SI NNI VA BONA SEMU RUVINATI

Commedia brillante in due atti di

Rocco Chinnici


(Mettere le tasse a chi non riesce nemmeno ad arrivare alla fine del mese, è una inziativa e un gesto che non solo mortifica l’essere umano, ma riesce persino a rendergli la vita molto complicata, a tal punto da rubargli l’unica cosa che gli è rimasta: la dignità di uomo).


PERSONAGGI

Pasquali capu famigghia
Jancilina mugghieri
Lisetta figghia
Cuncittina cummari
Vicenzu cumpari
I° Dottore
II° Dottore
I° Carabiniere
II° Carabiniere


(La scena, unica, è composta di misere cose: un divanetto, tavolino con qualche sedia, vetrinetta… quanto basta per arredare una stanza di soggiorno).


JANCILINA
(Controllando la posta una per uno) Bih, quantu posta! Vidisti chi c’è cca? E tutti cosi di pagari!

PASQUALI
(Pasquale passeggia cercando di tenere il respiro finchè può) I vitti, i vitti.

JANCILINA
Munnizza 200 euru, e chissa è a prima; ici 150 euru, enel 180, telefunu 140, acqua 130, aumentu valuri 190… aumentu valuri… st’avutri crasti; (apre altri pagamenti ed esprime con mano meraviglia mentre legge). Semu ‘n capu a 1.000 euru… a manciari non si nni parra; comu i pagamu? Spiramu ti mandanu i sordi di l’infortuniu, si nno a dumandari putemu jiri. (Pasquale continua a tenere il respiro finchè può, mentre la moglie lo guarda sbalordita) Ma dicu ju ti vo stari fermu? Comu ti spercia di fari ginnastica cu tutti sti camurrii di pagari? Oh, e cuntinua! Mi sta facennu firriari u ciriveddu! Ma chi hai, chi hai chi camini ca pari chi ti ‘nghiuttisti un bastuni di scupa? (Pasquale le fa segno di stare zitta perché gli fa perdere la concentrazione) Puru! M’haju a stari puru muta! Viditi signuri! Tutti li nutularii li va truvannu iddu. (Pasquale continua a camminare e tenere il respiro mentre gli si gonfia la faccia sempre più; lei si ferma di lavorare e continua a guardarlo sbalordita e preoccupata nello stesso tempo) Bedda matri! Chi hai? Chi ti sta pigghiannu? Parra!

PASQUALI
(Riprende aria lamentandosi della moglie che continua a tormentarlo) Oh! E ti pari chi a finisci! Non vidi chi mi staju allinannu a teniri u sciatu cchiù ca pozzu?

JANCILINA
U sciatu? Navutra ora! E si po’ sapiri tuttu stu allenamentu a chi è dovutu?

PASQUALI
Ah, nun l’ha caputu ancora?

JANCILINA
No, veramenti no! Si ti spieghi, forsi è a megghiu cosa.

PASQUALI
E chi c’è di spiegari! Non vidi chi semu a mari?

JANCILINA
(Meravigliata e guardandosi intorno) Veramenti penzu di essiri dintra a me casa, e cu un scimunitu ca cuntinua a firriari p’avanti e p’arreri, cu a facci vuncia comu un ghiaddu dindia. (Riflettendo) Dimmi ‘na cosa, nun è chi a cassa ca vulò du tettu e ti pigghiò ‘nchinu, ora… ‘ncuminciò cu fariti vidiri pirsinu u mari… dintra a nostra casa? (Pasquale continua l’esercizio senza darle ascolto) Ah, ora capisciu! Eccu picchì cuntinui a fari avanti e arreri e a teniri u sciatu! Picchì, avennu u mari jintra, e vulennu ‘ncuminciari a jiri sutt’acqua a pigghiari i pruppa… (purpi).

PASQUALI
(Sbuffando per aver trattenuto assai il respiro) I pruppa, si! Oh grandissima gnucculuna! Già, sutt’acqua ci semu, u vò capiri! E ju, è pi chissà ca m’allenu, pi circari di cunsumari menu sciatu, e ti cunsigghiu di ‘ncuminciallu a fari macari tu, si nun voi pagari puru sta gran tassa chi a brevi sarà appruvata du parlamentu!
JANCILINA
(Non capisce, poi meravigliata) Quali, chidda di pigghiari i pruppa?

PASQUALI
E ancora cuntinua cu i pruppa! (Riprende a fare avanti e indietro trattenendo sempre il respiro).

JANCILINA
Attorna sutt’acqua si nni ju! Nun è ca mi spiega bonu u discursu, no! (Entra Lisetta).

LISETTA
Ciao mamma…

JANCILINA
E chi! Tu a pedi si? A barca, unni a lassasti?

LISETTA
(Non capisce) La… che?

JANCILINA
(Indicando intorno) Un lu vidi u mari?

LISETTA
E finiscila, mamma! Che sono tutte queste lettere?

JANCILINA
Stamatina passò Babbo Natali e sbacantò u saccu di regali cca, tutti unni nuiautri!

LISETTA
Su, smettila che devo comunicarti una cosa importante…

JANCILINA
(Interrompendola) No! Scummettu… ti facisti zita!

LISETTA
Allora hai veramente voglia di scherzare oggi! Ma… (guardando meravigliata suo padre) cosa sta facendo papy?

JANCILINA
Si sta allinannu chi havi a pigghiari i pruppa!

LISETTA
I… chè?

JANCILINA
Uhm, Madonna! Cca navutra ci nnè chi non capisci! (Cerca di dirglielo in italiano) Due proppi! Capisti ora?

LUISETTA
Ho capito, oggi non è giornata; vado di là a fare la valigia.

JANCILINA
(La guarda meravigliata mentre esce per l’altra stanza) Chi dissi, a fari a valigia? (Si stropiccia gli occhi meravigliata) Nun è ca staju durmennu? Chiddu, havi a pigghiari i pruppa; chista, dici di fari i valigi, e certu cu ‘na famigghia comu a nostra, cu è chi non si nni scappassi di casa. (Guarda il marito) Finisti di piscari tu nautru? Nun pensi chi è megghiu ti fermi e ti metti a jamma supra a seggia a riposu, prima chi avemu a partiri ancora pu spitali? Ssettai, ssettati e scrivi comu ti dissi u dutturi, pi filo e pi signu comu jeru i fatti, si voi ca ti ricanuscinu l’infortuniu; picchì sulu così putemu pagari tuttu stu beni di Diu.

PASQUALI
(Si ferma sbuffando e riprendendo fiato) Oooh! Ancora ‘na para di jorna e pensu di tinillu quantu basta pi pagari di menu.
JANCILINA
E torna cu pagari! Si po’ sapiri chi ti sfirria ‘nto ciriveddu? E’ sicuru chi u dutturi ti cuntrullò… tuttu… tuttu?

PASQUALI
Dicu ju, chi centra ora u dutturi!

JANCILINA
Mu vo spiegari allura chi è stu a vanti e arreri e stu teniri u sciatu ca ti pigghiò?

PASQUALI
Dimmi ‘na cosa, chi nni lassò Babbo Natali?

JANCILINA
Tutti sti sordi di pagari.

PASQUALI
E quindi… (Angela rimane a guardarlo) Ancora non ci arrivi? (Angela fa cenno di no) Ah, no! Ma tu, quannu guardi u telegiornali, u capisci chiddu ca dicinu?

JANCILINA
E certu! Ti pari chi sugnu scimunita?

PASQUALI
Ah, non si scimunita? E allura, u scimunitu cu sugnu ju ca cuntinuu allinarimi pi teniri u ciatu?

JANCILINA
Attorna cu i pruppa ‘ncuminciamu!

PASQUALI
Vidi, vidi quantu si babbasunazza, e chi du telegiornali nun ti ‘nn’ha proriu ‘ntirissatu nenti? E certu, ora si spiega u picchì nun ha caputu pi davveru nenti du fattu chi m’allenu a fari sti esercizii?

JANCILINA
Senti, ti vo spiegari bonu stamatina cu sta camurrìa di quiz, prima ca rischiu di nesciri pazza? Mu vo diri chi è stu discursu di vunciari a vucca e di teniri stu binidittu ciatu?

PASQUALI
Cca, (indicandosi la bocca) u vidi cca…, a nautri du jorna, nni chiamanu o cumuni, o megghiu ‘o municipiu, nni fannu mettiri ‘nfila e nni vannu zziccannu un cuntaturi nna bucca pi farinni pagari a tassa ‘mbasi a l’aria ca rispiramu; u capisti ora picchì m’allenu a teniri u ciatu? Pi circari di pagari cchiù picca non appena mettinu a tassa… chi penzu ca manca pocu; capisti finalmente? Fineru i tempi di quannu diciamo: (facendo un profondo respiro) “ah, chi bedda buccata d’aria!” Ora comu fa sulu: “ah!” sunnu euru ca currinu, capisti? Sulu chista oramai ristò comu tassa di pagari; di l’autri cosi i pagamu tutti. Ju dicu ca: si nni va bona, semu ruvinati! (Entra la comare).

CUNCITTINA
E’ pirmissu? Pozzu ‘ntrasiri? Si po’, si po’ cummari?

PASQUALI
Sintemu chi voli st’avutra ‘ntrichera.

JANCILINA
Ti pari a tia e ‘ncuminci puru cu idda, ora. (Alla comare che continuava a bussare) Trasiti, trasiti cummari. (Al marito) Senti chi fai ‘nto mentri, mettiti o tavulinu e scriviti dda littra ca dissi u dutturi, ca a cummari ci badu ju.

CUNCITTINA
Salutamu. (S’accorge della gamba ingessata e del collarino che ha messo il compare e, con grande celerità gli chiede il motivo) Oh, cumpari! Chi fu? Quannu fu? Cu fu? A chi ura fu? Chi vi facistivu?

PASQUALI
E bonu, cummari, chi a confusioni mi facistivu veniri!

CUNCITTINA
(Alla comare) Chi fici, vulò da scala?

JANCILINA
O canteri, o canteri fu. Ci cadiu, ‘na cascia di teguli di supra u tettu, e ora ci pigghiò chi havi a pigghiari… i pruppa.

CUNCITTINA
Chi cosa, i pruppa? (Dando le spalle al compare in modo che non possa vederla) Cummari, (preoccupata) nun è chi a botta fu troppu grossa e ora… (fa segno di dare i numeri).

JANCILINA
E chi nni sacciu cummari; havi ‘na matinata chi camina avanti e arreri, pigghiannu sciatu e vunciannu tuttu chi pari un ciurru; (Concetta non capisce) un tacchinu, nzumma. Ora mi dicia di un cuntaturi, chi u statu ‘nn’havi a mettiri nna bucca pi vidiri quantu aria rispiramu…

CUNCITTINA
(Non capisce) U cuntaturi ‘nta bucca? (Al compare) Ma.. cumpari, di unni vi vennu certi nisciuti; u cuntaturi ‘nta bucca! ‘N’avutra ora!

PASQUALI
Si, propriu così; e a vui, u statu, vi l’avissi a mettiri ‘nta bucca u cuntaturi, sulu pi quantu parrati. Ma mai v’ascicanu li argi! Mai vi siccanu li cannarini!

JANCILINA
(Al marito) Chi fa, ‘ncuminciamu? Ti vò jiri a ssittari ti dissi, e ti scriviri chiddu ca dissi u dutturi?

CUNCITTINA
Una è priva di mettiri peri ‘nta sta casa chi subitu ‘ncumincia, e menu mali chi c’è pu menzu u cumparatu! Ma c’aviti, c’aviti ca siti sempri arraggiatu?

PASQUALI
Haju chiddu ca nun avissi aviri: ‘na jamma rutta, u coddu ca mi doli, un mari di tassi di pagari chi nun sacciu di unni pigghiari i sordi, u statu ca nun servi, (ironico e alludendo alle corna che la comare mette al marito) un cumpari ca… dormi…

CUNCITTINA
Chi vuliti diri: dormi? Si me maritu è a travagghiari.

PASQUALI
Vui u capistivu chi sentu diri! E ora dicitinni u mutivu da vostra visita, ca nuiautri avemu tantu di ddu da fari, di nun putirinni pirmettiri di perdiri tempu cu vui.

JANCILINA
Non ci dati cuntu, cummari, e parrati cu mia vi dissi.

CUNCITTINA
(A Pasquale) Chi siti raggiatu! (Alla comare) Avia vinutu sulu pi vidiri chi vi successi…

PASQUALI
Sulu pi chissu vinistivu?

CUNCITTINA
Certu, a chi c’era vinni pur pi diri a cummari si si ttova ‘na para di uvicedda e un pocu di cipudduzza scalogna e ‘na picca di prizzemulu cu du picchidda d’agghiu chi poi…

PASQUALI
Lassatilu stari u poi, chi tantu stu poi non rriva mai.

CUNCITTINA
Mai ‘na parola duci.

JANCILINA
Aspittati ca vi pigghiu (esce per l’altra stanza).

PASQUALI
E’ sicuru chi non vi scurdastivu di scriviri cchiù nenti ‘nta nota da spisa? Chi sacciu… un pocu di origanu, di furmaggiu…

CUNCITTINA
Veramenti, rianu, ancora ‘nn’haju…, è u formaggiu chi mi pari ca nun haju…

PASQUALI
(Alla moglie in modo che possa sentire) Jancilina, porticci un pocu di formaggiu a cummari, chi ci è finito! Vuliti cchiù nenti a chi me mugghieri è dda banna?

CUNCITTINA
No, per ora no, tantu si servi, sacciu unni veniri; si non ‘nn’ajutamu tra vicini…

PASQUALI
(Ironico e con rabbia contenuta) E’ veru, cummari?

CUN CITTINA
E certu.

PASQUALI
(Adirato al massimo, si avvicina minaccioso) E ‘nveci no!

CUNCITTINA
(Che non s’aspettava quella reazione, sobbalza facendo un lungo passo indietro impaurita) Bedda matri! Chi vi pigghiò?

PASQUALI
Grandissima scruccuna e bastasa ca nun siti avutru; ma chi scanciastivu a me casa pi un centru commerciali? O vi pari ca semu a l’Opira Pia! Aviti macari u curaggiu di sintirivi ‘na bona vicina! Vui, (scappa daal’altro lato del tavolo) vui ca nun aviti rispettu ne du cumpari e mancu da vostra pirsuna… (Cerca di afferrarla) ‘Nca va ca si v’acchiappu vi nni dugnu tanti… (Scappa via di corsa).

CUNCITTINA
Aiutu, aiutu! (Esce).

PASQUALI
Grandissima zucculuna. (Torna a sedersi indifferente. Entra la moglie).

JANCILINA
(Meravigliata) Mi parsi di sentiri gridi… E chi fu, si nni ju? Comu… (dubbiosa) dimmi ‘na cosa, nun è chi tu…

PASQUALI
Io? Io chi? Anzi t’haju di diri ca fu troppu educata; tuttu a ‘na vota dissi ca, ssi cosi ca ci sirvianu, si ricurdò d’avilli accattatu o… spacciu alimentari, si, così mi pari chi dissi, spacciu alimentari; e chi era assai, anzi, assaiuni dispiaciutissima di essiri vinuta cca a dumandarinnilli…

JANCILINA
E non putiva a spittari a dillu a mia, tuttu chissu? (Pensierosa) E… unni è stu spacciu alimentari? U japreru ora?

PASQUALI
E chi nni sacciu. U sai, mi parsi puru troppu piatusa pi comu era dispiaciuta, quasi chi divintò russa da vriogna…

JANCILINA
Vidi, vidi comu certi voti unu si sbagghia a giudicari li pirsuni? Tu, prima di arrabbiariti cu i cristiani… specii cu a cummari, chi è puru vicinanzu, ci ha pinsari bonu! Ah, senti, comu finì, cu a litra? Ancora assai ‘nn’hai di scriviri?

PASQUALI
No, no, già è bella e finuta; anzi senti chi fai, ssettati ca ti fazzu sentiri chiddu ca ci scrissi, servi ca mi dici chi cosa nni penzi.

JANCILINA
Sintemu. Longu è u discursu? Chi haju a casa, di finirimi di rizzittari.

PASQUALI
Senti, senti e scuta. (Cattedratico) Egregio dirittore, per quillo che mi aveti richiesto in fatti di come mi ha successo il mio incidenti sul lavoro, vi faccio saperi che quillo giorno quando che ho arrivato al cantiere ho visto che il vento aveva fatto volare dal tetto molti tegoli, e allora ho messo sopra lo tetto un travo con la currola… - che sarebbi la carrucula -, e ho salito due casse pieni di tegoli. Quando ebbi finito di riparare il tetto mi ho accorto che erano rimaste troppo tegoli, e perciò ho isato una cassa, ho firmato la corda sotto, (la moglie si sforza di capire) e ho salito per riempire la cassa di tegoli, poi ho sceso e ho staccato la corda; ma la cassa piena di tegoli era più pesanti di me, e allora, prima che me ne accorgessi, la cassa ha cominciato a scendere alzandomi da terra, e allora ho circato di tenermi della corda ma niente, e a metà ho sbattuto con la spalla sinistra alla cassa che scindeva vilocemente. Intanto ho arrivato in arto, all'ultimo, e ho rimazzato la testa vicino al muro, dopo al travo e alla canaletta di landa che l’ho rotta colla testa e mi ho scacciato i diti della mano nella currola… - che sarebbi sempre la carrucula -. Quanno ho arrivato al tetto, la cassa…, (la moglie continuerà a mostrare segni di non aver capito) allo stesso momento, ha arrivato a terra; ma… sbattendo sulla terra tutta a una vorta, ha rotto il fondo che si è sfondato, e li tegoli sono scivolati fuori! E allora chi ha successo?

JANCILINA
Sintemu chi ha successo.

PASQUALI
Ha successo che… siccomi la cassa aveva diventato più leggiera e io più pisante, ho pricipitato a tutta velocità verso il terreno, ma a metà strada ho incontrato nautra volta quilla camorrìa dilla cassa che saliva
e mi ha corpito alla coscia e al carcagno. Quando ho atterrato, i tegoli rotti che erano in terra mi anno pizziato tutto! (Angela continuerà a non capire) Del dolore mi stava pigliando uno svinimento; però nel mentre è scesa vilocemente di nuovo la cassa che mi ha caduto sulla testa e mi hanno portato all'ospitali. Così hanno andato i fatti; e ora vorrebbi subito i sordi di quanto mi spetta dell’infortunio che ciò ‘na moglie e ‘na figlia chi ha finuto la scuola media supiriore e vani alla universitani. (Alla moglie che lo guardava stupita). Eh, chi te nne pare?

JANCILINA
Ma… di ‘nzoccu?
PASQUALI
Comu di ‘nzoccu, Jancilina! Ma di chiddu chi ciò illustrato nella littra al dottore!

JANCILINA
Veramenti, ju capivu sulu di ‘na cascia chi ‘nchianava e scindia; du restu non capivu mancu ‘na virgula di chiddu ca scrivisti.

PASQUALI
Gnuranti! Vidi, vidi chi significa nun aviri andatu a scola e chi nun ti avisti mancu ‘nsignatu a leggiri? Scecca! E chi ora, i cosi, ti l’haju a spiegari a una a una!

JANCILINA
Oh, pezzu di maccarruni ca si! non mi diri chi di chiddu ca scrivisti…, u primu tu nni capisti corchi cosa? Nun penzi chi era megghiu si tuttu chiddu ca mi cuntasti a mia ciù scrivii ‘n sicilianu? Comu fa u dutturi a capiri ssu linguaggiu ostrogotu?

PASQUALI
Ostro…chi?

JANCILINA
Senti… ostrochi! Tu, quannu fu ca nni canuscemu…, malidittu ddu jornu, non mi dicivi, chi stavi studiannu pi ‘ncigneri?

PASQUALI
Studiannu propriu no! Ti dissi chi vulia fari u ‘ncigneri; chistu si…, ma dopu, me patri dissi chi i sordi nun bastavanu mancu pi tirari avanti a famigghia, e allura… mi sono struito di me stesso, di me medesimo, liggenno un pocu di chisto e un poco di quillo...

JANCILA
Ah! Un poco di quisto e un poco di… quillo?
PASQUALI
E certu! Allura comu pensi chi ci a putìa ‘mpustari sta littra o diritturi di l’INAIL, parrannu sulu cu tia, ca la gnuranza ti mancia pirsinu li capiddi? E ora mi potevo stroire, parrando solo co tia!

JANCILINA
‘Nveci, parrannu cu l’animali…

PASQUALI
Non ti pare, chi certe animali saressero meglio assai di te?

JANCILINA
Senti, scienziatu; tu u sai, picchì u statu si permetti u lussu di farinni pagari tutti sti gran tassi comu dici tu? Picchì havi a furtuna di aviri un populu di gnurantunazza e passuluna comu a tia, ca non capiscinu nenti e cuntinuanu a pagari senza riaggiri. E ora mu fa u favuri? Non parrari cchiù ‘n talianu… dicemu, ‘n talianu, picchì u cirveddu mu sta facennu divintari acitu. Ma comu voi ca u capisci u dutturi tuttu chiddu ca ci scrivisti? Pezzu di trunzu di brocculu ca si!

PASQUALI
E cuntinua, oh! Nun è chi capisci la gravitati di la so gnuranza e si zitti, no! Ma tu lo sapessi cosa volesse dire italiano? (Si sente arrivare la figlia che va cantando).

JANCILINA
Oh, cca è a professoressa! Arrivò a puntu giustu; sai chi fai, spiegaccillu a idda, cosa… volesse dire.

LISETTA
Oh, eccovi qua! Tutto apposto? Poco fa eravate un po’… come dire… beh, lasciamo stare. Vedo che, come si suol dire: con una fava ho preso due piccioni! Papy, avrei bisogno…, giacchè vado in Danimarca col progetto Erasmus…
PASQUALI
(Non capisce e guarda la moglie) Uhm! E chi cos’è stu cosa? Aeriu, navi, trenu… ‘nzumma è un novu mezzu di trasportu?

LISETTA
Mezzo di trasporto… cosa? (Pasquale guarda la moglie meravigliato per non aver capito).

JANCILINA
Cu tia parra, arrispunni… ‘ncigneri!

PASQUALI
Ssu cosa latinu ca dicisti tu! Arasmusus…

LISETTTA
Erasmus, erasmus, papy! E parto con altri miei colleghi di Università!

PASQUALI
Ah, ma allura si vidi chi è veramenti granni e sicuramenti sarà macari longu, ssu… rasmusus ddocu!

JANCILINA
(Lisetta, meravigliata, guarda la mamma) Non guardari a mia, figghia, chi u scaltru da famigghia iddu è.

PASQUALI
(Un po’ adirato) Ma si non ci haju ‘nchianatu mai supra su cosa, chi c’è di stranu siddu mi ‘nformu si è nicu, granni o longu!

LISETTA
(Sbalorditissima) Papy! Non dirai sul serio, vero?

PASQUALI
Allura comu!
LISETTA
Non ci posso credere!

JANCILINA
Cridicci, figghia mia, picchì iddu, ora misi a canusciri i menzi di trasporto, penza ca ‘ncuminciò a pigghiari a machina di poi ca canuscì a mia; havi ‘na vita ca viaggia cu muli e scecchi!

LISETTA
Anche tu, mamma!

JANCILINA
Chi, supra i mula e i scecchi? Mi ‘nzamà Diu! Iddu, (ironica) u ‘ncigneri. Ju haju sempri viaggiatu cu i mezzi di trasportu normali!

LISETTA
Ho capito, oggi, come vedo, volete prendervi gioco di me.

JANCILINA
Chi dici figghia! Ha sapiri chi, nun sulu ju, puru a bonarmitta di to nannu mi facia viaggiari supra a machina. Iddu, iddu crisciu cu ssi menzi di trasportu! A vacca, u mulu, u sceccu…

PASQUALI
Ma ‘ntuppati ssa vuccazza di cascetta! A signora cimiciolla, parrò!

LISETTA
Papy! Che maniere sono! Ma come ho fatto ad entrare nell’Erasmus con voi due!

PASQUALI
Ah! Picchì, già ci… trasisti?

LISETTA
E certo! E’ da mezzora che ve lo dico!

PASQUALI
(Guardando la moglie) Ma nun è chi si rumpi li jammi puru idda e mi dici chi menzu è!

LISETTA
Ancora! L’Erasmus, non è un mezzo di trasporto, papy! bensì un progetto universitario al quale possono partecipare tutti quelli meritevoli, hai capito? Che c’entra il mezzo di trasporto!

PASQUALI
Ah! nenti di menu! E va beni, figghia mia, a curpa nun è a me, ma di sta zaurra di to matri…

JANCILINA
E certu, putia essiri! Quannu non trova risposti, duna sempri a curpa a mia.

PASQUALI
Sissignura! A curpa è da to gnuranza orba, (alla figlia) e friquintannu a idda… comu si dici: cu pratica o zoppu, si ‘nzigna a zuppichiari puru iddu.

JANCILINA
Oh, misirabili! A mia dici gnuranti? Leggici, leggici a to figghia a littra ca ci scrivisti o dutturi, chidda di casci chi acchiananu e scinninu!

LISETTA
Al dottore? E cos’è il discorso delle casse?

PASQUALI
Nenti, chi voi ca sia! U dutturi di l’INAL…
JANCILINA
Si, da SISAL; INAIL, bestia.

PASQUALI
E si, si di chissa docu! Mi dissi chi voli per iscritto ‘nzoccu successi ‘o canteri unni mi ‘nfurtunavu.

LISETTA
Guarda che sono dichiarazioni delicate queste, e se non pensi bene prima di scrivere, finisce che puoi trovarti in un mare di guai.

JANCILINA
Eccu ddocu, u mari! E avogghia di pigghiari pruppa ca hai! Ju dicu ‘nveci chi u dutturi comu ci arriva ssu fogghiu chi scrissi to patri, subitu su va reggistra a SIAI, sutta u so nomi…

LISETTA
Alla SIAE vuoi dire? Quella che tutela le opere degli artisti?

JANCILINA
Si, chissa doccu; picchì è un opera d’arti, e cu sapi u dutturi quantu picciuli pigghia a falla ricitari nne tiatri.

LISETTA
Allora sa di… cabarett?

JANCILINA
(Fraintendendo) No; veramenti, puzza non nni facìa…

LISETTA
Puzza, e che c’entra la puzza adesso?

JANCILINA
Siccomu tu dicisti gabinettu…
LISETTA
No, non è possibile! Mi sembra di appartenere a un altro mondo quando parlo con voi. Ho detto caba… niente, lasciamo stare, forse è meglio; però la lettera intendo leggerla, non vorrei che il dottore… sapendomi vostra figlia, mi rendesse complice di ciò che hai scritto.

PASQUALI
Da littra nun ti nni ‘ncarricari, figghia mia, chi megghiu di comu è ‘mpustati nun po’ essiri. Chi è ‘nveci stu discursu du cosa docu?

LISETTA
Dell’Erasmus, vuoi dire?

PASQUALI
Si, di chissu. Unni dicisti chi a jiri?

LISETTA
A Copenaghen.

PASQUALI
(Non capisce) Chi ssi difficili stamatina, chi è u jornu di quiz oggi? Dillu quantu u capemu megghiu.

LISETTA
Scusa, che c’è da capire, se dico Copenaghen?

PASQUALINU
Ah, si? Tu mi dici… capunata… doccu, comu dicisti, e ju è capiri; e si ju ti dicissi juncu ( giunco), tu chi m’arrispunnissi?

JANCILINA
E si ju mi vaju a finisciu di rizzettari a casa, ‘nveci di perdiri tempu cu vuiavutri, chi nni pinzassivu?

LISETTA
Eh no, mamma! Tu non vai in nessun posto se prima non risolviamo il discorso del progetto. E tu, papà, smettila con queste tue parole... Copenaghen è una città, è meglio ancora, è il capoluogo della Danimarca. Ed io è lì che devo andare, avete capito finalmente?

PASQUALI
Nenti di menu! A mumentu u viaggiu durava cchiù picca di quantu amu parratu. E… dimmi ‘na cosa, ti ‘nfurmasti di quantu su i posti e i spisi?

LISETTA
Non ci sono spese! E’ l’Università che paga!

PASQUALI
Ma chi, puru pi pi mia e to matri?

LISETTA
Scusa, che c’entrate voi? Sono io che parto!

PASQUALI
(Guarda la moglie per renderla partecipe) Capivu bonu? Chi è, tu non parri? Nun hai nenti di diri?

JANCILINA
(A Lisetta) Nun l’ha caputu a matri, chi già arrivasti prima ancora di partiri? Chi u volu fu cancillatu pu maluttempu ca si sta priparannu?

LISETTA
Non capisco.

PASQUALI
A oj, troppu cosi non si capiscinu, e allura è bonu chi nni spiegamu megghiu: tu, nun hai unni jiri, e di cca nun ti movi si non prima facemu i valiggi macari nuiautri.

LISETTA
Ma io parto per andare a studiare!

PASQUALI
Tu, sula, non parti mancu si sacciu chi a jiri a Lourdis a priari a patri Piu.

JANCILINA
U vò capiri pi ‘na vota e pi sempri chi idda è già granni e nun havi bisognu di candileri o ciancu?

PASQUALI
Granni? Idda, sinu ca è cca, dintra sta casa, è sempri nutrica! U vo capiri puru tu nautra baccalàra?

LISETTA
Ma papy! A l’Università, alle mie amiche, alle mie colleghe, ho sempre detto che sei un papà emancipato…

PASQUALI
E no! ‘Ntantu! Nun haju manciatu propria, è beni chiarillu; e poi, havi ‘na matinata chi mmuccu (’nghiuttu) vilenu di to matri.

LISETTA
Su, smettila, papà. Ho pure detto che sei un progressista…

PASQUALI
E pi quantu a tassista non l’haju fattu mai… si ci haju cchianatu quarchi vota… forsi, ma… non l’hai mai purtatu.

LISETTA
No! Non è possibile! A raccontarlo all’Università, nessuno ci crederebbe; rischierei quasi di perdere l’Erasmus…

PASQUALI
…Pi viaggiari cu taxi? E non è megghiu, locca, viaggiamu ‘tutti tri suli, ‘n famigghia!

JANCILINA
(Lisetta guarda meravigliata la mamma) Sai chi fazzu a matri? Mi vaju a finisciu di fari i sirvizza.

LISETTA
Eh no! Da qui non ti muovi proprio! (Dubbiosa) Ma… non è che sto dormendo ed è tutto un sogno?

PASQUALI
Ju penzu propriu di si, e cunveni ca ti svigghi pi davveru, anzi è ura chi ‘ncuminci puru tu a fari allinamentu pi tratteniri u sciatu.

LISETTA
Trattenere… cosa?

JANCILINA
Oh, madonna! Arreri cu i pruppa ‘ncuminciò!

Fine primo atto


Secondo atto

(Scena come la prima)

JANCILINA
(Preoccupata) Cu sapi chi fa a picciridda, sula, ‘nta dda terra straniera, e chi non capisci mancu a lingua.

PASQUALI
Ancora cu sta storia! E ricordati chi non è cchiù picciridda.

JANCILINA
Pi mia è sempri ‘na picciridda; (con tenerezza) gioia da mamma.

PASQUALI
Cuntinua si. Ma chi voi ca po’ fari! E poi di chi ti lamenti? Non fusti tu a prima a vuliri ca partia sula; chi ci chianci ora? Cchiù tostu senti, mi firmò nna chiazza, mentri viniva dintra, u cumpari, dicennumi chi ci giuvanu ddi sordi ca nni pristò pi pagari tutti ddi rriali ca nni fici tempu fa… Babbu Natali; tu, hai l’idea di comu fari?

JANCILINA
Certu chi l’haju l’idea; sta notti, ‘nveci di dormiri, nni mittemu a stampari sordi, e, vistu ca ci semu, nni stampamu ‘na para di mazzetti di cinqucentu euri in cchiù, nun si po’ sapiri mai avissinu a serviri.

PASQUALI
Tu ci scherzi, ti pari chi non ma facissi ‘na machinedda di chissa ca stampa dollari.

JANCILINA
Dollari? Euri vo diri!

PASQUALI
No, no, capisti giustu, dollari! Cu l’euri, ci arrivanu subitu a capiri ca i stampamu nuiautri, mentri i dollari, chi sunnu miricani…

JANCILINA
I vannu a cercanu America a chiddi ca i stampanu.

PASQUALI
Vidi ca ci arrivasti!

JANCILINA
Babbìa, si! Cu sapi, unni amu a jiri a sbattiri, cuntinuannu di stu passu, cu tutti sti tassi! Dicinu chi hannu a mettiri pirsinu a tassa pi quantu si caca… a facci di chiddi ca a voterannu ssa liggi!

PASQUALI
E… non ti scurdari a tassa di chiddi du cuntaturi ‘nta bucca, chi a brevi dicinu ca sarà liggi; rispirari e pagari. Sai quantu ci nne per ora di chiddi da finanza ca vannu casa pi casa cu strani strumenti pi circari di capiri megghi cu su, chiddi ca nun paganu i tassi?

JANCILINA
Avissinu a jiri puru casa pi casa pi vidiri comu certuni non fannu ‘ntempu a rrivari a fini misi cu i sordi, e circari i giusti pruvvidimenti, p’aiutalli, e no ca tanti puureddi s’ammazzanu picchì nun sannu comu ccattari i cosi di prima nicissità, o vannu a dormiri sutta i ponti picchì nun hannu ‘na casuzza unni dormiri.

PASQUALI
Certi mumenti mi dumandu e dicu: - ma stu Diu, chi è u patri di tutti, di quali latu è ca guarda? Possibili ca non vidi sti cosi? Possibili chi non vidi a cu havi assà e cu nenti? - U statu è comu ‘na famigghia, u patri chi è u guvernu, e a matri chi è l’opposizioni. Ora, stu patri e sta matri hannu a campari sti figghi; ma si li beni, u patri, li sparti a comu voli iddu, chi famigghia è? Si ju mi trovo ad aviri centu euru, è chiaru chi, avennu deci figghi, avissi a dari deci euru pi ognunu; s’inveci li spartu dannuni novanta a tri, e l’autri deci chi restanu a l’autri setti, comu fannu chisti setti a teniri u passu di tri privilegiati? Chi patri fussi ju? Un pazzu! E allura, ‘ntirveni a matri… chi ‘nta stu casu fussi l’opposizioni, e dici: - No! I figghi su tutti i stissi, e li sordi vannu divisi uguali pi tutti! – Ma si non interveni mancu a matri, mu vo diri chi famigghia è, chi statu è, e unni po’ rrivari? – E’ possibili, dicu ju, chi mancu Diu vidi sti cosi? –

JANCILINA
Però u parrinu dici, ca Diu…

PASQUALI
Senti non cuminciamu cu parrinu e a chiesa picchì allura veru nun nni niscemu cchiù. Chiddu du parrinu è un misteri comu l’autri, u vò capiri? E difenni, cu paroli duci, chiddu ca è u so statu…, picchì u vaticanu è nautru beddu statu; predica miseria e produci ricchizza. Tu u penzi… o megghiu tu mmagginni a Gesù Cristu ‘n menzu o vaticanu, ‘nturniatu di genti china di ninnuli d’oru e ca luccicanu di tutti i lati? Ju dicu chi si facissi crucifiggiri ‘n’autra vota. (Bussano). E cu è ora? Jamu avanti. (Entrano due persone distinte, sono medici).

I MEDICO
(Salutano entrambi) Buon giorno. E’ questa la famiglia Carollo?

PASQUALI
Si, nuiautri semu. E vuiautri cu siti?

II MEDICO
Siamo due medici e veniamo per conto dello stato…

JANCILINA
Nun è chi ci trasi l’infortuniu?
II MEDICO
(Meravigliato) Infortunio! Di quale infortunio parla signora?

JANCILINA
Allura, si tratta di me figghia Lisetta?

I MEDICO
Noi non sappiamo di infortunio. Siamo qui perché inviati dal Ministero delle Entrate per fare degli accertamenti. Però (leggendo dei fogli in una carpetta) ci risulta di una vostra figlia, inquanto il numero familiare risulta essere composto di tre persone.

PASQUALI
Si, giustu dici; e me figghia si trova per ora a Caponat pi un proggetto eravamus…

I MEDICO
(Non capisce e si rivolge all’altro medico) Sicuramente si riferisce al progetto Erasmus.

PASQUALI
Si, propria chissu! Ma… sintissi, nun è chi sta visita l’avemu di pagari? Picchì sordi, per ora…

I MEDICO
Quando mai! Questa visita è a conto dello stato.

PASQUALI
Sapi chi ci dicu puru, chi si vinistivu pi sapiri di tassi, nun c’era bisognu ca vi scumudavavu, picchì nuiautri ‘n regola semu cu i pagamenti, quindi…

II MEDICO
Quali pagamenti, se dobbiamo ancora capire il vostro stato di salute.
JANCILINA
Macari pi chissu nun c’è bisognu ca vi scumudati, picchì nuiautri di saluti nn’avemu puru di vindiri.

I MEDICO
E noi questo volevamo sapere, così evitiamo di controllarvi. Ditemi…, anche perché abbiamo bisogno di farvi alcune domande fondamentali. Per mangiare, mangiate… di tutto?

PASQUALI
Comu si dici tuttu, tuttissimu!

II MEDICO
Bene, bene!

JANCILINA
E… si a voscenza ‘nteressa sapillu, diggiremu puru i petri.

II MEDICO
(Esclama) Salute!

PASQUALI
(Fraintende) Chi è, vi ‘nn’andati di gia?

II MEDICO
No, no! Dicevo salute, nel senso di… complimenti. E se digerite pure le pietre, ciò vuol dire che avete un fisico di ferro… Quindi, anche vostra figlia starà sicuramente bene?

PASQUALI
Un pisci! L’havi prisenti un pisci? Eccu, idda è propriu così!

II MEDICO
(Appunteranno tutto su un foglio di carta) Complimenti ancora!
I MEDICO
E… inquanto a camminare? Che so… dolori, o… robbe varie?

PASQUALI
Quali dulura, dutturi! Voli ca facemu un pocu di ginnastica?

I MEDICO
No, no! Basta solo vedervi fare due passi per renderci conto che anche il fisico è apposto. Su, mostrateci un po’, facendo due passi come fosse una semplice passeggiata. (I due, a soggetto, improvvisano una sfilata di moda, quasi imitando il passo delle modelle). Benissimo! Vostra figlia sarà sicuramente nelle vostre condizioni, quindi… come si suol dire: salute da vendere!

PASQUALI
E-sa-tto!

II MEDICO
Ora firmate questi fogli e abbiamo finito.

JANCILINA
Dutturi, nun è ca firmamu, e dopu nni rriva quarchi beddu rrialu?

II MEDICO
Signora, le sembriamo due Babbo Natale? Su, firmate che togliamo il disturbo. (I due firmano due fogli che già l’altro medico aveva tirato fuori dalla carpetta presa dalla valigetta, li rimettono dentro e, tra un dire e l’altro dimenticano la valigetta per terra). Beh, grazie ancora e arrivederci. (Escono).

JANCILINA
E tu dicii ca u statu non si ‘nteressava di so figghi; nni mandò pirsinu a gratis i medici ‘n casa pi vidiri comu stamu di saluti.

PASQUALI
Mah, spiramu chi non c’è nudda sorpresa. U sai chi parivi ‘na sciochella quannu caminavi, una di chiddi ca fannu i sfilati di moda!

JANCILINA
Chissu picchì ti scurdasti li biddizzi di quannu mi canuscisti.

PASQUALI
Ma cu mi porta! Nun era megghiu mi stava mutu! (Bussano). E cu sarà ancora?

JANCILINA
(S’accorgono della valigetta) Oh, guarda! Sicuramenti i duttura si ddunaru d’avirisi scurdatu a valigetta, e cu sapi turnaru mi sa pigghianu.

PASQUALI
(Bussano ancora) Jamu avanti, trasiti, mancu!

VOCE F.S.
Posta, don Pasquali!

JANCILINA
Ancora, cu sta posta! Vo vidiri chi su ancora camurrii di pagari?

PASQUALI
Va japri ca poi videmu.

VOCE F.S.
Posta, donna Jancila! (Angela esce a prendere la posta).

PASQUALI
Chistu quannu arriva fa sempri l’appellu (rientra Angela con una lettera in mano). Cu è ca scrivi?
JANCILA
A me pupidda! Videmu, videmu comu sta!

PASQUALI
Leggila, leggila e fammi sentiri (si siede).

JANCILA
Carissimi papy e mamma…

PASQUALI
Comu si vidi chi a mia mi voli cchiù beni, cumincia sempri cu papy; e certu u cidiveddu studiatu l’havi.

JANCILINA
Pezzu di brucculuni ca si, comu nun ha caputu mai nenti! Scrivi pi prima papy, picchì sapi ca ci teni e ti fa cuntentu. (Riprende a leggere) Vi faccio sapere che sto bene in salute…

PASQUALI
E chissu è chiddu ca ci dissimu e duttura.

JANCILINA
Vo ca cuntinuu a leggiri o a finisciu cca?

PASQUALI
Chissu è picchì si gilusa ca idda voli cchiù beni a mia; cuntinua, cuntinua.

JANCILINA
“Gli studii vanno a gonfie vele; quanto prima verrò a trovarvi per qualche giorno… avrei da chiedervi qualcosa ma non so proprio da dove cominciare; te lo spiego più facilmente papy…” - cu tia parra; senti senti chiddu ca dici – “ prova a stringere l’indice col pollice… - (al marito) avanti, prova, - e strofina forte forte. Hai capito?” – Ju dicu chi megghiu di comu tu spiegò…

PASQUALI
(Sbalordito) Figghia di…

JANCILINA
(Che pensava dicesse qualche cosa di brutto) Ehm?!

PASQUALI
…so matri! Ma chi capisti, ca dicia figghia di buttana? E viva a pupidda! Si vidi ca è studiata! Sai tu, ora chi ci rispunni? “Carissima figlia… ci metti tuttu chiddu ca hai di dirici, e poi ci metti: - riguardo al ghirito da strofinare ti rispondo dicenno che: siccomi li tasse ci stanno brucianno vivi e non sappiamo cosa rispondere alla domanna che ci fai dei jiriti, ti risponno dicennoti di staccare lo indici dallo pollice e fai per subito, una vorta a destra e unautra vorta a sinistra, e ci metti puru: hai capito?” Ca comu facemu a mandarici i sordi, si non ‘nn’avemu mancu pi manciari nuiautri?

JANCILINA
E comu fa, povira figghitta, senza ‘na lira? (Bussano).

PASQUALI
E cu è ora? Po’ essiri chi sta vota su i duttura. Mi sta parennu a casa du sinnacu. Jemu avanti.

VICENZU
(E’ balbuziente e cerca d’aiutarsi a fare capire, con le mani) Sa-salutamu. Cu-cu cu-cu…

JANCILINA
A oj, pari chi trasemu ‘n ferii. Aspittati ca vi pigghiu ‘na seggia.

VICENZU
No-no no-no nni vo-vogghiu se-seggia.

JANCILINA
A spittati allura ca ma pigghiu ju, picchì cca u discursu longu è.

PASQUALI
C’aviti, cumpari ca siti accussì aggitatu?

JANCILINA
Cu ti porta a mettiri ligna ‘nto focu? Lassalu diri… dicemu diri. Già è difficili ca nni cunta du so…

VICENZU
Cca-cca ha statu me-me mu-mugghieri?

PASQUALI
(Giocando sulla prima parola) Ju dicu di si, (alla moglie) tu chi dici?

JANCILINA
Ora? No!

PASQUALI
No, no! Sempri!

VICENZU
A-allura! Ha statu cca, si-si, o no?

PASQUALI
Ah, nenti di menu! Certu ca no! Vui diciavu cacca.

JANCILINA
(Rimproverando il marito) Chi è, ‘ncuminciamu?

VICENZU
E-e a-allu--lura u-u-u-unni è?

PASQUALI
Unni è? E u dumandati a mia? Vi l’avissivu attaccari ‘o scianu a vostra mugghieri, si no ‘nn’aviti di chi circari.

JANCILINA
Po’ essiri chi a chiesa è aperta, e idda è ancora dda.

VICENZU
Cu-cu cu-cu sta ca-camurrìa di chi-chiesa! Si-signuri pi-pirdunatimi…

PASQUALI
Cumpari Vicenzu, a camurrìa nun è a chiesa, sunnu i parrina, chi, ‘nveci di assicutalli a tutti, ssi fimmini sfacinnati ca su sempri jittati dda, ci fannu commiru! E i primi iddi… i parrina, si nni futtinu, di mariti comu a vui, chi spettanu a casa a mugghieri. (Alzando lo sguardo al cielo) Ah, Signuri, Signuri! Quantu cosi non viditi.

VICENZU
Chi-chi parrati cu-cu Sisignuri pa-parrati?

PASQUALI
E mi auguro tantu, ca armenu ‘na vota ogni tantu mi sintissi. Abbannunari a famigghia pa chiesa! Vannu facennu cunfortu casa pi casa a genti strania, lassannu ‘nta guerra a propria famigghia.

VICENZU
Ta-tappinari! Sa-santi paroli su-su, cu-cummari (cocomeri).

JANCILINA
Se, citrola.

VICENZU
(Non capisce) Uhm?

JANCILINA
No, nenti lassati perdiri. (Bussano) Ancora! E cu po’ essiri? (Va ad aprire). Oh, vui, cummari? E c’aviti chi siti così aggitata?

CUNCITTINA
Dicitimi, passaru i duttura?

VICENZU
(Adirato) Di-dimmi ‘na cosa, u-u-u-unni ha sta-statu, pe-pezza di stra-strafa-falaria?

CUNCITTINA
Unni u Signuruzzu haju statu.

VICENZU
Stu Si-signuruzzu di-divintò u scu-scudu di tu-tutti li vo-vo vo-vostri pu-purcarii. E du-du cra-crastu du-du pa-parrinu è cchiù nu-nutili di-di vuiavutri fi-fimminazzi, chi-chi la-lassati a ca-casa ‘ntri-ntridici pi-pi jiri a ji-jittarivi di-dintra a chie-chiesa cu-cu a scusa di-di priari o Si-signuruzzu. Va-vastasi vu-vuautri cu-cu tuttu u-u parrinu! Tu-tu a chie-chiesa, ta-ta ta-ta po’ scu-scurdari. E si-si vo pri-priari ve-veramenti, vo-voli diri chi-chi nni mittemu n-n-n-zemmula ‘nta na-na gnunidda e ta-t’aiutu ma-macari ju a fa-fallu.

JANCILINA
Giustu dici u cumpari, cummari. Vi mittiti tutti dui ‘nto n’ angulu da casa e putiti priari tutta la santa jurnàta, stannu a ciancu di vostru maritu, chi puureddu havi tanti bisognu di vui.

PASQUALI
E’ idda chi non havi bisognu di so maritu!
VICENZU
(Meravigliato al compare) Chi-chi vu-vuliti di-diri, cu-cumpari?

JANCILINA
(Cerca di riprendere la calma) Vostru cumpari voli diri chi è idda chi non havi bisognu di vui, pu fattu chi… (trova la soluzione) a chiesa… sannu priari megghiu!

VICENZU
E a-allura i-idda pi-picchì non mi-mi ‘nsigna?

CUNCITTINA
(Stizzita) Ju ti ‘nsignu, ma a chiesa c’è jiri o stissu.

VICENZU
Va-va beni, u-u-u-untinni ‘ncarricari chi co-comu a-arrivamu a ca-casa poi ce-cercu di-di (facendo segno di bastonate) spiega-garitillu me-megghiu.

JANCILINA
Nun ci fati casu, cummari; u cumpari scherza. E’ veru cumpari, chi vui schirzati?

VICENZU
Se-secunnu chi-chi cosa ‘ntinniti vu-vui pi-pi scherzu. Vu-vui ci a-avi-viti schi-schirzatu ma-mai a ca-cafuddari un ba-bastuni ‘nto mu-mussu a vo-vostru ma-maritu?

JANCILINA
Eh, cumpari, comu stati facennu sulu pi quantu ju a chiesa!

VICENZU
Chi-chi nni sa-sapiti, cu-cummari, i-idda, a chie-chiesa a mu-mu mu-mumentu ci do-dormi puru!
PASQUALI
Giustu è cumpari! Nun è chi o parrinu u ponnu lassari sulu! A vui vi piacissi di stari sulu ‘nta ‘na casa così granni? Non murissivu di friddu, scusati.

VICENZU
Chi-chi vu-vuliti diri? Ca me-me mugghieri si-si cu-curcassi ma-macari cu-cu parrinu?

JANCILINA
Ma chi jiti pinsannu cumpari! (Al marito) Tu nautru non nn’ha avutru chiffari? (Al compare) I parrini sunnu spusati cu Diu, annu l’anima candida…

PASQUALI
(Interrompendola) Pi chissu portanu a tonaca niura? Cuntati sunnu chiddi ca hannu l’anima comu dici tu, e sunnu chiddi chi a notti nun dorminu… pi davveru, pinsannu a quanta genti mori di fami, e a quantu picciriddi soffrinu ‘nta stu munnu; avutru chi stari abbrazzati cu i fimmini!

JANCILINA
Ne putemu lassari perdiri sti discursa? Cummari, dicitimi ‘na cosa, picchì rivastivu tutta trasannata? Chi vi successi?

CUNCITTINA
Nenti, vi vulia dumandari, si hannu vinutu cca duttura mandati du statu, o megghiu… (s’accorge di una borsetta da dottore li per terra) Ah, ma allura già vinniru puru unni vuiavutri! Sunnu di l’Ufficiu di l’Entrati? Nun è chi ci dicistivu chi stati boni di saluti?

JANCILINA
(Preoccupata) E certu, chi ci aviamu di diri ca stavamu mali?

CUNCITTINA
Cummari, ma chi cumminastivu? (Al compare) E sparti vui vi sintiti di sapiri tutti cosi, di essiri aggiornatu… Ma nun lu siguiti u telegiornali? No sintistivu comu hannu decisu pi jiutari a risolviri a crisi? Di mettiri tassi chi nun sannu cchiù comu spirimintalli.

PASQUALI
Scummettu chi misinu già a tassa supra all’aria chi rispiramu?

CUNCITTINA
Peggiu, peggiu, cumpari!

PASQUALI
Peggiu di chidda du cuntaturi ‘nta bucca?

CUNCITTINA
Di cchiù! Pinsati chi misiru a tassa supra a saluti! Chi voli diri ca unu ca sta bonu havi a pagari a tassa, o megghiu cchiù boni si sta, cchiù sunnu l’euru chi si hannu di pagari…

PASQUALI
E non si cuntenta d’aviri un maritu così, esenti di tassi?

VICENZU
(Non aveva capito) Umh!

JANCILINA
Nenti, lassatilu perdiri a vostru cumpari. (Al marito) ‘Nta lingua t’avissi a veniri! (Alla comare) Quindi, unu…, cchiù è ‘nsaluti…

CUNCITTINA
Gna si, cummari; è quasi comu l’aumentu valuri di l’immobili; cchiù su l’immobili e di cchiù veni di pagari, quindi cchiù saluti avemu, e cchiù nn’arriva di… (facendo segno con le dita, di soldi). Capistivu ora?

JANCILINA
(Al marito) Ti piaciu a fari a passerella? Vidi quantu t’havi a custari ora ssa sfilata di moda!

PASQUALI
E tu, allura ca parivi ‘na modella?

CUNCITTINA
Ah, ma vjiu chi u discursu non v’interssa propriu; ma u capistivu u dannu ca facistivu dicennu di aviri ‘na bona saluti? Ju dicu chi arrivati a capillu megghiu comu v’arrivanu i primi tassi di pagari.

JANCILINA
E ora? Nun putemu fari subitu ricorsu?

CUNCITTINA
(Guardando la borsetta dimenticata dai due dottori) Forsi semu ancora ‘n tempu pi riparari… (va a prenedere la borsetta, la apre, prende il foglio che aveva compilato il dottore, legge un pò e lo strappa andando a buttare il foglio) u dannu ca cumminastivu, sulu chi ‘nn amu a moviri prima chi si ddunanu da borsa e tornanu a pigghialla.

PASQUALI
Nun vi sapìa così sveglia!

VICENZU
E chi-chi chi-chi…

JANCILINA
Cumpari lassati perdiri chi u tempu è picca. E chi diciti di fari, cummari?

CUNCITTINA
‘Na cosa semplicissima; v’aviti a finciri malati, ma…, malati cronici. U cumpari fa finta di essiri scimunitu d’un tuttu; mentri vui, chi suffriti di stati eplettici…

JANCILINA
Chi voli diri, chiddi ca prima di moriri, attirantanu i pedi?

CUNCITTINA
Si, propriu chissi. Non mi diti ca vi ‘mprissiunati!

JANCILINA
Cummari, ju, pi risolviri a cosa, fussi capaci di trasiri ‘n coma profondo!

CUNCITTINA
Chi nni dicissivu di ‘ncuminciari cu fari a prova.

PASQUALI
E si nni scoprinu, nun è peggiu?

CUNCITTINA
Cumpari, pagari i tassi chi è megghiu?

VICENZU
Ava-vanti, pru-pruvati.

PASQUALI
Pruvamu.

JANCILINA
(Si stringe la gola ed emette un urlo, parlando pure strana come fosse posseduta dai demoni) Bedda matri! Moru, moru! (Si butta sul divanetto come fosse svenuta).

PASQUALI
(Accorrendo allarmato) Chi fu, chi successi, Jancilina?

JANCILINA
Ih, e chi è! Nun è chi davanti e duttura dici così? Non vidi chi staju pruvannu a me parti?

CUNCITTINA
C’amu a fari, cumpari? Viditi chi a mumentu cca su! A vui tocca ora di pruvari, forza muvitivi.

PASQUALI
Io u scimunitu nun lu sacciu fari; non pozzu fari ‘n’autra cosa?

CUNCITTINA
Cumpari, u scimunitu, po’ diri chiddu ca voli; e vui aviti sempri dittu chiddu chi aviti vulutu, quindi…

PASQUALI
Viditi comu a firriò pi dirimi scimunitu.

JANCILINA
E moviti, e vidi chiddu ca fari, chi a cummari a virità dissi!

CUNCITTINA
Avanti, chi nun è mumentu di perdiri tempu chistu, e sfurzativi ‘nveci di parrari comu fannu chiddi ca hannu sti problemi di disabilità.

PASQUALI
(Comincia parlare con i sintomi di quella disabilità) Chi mi tentu cunfutu (ride a crepapelle) ahahahahaah! (Subito diventa serio) Quanti tono le didita della mano? Tette! Ho intettato?

CUNCITTINA
Cumpari, ma picchì un vi nni jiti a travagghiari o circu?

VICENZU
Cu-cumpari, si-siti cchiù sci-scimunitu di-di chichiddi sci-scimuniti! (Bussano e si bloccano tutti; non sanno che fare).

PASQUALI
Iddi su! E ora? (Subito succede un corri corri, cercando di prendere ognuno la sua posizione).

JANCILINA
(A bassa voce) Cummari, diciticcillu vui, avanti.

CUNCITTINA
(Parlando come fosse una straniera) Avanti! Chi essere? (Gli altri si guardano meravigliati mentre bussano ancora). Chi essere, dire!

I MEDICO
(Entrano i due medici) Scusate, abbiamo dimenticato…

PASQUALI
(Avvicinandosi ai due) Chi tiete? Cota volete? (Ride) Ahahahahaha! (Serio) Quanti tono le didita della mano? (Toccando il petto di uno dei dottori) Tette!

II MEDICO
(I due medici si guardano) Non è che abbiamo sbagliato… vedono la borsetta) Eh, no! E’ questa la casa! (Apre la borsetta, ma non trova il foglio compilato) No, non è possibile! (Guardano i tre e si strofinano gli occhi interrogandosi) Non è che sto sognando! (Bussano).

CUNCITTINA
(Quasi adirata) Sempre bussare, sempre bussare in questa casa! Chi essere? Entrare per favore! (Entra Lisetta e rimane stupita, Concetta cerca di farle dei segni in modo che stesse anch’ella alla recita, ma lei non sapendo…). Si accomodi, signorina.

LISETTA
(Meravigliata) Ma… E voi (ai dottori) chi siete?

I DOTTORE
(Intimiditi) Se le dicessi che non ci stiamo capendo più niente, lei crederebbe alle mie parole?

LISETTA
Ma… capire… cosa?

PASQUALI
(Avvicinandolesi) E tu chi tei? Lo tai quanti tono le didita della mano? (Lisetta guarda stupita, mentre lui le indica il seno) Tette!

JANCILINA
(Stringendosi la gola come se la strangolassero, e con voce da donna posseduta dal demonio) Lasciami, lasciami! No, no! Soffoco, soffoco! (Si butta sul divanetto sotto lo sguardo sbalordito di tutti).

LISETTA
Oh no! (Cade per terra e intervengono i medici).

I MEDICO
Sarebbe stato meglio se avessi continuato a esercitare in ospedale, (somministreranno delle gocce sotto la lingua di Lisetta che andrà riprendendosi lentamente) ma non appena rientro, chiederò di ritornare al mio vecchio posto di lavoro. Non sono queste le persone che possono risolvere il problema della crisi, già ne hanno di loro problemi. (Gli altri rimangono immobili, come fossero delle statue, a fissare quanto accade). Su, signorina che non è niente.

LISETTA
Dove sono? Ch’è successo? (Concetta fa segno a Lisetta che sembra cominciare a capire qualcosa di quell’esagerato scherzo, tanto che si rivolge a Concetta come se non la conoscesse). E lei chi è.

CUNCITTINA
Io essere badante di (indicandoli uno per uno) suo padre, sua madre e di questo suo zio. Io capire bene? Tu essere figlia di loro?

LISETTA
Si, si, io sono, la figlia. (Ai medici che continuavano a guardare stupiti) E voi, invece?

II MEDICO
(Sempre in stato confusionale) Noi siamo due medici che eravamo già stati qui… (rinviene Angela e si porta come una tonta stravolta e quasi con gli occhi fuori dalle orbite, davanti ai due) forse. Abbiamo pure scritto un foglio che riguardava la salute di…

VICENZU
Di-di mia nu-nun avi-viti scri-scrittu ne-nenti?

PASQUALI
(A cantilena) Non è vero, non è vero, non avete ccritto nettuna cota, nettuna cota! (Ride) Ahahahahahaha! (Serio e come se fenisse di ballare un tango davanti ai due medici) Olè! (Si spaventano facendo un passo indietro). Ti è piatiuto? (Rifacendo il ballo finale) Olè!

JANCILINA
(Si ristringe la gola ed emette ancora un urlo) Affucu, affucu! Lassami, lassami! (Riperde i sensi mentre i due scappano dimenticandosi ancora della valigetta. Tutti faranno un gestaccio verso la porta, ma… i due, che si erano dimenticati ancora la valigetta, rientrano timidamente, affacciando prima la testa, mettendo in imbarazzo i cinque che ancora, bloccati, esponevano quel gestaccio. Pasquali interviene a soggetto per non far capire il grossolano scherzo fatto ai due).

PASQUALI
(Ai due medici sbalorditi) Eh, cota dite? Ti volete giotare pure voi ton quetto gioto? Guaddate, guaddate (comanda ai quattro che ancora erano in posizione come ad eseguire un comando militare) Riiiipoto! (riposo) (i quattro ritirano il gesto). Ponti al mio te (tre); uno, due… te! (Rifanno quel gestaccio. I due si guardano, attimo di silenzio; poi riprendono velocemente la valigetta e scappano via di corsa).

VICENZU
(Va a guardare i due fuggitivi) Mi-minchiuni! I pe-pedi ‘n cu-culu ci arrivanu!

JANCILINA
Lisetta, tu, cca! Comu, oggi nni rrivò a littra…

LISETTA
Oggi? E’ da un mese che l’ho spedita!

PASQUALI
A nuautri a oj nna desiru…

CUNCITTINA
U viditi chi sirvizii c’avemu? A chi servi pagari i tassi, si poi non funziona quasi nenti: a munnizza sta arrivannu avuta quantu i casi, l’acqua ‘nte rubinetti a quannu arriva, i strati e ci sunnu fossa chi ci trasi ‘na machina sana…, pi nun parrari da sanità!

JANCILINA
Figghia mia, cu to patri aviamu pinsatu…

LISETTA
Non stare a preoccuparti, mamma, ho deciso di lasciare gli studi e cercarmi un lavoro, è già da qualche tempo che maturo questa idea; ho capito che per voi è stata dura mantenermi agli studi; i soldi, oramai sono diventati pochissimi…vuol dire che, quando troverò lavoro, finirò il dottorato (abbraccia la mamma).

JANCILINA
(Al marito che, con gelosia, guardava il gesto della figlia) Tiè!

VICENZU
A di-discursa di so-sordi; cu-cumpari, pi chiddu ca-ca vi dissi oj, co-comu finì? Pu-puru ju haju ‘na-na ‘na-na scadenza e no-no-non pozzu fari du-du menu.

JANCILINA
Nun vi prioccupati, chi a ghiorna avissiru arrivari i sordi di l’infortuniu du cumpari; i primi, statinni certu ca sarannu i vostri.

VICENZU
Cu-cummari, havi qua-quasi tri misi chi mi-mi-mi ri-ripititi sta storia di so-sordi di l’infortuniu; ju è tra du-dumani e do-dopu dumani chi haju a scadenza. Co-comu facemu?

JANCILINA
(Preoccupatissima, si rivolge verso il cielo) Ho, Madonna du Carminu, e di unni i pigghiamu sti sordi?

CUNCITTINA
E avanti, Vicinzineddu, dopu ca finiu bona cu i duttura, circamu di fari finiri macari bona chidda da scadenza du pagamentu, ju sacciu di unni pigghialli… i sordi.

VICENZU
N-n-n-no-non mi diri ca-ca tu…

CUNCITTINA
Nn’haju un pocu ‘nta libretta; mi desi me matri prima di moriri.

JANCILINA
(Esclamando sempre verso il cielo) Sia lodatu Gesù Cristu! Grazii, grazii, cummari. Nun sapiti quali pisu nni livastivu di supra, ma… non appena rrivanu chiddi di l’infortuniu, u primu pinseri è a vui. (Bussano) E cu è ora?

PASQUALI
Nun facemu ca i medici s’addunaru du ‘mbrogghiu e turnaru ‘n’autra vota? (Bussano ancora, e Lisetta va ad aprire lentamente la porta per cercare di capire chi fosse; subito fa un grosso balzo indietro, lo farà anche qualquno degli altri come soprassalto. Sono due carabinieri).

I CARABINIERE
Buon giorno. E’ questa casa Carollo?

II CARABINIERE
Abbiamo un mandato d’arresto per il signor Carollo Pasquale; chi è dei due?

JANCILINA
(Impaurita e in tono di pietà) Me maritu nun ha fattu nenti!

I CARABINIERE
Questo lo deciderà il giudice, quando saranno completate le indagini in corso.

LISETTA
Si può sapere di quali indagini parlate?

II CARABINIERE
Di una pratica d’infortunio inoltrata tempo fa e priva di fondamento, poiché il Carollo risultava non essere messo in regola dalla ditta in cui lavorava.

LISETTA
Lo dicevo io! Avrei dovuto leggerla io, quella lettera! Prima che la inviavate all’INAIL.

JANCILINA
E a curpa chi è di me maritu? Vi l’aviti a pigghiari cu a ditta chi, non sulu chi u pagava quattru sordi, ma, chi pi giunta, ‘un lu misi mancu regula.

II CARABINIERE
Questo non è compito nostro, signora, noi siamo qui per eseguire quanto ordinatoci.

PASQUALI
Jancilina, tu dicia ju! Si nni va bona, semu ruvinati.

I CARABINIERE
E’ pronto a venire con noi, o ha bisogno di prendere qualcosa?

PASQUALI
Vulissi sulu ‘na cosa ripigghiarimi, chidda ca lu statu mi sta rubbannu: la dignità di omu onestu.

LISETTA
Posso venire anch’io con voi?

II CARABINIERE
Se vuole, può seguirci sino in caserma.

JANCILINA
(Abbraccia suo marito) No, lassatimillu a me maritu, chi nun ha fattu nenti!

I CARABINIERE
Mi dispiace signora, ma dobbiamo eseguire gli ordini. Su, andiamo.

PASQUALI
Mi auguru di turnari a casa quantu prima. Addiu, Jancilina, e… grazii (al compare e la comare) a vui cumpari e cummari. Li sordi vi li turnamu non appena putemu. (Si avviano lentamente aspettando di bloccarsi tutti).

VICENZU
E’ pro-propriu veru, a pagari è sempri a povira genti. (Si bloccano tutti e, nel breve abbassamento di luci, entreranno i due medici che prenderanno una delle posizioni di prima. Entrerà… possibilmente il regista sotto l’occhio di bue e narrerà la morale del lavoro. I personaggi si sbloccheranno lentamente uno dopo l’altro mentre vanno rialzandosi le luci).


REGISTA
Si sapìa di truvari, o guvernu tanti latri,
prifiriva ristari ‘nna lu ventri di me matri.
Chi munnu di guai, chinu di genti strana:
c’è lu riccu ca ridi, e lu poviru ca fa pena.
Lu disabili, da tutti, veni quasi disprizzatu,
mentri lu bonu, amatu e rispittatu.
Ah, si ci fussa ‘na vera giustizia sana!
Quantu omini turnassinu ‘nta la tana.
Picchì di civili nuddu avemu nenti!
Sulu un rolu avemu: attori pirdenti.
Ricitamu la vita ca nun nn’apparteni,
la vita di cui sutt’occhiu nni teni.
Comu pazzi fuiemu, appressu lu dinaru,
calpistannu spissu lu beni chi è chiù caru.
Nni mmazzamu pi divintari omini putenti
e pi fallu, spissu, nu guardamu nenti.
Jittamula sta maschera di primu attori
e vulemunni beni tutti, sinu ca si mori.
Picchì… ricurdativi, tutti nascemu nudi!
La ricchezza servi sulu a lu gnuranti ca si strudi.

SIPARIO