PI TRASIRI… ‘NTE CARRABBINERI 

Commedia brillante in due atti di 

Rocco ChinniciPERSONAGGI:

Brasi capo famiglia
Cunsulata moglie
Petru figlio
Giulia figlia
Cosimu vicino e compare
Cuncetta moglie di Cosimu
Fiorinu maresciallo
Crivello appuntatoPRIMO ATTO

(Scena di soggiorno con mobili poveri)


BRASI
Ora dicu ju, c’avemu a fari cu stu signurinu di to figghiu chi dormi tutta la santa jurnàta? E’ mai possibili chi a notti a fa jòrnu, e u jòrnu u fa notti? E’ mai possibili chi li jammi mi l’haju a rumpiri sulu ju, mentri iddu havi a cuntinuari a fari u nobili? …anzi com’è ca nun ha chiamatu ancora pu café a cosa mi stranizza. (Guardando in aria implora il Supremo) Signuri, oh Signuri, cu vui parru! Datimilla sempri sta forza di suppurtari!

CUNSULATA
Oh iddu parra! E ju, ju c’avissi a diri ri dd’avutra bedda ri to figghia, ca ri poi chi finiu a scola voli essiri sirvuta a tappu? E nun sulu, ma voli puru li cosi di marca! Di marca; u capisti? Mentri pi mia nun ci fa nenti si a vistinedda ma svotu p’avanti e darreri pi pariri sempri nova. Menu mali chi ancora nun hannu caputu chi l’etichetti da marca su fasulli e cchi ccattu unni ‘na putìa chi vinni sti cosi di marchi favusi, picchì si nno ‘nn avissi di chi sciusciari! Ogni tantu puru o masculu ci firrìa chi voli puru iddu quarchi cosa di chista, e allura ju pigghiu ‘na etichitta da marca chi ci piaci e ci a ‘mpiccicu ‘nne causi o ‘nno magghiuni a secunnu soccu ci servi; e ch’è cuntentu puru iddu!

BRASI
Acchi jòrnu di chistu nni videmu prisintari a finanza.

CUNSULATA
A finanza? E picchì… scarì u bullu da machina? O chi forsi tardamu a pagari abbonamentu ra tilivisioni?
BRASI
A tilivisioni? ‘Un mi diri chi pagamu puru a tassa da... tilivisioni? Comu, e nun lu vidi chi programmi ca fannu? Giochi, quiz e giochi, giochi, quiz e giochi! E telenovelless a mai finiri! Ora mu vò diri cu quali ciriveddu hannu a crisciri sti figghi? Chissu apprenninu! Chi nni lamintamu si poi nun vonnu fari nenti e su sempri jittati nni ssi sali di gjòcu: u bingu, a rrutti macìni... picchì speranu di guadagnari senza travagghiari. E dd’avutri telenovellass, chi ci ‘nsignanu, chi ci ‘nsignanu mu vò diri? Chi appena si maritanu fannu subbitu a gara a cu havi a divurziari prima? Dicemu… si maritanu, pigghia a tò figghju ca nun voli nesciri di dintra mancu a cannunati! E certu, cca havi l’albergu, dormi quantu voli, si jarza quannu è ura di manciari; i robbi e l’havi puru… di marca… nni vò cchiù?

CUNSULATA
Si, ma… a finanza? nun capivu u fattu da finanza.

BRASI
Ah, nun l’ha caputu?

CUNSULATA
E cuntinua, oh! Ti pari chi mu dici u picchì!

BRASI
Ju, chi travagghiu fazzu?

CUNSULATA
U ‘mpiegatu cumunali.

BRASI
Oh! E quantu pigghiu di stipendiu?

CUNSULATA
Chiddi pi ‘un moriri! Ma, senti ‘na cosa, a òj chi è jornu di esami ca mi sta facennu tutti sti quiz?

BRASI
E zittuti locca e rispunni! 

CUNSULATA
Milli euru o misi.

BRASI
Oh! Ora dimmi: quantu custanu un paru di causi di marca?

CUNSULATA
‘Nterra ‘nterra… ducentu euru.

BRASI
E ‘na vesta di to figghia?

CUNSULATA
Cu stissu prezzu s’a jòca.

BRASI
Ca sarrianu ‘ntuttu quattrucentu euru; ci semu? 

CUNSULATA
Sintemu unni avemu a jiri a parari.

BRASI
E nun mettu: scarpi, quasetti, cammisi, suttani, fareddi, trucchi… picchì dd’avutra bedda si nun si trucca nun è ca nesci, e tanti avutri cosi chi tu sai megghiu ri mia. Mu vo diri, si a Finanza ‘ncuminciassi a farimi li cunti ‘n sacchetta di chiddu ca guadagnu e pi chiddu ca spinnemu, si nun è comu ti dicu ju? Quattrucentu, cavusi e vesta, tricentu d’affittu ri casa…
CUNSULATA
Talé, quantu m’assettu, tantu capivu chi a storia è longa.

BRASI
‘N’avutri centu o misi ci l’ha mettiri ‘ntra tassi di munnizza, ici, gas, luci, tilefunu… (evidenziato) a-bbo-na-men-tu a tilivisioni! E tanti avutri camurrii chi sicuramenti mi scordu; a quantu semu rrivati? 

CUNSULATA
Chi fa, pigghju carta e penna?

BRASI
A la biddizza di ottucentu euru; e, mintennu puru ca ‘nni bastassinu ducentu euru pi manciari, già semu giustu giustu a quantu pigghiu ju o misi…

CUNSULATA
E allura chi havi di veniri a fari a Finanza, si bastanu giusti giusti chiddi ca pigghi?

BRASI
Ah, bastanu dici? Grannissima ‘ntollara ca nun si avutru! Ca comu fannu a bastari? 

CUNSULATA
Oh, sta facennu tutti cosi iddu: dumanni e risposti.

BRASI
Dimmi ’na cosa, tu e ju, caminamu cu culu ri fora? A macchina ‘nna paga to soru? E l’avutri cosi chi mancanu all’appellu, nni dunanu a l’Opira Pia? Menu mali chi a Finanza sti cunti nun li fa e i tò figghi dorminu e pensanu ca i picciuli veninu du gloria e patri; si ‘nno…
CUNSULATA
Senti, ‘nveci di fari sti soliti predichi, ca si portanu lu ciriveddu, picchì nun vidi si u sinnacu ci duna un postu o municipiu o criaturi, ‘nveci di pirdiriti ‘nchiacchiri, quantu stu to figghiu si leva ri dormiri e nun ti sentu cchiù lamintari!

BRASI
U sinnacu! Ma di unni ti vennu certi niscjuti? Ma chi ti pari ca u sinnacu è u patruni du paisi, e po’ fari chiddu ca voli?

CUNSULATA
Ah, no! Siccomu si duna lu casu ca a travagghiari o municipiu sunnu cchiossà parénti du sinnacu, pinzava… e tu, tu allura comu trasisti o cumuni? chi haj puru quarchi filiddu di parintela cu sinnacu? 

BRASI
Oh! Ma chi ti pari chi nun ci ‘nn’è cchiù, ‘o munnu, genti onesta? Tu ha sapiri, chi comu regula, pi aviri un postu... e no sulu o municipiu, prima di trasiri s’havi a fari u concorsu, poi s’havi a vinciri; e dopu, finalmente si è assunti. Chista è a regula; poi... 

CUNSULATA
U capivu, u capivu, zittuti, allura tu si l’eccizzioni a regula! E veru? Nun si dici così?

BRASI
Ah, ma allura veru dici! Io nun sugnu l’eccizioni, sugnu a regula! U capisti?

PETRU
(Entra morto di sonno e in pigiama) Mà (mamma), nun è chi ha deci euru ca mi fineru i sicaretti?

CUNSULATA
(Allarmata) Zittuti, figghiu miu! Ca si nni senti a finanza…

BRASI
A diri a virità, chisti mi l’avia scurdatu a mittilli o cuntu.

PETRU
A finanza? Picchì, chi forsi me patri, fabbrica... picciuli favusi? Eccu picchì... e ju e me soru ‘un nni putiamu spiegari u discursu! E diciamu: si nostru patri havi quattro sordi ri stipendiu o misi; comu fannu a cattarinni puru i cosi ri marca?

CUNSULATA
Zittiti ti dissi, ancora?

PETRU
(Meravigliato) Ah, picchì veru è? E allura dunaminni centu euru, scusa, si stampa! 

BRASI
Senti chi fa, Cunsulata, pigghiccinu una di ducentu. (Al figlio) Sta notti... mentri tu e to soru durmiavu, stampamu sulu pezza di ducentu; nun è u stissu pi tia? 

PETRU
(Quasi ci crede, si da due colpetti in faccia, e poi in silenzio...) Ma, dormu, o sugnu svigghiu? Pà, ma... dici veru?

BRASI
Dimmi ‘na cosa, ma chi marca di sicaretti fumi pi custari deci euru? E poi, su cchiù ‘mpurtanti i sigaretti e i piccioli, o salutari prima a to patri e a to matri?

PETRU
E va beh, pà! (patri) Pinsàva ca nun ci facìa nenti.
BRASI
Vuautri cu sta camurrìa di pinsàri chi a tutti cosi nun ci fa nenti, ju a finiri chi faciti sulu i vostri porci commiri, tantu l’avutri cosi pi vuiavutri su nenti!

PETRU
E chi è, pà, a cruci ca matinàta?

BRASI
(Adirato) Puru! Ci scummettu chi nun ha mancu pinsàtu a quant’anni ha; dicu giustu? Nun penzi chi fussi ura di jarzariti u culiddu da seggia e circariti un travagghiu?

PETRU
Pà, travagghi chi mi piacinu ancora ‘un ‘nn’ haju pututu attruvari, e aspettu chi si prisenta chiddu giustu. Ma poi dicu, nun ti pozzu jutari a stampari...?

BRASI
(Adirato) Ma quali stampari e stampari! Va travagghia, putruni! Oh, chistu veru dici! 

PETRU
Arreri! Ti staju appena dicennu chi spettu u travagghiu giustu! Allura nun è veru... chi stampi…?

BRASI
Ancora ‘nsisti! (Ironico) Allura tu... spetti u travagghju ghjiustu? E ju ca nun capiva lu mutivu du picchì tu eri a spassu e senza travagghiu; e certu si nun arriva chiddu ghjiustu! E… Senti nàutra cosa, li causi, ‘nveci di ccattaritilli di marca, picchì nun ti ccatti di l’autri chi usamu nuautri? Cca u capisci quali sunnu i cosi giusti!

PETRU
Viditi quantu storii chi si nescinu o chianu pi quantu mi fineru i sigaretti, oh!

CUNSULATA
E bonu, bonu, finemula! Chi ora Pitrinu ‘ncumincia a circarisi un travagghieddu, e si metti a fari concorsi, è veru, a matri? 

PETRU
Havi chi fazzu concorsi cinc’anni, però risposti nenti; unni l’è fari cchiù ca l’haju fattu a tutti banni? (Dispiaciuto) Pirsinu pu campu santu l’haju fattu. 

CUNSULATA
E bonu a matri, nun diri sti cosi, ca mi fa sentiri mali, chi c’entra ora augurarisi a morti picchì unu nun trova travagghju?

PETRU
(Toccandosi) A morti! Quali morti?

CUNSULATA
E allura picchì ammuntuvasti u campu santu?

PETRU
Picchì fici u concorsu puru pi campusantàru. A morti, si! Ah, tu pinsavi chi mi ddisidirava moriri picchì nun travagghiu? Megghiu di comu staju! E’ travagghiannu ‘nveci chi certi mumenti unu, stancu, disidira a morti. L’ha ‘ntisu mai o dutturi diri a unu malatu: pigghiati quattru jòrna di travagghiu, no! cunsigghia sempri di pigghiarisi quattru jòrna di riposu, e a mia, ringraziannu a Diu cca ddintra nun mi manca nenti.

BRASI
Ma veru! (Ironico) Diccillu, o papà! Cca, t’ammanca sulu chiddu ca ti sciuscia pi quannu senti cauddu. (Alla moglie) Iddu a nuautri fa moriri.

CUNSULATA
Chi fa, ricuminciamu? Ju sugnu cunvinta chi a Pitrinu, ‘un ghjorna ca scura, ci rriva ‘na chiamata!

BRASI
Pu manicomiu ci po’ rrivari!

PETRU
Pà, puru pi ddà a fici a dumanna! (A sua madre) U sa chi fai, vistu chi u sai puru tu chi a mumentu travagghiu, ‘mprestami i picciuli pi sicaretti chi comu mettu manu a travagghiari pigghia e ti tornu; è bonu così? Viditi chi sorta di mala jurnàta pi sicaretti!

BRASI
Ci vo dari ssi picciuli, prima chi a mala jurnàta a duna a mia? (Cunsulata va a prendere i soldi dal cassetto) Ah, senti nun ti scurdari a livariti u piggiama sa nesciri pi jiri a cattari i sicaretti?

CUNSULATA
Teni, teni cca. Vidi chi su cincu euru, u rrestu mi servinu chi è cattari cosi; e va canciati, chi paremu o spitali cu tia e to soru. (Esce Petru ed entra Giulia).

GIULIA
(Stiracchiandosi) Ciao papy! Mamma! 

BRASI
Cca è a prufissuressa!

GIULIA
Gradirei, mamma, un sandwich con un po’ di Ketchup!

CUNSULATA
(Che non capisce) Mettili supra che friemu.

BRASI
(Meravigliato) Ma chi cazzu dissi?

CUNSULATA
Lo sapevo! In questa casa nessuno mi capisce. Io mi sforzo di parlare con parole semplici e voi… (si sente il postino chiamare).

VOCE F.S.
Posta, mastru Brasi!

BRASI
(Alla figlia) Va dda va viri chi havi st’auvutru, e cerca di nun ti sfurzari tantu, ca i morroidi ti ponnu nesciri.

GIULIA
Così devo andare, papy? Non vedi che sono in pigiama?

BRASI
E chi fa, ti cadinu i vrachi si ci va così?

V. F. S.
(Il postino, non vedendo arrivare nessuno, riprende a chiamare) Sveglia, mastru Brasi, chi haju u giru longu a òj di fari!

CUNSULATA
(Nessuno si muove) U capivu, cu sta camurrìa di dibattitu è curriri sempri ju. 

V .F .S .
(Adirato) C’amu a fari, mastru Brasi?

CUNSULATA 
Vegnu, vegnu!

BRASI
Spiramu ca nun sunnu ancora camurrii di pagari, si nno addumannari a limosina putemu jiri. (Entra Cunsulata, che cerca di capire cosa ci sia scritto in quella lettera raccomandata). ‘Na raccumannata! Cu è chi voli picciuli sta vota?

CUNSULATA
I carrabbineri! E chi vonnu chisti? (Riflettendo) Nun è chi ‘nveci da finanza, nni mannanu i carrabbineri, pi ddu discursu? (Alla figlia) Teni, teni, leggila tu chi capisci mugghi di mia. (Gliela porge a Giulia che comincia a leggere).

BRASI
(Alla figlia intenta a leggere. Preoccupato) Senti, signurinella… che cciappi (Ketchup), nun è chi a tia o a to frati vi ficinu quarchi virbali e ju ora avissi a pagari? Picchì a mia, chi sia beddu chiaru, virbali nun mi nn’ha fattu nuddu, e mai nuddu mi nni farà. Ju sugnu dilicatu nni sti cosi; picchì si così è, ju nun vogghiu sapiri nenti, e vuiavutri a lavari scali vi nni putiti jiri pi pagarivillu. 

GIULIA
(Apre la busta, ed esplode di gioia) Evviva! Evviva! A Pietro forse lo chiamano nell’arma dei carabinieri!

CUNSULATA
(Al marito) U vidi! chi ti dicia? Ju mu sintiva, mu sintiva chi stava arrivannu quarchi cosa pi Petru! E… leggi, leggi, a matri! Chi dici, chi dici ssa littra?

GIULIA
(Inizia a leggere) Egregio… 

CUNSULATA
(Che non capisce) Mi, già! Senza trasiri?

GIULIA
(Che s’era fermata guardando la mamma, meravigliata) Senza… trasiri che cosa? Che hai capito, mamma?

CUNSULATA
Chi già u ficinu egreggiu!

GIULIA
Ma... mamma! Egregio vuol dire che è una persona distinta!

BRASI
Dicinu chissu picchì ancora nun lu canuscinu a to frati.

GIULIA
Allora, devo continuare o… chi-u-do la le-tte-ra?

CUNSULATA
Ih, e chi semu nni Maria De Filippu? Leggi, leggi e fanni sentiri chiddu ca dici!

GIULIA
Allora, Egregio signor…

BRASI
Puru!

GIULIA
(Riprende guardando suo padre) Candurra Pietro; siamo lieti comunicarle d’avere accolto la sua richiesta di voler far parte a l’arma dei carabinieri, pertanto la informiamo che deve recarsi, nel più breve tempo possibile, presso la caserma di via….. Il concorso è semplicissimo, e consiste nel porre una domanda, una domanda a suo piacimento, al maresciallo Fiorino. La preghiamo quindi di venire preparato su quanto chiesto. La informiamo inoltre che più difficile è la domanda, più si ha possibilità di essere scelti; mentre coloro, che riceveranno risposta immediata dal maresciallo, alla domanda posta, saranno scartati al momento stesso. Distinti saluti… Il comandante Colonnello Abramo Morsetti. 

BRASI
Comu… comu? Capivu giustu? Quindi tuttu sta ‘nna dumanna!

GIULIA
Certo! E se il maresciallo non è in grado di dare risposta, il candidato… può considerarsi assunto! 

CUNSULATA
Mi faciti capiri bonu?

GIULIA
In sostanza, più è difficile la domanda e più si ha possibilità di essere assunto.

BRASI
E a dummanna… supra a chi cosa s’havi a fari, ‘un lu spiega?

GIULIA
L’argomento è libero e si può fare su ciò che si vuole.

BRASI
Supra a ‘nzoccu si voli… ‘nzoccu si voli?
GIULIA
Certo! E’ scritto così chiaro!

BRASI
E allura, già Petru è ddintra! 

CUNSULATA
(Fraintende) Ah, già vinni di ccattari i sicaretti?

BRASI
Ma quali sicaretti e sicaretti! Dicu dintra nel senzu ca già è comu si fussi ‘mpustatu, picchì… a dumanna, già ju l’haju pronta pu marasciallu, e… ‘nn’havi ri sfiurniciarisi pi circari a risposta, mancu si si metti cu culu a ponti attrova.

CUNSULATA
Si, ma… a ddumanna Petru ci l’havi a fari o marasciallu.

BRASI
Certu ca l’havi a fari Petru, ma a Petru ci ha dugnu ju ‘na bedda dumanna di faricci. (Si sente arrivare Pietro).

PETRU
Chi è stu discursu ra dumanna?

SUNSULATA
Pitrineddu, a matri, ti scrissiru ca ti vonnu nne carrabbineri.

GIULIA
Forse ti assumono! Lo capisci? E, studiando, potrai anche fare carriera e diventare famoso! 

BRASI
Senti a mia, anchi senza scola diventerai famosu, basta chi trasi e sarai ‘n bucca di tutti! 

CUNSULATA
Ma chi dici tu nàutru?

GIULIA
Sicuramente papy si riferisce alle barzellette. Vero?

BRASI
Brava! Tu avvidiri chi un ghjòrnu me sentiri diri: ” A sa chidda di Petru u carrabbineri?” 

CUNSULATA
Lassalu pediri, Petru, nun ci dari cuntu a to patri, ca ogni tantu duna nummari!

BRASI
Nummari si! ‘Ntantu si vo trasiri a essiri a mia.

PETRU
(Meravigliato) Oh, ci criditi chi nun ci staju capennu nenti? E poi, picchì è essiri a tia?

BRASI
Picchì ju l’haju a chiavi (l’idea) pi trasiri.

PETRU
Curnutu si ‘nn’haju caputu ancora ‘na parola! Picchì mannaru puru… a chiavi da caserma?

BRASI
A chiavi da caserma, si! Pi tia nun ci fussi mancu bisognu di fariti fari ddumanni, t’avissinu a pigghiari ‘n quattru e quattr’ottu!
GIULIA
(Petru continua a non capire) Scrivono che, per entrare nell’arma dei carabinieri, occorre sapere una domanda che non abbia facile risposta; quindi più difficile è la domanda e più… hai capito?

BRASI 
E ju haju già a dummanna chi fa pi tia e chi u marasciallu mancu si si fa un viaggiu cu culu di fora nni patri Piu, po’ sapiri a risposta di dariti. Mi capisti, o ancora no?

PETRU
Ora cuminciu a capiri. E comu si fa a sapiri qual’è a ddumanna difficili? Nun po’ essiri chi chissa ca dici tu è facili ‘nveci? E comu fa a sapiri tutti sti risposti? Certu chi sicuramenti, stu marasciallu sarà u scienziatu!

BRASI
Scienziatu, si! Picchì tu pensi chi si era scienziatu l’avissinu pigghiatu ‘nne carrabbineri? E comunqu, anchi si fussi così, pi mia po’ puru essiri... comu si dici... Frankistain…

GIULIA
Ma che Frankistain! Einstein!

BRASI
E se, puru chissà! U stissu avissi statu... risposta… nix!

CUNSULATA
Senti, mu vo diri qual’è ssa ddumanna, ca a curiusità mi sta manciannu l’occhi?

GIULIA
Certo! Anch’io aspetto con ansia.

PETRU
E ju c’avissi a diri, ca sugnu u direttu ‘ntirissatu?

BRASI
E allura, senti; ‘ntantu, quannu arrivi a caserma e ti chiama u marasciallu, tu trasi tranquillu… anzi ha essiri schirzusu, e ci dici: pronto, signor maresciallo, / ho per lei un bell’indovinello./ e sicuramenti iddu ti dici: “Mi dica, mi dica, non aspetto altro!” picchi iddu è convintu d’aviri subbitu prontu... zamt! a risposta; e ddocu arriva u bellu!

CUNSULATA
Ma nun è chi si stocca u coddu e ‘nni dici qual è sta ddumanna, no! Amu a moriri ‘nsuppilu ‘nsuppilu!

BRASI
E zittuti tu nàutra! Allura tu, arrivati a stu puntu chi fai? (Stanno tutti attentissimi a ciò che deve dire Brasi)...

CUNSULATA
Eh, chi fa?

BRASI
Ti teni a panza, ti sforzi… a costu chi t’hannu di nesciri l’occhi di fora, fa un beddu piritu e ci dici: (indicandosi il culo dov’è uscita la pernacchia) “signor maresciallo risponda a me, sa dirmi di che colore è?” (Rimarranno tutti impietriti).

GIULIA
Sai papy che sei un mostro? Vorrei proprio vederla la faccia di questo maresciallo, quando s’accorgerà di non avere nessuna risposta.

PETRU
Sai chi ti dicu, ca ci vaju subbitu a caserma e mi levu stu pinseri… e lu piaciri di pigghiari pi fissa o marasciallu prima ancora di trasiri. (Fa per avviarsi).

BRASI
Petru, mi raccumanu! U capisti c’ha fari?

PETRU
Comu mi dici: “Prego mi faccia la domanda”. Ju, mi toccu u stomacu, mi sforzu, mi strinciu e… comu parti u piritu, ci dicu: “di che colore era, signor maresciallo? (Si strofina le mani dalla gioia). 

BRASI
‘N poesia, ‘n poesia ci l’ha diri! Ti prisenti cchiù allittratu, u capisti? 

PETRU
“Marescialo, risponda a me,/ sa dirmi di che colore è?” (Esce).

GIULIA
Ma papy! Così non è essere colto! Nella frase c’è un dirmi, e a me; è come dire a me mi!

BRASI
Ah, si! E... la forma? La libbirtà poetica? Oh, e finalmente s’impustò Pitrinu! (Alla moglie) E chi facisti u chiamasti u postu! Cuncentrati, cuncentrati ora pa signurinella.

GIULIA
Piuttosto, mamma, com’è finita col sandwich e Ketchup?

CUNSULATA
Ma chi su figghia mia sti cosi ca mmuntui? Trucchi, midicinali, marchi di vistita novi… (bussano).

BRASI
E cu è ora?

GIULIA
Quali vestiti e medicinali! Sono… (bussano ancora).

CUNSULATA
E’ possibili mai chi a grapiri a porta c’è jri sempri ju? (Va ad aprire. E’ Cosimu, compare e vicino di casa) Oh, cumpari Cosimu! Ma c’aviti chi siti avvilutu?

COSIMU
Eh, si sapissivu, cummari!

BRASI
Cumpari, ‘un nni faciti pigghiari un moto. Chi vi capitò, unni fu, a chi ura fu, cu fu?

COSIMU
(Confuso) Cumpari nun mi faciti cunfunniri chiossà di quantu sugnu.

GIULIA
(Preoccupata) La zia Rosa dov’è? Non è che… sta male sua moglie? (Bussano).

CUNSULATA
Arreri! E cu è! Sintiti, nun cominciati cu dibbattitu e stuccativi i jammi, ca ju sugnu dda bbanna: (Esce).

BRASI
Sta mali vostra mugghieri? (Bussano).

GIULIA
No, non credo non sarebbe venuto qua, sarebbe andato con lei dal dottore! (Bussano).

COSIMU
Cumpari, tuppulianu.

BRASI
(I due non si curano di ciò che dice Cosimu) Certu, po’ essiri… (Bussano ancora animatamente. Padre e figlia continuano a parlare e Cosimu va ad aprire).

COSIMU
Cumpari a porta ‘n terra… 

V. F. S.
Cummari, a japriti sta porta? (Bussano, gridando).

COSIMU
Ma chista nun è a vuci di me mugghieri? (Apre ed entra Cuncetta preoccupata).

CUNCETTA
(Meravigliata) Ah, cca si! Si po’ sapiri chi successi? C’è u paisi chinu pi chiddu ca cumminasti!

BRASI
(Preoccupato) Chi successi, cummari?

CUNCETTA
Ju? Iddu, si havi curaggiu, vi l’havi di cuntari!

GIULIA
(Gli porge la sedia) Si sieda zio Cosimo. Non si avvilisca più di tanto, e ci racconti l’accaduto.
CUNSULATA
E allura, comu finìu… (s’accorge della comare) cummari, puru vui?

COSIMU
Cumpari, cunsumatu sugnu!

CUNCETTA
Cunsumatu tu si? U cunsumatu u to collega è! E chi beddu rjalu chi ci facisti! Cunta, cuntaccillu! 

COSIMU
(Quasi piangendo) E bonu, nun ti ci mettiri puru tu.

GIULIA
(Cerca di sedare l’animo di Cuncetta) Zia Concetta, lo lasci stare non vede quanto è abbattuto?

CUNCETTA
(Stizzita) E finiscila puru tu cu sta camurrìa di zia! Di unn’è ca ti vegnu parenti?

BRASI
Sintiti… cummari, chi vinistivu a me casa p’attizzari u focu? Picchì si vinistivu pi chissu, japriti a porta e vi nni putiti turnari ‘nn’arreri; oh, talé!

CUNSULATA
(Va a confortare, Cuncetta) E bonu, bonu cummari, ma chi vi capitò? Così gravi è a cosa?

CUNCETTA
(Al marito afflitto) E parra, parra tu nàutru! Si po’ sapiri almenu comu successi?

BRASI
(Alla moglie) Va pigghia n’anticchia d’acqua cu zuccaru o cumpari. (Cunsulata esce). Cumpari aspittati, ca vi ‘mbiviti un pocu d’acqua e vi ripigghiati subbitu.

CUNSULATA
Tiniti. (Cosimu beve).

BRASI
Quannu vi sintiti di parrari, parrati.

COSIMU
Ma comu fuvu foddi a ghjiri a sta festa ri pinsiunamentu!

CUNSULATA
E cu è ca si nni ju ‘n pinsioni?

CUNCETTA
U zzu Jachinu. E nun era mugghi chi rristava ‘n sirviziu, puureddu.

COSIMU
Dicu ti vò stari muta ti dissi! 

CUNSULATA
E lassatilu parrari!

COSIMU
Avia tantu stu cristianu ca dicìa, a tutti i culleghi ri l’ufficiu di l’acquedotto, ri fari ‘na manciata ‘n campagna unni iddu. E chi era cuntentu mischinu d’avirisi finutu a casuzza. L’autri jòrnu si nni ju ‘n pinsioni e dicisi, finarmenti, di fari festa du voti: a prima, chidda d’innaugurari a casuzza ‘n campagna, mentri l’autra èni chidda d’aviri jutu pinsioni. Mentri so mugghieri e so figghia llistivanu di priparari lu manciari pi tutti li ‘nvitati, iddu si misi nna stratella a finiri d’apparaggiari lu ghjajettu (pietrisco) pi quantu li macchini putivanu passari. (Si ricorda l’accaduto con dispiacere) Ma dicu ju, nun mi putiva stari dintra, dimoniu ‘nfami!

BRASI
Vuliti nàutru pocu d’acqua?

COSIMU
Lassati perdiri, ca si sapissivu chiddu ca vulissi ‘nta stumumentu… Ma poi, dicu, nun putia rrivari l’urtimu, no, u primu! Comu rrivamu unni u cancellu, a me figghia, chi m’accumagnò e havia primura di turnari, pi nun farici perdiri ancora cchiù tempu, nun la fici trasiri; scinnivu e dicisi di farimilla a pedi dd’anticchia di strata. Quantu vjiu o zzu Jachinu appujatu unni u palu da luci chi trimava tuttu, così (fa il verso; si mette con le mani appoggiate al muro come fosse il palo della luce, e, col culo un po’ in fuori e il piede destro alzato, comincia a tremare muovendo di più il piede alzato come a voler fare uscire qualcosa dalla scarpa). E trimava, trimava! Allura subbitu mi misi ‘nfurnicia, di cursa guardavu di unni si putìa staccari a luci, nenti! E allura, pigghiu e mi misi a curri pinsannu sempri a currenti, dissi appizzatu o palu ristò!

CUNSULATA
Mischinu!

CUNCETTA
Mischinu? Aviti a sentiri u bellu!

COSIMU
(Guarda la moglie in cagnesco e continua a narrare l’accaduto, sempre dispiaciuto) E allura chi fici, u putìa tuccari e tirallu chi manu? subbitu pinsavu, no! picchì ristava ‘mpiccicatu puru ju!

BRASI
E menu mali! Chi ‘un lu tuccastivu! Arristari appizzatu puru vui u sapiti quantu ci vulìa!

GIULIA
Certo!

COSIMU
Vitti ‘na pala... di chidda ca s’impasta u cimentu ca sabbia, jittata ’n terra davanti a mia, a pigghiu e ci nni mmiscu un corpu cu tutta la forza c’avia, u zzu jachinu, pi spustallu; lu scantu chi appi ‘nta ddu mumentu fu così tantu, ca li forzi si cintupricaru, e lu corpu di pala ciù desi cu tuttu u cori!

CUNSULATA
E va beh, cumpari mugghi u corpu di pala ca rristari ‘mpiccicatu!

GIULIA
Quindi s’è salvato, alla fine?

CUNCETTA
Si sarvò? Furtuna chi rrivaru i primi machini e u purtaru d’urgenza o spitali! Nun ci truvaru a spadda rutta a quattru banni! E l’appiru puru a mettiri ‘nterapia intensiva pu scantu!

BRASI
Ih, cummari, però vostru maritu ci sarvò avita o zzu Jachinu!

COSIMU
Ma quali vita è vita!

CUNSULATA
Allura… murìu?

COSIMU
Ma quali vita, cumpari! U zzu Jachinu, era misu così… e siccome havia misi un paru di scarpi estivi, aperti (ri fa quanto aveva fatto prima, facendo capire quanto egli non aveva capito), facìa cu peri così pi fari nesciri da scarpa ‘na pitrudda. U capistivu ora, u dannu ca fici? (Si guardano tutti attoniti) Quali ‘mpiccicatu e ‘mpiccicatu! Trimava picchì si muvia pi fari nesciri a pitruzza da scarpa.

BRASI
Minchiuni! Certu chi ddu cristianu comu si vitti rrivari ddu gran corpu di mali e senza raggiuni ci appi a pariri ‘na cosa attruvata!

CUNSULATA
E certu comu a manna du celu!

CUNCETTA
U bellu qual’è, chi me guardari puru ju, ora d’iddu! Picchì… a secunnnu a posizioni chi assumu travagghiannu… c’è u scantu chi putissi rrivari puru a mia a manna du celu, cummari! (Si sente arrivare qualcuno. E’ Petru).

PETRU
Oh, pà! Minchiuni! u futtivu ‘nchinu! Rristò così (facendo la statua col viso sbalordito), siccu! E ju u sapiti chi fici, comu niscivu ciù cuntavu a tutti chiddi fora... chi spittavanu di essiri chiamati, u discursu du piritu. Oh, a prima prova a passamu tutti! E sta sira mi ‘nvitaru fora a manciari. Chi fa ‘un ci vaju? (Cosimu e Cuncetta non capiscono). 

CUNSULATA
(Mentre Giulia e suo padre fanno finta di parlare) Nenti, u sapiti chi fu? Ca u chiamaru a fari l’esami di un concorso pi carrabbineri, e, a quantu pari, a prima prova ci ju bona… (pensierosa) Ma… senti ‘na cosa, nun era una a prova?

GIULIA
Certo! Quindi hai superato gli esami?

PETRU
E chissà è u bellu! A ddumanna… era una; ma, siccomu passamu tutti, e a tutti ‘un nni ponnu pigghiari, dumani si rifa l’esami. 

BRASI
Ma…, siccomu u marasciallu nun fu ‘ngradu ri dari nudda risposta, si po’ rrifari a stissa dumanna… o no?

GIULIA
Certo! Però come fanno, se il maresciallo non risponde per la seconda volta, assumono tutti? Mi sembra un po’ strano.

PETRU
Comu ‘nfatti u marasciallu era ‘ncazzatu nivuru, e dissi chi entru dumani havi a circari a comu truvari pi dari a risposta. Chissu, sugnu sicuru, ca smovi tuttu u statu maggiuri! Pi capiri quali po’ essiri a risposta.

GIULIA
Dico io, ma chi te lo ha fatto fare di svelare agli altri la tua domanda? Io, al posto di papy, non ti direi più niente… anzi, sai che ti dico: arrangiati!

BRASI
Certu! Raggiuni havi to soru. Cu ti ci porta? U concorso era pi unu, no pi ‘na cooperativa!

COSIMU
Cumpari, nuàutri ni nni jemu, scusati pu disturbu (si avviano). 

CUNSULATA
Chi diciti veru? Aspittati ca… (si sente arrivare confusione da fuori) ma chi su sti vuci?

PETRU
A diri a virità, mentri turnava a casa, vitti muvimentu ‘nna strata, però nun capivu bonu di chi si trattava; quarcunu dicia di unu chi rristò ‘mpiccicatu ‘nno ‘mpalu da luci; quarchi avutru parrava di ‘na pala chi cadia du celu e pigghiò ‘nchinu a unu ‘nta spadda e si trova in terapia ‘ntensiva. 

BRASI
Spittati quantu guardu chi successi, picchì c’è truppu vuci di genti chi nun mi parino canuscenti (va a guardare, e rimane meravigliato). Cumpari haju ‘na strana ‘mprissioni... (facendo segno di avere le manette ai polsi) Ci su cca fora i carrabbineri davanzi a porta unni vui; nun è ca... cercanu d’arristarivi?

CUNCETTA
Ci haju piaciri si vinniru pi tia! Così ti ‘nsigni chi a pala servi pi ‘mpastari u cimentu, no pi... 

COSIMU
(Stanco di sentire rimproveri dalla moglie, si adira e cerca di prenderla) Ma dicu ju a vò finiri di jittari sentenzi! A vo finiri di fari sti reciti; ca va chi s’avissi ‘n manu dda pala chi ci desi a ddu poviru cristu, veru ta dessi ‘nto mussu e ti scutulassi ssi quattru denti fracidi chi ha! Grannissima fimmina nutuli! (La insegue, mentre gli altri cercheranno di trattenerlo) Veni cca, cca a veniri!FINE PRIMO ATTOSECONDO ATTO 

(Ufficio di una caserma: un divanetto, alcune sedie, una piccola scrivania con una macchina da scrivere, un tavolinetto basso con dei giornali riguardante l’arma appesi a muro, alcuni opuscoli dei carabinieri e altre cose che rendano più fattibile l’ufficio.)


MARESCIALLO
(Facendo avanti e in dietro nervosamente) No, non può essere che tutti avrebbero fatto la stessa domanda, sicuramente è stato quel Pietro... Candurra; si Candurra mi pare che si chiami; è stato il primo ad essere chiamato e che mi ha posto questa maledetto enigma. Sicuramente l’avrà detto agli altri e… Ma devo trovarla la risposta, e si perché sicuramente mi rifaranno ancora quella di domanda. E come faccio, come faccio? (Ripensa alla domanda) “Chi culuri è lu piritu!” Lu piritu...; ma di unni ci vinni sta dumanna? (Entra l’appuntato Crivello). 

CRIVELLO
Marescià, ma chi pensa ancora o piritu? 

MARESCIALLO
Dico io, è mai possibile che una scoreggia debba farmi diventare il sangue acqua? E’ mai possibile che non debba farmi dormire neanche la notte?

CRIVELLO
Marascià, chista è opira di Petru Candurra, ‘o paisi nun si parra d’avutru; e u voli sapiri chiddu ca si dici ‘n giru?

MARESCIALLO
Questo paese mormora sempre. Sentiamo, sentiamo che si dice.
CRIVELLO
Lei m’havi a scusari, ma... è sulu pu so beni ch’ju u fazzu, u sapi...

MARESCIALLO
Su, Crivello, non stia a formalizzarsi! 

CRIVELLO
“Signuri me, un piritu fu peggiu ri ‘na scupittata!” Accussì dicinu; poi ci su chiddi cchiù smanciusi ca... (silenzio).

MARESCIALLO
E allora?

CRIVELLO
Voli propriu ca ciù dicu? (Il maresciallo annuisce) “O marasciallu Fiorinu,/ puru avennu lu nasu finu,/ u mazzò un piritu di Pitrinu”.

MARESCIALLO
Va beh, va beh! Lasciamo andare ora questo discorso, quanto mi distraggo un po’ e non rischio d’impazzire! Passiamo ad altro. Vediamo di battere quella lettera.

CRIVELLO
(Non capisce) Quali, marascià?

MARESCIALLO
Quella sul tavolo, è pronta per essere battuta; cerchiamo di farlo bene, che intanto prendo il verbale (esce).

CRIVELLO
(Fraintende la battitura scritta, prende la lettera la posa a terra, e col bastone comincia a batterla animatamente) Megghiu di così, pensu ca nun si po’ fari; aspetta ca giru. (La gira dall’altro lato e ricomincia, entra il maresciallo e lo guarda meravigliato) Oh, quantu videmu! 

MARESCIALLO
Crivello! Ma che stai facendo?

CRIVELLO
Marescià, u tempu ci voli! Nun è chi haju u batti scupa elettricu.

MARESCIALLO
Battiscopa elettrico! Ma di cosa parli?

CRIVELLO
Non mi dissi di battilla bona, a littra?

MARESCIALLO
Ma quale battere e battere! Io intendevo, battere la lettera con la macchina da scrivere!

CRIVELLO
Ah! Con la macchina... da scrivere? Ma... è sicuru Marascià?

MARESCIALLO
Certo! (Crivello, lascia aterra la lettera e va aprendere la macchina da scrivere per battere ancora la lettera). E perché non prendi la lettera da terra?

CRIVELLO
Aspittassi ca nenti ci voli. Ma è sicuro ca veni bonu?

MARESCIALLO
Ma dove stai andando con quella macchina? Io dicevo di battere, nel senso di scriverla la lettera!

CRIVELLO
Nenti di menu! Aspittassi, aspittassi ca a mumentu finemu. (Rimette la macchina sul tavolo, si sistema un po’ per il troppo indaffaramento, e si siede infilando la carta nella macchina da scrivere). Prontu sugnu, marascià.

MARESCIALLO
E allora...

CRIVELLO
(Batte ripetendo le parole) E, allora...

MARESCIALLO
Dunque... 

CRIVELLO
(Batte e ripete) Du- nque.

MARESCIALLO
Domenica, ore dieci...

CRIVELLO
(Non capisce e pensa che è domenica) Duminica! A me mugghieri a missa è purtari, si nno a me casa succedi ‘na guerra.

MARESCIALLO 
Messa, guerra! Ma di cosa parli?

CRIVELLO
Marescia, si a duminica a me mugghieri nun la portu a missa...

MARESCIALLO
(Spazientito) Crivello, crivello! Io intendevo domenica come inzio di giornata in cui avvennero i fatti! Su sottoscriva!
CRIVELLO
(Prende la macchina da scrivere e si mette a scrivere sotto il tavolo) Prontu, marasciallu.

MARESCIALLO
Domenica, ore dieci, durante un sopralluogo...

CRIVELLO
(Ripete sempre a tempo di battitura) Domenica, ore dieci, durante un sopra... (chiede spiegazioni di sopralluogo) sopralluogo... junciutu o staccatu?

MARESCIALLO
Crivello! Crive... (Si gira e non vede più nessuno, si avvicina alla porta e chiama fuori) E’ dov’è? che sia andato a messa? Crivello!

CRIVELLO
(Fa per alzarsi e batte la testa) Buttana! Comandi, marascià! 

MARESCIALLO
Ma... cosa fai sotto il tavolo?

CRIVELLO
Comu! Nun dissi di mittirima sutta a scriviri?

MARESCIALLO
(Avvilito) Ma quando mia! Quando mai! E’ mai possibile che ogni volta per scrivere una lettera il mio cervello scappa, si va a nascondere ha paura di te!

CRIVELLO
U viri vossia, sinu ca nun risorvi ddu discursu du piritu, ‘nn’havi di chi farisi i budedda fracidi.

MARESCIALLO
No, no, caro mio! Io devo risolvere al più presto il discorso della dattilografa. Qui occorre trovare uno o una che sappi scrivere bene a macchina.

CRIVELLO
U sapi chi una ci fussi ca è brava, e finju a scola di raggioneria chi havi picca; però è sicura ca comu lei sapi cu è…

MARESCIALLO
E chi è, dimmi.

CRIVELLO
Si chiama Giulia; e nun penzu chi lei a pigghia a travagghiari cca.

MARESCIALLO
Perché non è scritta al collocamento, o perché ci sono altre prima di lei? 

CRIVELLO
No, no! E’ sulu idda o paisi chi havi stu cosa ri ragioneria, e già è puru scritta o collocamentu. 

MARESCIALLO
Ma a lei non sfugge proprio niente! 

CRIVELLO
Marascià, è u misteri chi mi porta a sapiri ‘nsoccu fa a genti! In beni o in mali. E’ chista è’na brava picciuttedda.

MARESCIALLO 
E ci voleva tanto! Chiamiamola allora! 


CRIVELLO
Chiamiamola… anche se si chiama… Candurra?

MARESCIALLO
Candurra, la sorella di questo…Pietro?

CRIVELLO
Eh, si! Però ciù dissi ca è ‘na brava ragazza.

MARESCIALLO
E va bene, che importanza può avere s‘è sorella di quel tizio. La chiami, così vediamo di risolvere definitivamente il problema dello scrivere a macchina… 

CRIVELLO
Marascià, ma picchì ju un pozzu cuntinuari allinarimi a scriviri?

MARESCIALLO
Qui non è questione d’allenamento. Ma lo capisci, ogni volta che ci mettiamo per scrivere un verbale, quello che succede? Sudi! Mi fai ripetere cento volte le stesse cose; devo persino cercarti! In un manicomio, e con un pazzo, credo che mi sarebbe venuto più facile farlo.

CRIVELLO
E va beh, comu dici lei. Però ju sugnu cunvintu chi a curpa è sempri du piritu, picchì havi ri ddu mumentu ca vossia nun reggi cchiù. 

POSTINO V. F. S.
Posta!

MARESCIALLO
Vai, vai! Vediamo un po’ chi scrive. (Esce)

POSTINO V. F. S.
(Adirato) Appuntatu Crivellu, smuvemmunni, chi òj... 

MARESCIALLO
...haju u giru longu di fari. Questo ha sempre il giro lungo da fare. (Rientra Crivello).

CRIVELLO
Minchia chi l’havi ‘mpizzu! Unu havi a essiri prontu a spittari a iddu, comu chiama subbitu havi a partiri! Achistu unu di sti jòrna ci a fazzu finiri ju sta camurria di giru longu. U sapi chi fa, siccomu havi a nnamuràta chi u spetta, nun vidi l’ura ri finiri ri spartiri a posta, e partiri pi jilla attruvari. Quarchi matina di chista mi ci prisentu cu so mugghieri unni a casa d’annamurata, così comu rriva ‘ntrova a somugghiri e videmu si ci finisci a camurrìa du giru longu; ju ci mettu puru i manetti e u tinemu du jòrna u friscu quantu ci carmanu quaranàti. 

MARESCIALLO
L’avessi saputo prima! Vedrai, che provvederemo quantomeno se l’aspetta. 

CRIVELLO
Marascià, c’è sentiri un piaceri! Ssa nnamuràtat, era a picciotta chi vulìa ju!

MARESCIALLO
Allora è gelosia?

CRIVELLO
Ma quannu mai! ora cchiù? Però… u sapi com’è?

MARESCIALLO
Crivello! Crivello! “Occhiu a via!” così usate dire voi, qui, vero? Su, vediamo un po’, oggi, chi scrive.

CRIVELLO
(Guardando la posta) A gazzetta, un vaglia di Radio Maria, u metanu di pagari... (Preoccupatissimo) aah! U cumannanti Colonnellu Morsetti!

MARESCIALLO
Il colonnello! E che vorrà mai? Dammi, su! (Apre la lettera e legge un po’ ad alta voce) “Carissimo maresciallo, ho saputo di quel concorso andato a male e che ha fatto ridere mezzo paese, e non mi scandalizzerei più di tanto se quanto accaduto diventasse spunto d’un’altra barzelletta.” (Riflette, pensando che ad informare il colonnello fosse stato Crivello) Dimmi, Crivello, non è che tu…

CRIVELLO
Io! Io chi? Sicuramenti ò paisi avemu a corcunu cchiù’nfurmatu di mia e chi rifirisci (sillabato) a-lla-lto!

MARESCIALLO
Così dici? Indagheremo. Sentiamo intanto il colonnello. “carissimo Maresciallo, la risposta alla domanda che lei avrebbe dovuto dare con tanta facilità, come ha fatto in altre occasioni, era: “colore trasparente”; ora, dopo questa mia lettera, che non vuole essere certamente una strigliata, mi auguro che quanto avvenuto non venga più ripetersi... se non vuole essere rimosso dall’arma, e cerchi di non risparmiare nessuno, come vanno entrando i candidati, specie quel... Pietro Candurra. 

CRIVELLO
Minchia, puru chissà sapi! E cu è stu ‘nformatori?

MARESCIALLO
Con l’augurio che quanto avvenuto sia da esempio per i giorni a venire e per il suo di avvenire. Le porgo distinti saluti. Colonnello Morsetti”. (Finita la lettera rimane meravigliato) E’ certo, certo! Colore trasparente! E pure era facile la risposta!

CRIVELLO
E ora, marascià?

MARESCIALLO
Senti che facciamo, tu cerca di battere... volevo dire scrivere! il verbale di quel tizio che ha preso il colpo di pala...

CRIVELLO
Ma chi nni pigghia di stavutru discursu? Unu è privu di livarisi ‘na pitrudda da scarpa... e si viri prisintari un corpu ri pala?

MARESCIALLO
Intanto conviene dire che bisogna esser proprio scalognati a trovarsi in una coincidenza fortuita. Quindi quando scriverai il verbale, mi raccomando, non calcare la mano col signore che gli ha dato il colpo di pala. E ora, come arrivano i primi... candidati, cerca di non far trapelare niente della risposta inviataci dal colonnello, che so io come trattare tutti, specie quel… Pietro.

CRIVELLO
U bellu ca iddi su convinti già di essiri tutti assunti, nun è ca u sannu chi a risposta è bellepronta, e si nni ponnu turnari tutti a casa pi comu vinniru. (Si sente suonare il campanello e va a guardare). Iddi, iddi su! E comu su contenti! S’hannu a liccari lugna ora!

MARESCIALLO
Tu redigi quel verbale che io faccio in un attimo (esce, e da fuori scena si sentirà il maresciallo e i candidati). Allora, tutti nell’altra stanza che vado chiamandovi ad unu ad uno. Iniziamo da Borgogna Leonardo. (Crivello, anziché scrivere va ad origliare) Dimmi, su!

CANDIDATO V. F. S.
(Si sentirà prila la pernacchia) Di chi culuri è, marascià?

MARESCIALLO
Trasparente!

CANDIDATO
(Meravigliatissimo) Minchia, u ‘nzirtò!


CRIVELLO
E chistu è u primu!

MARESCIALLO
Ora entra in quest’altra stanza e aspetta che finisco con gli altri. (Si sentirà aprire e chiudere la porta). Caravello Luigi!

CANDIADATO V. F. S.
(Si sentiranno aprire e chiudere le porte) Presente!

MARESCIALLO
Su, dimmi!

CANDIDATO V. F. S.
(Ride a crepapelle) Mi scusassi marascià, si mi veni di ridiri. 

MARESCIALLO
Ora ti passerà la risata, vedrai! Su, con la domanda!

CANDIDATO V. F. S 
(Come prima, scoreggio... e parlerà ridendo, convinto che il maresciallo non conosce la risposta) Di chi culuri è? Mi scusassi ancora ma...

MARESCIALLO
Trasparente!

CANDIDATO V. F. S
(Sorpreso, diventa serio d’un colpo) E ora! Comu, ju pinsàva già di essiri assuntu! Allura nun trasu cchiù, marascià? 

MARESCIALLO
(Crivello mimerà a soggetto) Intanto,comincia con l’entrare in questa stanza che quando finiremo andrete via tutti insieme. (Si sentiranno sempre le porte). Gobbetti Giuseppe!

CANDIDATO V. F. S
Presente, marescià! A pozzu fari subbitu a dumanna?

MARESCIALLO
Certo.

CANDIDATO V. F. S
(Tutto come prima) Di chi culuri è?

MARESCIALLO
Trasparente!

CANDIDATO V. F. S
Minchia e all’avutri cu ciù dici ora?

MARESCIALLO
Entra in questa stanza che a momenti vi mando a tutti via. (Chiama) Candurra Pietro! Candurra Pietro!
CANDIDATO V. F. S
Marascià sulu ju ci cugnu! Petru ‘un vinni!

MARESCIALLO
Allora tu, sarai... Mascolillo Gioacchino. Su, domanda!

CANDIDATO V. F. S
Marascià, l’autri già… passaru tutti?

MARESCIALLO
Solo tu manchi a passare. Puoi fare la domanda.

CANDIDATO V. F. S
(Tutto come prima) Di chi culuri è?

MARESCIALLO
Trasparente!

CANDIDATO V. F. S
(Meravigliato) Minchia, e ora?

MARESCIALLO
Ora apro la porta agli altri amici tuoi e potete tornarvene a casa. (Apre la porta) Siete tutti liberi; la prova è finita. (Si sentirà un brusio di lamentele e poi chiudere la porta. Crivello corre subito a sedere facendo finta di scrivere. Rientra il Maresciallo).

CRIVELLO
Comu finì, marascià? Comu ci ristaru tutti?

MARESCIALLO
Beh, non è che l’abbiano presa veramente tanto bene; ma le condizioni erano chiare... Aspetta, aspetta! Che ore sono?

CRIVELLO
L’unnici menu un quartu, picchì?

MARESCIALLO
Non dovevo farli andare, senza che venisse Pietro! E ora?

CRIVELLO
Ah, ‘un vinni Petru? E si chiddi ci vannu a cuntanu tutti cosi?

MARESCIALLO
Certo, può succedere! A che ora scade l’ora della presentazione dei candidati?

CRIVELLO
Alle ore dodici. Accussì c’è scrittu ‘nno bandu.

MARESCIALLO
Ma si, anche se viene a saperlo, come vuoi che faccia a prepararsi una domanda così difficile da non poter dare risposta? Piuttosto dove sei arrivato col verbale?

CRIVELLO
Ma quali verbali e verbali, marascià cca ci sonnu scritti certi paroli ddificili ca ci voli un vocabolariu pi capilli, ma chi è ‘ngrisi scrittu? 

MARESCIALLO
Va beh, soprassediamo.

CRIVELLO
(Non capisce) A ‘nzoccu marascià?

MARESCIALLO
Al verbale!

CRIVELLO
(Va aprendere il verbale, lo posa sul divanetto e si siede sopra) Se, forsi è megghiu. Accussì va beni? 

MARESCIALLO
Che ti sei messo a covar le uova, Crivello? Soprassediamo... volevo dire che forse è meglio... Va beh, va beh! Lasciamo perdere! Senti che fai invece, telefona alla famiglia Candurra e chiedi di sua figlia e se può venire per quel discorso di dattilografa... ma non spiegarle il motivo della chiamata, dille solo che voglio parlarle. Così con la scusa può pure essere che viene subito il fratello e ci liberiamo definitivamente del concorso.

CRIVELLO
Comu si dici, marascià: nni trasi una e nni nesci nàutru! U frati chi era cunvintu di trasiri, rristò fora; mentri a soru, chi nun ci a purtava nuddu, trasi “frisca frisca e pittinàta”.

MARESCIALLO
Certo che hai una terminologi!

CRIVELLO
(Non capisce e si allarma) Mih! E comu fici a sapillu? Quannu vaju ‘n bagnu veru mi brucia un pocu... lei pensa ch’è gravi, marascià?

MARESCIALLO
Grave che cosa?

CRIVELLO
L’eurologia.

MARESCIALLO
Crivello, Crivello! La cultura!

CRIVELLO
Ah, pi chissu... avogghia! zappavu, putàvu, chiantavu pir sinu i linticchi chiantavu!

MARESCIALLO
Cultura, cultura!No curtura con la erre! Senti, vedi di telefonare alla signorina, intanto che redigo questo verbale... e, mi raccomando, non dirle nient’altro.

CRIVELLO
(Alza la cornetta e fa il numero) Pronto, chi è lei? Ah, vuole sapere chi sono io? E chi vuole che sia? Io! Io chi? Sempre io! E cercasse la famigghia Dantura! Come, è sempri a stissa d’antura? 

MARESCIALLO
(Lo corregge) Candurra, Candurra!

CRIVELLO
Dici u marasciallu, Candurra... No! cca nun ci nne marescialli Candurra! Se, se, ju, cercu a famigghia Candurra! E vurrissi parrare con la signorina Candurretta... no colonnetta! Candurretta! So figghia si! (Mette la mano sulla cornetta perché dall’altro capo non possano sentire e parla col maresciallo) Minchia, marascià, ma chisti su duri ri capiri! (dall’altro capo chiamano) Si, pronto! è la signurina Giulia? Sono l’appuntato Crivello. Ho telefonato per dirci (Errori voluti) che ci vole parrare il maresciallo, al più prestu possibili… se, se, puru ora! Allura… aspittamu? Ah, deve venire pure suo fratello? E va beni voli diri chi spittamu, ma suo fratello u sapi chi u concorsu scari e dudici precisi? Ah, va beni, allura, si dici così! Va beni,va beni, la salutu. (Attacca). 

MARESCIALLO
E allora?

CRIVELLO
A signurina era scantata! Dici “E cosa vuole da me il maresciallo?” Eh, chista tutta ‘ntalianu parra, ci pari chi è comu a so frati!

MARESCIALLO
Meglio, meglio, può essere che così serva d’aiuto anche a te… sai, l’italiano oramai è bene parlarlo tutti!

CRIVELLO
Mi dicesse, io come parlassi, strogoto?

MARESCIALLO
(Non capisce) Stro…che?

CRIVELLO
No, che! Goto, goto! Che alla fimminile significasse come quanno uno parra e l’avotro non afferra la discorsione (Il maresciallo, sbalordito, non capisce) Non capiu, veru? Eccu quisto vorresse dire quanno si parra strogoto.

MARESCIALLO
Lasci stare, Crivello, e mi dica cosa ha detto la signorina…

CRIVELLO
Giulia! Giulia si chiama, ha detto chi a momento sarà cca. E a suo fratello ‘nzoccu ci deve dire?

MARESCIALLO
Niente, cosa vuoi che gli dica; è lui invece che deve farmi la domanda e potere così porre fine a questo concorso.

CRIVELLO
Allura stu concorsu nun si fa cchiù? E l’avutru carrabbineri chi servi cca, di unni u mannanu, di nàutra banna?
MARESCIALLO
E certo, se qui non l’ha superato nessuno la prova! Vuol dire che rifaranno il bando in altra sede, e poi ce ne invieranno uno di fuori. E, ora…come arriva questo… furbo, mi farò due risate, per come sicuramente se le saran fatte di me. Voglio che anche la sorella deve assistere al concorso, lo farò vestire di ridicolo. (Si sente suonare il campanello). Vada, vada ad aprire, saranno sicuramente loro (Crivello esce).

CRIVELLO V. F. S.
Oh, a signurina Giulia! E so frati nun c’è?

GIULIA V. F. S.
Certo che c’è! Sta posteggiando la macchina e arriva.

CRIVELLO
Trasissi, trasissi ‘ntantu, (entrano) chi comu arriva so frati ci jiapru.

GIULIA
Buon giorno, maresciallo. Voleva parlarmi? Non è che ha sbagliato, e cercava di mio fratello?

MARESCIALLO
No, no! Ho cercato lei! Ho saputo che ha conseguito un diploma di ragioniera…

GIULIA
Si.

MARESCIALLO
Siccome in caserma non abbiamo un addetto ai lavori d’ufficio, ci servirebbe qualcuno capace di espletare questo compito; a lei interesserebbe un lavoro d’ufficio? So ch’è anche iscritta alle liste di collocamento, quindi se lei dice si, entro ventiquattr’ore potrebbe essere assunta.

GIULIA
Maresciallo, non è che ora… devo fare anch’io qualche… domanda? 

MARESCIALLO
No, per questo tipo di assunzione non occore che faccia niente, solo una richiesta scritta d’assunzione e basta… mi dispiace invece per suo fratello che purtroppo devo dirle è arrivato… come si suol dire: al capolinea; ma pasienza, vuol dire che doveva andare bene a lei. (Suonano).

GIULIA
Sicuramente sarà mio fratello. (Crivello va ad aprire).

PIETRO V. F. S.
Buon giornu appuntatu! Eunni è Me soru?

CRIVELLO V. F. S.
Dda ddintra, dda ddintra è! (Petru ha con se un pacco) E cu stu paccu ca fari? Ci purtasti du buttigghi di vinu o marasciallu? Trasi, trasi. (Entrano. Pietro ha un pacco sulle spalle).

PIETRO
Buon giorno marascià! Sugnu ‘n tempu ancora pi… e me soru, me soru picchì vinni? Forsi quarchi virbali?

CRIVELLO
Tu nun ci trasi nenti cu discursu di to soru; chidda è nàutra storia chi havi cu marasciallu.

PETRU
(Che fraintende) Chi cosa? (alla sorella) Tu… sti cosi?
GIULIA
Ma di che parli? Che storie e storie! Senta maresciallo, non è che lei con questa mia… asunzione vorrebbe prendersi gioco di me?

MARESCIALLO
Non mi permetterei mai! Le ho detto della sua assunzione a dattilografa, basta! Mi dispiace invece per suo fratello che oramai è segnato come i suoi amici; ha voluto fare il furbo, e invece è rimasto da fesso, e non vedo l’ora, credimi, di sentirmi fare questa domanda, e che, se vuoi, puoi anche farmi dinanzi a tua sorella. O hai creduto, forse, portando questo pacco… che sarà sicuramente un regalo, che io possa… eh, no! Il concorso è una cosa seria è ha…

PETRU
Delle regole! Si, si u sacciu, u dici spissu me patri. E i reguli s’hannu a rispittari.

CRIVELLO
E allura picchì vo scavarcari i regoli purtannucci u rrialu o Marasciallu?

MARESCIALLO
Ecco, bravo!

PETRU
Marasciallu, mi dicissi ‘na cosa, me soru è sicuru chi già è comu si fussi veru assunta? Nun è chi… a secunnu comu vannu i cosi a mia, lei pigghia e nun l’assumi cchiù?

MARESCIALLO
Non essere in pena per lei, perché lei, t’ho detto ch’è già come se lavorasse da tempo con noi. Pensa invece al tuo sogno che a breve vedrai svanire nel nulla. Anzi, se vuoi siediti e fammi la domanda; sapessi quanto ho atteso questo momento, ho contato le ore!
PETRU
Veramenti priferisciu fariccilla addritta a dumanna.

CRIVELLO
Io, si fussi di tia, m’assittassi beddu commiru e mi tinissi forti a seggia pi nun cadiri.

PETRU
Marisciallu, lei m’havi a scusari, ma è sicuru chi poi nun ci va dimenzu me soru?

MARESCIALLO
Non vedo perché t’intestardisci tanto sul discorso di tua sorella, e se voi posso tenerti tranquillo prima ancora del tuo… (guarda Crivello con un sorrisino ironico) esito. Guarda (prende un foglio e scrive): io sottoscritto maresciallo Fiorillo, dichiaro di assumere, con la legge numero…. E al completamento del certificato dell’ufficio di collocamento, la signorina Giulia Candurra. Maresciallo Fiorillo ecco, pure firmato, e… (prende il timbro) col timbro messo!

PETRU
E allura aspittassi chi pigghiu l’attrezzu pi fari l’esami (i due si guardano meravigliati).

CRIVELLO
Attrezzu? E soccu è st’attrezzu?

MARESCIALLO
Lasciaglielo prendere, sarà qualche porta fortuna, e sapendo che ne avrà tanto di bisogno… (Apre il pacco ed esce un grosso colapasta con attacato ai manici un elastico, mentre i due rimangono sbalorditi.) Di un po’, non è che hai sbagliato concorso? O pensavi che t’avremmo assunto con la qualifica di cuoco?

CRIVELLO
(Ride a crepapelle) U sculapasta! Petru, oh Petru! Nun è chi tu purtasti pi cummigghiariti a facci da vriogna pa fini c’ha fari comu i to amici?

PETRU
Riditi, si! Marasciallu mu pozzu ‘nfilari?

MARESCIALLO
Si, certo! Se pensi che possa esser un buon amuleto.

CRIVELLO
Oh, Petru, picchi nun fa ssa dumanna o marasciallu, quantu chiudemu stu discursu du concorsu, ‘nveci di fari tutti sti sturielli?

PETRU
(Si mette il colapasta in modo che gli copra il sedere, come se avesse messo il casco al suo culo). Marasciallu, è prontu pa dumanna? (Poi si rivolge a Crivello) E vossia, appuntatu, si ssittassi e si tinissi pi nun scuppari ‘n terra.

MARESCIALLO
Su smettila adesso, e fammi questa domanda che non vedo l’ora di rispondere a te e alla tua scoreggia.

PETRU
Così dici?

MARESCIALLO
Fai la domanda!

PETRU
(Si gira dando il sedere al maresciallo che guarda attentamente il colapasta, meravigliato. Si sforza, e…) Ora ca lu jòcu finiu,/ (fa la scoreggia) mi dicissi: di quali bucu nisciu? (I due carabinieri si guardano attoniti e svengono. Giulia si premura ad abbassarsi e guardarli, mentre Petru si avvicina al proscenio, e al pubblico dirà…) Signuri e sugnureddi, / dopu sti fatti e fattareddi, / lu jòcu havi aviri un senzu, / e ora ca ci penzu, / vi lu dicu di bottu… / ‘quattru e quattr’ottu. / Quannu cumpanaggiu è lu pitittu, / pigghja sapuri lu pani schittu. / E quannu nunc’è nenti di chi manciari, / tintu cu nun sapi l’arti d’arranciari. (I due rimangono a terra svenuti, mentre Petru e Giulia, a braccio, escono ridendo e sventolando il foglietto che aveva scritto il maresciallo).

FINE