PASTA CU I SARDI A MARI

Commedia brillante in due atti di

Rocco Chinnici“Il bisogno comsuma le scorte”, e, quando queste cominciano ad esaurirsi, ecco che prende corpo la meravigliosa arte del sapersi arrangiare… fortunati coloro che la possiedono. Sono tanti gli espedienti di vita che entrano in campo, alcuni di questi arrivano persino a sfiorare il paradosso…


PERSONAGGI

COSIMU capu famigghia
CARMELA mugghieri
VITTORIA figghia
LUCIA cummari
BARTULU cumpari
UGO zitu di Vittoria
DUTTURI(Stanza di soggiorno, composta di cose semplici: un tavolo con delle sedie, un comò con degli oggetti e una foto di Cosimo; qualche altro oggetto di scena sparso qua e la)


CARMELA
(Davanti la foto del marito come se piangesse il morto) Coscimu, oh Coscimu! Cuscimuzzu miu! Scumparisti, ti nni isti senza dirimi nenti. U megghiu fusti tu ca ti livasti u pinseri! Chi è, comu a mia, cca, ca haju sempre a cummattiri cu tutti sti camurrii ‘n menzu i pedi? U chistu, u chiddu, un mari di tassi di pagari, chi non sacciu di unni pigghiari i sordi…, nun è ca ddocu ci sunnu macari tutti sti rugni? E tu, tu comu sta? Ancora ti pigghianu i fittiuna ‘nta panza? Coooscimu, cuscimuuuzzu! Parra, rispunni, armenu fammi un signali quantu capisciu! Non mi fari stari ‘n pinseri. E dimmi, dimmi n’autra cosa, u ‘ncuntrasti a san Petru? Sempri cu a barba longa è? (Entra silenziosamente il marito e rimane stupito nel sentirla parlare con la sua foto come fosse morto, tanto che spesso si tocca).

COSIMU
Ma cu ccu parri?

CARMELA
(Non s’aspettava e sobbalza dalla paura) Corpu di sangu! Un motu mi facisti pigghiari! Tu cca si!

COSIMU
E unni voi chi havia a essiri, o purgatoriu? Ma chi parri cu a me fotografia? Oh, già mortu mi fici pi quantu jivu unni u dintista! Vidi ca vivu, vivu sugnu ancora…, ma comu ci spercia!

CARMELA
Ju… ju…
COSIMU
Ancora, cu stu: ju, ju… Ju chi? Parra!

CARMELA
Ju stava sulu vidennu comu ‘nsignarimi a fari pi quannu tu… nun ci sarai cchiù… (Cosimo continua a toccarsi) chi ti tirantanu i pedi ‘nzumma! (Lo guarda e riprende come a piangere il morto) Cooooscimu! Cuscimuzzu miiiiu!

COSIMU
(Toccandosi) Oh! Oh! Oh! A lingua t’avissi a cadiri! A lingua! Ma si po’ sapiri chi ti pigghiò sta matina? Chiancirimi pi mortu! (Le da dei soldi). Teni, teni cca sti sordi, e finiscila ti dissi!

CARMELA
E chi su sti cosi? Non t’ha scippasti cchiù a janga? Comu, ‘na nuttata di fari sbrami e ora…

COSIMU
Cu tu dissi chi non m’ascippavu cchiù? Era così forti u duluri chi ma fisci scippari ‘n vivu!

CARMELA
(Sbalordita) ‘N vivu! Comu ‘n vivu? E… sti sordi? Comu mai…

COSIMU
Cu chisti pagamu a ‘mpulletta di l’acqua chi già è scaduta di ‘na vintina di jorna.

CARMELA
Du misi, dicemu du misi! E comu mai nun l’hannu ancora tagghiatu un u sacciu. E senti, mu vo spiegari comu dici di aviriti scippatu u denti e aviri macari i sordi? Ma… tu scippasti… nun è chi… ti passò u duluri e facisti comu a l’autri voti, e nno dintista nun ci jisti cchiù?
COSIMU
(Apre la bocca e tira fuori un po’ di bambagia ancora piena di sangue) Vidi chi c’è cca? Ora mi cridi?

CARMELA
Bih! Chi purcaria, quantu sangu! (Riguarda i soldi che tiene in mano) E allura, chisti…

COSIMU
U capivu; guarda chi fai, pigghiati ‘na seggia e ssettati, ca ti cuntu pi filu e pi signu comu eru i fatti.

CARMELA
Ura di quiz è! Quantu mi pigghiu a seggia. (Prende la sedia e si siede) Sugnu pronta. E ora, mi raccumannu, non fari u romanzu, chi haiu ancora i sirvizza di finirimi.

COSIMU
Senti ‘na cosa, non ti risicari…, pi chiddu ca ti staju cunfidannu, di farinni parola cu a cummari! Chi chidda, cu dda vucca di cascetta, subitu svampa un paisi e ciù cunta a tutti, pani pani e vinu vinu, diu mi nni scanza!

CARMELA
Di chi du dutturi?

COSIMU
Du dutturi, si! Di chiddu ca ti staju dicennu. Allura, senti e scuta bonu. (Comincia il racconto di quanto accadutogli) Ti ricordi chi antura scappavu di cursa jittannu vuci pu forti duluri a janga?

CARMELA
S’è pi chissu, puru di chiddi di stanotti mi ricordu, vuci ca jittavi; chi pari chi stavanu ammazzatu un viteddu! Tantu chi nun riniscivu a chiudiri pi nenti occhi!

COSIMU
Ah, tu non chiudisti occhi! E ju, ju chi avissi a diri allura, chi oltri a nun chiudirinni mancu unu di occhiu, u duluri mi stava manciannu vivu?

CARMELA
E ju, ‘nta tuttu chissu, mu vo diri chi ci trasu?

COSIMU
Comu chi ci trasi! Si, o no, me mugghieri? Tu scurdasti chi dissi u parrinu… malidittu ddu jornu a quannu fu!

CARMELA
Tu, malidittu ddu jornu! Ju, ju, malidittissimu ddu jornu! E no ca ora…

COSIMU
Ora! Ora chi? Chi t’haju rigalatu i vint’anni chiù beddi da me vita.

CARMELA
Si chisti ca mi rigalasti su i cchiù beddi, figuramunni chi fitinzia ca eranu i primi!

COSIMU
A lingua, a lingua t’avissi a cadiri! Oh, du duluri da janga ci stava cuntannu! e viditi chi tiatrinu chi armò! Tu sei una fimmina possiduta delli forze del male. A mia mi doli a janga e idda si lamenta; ‘nveci di parrari u boi, parra aratru!

CARMELA
Si ti dulìa u denti, pigghiavi e tinni jivi nni l’autra stanza, ti chiudivi bonu, e avogghia di jittari vuci chi havii! E ‘n tantu, lassavi dormiri a mia! No ca mi sentu comu fussi ‘mbriaca oj; u duluri u to era!

COSIMU
Ah, si, di chissu si tratta! ‘Nca va chi comu ti sentu lamintari, mi nni vaju ju dda dintra e mi chiudu a stanza cu a chiavi a tri scoppi, e ti po’ scattari u feli chi non sulu non vegnu, ma chi non ti apru mancu si sapissi di divintari santu!

CARMELA
Santu, si! A tia mancu i diavula ti vonnu ‘o ‘nfernu! Ju fuvu a fissa chi ci ‘ngagghiavu. Ma chi era ‘mbriaca ddu jornu!

COSIMU
E ancora cuntinua! Non japremu stu rigistru ti dissi ca ci fussi di scriviri un romanzu di chiddu chi ma fattu passarii! Grandissima tappinara, tu e dda fimmina ‘ngiallinusa e rugnusa di to matri, chi mancu fu bona a ‘nsignariti a ducazioni! Ma comu potti capitari cu vuiautru du persichi ‘ngiallinusi e pilusa ca siti! Ah, ma menu mali chi canciamu casa, e armenu scumbattu cu una… cu chistu nun è ca vogghiu diri ca si megghiu di dda ‘nchiollara di to matri!

CARMELA
Ju, unu di sti jiorna ti mandu a fari ‘nto culu e mi nni tornu unni me matri, o chi ti pari!

COSIMU
E vidi chi prjiu! Chi lea! (lega) L’ogghiu fitusu, e a padedda bruciata!

CARMELA
Tu parri e tu ti senti! Chi è, ti passo u dulura a janga?

COSIMU
Vidi, vidi quantu su belli i to cosi! (Carmela si tappa le orecchie) Mi ficinu scurdari pirsinu u dulura da janga! Dici giustu u pruverbiu anticu: “ quannu maggiuri c’è, minuri cessa”. Chi voi ca sia u duluri di janga cu chiddu ca m’ha fattu vidiri; serpi vilinosa!

CARMELA
Finisti, ti sfugasti finarmenti? Viditi chi jurnàta ca ‘ncapizzamu!

COSIMU
E certu, dopu ‘na nuttati di sbrami, ci vuleva ‘ncuminciari a jurnata così.

CARMELA
E ju, ju c’avissi a diri, allura?

COSIMU
E torna, parrinu e ciuscia! Ca sempri idda si lamenta! Ju non vidia l’ura ca si faciva jornu, quantu curria unni u dutturi! E ora zittuti, zittuti e non parrari cchiù, chi quannu parri, mancu tu u sa chiddu ca dici! U vo sentiri, o no chiddu ca successi?

CARMELA
Smoviti, smoviti, munzeddu di fumeri!

COSIMU
Allura chi fici…

CARMELA
Sintemu chi fici.

COSIMU
Pigghiu, e scappu pi unni u dutturi Casella; ma… strata facennu pinsava: -cu sapi quantu voli chistu pi scipparimi a janga?- Chi voi, pinsannu a tuttu chiddu chi avemu di pagari e a l’acqua chi ci ammanca picca e a tagghianu; mi dulìa u cori pinsari di dariccilli ‘o dutturi i sordi. Appena arrivavu…, cu a lingua di fora e jittannu sbrami, subitu, u dutturi mi fici trasiri senza mancu farimi spittari dda gran fila di cristiani chi eranu misi a turnu. Mi fici ssittari supra dda seggia ca pari un littinu, e ddumò a lampa; currennu mi dissi di jiapriri a bucca, guardò, tuccò e mi cunsigghiò di farimi pi subitu a puntura di l’anasteticu picchì dissi chi a janga s’havia di scippari. Mi fici a puntura e mi dissi di spittari fora, unni chiddi chi facivanu a fila, u tempu di fari effettu u medicinali, ‘nto metri visitava a n’avutru pazienti e dopu mi chiamava.

CARMELA
Senti, ma non la putemu strinciri sta storia, o… falla a puntati? chi ju haju di finirimi di rizzittari a casa. Ancora assai ci nn’è?

COSIMU
No, no, staju finennu. Vidi, mi facisti perdiri u filu, e ora… unni era arrivatu?

CARMELA
Dicisti chi eri ssittatu fora, aspittannu ca ti chiamava…

COSIMU
Ah, si! U dutturi! Mentri era chi spittava…, a testa l’avia sempri dda, e cosi di pagari… luci, acqua, munnizza, ‘mpulletti…, e allura (guardando la moglie come se aspettasse risposta) chi fici?

CARMELA
A mia u dici? Si non lu sa tu!

COSIMU
Japru a porta…

CARMELA
E nisci u dutturi!

COSIMU
No, no! Niscivu ju pi fora!

CARMELA
Pi fora… unni, nna strata?

COSIMU
E allura unni!

CARMELA
E a janga? Non mi diri chi ti scantasti da pinza du dutturi e ti nni stavi scappannu?

COSIMU
Quali pinza e dutturi, si ju avia ‘nta testa tutti ddi cosi di pagari! Allura, nesciu pi fora e scappu pi unni u dutturi Chinnici.

CARMELA
Comu… comu? Unni u dutturi Chinnici? E ‘o dutturi Casella u bandunasti, u lassasti ‘ntridici?

COSIMU
E zittuti! Vaju unni u dutturi Chinnici… menu mali chi chistu havi dda gran camurrìa di mania di riciviri pi appuntamentu!

CARMELA
Picchì, tu havii già appuntamentu?

COSIMU
Ju no! L’havia nautru l’appuntamentu; ma…, furtuna vosi chi chiddu non potti veniri pi motivi di travagghiu e a mia mi vinni fatta, fatta, non c’era nuddu! Mi japrì a ‘nfermera e appressu accumpari u dutturi, e ci dicu. – dutturi, mi dicissi, pi scippari ‘na janga, assai mi custa?- Iddu fici ‘na para di cunta e mi dissi chi custava cinquanta
euru. “Bhi quantu, dutturi!” ci dicu. Mi rispunniu chi i spisi c’eranu: l’anisteticu… ‘nzomma, stava ‘ncuminciannu a elencari cosi. Subitu u firmavu dumandanduci quantu m’avissu custatu si non mi facìa a puntura di l’anisteticu. Avissi a vidiri comu ‘ncuminciò a ridiri! –Ma non posso toglierla senza anestetizzare! Sentirà molto dolore!- E ridiri! Ma ridiri! Iddu ridia e ju ‘ntra mentri mi scantava chi jia finennu l’effettu di l’anestiticu chi m’havia fattu u dutturi Casella.

CARMELA
(Comincia a capire) No! Ora ‘ncuminciu a capire! Grandissimu figghiu di…

COSIMU
Dutturi, ci dissi, u denti u me è, e mu scippu comu vogghiu! -Va bene - mi rispunniu, - se pensa di farcela, vuol dire che non le farò pagare niente; su, sieda.- E chi fu un lampu! Subitu mi stinnicchiu unni dda seggia chi pari c’aspittava a mia, e ‘nta tempu chi tu dicu, mi scipò a janga! Oh, u dutturi, ristò così (facendo il verso di sbigottimento). ju dicu chi si ci turnassi ‘o studiu, u truvassi ancora misu così (ri fa il verso). Carmela, oh Carmela, “cu havi bisognu, sviluppa lu ‘ncegnu!” U capisti, ora, u discursu?

CARMELA
(Sbalordita e, nello stesso tempo, dispiaciuta) Gran pezzu di rugnusu ca nun si avutru! A chissu rrivasti? Vol diri, unni u primu dutturi, ti facisti fari a puntura di l’anasteticu, e nno secunnu dutturi ti facisti scippari u denti?

COSIMU
Ah, puru rugnusu divintavu! Comu, fici tantu p’accanzari i cinquanta euru, e tu… Ma u capisci chi (Indicando i soldi che lei tiene in mano) cu chissi, nni livamu u problema di l’acqua? Anzi sai chi fazzu, curru a pagalla.

CARMELA
(Preoccupata) U problema veru è a dignità! E tu, mi pari chi non ha propriu! E ora, mu vodiri, ora, comu i duttura scoprinu chiddu ca cumminasti…, picchì, prima o poi ‘ncuntrarisi hannu tutti dui: “nenti fari ca nenti si sapi”; mu vodiri chi ci dici? Quali giustificazioni ci po’ dari? Non pensi a chissu, a malafiura, ‘o paisi, chi diventerai a barzilletta di tutti?

COSIMU
E zittuti, locca! A barzelletta di tutti pi un sulu denti. E allura chi s’avissi a diri di carrabbineri ca nni cumbinanu una ‘o minutu? Senti ‘nveci; chi avemu di manciari ca u pitittu mi sta facennu àcitu?

CARMELA
Comu, ancora ha u sungu ‘nta bucca e penzi a ghinchiriti a ventra! Ma… u dutturi tu dissi chi già po’ manciari?

COSIMU
Cu di dui? U primu, o u secunnu?

CARMELA
Babbìa, si! Farisi scippari un denti di ssa manera! Pigghiannu pi fissa o dutturi Casella e o dutturi Chinnici!

COSIMU
E avanti, bonu ora! Avissi di chi essiri cuntenta ca nni livamu u pinseri di l’acqua. Ora sai chi fai, pripara a manciari chi a mumentu tornu. Mi raccumannu, chi haju ‘na fami di moriri!

CARMELA
Ti cosciu un pocu di pastina?
COSIMU
Carmela, vidi ca ju u denti mi scippavu! Nun è chi mi operavu di stomacu. Fammi un beddu piattunazzu di pasta di chidda… (facendo col dito sul viso come a voler indicare gustosa).

CARMELA
Allura sai chi fazzu, priparu a pasta cu i sardi a mari.

COSIMU
Cu i sardi a mari? Ci cridi chi non ma ricordu? Bona è?

CARMELA
E’ ‘na ricetta ca mi ‘nsignò a cummari. Piattu pisanti è! Comu a fazzu ti nn’accorgi.

COSIMU
E certu piattu di mari è, cu i sardi! Senti, ‘nto mentri ca pripari, ju vaju a pagu a bulletta di l’acqua, prima chi a tagghianu; dammi, dammi i sordi e u bullittinu (gli da i soldi e la bolletta che era posata dentro un cassetto). Fa cuntu chi a mumentu sugnu cca. (Avviandosi) E… falla bella carrica a pasta! (Esce).

CARMELA
Carrica dissi? Ma… carrica… di chi cosa? (Entra Vittoria la figlia che si è appena levata dal letto. Va stropicciandosi gli occhi e si stiracchia tutta).

VITTORIA
Ciao Mamma. Che sonno! Ma un sonno…

CARMELA
Ah, tu dintra ha statu? E comu, oggi non ci jisti a scola?

VITTORIA
Non vedi che mi sono levata ora dal letto?

CARMELA
(Fraintende e si preoccupa) Chi cosa? Livasti u lettu? E unni, u mittisti?

VITTORIA
Cosa, mamma?

CARMELA
Cca navutra ci nn’è chi nun capisci! Il letto, cosa! Tu dici ca u livasti…

VITTORIA
Io non ho levato niente; sono io che mi sono levata dal letto! E’ possibile che tu non capisca l’italiano! Prova a parlarlo ogni tanto, così impari!

CARMELA
(Si sforza di parlarle in italiano) E piriché (errori voluti) Ti sei livata dal letto? Non potevi stare ancora abbrancicata (attaccata) al matirasso? (materasso) Lo sai chi ura (ore) sonno? (Sono).

VITTORIA
Sono, mamma! Si dice: sono.

CARMELA
O sonno o non sonno, l’importanti è chi lo hai capito. E’ ora di prancio! (Pranzo) Quista (questa) notti (notte) nulla hai ‘ntiso? (sentito).

VITTORIA
Senti mamma, io ancora dormo…, come faccio a capire quello che dici, se parli con questi termini? Lascialo stare questo… italiano, e parla come sai fare tu per favore, forse è meglio.

CARMELA
Ah, già idda è studiata! Ti dissi, nenti sintisti sta notti?

VITTORIA
(Preoccupata) Non dirmi che c’è stato il terremoto!

CARMELA
Peggiu, peggiu! No sintisti a to patri comu jittava vuci?

VITTORIA
Addirittura! Sicuramente avrà avuto paura, poverino.

CARMELA
Paura? Duluri! Avutru chi!

VITTORIA
Non capisco.

CARMELA
Ah, non capisci! Va vestiti, va vestiti, chi mi pari di essiri ‘o spitali cu tia ancora casa casa e cu piggiama misu! Tu, di quannu ti susi du lettu, a quannu ‘ncuminci a capiri, finisci ca si fa notti; chistu orariu di jarzarisi è?

VITTORIA
(Non capisce) Ah no! Dici che ancora è presto? Che cosa faccio allora, torno a dormire?

CARMELA
Senti, fa chiddu ca vò, tantu cu tia, parrari è tempu persu; essirici e nun essirici è a stissa cosa. E com’era cuntentu to patri quannu ti misi Vittoria! Era convintu chi tu havii a vutari u munnu sutta ‘n capu. Bedda vittoria chi appimu cu tia!

VITTORIA
Ecco, lo sapevo che andavamo a finire li! Sempre le solite litanie solo perché dormo un po’ in piu! Perché non impari a dormire pure tu, come faccio io?

CARMELA
Ah si! Allura senti chi facemu, ora, comu torna to patri, ci dicemu ca si veni a ‘mpara puru iddu a dormiri, così sparagnamu di manciari…, di cunsumari acqua, luci, munnizza…

VITTORIA
E già! Certo che si risparmia! Perché… se dormi, non puoi mangiare! Nemmeno consumare! Sai che non ci avevo pensato?

CARMELA
Ora, comu veni to patri, ci pruspittamu sta bedda truvata; videmu chi nni pensa. Ora, mu vo diri, ‘n veci, picchì sta matina non ci jisti a scola?

VITTORIA
Università, mamma! Si dice Università.

CARMELA
Ah, veru! Picchì già a scola a finisti! E ti ‘nsignò tuttu chistu…, macari chiddu di dormiri quantu si risparmia; ora, comu finisci l’Uniuversità, amu a vidiri chiddu chi t’ha finiri di ‘nsignari. Ma u capisci ca dormi vintiquattr’uri supra vintiquattr’uri? E nn’havi to patri di sfurniciarisi a comu quatrari i cunta!

VITTORIA
Che cosa c’entrano adesso mio padre e i conti?

CARMELA
Senti, ma… a tia, a scola… oltri a dormiri, non tu ‘nsignaru ca ‘na famigghia, pi jiri avanti, havi bisogno di fari quatrari i cunta?

VITTORIA
Certo che si!

CARMELA
Ah, si! U sai chi to patri, stamatina, pi fari quatrari i cunta, appi bisogno di du medici pi farisi scippari un denti?

VITTORIA
Di due medici? Ah, ho capito! E’ l’ora della lezione di economia. Questo vuol dire che in famiglia avevamo un avanzo di bilancio e papà ha dovuto dare sfogo alle uscite…, pagare due medici insomma per giustificare la parità di bilancio.

CARMELA
Capivu sulu balanza e avanzu. Comu si vidi chi ancora dormi. Cca, ‘nta sta casa, l’unica cosa c’avanza è a to gnuranza. Senti chi fai, va curcati a matri, chi servi ca fazzu menu abilii.

VITTORIA
Non capisco.

CARMELA
E ti pareva!

VITTORIA
Beh, lasciamo andare questi discorsi. Senti, ho bisogno di caricare il telefonino.
CARMELA
Mettici ‘na petra di supra.

VITTORIA
Una pietra?

CARMELA
Ti pari picca? Metticinni dui allura!

VITTORIA
Ho capito, come viene papà vuol dire che lo chiederò a lui. Sono di là (riesce da dove era entrata).

CARMELA
Accussì! E si jiu puru a curcari n’autra vota! Ddu matarazzu divintò (facendo con le dita segnale di stretto, fine) du jidita! (Bussano). E cu è ora? Avanti (bussano ancora), jemu avanti! (bussano ancora) Cca nautru c’è ca nun senti! Trasiti, mancu?

LUCIA
Salutamu, cummari. Chi è, schiffarata siti stamatina? E bonu, ogni tantu ci voli, pigghiarisilla… commira. Chi è comu a mia chi puru chi ma pigghiu commira, haju ‘nta testa a me maritu, chi havi a partiri pi l’Australia, e torna l’annu prossimu?

CARMELA
Nun è oggi ca parti?

LUCIA
Sta sira; mentri ju… vulissi chi ristassi cu mia.

CARMELA
Ih, cummari, vostru maritu nun è chi va dda pi capricciu? Picchì non ci andati macari vui, ‘nveci di lassulu partiri sulu?
LUCIA
Vui u sapiti chi cca haju a me mamma chi è ranni e havi bisognu di mia, comu fazzu a lassalla? Ora… staju circannu a manera pi non fallu partiri. Anchi si u travagghiu cca è cchiù picca chi ‘mpurtanza havi? Poi c’è macari a pinziunedda di me matri…

CARMELA
Ma vostra matri nun è ca po’ campari sempri, arrivari havi u jornu ca puru idda, puuredda… Ora dicitimi chiddu ca vuliti, chi haju tanti di ddi survizza di fari chi vui mancu vi lu mmagginati.

LUCIA
Chi fu, v’offinnistivu ca vi cuntu sti così?

CARMELA
Dicitimi qual’è u mutivu da vostra visita, cummari, chi a oj non è a jurnata.

LUCIA
Nun è chi comu o solitu, vi sciarriastivu cu vostru maritu e…

CARMELA
E… ‘nzoccu, cummari! Haju chiddu ca non vulissi aviri, e tantu basta! E ora dicitimi qual è u mutivu da vostra visita, chi haju pi davveru da fari.

LUCIA
Haju chi sta notti non potti chiudiri occhiu; chi nuttata d’infernu!

CARMELA
Certu, sicuramenti pinsavavu a partenza di vostru maritu e…

LUCIA
No, no, a chissu non ci pinsava propriu!
CARMELA
Non mi diciti ca puru vui… cu denti…

LUCIA
Ju ‘nzoccu? E chi è u discursu du denti?

CARMELA
No, nenti lasasatilu perdiri u denti e parrati.

LUCIA
(Guardinga) Sula siti? Nun c’è vostru maritu?

CARMELA
Gna no, u cumpari niscju ora pi jiri a pagari u bollettinu di l’acqua; dda banna c’è me figghia, ma chidda dormi. Parrati, chi vi successi, pi essiri così mistiriusa?

LUCIA
(Imbarazzata) Veramenti… nun sacciu mancu di unni ‘ncuminciari. Sta notti fici un bruttu sonnu, tantu chi mi sbigghiavu sautannu du lettu pu scantu, pinsati chi me maritu…, divintò biancu da paura, e ci appi a ‘mbrugghiari ca mi facìa mali a panza, tantu ca iddu… puvureddu, misi a fari acqua bugghiuta di tutti i manèri: cu limuni, cu addauru, cu a malva…‘nsumma non sapiva cchiù chi cosa fari bugghiri ‘nta l’acqua; poi ci dissi chi mi passò, e iddu turnò a pigghiari sonnu…

CARMELA
(Silenzio) Ih, e allura? V’addrummintastivu macari vui, ora? Parrati.

LUCIA
(Imbarazzatissima) Vu dicu, cummari? Chi diciti?

CARMELA
Scusati, ma allura… picchì vinistivu cca?

LUCIA
Allura… vu dicu?

CARMELA
Vui chi diciti?

LUCIA
Nenti, allura vu dicu (guarda in giro se possa entrare qualcuno). Mi ‘nsunnavu… mi ‘nsunnavu…

CARMELA
Nautra vota ‘ncuminciamu? E parrati, chi nuddu c’è! Si po’ sapiri chi vi ‘nsunnastivu?

LUCIA
Mi ‘nsunnavu chi era… ‘n cinta! Chi scantu, cummari!

CARMELA
Tuttu chissu è? Comu, avissivu di chi essiri cuntenta, e vui armastivu tuttu ssu spittaculu cu vostru maritu! Quanta genti c’è c’avissi vulutu aviri figghi e non nni po’ aviri. Cu sapi, inveci comu avissi statu cuntentu du puureddu du cumpari si ci diciavu chi spittavavu un picciriddu!

LUCIA
E propriu chissu è u guaiu, chi me maritu non nni po’ aviri figghi!

CARMELA
(Sbalordita) Cummari, ci criditi chi non nni capivu nenti di chiddu ca mi dicistivu? Quindi, vui… vi ‘nsunnastivu di essiri… ‘ncinta, senza ca vostru maritu po’ aviri figghi? Giustu, capivu?

LUCIA
Si, propriu così. Me maritu non nni po’ aviri figghi.

CARMELA
Ah, non (facendo sgno di pancia gravida) nni po’… Si è pi chissu mancu me maritu po’ aviri cchiù figghi.

LUCIA
Comu! E Vittoria di cu è figghia?

CARMELA
Di mia e di me maritu!

LUCIA
Scusati, non dicistivu chi puru vostru maritu non po’ aviri figghi?

CARMELA
Ora, non nni po’ cchiù aviri, ora! Prima, sì. E poi chi capistivu? Ju vulia diri, chi u cumpari non pò aviri figghi nel senzu chi non po’ parturiri, chi iddu non po’ nesciri ‘ncintu, picchì è masculu ‘nzumma! Capistivu ora?

LUCIA
U capivu chi iddu non po’ nesciri ‘n cintu, U fattu è chi me maritu mancu a mia po’ farimi nesciri ‘n cinta, capistivu? Si ‘nveci ci avissi statu un figghiu pu menzu, cu sapi si iddu maritu non ristava e nu avissi partutu. Mu spiegati chi c’entra allura stu sonnu, cummari?

CARMELA
Certu chi u sonnu nun è normali; però po’ essiri chi è tantu u ddisiu chi vui aviti di vuliri un figghiu ca rinisciti pirsinu a ‘nsunnarivi l’impossibili. E poi… così sicura, siti chi vostru maritu non nni po’ aviri propriu figghi?

LUCIA
Amu giratu i megghiu medici di tutta l’Italia, e corcunu nni dissi pirsinu chi mancu facennu un votu a pedi scavusi a Lourdis nni patri Piu si po’ risorviri u broblema di me maritu.

CARMELA
Nenti di menu! Allura… menu mali ca fu un sonnu!

LUCIA
Oh, finarmenti u capistivu di chi mi scantavu! Comu facia a diri a me maritu du sonnu, vui nun pinsati chi ancora prima di partiri ‘ncuminciava a mittirisi pulici ‘nta testa?

CARMELA
E certu, nn’avissi avutu tortu?

LUCIA
(Preoccupata) Però… a mia u sonnu mi parsi chi era veru!

CARMELA
E bonu, bonu, non ci faciti casu, cummari, sulu un sonnu fu; si avissimu a jiri appressu a tuttu chiddu ca nni sunnamu!

LUCIA
(Un po’ intimidita) Però, si vaju a diri propriu a virità, cummaredda mia, havi ‘na picca di jorna ca mi vennu senzu di nausia e macari di vomitu… chi voli diri?

CARMELA
Puru! Aviti puru senzu di nausia e… vomitu? E c’era bisognu allura, di veniri nni mia pi sapiri chi voli diri!

LUCIA
Non capisciu…
CARMELA
Vuliti ca vu spiegu megghiu?

LUCIA
E certu! (Preoccupata) Nun è gravi, veru?

CARMELA
Vi dicu sulu chi a cosa si metti a complicari, e canuscennu u cumpari, u discursu putissi essiri ancora cchiù di gravi.

LUCIA
Cchiù gravi di partiri me maritu?

CARMELA
Scusati, ci aviti pinsatu a li bastunati di vostru maritu? A li capiddi chi vi l’avissi tirati filu pi filu? A li carni ca vi l’avissi fattu…

LUCIA
E bonu, cummari! Già morta mi facistivu?

CARMELA
Si siti vui ca i jiti circannu.

LUCIA
(Sempre più intimidita) E comu fu, comu potti succediri, così…, senza mutivu?

CARMELA
Cummari non ‘ncuminciamu a parrari ora di miraculi, picchì vui, Madonna nun siti!

LUCIA
Bih, così diciti?

CARMELA
E certu! V’accumpariu l’ancilu? Sapiti ‘nveci chi faciti? ‘Ncuminciati cu farivi i cunti boni di unni aviti jiutu e cu ccu aviti statu, po’ essiri chi vi torna ‘n menti a soluzioni di stu quiz.

LUCIA
(Comincia a pensare) E comu fazzu a ricurdarimi. Du jorna fa jivu appressu a prucissioni…

CARMELA
Cummari, si ‘ncuminciati così nun arrivati a capu di nenti; vui u capistivu chi cosa… ‘ntinnia diri.

LUCIA
E allura sapiti chi vi dicu? Chi prima di tuttu mi vaju a fari un beddu cuntrollu…

CARMELA
Arrivati a stu puntu vi dicissi di non vi purtari ‘o cumpari cu vui; aspittati prima ca parti e poi…

LUCIA
Ah, certu! Per ora, u fazzu partiri senza pinseri. Così videmu, dopu stu cuntrollu, si è veru chi haju statu… comu diciti vui... Ju ‘nveci vi dicu chi…, si sugnu (facendo il gesto di gravida) gravita, haju ragiuni ju di cridi ‘o miraculu. Vi salutu, cummari, e non nni faciti parola cu vostru maritu, capaci chi prima ca parti me maritu, ci nni parra. A dopu (esce).

CARMELA
Sintiti a st’avutra, ‘nchiollara! E ghiemu pi fissa! (Rifà il verso della comare) Vu dicu…, non vu dicu; si mettinu cu dda facci di brunzu e poi…, sutta sutta… Certu chi si è veru ‘na cosa di chissa, e a veni a sapisci so maritu, torna di cursa cu primu volu, e a fa accattari prima du tempu! Iddu chi nun è pi nenti duci di mussu, e cu a raggiuni ca havi… (S’avvicina alla foto del marito e ricomincia a piagnucolare) Cooscimu! Cuscimuzzu miiiiiu! Menu mali chi tu non ci si cchiù, e sti cosi non ti ‘nteressanu propriu! Tu guardi e un parri; ha ‘na facci di chiddu ca nun ci nni futti nenti; e s’avissi successu a mia? Chi è non rispunni? (Entra Vittoria).

VITTORIA
(Sbalordita) Ma che cosa fai, mamma? Parli con la foto? Di, non è che… aspetti pure… la risposta?

CARMELA
(Sobbalzando) Botta di vilenu! Tu cca si? Pari a morti ‘n vacanza! (Preoccupata) Dimmi ‘na cosa, non è chi tu… ha ‘ntisu… tutti cosi?

VITTORIA
Tutto… di che?

CARMELA
Allura tu… me cummari…

VITTORIA
(Meravigliata) Io… tua comare! Vuoi che diventi tua comare? Sai che sei strana oggi, mamma! Cosa ne diresti invece se preparassi da mangiare? Comincio ad avere una fame da lupo!

CARMELA
Tu, ha sulu fami di lagnusia! Mai, dicu mai ‘na vota ca ti vju cu un falereddu misu e cu ‘na scupa ‘n manu, no! Sempri cu pigiama! Piggiama, e piggiama! Mi pari di stari dintra ‘na clinica di pazzi. To patri cu tutti li so fuddii; tu chi va caminannu casa casa, cu ssu cosa misu, comu ‘na ‘ntollara…

VITTORIA
Io, invece, mi sento di essere in chiesa, sempre prediche, sempre prediche! Quasi che mi stia passando la voglia di aver fame.

CARMELA
E bonu, bonu, chi gira, vota e firria, va finisci chi ha sempri raggiuni tu. (Le balena una idea) Ah, senti, senti bonu chiddu ca ti dicu, tu ca sta finnennu di studiari pi dutturi! Ma… una chi havi senzu di nausia, e… di vomitu… chi voli diri, ca è sempri signu chi havi a ccattari?

VITTORIA
(Sbalordita e toccando la pancia a sua madre) No! Non mi dire!

CARMELA
Eccu ddocu! Ma chi tocchi, chi tocchi!

VITTORIA
Ecco perché oggi sei stata…

CARMELA
Oh, oh, non ti mettiri pulici ‘nta testa, sai!

VITTORIA
E papà lo sa?

CARMELA
Papà! E di ‘nzoccu? Ju ti dicia così… pi circari di capiri…

VITTORIA
Per essere certa prima di dirglielo a papà, ho capito.

CARMELA
Ma quali papà e mamà, ancora! Senti, un mumentu fa non dicisti d’aviri fami?
VITTORIA
E ora devo dire di averne ancora di più fame! Sai cosa mangerei?

CARMELA
Non ‘ncuminciari a fariti veniri i ddisii, picchì già haju comu falla a pasta.

VITTORIA
La pasta? Io non voglio pasta! Gradirei…

CARMELA
Senti, non sfurniciariti e nesciri ‘o chianu paroli difficili; picchì ti dissi, chi ju è fari a pasta e tantu basta; e sacciu già puru comu falla.

VITTORIA
(Dispiaciuta) E come, sentiamo?

CARMELA
Pasta cu i sardi a mari.

VITTORIA
Pasta con le sarde e i finocchietti, vuoi dire?

CARMELA
No, no, capisti giustu! Pasta cu i sardi a mari.

VITTORIA
Non ricordo d’averla mangiata. E va bene; su, dai che ti aiuto.

CARMELA
Amuninni, amuninni, prima ca veni to patri e non trova prontu! (Esce per andare in cucina).

VITTORIA
(Rimane pensierosa) Pasta con le sarde a mare…, chissà che ricetta sia! (Entra Cosimo).

COSIMU
Ah, tu dintra ha statu? Chi è a scola non ci jisti?

VITTORIA
Università, papà! Quante volte ve lo devo dire! Si chiama Università!

COSIMU
E va beni, sempri di scola si tratta. Dimmi ‘na cosa, ma tu cu pigiama… ci nesci puru?

VITTORIA
Papà! Anche tu ora con le prediche?

COSIMU
Ti pari ‘na chiesa chista? Comu finì chiuttosto pi manciari?

VITTORIA
La mamma sta preparando da mangiare! (Allegra) E sai perché? Perché, perché, perché?

COSIMU
Chi si cuntenta! E sintemu, sintemu, picchì, picchì, picchì?

VITTORIA
(Va a vedere se entra la mamma) Io te lo dico, però devi giurarmi di mantenere il segreto.

COSIMU
‘Na tomba! Comu si non m’avissi dittu nenti!

VITTORIA
La mamma ti ha fatto una sorpresa!

COSIMU
Vo vidiri ca ‘nduvinu?

VITTORIA
Non indovinerai mai e poi mai.

COSIMU
Sta facennu a pasta… cu i sardi a mari! ‘Nzirtavu?

VITTORIA
Quando mai! Si, la pasta la deve fare così; ma non è questa la sorpresa. Forse è meglio che te lo dica mamma…

COSIMU
La mamma… chi? Senti, dimmilla tu e nni livamu u pinsèri.

VITTORIA
Così dici? E allora… tieniti forte che farai un salto di gioia! Sei pronto?

COSIMU
Voi chi ‘nchianu supra a seggia pi quantu u sautu veni cchiù avutu?

VITTORIA
Io ti consiglierei di salire sul tavolo!

COSIMU
Aspetta quantu vju si veni to matri; (va a guardare) chi si chidda mi vidi cu i pedi supra u tavulu, arma spittaculu! (Sale sul tavolo e si mette pronto per saltare) Sugnu prontu. Allura…, la mamma?

VITTORIA
La mamma… la mamma… (con grande gioia) aspetta un bambino! (Cosimo sviene cadendo a terra come una pera marcia, sotto lo sguardo incredulo di Vittoria).

FINE PRIMO ATTO
SECONDO ATTO

(Scena come prima. Carmela intenta a stirare, mentre Cosimo fa avanti e indietro).


COSIMU
Oh, se misi havi! E nuddu mu leva da testa u scantu di ddu jornu!

CARMELA
Ancora, cu stu scantu! E basta ora! Nun ha propriu nenti a cu pinsari? A memoria a sacciu sta litanìa. Comu non ti siddìa!

COSIMU
Dici chissu picchì non capitò a tia. Un motu mi fici pigghiari dda bedda di to figghia! E mi fici ‘nchianari puru supra u tavulu! (Ri fa il verso di Vittoria) La mamma… la mamma… la mamma aspetta un bambino! E spittava macari chi facissi un savutu di gioia! E certu, idda chi ni sapi ca ju… figghi… (facendo segno di non poterne avere), non nni pozzu aviri cchiù; e poi chi ci custa a idda! Ma veru! Dormi quantu voli; si arza e sta tutta la santa jurnata vistuta di notti… ma armenu su cancia ogni tantu ssu piggiama?

CARMELA
Chi senti diri, chi sugnu ‘ngrasciata? Tu u sai a cu ci l’ha jiri a diri chissu; pezzu di maccarruni ca nun si avutru! A mia dici ‘ngrasciata!

COSIMU
Eccu ddocu! ‘Ncuminciamu. Ora dicu ju, è mai possibili chi pi l’autri nn’avemu a tirari sempri pi capiddi? Chi basta un nenti pi scoppiari a scintilla? Io dicia così, pu fattu chi non la vidu mai comu a l’autri da so stissa età…, chi sacciu: vistuta cu robbi normali, e… macari cu zitu o sciancu! E chi era cuntenta chi avia a fari un savutu di gioia comu sintia a nutizia! Comu si figghi criscinu comu i cavuliciuri, chianti e poi cogghi. Nuautri appena appena rinescimu a quatrari i cunta…, figuramunni cu nautru piccididdu peri peri. Certu, i piccididdi su belli; ma… i cosi belli custanu un occhiu! E cu i tempi chi currinu… avutru chi cosi belli! A discursu di cosi belli! Ddu jornu… eru tutti cosi suttancapu, ma ora chi ma manciavu tu pozzu diri, cu ta desi dda ricetta da pasta chi sardi a mari?

CARMELA
A cummari, picchì non ti piaciu?

COSIMU
Furtuna chi u pitittu mi stava mancianu l’occhi, picchì allura nn’havii da spittari ca mi manciava dda pasta! Chidda pasta era, livannucci a grazia di Diu? A pasta cu i sardi a mari! Veru è chi ma manciavu di cursa, mi ricordu, pu troppu pitittu, ma non mi parsi propriu d’aviri ‘ncuntratu sardi mentri ca manciava. To figghia addirittura a lassò sana, sana!

CARMELA
Lassala perdiri a to figghia, chi chidda l’avissi lassata sana sana, macari sa facìa cu l’aragosti; un lu sai chi pasta non nni mancia!

COSIMU
Certu chi, cu l’aragosta, mu manciassi pi davveru un beddu piattuni di pasta! No chidda cu i sardi… chi poi dicissi ju, unn’eranu, unn’eranu sti sardi!

CARMELA
E cuntinua cu sti sardi! Ma quali sardi?

COSIMU
Bona, va! Chiddi da pasta ca mi facisti manciari! ‘Nsipita e bianca comu un vistitinu di prima cumunioni! Unni eranu, unni eranu sti biniditti sardi, mu vo diri?

CARMELA
Ah, ancora nun la caputu? Ca a mari! Unni vulivi chi avianu a essiri?

COSIMU
(Meravigliato, finalmente capisce la ricetta) E certu! Pezzu di passuluni! Ora capisciu! “A pasta cu i sardi… a mari!” Ju mi manciavu a pasta e… i sardi ristaru… a mari.

CARMELA
Allura comu! Finiu chi avemu di fari economia!

COSIMU
Grandissima bu… di to matri! L’economia così l’ha fari, nno manciari! Chi mancu a potti vidiri e liccari a sarda!

CARMELA
E bonu, comu sta facennu! Vol diri chi a oj ti fazzu a pasta cu l’aragosta! Si cuntentu?

COSIMU
E comu si sugnu cuntentu! (Ironico) Ah, ma non ce ne mettiri assai aragosta, sai, chi mi acchiana il polisterolo! (Ritorna a parlare normale) Certu, chi cu tutti sti giochini di prestiggiu, a pasta a putissi fari pure co li ostriche! U vidi tu, si travagghiassi ‘nto ristoranti, a vintiquattruri t’asciucassi tutti i crienti, cu tutti sti fantasii ca hai di cucinari.

CARMELA
Ma comu non ti siddìa; sempri ca si lamenta è!

COSIMU
E menu mali ca mi lamentu, si nno, tu, mancu a pasta cucissi! Avutru chi sardi a mari!

CARMELA
Senti, vidi chi sta vinennu to figghia cu un cumpagnu di università; pari a tia e ti fa canusciri subitu.

COSIMU
Vo vidiri chi forsi è a vota bona chi si fa zita e nni voli fari a sorpresa?

CARMELA
Eccu, vidi, già subitu passa avanti; ci havi a vidiri l’utili ‘nte cosi.

COSIMU
Pi mia l’utili? Pi to figghia, locca!

CARMELA
Pari chi l’avissi supra a panza a dda so figghia.

COSIMU
Supra a panza haju ddu piggiami ju! Ma si sicura chi chistu è sulu cumpagnu di scola?

CARMELA
Sicura, sicura sugnu, picchì già ci dumandavu…

COSIMU
(Curiosissimo) E chi ti dissi, chi ti dissi?

CARMELA
Dici chi è sulu… ‘n amicu.

COSIMU
Po’ essiri chi ora…, cu sti cosi moderni, zitu, si dici amicu?

CARMELA
E chi nni sacciu. Cu sti modernità di ora… (bussano).

COSIMU
E chi, già cca su!

CARMELA
Ponnu essiri mai iddi; di quannu ‘n ca to figghia tuppulìa? (Bussano ancora). E allura cu sarà mai?

COSIMU
Nun pensi chi si va ghiapri a porta, prima ca jiettanu ‘n terra, u capemu megghiu cu è?

CARMELA
Si, ma… nun è ca si stocca i jammi e va iddu, no! A scecca ca pudda c’è sempri! (Entra la comare).

LUCIA
Salutamu cummari. (S’accorge del compare) Oh, cumpari, vui cca!

COSIMU
Chi vulissivu diri chi sugnu privu di stari a me casa?

LUCIA
Ma quannu mai! Ju ‘ntinnia diri, vui cca, nel senzu ca pinsava… chi eravu a travagghiari!

COSIMU
E oj… si propriu ci tiniti a sapillu, ma pigghiavu di riposu. ‘Nveci vidu ca vui siti sempri… (ironico) ‘n muvimentu. (S’accorge che la comare ha la pancia un po’ ingrossata) Bih, cummari! E chi fu? (Facendo il gesto di gravidanza). Finarmenti… vi dicidistivu? Allura, u cumpari prima di partiri…

CARMELA
Allura veru è chi siti cchiù grossa! Lassativi, (la guarda girandole attorno) lassativi guardari.

LUCIA
Ju…

COSIMU
E… u cumpari, u cumpari… diciti, avogghia di chi essiri cuntentu! E quannu, quannu torna di l’Australia? Certu, non vidi l’ura ora!

CARMELA
(Lucia è imbarazzata) Chi c’è cummari, parrati. (La comare guarda Cosimo e si sente a disaggio) Ah, vuliti chi me maritu nni lassa suli? (Al marito) Chi è, non ci arrivatu ancora chi ha smammari?

COSIMU
U capivu, u capivu chi sunnu cosi di fimmini; voli diri chi mi nni vaju dda bbanna (esce).

LUCIA
Grazii cumpari.

CARMELA
E allura chi c’è cummari, parrati. Lassatilu perdiri a me maritu, (va aguardare se Cosimo potesse origliare) iddu dicia du cumpari… picchì… certi cosi…, vui mi capiti, non ci cuntu, e quindi non li sapi. U vidistivu chi u cuntrollu chi aviavu di fari, finiu chi era comu vi dicia ju! (Preoccupata) E u cumpari, u cumpari u sapi?

LUCIA
Me maritu non sapi nenti, sapi sulu chi è aria ‘nto stomacu, dovuta a prissioni avuta.

CARMELA
Allura è signu chi u cumpari havi bisognu di ‘na bona visita oculistica.

LUCIA
Gna no, iddu bonu vidi! Sugnu ju chi quannu nni collegamu o computer cu a veb cam… così mi pari ca sidici, è dda cosa comu a tilecamera, chi servi a farinni avvidiri.

CARMELA
Ah, chidda di Skarp?

LUCIA
(Fraintende) Si, chidda di quasetti! Quali scarpi, cummari! Skipe, skipe dicinu ca si chiama, chi poi chi schifu è ancora nun l’haju caputu bonu, e servi chi oltri a parrari nni videmu comu fussimu pi davanti. Ju vidu a me maritu… chi è nni l’Australia, voldiri all’autru capu di munnu, comu ora vidu a vui davanti a mia!

CARMELA
Nenti di menu! Allura vui vi mittiti così (mimando), e iddu vi guarda comu si v’avissi pi davanti?

LUCIA
Propriu così, cummari! E allura ju chi fazzu pi non farici capiri chi a panza l’haju già così rossa, fazzu vestiri a me soru cu i me stissi robi e quannu iddu mi dici di mustrarici a panza, pigghiu e nno compiuter ci mostru chidda di me soru.

LUCIA
A panza di vostra soru! Eccu picchì u cumpari non ha caputu mai nenti! E vostra soru… si presta a mustrari a panza?

LUCIA
Macari u dutturi, pi telefunu, u persuadi chi…

CARMELA
Chi vui aviti aria ‘nto stomacu dovuta a prissioni avuta. E allura picchì non vi japriti un’officina di riparari i roti di machini, scusati, mancu bisognu di cattarivi u cumprissuri aviti!

LUCIA
Vui ci schirzati cummari, ju pi chissu vinni cca, pi quantu mi jiutati a fari capiri a me maritu chi havi a stari carmu e chi non m’havi a fari aggitari, picchì dici u dutturi chi si mi aggitu, curri u rischiu di…

CARMELA
(Interrompendola) Parturiri!

LUCIA
Ma quannu! Chi cosi, signuri! U dutturi dici chi curru u rischiu chi s’aggrava a malatìa.

CARMELA
Allura vuliti diri chi ju avissi a telefonari a vostru maritu… cu ‘na scusa qualsiasi e dirici chi a panza vi sta svunciannu e di stari calmu pi quantu vui stassivu bedda rilassata e…

LUCIA
Così, pianu, pianu finisci ca si svuncia pi daveru a panza. Capistivu, ora?

CARMELA
E ci aviti pinsatu a dopu, a quannu si svuncia… a panza, a chi cosa vaju ‘n contru ju? A li bastunati di me maritu quannu si scopri ca fuvu complici da vostra malatìa? E o cumpari, o cumpari nun ci aviti pinsati a quannu torna di l’Australia e s’adduna chi ju vi fici a ruffiàna, chiddu ca po’ cumminari? Anzi, ancora assai nn’havi di stari dda?

LUCIA
Quasi du misi, e ju non nni pozzu cchiù d’aspittari.

CARMELA
Comu, non nni putiti cchiù d’aspittari! Ca si ‘nza ma veni ora… diu mi nni scanza, e vi trova così, non vi fa ccattari prima du tempu! (Preoccupata) E… a vui, a vui quannu avissi a sgunciari sta panza?

LUCIA
Stannu a quantu dici u dutturi, fra un misi.

CARMELA
Ma u sapiti, cummari, chi stu dutturi è troppu bravu a carculari i tempi! Vi sguncia un misi prima di veniri vostru maritu… e bravu u dutturi!

LUCIA
Eni chiddu chi visitò a me maritu prima di partiri.

CARMELA
Ora ‘n cuminciu a capiri! Vostru maritu niscju e iddu… trasiu!

LUCIA
Uhm!

CARMELA
No, nenti, vuliva diri chi vostru maritu partiu e iddu trasiu dintra unni vui… a casa s’intenni, pi darivi l’esitu da vostra malatìa! Dicu giustu?

LUCIA
Si, propriu così! Picchì…, diciti chi è propriu gravi a malatìa? E chi a prissioni… prima o poi non cala?

CARMELA
‘Nca va ca mi dassi pugna ‘nta testa dicennumi comu mai ancora non vi jiettu fora e non scrivu a vostru maritu cuntannuci pani pani e vinu vinu. E vi staju puru a sentiri! Ma veramenti pinsati di putiri pigghiari pi fissa puru a mia? Veramenti criditi chi puru ju staju guardannu a panza di vostra soru? Cummari, vui…, di quantu siti grossa, tocca e nun posa, chi accattati, e ancora ci jiti firriannu ‘ntunnu.

LUCIA
(Piagnucolosa) Cu dutturi…, cu dutturi… sulu ‘na vasata ci fu.

CARMELA
E finitila ora! Vui veru diciti? Si a ogni basàta avissi di nasciri un figghiu, cummari, u munnu havi chi si nn’avissi jiutu o fundu pu troppu pisu!

LUCIA
Così diciti?

CARMELA
No così diciu, così è! E vui u sapiti megghiu di mia chiddu ca cumminastivu, grannissima… Oh, Signuri pirdunatimi! Chiuttosto viditi, ora, quannu torna vostru maritu…, pureddu, a comu fari pi jiutallu a capiri.

LUCIA
(Spaventatissima) Megghiu morta, cummari! Ma vui u canusciti bonu ‘o cumpari?

CARMELA
E vui u capistivu bonu chiddu ca cumminastivu, cu ddavutru scilliratu du dutturi?

LUCIA
(Sconvolta) Ju dicu chi me maritu a tutti dui nn’ammazza! E comu fazzu, comu fazzu, cummari? (Si sentono rumori provenire da fuori, e Lucia… anche Carmela, faranno un grosso sussulto) Bedda matri! Iddu è!

CARMELA
Corpu di sangu un motu mi facistivu pigghiari! Quali iddu, si ancora dicistivu ca mancanu du misi a veniri (guardano impauriti verso la porta. Entrano Vittoria e Ugo il fidanzato. E’ vestito sui generis: pantaloni strappati, camicia rattopata, ha qualche orecchino e un anello sul naso come fosse un toro).

VITTORIA
Ciao mamma. (S’accorge di Lucia) Oh, signora Lucia! Lei qui? (Le guarda un po’ la pancia) Ah, ma vedo che… (facendo il gesto di gravida). Mamma, ti presento Ugo.

UGO
Piacere di conoscerla signora. (Poi a Lucia) Buon giorno. (Comincia, chinato, a palleggiare con la mano, come se giocasse a far sobbalzare la palla da terra, mentre Lucia, abbassata, guarda curiosa, cercando di capire cosa egli abbia perso).

CARMELA
Ma chi u muzzicaru i cani ‘nta strata mentri vinia cca? E chi va fascennu misu così? Chi cerca? Persi quarchi cosa?

UGO
Come?

CARMELA
Di comu è cumbinatu, pari chi si scuntrò cu un brancu di cani randaggi! Tuttu lazzariatu! Vidi, vidi chi persi e ci jiuti a circari.

UGO
(Si ferma di palleggiare) Non capisco.

CARMELA
(Alla figlia) Ah, non è italianu?

VITTORIA
(A Ugo) Non stare a preoccuparti, la mamma ha sempre voglia di scherzare. (A Carmela) Mamma, lui è italiano, e sta palleggiando; gioca a palla a canestro. Sei tu che… con questo tuo parlare, non riesci a farti capire.

CARMELA
Picchì… sta giucannu ca palla? E unni è a palla?

LUCIA
Cummari, ju mi nni vaju; pi ddu discursu tornu n’autra vota.

CARMELA
Comu vuliti. E pinsatici bonu a chiddu ca vi dissi.

LUCIA
Grazi, grazi (esce).

CARMELA
(Tra se, mentre Vittoria parla con Ugo intento a palleggiare) Viditi sta ‘nchiappitallà comu voli pigghiari pi fissa a tutti. Ah, ma ju già ci scrissi o cumpari! Mi meravigghia, anzi, comu mai ancora nun ha rivatu.

VITTORIA
Mamma, mamma! Parli da sola?

CARMELA
No, nenti, mi stava dicennu… ‘na prjiera; si, ‘na prjiera pa cummari Lucia!

VITTORIA
Che forse, sta… male?

CARMELA
No, ancora no.

VITTORIA
Allora starà male… fra un po’? E… tu come fai a saperlo prima?

CARMELA
‘Ntuitu, è comu quannu unu havi u prisintimentu… ca po’ succediri ‘na cosa e poi s’avvera.

VITTORIA
Certo, può capitare.

CARMELA
No, può, chistu è sicuru chi capiterà, tantu ca ju ciù dissi; ma idda… nenti, aspetta di fari succediri l’opira.

VITTORIA
Non capisco quello che stai dicendomi, ma di una cosa sono certa, che la signora Lucia ha un bel pancione!

CARMELA
Si, ma sulu china d’aria.

VITTORIA
Cosa?

CARMELA
Dici chi u dutturi ci dissi che havi a prissioni così avuta, chi ci vunciò pirsinu a panza!

VITTORIA
Che c’entra la pressione alta con la pancia! Che significa?

UGO
(Meravigliato, smette di palleggiare) Ah, l’hanno gonfiata? E chi?

CARMELA
Boh, u dutturi!

VITTORIA
Smettila, mamma!

CARMELA
Non ci cridi chi a vunciò u dutturi?

VITTORIA
Il dottore?

CARMELA
E certu! So maritu non ci a fici e… (ironica) ci pinsò u dutturi. (Entra Cosimo).

COSIMU
Chi fici u dutturi? (Guarda meravigliato Ugo che palleggia)

CARMELA
Sempri presenti tridicinu ‘nta ‘nzalata. Nenti… dicia a to figghia, chi u dutturi vunciò a cummari…

COSIMU
Di… corpa?

CARMELA
No, di chiddi, pensu ca a vuncia u cumpari non appena veni di l’Australia. Ma poi dicu, non si nni putìa jiri dda cu so maritu!

COSIMU
Ci cridi chi ‘un nn’haju caputu nenti di tuttu chiddu c’ha dittu!

CARMELA
E nenti ci fa; quantu prima ti nn’accorgi.

COSIMU
(Guardando Ugo che palleggia) Scusati, ma chiddu picchì camina così basciu? Chi va circannu? Ci trema a manu?

VITTORIA
Ah, papà, senti! Ti presento un mio amico: Ugo. (Chiama Ugo). Ugo!

UGO
Si? (Dando la mano a Cosimo) Piacere.

COSIMU
U truvà chiddu ca ricava?
VITTORIA
(Ugo non capisce) Non cercava niente, papà; stava solo facendo dei palleggi.

COSIMU
Cu… a palla?

UGO
Certo! (Cosimo guarda se vede la palla).

COSIMU
Veramenti palla non nni visti. (L’osserva da testa ai piedi) Eppuru ci avissi giuratu chi cu ssu aneddu ‘nfilatu ‘nto nasu, s’avissi chiamatu torellu. Spetta, spetta! (Alla moglie) Nun è c’avissi un pezzu di tuvagghia russa? (Gli altri si guardano meravigliati).

CARMELA
Tuvagghia russa?

COSIMU
U facemu quaddiari un pocu (facendo col piede come i tori quando s’infuriano, e facendo come fosse in una corrida) Olè! (Gli guarda i vestiti) Bih! E chi successi e vistita? U torellu sautau u filu spinatu?

VITTORIA
Papà! Questa si chiama moda! Si usa andare vestiti così; e finiscila con questo… torello.

COSIMU
(Sbalordito, guarda gli oggetti che ha sul viso) Moda, si chiama ora, e vostri tempi; nni chiddi mii si chiamava bisognu, e virgogna ‘nto stissu tempu d’aviri i robbi strazzati! A vutru chi moda e moda! Prima nni faciamu cuciri di cursa i robbi strazzati; ora ‘nveci… i strazzati pi fari a moda, ma a moda di chi? E’ la vriogna a vera moda! (Gli guarda le orecchie) Puru sti aricchini… (poi gli guarda il naso) E stu aneddu?

VITTORIA
Non puoi capire.

COSIMU
E certu! ora sulu vuiavutri rinisciti a capiri; Nuiautri divintamu sulu ‘na passata di babbasuna. E me tempi, sti aricchini e stu aneddu ci mittiamu e viteddi; aneddu sirvia pi stari a significari a putenza di l’animali, mentri, u cosa ca si ‘mpicciava ‘nta ricchi, pi distingullu da razza d’appartinenza… iddu (indicando Ugo che palleggia) a quali razza apparteni?

UGO
(Smettendo) Io…

CARMELA
E’ possibili chi non rinesci mai a teniri a bucca chiusa! E’ possibili chi a cu veni, veni, ha di mittiricinni una!

COSIMU
(Alla figlia) Però, di ‘na cosa sugnu cuntentu, chi quantu menu non ti vidu cchiù cu piggiama misu.

VITTORIA
Vi dispiace se ci fermiamo qui a mangiare?

CARMELA
Ma chi dici figghia mia! Certu ca nun mi dispiaci! Anzi…

UGO
Ho saputo che lei sa cucinare bene, vuol dire che assaggerò qualcosa di suo.
CARMELA
Ci fazzu assaggiari a paglia e fienu…

COSIMU
Megghiu ‘na manciata di favi chi carrubbi; i viteddi nni vannu licchi!

VITTORIA
Mamma, pure tu!

CARMELA
Io! Io chi?

COSIMU
Comu chi! Tu dicisti a pagghia cu fenu, e vistu chi è un torellu ti ricurdavu ca i favi e i carrubbi, i prifiriscinu megghiu.

CARMELA
Ancora cuntinui? (A denti stretti in modo che Ugo non capisca) Ma mai ti cadi ssa lingua! (Fa un sorriso ironico a Ugo che guardava) Sai ‘nveci chi fazzu? Priparu ‘na bedda specialità…

COSIMU
(Interrompendola) A pasta cu i sardi a mari!

VITTORIA
Mamma, no!

UGO
Si, invece! A me piacciono le sarde!

COSIMU
E’ a nuatri ca non piacinu… (corregendosi) Ma no i sardi; anzi chiddi… E’ stu tipu di ricetta chi non funziona; quannu idda a pripara, si duna u casu, ca i sardi sunnu ‘nferii, e allura…

UGO
Quanti discorsi strani sento in questa casa; devo dire che siete una famigliola allegra, spensierata…

CARMELA
Aspittassi a canuscillu, prima.

COSIMU
(Gli errori voluti sono sparsi qua e la) E… mi dicessi, ci avrebbi pensato di togliri lo anello chi hani al naso e mettiriccillo al ghidito di mia figlia?

VITTORIA
(Quasi a rimproverarlo) Papà!

UGO
Non capisco.

COSIMU
(Tra se) Chistu mi pari ca capisci sulu chiddu ca ci cunveni. (Ad Ugo). Ah, non capesce?

UGO
(A Vittoria) Che cosa ha detto, pesce? Allora mangiamo la pasta col pesce? Bello! Finalmente, era ora!

VITTORIA
Senti, scordatela questa pasta con le sarde.

UGO
E’ stato tuo padre a parlare di pesce!

VITTORIA
Forse è meglio andare, si sta creando un mare di confusione, vuol dire che mangeremo qui un'altra volta.

CARMELA
Chi ci trasi ca vi nni jiti ora! Lassalu perdiri a to patri, non vidi comu parra? (Si sente parlare fuori animatamente, è Lucia col marito appena arrivato e che ne vuole conto e ragione di quel suo essere gravida).

COSIMU
(Meravigliato) Chista non è a vuci du cumpari?

LUCIA
Chidda da cummari è sicuru ca a ricanuscivu, e allura è signu chi ‘ncuminciò l’opira (bussano).

COSIMU
(Va ad aprire e entrano come una furia: la comare, il medico e il compare che con un grosso bastone in mano ne vuole conto e ragione) Ih, e chi è un tirrimoto parsi!

BARTULU
Veni cca, cca a veniri! E a vossia, dutturi si u chiappu, u vidi stu lignu, chistu è un anasteticu chi comu ciù dugnu cca (indicando sulla sua fronte) u fazzu passari a l’autru munnu senza capiri comu!

CARMELA
(Al marito, mentre quelli continueranno ad inseguirsi entrando e uscendo dalla scena) U vidi si tu ti risichi di jiri ancora unni i dintista… e tu mi capisci di quali dintista parru: u dutturi Casella e u dutturi Chinnici, ju dicu chi l’anasteticu tu fannu così sta vota! (Poi si para davanti al compare che, per ultimo inseguiva i due) E bonu, cumpari! Circati di nun cunsumarivi, chi ora si sistema tuttu!

BARTULU
Tuttu? Ju è a iddi ca vogghi sistimari, e bonu puru! Fimminazza ‘ngrata! E comu chiancia u jornu ca partivu! Quasi ca mi facia pena, e ju pezzu di trunzu di brocculu chi ci avia cridutu.

LUCIA
(Piagnucolosa) Ju veru dicìa, picchì nun vulìa ca tu partivi pi jiri a travagghiari così luntanu, avissu vulutu chi ristavi cca cu mia, puru chi guadagnavi cchiù picca non ci avissi fattu nenti, l’importanti chi stavamu vicinu.

BARTULU
(Sempre in preda all’ira) E chissu, chissu era tuttu u beni ca mi vulìa? Ma comu putisti fari ‘na cosa di chista?

DOTTORE
Senta, se mi lascia parlare, io…

BARTULU
Havi puru u curaggiu di parrari! Lei, lei ca mi visitò dicennumi chi figghi non nni putìa aviri!

DOTTORE
Se le dicessi che c’è stato un errore, ed è stato ieri l’altro che ci siamo accorti d’avere sbagliato cartella medica, lei mi crederebbe? Per questo ero andato a casa di sua moglie, per comunicarle quanto di sgradevole era successo. Cosa c’entro io col discorso delle bastonate e della sua ira? Non sapevo nemmeno di sua moglie che si trovasse in questo stato!

BARTULU
(Alla moglie) Comu, tu mi dicisti chi u dutturi era complici!

CARMELA
Puru a mia dissi così! Cummari… nun è chittu ddu discursu ca mi facistivu du dutturi…

COSIMU
(Si guarda con gli altri, tutti sbalorditi) Curnutu si nn’haju caputu nenti!

CARMELA
Cumpari, ju vi telefonavu picchì vitti ca i cosi si jivanu mittennu mali, e chi a cummari… (Alla comare, sbalordita) Cummari, allura tuttu chiddu ca vui mi ccuntastivu…

LUCIA
(Sempre piangendo) Era sulu picchì avissi vulutu ca me maritu turnassi pi subitu di dda luntana terra ca ju nun suppurtava cchiù.

VITTORIA
Si, però… lei gliel’ha combinata grossa!

COSIMU
Grossa, grossissima! E ora cu s’annaca stu picciriddu?

BARTULU
(Sentendo pronunciare bimbo, riparte ad inseguirli, come una furia) U picididdu! Mi l’havia scurdatu! Fimminazza nutili, chistu mi miritava! Lassati, lassati pigghiari!

UGO
E la smetta adesso! C’è pur sempre un bimbo cui badare!

BARTULU
E tu nautru cu sì? Apparteni a cumarca? Chi è, figghiu di ‘na coperativa puru?

DOTTORE
Vuole calmarsi un attimo per favore, prima che mi fa saltare il cuore?

BARTULU
Ju, si non prima cumminu ‘na carneficina, non mi carmu propria! (Ripartono).

CARMELA
(Gli si mette davanti) Cumpari, ma vui ci nni vuliti beni a cummari?

BARTULU
Prima, prima ci nni vulìa; ma ora comu vuliti ca ci nni vogghiu chiù!

LUCIA
(Sempre piangendo) Ju assai ti nni vogghiu beni, e nun m’haju pirmisu mai di sbagghiari cu tia; fu sulu la rabbia d’aviriti luntanu ca mi fici cumminari stu ‘mbrogghiu.

CARMELA
Bellu ‘mbrogghiu! Va sbrogghialu ora!

LUCIA
(Al marito) Ti carmi, tu, si ti dicu tutta a virità? E mi prumetti di nun partiri chiù?

BARTULU
Comu, mi dici chi spetti un figghiu di nautru e m’avissi puru a calmari! Ma dicu u capisci chiddu ca cumminasti?

LUCIA
(Sempre intristita) Nun haju cummminatu nenti di chiddu ca tu pensiu, e mai m’haju pirmisu di pinsallu di cumminari cosi di ssu geniri.

BARTULU
Ma viditi chi facci, signuri!

COSIMU
E lassatila parrari, cumpari!

LUCIA
(Al dottore) Dutturi, lei antura non mi dissi…, prima chi succidissi stu manicomiu, chi ci fu sbagghiu di cartella e chi me maritu po’ aviri figghi?

DOTTORE
Certo! E’ questo che cerco di volere spiegare a quella furia scatenata di suo marito. Io non so nemmeno di cosa e di che storia parlate.

VITTORIA
Mi pare di cominciare a capire…

CARMELA
Cummari… ma… allura… l’aspittati, o no stu binidittu figghiu?

LUCIA
Si, veru l’aspettu u piccididdu (va spogliandosi per mostrare il grosso cuscino che tene sul grembo e che darà in mano a compare Cosimo perché lo culli un po’) ecculu cca! (Si guardano meravigliati) E ora, cumpari tinitilu vui stu nutricu, chi ju… e … me maritu, avemu tempu ora di farinni unu veru! (Rimarranno tutti bloccati e si abbasseranno un po’ le luci, mentre Ugo, sotto l’occhio di bue, narrerà in versi la morale finale).

UGO
“U bisognu cunsuma li scorti”,
perciò vi dicu: tinemunni forti.
Oggi nun è chiù facili campari
cu tutti sti gran tassi di pagari;
lu poviru prega ‘nsinu ca si curca,
picchì mai è di lu riccu la furca.
Comu li scecchi spissu ragghiamu,
ma cchiù di chistu nun facemu.
Nn’abbituaru a purtari lu pisu,
e senza ca nuddu fa l’uffisu,
puru avennu vacanti li cassi,
pagamu zitti, zitti, tutti li tassi.
Pacenzia, dicìa lu me nannu,
e ju, vi giuru havi di tannu
chi nun capisciu stu suppurtari;
di lu poviru chi non po’ manciari
mentri lu riccu di tutti banni
fa sempri lu spenni e spanni.
Ah, si parrari putissi cu lu putenti Diu!
Ci dicissi: comu finì cu lu tuu e miu?
La ricchizza sfurna sordi e nun la stocchi;
la miseria parturisci sempri purci e pidocchi.
Sulu ‘na cosa resta a cu ricchezza nun teni,
chidda d’amari la vita senza senza nuddi freni.
L’amuri è la cosa chi avemu di cchiù veru,
amativi tutti, senza nuddu misteru.


TELA