora, mettetevi al mio posto che provo io a parlarvi, vediamo cosa riuscite a sentire.

CARMELA
(Con la lancia lo spinge a cambiar posto) Quantu videmu! Susitivi, e canciamu postu. (Va ad inginocchiarsi al posto di padre Fefé, il quale le fa una confidenziale domanda). Avanti, parratimi! Sugnu pronta.

DON FEFE’
(Con cattedraticità) E allora Carmela dimmi, su, parlami di tuo compare, di quel compare che vi fu testimone al matrimonio, e prima ancora della luna di miele, lo hai sostituito a tuo marito... buonanima. 

CARMELA
Chi diciti? Parrati cchiù forti!

DON FEFE’
Parlami di tuo compare che ti fu amante da poco appena sposata.

CARMELA
Minchiuna! Oh, aviti raggiuni! U sapiti chi di stu latu nun si senti propriu nenti! 

DON FEFE’
Neanche il tempo di fare la luna di miele, e...

CARMELA
E cuntinua, oh! Vi dissi chi nun si senti propriu nenti! Nenti, di nenti!

DON FEFE’
Alzatevi allora, e ditemi: perché avete addosso, questo costume di soldato romano? (Si sente arrivare qualcuno).

CARMELA
Perché vi voglio ‘nfilare con la mia spata. (Comincia ad inseguirlo e a dargli colpi, mentre entrano Pasqualino e Santa).

PASQUALINU
(Santa rimane immobile a guardare i due che s’inseguono) Oh! Finarmenti ‘na vota ca si sta rindennu utili!

SANTUZZA
Zittuti! Ma chi dici?

PASQUALINU
Chi dicu? Macari u pigghiassi ‘nchinu!

DON FEFE’
(A Carmela) Vade retro, satana!!!

PASQUALINU
Cafudda, Carmela!

DON FEFE’
Vade retro satana!

PASQUALINU
Cafudda ti dissi!

CARMELA
(Il prete scapa, andandosene via, e Carmela, furiosa, lo insegue con la spada) Veni cca, cca a veniri! Scappi? Si t’acchiappu! Veni ti dissi! (Pasquale e Santa vanno a vedere i due scendere per la strada che porta giù in paese, mentre si sentirà Carmela gridare, a soggetto, a padre Fefé).

PASQUALINU
Spiramu a Diu chi l’acchiappassi e ci llisciassi bona a carìna!

SANTUZZA
Ma dicu propriu cu stu parrinu l’ha?

PASQUALINU
Bastasu! Chissu nun è parrinu; un cifaru è! Ju dicu ca du scantu... autru chi morti e passioni! Di comu curri, chissu mancu o paisi cchiù torna! 

SANTUZZA
Mancu dici ci curru pi dd’appressu e va pigghia a dda cristiana di me matri, prima chi fa ridiri menzu paisi.

PASQUALINU
Senti, pi mia to matri po’ fari rridiri tuttu u paisi, autru chi! Ju haju megghiu a chi pinsàri. Si nun finisciu sta biniditta butti, mu vo diri i scadenzi cu i paga? (Va a riprendere il lavoro). 

SANTUZZA
Si, si raggiuni haj! Voli diri chi ci vaju jò unni me mamma. (esce gridando). Firmativi matri! Firmativi vi dissi. Aspittati! Lassatilu iri ddu puureddu du di patri Fefé.

PASQUALINU
Curri, curri tu ‘n autra anciuledda! Oh!!! Finarmenti! Quantu videmu si pozzu rrifriscari ‘n anticchia lu ciriveddu. (Entra Fifetto, guardingo).

FIFIDDU
Un tè...?

PASQUALINU
(Sussulta) Ah, ma allura è propriu a jurnàta!

FIFIDDU
Ti ritti (dissi) un tè...?

PASQUALINU
Veramenti prifirissi un pocu di camumilla, dopu tuttu stu muvimentu di trasi e nesci.

FIFIDDU
Ju dicu, un tè...?

PASQUALINU
Arreri ‘ncuminciamu! Ma chi cumparinu comu i funci!

FIFIDDU
(Si assicura che la nonna non c’è, e si avvia presso la pelle). Ti, va beh, u tapivu! (capivu). (Prende una formica dalla pelle e la osserva attentamente). Minta, ma tomu (comu) fatìa tidda (chidda) a tapiri ti era macculu o fimmina? (Si avvicina a suo padre e glielo chiede) Tenti, la vedi quetta fommicola, che cota tti (ci) vedi qui totto? (sotto).

PASQUALINU
(Meravigliato) Che cosa ci... vedo? ‘N’autra ora!

FIFIDDU
(Fraintende) No, no, nauta! A chitta ti ritti (dissi). (Pasquale, continua a guardarlo stupito). Allura, chi tti vedi?

PASQUALINU
Chi c’è vidiri, un cazzu!

FIFIDDU
Allura è macculu! Minta, ma comu fa a tapillu (sapillu) puru iddu, oh! Tenti, me lo ppieghi (spieghi) il diccotto (discorso) delle fommiche?

PASQUALINU
Chi cosa, i furmiculi? Ma chi ti nni pigghiò n’autra ora? Comu finiu cchiù tostu cu a part di san Ciuvanni? Nun ta sturii cchiù?

FIFIDDU
Già mi tono divettito attai attai, e poi a peddi ti jnchiu di fummiculi, e ticcomu (siccome) nun li metti ccu (cchiù) nuddu i macculi cu i macculi e i fimmini cu i fimmini, ora tti nné tono (sono) attai attai, e ju ‘un ma pottu mettiri ccu a peddi; u tapitti?

PASQUALINU
Senti, ju capivu sulu: tiritì tiritì tiritì, tirità tirità tirità. Allura... finiu a... recita?

FIFIDDU
Ti, ti! E tta (sta) peddi a vaju a jettu di cutta.

PASQUALINU
Si, si va jettila di cursa, prima chi torna to matri e ci veni quarchi autra fantasìa!

FIFIDDU
E unni a jettu, pà?

PASQUALINU
Va jettila unni vò, basta ca a fa scumpariri di cca ddintra!

FIFIDDU
U ta chi fattu, tta (ci a) pottu a chieta (chiesa) o parrinu, accuttì (accussì) ti penta (pensa) iddu a livaritti i fummiculi.

PASQUALINU
Si, si, bonu fa! Porticcilla o parrinu... sempri siddu torna.

FIFIDDU
Ah, un tè?

PASQUALINU
Ancora cu stu tè! Va dda, curri, prima chi rriva to matri ti dissi!

FIFIDDU
E ti, ti! (prende la pelle ed esce) tau, tau!

PASQUALINU
Nni putivamu japriri un bar cu tutti sti tè e café. Ma si, rimintemunni cu sta butti, si nno o zù Japicu veru dopu a vinnigna ci a cunsignu. (Riprende a lavorare. Si sente un gran vociare). E chi successi?

CATARINA V.F.S.
(E’ Caterina, moglie di Jacopo, con Luciana, la nuora, ha in mano un grosso pezzo di bastone che lo batterà a tempo nell’altra mano quando parlerà con Pasquale chiedendone conto e ragione su quanto è capitato poco prima al marito. Voce fuori scena). Ti dissi non ti ‘mbiscari tu ‘n autra! Ora ci fazzu avvidiri ju: i santi cu tuttu u paradisu. Videmu si chistu è versu di faricci veniri un corpu a me maritu.

LUCIANA V.F. S.
Vossia u lassa perdiri ci dissi; hamu a fari ridiri i cristiani?

PASQUALINU
Minchiuni! E cu è? Donna Catarina! A mugghieri du zù Japicu! E chi successi? (Preoccupato) Chi forsi u zù Japicu... (facendo il segno di morire) e ora... ? Unni mi ‘mbucciu? (guarda la botte) Si, ora mi ziccu dintra a butti e videmu chiddu ca succedi. (S’infila dentro una delle botti).

CATARINA
(Entrano le due, non vedono nessuno e s’avvicinano alla porta chiamando e battendo a tempo il bastone sull’altra mano). Mastru Pasqualinu! Mastru Pasqualinu! Nisciti chi vaju a parrari! Chi è nun sintiti?

LUCIANA
Mà, jamuninni ci dissi, chi sicuramenti nun cè nuddu!

CATARINA
Ti dissi zittiti a tu ‘n autra!

LUCIANA
(Preoccupata, si tiene alla suocera) Bedda matri! Mi parsi d’aviri ‘ntisu rumura!

CATARINA
Leviti di cca, pezza di babbasunazza ca si! Cu voi chi ci havi a essiri ‘nta stu bagghiu? Puru tu ‘ncuminciasti a dari nummara?

LUCIANA
Ju mi scantu.

CATARINA
Lassa chi veni ca ciù dugnu ju: (ironica) a san Ciuvanni, a Madonna u Signuri... unni su, unni su sti santi?

PASQUALINU
(Facendo la voce come se venisse dall’oltre tomba) Caterina... come osi? I santi sono ovunque!

LUCIANA
(Si stringe forte alla suocera ch’era rimasta impietrita) Bedda matri!!! Ciù dissi ju, chi ‘ntisi rumura strani! 

CATARINA
Veramenti ju...

PASQUALINU
(Sempre con la voce d’oltre tomba) Inginocchiatevi, ora, e pentitevene d’avere bestemmiato!

LUCIANA
(I due s’inginocchiano) Ma cu mi porta, cu mi porta a mia di veniri cca? (Pregano, mentre entra Santuzza stanca, e, nel vedere quella scena rimane meravigliata).

SANTUZZA
E vuiavutri dui chi vidistivu a Madonna?

CATARINA
A vuci, a vuci di Diu ‘ntisimu!

SANTUZZA
Puru!!! E nni mancava sulu iddu! (Si fa il segno della croce) Pirdunatimi Signuruzzu. Stu postu havi bisognu di essiri (allusiva) bi-ni-di-ttu! (Preoccupata) Donna Catarina, nun è chi vostru maritu...

CATARINA
E’ jittatu nno ‘nfunnu di lettu chi grida comu un pazzu dicennu chi cca visti cosi strani.
SANTUZZA
(Cercando di giustificare quanto accaduto prima) Si... veramenti puru ju... certi mumenti... vidu... (si muove la botte e le tre rimangono bloccate, Santuzza capisce e sviene, mentre le due scappano impaurite). 

CATARINA
Curri Luciana, curri! Ajutu! Ajutu! Li spirdi! Li spirdi! (Pasquale esce da sotto la botte e corre dentro a vestirsi da prete. Santuzza Rinviene guardandosi in giro se le due sono già andate via e si avvicina alla botte). 

SANTUZZA
Certu ca fu ‘na bedda pinsàta chidda di parrarici cu a vuci di Diu e di fari moviri a butti... si nno... Chi è ti scantasti di bastunati? Cu tia parru. Mi po’ rispunnimi ca si nni jeru chiddi. Viditi chi sorti di jurnàta muvimintata; e tuttu chissu picchì? Pi chi cosa? Pi un parrinu! (Parlando sempre con Pasquale, la quale è convinta che sia ancora dentro la botte) Pinsannuci bonu è diri can ‘un hai tantu tortu, e forsi, forsi ‘ncuminciu a capiri d’aviri sbagliatu cu stu discursu d’essiri stata troppu attaccata a chiesa... a parti Fefé, e a scurdarimi quasi di tia. Nun sacciu si haju di chidiriti scusa o... Si, ma ora rispunnimi! Nun si cuntentu di stu discursu? E vogghiu ca d’ora ‘n poi, tu, ha essiri lu me parrineddu! (Alza la botte e non c’è nessuno, Pasquale era uscito a sua insaputa e la chiama).

PASQUALINU
(Vestito da prete) Santuzza! Veni cca, e ‘mbrazzami.

SANTUZZA
Leviti, leviti ssi robbi! Nun vogghiu ‘mbrazzari cchiù un parrinu!

PASQUALI
(Sbalorditissimo) Comu, comu! Allura,,,? (Facendo segnale di corna).

SANTUZZA
E chiudi ssa manu! Si ogni ‘mbrazzata avissinu a spuntari corna... (Entra Fifetto e Carmela che vanno togliendo le formiche alla pelle).

FIFIDDU
E chitta, com’è macculu o fimmina?

CARMELA
Chista haju ‘na strana ‘mprissioni ca ‘un è ne masculu e ne fimmina... (s’accorge di Pasquale vestito da prete e lo scambia per padre Vittorio) E tu chi ci fai cca? Eccu picchì non ti potti ttruvari! Veni ti dissi!

SANTUZZA
Mà, chi sta facennu? E’ Pasqualinu! (pasquetta, il giorno che segue Pasqua).

CARMELA 
Allura passau già Pasqua?

SANTUZZA
Si, si già passau Pasqua; e puru carnilivali, ed è ura finarmenti di jrinni a canciari tutti. (Si avviano ad uscire, tranne Fifetto ch’è, meravigliato di non aver capito niente).

FIFETTO
(Pensieroso) Paqua, paqualinu, cannilivali! Minta, oh! Mi tta parennu u diccutu ri frummiculi. (Esce mentre vanno abbassandosi le luci).

Fine